одобрен

SEBRA-2020-03-19

Уникален идентификатор:  3bb737ac-41aa-4a13-be6b-bfe4372813df

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-20 12:41:09
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-03-20 12:41:09

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 19.03.2020 - 19.03.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6532573.47
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 7550.30999999959
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 55664.46
10 xxxx Издръжка 4526527.45
18 xxxx Други разходи 321795.19
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 3314572.46
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 39195975.73
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 9332161.690000001
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 36745637.28
88 xxxx Средства на разпореждане 75774997.92
89 xxxx Друго финансиране 2031788.1
90 xxxx Възстановени приходи -60954.69
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 8089709.8
98 xxxx Други операции в БНБ -4284753.91
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 252689.42
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 562617.69
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 1094300
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 5112290.19
Общо:  188608142.55999997
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 44
10 xxxx Издръжка 1759.2
98 xxxx Други операции в БНБ -86685.03
Общо:  -84881.83
Администрация на президентството ( 002******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20076.59
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7920
Общо:  27996.59
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 688.64
10 xxxx Издръжка -83903.32
18 xxxx Други разходи 153.81
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7969332
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки -67217.94
90 xxxx Възстановени приходи -426031.2
98 xxxx Други операции в БНБ 872174.14
Общо:  8265196.13
Сметна палата ( 005******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 406.15
Общо:  406.15
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 866954.55
10 xxxx Издръжка 107047.71
18 xxxx Други разходи 27786.68
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 984300
90 xxxx Възстановени приходи 1085.33
98 xxxx Други операции в БНБ -237568.44
Общо:  1749605.83
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1195.05
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4
10 xxxx Издръжка 510188.52
88 xxxx Средства на разпореждане 1394.34
90 xxxx Възстановени приходи 1065.33
Общо:  513847.24
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 113707.48
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 400670.77
Общо:  514378.25
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1344382.56
10 xxxx Издръжка 209489.62
18 xxxx Други разходи 319.2
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 20602.05
90 xxxx Възстановени приходи 37555.58
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3304107.18
Общо:  4916456.19
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 488.83
10 xxxx Издръжка 889273.62
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 145625.99
88 xxxx Средства на разпореждане 218521.33
89 xxxx Друго финансиране 35
90 xxxx Възстановени приходи 56042.07
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
98 xxxx Други операции в БНБ -4814520
Общо:  -3504533.16
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1918656.87
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 10824.25
10 xxxx Издръжка 33194.69
18 xxxx Други разходи 0.08
90 xxxx Възстановени приходи 140
Общо:  1962815.89
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12339.72
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 36867
Общо:  49206.72
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 209174.22
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 17605.38
10 xxxx Издръжка 511232.91
18 xxxx Други разходи 249643.16
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2226.84
88 xxxx Средства на разпореждане 4044
90 xxxx Възстановени приходи 699.36
Общо:  994625.87
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 139330.05
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3005.28
10 xxxx Издръжка 138332.53
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 26750
88 xxxx Средства на разпореждане 24557.17
90 xxxx Възстановени приходи 18683.97
Общо:  350659
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 292682.35
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 850.52
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3646.94
10 xxxx Издръжка 7538.32
18 xxxx Други разходи 30363.42
89 xxxx Друго финансиране 3827.85
Общо:  338909.4
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 431545.16
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4557.1
10 xxxx Издръжка 470959.16
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5065
88 xxxx Средства на разпореждане 408565.5
90 xxxx Възстановени приходи 500
Общо:  1321191.92
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6586.93
10 xxxx Издръжка 8490.76
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 86275.56
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 234740.07
88 xxxx Средства на разпореждане 1150
90 xxxx Възстановени приходи 20
Общо:  337263.32
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 192502.89
90 xxxx Възстановени приходи 1800
Общо:  194302.89
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 98430.9
18 xxxx Други разходи 3467.31
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 173762.2
90 xxxx Възстановени приходи 182438.59
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 72749.58
Общо:  530848.58
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 536224.09
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 8607.82
10 xxxx Издръжка 143278.79
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 12537
Общо:  700647.7
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 22504.77
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 462440
Общо:  484944.77
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 759.28
Общо:  759.28
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2608.8
88 xxxx Средства на разпореждане 28055.2
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  30664
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2907.04
