одобрен

Регистър на лицата, извършващи поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност - гр. София

Уникален идентификатор:  3e55efbe-7610-4ad7-983b-b9517bb44bf6

асансьори газови съоръжения газови уреди ДАМТН котли кранове регистър съоръжения с повишена опастност

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-23 15:52:57
  • Създаден от: daniela.maslarska
  • Последна промяна: 2020-06-23 15:52:57

РЕГИСТЪР Приложение № 7 Ф-П-ИДТН-08.07-07 на лицата, извършващи дейности по поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения с повишена опасност в Регионален отдел "Инспекция за държавен технически надзор" Западна централна България, гр. София

По силата на § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г., с които се отменят глава шеста на раздел IV от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) и глава втора, раздел VIII от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (ред. към бр. 99 от 16.12.2011 г., в сила от 20.12.2011 г.) се прекратява действието на издадените до 20.12.2011 г. удостоверения за дейностите по поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ или инсталации и уредби, монтирани на превозни средства, използващи втечнен въглеводороден или природен газ като гориво. Автомобилните газови уредби се изключват от обхвата на видовете съоръжения с повишена опасност – чл. 32 от Закона за техническите изисквания към продуктите във връзка с чл. 1, ал. 1 от Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (Изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.) и чл. 1а от Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (Отм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г.).
Регистърът е актуален към 19.06.2020 г.
Номер на Удостоверение Дата на издаване Наименование, адрес, № на ЕИК на лицето получило удостоверение Вид дейност, за която е регистрирано лицето № и дата на заповедта за заличаване на лицето от регистъра и за обезсилване на издаденото удостоверение
С001 2005/09/01 ЛИФТ СЕРВИЗ ООД гр. София, Студентски град, бл. 17 Поддържане и ремонтиране на асансьори. град София , р-н Студентски кв. СТУДЕНТСКИ ГРАД, бл. 61, вх. Д, ет. 1, ап. 5
С002 2005/09/15 ИЛДИ ООД София, ул. “Ангелов връх” 28, ет. 3, ап. 13, д.№ 4220125187, Бс. № 1265137 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С003 2005/09/21 СТАНИЛОВ ЕООД гр. София, ул. “Черковна” № 37, д. № 8316720056, Бс. № 0942288 Ремонтиране на повдигателни съоръжения. Удостоверение № С003/21.09.2005 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-058/05.04.2018 г. на и. д. Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП град София , р-н Витоша кв. Манастирски Ливади, Майстор Алекси Рилец № 10
С004 2005/09/21 ВАНД ООД гр. София, ул. “Струга” № 18, д. № 2224110726, Бс. № 130227994 Ремонт и преустройство на парни и водогрейни котли, тръбопроводи за пара и гореща вода и съдове, работещи под налягане.
С005 2005/09/21 ЕТ “МЕГА-ЛЕКС ІІ” Румен Велев гр. София, ул. “Плачковски манастир” № 18 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С006 2005/09/28 ТЕРМОКЛИМА 2004 ЕООД гр. София, ж.к. “Надежда” бл. 420, вх. Б, ап. 9, д.№42220014350, Бс. 131335695 Поддържане, ремонтиране и преустройство на газови съоръжения и инсталации.
С007 2005/09/28 ТЕХЕМ СЪРВИСИС ЕООД гр. София, ул. “Проф. Георги Павлов” №3, д.№1227070850, Бс. № 130036512 Ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за пара и гореща вода. Удостоверение № С007/28.09.2005 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-019/31.01.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С008 2005/12/20 ТЕРС – МОШИНО АД гр. Перник, кв. Мошино Поддържане, ремонтиране и преустройване на котли високо налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода съдове, работещи под налягане и повдигателни съоръжения. Удостоверение № С008/20.12.2005 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-011/30.01.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С009 2005/11/07 СТАНИЛОВ ООД гр. София, ул. “Черковна” № 37, д. № 8316720056, Бс. № 0942288 Ремонтиране на съдове, работещи под налягане. град София , р-н Витоша кв. Манастирски Ливади, Майстор Алекси Рилец № 10
С010 2006/01/26 “Лифт БО-ИВ” ЕООД гр. София, ул. “Скайлер” №20 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С010 / 26.01.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-106 /10.10.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП вр. чл. 34, ал. 1, т. 1 от НБЕТНА
С011 2005/11/08 ЕТ РАЛИЦА-5-МАРИЯ ВЕЛЧЕВА гр.София, бул. “Цар Борис ІІІ” №126, ет. 6, ст.604, д.№3223013405, Бс.№040056761 Ремонтиряне на тръбопроводи за пара и гореща вода. Удостоверение № С011 / 08.11.2005 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-058 / 11.07.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С012 2006/01/17 ТЕМОС ООД гр.София, бул.”Черни връх” №119, д.№2220052233, Бс.№831579208 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на котли високо налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода и съдове, работещи под налягане.
С013 2005/12/28 ЕТ СИМЕОН СТОИЧКОВ-ВЕКТОР-СМ гр. Перник, бул. ”Свилен Русев”№50, тел.608270, д.№1143007630, Бс.823045521, ф.д.3383 / 91 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С014 2005/11/08 ЕТ “Николай Петров-2005” гр. София ж.к. “Обеля2”, бл. 241,ет. 5,ап. 23, д.№4220109289 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С014 / 08.11.2005 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-036 /26.02.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С015 2006/01/17 ЕКСПРЕС ЛИФТ СЕРВИЗ ООД гр. София бул. “Шипченски проход” №32, бл. 215А, ф.д. 2958 / 90 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. гр. София, ул. "Хубавка" № 4, ет. 1
С016 2005/12/27 ЕТ “Гордил-Пенчо Пенчев” гр. София ж.к. “Дружба” бл. 274, ф.д. 14736 / 1996 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С016 / 27.12.2005 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-018 /15.03.2012 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С017 2005/12/30 “Технотерм инженеринг” ООД гр. София ул. “Резбарска” №7, ф.д.№52 / 89 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни котли високо налягане, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за пара и гореща вода. Удостоверение № С017 / 30.12.2005 г. е обезсилено и дружество е заличено от регистъра със Заповед № А-О-072 /03.06.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С018 2006/01/17 ГАЛЧЕВ ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП АД гр. Благоевград, ул. “Полковник Димов” №1 ет. 2, ф.д. №2195 / 99 Поддържане на повдигателни съоръжения. Удостоверение № С018/17.01.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-229/10.12.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
С019 2006/01/17 ЕТ ЖЕНЯ-БОРИС СТЕФАНОВ гр. София, ул. “Иван Шишманов” бл. 22, вх. Д, ет. 2, ф.д.5690 / 95 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови и козлови товароподемни кранове до 50 t. Удостоверение № С019/17.01.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра с Заповед А-О-026/12.02.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С020 2006/01/18 ПЕРОДИ-94 ООД гр. София ул. “Оборище” №24Б, ф.д. 2002 / 94 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С021 2006/01/26 ЕТ “СИВ-90 Светослав Георгиев” ул. “Найчо Цанов”№13, ф.д. 4101 / 90 г. Поддържане на арматура на преносими съдове, работещи под налягане в областта на пожарогасенето. Удостоверение № С021 / 26.01.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра с Заповед А-О-098 /01.10.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С022 2006/02/07 ЕТ АСВ-ЕЛЕКТРОНИКА-96-АНДРЕЙ ВИТАНОВ София, ж.к. “Лагера”, бл. 27, вх. А, ет. 1, ап. 1, ф.д. №1464 / 96 Поддържане и ремонтиране на ограничителя на товарния момент на стрелови кранове, монтирани на автомобили.
С023 2006/02/09 ТЕХНОЛОГИЧНА АВТОМИВКА ООД гр. София ж.к. Банишора, бл. 20, ет. 8 ап. 46, ф.д. 9053 / 93 Поддържане на газови съоръжения – част контролно-измервателни уреди и автоматика. Удостоверение № С023/09.02.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-083/13.11.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С024 2006/03/16 ЕТ ЯНА-ИВАЙЛО ДИМИТРОВ гр. София, ж.к. Овча купел 2, бл. 13, вх. Д, ет. 8, ап. 130, ф.д. 14285 / 95 Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ. Удостоверение № С024/16.03.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-107/18.12.2019 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП.
С025 2006/03/14 ТЕОКОМ ГРУП АД гр. София, ж.к. “Овча купел 2” бл. 39Б, ет. 3, ап. 8, ф.д.12115 / 04 Поддържане на повдигателни съоръжения.
С026 2006/03/15 ГЛОБАЛ ЛИФТ ООД гр. София, ж.к. “Красно село”, бл. 9, вх. Д, ет. 1, ап. 97, ф.д. 1832 / 05 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С027 2006/03/15 “Елева-999” ООД гр. София, кв. “Славия”, бл. 40, вх. В, ап. 61, ф.д.9686 / 04 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С027 / 15.03.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-130 / 06.12.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С028 2006/03/16 ПАН СЕРВИЗ-АУТО ООД гр. София, ул. “Цар Симеон”№21, ф.д. 8782 / 94 Поддържане и ремонтиране на автомобилни газови уредби за втечнени въглеводородни газове. На основание § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С029 2006/03/17 САМОКОВ ГАЗ 05 ЕООД гр. Самоков, ул. “Преспа”№18, ф.д.625 / 05 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, промишлени газови инсталации, бутилкови инсталации и батерии от бутилки за природен газ. Удостоверение № С029 / 17.03.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-039 / 27.04.2016 г. на председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С030 2006/03/21 ЕТ БОРИКА-АС-БОРИСЛАВА БЕРОВА гр.София, ж.к. “Христо Смирненски”, бл. 62, вх. Б, ет. 11, ап. 98, ф.д. 5628 / 05 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С030 / 21.03.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-041 / 09.07.2015 г. на председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С031 2006/03/21 ЕТ “Терминал 3-Тинчо Трифонов” гр. Ботевград, ж.к. “Север”, бл. 1, вх. Б, ет. 3, ап. 17, ф.д.1569 / 00 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С031 / 21.03.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-021 / 07.02.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С032 2006/03/21 ЕТ СОТИРОВ-РА-КИРЧО СОТИРОВ гр. София, р-н "Надежда", ж.к. "Надежда", бл. 253, вх. Б, ет. 1, ап. 25 рег. ф. д. № 2000/04654/1991 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. ЕТ СОТИРОВ-РА-КИРЧО СОТИРОВ гр. София, ж.к. “Младост” 3, бл. 302, вх. 2, ет. 3, ап. 57, ЕИК: 040446455 тел. 0888434742, имейл: rosi.ra@abv.bg
С033 2006/03/21 РАЙ-СЕРВИЗ ООД гр.София, ж.к. “Дружба 2”, бл. 271, вх. А, ф.д.14930 / 93 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за пара и гореща вода. Софийският градски съд допуска поправка на явна фактическа грешка в решение от 14.II.2006 г. по ф.д. № 14930/93 за “Рай Инженеринг сервиз” - ООД, относно наименованието, което да се чете “Рай Инженеринг и сервиз” - ООД.
С034 2006/03/30 БГ ЛИФТ ООД гр. София, ул. “Боряна” №43А, ап. 8, ф.д.7576 / 05 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С035 2006/03/31 РМО-МЕТАЛУРГРЕМОНТ АД гр. София, кв. Ботунец, ф.д.14294 / 91 Ремонтиране на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за пара и гореща вода. Удостоверение № С035/31.03.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-039/14.02.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП.
С036 2006/04/03 “Кремиковци” АД гр. София, кв. Ботунец, ф.д. 28262 / 91 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за пара и гореща вода. Удостоверение № С036 / 03.04.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-039 / 13.03.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С037 2006/04/03 ЕТ ГОЛДИ-ХРИСТО ЗЛАТКОВ гр. София, ж.к. Люлин, бл. 149,ет. 12, ап. 63, ф.д.4876 / 93 Поддържане на кулови кранове и строителни подемници. Удостоверение № С037/03.04.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-005/17.01.2019 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С038 2006/04/25 СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД гр.Перник, ул.”Владайско въстание” №1, ф.д.№ 416 / 2000 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на пром. газопроводи, газоразпределителни пунктове, промишлени газови инсталации и сградни газови инсталации за природен газ.
С039 2006/04/25 ЕТ”Николай Петров-2005” гр. София, кв.Връбница, ж.к. “Обеля 2”, бл. 241,ет. 5, ап. 23 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С039 / 25.04.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-003 / 08.01.2014 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С040 2006/04/27 ЕТ“Радинчо Александров” гр. Радомир, ж.к.”Гърляница”,бл. 7, ап. 15, ф.д.№999 / 95 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, тръбопроводи за пара и гореща вода, съдове под налягане и повдигателни съоръжения. Удостоверение № С040 / 27.04.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-037 / 27.02.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С041 2006/04/27 СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД гр. Перник, ул.”Владайско въстание” №1, ф.д.№ 416 / 2000 Поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения и релсовите им пътища.
С042 2006/04/27 ЕТ“Радинчо Александров” гр. Радомир, ж.к.”Гърляница”,бл. 7, ап. 15, ф.д.№999 / 95 Поддържане, ремонтиране и преустройване на пром. Газови инсталации / газопроводи, ГРП, горивни уредби и сградни газови инсталации. Удостоверение № С042 / 27.04.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-037 / 27.02.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С043 2006/04/27 ТЕРС – МОШИНО АД гр. Перник, кв. Мошино, ТЕЦ “Република”, ф.д.№ 755 / 1999 Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени газови инсталации ( газопроводи, газорегулаторни пунктове, горивни уредби) и сградни газови инсталации за прирoден газ. Удостоверение № С043/27.04.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-010/30.01.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С044 2006/05/04 СТОМАНА ИНДЪСТРИ АД гр.Перник, ул.”Владайско въстание” №1, ф.д.№127 / 2001 Поддържане, ремонтиране и преустройване на съдове под налягане, парни и водогрейни котли с ниско налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода.
С045 2006/05/04 ЕТ ГОЛДИ-ХРИСТО ЗЛАТКОВ София, ж.к.”Люлин” бл. 149, ап. 63, Р.ф.д. №4876 / 1993 Поддържане на кулови кранове и строителни товаро-пътнически подемници. Удостоверение № С045/04.05.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-004/17.01.2019 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С046 2006/05/04 П. и К. ИНЖИНЕРИНГ ООД гр. София, ул.”Ц. Церковски” №30, ф.д.№9740 / 2003 Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди на природен газ и втечнени въглеводородни газове.
С047 2006/05/04 БУЛГАРКОМ КРАНОВА ТЕХНИКА ЕООД гр.София, ж.к “Люлин”, бл. 523П, ет. 1, ап. 1, ф.д.№743 /2006 г. г. Поддържане на кулови кранове, автокранове и строителни товаро-пътнически подемници. Удостоверение № С047 / 04.05.2006 г. е обезсилено в частта му за строителни товаропътнически подемници със Заповед № А-О-076 / 26.08.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С048 2006/05/08 ЕТ ИВАЙЛО МИХАЙЛОВ - МИЛЕНИУМ гр. Перник, ул. “Софийско шосе”, бл. 15, вх. “А”, ап. 9, рег. ф. д. № 63 / 2000 г., БУЛСТАТ: 113503593 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С049 2006/05/10 ЯНДИ ООД гр. София, ж.к. “Младост 4”, бл. 468, вх. А, рег. ф. д. № 633 / 1994 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С050 2006/05/10 ЕТ “РЕМАКС – Евдоким Мандалиев” гр. София, ж.к. “Сухата река”, бл. 221, вх. “В”, ет. 7, ап. 59, рег. ф. д. № 3565/2006 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С050 / 10.05.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-124 / 27.11.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С051 2006/05/09 ТОПЛИК БД ЕООД София, р-н “Надежда”, ж.к. “Свобода”, бл. 34А, вх. Б, ет. 1, ап. 25 Рег.ф.д. №8567 / 2005 г. Поддържане, ремонт и преустройване на парни и водогрейни котли, тръбопроводи за пара и гореща вода и съдове под налягане. Удостоверение № С051/09.05.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-032/15.02.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С052 2006/05/09 ЕТ “ПАСИК 99-Снежанка Костова” гр. София, ул. “Васил Априлов” №14, ет. 3, ап. 6, рег. ф. д. № 04689 / 1999 г., БУЛСТАТ 121885915 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С052 / 09.05.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-054 / 16.04.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С053 2006/05/09 ИТЕМ-ИНЖЕНЕРИНГ АД София, р-н ”Сердика” Кв.”Военна рампа”, ул.202 №8, ф.д.№23991 / 1991 г. Поддържане, ремонт и преустройване на пром. газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове.
С054 2006/05/10 ЕЛАЦИТЕ МЕД АД с. Мирково, Софийска област рег.ф.д. №4788 / 1991 г. Поддържане на съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода и парни и водогрейни котли. Удостоверение № С054 / 10.05.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-062 / 25.09.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С055 2006/05/25 ТОПЛИК КО ООД Ботевград, ул. “Букорска” №32 Офис в София: ул.”Витиня”, бл. 89 Поддържане, ремонт и преустройване на промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ. Считано от 26.09.2009 г., "ТОПЛИК КО" ООД е променило наименованието си на "ТОПЛИК" ЕООД. ЕИК и адрес на дружеството остават непроменени.
С056 2006/06/05 ТЕХНОМЕТАЛ ЕООД гр. София, район “Изгрев” бул.”Драган Цанков” №46, бл. 1, вх. А, ет. 5, ап. 9 р.ф.д. №13889 / 1997 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на газопроводи, съоръжения, инсталации и горивни уредби за природен газ.
С057 2006/06/06 ЕТ ФАВОРИТ-Н- ГЕОРГИ НИШАНДЖИЕВ гр. София, ул. “Баба Илийца” № 47, вх. А, ап. 22, рег.ф.д. №30448 / 1991 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С057 / 06.06.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-038 / 09.07.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С058 2006/06/07 ПМУ-КРЕМИКОВЦИ ООД гр. София, район Кремиковци, кв. Ботунец, рег.ф.д. №6838 / 1996 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за пара и гореща вода. Удостоверение № С058/07.06.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-129/03.08.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С059 2006/06/26 ЕТ МЕГА ЛЕКС 2-РУМЕН ВЕЛЕВ гр.София, ул.Плачковски манастир 18 рег.ф.д.№14735 / 1996 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С060 2006/06/28 ТЕХНОМАШПРОГРЕС ООД гр. София, ул. “Петър Тонев” №10 р.ф.д. № 5413 / 1992 Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и бутилкови инсталации за природен газ и втечнени въглеводородни газове. град София , р-н Подуяне ул. Тодорини кукли № 4
С061 2006/06/28 СОФЛИФТ ООД гр.София,р-н Витоша, ул.Симеоновско шосе 70А, рег.ф.д.№2358 /2006 г. БУЛСТАТ 175045685 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С062 2006/06/28 ЕТ ИЛДИ- ИЛИЯ ДИМИТРОВ гр.София,р-н Овча купел, ул.Ангелов връх 28, вх. Б, ап. 13, рег.ф.д.№24001 / 1993 БУЛСТАТ: 831419068 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С063 2006/06/29 ВИ ЕЙ СИ БЪЛГАРИЯ ЕООД гр.София, р-н Средец, ул. ”Бенковски” №8 р.ф.д. №5991 / 2002 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове. офис: ул.”Цар Асен” № 95-99 тел. / факс 02 / 953 04 49
С064 2006/06/29 ЕТ ГАРАНТ-СЕРВИЗ-ДИМИТЪР ХРИСТОВ гр.Ихтиман, ул. Георги Димитров 150,вх. Б,ет. 5, ап. 29, рег.ф.д.№1739 / 1991 БУЛСТАТ:122001114 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С064 / 29.06.2006 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-О-015 / 17.02.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С065 2006/06/30 ФИН ТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ АД София, 1870, Кв. Ботунец Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, газопроводни отклонения, газорегулаторни и газозамерни пунктове, пром. газови инсталации, сградни и бутилкови газови инсталации, горивни уредби за природен газ изработени от мед или стомана, неразглобяемите съединения по които се изпълняват чрез заваряване. Удостоверение № С065/30.06.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-180/07.12.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С066 2006/06/30 ТЕНАКС-99 ООД гр. София, ж.к. ”Овча купел 2”, бл. 43, вх. В, ателие 3 Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № С066 / 30.06.2006 г. е обезсилено със Заповед № А-О-049 / 21.07.2015 г. на ЗА председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С067 2006/07/13 АВТОМОТОР КОРПОРАЦИЯ АД София, р-н “Красно село”, ул.”Цар Борис ІІІ” №126 р.ф.д. №27708 / 1991 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за природен газ и втечнени въглеводородни газове, без изпълняване на неразглобяеми съединения. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С068 2006/07/14 СЕВЕР-93-ХОЛДИНГ ООД гр. София, район “Сердика”, ул.”Константин Преславски” №3 рег.ф.д. № 4953 / 1993 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за природен газ и втечнени въглеводородни газове, без изпълняване на неразглобяеми съединения. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С069 2006/07/17 ДИМАР ЕООД София, р-н “Лозенец” ул.”Св. Теодосий Търновски”, бл. 34, вх. Б, ет. 3, ап. 7 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Събитие: Прекратяване на търговската дейност Време: 21.12.2010г. 19:38
С070 2006/07/18 СВМ-БЪЛГАРИЯ ЕООД София, р-н ”Средец” бул.”Цариградско шосе” №33, ет. 2, ап. 5 Р.ф.д.№3570 / 2000 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове. град София , р-н Красно село ул. Яков Крайков № 27, вх. А, офис 10
С071 2006/07/25 СД БЕКС- НИКОЛОВ И СИЕ гр.София, ж.к.Бъкстон, бл. 13, вх. А, ет. 2, ап. 3, рег.ф.д.№ 5117 / 1990 г., БУЛСТАТ: 030203558 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С071/25.07.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-079/13.08.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С072 2006/07/25 ЕТ "ДИК- Йордан Петров" гр.София, р-н Надежда, кв.Требич, ул.Латин Колев №12 рег.ф.д.№3654 / 2003 БУЛСТАТ:131068580 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С072 / 25.07.2006 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-О-034 / 26.02.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С073 2006/07/25 СД "СТАРТ-5- Василев и с-ие" гр. Ботевград, ул.Ал.Стамболийски №25, рег.ф.д.№2839 / 1990 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С073 / 25.07.2006 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-О-001 / 22.01.2009 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, по желание на дружеството
С074 2006/07/25 “Михайлов” ЕООД гр.Перник, ул.”Йордан Благоев” №19 р.ф.д. № 18 / 2006 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, промишлени и сградни газови инсталации за природен газ, изпълнени със стоманени тръби и повдигателни съоръжения. Удостоверение № С074 / 25.07.2006 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-О-097 / 29.08.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, по желание на дружеството
С075 2006/08/03 ГАЗ СТРОЙ ПРОЕКТ ЕООД гр. Перник, ул.“Брезник” №23 р.ф.д. № 147 / 2006 г., Бс. № 113580732 Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № С075/03.08.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-186/07.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С076 2006/08/08 РУВЕКС-ИНТЕЛИГЕНТНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ АД гр. София, р-н “Красно село”, бул.”Хр.Ботев”№5 р.ф.д.№ 19128 / 1993 г. , Бс. № 131460040 Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове. С решение от 02.06.2006 г. по ф.д. № 19128/93 вписва промяна на наименованието от "РУВЕКС -ИНТЕЛИГЕНТНИ СИСТЕМИ (ИОС)" АД на "РУВЕКС" АД "РУВЕКС" АД, град София , р-н Младост АЛ.МАЛИНОВ № 41
С077 2006/08/08 ЕТ “СТИВА-99-СТАНИСЛАВ ВАСИЛЕВ” гр. София, ж-к. “Люлин 1”, бл. 001, вх. В, ет. 8, ап. 42 р.ф.д.№ 10438 / 1999 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за природен газ и втечнени въглеводородни газове, без изпълняване на неразглобяеми съединения. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С078 2006/08/08 “ПМУ-София 98” ООД гр. София, р-н “Красна поляна”, бул. “Ал. Стамболийски” № 205 р.ф.д.№ 13999 / 1998 г. , Бс. № 121807140 Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № С078/08.08.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-131/21.09.2016 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. Състояние към: 17.12.2014 г. "ПМУ СОФИЯ" ООД
С079 2006/08/10 ЕТ “МАНДИ-92-Никола Малкодански” Гр. София, ж-к.”Люлин”, ул. “Гоце Делчев”, бл. 101, вх. Г, ет. 3, ап. 85 р.ф.д.№ 1947 / 1992 г. , Бс. № 121177179 Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № С079/10.08.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-007/22.01.2019 г. на Зам. Председатеял на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С080 2006/08/14 "ЕВРОЛИФТ" ООД гр.София, ж.к.Хр. Смирненски, бл. 64, вх. Д, ет. 6, ап. 109 Булстат:130247932 рег.ф.д.№4257 / 2000 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С081 2006/08/16 Гордил ООД гр. София, кв. Суха река, бл. 208, вх. Б БУЛСТАТ:131370988, рег.ф.д.№1117/2005 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С082 2006/08/21 ЕТ "Иван Попов-АС-49" с. Доспей, общ. Самоков, БУЛСТАТ:122084443, р.ф.д.№1706 / 1990 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С082 / 21.08.2006 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-О114 / 18.11.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”
С083 2006/08/23 “ТОПЛИНА-ПК” ЕООД гр. София, р-н “Витоша”, ул. “Симеон Радев”№ 40, вх. В, ет. 4 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи и съоръженията към тях,промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове..
