одобрен

SEBRA-2020-01-14

Уникален идентификатор:  3c092a85-1083-4f21-b70e-ed0b2ac9064b

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-15 12:03:35
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-01-15 12:03:35

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 14.01.2020 - 14.01.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4746581.34
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1808.02
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 72310.75
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 14739.83
10 xxxx Издръжка 7739896.949999999
18 xxxx Други разходи 904034.27
20 xxxx Разходи за лихви 41.06
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1743598.49
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 48243519.22
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1680176.5500000007
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3038686.79
88 xxxx Средства на разпореждане 355618.83
89 xxxx Друго финансиране 8207.73
90 xxxx Възстановени приходи 1433182.76
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 17287.15
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -2072177.31
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 1049075
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 9657700
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 3587331
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 30979.94
Текущи трансфери за чужбина 6619.88
Плащания по обслужване на държавния дълг (лихви и главници) 779234.98
Общо:  83048453.23000002
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 44
10 xxxx Издръжка 12119.35
90 xxxx Възстановени приходи 440.42
Общо:  12603.77
Администрация на президентството ( 002******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
92 xxxx Закупуване на валута в брой 5529.9
Общо:  5529.9
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 14214.67
10 xxxx Издръжка 69056.97
18 xxxx Други разходи 40
90 xxxx Възстановени приходи 185925.04
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  269236.68
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1001061.72
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 67412.77
10 xxxx Издръжка 279447.34
18 xxxx Други разходи 41400.74
90 xxxx Възстановени приходи 25159.2
Общо:  1414481.77
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13100.96
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 14739.83
10 xxxx Издръжка 662326
88 xxxx Средства на разпореждане 13434.23
90 xxxx Възстановени приходи 63041.45
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  766642.47
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8241.1
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 195.58
Общо:  8436.68
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2653819.13
88 xxxx Средства на разпореждане 7107.5
90 xxxx Възстановени приходи 267910.86
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -2115261.11
Общо:  813576.38
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 72939.53
88 xxxx Средства на разпореждане 128762.73
89 xxxx Друго финансиране 40
90 xxxx Възстановени приходи 541879.99
Общо:  743622.25
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 171140.11
90 xxxx Възстановени приходи 1472.44
Общо:  172612.55
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 107464.64
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6.27
10 xxxx Издръжка 291892.13
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 165048.26
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 32417684.23
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 83640
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2435169.54
Общо:  35500905.07
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12054.49
10 xxxx Издръжка 143466.94
18 xxxx Други разходи 1531.45
20 xxxx Разходи за лихви 41.06
92 xxxx Закупуване на валута в брой 7708.68
Общо:  164802.62
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 586118.95
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 170.51
10 xxxx Издръжка 316420.47
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 40533
88 xxxx Средства на разпореждане 192.1
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 12.09
Общо:  943447.12
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 300
10 xxxx Издръжка 134778.65
18 xxxx Други разходи 93478.35
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 59332
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 12597
90 xxxx Възстановени приходи 24231.92
Общо:  324717.92
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2750
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2400
10 xxxx Издръжка 33588.64
88 xxxx Средства на разпореждане 5033.73
Общо:  43772.37
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 86139.49
10 xxxx Издръжка 645152.17
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5925.2
88 xxxx Средства на разпореждане 12432.29
90 xxxx Възстановени приходи 450
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  750099.15
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 281339.48
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1150
10 xxxx Издръжка 266617.35
90 xxxx Възстановени приходи 405
Общо:  549511.83
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 80419.78
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1171.2
10 xxxx Издръжка 108763.54
18 xxxx Други разходи 15
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2282.68
90 xxxx Възстановени приходи 89184.01
Общо:  281836.21
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 55251.81
88 xxxx Средства на разпореждане 16.47
90 xxxx Възстановени приходи 110
Общо:  55378.28
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 30990
10 xxxx Издръжка 1414.68
Общо:  32404.68
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4900
10 xxxx Издръжка 3001.41
Общо:  7901.41
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14027.47
Общо:  14027.47
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 110802.01
Общо:  110802.01
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9838.06
18 xxxx Други разходи 5492.97
Общо:  15331.03
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 24070
10 xxxx Издръжка 2010.45
18 xxxx Други разходи 850
Общо:  26930.45
Съвет за електронни медии ( 044******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5260
10 xxxx Издръжка 4831.3
Общо:  10091.3
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9430
10 xxxx Издръжка 288
Общо:  9718
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 37972
10 xxxx Издръжка 62039.38
88 xxxx Средства на разпореждане 0.04
Общо:  100011.42
