одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост

Уникален идентификатор:  3c5a52cf-a9b1-43e0-9e78-cdf67a63fc51

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-06-13 11:28:20
  • Създаден от: nadezhda_gesheva
  • Последна промяна: 2019-06-13 11:28:20
O
Hdm
t-(-\o
F
F
6.()F
H
FC)
^ Fa't ltr !^r * a,XOFXc\F-{ 5N L-
l, !z -..: )d 9c.
=E^. F V
-ii-ar ! l-l \c) r. O-Os. l-FV
-H^li{ b '': ; -t ili F F{V.vF-PlarASi+F+i pq
^
-Ettl-l ,, ii
tiC)
(.)3
c.)Fr
3(.)
-
OF
0.)tr
IH(f)
t
\
I
I

HN
^v
^.t-lQLz=x4
*:i <_< v\-HF q xz EOYN-A-HF,-= ii i *-90 H-.- I
t-- s.+or+ c{ . c.i
vco N
t--NcQoo
oo
rntr-co
ra|t-r
dHm
F{ (r" tr-"H f4""_-
tr- \#.oo*N. .ti v_-- N
,--*-q: n 4vi 42 =E>
-i
=.s5*
EqE Ei QoFiH SEdF Hi 'Aqile YA*9 tli Eelv H RE F f;'r roe{ E --.<.9i .-.=*Ra -\P" H""# P "i " ' i rr1 tt- , f: i \-FcoA >o i -Q i $x "?- I :c i
.lS 8s : 3E I O- -r- , -r: I -.n - i * I tr
ii
,ti oti I \c\liic.lc-lillNni5lO\ai+:NFIC.I ,i
-* -- , -+- *- -. *.**..*-.-.-*i-* liicairHl
+.;! , cil ca I 9-\ cn:jlgoi It\1 llil
viCOo^i;'
niFeli+99iNtnl ; ........"...-------..1--
5 :E; "r d8 Y Ii\J I H A. ii
F ? "ah i ,-l\J # |< i IjcY)-Or I
'i Fi+r I F'i-iPPbi . -.---.- ; . - --. cntrr i tr^r * \O i N =i , 6 xi .\:v , o ox x vc'! I s E('j E ool i E 9Cl qF- i 9!q
= Xoo I H Xoo. -o jllN i ^o t5c.l o \O.^ - 9 . xs
r,r .o !! H r\;\ fs v r\ r+t V r \J A x <:+ E.{F{- i ----
^lo I qR io-'vl-l
t^" >E
E S; di r-'1 ^ v , (h oo i aF RiCB.li- i >'\ , E(v H il; '^iFh
E i cl.5E Fi i -i ? tr I i l/V x
€lr-._ -*.* _* .*-l--_*-
t-I-.lFlc\foortn
3 rQi-i H r\ I 2v i\vAi ,.iy icn"l.IFI fTriY*._.1* _--_----- -- I cnF. ' tnF iN-IFI oc trLIFFiH\I c)F t4atHat oi I HF .........;.. ------IIi\o
v+ttr-c.l#
N rr .: X -l F r\J : !i
-io F r- !? .!'-AqF :-- n -L ;l et ma '-^ m tn '-; Fl \O': . FF a6': Fi FH"_-.^*^."" v9#NF.6t hA o ox s v rt FAAI() tio Fl Xoo o,5NOr li
-:
J- ca-v r-t #Hr ) i-\i v -\ - \.,' VA/ 91 \l< 'a
--;
l-1
triFEroSc
-HH{ H S* LA ;: F V ts L M -tlclUN b,s a dHgvu n trfoo F X H"o^ O.- Fl
tr S EOO d $ H>