С084 2006/08/31 ЕТ “САМИ-Г-Георги Дочев” жк. “Младост” 2, бл. 214, вх. 1, ет. 3, ап. 21, р.ф.д. № 3367 / 1997 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на ОГП на автомобилни кранове. Удостоверение № С084/31.08.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-180/01.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С085 2006/08/31 “САМАРТ-58” ООД гр. София, р-н”Красно село”, жк.”Красно село”, бл. 13, вх. В, ет. 3, ап. 63 Поддържане, ремонтиране и преустройване на съдове, работещи под налягане; повдигателни съоръжения; промишлени газопроводи, газоразпределителни пунктове, промишлени газови инсталации и сградни газови инсталации за природен газ. Удостоверение № С085 / 31.08.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-069 / 12.08.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С086 2006/09/04 “АВТОЕКСПРЕС 2001” ООД с. Пролеша, общ. Божурище, обл. Софийска; р.ф.д.№ 8 / 2004 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за природен газ и втечнени въглеводородни газове без изпълнение на неразглобяеми съединения. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С087 2006/09/12 “АДОМИТ” ООД гр. Перник ул.”Верила” №30 р.ф.д. №76 / 1994 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, промишлени и сградни газови инсталации за природен газ, повдигателни съоръжения и подкранови пътища. Удостоверение № С087 / 12.09.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-035 / 02.07.2019 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С088 2006/09/14 ЕТ “Топлотехник-Димитър Атанасов” гр. София-Нови Искър, ул. “Лале” №5 р.ф.д. 3445 / 1995 Поддържане, ремонтиране и преустройване на на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода.
С089 2006/09/25 ЕТ "НЕС-Недялко Траянов" гр. София, ул."Цар Самуил" №93, вх. Б, ет. 2, ап. 18-19, БУЛСТАТ:121174286, рег.ф.д.№27190 / 1991 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С089/25.09.2006 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-020 / 07.02.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С090 2006/09/18 ЕТ “Вельо Гълъбов” с. Трудовец община Ботевград област Софийска р.ф.д. № 5080 / 1991 Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № С090/18.09.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-008/22.01.2019 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С091 2006/09/18 “РАДОМИР-МЕТАЛИ” АД гр. Радомир, Индустриална зона р.ф.д. №923 / 1997 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода, пром. и сградни газови инсталации за природен газ, стом. разпределителни газопроводи до 1,6 МПа и повдигателни съоръжения. Удостоверение № С091/18.09.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-084/13.09.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С092 2006/09/21 “АК ЕЛЕКТРИК” АД гр. Радомир ул. “Райко Даскалов” №68, р.ф.д. №10 / 2004 г.. Поддържане, ремонтиране и преустройване на съдове, работещи под налягане и повдигателни съоръжения и подкранови пътища.
С093 2006/09/25 “КОЛХИДА МЕТАЛ” АД гр.Перник, ул. ”Владайско въстание”№1 р.ф.д. №361 / 2002 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, повдигателни съоръжения и подкранови пътища, промишлени и сградни газови инсталации за природен газ. Удостоверение № С093 / 25.09.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-033/22.05.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С094 2006/09/28 “ТЕРМОКОМПЛЕКТ” ООД гр. София, р-н Люлин, ж.к.”Люлин”, бл. 628, вх. В, ап. 61 р.ф.д. №2698 / 1990 Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода.
С095 2006/10/02 София БТ АД гр. София, ул. Цар Борис ІІІ №134, БУЛСТАТ:831520311, р.ф.д.№28154 / 1993 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение на кабината до 1 m / s / без асансьори с групово управление на три и повече асансьори /. Удостоверение № С095 / 02.10.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-065/17.05.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С096 2006/10/02 РЕА-58 ЕООД гр.София, ж.к. Овча купел, бл. 25, вх. Б, ет. 7, ап. 43, БУЛСТАТ:131004318, р.ф.д.№10720 / 2002 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С096 / 02.10.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-102/04.10.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С097 2006/10/02 “ЕНЕРГОИНЖЕНЕРИНГ 89” ООД София, р-н Красно село, ул. “Бузлуджа” №5 Рег.ф.д. №14896 / 1997 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № С097/02.10.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-088/25.04.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
С098 2006/10/04 “КОЕЕНИ” ЕООД гр. София, ж.к. “Дружба 1”, бл. 47, вх. Г, ап. 85, № по БУЛСТАТ: 131065303, рег.ф.д. №2840 / 2003 г. на Софийски градски съд “Поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения и подкранови пътища”. Удостоверение № С098 / 04.10.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-004/21.01.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С099 2006/10/06 “ТОПЛИК КО” ООД гр. Ботевград, ул. “Букорска” №32 р.ф.д. №1384 / 2000 Офис в София: ул.”Витиня”, бл. 89 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Считано от 26.09.2009 г., "ТОПЛИК КО" ООД е променило наименованието си на "ТОПЛИК" ЕООД. ЕИК и адрес на дружеството остават непроменени.
С100 2006/10/09 “ЕНЕРГОИНЖЕНЕРИНГ 89” ООД София, р-н Красно село, ул. “Бузлуджа” №5 Рег.ф.д. №14896 / 1997 Поддържане и ремонтиране на промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № С100/09.10.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-087/25.04.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
С101 2006/10/10 “ТГК ТЕХНО-ГАЗ-КООП София” АД София, р-н Подуяне ул. “Владайска река”№12 р.ф.д. №15250 / 1998 Поддържане, ремонтиране и преустройване на съдове, работещи под налягане. Считано от 02.06.2008 г., дружеството е променило наименованието си на "СОЛ БЪЛГАРИЯ" ЕАД. ЕИК на дружеството остава без промяна.
С102 2006/10/12 Гордил Лифт ЕООД гр. София, кв. Суха река, бл. 208, вх. Б, БУЛСТАТ:175128004, р.ф.д.№9348 /2006 г. Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С103 2006/10/12 СД Стефани-Банкин, Асенов и С-ие гр. Костенец, ул. "Цариградско шосе" № 114, БУЛСТАТ:122066826, р.ф.д.№1310 / 1991 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С103 / 12.10.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед А-О-113/ 18.11.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С104 2006/10/16 ЗГММ АД гр. Перник, ж.к. Твърди ливади №1, БУЛСТАТ:113015697, рег.ф.д.№460 / 1996 Поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения. Удостоверение № С104 / 16.10.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-004 / 17.01.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С105 2006/10/17 Асансьорни сервизи-София АД гр. София, бул. Васил Левски № 108, БУЛСТАТ:130240867, р.ф.д.№3965 / 2000 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. гр. София, жк. Бели брези, бл. 26, партер
С106 2006/10/19 “ОВИЕЛ ПЛЮС” ЕООД р.ф.д. № 1547 / 2000 г. от Софийски окръжен съд, гр. Ботевград, ул. “Патриарх Евтимии” № 70, вх. В, ет. 4, ап. 8 Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ. Удостоверение № С106 / 19.10.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-047 / 08.04.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С107 2006/10/19 “РЕМИКС БЪЛГАРИЯ” ООД р.ф.д. № 14212 / 2000 г. от Софийски градски съд, гр. София, общ. Младост, ж.к. “Младост” 3, бл. 364, вх. 6, ап. 84 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газови съоръжения и инсталации на автомобилни газоснабдителни станции за компресиран природен газ.
С108 2006/11/07 ЕТ ”ИКО-ЕНЕРГО- АНТОН ДЕНЕВ” р.ф.д. № 817 / 1990 г. от Софийски градски съд, гр. София, р-н. “Красно село”, бул. “9-ти септември” № 54, бл. 26, вх. А, ет. 3 Поддържане и ремонтиране на горивни уредби на природен газ на парни и водогрейни котли / без изпълняване на неразглобяеми съединения /. Удостоверение № С108/07.11.2006 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-09/23.01.2019 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С109 2006/11/14 “БАЛКАНГАЗ 2000” ЕООД гр. София-Нови Искър, кв. “Мировяне”, ул. “Алеко Константинов” № 25р.ф.д. № 3571 / 1994 г. от Софийски градски съд, Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода, промишлени и сградни газови инсталации, газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № С109/14.11.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-093/12.08.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С110 2006/11/14 “П.И К. ИНЖИНЕРИНГ” ООД р.ф.д. № 9740 / 2003 г. от Софийски градски съд, гр. София, р-н. Люлин, ж.к. “Люлин”, бл. 104А, вх. А, ет. 2, ап. 4 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № С110/14.11.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-112/27.12.2019 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП.
С111 2006/11/20 РЕЙ ЛИФТ-СЕРВИЗ ООД гр. София, ул. Будапеща № 100, БУЛСТАТ:130160780, рег.ф.д.№15056 / 1999 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С111 / 20.11.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-045 / 25.03.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С112 2006/11/21 “ЕНЕРГО ГРУП” ООД р.ф.д. № 2096 / 2003 г. от Софийски градски съд, гр. София, р-н “Слатина” ж.к. “Хр. Смирненски” бл. 73, ет. 16, ап. 68 Поддържане, ремонтиране и преустройване на преносни и разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № С112 / 21.11.2006 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-101/19.08.2016 г. на Председателя на ДАМТН на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С113 2006/11/22 “КАЛОРИЯ” ООД гр. София, р-н “Витоша”, кв. “Бояна”, АД ФОХАР, ул. “Кумата”№17, рег. ф. д. № 14647 / 1994 г. на Софийски градски съд Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода.
С114 2006/12/27 СД "ЮМАС-ДОБРИНОВ, НИКОЛОВ И ПАВЛОВ И С-ИЕ" гр. София, ж.к. "Връбница", бл. 538, вх. "А", ет. 3, ап. 7, рег. ф. д. № 11184/2003 г., БУЛСТАТ № 131159514 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни кранове и подвижни работни площадки, монтирани на автомобилни и специални шасита.
С115 24.01.2007 г. ЕТ “Пеев-Румен Пеев” гр. София, ж.к. “Младост 4”, бл. 403, вх. 3, ет. 8, ап. 23, данъчен № 2226043953 и №, Булстат: Е040156587, р.ф.д. № 27884 / 1991 г. на Софийски градски съд Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода.
С116 2007/01/26 “КАЛОРИЯ” ООД гр. София, р-н “Витоша”, кв. “Бояна”, ул. “Кумата” № 17, данъчен № 3220037443 и № по Булстат: Ю831562269, рег. ф. д. № 14647 / 1994 г. на Софийски градски съд Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени газови инсталации и сградни газови инсталации на природен газ и втечнени въглеводородни газове.
С117 2007/01/31 “МИНСТРОЙ ХОЛДИНГ” АД гр. София, бул. “Д-р Г. М. Димитров” № 57, № по Булстат: Ю831493848, рег. ф. д. № 7199 / 1991 г. на Софийски градски съд Поддържане, ремонтиране и преустройване на котли високо налягане, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. град София , р-н Студентски бул.Д-р Г.М.ДИМИТРОВ № 57
С118 2007/02/01 “РАЙ ИНЖЕНЕРИНГ И СЕРВИЗ” ООД гр. София, р-н “Искър”, ж.к. “Дружба 2”, бл. 271, вх. А, тел. 02 / 426252, № по Булстат: 831040627, рег. ф. д. № 14930 / 1993 г. на Софийски градски съд Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и уреди на природен газ. град София , р-н Витоша кв. БОЯНА, ул. БЕЛОВОДСКИ ПЪТ № 36
С119 2007/02/02 “ФЛОРАИНЖЕНЕРИНГ-ПЛЮС” ЕООД гр. София, р-н “Кремиковци”, с. Горни Богоров, ул. “Долна махала” № 3, № по Булстат: 131387941, рег. ф. д. № 2651 / 2005 г. на Софийски градски съд Поддържане, ремонтиране и преустройване на котли високо налягане, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № С119/02.02.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-101/25.05.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С120 2007/02/08 СД БУЛЛИФТ-КОСТОВ, ОГНЯНОВ, ВЕЛЕВ И СИЕ гр. София, бул. "Александър Стамболийски" № 4А, рег.ф.д. № 2686 1989 г. На СГС, БУЛСТАТ№ Ю121203923 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. град София , р-н Средец ул. "Съборна" № 5
С121 2007/02/20 ЕТ “ОБТЕХ – Емил Колев” гр. София, ул. “Траянови врата”, бл. 101, вх. А, ет. 4, ап. 9, рег. ф. Д. № 2799 / 1995 г. на СГС, БУЛСТАТ № 831683616 Поддържане и ремонтиране на КИП и А на автоклави с работно налягане до 0,55 МРа и топлинна мощност до 20 kW.
С122 2007/03/08 РОС-УНИВЕРСАЛ-ОГНЯН ШЕЙТАНСКИ ЕООД гр. София, р-н "Сердика", ж.к. "Фондови жилища", бл. 6А, вх. "Г", ет. 8, ап. 101, рег.ф.д. № 10401 / 2002 г. На СГС, БУЛСТАТ № 131000533 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С122 / 08.03.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-019 / 07.02.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С123 2007/03/08 ТПК "ВИТОША ЛИФТ" КООП гр. София, р-н "Триадица", ул. "Червена роза", бл. 32А, рег.ф.д. №7766 / 1994 г. На СГС, БУЛСТАТ № Ю 83117840 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С123/08.03.2007 г. е обезсилено и лицето е заличено от регистъра със Запвоед № А-О-078/05.09.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С124 2007/03/08 АНДЖИ МОДЕЛ-76 ЕООД гр. София, р-н "Красно село", ул. "Предел" № 1, вх. "А", ап. 13, рег.ф.д.№ 15873 / 1997 г. На СГС, БУЛСТАТ № 121539920 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С125 2007/04/03 ЕТ "РЕА-РАДИ-РАДОСЛАВ КУКОВ" гр. София, р-н "Овча купел", ж.к. "Овча купел 2", бл. 25, вх. "Б", ет. 7, ап. 43, рег.ф.д.№ 11512 / 1990 г. на СГС, БУЛСТАТ № Е 121075555, Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С125 / 03.04.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-103 / 04.10.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С126 2007/03/14 СД "ВИТОША ЮГ-ЧОРБАДЖИЙСКИ-СИЕ" гр. София, р-н "Красно село", ул. "Ивайло" 25, вх. "Б", ап. 29, рег.ф.д. № 2267 / 2001 г. на СГС, БУЛСТАТ № 130495227 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С127 2007/03/14 "ВЕЛЕВ 2003" ЕООД гр. София, р-н "Младост", ж.к. "Младост 3", бл. 313, вх. 3, ет. 4, ап. 26, рег.ф.д. № 5979 / 2003 г. на СГС, БУЛСТАТ №131098399 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С128 2007/04/26 СД "ЕЛЕВА 98 ПЕТКОВ, ДОЧЕВ, ЦВЕТКОВ И СИЕ" гр. София, кв. "Лозенец", ул. "Джеймс Баучър" 5, рег.ф.д. № 9812 / 1998 г. на СГС, БУЛСТАТ № 130170372 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С128 / 26.04.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-131 / 06.12.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С129 2007/04/03 СД "ЕЛЕВА-90-ПЕТКОВ- ДОЧЕВ СИЕ" гр. София, ул. "Цар Иван Асен ІІ" 53, рег.ф.д. № 12420 / 1991 г. на СГС, БУЛСТАТ № 121652245 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С129 / 03.04.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-132 / 06.12.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С130 2007/03/14 "АСХО-ТЕХ" ООД гр. София, р-н "Надежда", ул. "Старозагорско въстание" 56, рег.ф.д. № 6496 / 2002 г. на СГС, БУЛСТАТ № 130960548 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С130 / 14.03.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-057 / 19.04.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С131 2007/03/14 “БАРОС” ЕООД гр.София, р-н Студентски, ул.”Професор Георги Брадистилов” №1А р.ф.д. № 11391 / 2005 г. БУЛСТАТ №131517477 Поддържане и ремонтиране на промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № С131/14.03.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-099/19.08.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С132 2007/03/15 “ЕНЕРГОМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ” АД София, район Изгрев, бул.”Самоков” №11А Р.ф.д.№ 8988 / 2005 БУЛСТАТ № 115544069 Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени газови инсталации-газопроводи, регулаторни пунктове, горивни уредби и сградни газови инсталации за природен газ.
С133 2007/03/19 “ПМУ-СОФИЯ 98” ООД София, район Красна Поляна, бул. “Александър Стамболийски” №205 р.ф.д. №13999 / 1998 БУЛСТАТ №121807140 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № С133/19.03.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-130/21.09.2016 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град София , р-н Сердика ИЛИЯНЦИ № 72
С134 2007/03/26 “ТЕХНО-ИНЖЕНЕРИНГ 94” ООД София, р-н Подуяне, ж.к. Суха река, ул. “Емануил Васкидович” №58, вх. А, ет. 2, ап. 5 р.ф.д. №7127 / 2003 г. на СГС БУЛСТАТ №822105150 Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени газови инсталации, разпределителни газопроводи, сградни газови инсталации, газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове, парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № С134/26.03.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-225/30.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
С135 2007/03/27 “Г Сервиз” АД София, район Лозенец, ул. “Вежен” №25 р.ф.д. №6621 / 2003 г. СГС БУЛСТАТ № 131099533 Поддържане и ремонтиране на газови уреди за втечнен въглеводороден газ и природен газ, без изпълнение на неразглабяеми съединения.
С136 2007/03/27 “СОТИРОВ-Н” ООД София, р-н Надежда, кв. Илиенци, ул. “Жасмин” №6, р.ф.д. №7128 / 1991 СГС БУЛСТАТ № 831670184 Поддържане и ремонтиране на газови уреди за втечнен въглеводороден газ и природен газ, без изпълнение на неразглабяеми съединения.
С137 2007/04/02 “КОМЕКЕС” АД гр. Самоков, ул. “Граф Игнатиев” №2 р.ф.д. № 3073 / 1990 СОС БУЛСТАТ №030400185 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи и газови уреди за природен газ.
С138 2007/04/02 ЕТ "АС ЛИФТ-ЖОРО ЯНЕВ" гр. София, район "Илинден", кв. "Гевгелийски", ул. "Сехово", бл. 7, вх. "А", ап. 1, рег. ф. д. № 7264 / 1997 г. на СГС, БУЛСТАТ: Е 121421733 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С138 / 02.04.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-056 / 16.04.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С139 2007/04/04 “ГАЛЧЕВ РЕНТ КОМ” ЕООД гр.Благоевград, ул. “Полковник Димов” №1, р.ф.д. 58 /2006 г. на БОС БУЛСТАТ: 101716078 Поддържане, ремонтиране и преустройване на куло кранове, и строителни товаропътнически подемници. Удостоверение № С139/04.04.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-171/20.10.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК. Събитие: Прекратяване на търговската дейност Време: 10.10.2014г. 17:17
С140 2007/04/17 СД "ЛИФТ БО-АЛ" гр. София, район "Подуяне", ж.к. "Суха река", ул. "Константин Фотинов", трафопост до бл. 23, рег. ф. д. № 8340 / 1990 г. на СГС, БУЛСТАТ: Ю 040002607 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С140 / 17.04.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-015 / 14.03.2012 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С141 2007/04/17 ЕТ "БОБИ-БОРИСЛАВ ШОПОВ" гр. София, район "Люлин", ж.к. "Люлин", бл. 606, вх. "Е", ап. 111, рег. ф. д. № 6697 / 1996 г. СГС, БУЛСТАТ: Е 121090808, Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С141 / 17.04.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-055 / 16.04.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С142 2007/04/16 ЕТ "ЕЛЕКТРА-ДЕЛКО СТАМЕНОВ" гр. Пирдоп, ул. "Димитър Димов" № 2, рег.ф.д. № 442 / 1994 г. на СОС, БУЛСТАТ: Е 832048566, Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С142/16.04.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-045/06.03.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С143 2007/04/17 "АСАНСЬОРИ ГРИГОРОВ" ООД гр. София, район "Младост", ж.к. "Младост 4", бл. 472, ет. 12, ап. 70, рег.ф.д. № 12640 / 2006 г. на СГС, БУЛСТАТ: 175161602 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С144 2007/04/16 СД "ЕЛЕВА-ГЕОРГИЕВ И СИЕ" гр. София, район "Лозенец", бул. "Вапцаров", бл. 37, рег.ф.д. № 1027 / 1990 г. на СГС, БУЛСТАТ: Ю 030434839 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. град София , р-н Средец АКСАКОВ № 10, ет. 3, ап. 13
С145 2007/04/17 “ТЕХНОМЕТАЛ” ЕООД гр.София, бул. “Драган Цанков” № 46, бл. 1, вх. А, ет. 5, ап. 9, рег.ф.д. № 13889 / 1997 г. на СГС, БУЛСТАТ: 121498548 Поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения. град София , р-н Изгрев ул."Лъчезар Станчев" № 13А
С146 2007/04/18 “САМОКОВ-Г2001” ООД гр. Самоков, ул. “Граф Игнатиев” №2 р.ф.д. № 1364 / 2001, СОС БУЛСТАТ: 130856072 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи и газови уреди за природен газ. Удостоверение № С146 / 18.04.2007 г. е обезсилено и дружество е заличено от регистъра със Заповед № А-О-030 /14.05.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С147 2007/04/19 “ТЕЛЕКРАНТЕХНИК” ООД гр. София, ж.к. “Дружба”, бл. 60, вх. 1, ап. 1, ет. 2, р.ф.д. № 5347 / 2003, СГС БУЛСТАТ: 131089051 Поддържане, ремонтиране и преустройване на електтическата част на ел.телфери, мостови и козлови кранове. Удостоверение № С147/19.04.2007 г. е обезсилено и дружество е заличено от регистъра със Заповед № А-О-027/02.02.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК град София , р-н Искър кв. ДРУЖБА, бл. 50, вх. 2, ет. 3, ап. 33
С148 2007/04/19 “ВИРА 90” ООД гр. София, кв. “Бранишора”, бл. 39А, вх. 1, ет. 2, ап. 5, р.ф.д. № 16201 /2006 г., СГС БУЛСТАТ: 175203058 Поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения и строителни товаропътнически подемницил
С149 2007/04/23 ЕТ”ВИКТОРИЯ-972-СЪБКА СТАНКОВА” гр. София, р-н “Овча купел”, ул. “Вечерница” № 11, р.ф.д. № 16009 / 1998, СГС БУЛСТАТ: 131276453 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за втечнени въглеводородни газове и компресиран природен газ . На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С150 2007/04/23 “ТОПЛИНА ПК” ЕООД гр. София, р-н “Витоша”, ул. “Симеон Радев” № 40, вх. В, ет. 4, р.ф.д. № 8876 / 1997, СГС БУЛСТАТ: Ю121444575 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща водал
С151 2007/04/25 ЕТ “Краси Сервиз –2000- Красимир Марков” гр. София, ж.к. “Младост 4”, бл. 428, вх. 4,ет. 9, ап. 112, Р.ф.д. 1372 / 2000 СГС Булстат: 130199790 Поддържане, ремонтиране и преустройване на стелажни щабелни кранове и телфери.
С152 2007/04/26 ЕТ "АНДРЕЕВ-48-ЛУЛЧО АНДРЕЕВ" гр. Пирдоп, ул. "Димитър Савов" № 51, рег. ф. д. № 493 / 1996 г. на СфОС, БУЛСТАТ: Е 122007753 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С152 / 26.04.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-050/06.08.2012 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, по желание на дружеството
С152 2007/04/27 “ДО-ЗИ-ГАЗ” ООД гр. София, р-н “Връбница”, ж.к. Обеля, бл. 278, вх. 1, партерно помещение, Р.ф.д. 6677 / 2004 СГС Булстат:131266391 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ. Удостоверение № С152/27.04.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-240/16.12.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
С153 2007/05/04 “ИСКЪР СЪРВИЗ” ЕООД гр. София, ж.к.”Лагера”, бл. 55, вх. В, ет. 1, ап. 37, Рег. ф. д. № 8607 / 2001 г. на СГС, БУЛСТАТ: 130585678 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови и козлови кранове с товароподемност до 20 тона включително, електрически телфери, товарозахващащи органи и товарозахващащи приспособления. Удостоверение № С153/04.05.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-247/30.12.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С154 2007/05/08 “Технологична автоматика” ООД София, район Сердика, бул. “Столетов” 38, вх. А, ет. 4, ап. 10 р.ф.д; №9053 / 1993 Булстат: 831335467 Ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли и съдове, работещи под налягане-част КИП и А. Удостоверение № С154/08.05.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-080/13.11.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С155 2007/05/16 “ГАЗСТРОЙМОНТАЖ” АД гр.София, ул.”Камен Андреев” №24 р.ф.д; №23318 / 1994 СГС Булстат: 832048840 Ремонтиране и преустройване на преносни газопроводи, компресорни станции, газорегулиращи и газоизмервателни станции, разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации за природен газ, автомобилни газоснабдителни станции за компресиран природен газ, петролопроводи и тръбопроводи за пара и гореща вода.
