одобрен

Регистър на търговските дружества, в които правата на държавата се упражняват от министъра на отбраната към 09.02.2021 г.

Уникален идентификатор:  3c104e40-b0d7-4fb6-9188-32f6d549b565

дружества регистър търговски МО права държава министър отбрана

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-02-11 10:04:23
  • Създаден от: simona_keyn
  • Последна промяна: 2021-02-17 14:29:14
  • Последно променил: simona_keyn

Единен идентифи-кационен код и номер на вписване в търговския регистър

Седалище и адрес на управление

Предмет на дейност

Капитал, разпреде-ление на капитала

Органи на управление /име, ЕГН и № на договора/

% на държ. участие

Кло-нове

1. "ТЕРЕМ - ХОЛДИНГ" ЕАД, гр. София
1. ЕИК 129008074; № на вписване в Търговския регистър 20080417153627 България, обл. София /столица/, общ. Столична, гр. София - 1000, район Средец, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 4 Извършване на капитален и среден ремонт на военна техника, въоръжение, боеприпаси и друго военно-техническо имущество, производство на единични дребно серийни количества различно военнотехническо имущество, съоръжения, апаратури и машини, внос, износ, реклама, маркетинг, инженеринг, развитие и усъвършенстване на специална и гражданска продукция, услуги, техническа помощ и обучение, придобиване и управления на участия, инвестиции и финансови ресурси, предпечатна подготовка, издателска, преводаческа, художествена, полиграфическа, и печатна дейност, търговско представителство, включително и при сделки с недвижими имоти, в т.ч. отдаване под наем на предоставеното имущество, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящия Устав, и други промишлени и търговски дейности в страната и в чужбина, разрешени от закона. 53 331 210 лв., разпределен в 53 331 210 броя неделими поименни акции с номинална стойност 1 лев Иван ...................... Досков - член на СД и изп. директор, ЕГН ....................., Дог. № ТД-29/01.06.2017 г. и Доп. спор. № ТД-12/ 03.09.2020 г.; Джоанна ................. Димитрова - зам.-председател на СД, ЕГН ......................., Дог. № ТД-28/ 01.06.2017 г., и Доп. спор. № ТД-14/ 03.09.2020 г.; Светлозар ................. Вешков - председател на СД, ЕГН .............. , Дог. № ТД-4/ 10.03.2020 г. и Доп. спор. № ТД-13/03.09.2020 г. 1 няма
2. "ИНТЕНДАНТСКО ОБСЛУЖВАНЕ" ЕАД, гр. София
2. ЕИК 129006778, № на вписване в Търговския регистър 20080508134722 България, обл. София /столица/, общ. Столична, гр. София - 1606, район Красно село, ул. "Владайска" № 48 А Производствена и търговска дейност, инженеро-внедрителска, проектно-конструкторска и техно-логична дейност в областта на изработването на униформени, специални и работни облекла, и фуражки и украса към тях, цивилни облекла по еталон с материал на клиента /гражданска продукция/, военнополево имущ. и парашути, маркетинг и рекламна дейност, услуги, техническа помощ и обучение и други промишлени и търговски дейности в страната и чужбина. 1 088 756 лева, разпределен в 1 088 756 поименни акции по 1 лев всяка Емил …………...... Ботов - член на СД и изп. Директор, ЕГН ………………, Дог. № ТД-15/08.09.2020 г.; Светлозар ……...….. Морфов - председател на СД, ЕГН …………., Дог. № ТД-18/ 22.10.2020 г.; Кирил ……………... Кирилов - ЕГН …………….., Дог. № ТД-16/08.09.2020 г. 1 Един клон в гр. Калофер
3. "СНАБДЯВАНЕ И ТЪРГОВИЯ - МО" ЕООД, гр. София
3. ЕИК 129004631; № на вписване в Търговския регистър 20090928150837 България, обл. София /столица/, общ. Столична, гр. София - 1000, район Оборище, ул. "Искър" № 8, ет. 5 Външна и вътрешна търговия, маркетинг, представителство /без процесуално/, посредническа и комисионна дейност и други търговски дейности, незабранени със закон. 674 270 лв., разпределен на 67 427 дяла по 10 лева всеки Хранимир ………...... Генчев - управител, ЕГН …………..….., Дог. № ТД-9/ 29.07.2020 г. и Доп. Спор. № ТД-11/ 03.09.2020 г. 1 няма
4. "ПРОНО" ЕООД, гр. София