I
m F.-< o
-TA !D gEF.H
Qtrt -r E Y Y tsTFf A Xo.t^*1- I XN\J ' ts 6:Fr E E H-!Wht.= l- "\N nD
^,\o14+
iFXsv V YF{ x q xE Y.al)l
-Aa g P: h-_l _o l= I_i
t--
O6c'r N rtr
;
XqVN N
- i -..-..'I;l
I
i
i
iII.. r '.-...'l
-Nr'r ,ri
Nla)


rr)
+
c\
oa
$
Nfr.+cacO
t
t-'1H
F
cn
$
-r
F
cQr= r\ '"^ - n)xca"
cl". i "
.vfr^t S ' v^M H
-!'=L\-/: Fl'v irO- l=>\^-Lcd "rtcoi ,i c.t (r) .: l-1 H =; -E .d.aH5 r

t-.
(-.1
s
\oa.l
:.: cr )l c\| q)
o-
HX
o'R
:- \o N".H
E 0x E FN o E*
F s.K
\NOoNt-t
F Vol E ON Q tsO
= xoo
^o F+N
6q$<_-ON$ rrt
tA^>Hr [r s(J
>s>^v ; sf u
I odP 6niiX ca$
'flEx:ci Q _s\o tr t-, en . H
a(f)a q€ <*43 p R n dSe N = c.i= "d = \o ;; t= :) r-. \o .. cj
^o^ --YI - "I ^i'-1 tr oo";
=
+3 S or v
\oo or\Om\O-Ni:sf,\O rrt oO r'r f lsr r l={ VHVAA T A T\ vv
\J sN=9=[sEr$.Q
IEFEs;3il3ilRH
85H5HXH5RX88<*YHY[YHYH F l- t! ---* r '**" *--. s" b L. h o t-ir l- b
E^FEBF^ b EU:eE FF. ^xds :oIgg
: F gq E E H - :,€: B,; F.a.Fg-5-riF ? E'd
s gqg+Hilt HqHq$
E iqFgSg:;"sg*iS
.t g*Fg$SS! FFae=s
E BN$NNSS E'qRF+=r
o\

m r-- 33 3'n P nr{!*g d E9Y AE
&=H3:
-f)NXI t:
oyl
"d
NA
tr-c.loo
s
ca
t--c.)
N
co N
(--
cn
(n
c.l
N
sco
$N
- *i A.AY E1\' F)A.luH
H ? uh .,4\-,/ # - l?cn-Qr H Fi H tfr *>?r.rPo
v.
i> A Lo >
HF
! \l rrl
fr
t^.ol e zc\rr \o
-- cn
r r.| a !r/.:3\c4?E+
:Fr
=...,8-;
Arlrf)r
-l
Nca(.)n+co
t--
c..l,,i
t:
:\/- cr)\...-_
(r(r)
I
1
Fi
-!-::\
dmv F,-< E
gFHF
g\o < tl7 vv-dc0 .H.u -AF gSEE
- .F\-l- .J- -L-'-l
v
-*\YA^NF:xhRI r^ | . r v r R xqxbvov; c. il-
f..
-(\, '. ,fi xq
tr-< d
-rA FQ a,^-AZXX E c
3s 3s E F c{ X: a Y^lV:: ''1 H \! ^ - F A\HHAi?F -.x.- F.L -t..H l-{,H
oqCQra1Nca
oolal
C.l
2 -A ;\.4Y E1 \./ JA
H ?;h ,-l\J r - !CO-F<'l tTl Hri ji r- /Yb
a\R(r'\o'rHo Ao s vN
u Prr E )r- i-t XA P JTFi
.- ,':
x ra) $-CQ rrl
l./ ;> A T\ \J \-/ -4 t1 \v.H
'a
sN
NvNcaN
H#H .A v Ev - ;{ A.
5 \J ^,{ r., IUAvvH.^^ \-,1 - ;-1 aL"Fl+.: FT! HHHFFts/?b
+tnO-Ca rrl
US
4
cri - l\f
196g ^ti lll - '-i l-H H
-f=to,-:'H i
5> F E$r'rV-+v
FR e -'lE >
^=v ^,t -*v i. IJl li .tn..V.... |t
f1 #ir )^
- J A.
H ?"ah .^^ \J H l- VI M A mL'/Fg,ri r.: E ;tFr./rb
i-t \o
O:Os Yc.l H ON F:V
E EE
\a)
ca'y
CQ r r'l r.l .H
o
2 -i^o ''-m
EN-+-H!'"sE ,i i g>g e tr -l( c\ 9; "^9
FNH;ae.i - 6
t3 p H
c)
2;^o,=.> F ixitsHv
-i ; E NH-A
t>c s
€ s qS
8il3 H .N- o hA-F_-v H - fi trt E ..E.
Rt:C):o5 Vol
B EN !l h-
EgR
ra (\