С156 2007/05/18 “СОФИЯГАЗ” ЕАД гр. Божурище, бул.Европа № 85, р.ф.д; №591 / 2001 СОС Булстат: 130533432 Поддържане, ремонтиране и преустройване на преносни и разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации, бутилкови инсталации, и газови уреди за природен газ. Считано от 23.04.2015 г., дружеството е променило наименованието си на "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД Състояние към: 23.04.2015 г. "ОВЕРГАЗ МРЕЖИ" АД
С157 2007/05/22 ЕТ "АСАНСЬОР-СТОЯНЧО СТОИМЕНОВ" гр. София, район "Надежда", ж.к. "Надежда", бл. 122, вх. 1, ет. 7, ап. 18, рег. ф. д. № 736 / 1990 г. на СГС, БУЛСТАТ: Е 040335992 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С157 / 22.05.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-049 / 10.04.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С158 2007/05/22 "СУПЕР-ЛИФТ" ООД гр. София,район "Люлин", ж.к. "Люлин", бл. 704, вх. "Д", рег. ф. д. № 09904 / 1991 г. на СГС, БУЛСТАТ: 030202997 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С159 2007/05/23 “БИЛДИНГ” ООД гр. Перник, ул. “Клемент Готвалд”, бл. 1, вх. А, ап. 6 рег. ф. д. № 770 / 1996 на Перн.ОС Булстат №113021305 Поддържане и ремонтиране на кулови кранове и строителни товаропътнически подемници. Удостоверение № С159 / 23.05.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-023 / 31.03.2014 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С160 2007/05/28 “ЕНЕРГОМОНТАЖ-ЗАПАД” АД София, р-н Изгрев, бул. “Самоков” 11А Рег. ф. д. № 3151 / 1998 на СГС Булстат № 121655323 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода.
С161 2007/05/31 “ЕВРОНЕТ” ЕООД София, р-н Възраждане бул. ”Инж. Иван Иванов” №86, ет. 2, ап. 3 р.ф.д. №15968 /2006 г. на СГС Булстат: 175196705 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ.
С162 2007/05/31 ЕТ “ИКО-ЕНЕРГО-АНТОН ДЕНЕВ” София, район Красно село, бул. “9-ти септември” №54, бл. 26, вх. А, ет. 3 р.ф.д. №817 / 1990 СГС Булстат: Е030006297 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, тръбопроводи за водна пара и гореща вода и съдове, работещи под налягане. Удостоверение № С162/31.05.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-127/20.09.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С163 2007/05/31 СД “МММС-ЗАРКОВ И С-ИЕ” София,ж.к.”Младост 3”, бл. 318, вх. 7 р.ф.д. № 4447 / 1991 на СГС БУЛСТАТ Ю 121283848 Поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения. Удостоверение № С163/31.05.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-031/13.02.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С164 2007/05/31 “ВАСКО-ГАЗ” ЕООД София, р-н Люлин, ж.к. Люлин, бл. 325, вх. В, ет. 8, ап. 68 р.ф.д. №3877 /2006 г. Булстат:175069613 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби заприроден газ и втечнени въглеводородни газове. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С165 2007/06/01 “ЕНЕРГОМОНТАЖ ИНЖЕНЕРИНГ” АД гр. София, р-н Изгрев, бул. “Самоков” № 11 А, р.ф.д. № 8988 / 2005 г., БУЛСТАТ 115544069 Поддържане, ремонтиране и преустройване на съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, парни и водогрейни котли, повдигателни съоръжения и релсовите пътища към тях.
С166 2007/06/01 ЕТ "РОК ЛИФТ-ВАЛЕРИ ТОДОРОВ" гр. София, район "Надежда", ж.к. "Надежда", бл. 303, вх. "Е", ет. 1, ап. 116, рег. ф. д. № 11334 / 2000 г. на СГС, БУЛСТАТ: 130372705 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С166 / 01.06.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-040 / 09.07.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С167 2007/06/01 "СОФИЯ ЛИФТ-9" ЕООД гр. София, район "Сердика", ж.к. "Банишора", бл. 30, вх. "Б", ет. 8, ап. 42, рег. ф. д. № 504 / 2006 г. на СГС, БУЛСТАТ: 175015004 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С168 2007/06/01 "МИЛА ЛИФТ" ООД гр. София, район "Младост", ж.к. "Младост 3", бл. 355, вх. 2, ет. 3, ап. 6, рег. ф. д. № 2955 / 2004 г. на СГС, БУЛСТАТ: 131220067 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С169 2007/06/01 “ПМУ-Кремиковци” ООД гр. София, район Кремиковци, кв. Ботунец, рег. ф.д.№ 6838 / 1996 г. на СГС, БУЛСТАТ: 121117869 Поддържане, ремонтиране и преустройване на товароподемни кранове, товароподемни ел.колички, движещи се по наземни пътища, ел.телфери, багери, предназначени за работа с кука, грайфер и ел.магнит, товарозахватни органи, сменяеми товарозахващащи приспособления и подвижни работни площадки. Удостоверение № С169/01.06.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-126/03.08.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С170 2007/06/01 “ПМУ София 98” ООД гр. София, бул. “Ал. Стамболийски” № 205, рег.ф.д.№ 13999 / 1998 г. на СГС, БУЛСТАТ: BG121807140 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови и козлови кранове, електрически телфери и релсовите пътища към тях. Удостоверение № С170/01.06.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-129/21.09.2016 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град София , р-н Сердика ИЛИЯНЦИ № 72
С171 2007/06/04 “ГАЗ СИСТЕМС” ЕООД гр. София, р-н “Илинден”, ж.к. “Илинден”, ул. “Чавдарци”, бл. 123, вх. А, ет. 3, ап. 6, рег. ф.д. № 00357 / 2004 г. на СГС, БУЛСТАТ 131188455 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ или втечнени въглеводородни газове. Считано от 21.05.2013 г., дружеството е променило наименованието си на "КЛИМА БИЛД" ООД. ЕИК на дружеството остава без промяна. Състояние към: 01.10.2014 г. "Клима Билд" ООД
С172 2007/06/04 “АВТОМЕТАН” ООД гр. София, р-н “Искър”, ж.к. “Дружба – 1”, бл. 100, вх. Б, ет. 2, ап. 26, рег. ф.д. № 3070 / 2002 г. на СГС, БУЛСТАТ 130896377 Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени и сградни газови инсталации за природен газ и автомобилни газоснабдителни станции за компресиран природен газ. гр.СОФИЯ, гара Искър, ул.Кап.Любен Кондаков №1
С173 2007/06/05 ЕТ "МОНПАС-МИЛАН НИКОЛОВ" гр. София, район "Подуяне", ж.к. "Хаджи Димитър", бл. 110, вх. "В", ап. 70, рег. ф. .д. № 9514 / 1996 г. на СГС, БУЛСТАТ: Е 121131267 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С173 / 05.06.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-026/12.02.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН” влезнала в сила от 15.10.2013 г. с решение на Вас № 13395/15.10.2013 г.
С174 2007/06/06 "БОРВАС" ООД гр. София, район "Младост", ж.к. "Младост 4", бл. 468, вх. 4, ап. 21, рег. ф. д. № 7121 / 1996 г. на СГС, БУЛСТАТ: Ю 121104213 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С175 2007/06/06 ЕТ "КРУШКИН И СИН-ПЕТЪР КРУШКИН" с. Бистрица, община "Столична", ул. "Върла Поляна" № 25, рег. ф. д. № 9432 / 1997 г. на СГС, БУЛСТАТ: Е 121467677 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С176 2007/06/07 “ДЖИНЕЛИ” ЕООД гр. Ботевград, бул. “България” № 9, вх. Б, ет. 2, БУЛСТАТ: 130023326, рег. ф. д. № / г. на СОС Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ. Удостоверение № С176/07.06.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-134/26.09.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С177 2007/06/07 ЕТ "ЛЮБОМИР ЯНАКИЕВ-ЛИФТ" гр. София, район "Младост", ж.к. "Младост 2", бл. 222, вх. "В", ет. 2, ап. 36, рег. ф. д. № 14855 / 1991 г. на СГС, БУЛСТАТ: Е 040072395 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С178 2007/06/07 СД "МАКСИМА-14-МОСКОВ И СИЕ" гр. София, община "Красна поляна", ул. "Преспанско езеро" № 15, рег. ф. д. № 17036А / 1990 г. на СГС, БУЛСТАТ: 030116085 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С179 2007/06/07 "АЛФАЛИФТ" ООД гр. София, район "Младост", бул. "Цариградско шосе" №117, п.к. 1784, рег. ф. д. № 13046 / 2004 г. на СГС, БУЛСТАТ: 131352118 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С180 2007/06/07 ЕТ "БОРВАС-БОРИСЛАВ БОРИСОВ" гр. София, район "Младост", ж.к. "Младост 4", трафопост до бл. 411, рег. ф. д. № 9569 / 1992 г. на СГС, БУЛСТАТ: Е 040136848 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С180 / 07.06.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-140/19.12.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С181 2007/06/07 ЕТ "ЛОРА-БОРЯНА БОРИСОВА" гр. София, район "Младост", ж.к. "Младост 4", бл. 468, вх. 4, ап. 21, рег. ф. д. № 11260 / 1999 г. на СГС, БУЛСТАТ: 130088509 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С181 / 07.06.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-141/19.12.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С182 2007/06/08 "ПОДЕМ ПРЕЦИЗ" ООД гр. София, район "Люлин", ж.к. "Люлин", трафопост до бл. 916, ЕИК: 130757697 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С183 2007/06/08 "ФЕРДИНАНДОВ И КО" ООД гр. София, район "Люлин", ж.к. "Люлин", трафопост до бл. 916, ЕИК: 131006931 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С184 2007/06/08 СД "КОНЗОЛ-ИНОВ И С-ИЕ" гр. София, район "Оборище", ул. "Черковна" № 49, рег. ф. д. № 5188 / 1990 г. на СГС, БУЛСТАТ: Ю 040631621 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С185 2007/06/08 ЕТ "БА ПЕЙЧЕВ-БЛАГОЙ АЛЕКСАНДРОВ ПЕЙЧЕВ" гр. София, район "Овча купел", ул. "Народно хоро" № 69, рег. ф. д. № 13831 / 1990 г. на СГС, БУЛСТАТ: Е 831420017 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С186 2007/06/08 ЕТ "БЕКС-СВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ" гр. София, район "Витоша", ж.к. "Бъкстон", бл. 13, вх. "А", ап. 3, рег. ф. д. № 3969 / 2001 г. на СГС, БУЛСТАТ: 130523178 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С187 2007/06/11 „КОМЕ-М” ООД София, р-н Средец , ул. ”Шести септември” №24 рег. ф. д. № 13831 / 1990 на СГС Булстат 131151371 Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № С187 / 11.06.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-015 / 02.12.2010 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С188 2007/06/12 СД "АСАНСЬОРНИ СЕРВИЗИ-АВРАМОВ И С-ИЕ" гр. София, район "Люлин", ж.к. "Люлин",бл. 431, вх. Б, до входа вляво, рег. ф. д. № 8170 / 2000 г. на СГС, БУЛСТАТ: 130316304 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С189 2007/06/12 "КАЛОС-7" ЕООД гр. София, район "Възраждане", ж.к. "Сердика", ул. "Гюешево", бл. 20, вх. 1, ет. 7, ап. 26, рег. ф. д. № 7398 / 2001 г. на СГС, БУЛСТАТ: 130572684 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С189 / 12.06.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-016 / 14.03.2012 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С190 2007/06/12 ЕТ "НИКО-АС-КРАСИМИР КУЦАРОВ" гр. София, район "Слатина", ж.к. "Слатина", бл. 27А, вх. "В", ет. 5, ап. 50, рег. ф. д. № 16402 / 1991 г. на СГС, БУЛСТАТ: Е 030216388 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С190 / 12.06.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-049 /12.05.2016 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С191 2007/06/12 ЕТ "ВАКАРЕЛОВ-ПАВЕЛ РАШКОВ" гр. София, район "Лозенец", ул. "Люботрън", бл. 30, вх. "Б", ет. 2, ап. 26, рег. ф. д. № 547 / 1994 г. на СГС, БУЛСТАТ: Е 831154876 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С192 2007/06/12 „Боровец Газ” АД гр. Самоков, ул. „Преспа” №18, рег. ф. д. № 653 / 2003 г. на СОС Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи и газови уреди за природен газ. Удостоверение № С192 / 12.06.2007 г. е обезсилено и дружество е заличено от регистъра със Заповед № А-О-029 /14.05.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С193 2007/06/13 "БЛИК" ЕООД гр. София, район "Надежда", ж.к. "Надежда 2", ул. "Бъдник" № 2, рег. ф. д. № 2414 / 2007 г. на СГС, БУЛСТАТ: 175237414 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С194 2007/06/13 „ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД София, р-н Подуене, ул. „Резбарска” №7, р.ф.д. №52 / 1989 СГС Булстат 121102372 Поддържане, ремонтиране и преустройване на преносни газопроводи, разпределителни газопроводи, промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и ВВГ. Удостоверение № С194 / 13.06.2007 г. е обезсилено и дружество е заличено от регистъра със Заповед № А-О-072 /03.06.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С195 2007/06/14 ЕТ "МБ 97-КРАСИМИР ПАУНОВ" гр. София, район "Красно село", бул. "Гоце Делчев" № 7, ет. 1, ап. 2, рег. ф. д. № 14676 / 1997 г. на СГС, БУЛСТАТ: Е 121521922 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С195 / 14.06.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-010 /12.02.2014 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С196 2007/06/15 ЕТ ”ТРИЧКОВ И.Д.Л.-ЛЮБОМИР ТРИЧКОВ” гр. София, р-н ”Изгрев”, жк. „Дианабад”, бл. 22, вх. В, ет. 4, ап. 57, рег. ф. д. № 13315 / 1992 г. на СГС, БУЛСТАТ: Е 040576324 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли с високо налягане, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода.
С197 2007/06/14 ЕТ "МАРИЦА-М-БОРИС МИХАЛКОВ" гр. София, район "Люлин", ж.к. "Люлин", бл. 434, ет. 11, ап. 70, рег. ф. д. № 27684 / 1992 г. на СГС, БУЛСТАТ: Е 040406418 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. град София , р-н Триадица Витоша № 168, вх. 1, ет. 8, ап. 19
С198 2007/06/18 „ЕКОТОН-ХТ” ООД гр. София, район "Изгрев", ж.к. "Дианабад", ул. „Самоков”№ 82, вх. А, ет. 3, ап. 13, рег. ф. д. № 7230 / 2001 г. на СГС, БУЛСТАТ: 130567146 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли с високо налягане, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № С198 / 18.06.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-079 /19.06.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С199 2007/06/18 „БКМ ЕНЕРГОИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр. София, район "Триадица", ул. "Княз Борис" № 24-30, рег. ф. д. № 930 / 1989 г. на СГС, БУЛСТАТ: Ю 121032187 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли с високо налягане, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № С199 / 18.06.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-125 /27.11.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С200 2007/06/18 ЕТ „ЕКОТОП-ДИМИТЪР КИРОВ” гр. София, район "Студентска", бул. „Климент Охридски” № 11, бл. 9, вх. 2, ап. 49, рег. ф. д. № 1344 / 1990 г. на СГС, БУЛСТАТ: Е 020659877 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли с високо налягане, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода.
С201 2007/06/18 "СИГМА-91М" ЕООД гр. София, район "Средец", ул. "Любен Каравелов" № 7, ап. 1, рег. ф .д. № 11487 / 2002 г. на СГС, БУЛСТАТ: 131018093 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С201 / 18.06.07 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-002 / 06.03.2008 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, по желание на дружеството
С202 2007/06/18 „РУВЕКС” АД гр. София, район "Красно село", бул. "Христо Ботев" № 5, рег. ф .д. № 19128 / 1993 г. на СГС, БУЛСТАТ: 131460040 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли с високо налягане, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. град София , р-н Младост АЛ.МАЛИНОВ № 41
С203 2007/06/19 СД "ТРАФИК ЛИФТ-МИШЕВ, ГЕОРГИЕВ С-ИЕ" гр. София, район "Триадица", ул. "Янко Забунов" № 31, рег. ф. д. № 5351 / 1994 г. на СГС, БУЛСТАТ: Ю 831164735 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С203/19.06.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-018/30.01.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С204 2007/06/21 „БГ ТЕРМ” ООД гр. Костинброд, ул. „Пресветая” № 2, рег. ф. д. № 869 / 1995 г. на СОС, БУЛСТАТ: Ю 832091025 Поддържане, ремонтиране и преустройване на газови съоръжения и инсталации за втечнен въглеводороден газ, разпределителни газопроводи, сградни газови инсталации, горивни уредби и газови уреди за компресиран природен газ, парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № С204/21.06.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-068/27.03.2017 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град София , р-н Студентски бул. "Академик Стефан Младенов" № 54
С205 2007/06/21 ЕТ „ТЕРМО-ПРОФИЛ-Георги Попов” София, р-н Слатина, Ул. „Шипченски проход” №59, ет. 7, ст.9 р.ф.д. №4093 / 1993 на СГС Булстат: Е 121293237 Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ. Удостоверение № С205/21.06.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-241/16.12.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
С206 2007/06/22 „ДЕНЕС” ООД гр. София, район „Оборище’, ул. „Стара Планина”№ 84, ет. 4, ап. 12, р.ф.д. № 15523 / 1998 г. на СГС Булстат: 130109889 Поддържане, ремонтиране и преустройване на съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода.
С207 2007/06/26 “БУЛГАРТРАНСГАЗ” ЕООД гр. София, р-н Люлин, ж.к. “Люлин - 2”, бул. “П. Владигеров” № 66, р.ф.д. № 16439 / 2006 г. на СГС, Булстат 175203478 Поддържане, ремонтиране и преустройване на преносни и разпределителни газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, ацетиленови съоръжения и повдигателни съоръжения.
С208 2007/06/29 „ГАЗПЕТРОЛМЕХАНИКА” ООД София, ул. „Хубавка” № 1-3, ет. 4, ап. 15 р.ф.д. №6306 / 2001 СГС Булстат 130559637 Поддържане и ремонтиране на промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени ВВГ. град София , р-н Студентски кв. ДЪРВЕНИЦА, бл. 35, вх. В, ап. 72
С209 2007/07/02 „Котлостроене” АД Гр. София, ул. „202”, № 8 БУЛСТАТ: 121117602, рег. ф.д.№ 22982 / 1991 г. на СГС, Поддържане и ремонт на повдигателни съоръжения. Удостоверение № С209/02.07.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-072/03.07.2018 г. на и. д. Зам. Главен директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С210 2007/07/03 “Топливо” АД гр. София, р-н “Средец”, ул. “Солунска” № 2, БУЛСТАТ 831924394, рег. ф.д. № 7267 / 1990 г. на СГС, Поддържане, ремонтиране и преустройване на газопроводи, промишлени газови инсталации и бутилкови инсталации за втечнени въглеводородни газове и съдове, работещи под налягане. Удостоверение № С210 / 03.07.07 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-0-017 / 07.09.2009 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, по желание на дружеството
С211 2007/07/03 „БКМ ЕНЕРГОИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр. София, район "Триадица", ул. "Княз Борис" № 24-30, рег. ф. д. № 930 / 1989 г. на СГС, БУЛСТАТ: Ю 121032187 Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ. 03.07.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-125 /27.11.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С212 2007/07/03 ГАЗТЕК ООД гр. София, р-н Младост, ж.к. Младост-4, бл. 480, вх. 1, ет. 8, ап. 30, рег.ф.д.№ 7089 / 2004 г. на СГС, БУЛСТАТ: 131271940 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ.
С213 2007/07/03 СПЕКТРОНИК ООД гр. София, ж.к. Овча купел, бл. 6, вх. А, ет. 7, ап. 25, рег.ф.д.№ 3466 / 2005 г. на СГС, БУЛСТАТ: 131396374 Поддържане и ремонтиране на промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.
С214 2007/07/04 ЗАУТЕРМ ООД гр. София, бл. 20, вх. В, ет. 4, ап. 53, рег.ф.д.№ 6534 / 1999 г. на СГС, БУЛСТАТ: 121908805 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли.
С215 2007/07/04 ЕР ЛИКИД БЪЛГАРИЯ ЕООД гр. Пирдоп, Промишлена зона, рег.ф.д.№ 1022 / 1999 г. на СОС, БУЛСТАТ: 130059799 Поддържане и ремонтиране на съдове, работещи под налягане.
С216 2007/07/09 ЕТ „РИС-Райчо Манов” Гр. Радомир, ж.к „Гърляница”, бл. 43, ет. 2, ап. 5, рег.ф.д.№ 141 / 2001 г. на ПОС, БУЛСТАТ: 113519117 Поддържане, ремонтиране и преустройване на повдигателни съоръжения и строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори.
С217 2007/07/17 „ОСКАР-ЕЛ” ЕООД гр. София, ул. „Ст. Л.Костов” № 16 Тел.:02 / 962 43 93, рег.ф.д № 9610 / 2000 г. на СГС, БУЛСТАТ:130343194 Ремонтиране на електрооборудване на мостови и козлови кранове и електротелфери.
С218 2007/07/17 „ПЕТРОЛ ТЕХНИКА” ЕООД София, р-н Възраждане, ул.”Цар Симеон” №172 рег.ф.д № 3671 / 2001 на СГС Булстат: 130516931 Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени газови съоръжения, инсталации и автомобилни газоснабдителни станции за втечнени ВВГ и природен газ и бутилкови инсталации за природен газ Считано от 24.10.2016 г., дружеството е променило наименованието си на "ТЕХНИКЪЛ СЪРВИСИС СЪПОРТ" ЕООД. Адрес за кореспонденция и ЕИК остават без промяна
С219 2007/07/23 ЕТ "БОБИ-ЛИФТ-ЙОРДАН АЛЕКСАНДРОВ" гр. София, ж.к. "Сухата река", бл. 30, вх. "А", ап. 13,рег. ф. д. № 32045 / 1992 г. на СГС, БУЛСТАТ: Е 040841484 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С219 / 23.07.07 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-031/10.04.2012 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, по желание на дружеството
С220 2007/07/23 "ТЕХНОИМПОРТЕКСПОРТ" АД гр. София, район "Изгрев", ул. "Фредерик Жолио Кюри" № 20, рег. ф. д. № 7855 1995 г. на СГС, БУЛСТАТ: 831121837 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С220 / 23.07.07 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-О-048/27.07.2012 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, по желание на дружеството
С221 2007/07/23 ЕТ „КРАКРА ГАЗ-Пламен Георгиев” гр. Перник, ул. ”Петко Каравелов” бл. 6, вх. Б, ет. 8, ап. 36 рег. ф. д. № 488 / 2004 г. на ПкОкр.С, БУЛСТАТ 113566138 Поддържане и ремонтиране на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнени въглеводородни газове. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С222 2007/07/24 „КОТЛОСТРОЕНЕ” АД гр. София, кв. "Военна рампа", ул. "202" № 8, рег. ф. д. № 22982 / 1991 г. на СГС, БУЛСТАТ 121117602 Поддържане, ремонтиране и преустройване на котли с високо налягане, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. град София , р-н Сердика кв. ВОЕННА РАМПА, бул.История Славянобългарска № 8, бл. 0, вх. 0, ет. 0, ап. 0
С223 2007/07/24 ЕТ "РИЗ-КО-ВЕНЦИСЛАВ ПЕТРОВ РИЗОВ" гр. София,, район "Триадица", ж.к. "Стрелбище", ул. "Добри Христов" № 33, ет. 1, ап. 3, рег. ф. д. № 16134 / 1990 г. на СГС, БУЛСТАТ: 040099200 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С223 / 24.07.2007 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-O-023 / 06.04.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С224 2007/07/24 "АЛТАРА" ЕООД гр. София, община "Панчарево", в.з. "Градище", ул. "Първа" № 1, рег. ф. д. № 04242 / 2004 г. на СГС, БУЛСТАТ : 131238196 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С224 / 24.07.2007 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-0-011 / 15.10.2008 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, по желание на дружеството
С225 2007/07/24 "САПФИР-4" ООД гр. Самоков, кв. "Самоково", бл. 31, вх. "Б", ап. 19, рег. ф. д. № 1977 / 1994 г. на СОС, БУЛСТАТ: Ю 832072179 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С225 / 24.07.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-091/11.08.2016 г. на Председателя на ДАМТН на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП град Самоков ул. ЦАР БОРИС III, бл. 24, вх. А, ет. 1, ап. 1
С226 2007/07/25 „ТЕРМО-ЛУКС І” ООД Ботевград, бул. „Цар Освободител” 16, вх. Г, ет. 6, ап. 36 рег. ф. д. № 139 / 2002 г. на СОС Булстат 130843826 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ. град Ботевград кв. "Васил Левски", - № -, бл. 64, вх. магазин 3, ет. партер,
С227 2007/07/26 “ТЕХНО МЕТАЛ” ЕООД гр. София, р-н “Изгрев”, бул. “Драган Цанков” № 46, бл. 1, вх. А, ет. 5, ап. 9, рег. ф.д. № 13889 / 1997 г. на СГС, Булстат Ю 121498548 Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане и котли с високо налягане. град София , р-н Изгрев ул."Лъчезар Станчев" № 13А
С228 2007/07/26 ЕТ "ХРИСТО ХРИСТОВ-ИЦО" гр. София, район "Люлин", ж.к. "Люлин", бл. 723, вх. "А", ап. 4, рег. ф. д. № 19970 / 1995 г. на СГС, БУЛСТАТ: Е 831850296 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С228 / 26.07.2007 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-O-109 / 23.10.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С229 2007/07/26 ЕТ "АСАНСЬОРИ-КИРИЛ МИНЕВ" гр. София, район "Младост", ж.к. "Младост 1", бл. 17, вх. "В", ет. 6, рег. ф. д. № 15572 / 1994 г. на СГС, БУЛСТАТ: Е 831205527 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С229 / 26.07.2007 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-O-022 / 06.04.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С230 2007/07/26 „РИКАРС” ООД Перник ул. „Юрий Гагарин” бл. 29, вх. Б, ет. 1, ап. 21 рег. ф. д. №622 /2006 г. на ПОС БУЛСТАТ:113585804 Тел.076 670 660 Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода, парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане,мостови и козлови кранове, промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ.