4. ЕИК 130526765, № на вписване в Търговския регистър 20080929142409 България, обл. София /столица/, общ. Столична гр. София, район Средец, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 5 Проучвателна и проектантска дейност, както и всяка незабранена от закона дейност. 517 260 лева, разпределен в 51 726 дяла по 10 лева всеки Георги ………………. Найденов - управител, ЕГН………..., Дог. № ТД-6/13.11.2019 г., 1 няма
5. "АРМСТРОЙИНВЕСТ" ЕООД, гр. София
5. ЕИК 129008786; № на вписване в Търговския регистър 20080719113752 България, обл. София /столица/, общ. Столична, гр. София, район Средец, ул. „Иван Вазов“ № 12, ет. 3 Инвестиционна дейност, независим строителен надзор в проектирането и строителството, технически контрол в проектирането и строителството на обекти, за които не е задължителен независим строит. надзор, експертни оценки, маркетингови и техно-логични проучвания, консултантски услуги, сделки с недвижими имоти, търг. представителство на български и чуждестр. физически и юридически лица, посредничество, както и всяка друга дейност, незабранена със закон. 157 010 лева, разпределен в 15 701 дяла по 10 лева всеки Павел ………….. Грозданов - управител, ЕГН …………..., Дог. № ТД-8/09.07.2020 г. 1 няма
6. "МОБА" ЕООД, гр. София
6. ЕИК 131340055, № на вписване в Търговския регистър 20080513092105 България, обл. София /столица/, общ. Столична гр. София - 1220, район Надежда, ЖК "Толстой", бл. 36, ет. 1 Охранителна дейност, осъществявана с невъоръжена и въоръжена охрана, изграждане на центрове от системата на професионалното образование и обучение на охранителния персонал, създаване на "охраняеми паркинг зони (след получаване на съответните лицензии, реегистрации или разрешения от компетентните органи), както и всякаква друга дейност, незабранена със закон. 4 382 650 лева, разпределен в 438 265 дяла по 10 лева всеки Николай ………….. Наков, ЕГН …………….., Дог. № ТД-7/30.06.2020 г. и Доп. спор. № ТД-10/ 03.09.2020 г. 1 няма
7. ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "СВЕТИ ГЕОРГИ" ЕООД, гр. Хасково
7. ЕИК 126538053; № на вписване в Търговския 20081217085124 България, обл. Хасково, общ. Хасково, гр. Хасково - 6300, ул. "Стефан Стамболов" № 2 Осъществяване на специализирана извънболнична помощ. 765 600 лева, разпределен в 7 656 дяла по 100 лева всеки Емил …………….. Бобутанов - управител, ЕГН …………….., Дог. № ТД-5/09.02.2021 г. 1 няма
8. ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР "СВЕТИ ГЕОРГИ ПОБЕДОНОСЕЦ" ЕООД, гр. Бургас
8. ЕИК 102680489; № на вписване в Търговския регистър 20080909093405 България, обл. Бургас, общ. Бургас, гр. Бургас - 8000, област Бургас, ул. "Ванче Михайлов" № 1 Осъществяване на специализирана извънболнична помощ. 5 503 300 лева, разпределен в 55 033 дяла по 100 лева всеки Костадин …………… Партенов - управител, ЕГН ………., Дог. № ТД-3/09.02.2021 г. 1 няма
9. "СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ - ВИТА" ЕООД, гр. Велинград
9. ЕИК 112531538; № на вписване в Търговския регистрър 20100819143349 България, обл. Пазарджик, общ. Велинград, гр. Велинград - 4600, ул. "Пушкин" № 2 Рехабилитация, лечение и профилактика на заболявания на опорно-двигателната система, периферната нервна система и дихателната система. 15 190 200 лева, разпределен в 151 902 дяла по 100 лева всеки. Ангел ………………. Пеев - управител, ЕГН …………….... Дог. № ТД-6/09.02.2021 г. 1 Един клон в гр. Поморие: СБР "ВИТА" ЕООД - клон Поморие, седалище обл. Бургас, общ. Поморие, гр. Поморие, п.к. 8200, ул. "Проф. Парашкев Стоянов" № 12
10. СПЕЦИАЛИЗИРАНА БОЛНИЦА ЗА РЕХАБИЛИТАЦИЯ "СВЕТА БОГОРОДИЦА" ЕООД, с. Нареченски бани
10. ЕИК 115610409; № на вписване в търговския регистър 20080826132155 България, обл. Пловдив, общ. Асеновград, с. Нареченски Бани - 4239, ул. "Панорама" № 8 Рехабилитация, лечение и профилактика на заболявания на стреса, неврологичните заболявания, сърдечносъдовите заболявания и диабет. 682 700 лева, разпределен в 6 827 дяла по 100 лева всеки Атанас …………….. Тилев - управител, ЕГН ……….., Дог. № ТД-4/09.02.2021 г. 1 няма