r-.. < A
^,=n v
455{
E:xH €
EEHEH
I
;
a: I
I
m
r-( I -rAH ^, .-. t{ c) zxv >
iu?h \- XYtsf^Xtrra-li.
5SE E H-'-H.i:l !-1 H t<
F *N a.A J^ !lvHts 7 f, A X od'a ,riV * li a6 r'/ F lr{ '; .F HHH.-hITTHK-Pb*;
-***- c) \o t-*
- H= e 9X E 9co I Eq !n-
^cl Fcn
ar-{ ^,-rAE^-
iNX x ii\o d tr mVY6oi !SP L<*\JE
t> l t ........--- -*. l-... l=r...
mA
r..{ 3 HTAF
SEF E *p < F{ vvYnod:S+F
5SE5!.i::t..-. ti:ti... f-.... f)
t'-
a{e-'' cl
R3
ft'
TE
P3-\i
\F-
Til
R3-6
-- f"
| ': r) tr) =A"\d
v
N
wvca
NN
t*rcn
.f,
(.|s
c.l
n
I'- ^' ,ol t<{ ^.i => n - l<^AZ
i\o ts i) Y^r-E
F; Et,.)
=\oo;Oco F - S\f, F H I
c.lcn
(nCQt--H
I
ra) Nt--cn
tr -S : HP
A X oda riY - F .^L/Fl+.: F HHHrTr H fr -Pb
-N ;*- -
OeqC-Cf)--n)Avx vq E ON O FO E 9od
^() FN
H * *if MHXarv_.=f, rr't r Fr v ll{
^ r) vvJtl\v H|a - - '-"**- t-'---'',..F
*?(Js .OI HF ZO^ravv
H
C)
v.
fr

^ c.l
S) o.t # lrl

61 N nl-o c.l v rrl \JN
F*$xN
,. l\1
\l<
Hilaia.AH H^- !\v-
= \J ^j r,- '"^- * ts r.)x-tl6 \./ F lJt 'i .F HHH-h,TT H Tr FYb
-"^:----
ONt*ta6n)avF Vc'l E Oo.l (.) F'O E Pod.
^o i+c{

4rA cO F-:
Xc-roV<_< o H Fl H a r-.1 =L*T H Ai O< HKOEad\o \ol^ v.ot v clzclrft r r l1^|
-^-cfl v t'- oc\|
E H
s{8 r-{ ? eril4 S ' ^,=!l E:
7fix5 EHXot dP &5 HgS eR H_5 ?
*-\-i t\>ri d==t= q=St oi R-R -R-R r ') r ') | ': | '.
v ( v \ i--#
ooooo^ \ *Cnv 'rt,f-. ta| I ca
oocilca
ra)
(\
N+
t*r
ooca
+t-r
rncn
*vvN
\o
Acn*
o\
cn
fr.t--
ca
*-;--
io d
, ri rr : i=\JiNAi.ri V oo !c.i t" - i'; - iF H ie j
;^ "*-*"j"*^-." , '---
!II
i
;
i
*G bil : ii- !N \O rrt Y rr't !- OS rrS I vrrl , L,)LJ (-\1 -4(-r \v ;Q- |
-, - l--< cd i , l> * = , l< ^A a I ooxsi i -SF- * v V^rf-i! ' ; !a \A i
' ER,fiE i ,'A..Oi OOO F H I
E ' >xst i
tqV, \l+ S ...Ei......... ...r........ ....
o\Oir-r (.l i,.i_-- _- - *.-
JYJ-
oo l-''1
HX.H,-__v__*-*.
Xln\o_HFO:OS Vc.l
B EN ts!vi'i 6,o, a-. rl C-.1
---;-
aO+(.'OFca rrl r F V lll
^ r) vv o
,(n\c)'H#
iVc.li9NtH-l^-IXA' l# xi' t|-i"
--;-*-aO= tal OFaa rrl
o
ew.
NN
4-
-
(\l
. *S \lAI r-i \J .luHi O;h.^\J * l+ IMi .FTr tiHiHFi YO
-s(n':#
H oc.l ld F.+ a) EO E h-l H=Vq) *c.)
aa <+vN c'.1 \O rrt
'HR
ti *S TrrAY T-i \J )A .luH
F ?;h ,riY * ts 'i .ts HHH>? ji- YYb
--sVA\(n':#
H oc.l *v;ld F.+ a) EO E h-l H=Vq) *c.) A F
;-* <+vN c'.1 \O rrt r F V lli
^ r\ vv.1 t-l'HR
C)
NN