С231 2007/07/26 „ГАЗТЕХ БГ” ЕООД София, р-н Илинден, ж.к. Света Троица, бл. 147, вх. А, ет. 5, ап. 10 рег. ф. д. № 8646 / 2004 на СГС БУЛСТАТ:131287357 Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода, парни котли с работно налягане до 1,6 МРа и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, преносни и разпределителни газопроводи, промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени ВВГ, нефтопроводи и нефтопродуктопроводи. Считано от 14.07.2016 г., дружеството е променило седаличето и адреса си на управление на: гр. София, ж. к. "Овча купел", ул. "Земеделска" № 4. ЕИК и наименование остават без промяна
С232 2007/07/27 ЕТ "НОРА-92-ИРЕНА ЙОРДАНОВА" гр. София, район "Красно село", ул. "Братя Бъкстон", бл. 201, вх. "Г", ет. 6, ап. 90, рег. ф. д. № 29033 / 1992 г. на СГС, БУЛСТАТ: 040916452 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С232 / 27.07.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-021 / 19.03.2012 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С233 2007/07/27 “Монтажи” ЕАД гр. София, р-н “Изгрев”, ул. “165”№ 3, рег. ф. д. № 26641 / 1993 г. на СГС, БУЛСТАТ: 831629999 Поддържане, ремонт и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, газопроводи, газорегулаторни пунктове и горивни уредби на промишлени газови инсталации за природен газ, сградни газови инсталации за природен газ, мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях. Удостоверение № С233/27.07.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-016/21.03.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град София , р-н Изгрев л. "Лъчезар Станчев" № 9
С234 2007/07/30 „Теоком Груп” АД Гр. София, ж.к Овча купел 2, бл. 39Б, ет. 3, ап. 8, рег. ф. д. № 12115 / 2004 г. на СГС, БУЛСТАТ: 131327887 Поддържане, ремонт и преустройване на кулови, мостови, козлови, авто кранове, подвижни работни площадки и подемници строителни товаро-пътнически. Удостоверение № С234 / 30.07.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра 14.01.2014 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С235 2007/08/01 ЕТ „Станимир Стефанов - ЕВРОГАЗ” гр. Перник, ул. „Преспа” № 15, рег. ф.д. № 138 / 2000 г. на ПкОС, БУЛСТАТ 113504599 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ. На основание § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С236 2007/08/02 „ТОПЛОКОНТРОЛ” ООД гр. София, район "Изгрев", ж.к. "Дианабад ", ул. „Крум Кулявков”№ 5, ап. 4, рег. ф. д. № 20627 / 1993 г. на СГС, БУЛСТАТ: 13064436 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли с високо налягане, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода.
С237 2007/08/08 ЗАУТЕРМ ООД гр. София, р-н Красно село, бл. 20, вх. В, ет. 4, ап. 53, рег.ф.д.№ 6534 / 1999 г. на СГС, БУЛСТАТ: 121908805 Поддържане, ремонтиране и преустройване на стоманени промишлени газопроводи, промишлени газови инсталации, газо-регулаторни пунктове, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове.
С238 2007/08/09 „КРЕМИКОВЦИ” АД гр. София, р-н Кремиковци”, кв. „Ботунец”, рег.ф.д.№ 28261 / 2001 г. на СГС, БУЛСТАТ: Ю 831642523 Поддържане, ремонтиране и преустройване на стоманени промишлени газопроводи, разпределителни газопроводи, газо-регулаторни пунктове, газови инсталации и газови уреди за природен газ. Удостоверение № С238 / 09.08.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-039 / 13.03.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С239 2007/08/13 “ОВЕРГАЗ СЕРВИЗ” АД гр. София, р-н „Лозенец”, ул. „Филип Кутев” № 5, рег.ф. д. № 7656 / 2006 г. на СГС, БУЛСТАТ: 123068933 Поддържане, ремонтиране и преустройване на преносни газопроводи и съоръженията към тях, разпределителни газопроводи и съоръженията към тях и промишлени газови инсталации за природен газ. Удостоверение № С239/13.08.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-067/21.06.2018 г. на и. д. Зам. Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С240 2007/08/14 "УНИКЕН" ЕООД гр. София, район "Студентски", кв. "Дървеница", бл. 45, вх. 1А, ет. 7, ап. 29, рег. ф. д. № 13030 / 2004 г. на СГС, БУЛСТАТ: 131339640 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С241 2007/08/14 ЕТ „ЕКОТОП-ДИМИТЪР КИРОВ” гр. София, район "Студентска", бул. „Климент Охридски” № 11, бл. 9, вх. 2, ап. 49, рег. ф. д. № 1344 / 1990 г. на СГС, БУЛСТАТ: Е 020659877 Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени газопроводи, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ или въглеводородни газове.
С242 2007/08/14 "БЕСТТЕХНИКА" ЕООД гр. София, район "Изгрев", ж.к. "Изток", бл. 22, вх. "Б", ап. 13, рег. ф. д. № 7891 / 1999 г. на СГС, БУЛСТАТ: 130017647 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови и пристанищни кранове и пътищата към тях. Удостоверение № С242 / 14.08.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-050 / 27.05.2016 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП Състояние към: 30.01.2015 г. "НТО НЕСТАНДАРТНО ТЕХНОЛОГИЧНО ОБОРУДВАНЕ" ЕООД
С243 2007/08/20 „КРАНТЕХНИК ИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр.София, ж.к.”Младост 1, бл. 94, вх. 3, ет. 5, ап. 58 рег.ф.д. № 615 / 2006 г. БУЛСТАТ 175018697 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови кранове и електрически телфери.
С244 2007/08/21 „МОНТАЖ-СТРОИТЕЛНИ КОНСТРУКЦИИ” гр. София, кв. „Казичене”, рег. ф. д. № 11556 / 1991 г. на СГС, БУЛСТАТ: 831651077 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови и кулови кранове и релсовите пътища към тях, стрелови кранове, монтирани на автомобилни или на самоходни или несамоходни шасита, багери, конзолни кранове, и подвижни работни площадки. Удостоверение № С244 / 21.08.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-071 / 12.08.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С245 2007/08/21 ЕТ "АСИМ-АНТОН СИМЕОНОВ" гр. София, район "Лозенец", ул. "Презвитер Козма" № 29-33, вх. "Б", ет. 1, ап. 10, рег. ф. д. № 22520 / 1994 г. на СГС, БУЛСТАТ: Е 831656131 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С246 2007/08/21 ЕТ "СУПЕР-СЪБКО ИВАНОВ" гр. София, район "Слатина", ж.к. "Гео Милев", бл. 148, вх. "Б", рег. ф. д. № 21012 / 1991 г. на СГС, БУЛСТАТ: Е 030224716 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С247 2007/08/21 "БО МАР ЛИФТ" ООД гр. София, район "Слатина", ул. "Плачковски манастир" № 28, рег. ф. д. № 12814 / 1997 г. на СГС, БУЛСТАТ: Ю 121496718 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С247 / 21.08.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-052 / 28.07.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С248 2007/08/21 "ЕЛЕВЕЙТЪР ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ПАНГРАЦ" ООД гр. София, район "Лозенец", ул. "Миджур" № 14, рег. ф. д. № 15275 / 1995 г. на СГС, БУЛСТАТ: 831826594 тел.: 9630322, 9634763 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С248 / 21.08.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-112 / 12.11.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С249 2007/08/22 ЕТ "ЗЛАТКА ШИК 2000-ЗЛАТКА МИХАЙЛОВА" гр. София, район "Триадица", ж.к. "Стрелбище", ул. "Енос" № 19, ет. 5, ап. 17, рег. ф. д. № 13019 / 2000 г. на СГС, БУЛСТАТ: 130409783 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С249 / 22.08.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-001 / 07.01.2014 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С250 2007/08/22 „СТЕРИМЕД-93”ООД гр. София, бул. "Тотлебен" № 7, рег. ф. д. № 28011 / 1992 г. на СГС, БУЛСТАТ Ю 040923312 Поддържане на стерилизационни апарати, работещи под налягане. Удостоверение № С250/22.08.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-128/20.09.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗТИП
С251 2007/08/23 Институт по металознание „Акад.Ал. Балевски”-БАН гр. София, ул. „Шипченски проход” № 67, БУЛСТАТ 000662064 Поддържане на мостови и козлови кранове, електрически телфери и релсовите пътища към тях. Състояние към: 04.06.2014 г. ИНСТИТУТ ПО МЕТАЛОЗНАНИЕ, СЪОРЪЖЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ "АКАД. АНГЕЛ БАЛЕВСКИ" С ЦЕНТЪР ПО ХИДРО И АЕРОДИНАМИКА-ВАРНА
С252 2007/08/28 „Голди-Златков” ЕООД гр. София, ул. Дечко Йорданов № 52, рег.ф.д № 9964 / 2007 г. на СГС, БУЛСТАТ 175322984 Поддържане, ремонт и преустройство на мостови, козлови, автокранове и кулови кранове.
С253 2007/08/28 „Еко Бетони” ООД Гр. София, район Витоша, ул. Околовръстен път № 11, рег. ф.д.№ 10536 / 2004 г на СГС, БУЛСТАТ 131312426 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови и козлови кранове и пътищата към тях, и автокранове. Удостоверение № С253/28.08.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-119/04.07.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
С254 2007/09/05 „ЛИЛИЯ ХИВ” ООД София, р-н Надежда, ж.к. „Надежда 3”, бл. 334, вх. Б, ап. 32 рег. ф. д. №17931 / 1994 г. на СГС Булстат 831660343 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, мостови и козлови кранове, ел.телфери и пътищата към тях, автомобилни кранове и строителни товаропътнически подемници. Удостоверение № С254/05.09.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-144/30.09.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. Тел. 980 25 01, 980 24 73, 935 69 00 Офис: София 1000 , ул. „Стара планина” №8-10, ет. 3, офис 8
С255 2007/09/05 „КИКИ КП” ООД София, р-н Красно село, ж.к. Борово, бл. 228, вх. А, ет. 13, ап. 63 рег. ф. д. №957 / 1991 СГС Булстат Ю 121551940 Поддържане и ремонтиране на тръбопроводи за водна пара и гореща вода, парни и водогрейни котли и съдове, работещи под налягане. Удостоверение № С255 / 05.09.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-064 /16.05.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С256 2007/09/11 “АВТОГАЗ-М” ООД гр. София, район “Искър”, Гара Искър, ул. “Капитан Любен Кондаков” № 7, рег. ф. д. № 2030 / 2003 г. на Софийски градски съд, Булстат 109512533 Поддържане, ремонтиране и преустройване на метални промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации, автомобилни газови уредби и автомобилни газоснабдителни станции за компресиран природен газ. Удостоверение № С256 / 11.09.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-011 /18.02.2014 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С257 2007/09/11 “ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО-ЕЛИН ПЕЛИН” ООД гр. Елин Пелин, бул. “София” № 13, ет. 4, рег. ф. д. № 1220 / 2005 г. на Софийски окръжен съд, Булстат 175005806 Поддържане, ремонтиране и преустройване на метални разпределителни газопроводи, промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за компресиран природен газ.
С258 2007/09/11 “ЛИЛИЯ ХИВ” ООД гр. София, ж.к. “Надежда 3”,бл. 334, вх. Б, ет. 4, ап. 32, рег. ф. д. № 17931 / 1994 г. на Софийски градски съд, Булстат Ю 831660343, Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации, газови уреди, бутилкови инсталации, батерии от бутилки, автомобилни газови уредби и автомобилни газоснабдителни станции за компресиран природен газ или втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № С258/11.09.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-143/30.09.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С259 2007/09/11 “АКУАТЕРМ” ЕООД гр. София, бул. “Никола Мушанов” № 114, рег. ф. д. № 1367 / 2002 г. на Софийски градски съд, Булстат 130850728 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за компресиран природен газ или втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № С259/11.09.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-167/20.10.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град София , р-н Оборище бул. Ген. ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ № 32
С260 2007/09/11 “ТЕМПО ЕНЕРДЖИ” ЕООД гр. София, р-н “Младост”, ж.к. “Младост-3”, бл. 326, вх. 4, ет. 3, ап. 9, рег. ф. д. № 4264 / 2006 г. на Софийски градски съд, Булстат 175073180 Поддържане, ремонтиране и преустройване на метални промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за компресиран природен газ. Удостоверение № С260/11.09.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-174/24.10.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С261 2007/09/11 “ЦВЕТАН НАЙДЕНОВ-ЦЕЦО Б-1” ЕООД гр. София, р-н “Слатина”, ул. “Братя Пешеви” № 30, рег. ф. д. № 14317 / 2005 г. на Софийски градски съд, Булстат 175014584 Поддържане, ремонтиране и преустройване на метални разпределителни газопроводи, промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за компресиран природен газ.
С262 2007/09/13 “ЦВЕТАН НАЙДЕНОВ-ЦЕЦО Б-1” ЕООД гр. София, р-н “Слатина”, ул. “Братя Пешеви” № 30, рег. ф. д. № 14317 / 2005 г. на Софийски градски съд, Булстат 175014584 Поддържане, ремонтиране и преустройване на котли с високо налягане, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода.
С263 2007/09/17 ЕТ "МАКСИ-КИРИЛ ГОРАНОВ" гр. София, район "Витоша", ж.к. "Бъкстон", бл. 17, вх. "Г", ет. 2, ап. 59, рег. ф. д. № 5732 / 2003 г. на СГС, БУЛСТАТ: 131113933 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, двускоростно или регулируемо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m / s. Удостоверение № С263 / 17.09.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-117 /19.11.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С264 2007/09/24 КРАНОСТРОЕНЕ-ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД гр.София, район „Сердика”, ул.”Пробуда 12 А, рег. ф.д. № 18521 / 1991 г. на СГС, БУЛСТАТ: 8316414461 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови, кулови кранове и релсовите пътища към тях и стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита Удостоверение № С264 / 24.09.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-025 /04.04.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП в частта му за строителни товаропътнически подемници
и стротелни товаро-пътнически подемници.
С265 2007/09/26 "ДЮН ЛИФТ" ООД гр. София, район "Младост", ж.к. "Младост", бл. 454, вх. "Б" ет. 7, ап. 41, рег. ф. д. № 3315 / 2007 г. на СГС, БУЛСТАТ: 175246216 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С266 2007/09/26 ЕТ "НЮ ЛИФТ-АБД-АСЕНЧО ДРЕНСКИ" с. Доспей, община Самоков, рег. ф. д. № 20 / 2000 г. на СфОС, БУЛСТАТ: 130186800 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С267 2007/09/26 „ПРИМА БИЛД” ООД гр. София, ул. „303-та”, бл. 302, вх. Г, ет. 5, ап. 19, рег. ф. д. № 6391 / 2003 г. на СГС, БУЛСТАТ: 131123233 Поддържане, ремонтиране и преустройване на метални разпределителни газопроводи, промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ. Удостоверение № С267/26.09.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-035/20.02.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град София , р-н Сердика Черни лом № 10
С268 2007/09/26 "БУЛ ЛИФТ" ЕООД гр. София, район "Младост", ж.к. "Младост 3", бл. 375, вх. 1, ап. 41, рег. ф. д. № 15963 / 2006 г. на СГС, БУЛСТАТ: 175202508 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С269 2007/09/26 "НИКЕЙЛИФТ" ООД гр. София, ж.к. "Бъкстон", бл. 20, вх. Г, ет. 1, ап. 50, ЕИК: 131569196 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. град София , р-н Витоша кв. "Бъкстон", бл. 20, вх. Г, ет. 1, ап. 50
С270 2007/09/27 “ПРОТЕРМ 2005” ООД гр. София, р-н “Красно село”, ул. “Дамян Груев” № 22, рег. ф. д. 48 / 2005 г. на СГС, Булстат 131354838 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ или втечнен въглеводороден газ. Удостоверение № С270/27.09.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-025/30.01.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. Състояние към: 06.03.2015 г. "АРГО 13" ООД
С271 2007/09/27 “АЛЕРТ” ЕООД гр. София, ул. “Божидарица” № 2, рег. ф. д. 3515 / 2004 г. на СГС, Булстат 131228309 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ. Удостоверение № С271/27.09.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-032/13.02.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК. град София кв. ЗАПАДЕН ПАРК, СУХОДОЛСКА № 2, бл. 2, вх. 2, ап. 3
С272 2007/09/27 “РМО-МЕТАЛУРГРЕМОНТ” АД гр. София, р-н “Кремиковци”, кв. “Ботунец”, рег. ф. д. 14294 / 1991 г. на СГС, Булстат Ю 121119005 Поддържане, ремонтиране и преустройване на стоманени разпределителни газопроводи, промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ или втечнен въглеводороден газ. Удостоверение № С272/27.09.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-036/07.02.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП. село Челопеч ул. Цар Калоян № 10
С273 2007/09/27 ЕТ “ДАНИ-ДАНЧО ДОНКОВ” гр. Своге, ул. “Искър” № 7, рег. ф. д. 464 / 2003 г. на СОС, Булстат 131083899 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнени въглеводородни газове. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С274 2007/09/27 “АРГУС-2001” ЕООД гр. София, р-н “Илинден”, ж.к. “Света Троица”, бл. 357, ет. 12, ап. 40, рег. ф. д. 6334 / 2001 г. на СГС, Булстат 130551423 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнени въглеводородни газове. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С275 2007/09/27 “КАСПАР ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. София, р-н “Изгрев”, ж.к. “Дианабад”, бл. 5 В, ет. 6, ап. 36, рег. ф. д. № 3148 / 1999 г. на СГС, Булстат 121863349 Поддържане, ремонтиране и преустройване на метални разпределителни газопроводи за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа, метални промишлени и сградни газови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ или втечнен въглеводороден газ. Считано от 04.09.2008 г., дружеството е променило седалището и адреса си на управление на: гр. София, ул. "Омая" № 14, ет. 1, ап. 2. ЕИК и наименование на дружеството остават непроменени.
С276 2007/10/01 ЕТ „Росен Медарски-Медарски инженеринг-комплект-93” гр. София, ул. „Неофит Рилски” №6 рег. ф. д. №4323 / 1993 г. на СГС Булстат Е 831303170 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли с работно налягане до 0,8 МРа и тръбопроводи за водна пара и гореща вода с налягане до 1,6 МРа и температура до 250°С. Удостоверение № С276/01.10.2007 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-177/31.10.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С277 2007/10/01 „КУМЕРИО МЕД” АД гр.Пирдоп рег. ф. д. № 4948 / 1991 г. на СОС Булстат 832046871 Поддържане на мостови кранове и релсовите пътища към тях, електрически телфери и товарозахващащи приспособления. Видно от Търговския регистър, считано от 23.04.2009 г., "КУМЕРИО МЕД" АД е преименувано на "АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД. Състояние към: 14.05.2015 г. "АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД
С278 2007/10/04 „ИВКОМ КОМЕРС” ЕООД гр.София, р-н „Подуяне”, бул. “Макгахан”, бл. 71, вх. А, ап. 1, рег. ф. д. № 9273 / 2004 г. на СГС Булстат: 115158548 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, преносни и разпределителни газопроводи, газорегулиращи и газоизмервателни станции за природен газ, автомобилни газоснабдителни станции за компресиран природен газ, промишлени и сградни газови инсталации, бутилкови инсталации и газови уреди за природен газ или втечнен въглеводороден газ.
С279 2007/10/08 “ЧЕРИТА” ООД гр. София, р-н “Искър”, ж.к. “Дружба-1”, бл. 217, вх. Б, ет. 1, ап. 33, рег. ф. д. № 29767 / 1992 г. на СГС, Булстат 040835392 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях, парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, метални разпределителни газопроводи, метални промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ или втечнен въглеводороден газ. Удостоверение № С279/08.10.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-084/21.04.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С280 2007/10/12 “ЮТЕК ГАЗ” ООД гр. София, р-н “Триадица”, ж.к. “Иван Вазов”, ул. “Краище” № 16, ет. 1, ап. 1, рег. ф. д. № 10585 / 2005 г. на СГС, Булстат 131491751 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ. Удостоверение № С280/12.10.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-215/23.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК. град София , р-н Младост кв. Младост 3, бл. 366, вх. Б, ет. 7, ап. 37
С281 2007/10/15 ЕТ "АСКА КУЗЕВА-АСЯ" гр. Перник, ул. "Кирил и Методий", бл. 16, ап. 21, рег. ф. д. № 141 / 1992 г. на ПОС, БУЛСТАТ: Е 113027336 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С281 / 15.10.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-138/11.12.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С282 2007/10/15 "КРИСИ-07" ЕООД с. Негован, ул. "Белите брези" № 21 А, община София, район "Нови Искър", рег. ф. д. № 78 / 2007 г. на СГС, БУЛСТАТ: 175230742 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови и козлови кранове, електрически телфери и подкранови пътища. Удостоверение № С282/15.10.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-123/01.08.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С283 2007/10/16 “ПМУ-КРЕМИКОВЦИ” ООД гр. София, кв. “Ботунец”, рег. ф. д. № 6838 / 1996 г. на СГС, Булстат 121117869 Поддържане, ремонтиране и преустройване на следните газови съоръжения и инсталации за природен газ: 1. разпределителни газопроводи и съоръженията към тях; 2. промишлени и сградни газови инсталации, вкл. газовите съоръжения, горивните уредби и газовите уреди към тях. Удостоверение № С283/16.10.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-127/03.08.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С284 2007/10/16 „ГАЛИКО-ТРАНС” ЕООД гр. Софи, ж.к. „Хаджи Димитър”, ул. „Никола Войновски” бл. 87, вх. .А, ет. 1, ап.1, ЕИК: 175303941 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и ВВГ. Удостоверение № С284/16.10.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-175/24.10.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С285 2007/10/18 "ШИНДЛЕР БЪЛГАРИЯ" ЕООД гр. София, район "Кремиковци", кв. "Враждебна", бул. "Ботевградско шосе" № 260, ет. 3, рег. ф. д. № 5634 / 2007 г. на СГС, БУЛСТАТ: 175268401 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С286 2007/11/08 “БРУНАТА ТЕРМАЛ” АД гр. София, р-н Красно село, ул. Доспат № 5, рег. ф. д. № 3043 / 1998 г. на СГС, БУЛСТАТ: 121623329, Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода с температура на транспортираната среда до 350°С или налягане до 4,0 МРа. вкл. Удостоверение № С286 / 08.11.2007 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-072 / 12.08.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С287 2007/11/15 „РЕМКРАН” ЕООД гр.София, ул.”Симеон Радев” № 40, вх. Б, ап. 42, рег. ф. д. № 8855 / 2004 г. на СГС, БУЛСТАТ: 131287396 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови кранове и електрически телфери и релсовите пътища към тях и стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита
С288 2007/11/19 „ТЕХНО-КОНСУЛТ 2000” ЕООД София, р-н Подуяне ж.к. „Суха река”, ул. „Емануил Васкидович” №58, вх. А, ет. 2, ап. 5 рег. ф. д. № 5897 / 2003 г. на СГС, БУЛСТАТ:112522459 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и ВВГ, парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за пара и гореща вода. град София Пощенски код: 1517кв. СУХА РЕКА, бл. 29, вх. буква "3", ет. 1, ап. 2
С289 2007/11/26 СД "ПИТ-АС-ПЕТРОВ, ПАВЛОВ СИЕ" гр. София, район "Подуяне", ж.к. "Хаджи Димитър", бл. 109А, ет. 6, ап. 24, рег. ф. д. № 12296 / 1993 г. на СГС, БУЛСТАТ: Ю 831415931 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори управлявани в група до два асансьора, с едноскоростно, двускоростно или регулируемо електрическо задвижване и със скорост на движение до 1,0 m / s.