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 445237.7
10 xxxx Издръжка 281021.39
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 13681730.04
90 xxxx Възстановени приходи 135.6
Общо:  14408124.73
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5460
10 xxxx Издръжка 63472.67
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1658998.95
Общо:  1727931.62
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 123648.29
18 xxxx Други разходи 390540.06
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2092.74
Общо:  516281.09
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17363.61
10 xxxx Издръжка 118962.31
Общо:  136325.92
Българска телеграфна агенция ( 063******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 47.92
Общо:  47.92
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5477.81
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  5477.81
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1648639.07
10 xxxx Издръжка 130555.28
18 xxxx Други разходи 4021.91
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 257682.73
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
Общо:  2050898.99
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2364.07
90 xxxx Възстановени приходи 2948.8
Общо:  5312.87
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11676.77
18 xxxx Други разходи 62807.8
Общо:  74484.57
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 169258.43
Общо:  169258.43
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3178.19
10 xxxx Издръжка 46574.55
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 300
88 xxxx Средства на разпореждане 25873.6
90 xxxx Възстановени приходи 73657.61
Общо:  149583.95
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1612.72
10 xxxx Издръжка 2566.13
Общо:  4178.85
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 104205.74
Общо:  104205.74
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 8167.73
Общо:  8167.73
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1300
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1808.02
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 16272.21
Общо:  19380.23
Учителски пенсионен фонд ( 745******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 26360.79
Общо:  26360.79
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 199640
10 xxxx Издръжка 46755.52
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 42328.99
Общо:  288724.51
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 346270
Общо:  346270
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2057.53
10 xxxx Издръжка 4388.58
Общо:  6446.11
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3109.8
90 xxxx Възстановени приходи 5662.08
Общо:  8771.88
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1577
Общо:  1577
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1800
10 xxxx Издръжка 6351.95
90 xxxx Възстановени приходи 3870.19
Общо:  12022.14
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 98772.36
88 xxxx Средства на разпореждане 776.07
Общо:  99548.43
Технически университет - Габрово ( 815******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 33.54
10 xxxx Издръжка 4686.26
90 xxxx Възстановени приходи 58694.18
Общо:  63413.98
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 22091.48
10 xxxx Издръжка 7142.25
18 xxxx Други разходи 9414.96
Общо:  38648.69
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20470.39
10 xxxx Издръжка 16526.02
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5730
Общо:  42726.41
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 796.69
18 xxxx Други разходи 87009.64
88 xxxx Средства на разпореждане 2137.46
Общо:  89943.79
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 547.14
Общо:  547.14
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 320
10 xxxx Издръжка 12285.35
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 11769.35
90 xxxx Възстановени приходи 6042.27
Общо:  30416.97
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 7325.72
Общо:  7325.72
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15935.16
18 xxxx Други разходи 40
Общо:  15975.16
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 24901.19
18 xxxx Други разходи 18940.45
Общо:  43841.64
Медицински университет - Пловдив ( 832******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 576
18 xxxx Други разходи 9462.15
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 17441.4
Общо:  27479.55
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 60362.92
10 xxxx Издръжка 30152.17
18 xxxx Други разходи 5
90 xxxx Възстановени приходи 23705.42
Общо:  114225.51
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1502.88
Общо:  1502.88
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3653.02
Общо:  3653.02
Икономически университет-Варна ( 842******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2165.6
88 xxxx Средства на разпореждане 727.2
90 xxxx Възстановени приходи 11529.49
Общо:  14422.29
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14974.62
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 31190
Общо:  46164.62
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3496.8
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  3496.8
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 133060.3
Общо:  133060.3
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1695.07
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 18750
92 xxxx Закупуване на валута в брой 1955.83
Общо:  22400.9
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 67192.82
Общо:  67192.82
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 16321.22
88 xxxx Средства на разпореждане 54919.67
90 xxxx Възстановени приходи 16031.91
Общо:  87272.8
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1048.66
18 xxxx Други разходи 2351.72
90 xxxx Възстановени приходи 30694.88
Общо:  34095.26
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19384.01
10 xxxx Издръжка 301236.4
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1519218.23
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1566198.15
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 325857.29
Общо:  3731894.08
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 1049075
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 9657700
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 3587331
Общо:  14294106
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 14.01.2020 - 14.01.2020
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 30979.94
Текущи трансфери за чужбина 6619.88
Плащания по обслужване на държавния дълг (лихви и главници) 779234.98
Общо:  816834.7999999999