F.- ?a5enEcnatx O
EFESg
t--
Nt.r co
-
\ooornNc.)co
dH
.-< I
-rA)F 8EF3 * *q < e H
X;Xfi E
EFHgfi
t-r
N r o -o\
ooca
rlm
=-<
F ^,.1 t{ - ZNX E +q < 1 *
x;xg u
CSFSE
F
r'r C'i Xod\J C) €!o\Fl C)ooca
t--cnt--
c.)
c..( ^ HTA a'^-zXXsJ.P.o , ? q *ax F n ^t-{ = SSEL?Hg! E - - .h::L N l-........e >j
F-
N . oci
---o\
ooc.l
ooc-@$

cn*o\
n
c\oocnc\
c.it--o\ca
N
ooc.l
\.r
=f,v
c..l

iqssio\ooo,C\T li-*-
L. *N L. *! H _S : i9 b =O 6 ;6 - cdpi - ad -..: ad r ) ^\
';I
ri .i
. .
i
I !q E He o Xb-
sFa d5.q ^EEno.tr ..'.*.*
,t'\Ca\Oi, t".i \o99 vc! : c.; icn \Oca . S;,; slx oo_ i
, lH f Fq ors!
9i aF os
95 oQ 6Q *F{ i :i q E n) H \.tiHt.ot1
. t or^n co , '; tF F s i I A E "A , o 1..................................... ............ l. 6l j
tr *N
: HP .! rv - 2 \''l -l '/- '"^- - H r^v-HML/Flrt'i ts FHH.-hlTr H Li -lb
..r S -- oO Ar f- ca '.1 * o A= N V ) *AVo tro E Qo F-.
=oovcn
+ ltl f '>
\l<
uo
ood.A E r' J+ F{ "cd *tN E ts;-- *^=
Hol i FFIF^iot-go lhtsca!F\O^^C)o t. I =-...... t-i......4
?aN
1
Ntr
d
h+FUri

dF f--t c *\- eto14 v 4Nsl O :?\H x- < F vF:_^
ScrlSE. C.l \J i.i \A v--vHV -.H --..- -h:I".-Cn - 'ii
d
A V v v
F..FEH '-ira Ar^-qZX I c . .- H Q- E * O- () v FF:NOnX- t O Y 6X FgH
" "< 6i" > "_u -F{
Illl
ii
j
IiIt-.
9otvEQiics A :'IA H
EE " E
* in F' H A ir H v v A AH'IVd;v*HHFH
,+€ h g,
.-H----_a-._-X.._V
r-.
|:V6Na-{
F .';
xa
'-Y oo -- !:*-e:l
t-- f-= \lvoo C) c'.! r C\,'.m O..iXoOqe.r; t--
oo
oo
ca
t--
c-l -r. :
N
\f,
r..
c{ -1, -i xiVO Nrr)-t
F-
N -r, A
xi
6l+$
c.)cn
oo
N

c.l
+oo
oo
sN
\o
F *N A.A )A .rv-: \-/ -l /- '.^^ * F '^v--m \'/ F 'Ji 'i .H HHHr-r H fr ?Pb