С290 2007/11/26 ЕТ "АСАНСЬОРСТРОЙ-ГЕОРГИ ДИМИТРОВ" гр. София, район "Младост", ж.к. "Младост 2", бл. 220, вх. "Д", ет. 3, рег. ф. д. № 12202 / 1997 г. на СГС, БУЛСТАТ: Е 121479544 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С290 / 26.11.2007 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-135 /10.12.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С291 2007/11/27 "АСАНСЬОРНИ МОНТАЖИ" АД гр. София, район "Витоша", ул. "Белмекен" № 2, рег. ф. д. № 6917 / 1992 г. на СГС, БУЛСТАТ: 121142655 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С292 2007/12/15 ЕТ „МИРСА-93, Цветан Асенов” София, район Лозенец, ул. „Арсеналска” №97А рег. ф. д. № 19046 / 1993 на СГС Булстат: Е 831374518 Поддържане и ремонтиране на промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове .
С293 2007/12/18 СД „ДИК-ИНЖЕНЕРИНГ-ЗОГРАФСКИ И С-ИЕ” гр. София, ж.к.”Яворов”, бл. 28, вх. А, рег. ф.д. № 28273 / 1993 г. на СГС Булстат: 823065926 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови и козлови кранове, електрически телфери и релсовите пътища към тях, стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или не самоходни шасита, и строителни товаропътнически подемници. град София , р-н Надежда кв. ТРИЪГЪЛНИКА-НАДЕЖДА, ул.ПАНЕГА № 23
С294 2008/01/31 “ТЕРМИКО” ООД гр. София, р-н “Слатина”, ж.к. “Слатина”, бл. 28 Б, вх. А, ет. 5, ап. 8, рег. ф. д. № 13877 / 1990 г. на СГС, Булстат Ю 010858766 Поддържане и ремонтиране на разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ или втечнен въглеводороден газ.
С295 2008/01/30 „ТЕРМОИНЖЕНЕРИНГ – МПЗ” ООД София , ул.”Плачковски манастир” №23 рег. ф. д. № 4673 / 1990 Булстат: 831604483 Поддържане, ремонтиране и преустройване на промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ. Удостоверение № С295/30.01.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-238/15.12.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С296 2008/01/17 “СТРОЙМОНТАЖ ГК” ООД София, р-н Възраждане, ж.к. „Света Троица” бл. 333, вх. Б, ет. 5, ап. 40 рег. ф. д. № 14868 / 1996 Булстат 121261524 Поддържане и ремонтиране на промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и ВВГ. Удостоверение № С296/17.01.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-154/04.10.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С297 2008/01/17 „ТЕРАТЕСТ” АД София, р-н Искър ул.”Поручик Неделчо Бончев” № 10, рег. ф. д. №9381 / 2006 г. Булстат: 175171125 Поддържане, ремонтиране и преустройване на бордови кранове. Удостоверение № С297 / 17.01.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-019 /19.03.2014 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С298 2008/01/21 “РМО-МЕТАЛУРГРЕМОНТ” АД гр. София, р-н “Кремиковци”, кв. “Ботунец”, рег. ф. д. 14294 / 1991 г. на СГС, Булстат Ю 121119005 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови и портални кранове, стрелови кранове, монтирани на автомобили, ел.телфери, релсови пътища към повдигателните съоръжения. Удостоверение № С298/21.01.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-038/12.02.2020 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП. с.ЧЕЛОПЕЧ, ул. Цар Калоян №10
С299 2008/01/23 ЕТ "ВИТОША ЛИФТ 99-МАРИЯН МАРКОВ" гр. София, район "Искър", ж.к. "Дружба", бл. 29, вх. "А", ет. 15, ап. 6, рег. ф. д. № 3032 / 1999 г. на СГС БУЛСТАТ № 121860627 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С299 / 23.01.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-061 /29.04.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С300 2008/01/23 „Кремиковци” АД гр. София, р-н Кремиковци, кв. Ботунец, рег.ф.д№ 28262 / 1991 г. на СГС, БУЛСТАТ: 831642523 Поддържане на мостови, козлови, конзолни кранове, кранове с ръчно задвижване и с товароподемност до 5т, колички електрически, движещи се по нодземни релсови пътища, немонтирани на кранове, телфери електрически, немонтирани на кранове, мостови кранове с управление от пода и с товароподемност до 5т, релсови пътища и подвижни работни площадки. Удостоверение № С300 / 23.1.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-039 / 13.03.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С301 2008/01/29 „ТИЧО” ООД гр. София, р-н Триадица, кв. Ив.Вазов, бул. Петко Каравелов № 22, вх. А, ет. 5, ап. 14, рег.ф.д № 9044 / 2007 г. на СГС, БУЛСТАТ: 175307733 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С302 2008/01/29 ЕТ „Експрес-Витан Джонов” гр. София, р-н Люлин, ж.к Люлин, бл. 423, вх. Б, ет. 3, ап. 30, рег.ф.д. № 20442А / 1993 г. на СГС, БУЛСТАТ: Е 831054990 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С302 / 29.01.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-013 / 08.03.2012 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С303 2008/01/31 СД „Ангелов и сие” гр. София, общ.Възраждане, ж.к Сердика, бл. 16, рег.ф.д. № 9795 / 1991г на СГС, БУЛСТАТ: Ю121220417 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С303 / 31.01.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-056 / 20.08.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. Състояние към: 13.05.2015 г. СД "Иванов, Кирилов и Сие 8"
С304 2008/01/25 СД "ДМЛ-ПОДЕМ-ЙОНЧЕВ, РАДЕВ С-ИЕ" гр. София, район "Слатина", ул. "Анри Барбюс" № 30, рег. ф. д. № 96 / 1990 г. на СГС БУЛСТАТ № Ю 020723293 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С304 / 25.01.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-028 / 12.02.2013 г. на главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С305 2008/02/06 „ЕНЕРГО ГРУП” ООД София, р-н Слатина ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 73, ет. 16, ап. 68 рег. ф.д. №2096 / 2003 на СГС Булстат: 131057356 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № С305/06.02.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-101/19.08.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С306 2008/02/07 „АЛБОС” ЕООД гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост”, бл. 29А, вх. Б, ет. 5, ап. 26, рег. ф.д. № 12319 / 2001 на СГС БУЛСТАТ № 130802103 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.парни и водогрейни котли; 2.съдове, работещи под налягане; 3.тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4.промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ или втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № С306/07.02.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-36/04.07.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град София , р-н Младост ул. МИХАИЛ ТЕНЕВ № 6, вх. Б
С307 2008/02/11 „КЛИВЕНТО” ЕООД София, р-н Витоша, ул. „Казбек” №12 рег. ф.д. № 8104 / 1997 на СГС Булстат: 121435890 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.парни и водогрейни котли; 2.съдове, работещи под налягане; 3.тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4.стоманени промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ или ВВГ. Удостоверение № С307/11.02.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-118/13.09.2016 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град София , р-н Лозенец бул. „Джеймс Баучер“ № 33Б
С308 2008/02/12 РАЙКОМЕРС КОНСТРУКШЪН АД София, бул. ”Джавахарлал Неру” №28, Силвър Център, ет. 3 р.ф.д. № 17338 / 1997 СГС Булстат:131458468 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.парни и водогрейни котли; 2.съдове, работещи под налягане; 3.тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4.разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени и сградни газови инсталации и за природен газ. Удостоверение № С308 /12.02.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-075 / 11.12.2012 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С309 2008/02/21 „РОЛАНД ТРЕЙДИНГ” ООД гр.София, ул. „Сребърна” № 5, рег.ф.д№ 21248 / 1995 на СГС, БУЛСТАТ:Ю 121003659 Поддържане на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит.
С310 2008/02/21 „М И СНН” ЕООД гр.Пирдоп, ул.”Симеон Сърданов” № 1, вх. .1, ет. 6, ап. 17, рег.ф.д.529 / 2004 г. на СОС, БУЛСТАТ: 131257321 Подържане и ремонтиране на мостови кранове и релсовите пътища към тях, електрически телфери и товарозахващащи приспособления. Удостоверение № С310/21.02.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-071/29.06.2018 г. на и. д. Зам. Главен директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С311 2008/02/21 "СПИДИ ЛИФТ" ООД гр. София, район "Красна поляна", ж.к. "Илинден", бл. 57, вх. Б, ет. 2, ап. 8, рег. ф. д. № 8374 / 2007 г. на СГС, БУЛСТАТ № 175298840 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С312 2008/02/21 СД "ДМ-ПОДЕМ-ЙОНЧЕВ, РАДЕВ И С-ИЕ" гр. София, район "Слатина", ул. "Анри Барбюс" № 30, рег. ф. д. № 4119 / 2001 г. на СГС, БУЛСТАТ № 130538386 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С312/21.02.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-177/07.12.2017 г. на Зам.-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С313 2008/02/21 "АЛЕКС-ЕА" ЕООД гр. София, ж.к. "Люлин", бл. 110-П, ет. 2, ап. 8, рег. ф. д. № 1578 / 1990 г. на СГС, БУЛСТАТ № 121182169 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. град София , р-н Лозенец кв. кв.Хладилника, ул."Филип Кутев" № 7
С314 2008/02/21 "АЛФА-1000" ЕООД гр. София, ул. "Любен Каравелов" № 7, вх. 1, ет. 1, ап. 1, рег. ф. д. № 12957 / 2007 г. на СГС, БУЛСТАТ: 175358119 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С315 2008/02/21 “Е.А.Е. – СЕЛЕНА” ООД гр. Перник, ул. "Рашо Димитров", бл. 95, вх. Б, ап. 37, рег. ф. д. № 297 / 2001 г. на ПкОС, БУЛСТАТ: 113520913 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях, тръбопроводи за водна пара и гореща вода, съдове, работещи под налягане, парни и водогрейни котли, стоманени промишлени и сградни газови инсталации за природен газ. Удостоверение № С315/21.02.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-051/09.08.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С316 2008/02/22 “МОНТАЖ КОМПЛЕКТ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. София, район "Искър", бул. "Асен Йорданов" № 8, ет. 4 рег. ф. д. № 6230 / 1991 г. на СГС, БУЛСТАТ: 010279783 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № С316/22.02.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-109/01.06.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С317 2008/02/22 “АКУАТЕРМ” ЕООД гр. София, бул. “Никола Мушанов” № 114, рег. ф. д. № 1367 / 2002 г. на Софийски градски съд, БУЛСТАТ: 130850728 Поддържане и ремонтиране на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № С317/22.02.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-170/20.10.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП град София , р-н Оборище бул. Ген. ДАНАИЛ НИКОЛАЕВ № 32
С318 2008/02/26 ЕНЕРГОГАЗ ЕООД гр. София, район Подуяне, ж.к. Суха река, бл. 225, вх. Г, ап. 66, , рег. ф. д. № 1577 / 2007 г. на СГС, БУЛСТАТ:175232202 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени газови инсталации, сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ, газови инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № С318 /26.02.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-013 / 19.02.2014 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С319 2008/03/11 “ИТЕМ – Инженеринг” АД гр. София, р-н “Сердика”, кв. “Военна рампа”, ул. “202” № 8, рег. ф. д. № 23991 / 1991 г. на СГС, БУЛСТАТ 121113828 Поддържане, ремонтиране и преустройване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода.
С320 2008/02/12 „ЦЕБР” АД гр. София, кв. Военна рампа, ул. “Локомотив”, № 1, рег.ф.д. № 8387 / 1997 на СГС, БУЛСТАТ 831914037 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови, козлови, конзолни кранове, телфери електрически, немонтирани на кранове.
С321 2008/03/12 “СИВ-90” ЕООД гр. София, бул. “Тодор Александров”, № 13, рег.ф.д. № 10355 / 2006 г. на СГС, БУЛСТАТ 175137373 Поддържане на бутилки за сгъстени и втечнени под налягане газове. Удостоверение № С321 / 12.03.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра с Заповед А-О-098 /01.10.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С322 2008/03/19 ЕТ "МЕТАЛЛИФТ-ПЕТЪР ПЕТРОВ" гр. София, ж.к. "Младост-1", бл. 1В, рег. ф. д. № 2504 / 1996 г. на СГС БУЛСТАТ Е 040592474 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С322 / 19.03.2008 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед А-О-039 /09.07.2015 г. на председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С323 2008/03/19 "УНИЛИФТ" ООД гр. София, ж.к. "Младост",бл. 454, вх. Б, ет. 7, ап. 41, рег. ф. д. № 12601 / 2005 г. на СГС БУЛСТАТ 131551821 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С324 2008/03/19 ЕТ "БОЕЛИ-ДАНАИЛ ГРЕБЕНАРОВ" гр. София,район "Кремиковци", ул. "Чепинско шосе" № 58, рег. ф. д. № 9292 / 2000 г. на СГС, БУЛСТАТ № 130337024 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С324 / 19.03.2008 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-139 /12.12.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С325 2008/03/19 ЕТ "ВАЛИНА-ВАЛЕНТИН КРУСЕВ" гр. София, район "Люлин", ж.к. "Люлин 9", бл. 983, вх. Б, ап. 36, рег. ф. д. № 5868 / 1995 г. на СГС, БУЛСТАТ № Е 831279374 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С326 2008/03/21 „БУЛЛИФТ ГРУП” ООД гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост 3”, бл. 356, вх. 5, ет. 4, ап. 12, рег. ф. д. № 7440 / 2004 г. на СГС, БУЛСТАТ 131273496 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С326 / 21.03.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-075 /18.06.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С327 2008/03/20 “ПАРАЛАКС” ООД гр. София, район “Лозенец”, ул. “Димитър Димов” № 11, рег. ф. д. № 22992 / 1992 г. на СГС, БУЛСТАТ Ю 040664105 Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода.
С328 2008/03/20 “ИНТ ИМПЕКС” ООД гр. София, район “Подуяне”, ж.к. “Сухата река-запад” бл. 224, вх. А, рег. ф. д. № 23617 / 1994 г. на СГС, БУЛСТАТ Ю 831237293 Поддържане и ремонтиране на метални промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ. Удостоверение № С328/20.03.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-052/14.03.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град София , р-н Слатина ул. Гълъбец № 12
С329 2008/03/21 „ПОЛИВАК” ООД гр. София, район „Лозенец”, ул. „Любчо Баръмов” № 18, рег. ф. д. № 4436 / 1991 г. на СГС, БУЛСТАТ Ю 121737432 Поддържане, ремонтиране и преустройване на мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях, и електрически телфери. Удостоверение № С329/21.03.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-093/27.11.2018 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С330 2008/03/24 „ГАЗТЕРМ-СИСТЕМС” ЕООД София, р-н Триадица, ж.к. „Стрелбище”, бл. 30, вх. Б, ет. 3, ап. 31 рег. ф. д. № 8325 / 2006 г. на СГС, БУЛСТАТ 175122407 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове.
С331 2008/03/24 „МИЛЕНИУМ-ДХД” ООД гр. София, р-н Овча Купел, ж.к. Овча купел 2, бл. 42, ет. 3, ап. 9, рег.ф.д. № 7538 / 2004 на СГС, БУЛСТАТ 131276349 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С332 2008/03/24 „АС-28” ООД гр. София, район Искър, ж.к Дружба, Битов комбинат (до блок 120), рег.ф.д.№ 8603 / 1997 на СГС, БУЛСТАТ Ю 121436258 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С332 / 24.03.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-024 /27.03.2012 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С333 2008/03/24 ЕТ „ЛИФТ-БО-АЛ-МИМИ ГЬОБЕКЛИЕВА” гр. София, район Подуяне, ж.к Суха река, Трафопост до бл. 23, рег.ф.д.№ 8299 / 2003 на СГС, БУЛСТАТ 131124940 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1 m / s, управлявани в група до два аснсьора. Удостоверение № С333 / 24.03.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-014 /17.02.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С334 2008/03/25 „ИВКОМПЛЕКТ” ЕООД София, р-н Подуяне ул. „Георги Илиев” бл. 131, вх. В, ет. 5, ап. 74 рег.ф. д. № 6140 / 1996 на СГС Булстат: Ю 121105144 Поддържане, ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода.
С335 2008/03/26 „ЕНЕРЖИ ТРЕЙД” ООД гр. София ул. „Цар Асен” № 59, рег.ф. д. № 12347 / 1999 на СГС Булстат: 130103797 1.Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и ВВГ; 2. Поддържане и ремонтиране на: 2.1 парни и водогрейни котли; 2.2 съдове, работещи под налягане; 2.3 тръбопроводи за водна пара и гореща вода. град София , р-н Панчарево Бистришко шосе, ул. Първа № 33
С336 2008/04/08 „РЕИ ЛИФТС” ЕООД гр. София, район „Сердика”, ул. „Будапеща” № 100, рег. ф. д. № 3361 / 2005 г. на СГС, БУЛСТАТ 131397622 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С336 / 08.04.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-128 /04.12.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С337 2008/04/08 ЕТ „ДИДИ-ЕКСПРЕС-ДИАН ВАЦОВ” гр. София, район „Подуяне”, кв. „Левски”, ул. „Хан Кардам” № 49А, рег. ф. д. № 22421 / 1994 г. на СГС, БУЛСТАТ Е 121624445 Поддържане , ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1,0 m / s, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № С337 / 08.04.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-073 / 12.08.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С338 2008/04/08 „КРАМЕКС” АД Гр.София, район „Сердика”, бул.”Илиянци” № 12 Рег. ф. д. № 21022 / 1991 г. На СГС, БУЛСТАТ № 831635543 Поддържане , ремонтиране и преустройване на мостови, козлови и кулови кранове и релсовите пътища към тях. Удостоверение № С338 / 08.04.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-022 /29.02.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С339 2008/04/11 „ХИДРОЛИФТ АВ” ООД гр. София, район „Овча купел” ул. „Лилия” № 11, рег. ф. д. № 11715 / 2002 г. на СГС, БУЛСТАТ 131018976 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С339 / 11.04.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-004 /14.01.2014 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С340 2008/04/11 „БЕСТТЕХНИКА ТМ РАДОМИР” ПАД Гр.Радомир, Рег. ф. д. 3311 / 1991 г. на ПОС БУЛСТАТ № 113020833 Поддържане , ремонтиране и преустройване на мостови, козлови и щабелни кранове и релсовите пътища към тях. Удостоверение № С340 / 11.04.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-042 /27.04.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С341 2008/04/15 “Си Ен Джи Марица” ООД гр. София, ж.к. “Стрелбище”, ул. “Мила Родина” № 36, ет. 2, рег. ф. д. № 5491 / 2006 г. на СГС, Булстат 175084796 Поддържане, ремонтиране и преустройване на разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове. град София , р-н Възраждане кв. ЗОНА Б-5, ул. БЪЛГАРСКА МОРАВА № 22
С342 2008/04/22 ЕТ „САМИ-Г-ГЕОРГИ ДОЧЕВ” гр. София, район Младост, ж.к Младост 2, бл. 214, вх. 1, ет. 3, ап. 21, рег.ф.д № 3367 / 1997 г. на СГС, БУЛСТАТ Е 121383909 Поддържане, ремонтиране и преустройване на Предпазните устройства на подвижни работни площадки. Удостоверение № С342/22.04.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-179/01.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С343 2008/04/23 “АЛЕРТ” ЕООД гр. София, р-н “Овча купел”, ул. “Божидарица” № 2, рег. ф.д № 3515 / 2004 г. на СГС, БУЛСТАТ 131228309 Поддържане и ремонтиране на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № С343/23.04.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-048/27.02.2017 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК. град София кв. ЗАПАДЕН ПАРК, СУХОДОЛСКА № 2, бл. 2, вх. 2, ап. 3
С344 2008/04/23 ЕТ „РЕМОНТ МЕТАЛ Тодор Хубенов” гр.София, ж.к.”Дружба”, бл. 516, вх. Б, ап. 148, рег.ф. д. № 10038 / 1990 г. на СГС, БУЛСТАТ 040514842 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на Мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях, електрически телфери и товароподемни електрически колички, немонтирани на кранове. Удостоверение № С344/23.04.2008 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-096/27.11.2019 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП. град София , р-н Сердика кв. Банишора, ул. Шумен № 17А, ет. 4, ап. 12
С345 2008/04/25 ЕТ „ВАЛ-СЕРВИЗ-ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВ” гр. София, ж.к. „Люлин”, ул. 503, бл. 542, вх. В, ет. 2, ап. 57, рег. ф. д. № 20969 / 1995 г. на СГС, БУЛСТАТ Е 121173375 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С345 / 25.04.2008 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-041 / 09.05.2012 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С346 2008/04/25 ЕТ „ДИА-Д-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ” с. Врачеш, община Ботевград, ул. „Иван Гълъбов” № 204, рег. ф. д. № 1824 / 1991 г. на СОС, БУЛСТАТ Е 122021286 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С346 / 25.04.2008 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-110 / 24.10.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С347 2008/04/25 „БДЛ ЛИФТ” ООД гр. Панагюрище, община Панагюрище, ул. „Георги С. Раковски” № 4, рег. ф. д. № 453 / 2007 г. ПзОС, БУЛСТАТ 112662258 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С347 / 25.04.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-133 / 09.12.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С348 2008/04/25 ЕТ „МАРТИ-КИРИЛ СТОЯНОВ” гр. София, район „Слатина”, ул. „Хемус” № 29, вх. Б, ап. 3, рег. ф. д. № 2541 / 1995 г. на СГС, БУЛСТАТ 831253689, Поддържане и ремонтиране на асансьори.
С349 2008/04/25 „ЛБС СЕРВИЗ” ЕООД гр. София, район „Надежда”, ул. „Еделвайс” № 5, рег. ф. д. № 4139 / 2006 г. на СГС, БУЛСТАТ 175068614, Поддържане и ремонтиране на асансьори. Удостоверение № С349 / 25.04.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-095 / 27.08.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С350 2008/04/25 “КИКИ - КИ” ООД гр. София ж.к. „Борово” бл. 228, вх. А, ет. 13, ап. 63 рег. ф. д. № 957 / 1991 на СГС Булстат: Ю 121551940 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № С350 / 25.04.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-064 /16.05.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С351 2008/05/09 „РИТЕЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД София, р-н Средец ул. „Солунска” №2 рег. ф. д. № 7936 / 2004 г. на СГС Булстат: 131284051 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове, без изпълнение на неразглобяеми съединения върху цветни метали и пластмаси.
С352 2008/05/13 „ТЕХНОМАШПРОГРЕС” ООД София, р-н Витоша, ул.”Петър Тонев” №10 рег. ф. д. № 5413 / 1992 г. на СГС Булстат: 040031427 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. град София , р-н Подуяне ул. Тодорини кукли № 4
С353 2008/05/14 “Линде Газ България” ЕООД гр. София, р-н “Искър”, бул. “Искърско шосе“ № 12, рег. ф.д. № 12726 / 2000 г. на СГС, БУЛСТАТ 130418266 Поддържане и ремонтиране на съдове, работещи под налягане. град Стара Загора кв. кв. Индустриална зона, (на територията на Агробиохим)
С354 2008/05/15 „БОРОСПОРТ” АД к.к. „БОРОВЕЦ”, община Самоков рег. ф. д. № 5070 / 1991 г. на СОС Булстат: 122002603 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на пътнически висящи въжени линии и стационарни ски-влекове.
