одобрен

Регистър на одобрените инвестиционни проекти

Уникален идентификатор:  3de067ae-d657-4ce9-b3a9-d8ca7fd1201e

Текуща версия: 13

Показвана версия: 4

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-05-14 10:43:31
  • Създаден от: desislava_sandulova
  • Последна промяна: 2020-03-30 14:05:21
  • Последно променил: desislava_sandulova

№ по ред

дата

за обект

инвеститор

Основание

1 09.01.2019г. Еднофамилна нискоетажна жилищна сграда Светлин Симеонов Кръстев Решение №41 протокол " от 13.11.2018г
1 10.01.2019 г. Рехабилитация на улично осветление на гр. Козлодуй, чрез внедряване на енергоспестяващи мерки по чл. 154 от ЗУТ Община Козлодуй Доклад за оценка "Веха 59" ЕТ
2 23.01.2019 г. Топлоснабдяване на еднофамилна жилищна сграда ул."Ломска" №1 упи ХV-827 кв. 64 Г. А. Драганов Решение №2, Протокол №1 на ОЕСУТ
3 22.01.2019 г. Нискоетажна жилищна сграда упи ІІІ -1840 кв. 110, пи 37798.502.465 - топлоснабдяване С. С. Кръстев Решение № 1, Протокол №1 на ОЕСУТ.
4 22.01.2019 г. Хале за производство на стоманобетонови и метални елементи и вътрешно преустройство на съществуваща ремонтна работилница "Хидростройкомплект 97" АД Решение № 4, Протокол № 1 на ОЕСУТ.
5 22.01.2019 г. Топлоснабдяване на автомивса ул. "Ломска" № 4а гр.Козлодуй В. Й. Чоков Решение № 6, Протокол № 1 на ОЕСУТ.
6 22.01.2019 г. Пристройка на стълбище, надстройка на втори етаж на съществуваща жилищна сграда пи 37798.502.465 гр. Козлодуй В. В. Григорова Решение № 8, Протокол 1 на ОЕСУТ.
7 22.01.2019 г. Изграждане на обект за външно присъединяване на ул. "Освободител" № 65 от топлопреносната мрежа на гр. Козлодуй В. Й. Младенов Решение №11 Протокол №1 на ОЕСУТ
8 22.01.2019 г. Супермаркет в упи VІІ-1316 кв.165 с. Бутан , общ. Козлодуй Л. Б. Йотов Решение №12 Протокол №1 на ОЕСУТ
9 22.01.2019 г. Вътрешно преустройство на гараж във фризьорски и козметичен салон бл.74, пи 37798.512.218.1.47 гр. Козлодуй Е. Н. Зайков и И. Н. Ангрова Решение №10 Протокол №1 на ОЕСУТ
10 07.02.2019 г. Реконструкция и рлехабилитация на ул. "Дондуков" от О.Т. 865 до О.Т.880 в гр. Козцлодуй Община Козлодуй Доклод за оценка "АИК КОНСУЛТ" София
11 14.02.2019 г. КПИИ - ПУП ПРЗ за пи 37798.503.44 и пи 37798.503.48 кв. 182 гр. Козлодуй и инвестиционен проект"Еднофамилна жилищна сграда Д. Иванов и С. Македонска Решение № 5 Протокол №1 на ОЕСУТ
12 19.02.2019 г. Външно захранване с електроенергия та Нов център за управление на авариите на територията на гр. Козлодуй "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Доклад за оценка "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
13 06.03.2019 г. Пристройка към работилница за монтаж, демонтаж и баланс на гуми упи V-552 кв.342 гр. Козлодуй Я. Д. Кънов Доклад за оценка "Стройконсулт Експерт" ЕООД
13а 06.03.2019 г. Преустройство, пристройка и монтаж на инсталация за бетонови елементи в пл.№ 1364, кв. 65 с. Бутан, общ. Козлодуй "БУЛМЕКС" ЕООД Доклад за оценка "Стройконсулт Експерт" ЕООД
14 12.03.2019 г. Преработка на проект за еднофамилна жилищна сграда по чл. 154, ал.5 от ЗУТ в пи 37798.504.34 ул."Радецки" № 81 гр. Козлодуй Ю. Г. Георгиев Решение №44 Протокол 4 на ОЕСУТ
15 26.03.2019 г. Еднофамилна жилищна сграда в упи ХVа - 252 гр. Козлодуй И. А. Вълчев и В. Е. Вълчева Решение № 24 Протокол 2 на ОЕСУТ
16 26.03.2019 г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. Свилен Русев" № 20 гр. Кожзлодуй С. О. Вачева Решение № 14 Протокол 2 на ОЕСУТ
17 26.03.2019 г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Рангел Панталеев" №2 гр. Козлодуй Ц. Г. Цолов Решение № 52 Протокол 4/2018г.
18 26.03.2019 г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Враца" №1 гр. Козлодуй А. О. Белитов Решение № 18 Протокол 2 на ОЕСУТ