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 54000
Общо:  56907.04
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5695.65
Общо:  5695.65
Омбудсман ( 040******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 3000
Общо:  3000
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 73381.79
10 xxxx Издръжка 27982.44
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2172
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 684.54
Общо:  104220.77
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 500
98 xxxx Други операции в БНБ -7383.97
Общо:  -6883.97
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5656.71
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 13940175
Общо:  13945831.71
Съвет за електронни медии ( 044******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8583.79
Общо:  8583.79
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4820.99
18 xxxx Други разходи 154.5
Общо:  4975.49
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 16831.66
Общо:  16831.66
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 743.77
10 xxxx Издръжка 17121.17
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 10312615.4
90 xxxx Възстановени приходи 15153.1
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4311204.36
Общо:  14656837.8
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 16109.21
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 28427155.72
90 xxxx Възстановени приходи 136.56
Общо:  28443401.49
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1421.49
10 xxxx Издръжка 17065.94
18 xxxx Други разходи 1356.71
Общо:  19844.14
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 30400
10 xxxx Издръжка 90729.04
89 xxxx Друго финансиране 3700
Общо:  124829.04
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 19021.89
Общо:  19021.89
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1022.46
Общо:  1022.46
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 46636.63
18 xxxx Други разходи 7044.42
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1508428.89
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 15756.32
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 28.03
Общо:  1577894.29
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 740.79
10 xxxx Издръжка 8404.29
Общо:  9145.08
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 33424.12
88 xxxx Средства на разпореждане 74572746.81
90 xxxx Възстановени приходи 885.2
Общо:  74607056.13
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
98 xxxx Други операции в БНБ -10770.61
Общо:  -10770.61
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2527.13
Общо:  2527.13
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 19708.58
90 xxxx Възстановени приходи 18076.74
Общо:  37785.32
МОСВ-ЧУЖДИ СРЕДСТВА ( 519******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 209781.32
Общо:  209781.32
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 1946854.56
Общо:  1946854.56
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 76631.69
Общо:  76631.69
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 122549
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 81221.76
Общо:  203770.76
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1626.5
10 xxxx Издръжка 12080.98
Общо:  13707.48
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 554.95
10 xxxx Издръжка 12810.01
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 271710
Общо:  285074.96
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3000
Общо:  3000
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 117147.71
Общо:  117147.71
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 16103.96
10 xxxx Издръжка 36859.01
Общо:  52962.97
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15022.5
Общо:  15022.5
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13402.96
10 xxxx Издръжка 56114.05
18 xxxx Други разходи 60
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 124440.37
90 xxxx Възстановени приходи 960
Общо:  194977.38
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12090.89
Общо:  12090.89
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4621.76
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 12585.02
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 97.79
Общо:  17304.57
Икономически университет - Варна ( 842******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 37758.64
18 xxxx Други разходи 400
88 xxxx Средства на разпореждане 200
90 xxxx Възстановени приходи 547.76
Общо:  38906.4
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7988.37
18 xxxx Други разходи 1045.9
89 xxxx Друго финансиране 15.5
Общо:  9049.77
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"- Пловдив ( 854******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 199695.51
10 xxxx Издръжка 3161.53
Общо:  202857.04
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 480
Общо:  480
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5300.02
Общо:  5300.02
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6210.35
Общо:  6210.35
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 74549.19
Общо:  74549.19
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 107387.7
90 xxxx Възстановени приходи 28980.98
Общо:  136368.68
Българска Академия на Науките ( 890******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 431525.95
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 6699.79
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7413.69
10 xxxx Издръжка 58427.83
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 14000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 127190.4
88 xxxx Средства на разпореждане 88256.91
89 xxxx Друго финансиране 723.5
90 xxxx Възстановени приходи 305.94
Общо:  734544.01
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 195.58
Общо:  195.58
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 93022.58
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1343703.57
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 22251938.91
88 xxxx Средства на разпореждане 217725.34
Общо:  23906390.4
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 252689.42
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 562617.69
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 1094300
Общо:  1909607.11
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 19.03.2020 - 19.03.2020
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 5112290.19
Общо:  5112290.19