С355 2008/05/20 “Строймонтаж ГК” ООД гр. София, ж.к. “Света Троица”, бл. 333, вх. Б, ап. 40, рег. ф.д. № 14868 / 1996 г. на СГС, Булстат 121261524 Поддържане и ремонтиране на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № С355/20.05.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-152/03.10.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С356 2008/05/22 СД „ ИТА-НИКОЛОВ И С-ИЕ” гр. София, район „Красно село”, ул. „Ст. Стамболов” № 1, рег. ф. д. № 3469 / 1990 г. на СГС, БУЛСТАТ Ю 040082126 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. град София , р-н Красно село кв. БОРОВО, бл. 8, вх. Г, ет. 4, ап. 66
С357 2008/05/22 „МЕГА-ЛЕКС” ЕООД гр. София, ул. „Плачковски манастир” № 18, бл. 1, ет. 2, ап. 9, рег. ф. д. № 17977 / 2007 г. на СГС, БУЛСТАТ 175420407 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С358 2008/05/22 „ЕЛЕКТРОДИ” АД гр. Ихтиман, ЕИК 832047653 Поддържане и ремонтиране на мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях и електрически телфери. Удостоверение № С358 / 22.05.08 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-О-048 /08.04.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, по желание на дружеството.
С359 2008/05/23 “РОЕ България” ООД гр. София, р-н “Изгрев”, бул. “Драган Цанков” № 31 А, рег. ф. д. № 15774 / 1993 г. на СГС, БУЛСТАТ 831046103 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. Видно от Търговския регистър, считано от 08.04.2019 г., "РОЕ БЪЛГАРИЯ" ООД е преименувано на "ТИ ЕС ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД. Състояние към: 10.07.2015 г. "ТОКХАЙМ РОЕ БЪЛГАРИЯ" ООД
С360 2008/06/02 ЕТ „ВЛАДИМИР МАРКОВ” гр. София, район „Подуяне”, ж.к. „Суха река”, бл. 26, вх. А, ап. 6, рег. ф. д. № 2363 / 1998 г. на СГС, БУЛСТАТ Е 121649669 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С360 / 02.06.08 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-032 /10.04.2012 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, по желание на дружеството.
С361 2008/06/02 „СМК – ГРУП” ООД гр. София, район „Връбница”, ж.к.”Обеля 2”, бл. 206, вх. Б, ет. 5, ап. 38, рег. ф. д. 17211 / 2007 г. на СГС, БУЛСТАТ 175399742 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на кулокранове и строителни товаро-пътнически подемници Удостоверение № С361 / 02.06.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-074 / 12.08.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С362 2008/06/11 “ТЕХНОМАШПРОЕКТ” ООД гр. София, бул.”Симеоновско шосе” № 85, бл. 4, рег. ф. д. 33037 / 1992 г. на СГС, БУЛСТАТ: 040473057 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1.разпределителни газопроводи, промиш-лени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ; 2.газопроводи, газови съоръжения и инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № С362/11.06.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-060/22.08.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град София , р-н Лозенец ул.ПЕРСЕНК № 67, офис №4
С363 2008/06/12 “ЕВРОГАЗКОМПАНИЯ” ООД гр. София, ул. “Хубча” № 2, рег. ф. д. 16341 / 1993 г. на СГС, БУЛСТАТ: 831048086 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на разпределителни газопроводи, промиш-лени и сградни газови инсталации, бутилкови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ. Удостоверение № С363/12.06.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-138/29.09.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗТИП.
С364 2008/06/13 „ВК ХЕМУС” ООД гр. София, ж.к. „Надежда 1” бл. 143, вх. В, ет. 6, ап. 108 рег.ф.д. №9919 / 2001 г. на СГС Булстат 130628122 Поддържане и ремонтиране на: 1.преносни и разпределителни газопро-води, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ; 2. газопроводи, газови съоръжения и инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № С364/13.06.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-043/27.02.2017 г. на Зам.-Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С365 2008/06/16 „С ЛИФТ” ООД гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин”, ул. 216, бл. 206, вх. Д, ет. 3, ап. 95, рег. ф. д. № 5827 / 2007 г. на СГС, БУЛСТАТ 175277172 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С366 2008/06/16 “СВЕТЛАНА-П” ЕООД гр. София, р-н “Люлин”, ж. к. “ Люлин”, бл. 511, вх. Б, ет. 8, ап. 62. рег. ф. д. № 12585 / 2007 г. на СГС, БУЛСТАТ 175348833 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № С366/16.06.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-133/26.09.2016 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С367 2008/06/24 ЕТ „ЛИФТ БО-АЛ-БОЖИДАР ГЬОБЕКЛИЕВ” гр. София, ж.к. „Суха река”, трафопост до бл. 23, рег. ф. д. 8199 / 2003 г. на СГС, БУЛСТАТ 131119719 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на асансьори със скорост на движение до 1,0 m / s, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № С367/24.06.2008 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-062/05.07.2016 г. на председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С368 2008/06/24 “СИАД България” ЕООД гр. София, ж.к. “Дружба” ул. “Амстердам”, рег. ф. д. 6849 / 1996 г. на СГС, БУЛСТАТ 121093877 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на съдове, работещи под налягане.
С369 2008/07/07 „ЕЛЕВА-ГЕ” ЕООД гр. София, район „Средец”, ул. „Аксаков” № 10, ет. 3, ап. 13, рег. ф. д. № 11931 / 2004 г. на СГС, БУЛСТАТ 131327392 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С370 2008/07/08 „ТЕХНОМАШПРОЕКТ” ООД София, бул.”Симеоновско шосе” №85, бл. 4 Рег.ф.д. №33037 / 1992 г. Булстат: 040473057 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода Удостоверение № С370/08.07.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-059/22.08.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град София , р-н Лозенец ул.ПЕРСЕНК № 67, офис №4
С371 2008/07/08 „Булгарком Кранова Техника” ЕООД гр. София, район „Люлин”, ж.к Люлин 5, бл. 523П, ет. 1, ап. 1, рег.ф.д. № 743 / 2006 г. на СГС, Булстат 175028185 Ремонт на кулови кранове, автокранове, строителни товаропътнически подемници и мачтови работни площадки Удостоверение № С371 / 08.07.2008 г. е обезсилено в частта му за строителни товаропътнически подемници със Заповед № А-О-076 / 26.08.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град София , р-н Възраждане УЛ.ОДРИН № 105, ет. 1, ап. 1
С372 2008/07/09 ЕТ “КАЛОРИЯ-ВИКТОР КИРИЛОВ” с. Иваняне, р-н Банкя, ул.”Осогово” № 11, рег.ф.д. №1403 / 1999 г. на СГС Булстат: 121833701 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № С372/09.07.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-151/03.10.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
С373 2008/07/09 “ИТА КОМ” ООД гр. София, р-н Студентски, бул.”Климент Охридски” № 4, Технически университет, рег.ф.д. №3805 / 2001 г. на СГС Булстат: 130515847 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на тръбопроводи за водна пара и гореща вода. София , р-н Студентски ул. ПРОФ. АЛЕКСАНДЪР ФОЛ № 2, вх. З, ет. 3, ап. 10
С374 2008/07/10 „Стротек” АД гр. София, район Младост, ж.к Младост 1, бул. Андрей Ляпчев № 51, рег.ф.д. № 6919 / 2005г на СГС, Булстат:131437903 Поддържане и ремонтиране на кранове, стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита, и подвижни работни площадки. Удостоверение № С374 / 10.07.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-016 / 02.12.2010 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С375 2008/07/14 ЕТ „Ловенал-Ленко Колячев” гр. София, ж.к „Красна поляна”, бл. 45, вх. Г, ап. 88, рег.ф.д № 07914 / 1990 г. на СГС, Булстат 121641754 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С376 2008/07/16 ЕТ „НИКОНА-МИРОСЛАВ КОНЕЦОВСКИ” гр. София, район „Слатина”, ул. „Манастирска” № 28, рег. ф. д. № 3655 / 2003 г. на СГС, БУЛСТАТ 131068826 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С376 / 16.07.2008 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-035 / 26.02.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С377 2008/07/16 „АЛКИ-Л” ЕООД гр. София, район „Средец”, ул. „Аксаков” № 30 А, рег. ф. д. № 16748 / 1997 г. на СГС, БУЛСТАТ Ю 121551253 Поддържане на: 1. Кранове, стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита; 2. Кулови кранове; 3. Мостови кранове с управление от пода и товароподемност до 5 t.
С378 2008/07/16 “ТОПМОНТАЖ 21” OOД гр. Перник, ул. “Струма”, бл. 38, вх. А, ет. 2, ап. 6, ЕИК 113522697 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. парни и водогрейни котли, 2.съдове, работещи под налягане; 3.тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4.. промишлени и сградни газови инсталации, газопроводи, газорегулаторни пунктове и горивни уредби за природен газ; 5. козлови и мостови кранове и релсовите пътища към тях. Удостоверение № С378 / 16.07.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-121 / 25.11.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С379 2008/07/23 „МОНОЛИТ СОФИЯ” АД гр. София, район „Красно село”, ул. „Георги Софийски” № 52, ет. 2, рег. ф. д. № 1847 / 2007 г. на СГС, БУЛСТАТ 175226950 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Мостови кранове и релсовите пътища към тях, 2. Козлови кранове и релсовите пътища към тях, 3. Кулови кранове и релсовите пътища към тях.
С380 2008/07/25 „НАДИН” АД гр. Нови Искър, община Столична, ж.к. „Славовци”, ул.”Победа” № 35, ЕИК 831828848 Поддържане и ремонтиране на багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит. Удостоверение № С380 / 25.07.08 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-005 /21.01.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗТИП. град София , р-н Витоша кв. Бояна, Маринковица № 2Б
С381 2008/07/31 „БУЛФЛЕЙМ” ЕООД София, р-н „Оборище”, ул. „Бачо Киро” №64А рег. ф. д. № 3287 / 2007 г. на СГС, БУЛСТАТ 175247193 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1.парни котли с раб. Налягане до 1,6 МРа и водогрейни котли с нагряване на водата до 150ºС; 2.Тръбопроводи за водна пара и гореща вода с налягане на транспортирания флуид до 1,6 МРа, или температура до 250ºС 3.Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа; 4.Промишлени газови инсталации за природен газ от стоманени тръби. Удостоверение № С381/31.07.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-213/22.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
С382 2008/07/31 „ЕКСПРЕС ЛИФТ-СЕРВИЗ” ООД гр. София, район „Витоша”, ул. „703” № 8А, рег. ф. д. № 2958 / 1990 г. на СГС, БУЛСТАТ Ю 020265561 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на подвижни работни площадки. Удостоверение № С382/ 31.07.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-037/04.07.2019 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП град София , р-н Витоша ул. Омая № 8А
С383 2008/07/31 „Б.А.Л.-ЛИФТ-2001” ООД гр. София, район „Връбница”, ул. „15-та” № 2, рег. ф. д. № 3003 / 2001 г. на СГС, БУЛСТАТ 130504263 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С384 2008/07/31 „СТАТОШ” ЕООД гр. София, район „Витоша”, кв. „Княжево”, ул. „Смирка” № 1А, рег. ф. д. № 13723 / 2007 г.на СГС, БУЛСТАТ 175361567 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Пътнически и товарни висящи въжени линии; 2. Мостови, козлови и куло кранове и релсовите пътища към тях.
С385 2008/08/01 „ЕКИ” ООД София, р-н „Красно село”, ул. „Хубча” №16, ет. 3, ап. 9, рег. ф. д. № 3311 / 2006 г. на СГС, БУЛСТАТ 175060279 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1.Парни и водогрейни котли 2.Тръбопроводи за водна пара и гореща вода 3.Съдове, работещи под налягане Удостоверение № С385/01.08.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-121/19.09.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
С386 2008/08/01 „МОНТЕЛ” АД София, район „Кремиковци”, кв. „Кремиковци”, рег. ф. д. № 5519 / 2000 г. на СГС, Булстат: 130275918 Поддържане на мостови кранове до 12,5 t. Удостоверение № С386 / 01.08.08 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-О-022 /25.03.2014 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗТИП.
С387 2008/08/11 „ЕЛЕКТРОДИ” АД гр. Ихтиман, обл. София ул. „Предгарова” №4 ЕИК 832047653 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1.Парни и водогрейни котли; 2.Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 3.Съдове, работещи под налягане. Удостоверение № С387 / 11.08.08 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-О-048 /08.04.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗТИП.
С388 2008/08/14 “А и А Инженеринг” ЕООД гр. София, ж.к. “Младост 3”, бл. 351, вх. 2, ет. 2, ап. 43 рег. ф. д. № 11168 / 2006 г. на СГС, БУЛСТАТ 175155688 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1.разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ; 2.газопроводи, газови съоръжения и инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.
С389 2008/08/22 ЕТ „Витоша-М-Димитър Мерджанов” гр. София, район Люлин, ж.к Люлин, бл. 028, вх. Б, ет. 6, ап. 38, рег.ф.д. № 14703 / 1992г на СГС БУЛСТАТ Е 831402948 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С389/22.08.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-167/29.11.2017 г. на Зам.-Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С390 2008/08/22 ЕТ „Асансьори-Никола Стоянов” гр. Костинброд, ул. Черни връх № 6, рег.ф.д. № 175 / 2001 г. на СОС, БУЛСТАТ 130489402 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С390/22.08.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-146/30.09.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗТИП
С391 2008/08/22 „Частно акционерно дружество „Зографски” АД гр. София, район Лозенец, ул. Джеймс Баучер № 100, ЕИК 121186623 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С392 2008/08/22 “ИНФРА-ГАЗ” ООД гр. София, ж.к. “Стрелбище”, ул. “Мила родина” № 36, рег.ф.д. № 1183 / 2002 г. на СГС, БУЛСТАТ 130845332 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1.разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ; 2.газопроводи, газови съоръжения и инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № С392/22.08.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-206/16.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. Дела срещу "ИНФРА-ГАЗ" ООД, гр. София, в несъстоятелност (1) Търговско дело № 3070 / 2013 на Софийски градски съд
С393 2008/08/26 „Тисенкруп Елевейтърс България” ЕАД гр. София, район Изгрев, кв. Изток, бл. 22, вх. А, ет. 1, рег.ф.д. № 19985 / 2007 г. на СГС, БУЛСТАТ 175457569 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С393 / 26.08.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-027 /12.02.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С394 2008/09/03 СД „ДМДБ Витоша-Мерджанов и сие” гр. София, район Изгрев, ул. Юри Гагарин, бл. 99, вх. Б, ап. 15, рег.ф.д. № 1624 / 1990 г. на СГС, БУЛСТАТ: 831014867 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С395 2008/09/09 „СТАНЧЕВ-96” ЕООД София, район Красно село, ул. „20-ти април” № 21 рег.ф.д. № 10631 / 1996 на СГС Булстат Ю 121137971 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на стоманени промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ. Удостоверение № С395/09.09.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-155/04.10.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С396 2008/09/10 „Енергетика-ЛД” ООД София, район Искър, ул.”Асен Йорданов” №8, ет. 9 рег.ф.д. № 6672 / 2001 на СГС Булстат 130565615 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на стоманени разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации за природен газ.
С397 2008/09/10 “КРИОИНВЕСТ” АД гр. София, р-н Искър, бул. “Асен Йорданов” № 8, рег.ф.д. № 16721 / 1993 г. на СГС, БУЛСТАТ 831360748 Поддържане и ремонтиране на съдове, работещи под налягане. Удостоверение № С397/10.09.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-168/20.10.2016 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С398 2008/09/23 „ЧАКЪРОВ” ООД гр. София, район „Слатина”, ж.к. „Слатина”, бл. 35, вх. Б, ап. 43, рег. ф. д. № 2677 / 2005 г. на СГС, БУЛСТАТ 131390738 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. град София , р-н Слатина кв. Редута, ул. Петър Богдан № 19, ет. 2, ап. 2
С399 2008/09/11 „БУЛТЕРМ БЪЛГАРИЯ” ООД Район Студентски, ул. „Проф. Кирил Попов” №51 ЕИК 175259733 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и втечнени въглеводородни газове.
С400 2008/09/11 „БУЛТЕРМ БЪЛГАРИЯ” ООД Район Студентски, ул. „Проф. Кирил Попов” №51 ЕИК 175259733 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода.
С401 2008/09/23 „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” АД София, р-н Красно село, ул. „Ястребец” №23, рег. ф. д. № 1084 / 1993 г. на СГС, БУЛСТАТ 831609046 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода.
С402 2008/09/23 „ДЖОРДАН ЕМ” ЕООД София, р-н Подуяне, ж.к. Суха река, бл. 92, вх. Б, рег. ф. д. № 15209 / 1996 г. на СГС Булстат Ю 121288215 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № С402 / 23.09.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-107/29.08.2016 г. на Председателя на ДАМТН на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С403 2008/09/23 „МОНТАЖИ КО” ООД София, р-н Възраждане, ул. „Средна гора” №100, ет. 2, ап. 4 рег. ф. д. № 11317 / 2007 г. на СГС Булстат 175329555 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода, стоманени газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации, горивни уредби и газорегулаторни пунктове за природен газ и мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях. град София , р-н Сердика бул."Илиянци" № 72
С404 2008/09/26 “СВЕТОВНИ НОВИ ТЕХНОЛОГИИ” ЕООД гр. София, р-н Лозенец, ул. “Никола Лилиев” № 26, вх. Б, ет. 1, ап. 3, рег. ф. д. № 4237 / 2004 г. на СГС, БУЛСТАТ 130937670 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ.
С405 2008/10/02 „РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД София, р-н Оборище ул. „Люле Бургас” №8 рег. ф. д. № 3467/2003 г. на СГС БУЛСТАТ 131072372 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на парни и водогрейни котли, съдове работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № С405/02.10.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-105/18.12.2019 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП.
С406 2008/10/03 „СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ” АД София, ул.”Локомотив” №3 рег. ф. д. № 16952 / 1990 г. на СГС БУЛСТАТ 030217255 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на парни и водогрейни котли, съдове работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода и мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях.
С407 2008/10/09 „ТЕРМО-НС” ООД гр. Самоков ул. „Асен Карастоянов” № 37 рег. ф. д. № 1194 / 2003 г. на СОС БУЛСТАТ131164536 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на парни и водогрейни котли, съдове работещи под налягане, тръбопроводи за водна пара и гореща вода и разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за природен газ. Удостоверение № С407/09.10.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-153/04.10.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С408 2008/10/14 ЕТ „ФОРТУНА-МГ-Илия Крунев” София, р-н Лозенец ул. „Козяк” №29 рег. ф. д. № 4752 / 1993 г. на СГС БУЛСТАТ 831004467 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: парни котли с раб. налягане до 1,6 МРа и водогрейни котли до 150 ºС; тръбопроводи за водна пара и гореща вода с налягане до 1,6 МРа или температура до 200 ºС; съдове, работещи под налягане и метални разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и горивни уредби за природен газ с налягане до 0,6 МРа. Удостоверение № С408/14.10.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-111/07.09.2016 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С409 2008/10/14 ЕТ „АРМЯНОВ-Владимир Армянов” гр. София, ул. „Напредък” №7 рег. ф. д. № 110 / 1990 г. на СГС БУЛСТАТ 121711601 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на автомобилни газови уредби за природен газ и втечнени въглеводородни газове. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С410 2008/10/15 „ДЖОРДАН ЕМ” ЕООД София, р-н Подуяне, ж.к. Суха река, бл. 92, вх. Б, рег. ф. д. № 15209 / 1996 г. на СГС Булстат Ю 121288215 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ и газови съоръжения, инсталации и уреди за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № С410 / 15.10.2008 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-О-078 /19.06.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С411 2008/10/15 ТПК БУК КООП с. Орешец, гара Орешец, обл. Видин, рег. ф. д. № 61 / 1991 г. на ВдОС, БУЛСТАТ 105035287 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С411 / 15.10.2008 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-О-115 /18.11.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С412 2008/10/16 „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР” АД гр. Радомир, Индустриална зона област Перник ЕИК 113020833 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на стоманени промишлени газопроводи, газови съоръжения, инсталации и горивни уредби за природен газ и стоманени газови съоръжения, инсталации и уреди за ВВГ. Удостоверение № С412 / 16.10.2008 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-О-041 /27.04.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С413 2008/10/27 “КУМЕРИО МЕД” АД гр. Пирдоп, Промишлена зона, ЕИК 832046871 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на стоманени промишлени газови инсталации за втечнени въглеводородни газове. Видно от Търговския регистър, считано от 23.04.2009 г., "КУМЕРИО МЕД" АД е преименувано на "АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД. Състояние към: 14.05.2015 г. "АУРУБИС БЪЛГАРИЯ" АД
С414 2008/10/30 „РЕАЛИТИ ТЕРМ” ЕООД София, р-н Оборище ул. „Люле Бургас” №8 рег. ф. д. № 3467 / 2003 г. на СГС БУЛСТАТ 131072372 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ. 2. Газопроводи, газови съоръжения, инсталации и уреди за втечнен въглеводороден газ. Удостоверение № С414/30.10.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-106/18.12.2019 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП. Адрес кореспонденция София, ж.к. „Суха река” бл. 208, вх. В тел. 846 68 54
С415 2008/11/19 ЕТ “ЙОРДАН ВОДЕНИЧАРОВ” гр. София, ул. „Ами Буе” № 86, рег. ф. д. № 13889 / 1992 г. на СГС, БУЛСТАТ Е 040386556 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С416 2008/11/19 ЕТ „АСАНСЬОР-Р-МАРИЯ ИВАНОВА” гр. София, район „Подуяне”, ул. „Н. Войновски”, бл. 87, вх. В, ап. 98, рег. ф. д. № 8105 / 1993 г. на СГС, БУЛСТАТ Е 831009005 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на асансьори със скорост на движение до 1,0 m / s, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № С416 / 19.11.2008 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-042 /09.07.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С417 2008/11/21 „КАБЕЛ ЕКСПРЕС СЕРВИЗ-3” ООД гр. София, район Слатина, ул. „Новаковска битка” №1, вх. А, ет. 7 рег. ф. д. №12302 / 1990 г. на СГС Булстат 020248590 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на 1.Разпределителни газопроводи, промиш-лени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ 2.Газопроводи, газови инсталации и уреди за ВВГ. Адрес за кореспонденция София, ул. „Теофил Ганев” № 1 тел. 847 20 22, 847 21 05
С418 2008/11/24 СД „ЕЛЕКТРО-КВАРЦ-КАЗАКОВ и съдружници” гр. София, кв. Лозенец ул. „Якубица” №20, бл. 24б1, ет. 3, ап. 9 рег. ф. д. № 12211 / 1990 г. на СГС, БУЛСТАТ Ю 040574152 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на стоманени промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № С418 / 24.11.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-046 /03.04.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП вр. чл. 36, ал. 8 от ЗТИП
С419 2008/11/24 „Евромаркет Кънстракшън” АД гр. София, район Бладост, ул. Андрей Ляпчев № 51, ЕИК 131433890 Поддържане на кулови кранове и кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходнни или несамоходни шасита. Удостоверение № С419 / 24.11.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-031 /28.04.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С420 2008/11/25 ЕТ „ФАСТ ЛИФТ-ИГНАТ ИГНАТОВ” гр. София, район „Подуяне”, ж.к. „Левски В”, бл. 5, вх. Б, ет. 5, ап. 29, ЕИК 200319288 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С420 / 25.11.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-071 /09.10.2019 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С421 2008/11/25 „ЛЕХОВ” ЕООД гр. София, район „Панчарево”, вилна зона „Градище”, ул. „Първа” № 1, ЕИК 200085472 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С421 / 25.11.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-104 /07.10.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С422 2008/11/26 „МАГНИТ 2002” ЕООД София, р-н Кремиковци кв. Челопечене, ул. „Спортист” №4 рег. ф. д №2926 / 2002 г. на СГС Булстат 130892780 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на автомобилни газови уредби за природен газ и втечнени въглеводородни газове. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С423 2008/11/28 „ТЕНЕКС-С” АД София, р-н Лозенец ул. „Кораб планина” №28 рег. ф. д №5365 / 1990 г. на СГС Булстат 010699666 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на стоманени промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ. Удостоверение № С423/28.11.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-100/04.12.2018 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП град София , р-н Искър Капитан Любен Кондаков № 1
С424 2008/12/02 „ФИН ТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” АД гр. София, район „Кремиковци”, кв. „Ботунец”, сградата на „Инженерингова дейност”, рег. ф. д. № 10124 / 2000 г. на СГС, БУЛСТАТ 130369666 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Мостови кранове, 2. Козлови кранове, 3. Портални кранове, 4. Кранове, стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита, 5. Електрически телфери, 6. Товарозахващащи приспособления. Удостоверение № С424/02.12.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-181/07.12.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С425 2008/12/03 “СИГМА-ИС” АД гр. София, кв. “Илиянци”, бул. “Илиянци” № 119, рег. ф. д. № 6514 / 2002 г. на СГС, БУЛСТАТ 130951245 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Парни и водогрейни котли. 2. Съдове, работещи под налягане. 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода. 4. Стоманени промишлени и сградни газови инсталации и горивни уредби за природен газ. 5. Мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях. община Перник, град Перник ул.Владайско въстание № 1
С426 2008/12/04 ЕТ „ЕМИЛ ПЕТРУНОВ” гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост 1”, бл. 43, вх. 12, ет. 2, ап. 195, рег. ф. д. № 5895 / 1993 г. на СГС, БУЛСТАТ 121281402 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С426 / 04.12.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-028 / 02.04.2012 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С427 2008/12/04 ЕТ „НИКИ РЕЙСИНГ ТИМ-НИКОЛА ПЕКОВ” гр. София, район „Искър”, ж.к. „Дружба 1”, бл. 181, вх. 1, ап. 46, рег. ф. д. № 13330 / 2004 г. на СГС, БУЛСТАТ 131347740 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С427 / 04.12.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-092 / 02.08.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С428 2008/12/04 ЕТ „БОЯДЖИ-69-ПЕТЪР БОЯДЖИЕВ” гр. София, район „Подуяне”, ж.к. „Хаджи Димитър”, бл. 103, вх. А, рег. ф. д. № 16774 / 1991 г. на СГС, БУЛСТАТ Е 121221405 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С428 / 04.12.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-016 / 27.02.2014 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С429 2008/12/05 „СОФИЯ МЕД” АД гр.София, район „Искър”, ул.5003-та № 4, ЕИК 130144438 Поддържане на мостови, козлови и конзолни кранове и електрически телфери. Удостоверение № С429 / 05.12.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-018 / 27.02.2014 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С430 2008/12/08 ЕТ „ДЕЯ ДИЗАЙН ИНЖЕНЕРИНГ -СЪЮ СЪЕВ” гр. София, ж.к. „Надежда 5”, бл. 535, вх. Г, ет. 1, ап. 71, Рег. ф. д. № 32 / 1994 г. на СГС, БУЛСТАТ 121150424 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Мостови, козлови и портални кранове с товароподемност до 100 тона. 2. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища. 3. Електрически телфери. 4. Подвижни работни площадки. 5. Релсовите пътища към съответните съоръжения.