oooo
tn
$t'ns
N
lJi
F
Tr
ti
n
vtr)
Hrrr
F
vF /\ JV'"^ '- vr rn m-'Hr
KE-N-
e 5R
o -# :l -,:
^F gX
AI
nl^N:]6t IJ.]
\f<
O\R
$ t.,:
g EE E ^o\ O EO E bFi
^t -? ol
q.S , roR .o+ o\i-
- + rtl \F#H
QN ()i ox o! - * -f----*- ----;-------------' t1 . 'F]ooH
Eg l.*^E ^,O^iHr!-!4.-
E3H . SFEHX
E{q i {gE s
1E3 ' SleEb
d:EH 8P5;H> 8-"9r-. 0.:.o m I gi
HSEfl XX:N5g
ff x ; R o: S H g 33 ;X.^.l.. AE H gb:^
o-5'x-l : l]>85_SV
ooo
l-*-- , N
v=tr* fil
r i\
\l< ta
.or -i o S} E: trx i: Fou
HFgR
I gq r Ju* .-.i H r+ c.t (n I
.d.N: -
-tr) s<
(n
-r
H-(.)
+AIoHH>
F$
cgvos
$tr-A
^^FN-^8
e F{> F1 =- H*HA:H-vllhlEF
Nr- " X ^l<.^ffFH *-r* mFrX ^E O ts* i{ | hO r.: > dP P J ,,6 E U \2.. !?......J.r.. ...*.
F-ol

r-{ c
^,=r.Q n zXsl X
*i-.i ? I S VFYAM.!ldVX-rtU V
ESEEg
r.{ a, ^ t-( a/\ zxx 6 Q* J rri fr VFY;-iHFa -' HL l+{ ii
€IEE3
tr- oo:
) c.t o --.;
oos$
cic.l
o.lvc.)N
cat-r
t*-$cn
5*o
'.: H
H o.{ BV;E F$ o tro F b.-' H=9O *.n A, T'':
=
ca rrl
cn
o.l
F*ll{A.A AA .!v-
A X od4 ,riY * F .AL/Fl+t.: tsT< HHH>iHFr=Pb
oooo\o
F F-HATA J A. - r ! = \J ^ir- lvAw!.riV - F .^L/Fl+': FTr H-HrT{ H Lr PPb
-
fr)H.
r- {.< arAa
EEFT
*-(f,)V F YH A Fi XV
-AS E T blei l- F
I#=t gERE
Q- J v o - 'li- m.Rl-t t-. a-!
5SE F-
ooosJ' 6l r) - X -'.:
. N
t-' oo ,: )N
A
tr-tr-t.-AH
X ta)
\OY
=i' c..l ca c\ F. tr- rN tr-
tr *N ^.4 -JA .rw-
A X oda .riV - F 6\'/F'+' j H I! HH tn ti r. -?b
(F-"cl c.l r--
-g 9x FAAo tro E Pod P|5N
Fr.: F .or FO z9{aDigoj4A^riHv
N A6e1 {- Al
EIri^*lvfH:Y_HFH-a+i:-{ - - ^!l P{ Fra H tl E6 H g
!R o R ,r 6 r^9 \JO X ^
-Frts#Fr-tA J^ .lVH5 O ^rh '"^- - F \oX-t-.n r'/ - |Jt .: lTi HH+l+rHFi-Pb
r-Soo*YVvrf,5 rtr 5 r'r \-\-f ) E>r r A! v i v;i A\JA\JVAVA< Y< t+ '-{' F--l.
cnsca ci
$rI]r) r>r
F{r E{r H ^ oF< X c) - X Fts: F --F-hHIFtsIHBT1 H cgli H d aooaoc).f, ^^ ,itn ^^ A rf) ^x h tft ^* rr H i o '- T o .Akl-^Al+ ., > v '. > l^VAV
^,(Jctr^,octz 5 HZ 5 H Fo*t(),-
I'+s I,.+X F ic.i T i'i
Nt\a\
H
-

