одобрен

Регистър на общинските образователни институции в община Горна Малина

Уникален идентификатор:  3d1bd1c4-0462-42d2-82bc-3912aaa073d3

училища детски градини образователни институции община Горна Малина

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-13 10:58:55
  • Създаден от: Desislava.krusteva
  • Последна промяна: 2019-09-13 10:58:55

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ В ОБЩИНА ГОРНА МАЛИНА

Наименование, адрес на управление и на ползваните от образователната институция сгради Година на основаване Единен идентификационен код или код по БУЛСТАТ Юридически статут – вид, номер и дата на юридичес- кия акт за създаване Данни за преобразуване/ промяна – вид, номер и дата на последния акт Форма на собственост Източник на финансиране Ръководство (позиция, имена) Видове дейности, за които е регистрирана детската градина Адрес, телефон, електронен адрес и официална интернет – страница Основание за заличаване на регистрацията
Средно училище " Христо Ботев" -с. Горна Малина, ул." Двадесет ишеста " № 16 1865 г. 759225 Акт за общинска собственост/ публична/ № 46/12.10.1998 г. от 2016 г. е Средно училище "Христо Ботев" общинска община Нако Минков Наков- директор;Томислава Ненкова Кременска- Йовкова- заместник-директор обучение на деца от 1. до 12. клас ПК 2131 с. Горна Малина ул. "Двадесет и шеста" № 16 E-mail: botevm@mail.bg телефони : Директор: 0886994731 Канцелария: 0882821311
Обединено училище "Св. Св. Кирил и Методий" - с. Априлово 1899г. 759200 Акт № 37 / 12.10.1998г. Преобразува се от основно в обединено училище Заповед № РД -14-88 от 22 май 2017г. на Министъра на образованието и науката Общинскa Община Директор - Павлина Атанасова Стоименова (09.2018 - 08.2019); Венета Гергинова Таскова (01.08.2019 - към момента) с. Априлово, ул. "Първа" № 32 А, тел: 0893464945, e-mail: ou_aprilovo@abv.bg www.obuaprilovo.com
ОУ "Отец Паисий", с. Долно Камарци, парцел 1, квартал 49 1892 г. 759385 3/639 от 07.09.1968 №34/12.10.1998 общинскa община Ваня Димитрова- директор С. Долно Камарци, тел. 0895635921, ouopaisii_dkamarci@abv.bg
ДГ "Вяра, Надежда, Любов", с. Горна Малина, п.к. 2131, ул. Двадесет и четвърта, № 7, една двуетажна сграда с двор 24.05.1976 г. 22303343.0007633 детска грдина с яслена група 2016/08/01 публична общинска Община Горна Малина директор - Елена Любчова Ножарова образование с. Горна Малина,ул.24,№7, www.odz.gornamalina.eu e-mail: ellidg@abv.bg