С431 2008/12/10 „ЕЛАЦИТЕ МЕД” АД с. Мирково Облост София ЕИК 122016037 Поддържане на: 1. Мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях и ел. телфери 2. Парни и водогрейни котли. 3. Съдове, работещи под налягане. 4. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № С431 / 10.12.2008 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-062 / 25.09.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С432 2008/12/17 “АСД – 555” ЕООД гр. Костенец, ул. “Белмекен” № 4, рег. ф. д. № 1425 / 1996 г. на СГС, БУЛСТАТ 122030207 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С433 2008/12/19 ЕТ „Мисо-Димитър Георгиев” гр. София, ж.к Младост 3, чл. 341, вх. А, ап. 9, рег.ф.д № 22785 / 1991 г. СГС, ЕФН 2191227853, Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С433/19.12.2008 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-012/16.1.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С434 2008/12/20 „ТЕЛЕКРАНТЕХНИК” ООД гр. София, ж. к. „Дружба, бл. 60, вх. 1, ет. 2, ап. 1, рег. ф. д. № 5347 / 2003 г. на СГС, БУЛСТАТ 131089051 Поддържане на мостови и козлови кранове и електрически телфери.
С435 2009/01/07 „АЙ СИ ВИ Термогруп” ООД гр. София, р-н. „Възраждане”, ул. „Цар Симеон” №169, ет 2 ЕИК 200142311 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на : 1.Разпределителни газопроводи, промиш-лени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ 2.Газопроводи, газови инсталации и уреди за ВВГ. Удостоверение № С435/07.01.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-214/22.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
С436 2009/01/07 „ПАРТНЪРС МЕЙНТ КЪМПАНИ” ООД гр. София, район „Люлин”, ж.к. „Люлин” 562, ет. 3, ап. 10, рег. ф. д. № 15084 / 2006 г. на СГС, БУЛСТАТ 175193347 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях. Удостоверение № С436 / 07.01.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-003 / 19.1.2016 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град София , р-н Триадица ул.Бадемова гора № 7, ап. 20
С437 2009/01/09 „СТРИМОН-АВЕ” ЕООД гр.Перник ул.”Райко Даскалов” бл. 4, ет. 2, ап. 7 ф. д. № 486 / 2005 г. на СГС, БУЛСТАТ 113573983 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1.Стоманени промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ. 2. Мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях. Удостоверение № С437 / 09.01.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-073 / 05.1.2012 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С438 2009/01/20 „КАРАНА” ООД гр. София, р-н Триадица, ул. „Бяла черква”, бл. 18, ет. 9, ап. 44 ЕИК 175363098 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Парни и водогрейни котли. 2. Съдове, работещи под налягане. 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода; 4. Промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ или втечнен въглеводороден газ. град София , р-н Сердика ул. Рояк № 10
С439 2009/01/20 „Б.А.ПЕЙЧЕВ” ЕООД гр. София, район „Овча купел”, ул. „Народно хоро” № 69, ЕИК 200450750 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С440 2009/01/23 „ТЕХНОИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. София, кв. Лозенец ул. „Козяк” №37 рег. ф. д. №17591 / 1995 на СГС Булстат Ю 831754287 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1.Разпределителни газопроводи, промиш-лени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ 2.Промишлени и сградни газови инсталации и уреди за ВВГ. Удостоверение № С440 / 23.01.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-060 / 27.06.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С441 2009/01/27 „ДИВА” ЕООД гр. Самоков ул. „Подридна” №41 рег. ф. д. № 1254 / 1994 г. на СОС Булстат Ю 832063988 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1.Разпределителни газопроводи, промиш-лени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ 2.Промишлени и сградни газови инсталации и уреди за ВВГ. Удостоверение № С441/27.01.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-070/27.03.2017 г. на Зам.-Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С442 2009/01/28 „БЕСТТЕХНИКА” ЕООД гр.София, община „Столична”, ж.к. „Изток”, бл. 22, вх. Б, ап. 13, ЕИК 130017647 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на куло кранове и релсовите пътища към тях.
С443 2009/01/30 “СОФИЙСКА ВОДА” АД гр. София, ж.к. “Младост 4”, Бизнес парк № 1, бл. 2А, ЕИК 130175000 Поддържане на съдове, работещи под налягане.
С444 2009/02/04 „ЛИФТ ФОРМ” ЕООД гр. София, район „Триадица”, ул. „Енос” № 19, ет. 6, ап. 22, ЕИК 200448169 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С445 2009/02/04 „БОЯДЖИ-69-ЛИФТ” ЕООД гр. София, р ж.к. „Хаджи Димитър”, бл. 103, вх. А, ет. 4, ап. 10, рег. ф. д. № 5018 / 2006 г. на СГС, БУЛСТАТ 175078302 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С446 2009/02/05 ИЗОТЕХ СЕРВИЗ ООД гр.София, район „Младост”, ж.к. „Младост-4”, Бизнес Парк Младост 4, сграда 11А, офис 304 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Кулокранове Удостоверение № С446 / 05.02.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-025 / 17.05.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
2. Строителни товаропътнически подемници. град София , кв. ИЗТОК, УЛ. ЧАРЛЗ ДАРВИН № 12, ет. 1
С447 2009/02/09 „ТОПЛОФИКАЦИЯ СОФИЯ” АД гр.София, район „Красно село”, ул. „Ястребец” № 23 ЕИК 831609046 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1.стоманени промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ 2. стоманени промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за ВВГ.
С448 2009/02/23 „Старт 5-91” ООД гр. Ботевград, ул. Ал.Стамболийски № 25, ЕИК 200519082 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С448 / 23.02.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-053 / 16.04.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С449 2009/02/23 „Елева 98-Дочеви” ООД гр. София, ул. Цар Иван Асен ІІ № 53, рег.ф.д.№ 14090 / 2007 г. на СГС, БУЛСТАТ 175365737 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С450 2009/02/23 „Булпик” ЕООД гр. София, р-н Слатина, ул. Гео Милев № 4, вх. А, ет. 2, ап. 3, рег.ф.д. № 18440/1993 г на СГС, БУЛСТАТ Ю 831370817 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С450 / 23.02.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-143 / 19.12.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С451 2009/02/23 „ИНДЪСТРИАЛ АКСЕС” ЕООД гр. София, район „Средец”, ул. „Оборище” № 36, ЕИК 200241505 Поддържане на подвижни работни площадки. град София , р-н Кремиковци бул. "Ботевградско шосе" № 455
С452 2009/02/23 „ДИБО-СЪРВИЗ” ООД гр. София, кв. „Филиповци”, ул. „Люлин” № 47, рег. ф. д. № 2734 / 2007 г. на СГС, БУЛСТАТ 175238422 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С453 2009/02/23 СД „АСПО-91-ЧАКЪРОВ” гр. София, ж.к. „Люлин”, бл. 522, вх. В, ет. 4, ап. 16, рег. ф. д. № 7841 / 1991 г. на СГС, БУЛСТАТ Ю 030227153 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С454 2009/02/23 „Д.А.Р.К.-2002” ООД гр.София, район „Оборище”, ул.”Анжело Ронкали” № 16А, ЕИК 130983415 Поддържане на подвижни работни площадки и строителни товаро-пътнически подемници. Удостоверение № С454/23.02.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-124/03.08.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
С455 2009/03/09 „Витогаз България” ЕАД Гр. София, р-н „Възраждане”, ж.к. „Зона Б-5”, ул. „Зайчар” 117, ет. 3 ЕИК 121658433 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на стоманени промишлени и сградни газови инсталации, бутилкови инсталации и газови уреди за природен газ или втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № С455/09.03.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-046/26.07.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. Състояние към: 09.02.2015 г. "ВИ-ГАЗ БЪЛГАРИЯ" ЕАД
С456 2009/03/11 „ТОБО ГАЗ” ЕООД гр. София, ж.к. „Гоце Делчев”, ул. „Метличина поляна” № 41, рег. ф. д. № 10827 / 2006 г. на СГС, БУЛСТАТ 175143732 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на : 1.Преносни и разпределителни газопро-води, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ 2.Газопроводи, газови съоръжения, инсталации и уреди за ВВГ.
С457 2009/03/16 „Евротур-Т” ЕООД гр. Етрополе, ул. Малки Искър № 3, рег.ф.д. № 528 / 2005 г. на СОС, БУЛСТАТ 131258284 Поддържане и ремонтиране на стрелови кранове, монтирани на самоходни или несамоходни шасита. Удостоверение № С457/16.03.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-246/29.12.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С458 2009/03/18 „КММ-ГРУП” ООД гр. София, р-н Сердика, ж.к. Орландовци, ул. Подем № 16 Б ЕИК 200181054 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С459 2009/03/30 „ЕНЕРДЖИ СИСТЕМС” ООД София, ж.к. „Младост”, бл. 309, вх. 1, ет. 4, ап. 13, ЕИК 131021890 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ. Удостоверение № С459/30.03.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-182/02.11.2016 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. Състояние към: 28.01.2012 г. "ПЕТКО ПЕТКОВ 2012" ЕООД град Монтана кв. Плиска, бл. 8, вх. А, ет. 7, ап. 21
С460 2009/04/03 ЕТ „БУЛТРОН ИНЖЕНЕРИНГ-Огнян Цолов” София, бл. 602, вх. 1, ет. 3, ап. 11 рег. ф. д. № 7211 / 2000 г. на СГС БУЛСТАТ 130305966 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови инсталации и уреди за природен газ. Удостоверение № С460/03.04.2009 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-135/26.09.2016 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С461 2009/04/29 „ДИМЕЛ-К” ЕООД София, р-н Слатина, ж.к. „Гео Милев” ул.”Трудолюбие” №7, ет. 2 ЕИК 131385805 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1.Разпределителни газопроводи, промиш-лени, сградни и бутилкови газови инста-лации и уреди за природен газ 2.Газопроводи, газови съоръжения, инсталации и уреди за втечнини въглеводородни газове. Удостоверение № С461/29.04.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-209/18.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
С462 2009/04/29 „ЕАР-ЛУКС-В” ООД София, ж.к. „Слатина,” ул.”Камчия” №1 рег. ф. д. № 17410 / 1997 г. на СГС БУЛСТАТ 121554687 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и уреди за природен газ. Удостоверение № С462/29.04.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-231/13.12.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК. Събитие: Прекратяване на търговската дейност Време: 26.02.2015г. 14:29
С463 2009/05/12 ЕТ „ЮЛИАН БЕКЯРСКИ – СОФИЯ ЛИФТ – 3” гр. София, ж.к. „Света Троица” бл. 303В, вх. А, ет. 9, ап. 34, рег. ф. д. № 15479 / 1997 г. на СГС, БУЛСТАТ 121530412 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С464 2009/05/12 ЕТ „ШАМПИНЕКС-Т-53 – НИКОЛАЙ ТОМОВ” гр. София, ж.к. „Младост-3”, бл. 353, вх. 1, ет. 2, ап. 5 и 6, ЕИК 175062344 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С464/12.05.2009 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-073/16.10.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП.
С465 2009/05/15 „БУЛСЕРВИЗ АРИСТОН ИНДЕЗИТ” ЕООД гр. София, общ. Възраждане, ул. „Пиротска” 70, вх. 1, ет. 1 ЕИК 121285888 Ремонт и поддържане на газови уреди за природен газ или втечнен въглеводороден газ. Удостоверение № С465/15.05.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-075/31.10.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С466 2009/05/16 „ФИН ТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ” АД Гр. София, р-н Кремиковци, кв. „Ботунец”, сгр. На Инженерин г. Дейност, ЕИК 130369666 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на съдове, работещи под налягане, парни и водогрейни котли и тръбопроводи за водна пара или гореща вода. Удостоверение № С466/16.05.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-179/07.12.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. Дела срещу "ФИН ТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ" АД, гр. София, в несъстоятелност (2) Търговско дело № 7754 / 2013 на Софийски градски съд
С467 2009/05/18 „Домостроителен комбинат” АД гр.София, район „Красно село”, ул.”Костенец” № 12, ЕИК 121353182 Поддържане на мостови и козлови кранове и електрически телфери. Състояние към: 14.05.2015 г. "ДОМОСТРОИТЕЛЕН КОМБИНАТ-СОФИЯ" АД
С468 2009/05/25 ЕТ „ЛИНА-Х-ЛИФТ-КАЛИНКА ПЕЧОВА” гр. София, ж.к. „Младост”, бл. 81, вх. 10, ет. 5, ап. 35, рег. ф. д. № 6605 / 1992 г. на СГС, БУЛСТАТ Е 121423392 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
С469 2009/05/29 „ТЕРМОКЛИМА 91” ЕООД София, р-н Искър ж.к. „Дружба 1”, бл. 66, вх. Б, ет. 4, ап. 75 ЕИК 130949861 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на промишлени газови инсталации и уреди, сградни газови инсталации, бутилкови инсталации и батерии от бутилки за природен газ. Удостоверение № С469/29.05.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-001/16.01.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК. Адрес кореспонденция: София, ул.”Братя Миладинови” №58
С470 2009/06/03 „АустроБългария” ЕООД гр. София,р-н Студентски, бул. Климент Охридски № 18, ет. 6, ст. 610, ЕИК 131427033 Поддържане на стрелови кранове, монтирани на самоходни или несамоходни шасита и подвижни работни площадки. Удостоверение № С470 / 03.06.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-070 / 12.08.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С471 2009/06/03 „Зигер Инженеринг” ЕООД гр. София, ж.к. Гео Милев № 35, вх. Б, ап. 13, ЕИК 200228590 Поддържане на подвижни работни площадки. Удостоверение № С471/03.06.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-036/20.02.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С472 2009/06/12 „АЛФАЕР” ЕООД гр. София ж.к. „Овча купел 1” бл. 510, вх. А, ап. 23 рег. ф. д. № 19088 / 1995 СГС Булстат Ю 831761029 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1.парни и водогрейни котли; 2.съдове, работещи под налягане; 3.тръбопроводи за водна пара или гореща вода Удостоверение № С472/12.06.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-079/15.09.2014 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С473 2009/06/22 „ОМЕГА” ООД гр. София, район „Лозенец”, ул. „Кожух планина” № 3, вх. Б, ет. 1, ап. 10, ЕИК 831738475 Поддържане на: 1. Мостови кранове. 2. Козлови кранове. 3. Електрически телфери. град София , р-н Сердика кв. ОРЛАНДОВЦИ, НЕШО БОНЧЕВ № 26
С474 2009/06/26 „ВЪЖЕНИ ЛИНИИ” ЕАД гр.София, район „Витоша”, кв. „Симеоново”, I-ва лифтова станция, ЕИК 121321327 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на пътнически висящи въжени линии и ски-влекове.
С475 2009/07/07 „Минно-строителна компания” ЕООД гр. София, р-н Младост, ж. к. Младост 4, бл. 441а, вх. 1, ет. 4, ап. 15 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на тръбопроводи за водна пара или гореща вода. Удостоверение № С475/07.07.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-054/23.03.2018 г. на и. д. Главен директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град София , р-н Лозенец ул.Васил Кирков № 10, вх. 1, ет. 1, ап. 2
С476 2009/07/14 „Д.Г.С.-ТЕРМОСИСТЕМИ” ООД гр. София, р-н Сердика ул. „Калач” № 27 ЕИК 200619061 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Парни и водогрейни котли. 2. Съдове, работещи под налягане. 3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода. 4. Резервоари по §1, т.3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане, приета с Постановление №264 на МС от 2005 г. 5. Разпределителни газопроводи, промишлени, сградни и бутилкови газови инсталации и уреди за природен газ; 6. Газопроводи, промишлени, сградни и бутилкови газови инсталации и уреди за ВВГ. 7. Автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или ВВГ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС тел. 0884 66 85 75 e-mail: dgs_termosistemi_ood@abv.bg
С477 2009/07/20 „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕАД гр. София, р-н Подуяне бул. „Ботевградско шосе” № 247 ЕИК 175014424 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на стоманени промишлени, сградни и бутилкови газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № С477 / 20.07.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-057 /20.08.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. Събитие: Заличаване на търговеца Време: 22.09.2009г. 15:17
С478 2009/07/21 „ТЕРМОИНЖЕНЕРИНГ-МПЗ” ООД София , ул.”Плачковски манастир” №23 рег. ф. д. № 4673 / 1990 Булстат: 831604483 Поддържане на парни и водогрейни котли и съдове, работещи под налягане. Удостоверение № С478/21.07.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-234/14.12.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С479 2009/07/29 „ВЕТПРОМ” АД гр. Радомир ул. „Отец Паисий” № 26 ЕИК 823073378 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С479 / 29.07.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-123 /26.11.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С480 2009/08/06 „СОФИЯ ГАЗ КОМЕРС” ООД гр. София, ул. „Тракия” № 2А ЕИК 130578630 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на автомобилни газови уредби за втечнени въглеводородни газове или природен газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С481 2009/08/13 „ТЕХНОС” ООД гр. София, ж.к. „Вълчо Иванов”, бл. 353, вх. Б, ет. 8, ап. 90 ЕИК 831078535 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С481 / 13.08.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-101 / 04.10.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С482 2009/08/17 „МОНЕТЕН ДВОР” ЕООД гр. София, район „Искър” ул. 5006 ЕИК 831635112 Поддържане на: 1. Мостови кранове и релсовите пътища към тях. 2. Конзолни кранове и релсовите пътища към тях. 3. Електрически телфери. Удостоверение № С482 / 17.08.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-111 / 05.11.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С483 2009/08/19 „РОЛАНД ТРАЕЙДИНГ” ООД гр. София, ж.к. „Лозенец”, ул. „Сребърна” № 5, вх. В, ет. 1, ап. 1 ЕИК 121003659 Поддържане на кранове, стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни шасита.
С484 2009/09/01 „САНТЕКС 96” ЕООД гр. София, ж. к. „ Овча купел ”, бл. 43. вх. Б, ет. 3, ап. 8 ЕИК 130662637 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ или природен газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С485 2009/09/01 „ТОТАЛ 12” ЕООД гр. София, ж. к. „ Света Троица ”, бл. 357. ет. 5, ап. 16 БУЛСТАТ 131121734 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ или природен газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С486 2009/09/03 ЕТ „НИК-МИ-НИКОЛАЙ ВАСИЛЕВ” Гр. София, район Люлин, ж.к. Люлин, бл. 207, вх. Б, ет. 8, ап. 61, ЕИК 131223415 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С486 / 03.09.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-020 / 30.03.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С487 2009/09/08 „МЕРИДИАН 999” ООД гр. София, р-н Лозенец, ул. „ Цанко Церковски ” № 80 ЕИК 130036003 Поддържане, ремонтиране и преустройване на автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ или компресиран природен газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С488 2009/09/10 „Дикс-метал” ЕООД гр. Перник, ул. Вардар, бл. 50, вх. А1 ет. 3, ап. 5 ЕИК 113045782 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на мостови и козлови кранове, и релсовите пътища към тях. Удостоверение № С488 / 10.09.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-067 /29.10.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град Батановци ул. 3-ТИ МАРТ № 52
С489 2009/09/14 „Монолифт” ЕООД Гр. София, р-н Младост, ж.к Младост 1, бл. 16, вх. 4, ет. 1, ап. 57, ЕИК 200027615 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С490 2009/09/14 „Челопеч Майнинг” ЕАД с. Челопеч, област София, ЕИК 122003576 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на асансьори със скорост на движение до 1 м/с управлявани в група до два асансьора. Състояние към: 27.11.2014 г. "ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ" ЕАД
С491 2009/09/25 „БАЛКАНСКИ 2000” ООД гр.София 1359, ж.к. „Люлин” -4, бл.445, вх. Г, ЕИК 831386974 Поддържане и ремонтиране на: 1. Кулокранове с товароподемност до 5 t. 2. Стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита с товароподемност до 30 t. Удостоверение № С491/25.09.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-077/10.04.2017 г. на Главен директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. село Кътина Пощенски код: 1276ул. ХРИСТО БОТЕВ № 27
С492 2009/09/29 „ТОПЛОФИКАЦИЯ ПЕРНИК” ЕАД гр. Перник ж.к. „Мошино” ЕИК 113012360 1.Поддържане ремонтиране и преустрой-ване на: 1.1.Парни и водогрейни котли 1.2.Съдове, работещи под налягане 1.3.Тръбопроводи за водна пара и гореща вода 1.4.Стоманени промишлени и сградни газови инсталации за природен газ 1.5.Мостови и козлови кранове и подкранови пътища 2. Поддържане на разпределителни газопроводи за природен газ.
С493 2009/10/05 „ЗЕФИР-КЛИМАТИЧНИ СИСТЕМИ” ООД София, р-н Оборище Бул. „В.Левски” №123 ЕИК 121464567 Поддържане на: 1.Съдове, работещи под налягане до 0,6 МРа. 2. Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110º С включително. град София , р-н Люлин ул. 722 № 2, ет. 1
С494 2009/10/08 СД „ЕВДИВЕСТО-ЛИФТ-ЗУБЕНКОВ И СИЕ” гр. София, ж.к Младост 2, бл. 224, вх. Б, ап. 28, рег.ф.д № 6023/1991г. на СГС, БУЛСТАТ 040077556 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на асансьори със скорост на движение до 1 м/с управлявани в група до два асансьора.
С495 2009/10/14 „ЕНЕРГОМОНТАЖ-ЗАПАД” АД гр. София, бул. „Самоков” 11А, рег.ф.д № 3151/1998г. на СГС, БУЛСТАТ 121655323 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Разпределителни газопроводи и съоръженията към тях за природен газ. 2. Промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ.