/ra
€ElFH
;5 su x< H F E€ -dV S ? RFrS - F -- H b---.o-,.[ li h!
g:
b.clFX
'=-jl:; \o -"-bt.-en
eF--9<<
AFEHECQ H HL i J-i PrOc-ld5^--Fr ''t o.l
\oN
H
:#
f,I8*$
E;*FFX-\Jt-\J6lFrFQHH - - H i--l.,Cf)..l- Fi H
t'- oo .: )N
--NN =i"
';tr\
\llts1 , fTr I
II
.+
r1
$$oo.f,
Nr{ \oca
?rn
qIK
:i-.
ri*
m t'\ \O f.- @-+cQ c!
cn
oo
$
o'l
N
Fi
-
c")
-
(-) i A# l\1 I Y; x I \'/ 3 rrv r< ru AO- ; ^^-Ll- lar cn li ca (n ,: f--A, hHd-HlHF
5=-;--
'
X ON E Xoo : o Xo ; Et;.:,d E= | A - ---" 1- A sx ,
9l -t 5 rr) - r i:r v;i i A\J i F#lliA.A f^ .lvH
A X oda .riH - F a \'/ F lfr ': ts FHH#:?r-YPb
XN.^
s gH
E Eoo O EO llh:d 6.H
.: ii
IIIIIIII --j I
ItII
i{II
i.H:r-XO-!c> !r:cgFYcd '-h-!HF }T{ H T) H H T\ '*_vqv
^e I ^() A +
dq ? !?i ? HE i > d A il *A:tvAv:Z ^, Q lH.vr H :E< D ''.! F c) J-lv.{,- > JA
'i S F-'L .........................,..-\l..... L A
i r'-
..: _.._
-3co trl r' i\
0)
Hcg
Fl(jio\,
'b=.r Cd 4 SrYr;Nr!Z
EfiS
=S 4
H\h
QPc)
rn00

-A
F..< I
gFH E
*..i < E x - Er*-r A Oa ;r- !E -#V L 6>F< Ar F{A tr E Nr{
o{
,tt N v-f
F
riv
^xiHiFI
v, lHi1i
>|:c',i>i
FoI
cns
oo$c-
r$eHxF€REIsd
SA-r.r=r'rUr'i3;n;
oF!iui!iososo?yxaxvxoeQ9< 9-n:+< t+n s+< o-< o- - F, F-L F-L F-t F{
. iA-, I r -v*-v-vI >59 Ei S F E F r '..i Ii ;a A rr tr nEbElX bg tv b vdH vL ss :ft F -{FXsR Fx sx r
Ffi35b> Hg bg 3 v^ts6d^H^d^Fd.!Y^P^!YHr.:r.irr.,-'FFF.*
;?Ht.tt S? d? F R>.o>N>^ ^
frXRRs HN*^-R+"En :;N\O=# Q v.'c)
H
'I.-..
C)
Itr
=rii-HSH11 r-) A >7 di '^Y V
E ^c- Sr ca d,cn o
:EIr!4- o ;AF{l*Hv\ ;-
rA
vxa- t- UX H
FF li l-r
r- c-r 5 -FA €! O d E '4N QrO A^!NH
=\] t:i F Y-F-OE.l =\O P: U 6 X- F O VAH,AHV'- F iLE.5 Or\ri
olN
'rtr{
Iat
o,^rn rA v tA ^ HJ -*{ :i+--.N\.l v M r m \A \'' J w IAvAM
Mco ;; F.. oo :j N u) r{ - t-l
OO A - A A A IA vJvqlnd\o-Fatn:Nri@rl LrJrr
r\ .' X -i isr -\J . EI ^M F rL./=!V.: F. t' b A r: > ^ -i cd "rtco4 ,lc.r n',i ll \o .i . F = cntrFPr.d.-FH '- lTr rJr .'l-P
f-.
c\
=
c.l
t-- ; *':o^
ql Fr 5;rHX
I
rim
c\
rr-)
+
t

Порталът за отворени данни на Република България е разработен в изпълнение на Проект: BG05SFOP001-2.001-0001 „Подобряване на процесите, свързани с предоставянето, достъпа и повторното използване на информацията от обществения сектор“, финансиран по Оперативна програма „Добро управление“