19 26.03.2019 г. Гараж за личен автомобил в упи ХІV-92 кв. 67 гр. Козлодуй Д. П. Паунов Решение № 21 Протокол 2 на ОЕСУТ
20 26.03.2019 г. Пристрояване и промяна покрив на еднофамилна жилищна сграда в упи VІІІ-143 кв.142 гр. Козлодуй М. В. Цолов Решение № 17 Протокол 2 на ОЕСУТ
21 26.03.2019 г. Постройка от допълващо застрояване упи ІІІ-1323 кв. 106 с. Бутан, общ. Козлодуй В. Върбанов Решение № 16 Протокол 2 на ОЕСУТ
22 26.03.2019 г. Еднофамилна жилищнао сграда упи V -313, кв. 134 гр. Козлодуй Т. Овчарова и С. Николов Решение № 23 Протокол 2 на ОЕСУТ.
23 26.03.2019 г. Изграждане на нов участък от дворната мрежа на гр. Козлодуй с предварително изолирани тръби за безканално полагане по ул. "Васил Левски" гр. Козлодуй "АЕЦ Козлодуй" ЕАД Доклад за оценка "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
24 04.04.2019 г. Физкултурен салон в упи Х кв. 89 у-ще "Кирил и Методий" гр. Козлодуй Община Козлодуй Решение № 20 Протокол 2 на ОЕСУТ.
25 18.04.2019 г. Халета за селскостопанска техника и инвентар ( хале 1 и хале 2) упи ІІ кв. 223 гр. Козлодуй "ДУНАРИЯ" ООД Решение № 22 Протокол 2 на ОЕСУТ.
26 24.04.2019 г. Реконструкция и изграждане на улична мрежа, тротоари, площади и улично осветление в кв. 134, 135 136, 250, 252, 253, 254, и 264 гр. Козлодуй, преработка по чл. 154 от ЗУТ Община Козлодуй Решение № 28 Протокол 2 на ОЕСУТ.
27 24.04.2019 г. КПИИ - ПУП-ПРЗ за упи ХІІ-1210 , упи ХІІІ-1210 кв. 140 и инвестиционен проект"Еднофамилна жилищна сграда" Н. И. Ангелов Решение № 26 Протокол 2 на ОЕСУТ.
28 14.05.2019 г. Еднофамилна жилищна сграда в упи VІІ-1453 кв 134 гр. Козлодуй Ц. В.Паньовски Доклад за оценка "Стройконсулт Експерт" ЕООД
29 21.05.2019 г. Мобилен бетонов възел модел М1 в пи 37798.507.456 гр. Козлодуй "Мост Медиа" ЕООД "Евробилд" ООД Доклад за оценка "Агроводинвест" ЕАД
30 03.06.2019г. Промяна на инвестиционно намерение по време на строителство по чл. 154 от ЗУТ на външно ел. захранване с кабел СрН20нV и НН 1 кV и БКТП 20/0,4V, 25кV за Базова станция № 5524 в пи 108009 землище с. Хърлец "Теленор България" ЕАД Доклад за оценка "АБ надзор" ЕООД
31 18.06.2019 г. Сградно канализационно отклонение към пи 37798.505.378 гр. Козлодуй "Мост Медиа" ЕООД Доклад за оценка ЕТ "Румен Деянов"
32 25.06.2019 г. Преустройство на магазинни помещения - обект 2- Супермаркет( без конструктивни промени) пл. № 559 кв. 49 с. Хърлец, общ. Козлодуй В. Д. Некова Решение № 36 Пбротокол № 3 на ОЕСУТ
33 25.06.2019 г. Жилищна сграда в упи ХІ-401, кв. 151 гр. Козлодуй Г. М. Гонова Решение № 30 Пбротокол № 3 на ОЕСУТ
34 25.06.2019 г. Еднофамилна жилищна сграда в упи І-71 кв. 9 гр. Козлодуй Ю. К. Богоева Решение № 38 Пбротокол № 3 на ОЕСУТ
35 25.06.2019 г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Митко Палаузов №2А гр. Козлодуй Н. П.Пачева Решение № 31 Пбротокол № 3 на ОЕСУТ
36 25.06.2019 г. Топлоснабдяване на жилищна сграда ул. "Кирил и Методий" 31А гр. Козлодуй М. С. Драганов Решение № 32 Пбротокол № 3 на ОЕСУТ
37 26.06.2019 г. Изгжраждане на оптична свързаност между Нов център за управление на авариите ( НЦУА) на територията на гр. Козлодуй АЕЦ Козлодуй ЕАД Доклад за оценка "АЕЦ Козлодуй" ЕАД
38 26.06.2019 г. Дострояване и преустройство на съществуваща сграда в селскостопанска аптека за търговия с продукти за растителна защита упи ХІІ-1320 кв.101 с. Бутан, общ. Козлодуй Н. Й. Симеонова Решение № 33 Пбротокол № 3 на ОЕСУТ
39 26.06.2019 г. Жилищна сграда (реконструкция покрив, промяна предназначението на тавански етаж в жилищен и пристройка на външно стълбище ) упи ХV-1577 кв. 152 пи 37798.506.5 гр. Козлодуй” В. И. Братов Решение № 39 Пбротокол № 3 на ОЕСУТ