одобрен

Регистър на концесиите - община Венец

Уникален идентификатор:  3c4e9d70-9cdb-41d1-bc63-ad5d1a43648e

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-12 13:43:59
  • Създаден от: zyubeyde_ibryam_mehmed
  • Последна промяна: 2019-09-12 13:43:59

РЕГИСТЪР НА КОНЦЕСИИТЕ

№ по ред Концесионен обект Наименование, седалище, адрес на управление, представителство на концесионера в страната и чужбина № и дата на Решение на ОбС – Венец Предмет на концесия Срок на концесията Начален срок
1 2 3 4 5
1 Водоем „Лабба”- с.Венец„ХАЙ-ЛИН” ЕООД Решение №158 от 12.06.2013г. Рибовъдство, стопански и любителски риболов, развъждане на раци, жаби и други аквакултури 25 години в сила от 12.07.2013г.
2 Водоем „Деница” – с.Денница „ДЕНИЦА 2012” ЕООД Решение №158 от 12.06.2013г. Рибовъдство, стопански и любителски риболов, развъждане на раци, жаби и други аквакултури 25 години в сила от 19.07.2013г
3 Водоем „Дренци”-с. Дренци „ДУЙГУ–81” ЕООД Решение №303 от 27.10.2014г. Рибовъдство, стопански и любителски риболов, развъждане на раци, жаби и други аквакултури 25 години в сила от 13.03.2015г
4 Язовир „Изгрев” – с. Изгрев „СИБЕР – 82” ЕООД Решение №190 от 10.09.2013г Рибовъдство, стопански и любителски риболов, развъждане на раци, жаби и други аквакултури 30 години в сила от 22.10.2013г
5 Водоем „Черноглавци” – с. Черноглавци „НИК” ООД Решение №288 от 20.06.2014г Рибовъдство, стопански и любителски риболов, развъждане на раци, жаби и други аквакултури, за напояване на заложените земеделски култури около и под водния обект. 25 години в сила от 01.08.2014г