С496 2009/10/14 „ОСКАР-ЕЛ” ЕООД гр. София, ж.к. „Красна поляна 2”, бл.38, вх.1, ет.12, ап.60, ЕИК 130343194 Поддържане и преустройване на електрооборудването на: 1. Мостови и козлови кранове. 2. Електрически телфери. град София , р-н Лозенец СТ.Л. КОСТОВ № 16
С497 2009/10/21 „ДОЧЕВ П И СИЕ” ЕООД гр. София, Р-н. „Оборище”, ул. „Веслец” 2, ет.4 ЕИК 200815697 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на : 1. Парни и водогрейни котли. 2. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода. 3. Съдове, работещи под налягане. 4.Разпределителни газопроводи, промиш-лени и сградни газови съоръжения и инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ. 5.Промишлени и сградни газови съоръ-жения и инсталации, горивни уредби и газови уреди за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № С497/21.10.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-040/24.02.2017 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК
С498 2009/10/21 „ЧУГУНОЛЕЕНЕ” АД гр. Ихтиман, ж.к. „Индустриална зона” ЕИК 122003719 Поддържане и ремонтиране и преустройване на: 1. Мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях. 2. Електрически телфери. 3.Стоманени промишлени газови съоръжения и инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ. 4. Съдове, работещи под налягане. 5. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода. Удостоверение № С498 / 21.10.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-066 / 20.05.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С499 2009/10/22 ЕТ „СТРАХИЛ КИРИЛОВ” гр. Перник, ул. „Васил Левски”, бл. 12, ап. 12 ЕИК 823049270 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № С499 / 22.10.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-025 / 27.03.2012 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С500 2009/10/23 „СИМЛОДЖИК” ЕООД гр.София, район „Лозенец”, ул. „Бунтовник” № 34-40, вх.Г, ап.26, ЕИК 130189060 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на електрооборудването на мостови и козлови кранове. град София , р-н Искър бул. Проф. Цветан Лазаров № 33, ет. 3, ап. офис 8
С501 2009/11/03 СД “ПОЛИ-ДИАС-ДИЛОВСКИ, ДАКОВА С-ИЕ” гр. Перник, ж.к. “Изток” ул. “Благой Гебрев” Бл. 64, вх. В, ап. 1 Рег. ф. д. № 1016/1991 на ПОС БУЛСТАТ 030107531 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Водоглрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110 °С включително. 2. Съдове, работещи под налягане. 3. Стоманени промишлени и сградни газови инсталации и горивни уредби за природен газ. 4. Козлови и мостови кранове и релсовите пътища към тях. град Перник ул. ВЛАДАЙСКО ВЪСТАНИЕ № 1
С502 2009/11/09 „МЕЙСЪН” ЕООД гр. София, р-н Лозенец, ул. „Крум Попов” № 73, ет. 2, ап. 4, ЕИК 131565664 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. град София , ул. ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД № 27А, вх. Б, ет. 2, ап. 8
С503 2009/11/09 „Асансьор” ЕООД гр. София, ж.к Надежда 1, бл. 122, вх. А, ет. 7, ап. 18, рег.ф.д. № 12283/2007г. на СГС, БУЛСТАТ 175364129 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. град София , р-н Средец ул. ХАН АСПАРУХ № 28, ет. 1, ап. 1
С504 2009/11/23 ЕТ „Цием-Импулс-Емил Попов” гр. Троян, ул. Македония № 19, рег.ф.д.№ 389/1993г. на Ловешки окръжен съд, БУЛСТАТ 820163411 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на мостови и козлови кранове, електрически телфери, и релсовите пътища към тях, строителни товаро-пътнически подемници, и работни подвижни площадки. Удостоверение № С504 / 23.11.2009 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-021 / 20.03.2014 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С505 2009/11/24 „БЕСТТЕХНИКА ТМ-РАДОМИР” АД гр. Радомир, обл. Перник Индустриална зона ЕИК 113020833 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на съдове, работещи под налягане. Удостоверение № С505 / 24.11.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-040 / 27.04.2016 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С506 2009/11/26 ЕТ „Христо Лозанов” гр. София, ж.к Младост 1, бл. 29А, вх. Б, ет. 8, ап. 43, рег.ф.д. № 16333/1995г. на СГС, БУЛСТАТ 121297709 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С506 / 26.11.2009 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-031 / 01.04.2016 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С507 2009/11/26 ЕТ „Никола Генков” гр. София, ж.к Овча купел 1, бл. 410, вх. В, ет. 4, ап. 35, рег.ф.д. № 16332/1995г. на СГС, БУЛСТАТ 121137409 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С507 / 26.11.2009 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-030 / 01.04.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С508 2009/11/30 „Маркан ОВ и К” ООД гр. Самоков, бул. „Цар Борис III”, ЕИК 130894757 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на тръбопроводи за водна пара или гореща вода с температура на транспортираната среда до 250 ◦С или налягане до 1,6 МРа. Удостоверение № С508 / 30.11.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-060 / 08.09.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С509 2009/12/01 „БАЛКАНГАЗ 2000” АД гр. Ботевград ул. „Академик Стоян Романски” №2 ЕИК 130203228 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени и сградни газови инсталации за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа.
С510 2009/12/07 „ТЕХНОТЕРМ СЕРВИЗ” ЕООД София, р-н Връбница ул. „Адам Мицкевич” №4, вх.В ЕИК 200906912 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 2.Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа; 3. Парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа; 4. Стоманени промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации и горивни уредби за природен газ. Удостоверение № С510/07.12.2009 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-110/20.12.2019 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП.
С511 2009/12/08 „ГАЗ СИСТЕМС-НиТ” ООД гр. Самоков, обл. София ул. „Захари Зограф” №39 ЕИК 130669553 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на автомобилни газови уредби за втечнени въглеводородни газове, или природен газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С512 2010/01/07 „Евро Лифт 2009” ООД гр. София, ж.к Люлин, бл. 112, вх. Д1 ет. 8, ап. 123, ЕИК 200744111 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С513 2010/01/12 „Рое България” ООД гр. София, р-н Искър, бул. „ Проф. Цветан Лазаров” №10А, ЕИК 831046103 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ. Видно от Търговския регистър, считано от 08.04.2019 г., "РОЕ БЪЛГАРИЯ" ООД е преименувано на "ТИ ЕС ДЖИ СЪРВИСИЗ БЪЛГАРИЯ" ЕООД. Състояние към: 10.07.2015 г. "ТОКХАЙМ РОЕ БЪЛГАРИЯ" ООД
С514 2010/01/12 „Олимп-Ю.В.” ЕООД гр. София, ул. „ Гео Милев” №132, ЕИК 130167650 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ или компресиран природен газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С515 2010/01/28 „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД гр. София Район Кремиковци, ж.к. „Индустриална зона-НПЗ Кремиковци”, парцил І-25, КВ.2 ЕИК 200857714 Поддържане и ремонтиране на метални промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и бутилкови инсталации за втечнени въглеводородни газове.
С516 2010/01/29 „ТЕРМОКЛИМА-91” ЕООД гр. София ж.к. Дружба 1, бл. 66, вх. Б, ет. 4, ап. 75 ЕИК 130949861 Поддържане и ремонтиране на парни и водогрейни котли, съдове, работещи под налягане и тръбопроводи за водна пара и гореща вода. Удостоверение № С516/29.01.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-006/23.01.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
С517 2010/02/01 „Лифт Индъстри” ЕООД Гр. Перник, ул. Софийско шосе, бл. 15, вх. А, ет. 6, ап. 9, ЕИК 200603230 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С517 / 01.02.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-137 / 11.12.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С518 2010/02/01 „Понти и син” ООД Гр. Елин Пелин, ул. „Кирил и методий” №8, ЕИК 175049247 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и газови уреди за природен газ. Удостоверение № С518/01.02.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-195/15.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С519 2010/02/03 „БИ АР КОНСТРУКШЪН” ЕООД Гр. Своге, Ул. „Георги Бенковски” №5 ЕИК 175375905 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и газови уреди за природен газ. Удостоверение № С519 / 03.02.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-144 / 20.12.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С520 2010/02/05 „ЙОРСИРА” ЕООД гр. София, ж.к Надежда 3, бл. 330, вх- А, ап. 18, ЕИК 175021389 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С520/05.02.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-085/14.11.2019 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП.
С521 2010/02/05 „Промакссис” ЕООД гр. София, бул. К.Величков, № 15, вх. А, ет. 3, ап. 9, рег. ф. д. № 15275/2007г. на СГС Поддържане на електротелфери, мостови и козлови кранове, и товарозахващащите органи и приспособления към тях. град София , ДРАГАН ЦАНКОВ № 36, бл. ИНТЕРПРЕД-СТЦ, ап. ОФИС Б 717
С522 2010/02/09 „ЕЛЛ БЪЛГАРИЯ” ООД гр. София, район Подуяне, ул. Хан Кардам № 25, ЕИК 200863770 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С522 / 09.02.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-134 / 09.12.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С523 2010/02/12 „ХАЛОН БГ” ЕООД гр. Пловдив, ж.к. „Изгрев”, ул. „Преспа” №15, ет.10, ап.111 ЕИК 115108659 Поддържане на бутилки по § 1, т. 3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане. На основание § 3 на Постановление № 271 от 29 септември 2011 г. се отменя Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируемо оборудване под налягане, приета с Постановление № 264 на Министерския съвет от 2005 г. (обн., ДВ, бр. 100 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2006 г. и бр. 64 от 2008 г.). град Пловдив , р-н Западен кв. Смирненски, ул. Баучер № 39, ет. 3, ап. 6
С524 2010/02/16 „ЕЙ ПИ Инженеринг” ЕООД гр. София, ул. „Хубча” №9, ет. 1 Рег.ф.д. №15996/2007 г. на СГС Булстат 175380101 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и газови уреди за природен газ.
С525 2010/03/04 „НЕКСАС” ЕООД София, кв. "Челопечене", ул. „Яне Стоянов” № 28 ЕИК 131531110 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1.Парни и водогрейни котли 2.Съдове, работещи под налягане 3.Тръбопроводи за водна пара и гореща вода. 4.Разпределителни газопроводи, промиш-лени и сградни газови съоръжения и инсталации и газови уреди за природен газ. 5.Промишлени и сградни газови съоръ-жения и инсталации за ВВГ. град София , кв. Челопечене, ул. Яне Стоянов № 28
С526 2010/03/16 „ХИЙТ-ОН” ООД София, р-н Витоша ж.к. Бъкстон, бул. „Братя Бъкстон”, бл.31А, вх.Б, ет.3, ап.9А ЕИК 200674702 Поддържане на промишлени, сградни и бутилкови газови инсталации за природен газ или втечнини въглеводородни газове. Удостоверение № С526/16.03.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-066/19.06.2018 г. на и. д. Зам. Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С527 2010/03/22 „СИНЕРГОН ПЕТРОЛЕУМ” ЕООД гр. София, Район Кремиковци, ж.к. „Индустриална зона-НПЗ Кремиковци”, парцил І-25, КВ.2 ЕИК 200857714 Поддържане на съдове за втечнени въглеводородни газове, работещи под налягане. град София , р-н Кремиковци ул. Марковец № 24
С528 2010/03/23 „ЛИФТСТРОЙ” ООД гр.Самоков, ул. ”Бачо Киро” № 7 Рег. ф. д. № 1087/2007 г. на СОС Булстат 175357273 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Пътнически висящи eдновъжени линии. 2. Стационарни ски-влекове.
С529 2010/04/16 „КИК - ДИЗАЙН” ООД София, р-н Средец бул. „Витоша” № 63, ет.6, ап.17 ЕИК131298581 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на тръбопроводи за водна пара или гореща вода. Удостоверение № С529/16.04.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-031/13.06.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град София , р-н Красно село бул.ЦАР БОРИС III № 159, ет. 13
С530 2010/04/19 ЕТ „София –Лифт-Георги Дюлгеров” гр. София, ж.к Хаджи Димитър, бл. 140А, вх. В, ап. 57, рег.ф.д. № 16228/1997г. на СГС, БУЛСТАТ 121534332 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С530 / 19.04.2010 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-122 / 26.11.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С531 2010/04/19 „Рос Универсал” ЕООД гр. София, ж.к Люлин, бл. 329, вх. А, ет. 8, ап. 21, ЕИК 175400228 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С531 / 19.04.2010 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-034 / 21.04.2012 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С532 2010/04/19 „ТЕХНО СТРОЙ БЪЛГАРИЯ” ООД гр. София-1408, бул. „Витоша” № 188, ЕИК 175410402 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на релсовите пътища на повдигателни съоръжения. Удостоверение № С532/19.04.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-024/05.02.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С533 2010/04/21 „Николай Петров 2010” ЕООД, гр. София, ж.к „Обеля 2”, бл. 241, ет. 5, ап. 23, ЕИК 201011293 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С534 2010/04/21 „НИКОНА 2010” ЕООД гр. София, ул. „Манастирска” № 28, ет. 3, ап. 1, ЕИК 201010914 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С535 2010/04/26 ”ДИК 2012” ЕООД гр. София, кв. „Требич”, ул. „Латин Колев” № 12, ЕИК 201011012 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С536 2010/04/28 ЕТ „Каменов-Антон Каменов” гр. София, ул. „Клокотница”, бл. 70, вх. Б, ет. 6, ап. 31 ЕИК 831502158 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
С537 2010/04/28 „ТРЕЗ” ЕООД с. Горна Малина, ж.к. „Юг”, бл. 5, вх. В, ет. 4, ап. 12, ЕИК 175171596 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
С538 2010/04/28 „Марица-М София” ЕООД гр. София, бул. „Витоша” № 168, вх. 1, ет. 7, ап. 19, рег.ф.д № 4241/2005г. на СГС, БУЛСТАТ 131409754 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С538/28.04.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-151/31.10.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С539 2010/04/29 „Арника Консулт” ООД гр. София, ж.к „Дружба 2”, бл. 272, вх. А, ап. 7, рег.ф.д. № 2906/2005г. На Софийски градски съд, БУЛСТАТ 131390695 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С539 / 29.04.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-119 / 20.11.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С540 2010/04/29 „ИЗА ЛИФТ СЕРВИЗ” ООД гр. София, ж.к „Гара Искър”-индустриална зона, ул. „5007” № 5, ЕИК 175318391 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С541 2010/05/14 „БРУНАТА БЪЛГАРИЯ” ООД гр. София, ул. „Доспат” №5 ЕИК 041029500 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на тръбопроводи за водна пара или гореща вода. Считано от 10.02.2011 г., дружеството е променило наименованието си на "БРУНАТА" ООД и седалището и адреса си на управление на: гр. София, бул. "Братя Бъкстон"" № 85. ЕИК на дружеството остава непроменен.
С542 2010/05/20 СД „ДИК-ЙОРДАНОВ С-ИЕ” гр. Перник, пл. „Кракра”№ 1, ет. 10, ап. 102, ЕИК 113026761 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С542 / 20.05.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-029 / 02.04.2012 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С543 2010/05/20 „ТЕРМОЕКСПОРТ-ММ” ООД гр. София, ж.к „Люлин” бл.883, вх.Д, ет.9, ап.134 ЕИК 131464708 Ремонтиране и преустройване на тръбопроводи за водна пара или гореща вода. Удостоверение № С543 / 20.05.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-067/ 26.09.2019 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С544 2010/05/27 „ГЕЛАК” ООД София, ул. „Люба Величкова” №24 ЕИК 121002176 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на тръбопроводи за водна пара или гореща вода. град София , р-н Лозенец ул. ЛЮБА ВЕЛИЧКОВА № 24
С545 2010/06/07 СД „ИНТЕРМЕКС РАДЕВ-ДЖАЛЕВ С-ИЕ” София, ж.к. Червена звезда Бл.47-48, вх.Ж, ет.1, ап.106 БУЛСТАТ 121189203 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ или компресиран природен газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С546 2010/06/08 ЕТ „МИКИ СТАРТ – Мирослав Миков” гр. Ботевград ул. „Стефан Стамболов” №1, бл.7, ет.2, ап.6 ЕИК 832034940 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на 1.парни и водогрейни котли с работно налягане до 1,6 МРа; 2.съдове, работещи под налягане до 1,6МРа; 3.тръбопроводи за водна пара и гореща вода с налягане до 1,6МРа; 4.Разпределителни тазопроводи, промишлени, сградни газови съоръжения и инсталации и газови уреди за природен газ с раб. налягане до 1,6 МРа; 5. Промишлени, сградни и бутилкови газови съоръжения и инсталации и уреди за ВВГ с раб. налягане до 1,6 МРа; 6. Резервоари по §1 т.3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане. Удостоверение № С546 / 08.06.2010 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-068 / 12.08.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С547 2010/06/11 „ТЕРМОКОМФОРТ – ПИРДОП” ООД гр. Пирдоп бул. „Цар Освободител” № 19 ЕИК 175222813 Поддържане на 1.Водогрейни котли ; 2.Съдове, работещи под налягане; 3.Тръбопроводи за водна пара и гореща вода. град Пирдоп бул.ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ № 119
С548 2010/06/16 „ТОТЕМА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕАД София, р-н Средец ул. „Хан Омуртаг” № ЕИК 131575808 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на 1.парни и водогрейни котли ; 2.съдове, работещи под налягане ; 3.тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4.Разпределителни тазопроводи, промиш-лени, сградни и бутилкови газови съоръжения и инсталации и газови уреди за природен газ; 5. Промишлени, сградни и бутилкови газови съоръжения и инсталации и уреди за ВВГ; 6. Резервоари по §1 т.3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане. Удостоверение № С548/16.06.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-056/16.08.2019 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С549 2010/06/30 „Бакрачев лифт” ЕООД с. Широки дол, община Самоков, ул. „13-та” № 12, рег.ф.д. № 1628/2007г. на СОС, БУЛСТАТ 175441935 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора. 30.06.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О120 / 20.11.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С550 2010/07/14 „МАКС ЛИФТ” ЕООД гр. Пазрджик ул. „Осми март” № 6, вх. Б, ет. 4, ап. 10, ЕИК 200625790 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С551 2010/07/15 “ВАЛДА ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. София, ж.к. “Младост 4”, бл. 480, вх. 1, ет. 5, ап. 18 ЕИК 175400080 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Преносни и разпределителни газопро-води, промишлени и сградни газови инсталации и газови уреди за природен газ. 2. Промишлени и сградни газови инст-алации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.
С552 2010/07/21 „АЛЕКСАНДРА ЛИФТ” ЕООД гр. София ж.к. „Младост 2”, бл. 220, вх. 5, ет. 3, ап. 84 ЕИК 200956484 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С552 / 21.07.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-060 /29.04.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С553 2010/08/27 „АНСИКО ГАЗ” ЕООД София, р-н Триядица ул. „Луи Айер” бл.260, ап.14 ЕИК 201011390 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на автомобилни газови уредби за природен газ или втечнен въглеводороден газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С554 2010/09/29 „КАПИТОЛ ГРУП” ЕООД София, бул. „Васил Левски” №14, ет. партер, ап.1 ЕИК 131112176 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1.Разпределителни газопроводи, промиш-лени, сградни и бутилкови газови съоръжения и инсталации и газови уреди за природен газ; 2. Промишлени, сградни и бутилкови газови съоръжения и инсталации и уреди за ВВГ; 3. Автомобилни газови уредби за природен газ или втечнен въглеводороден газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС Кореспонденция: София, ул. „Славянска” №19, партер
С555 2010/09/30 “МЕТАЛТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД гр. София София, р-н Подуяне ж.к. „Суха Река”, бл.81, вх.А, ет.1 ЕИК 131035826 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1.Разпределителни газопроводи и газовите съоръжения към тях, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и горивни уредби за природен газ с раб. налягане до 1,6 МРа; 2. Газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и горивни уредби за ВВГ; 3. Парни и водогрейни котли 4. Съдове, работещи под налягане 5. Тръбопроводи за пара и гореща вода. Удостоверение № С555/30.09.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-057/20.03.2017 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
С556 2010/10/08 “Маркан ОВ и К” ООД гр. Самоков Бул. „Цар Борис III”, ЕИК 130894757 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Стоманени промишлени газови съоръжения, инсталации и горивни уредби за природен газ. 2. Стоманени газопроводи и промишлени газови съоръжения, инсталации и горивни уредби за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № С556 / 08.10.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-060 / 08.09.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С557 2010/10/12 “Елейт газ сървиз” ЕООД гр. София ж. к.. „Младост 1”, бл.51, вх.2, ет. Офис, ап.1 ЕИК 200299501 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ или компресиран природен газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С558 2010/10/13 “Тирол сервиз” ООД гр. София ул. „Средорек” 14, бл.5, вх.В, ап.27 ЕИК 131180565 Поддържане и ремонтиране на газови уреди за втечнен въглеводороден газ или природен газ, без неразглобяеми съединения. Състояние към: 30.06.2014 г. "ТИРОЛ СЕРВИЗ" ЕООД
С559 2010/10/14 „ПАРТНЪРС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр.София-1359, ж.к. „Люлин 5”, бл.562, вх.1, ет.3, ап.10, ЕИК 200978465 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях. 2. Пристанищни контейнерни кранове и релсовите пътища към тях. 3. Електрически телфери. 4. Подвижни работни площадки. 5. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит. 6. Товарозахващащи приспособления.
С560 2010/10/19 ЕТ “Иво Ленков-Каравел” гр. София, ж. к. „Надежда”, бл.253, вх.Д, ап.113 ЕИК 831272515 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ или компресиран природен газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С561 2010/11/25 „Валкомерс” ООД гр. София, бул. „Ал. Стамболийски” № 233, ет. 8, ет. 8, EИК 131399114 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1.Стрелови кранове, монтирани на самоходни или несамоходни шасита; 2. Подвижни работни площадки 3. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит. Удостоверение № С561 / 25.11.2010 г. е заличено и обезсилено със Заповед № А-О-067 /14.07.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С562 2010/11/25 „ВТИ Консулт” ЕООД гр. София, район Илинден, ж.к „Света троица”, бл. 145, вх. В, ет. 6, ап. 65, ЕИК 201279925 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С563 2010/11/25 ЕТ „ София лифт – Стоян Грозданов” гр. София, ж.к „Илинден”, бл. 56, вх. В, ет. 6, ап. 18 рег. ф. д. № 4103/1996г. на СГС, БУЛСТАТ 121051586 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С564 2010/12/03 ВОДСТРОЙ 98 АД гр. София, ул. „Парчевич” 42, ет.5 ЕИК 119081953 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Преносни и разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и газови уреди за природен газ. 2. Газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № С564 / 03.12.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-026 /17.04.2014 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С565 2010/12/21 „Д.Г.С.-ТЕРМОСИСТЕМИ” ООД гр. София, р-н Сердика ул. „Калач” № 27 ЕИК 200619061 Поддържане и ремонтиране на електрохимичната защита на съоръжения под налягане, монтирани подземно или полуподземно.
С566 2010/12/22 „Изамет 1991” ООД гр. София, ж.к. ”Гара Искър”, ул. „5007-ма” № 5, ЕИК 831580356 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С566/22.12.2010 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-051/14.03.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С567 2011/01/12 „Партнърс Инженеринг” ООД гр. София, ж.к Люлин 5, бл. 562, вх. 1, ет. 3, ап. 10, ЕИК 200978465 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С567 / 12.01.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-002 /08.01.2014 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С568 2011/01/20 „ГАЗ КОНЕКТ” ООД София, р-н Красно село, ж.к. Борово, ул.”Ген. Ст. Тошев” №8, вх.Б, ет. 4, ап.Б7 ЕИК 201236393 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1.парни и водогрейни котли ; 2.съдове, работещи под налягане ; 3.тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4.Разпределителни газопроводи, промиш-лени и сградни газови съоръжения и инсталации и газови уреди за природен газ; 5. Промишлени и сградни газови съоръ-жения и инсталации и уреди за ВВГ. Удостоверение № С568/20.01.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-061/24.04.2018 г. на и. д. Зам. Главен директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. Състояние към: 06.10.2014 г. "НЕКСАС ИНДУСТРИАЛ" ЕООД град София , р-н Кремиковци кв. Челопечене, ул. Яне Стоянов № 28
С569 2011/01/28 „Асансьор МБ-97” ООД гр. София, бул. „Гоце Делчев”, № 7, ет. 1, ап. 2, ЕИК 201165697 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С570 2011/02/09 „Джи Пи Груп” ООД гр. София, район Триадица, бул. „Черни връх”, № 92, ЕИК 131124561 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на стоманени промишлени газови инсталации за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № С570/09.02.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-015/30.01.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град София , р-н Лозенец бул. ЧЕРНИ ВРЪХ № 59 А
С571 2011/02/09 „ЕЛМАС БЪЛГАРИЯ” ООД гр. София, район Триадица, Ул. „Орехова гора” № 6, ЕИК 175352714 Поддържане на: 1. Мостови кранове с товароподемност до 80 тона и релсовите пътища към тях; 2.Електрически телфери с товаро-подемност до 80 тона; 3. Конзолни кранове товароподемност до 10 тона; 4. Козлови кранове товароподемност до 10 тона.
С572 2011/02/15 „ИВТЕХ” ООД гр. София, район Сердика, ж.к. Банишора, бл.24, вх.Б, ет.9, ап.93 ЕИК 175136150 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1.Парни и водогрейни котли ; 2.Съдове, работещи под налягане ; 3.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4.Резервоари по §1, т.3 от Наредбата за съществ. Изисквания и оценяване на съответствието на съор. под налагане; 5.Разпределителни газопроводи, промиш-лени сградни и бутилкови газови инсталации и газови уреди за природен газ; 6. Газопроводи, промишлени сградни и бутилкови газови инсталации и газови уреди за ВВГ; 7.Автомобилни газови уредби за компресиран природен газ или ВВГ. На основание § 1, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С573 2011/02/28 „КО - МОНТАЖ” ООД гр. София с. Априлово, общ. Горна Малина, обл. София ЕИК 200006180 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Товароподемни кранове с ръчно задвижване. 2. Конзолни кранове. 3. Кулови кранове. 4.Стрелови кранове, монтирани на автомобили или самоходни или несамоходни шасита. 5. Мостови кранове. 6. Козлови кранове. 7. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове. 8. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове. 9. Товарозахващащи приспособления. 10. Подвижни работни площадки.
С574 2011/03/08 „БАЛКАН ИНЖЕНЕРИНГ 2” ЕООД София, р-н Триадица, ж.к. „Стрелбище”, бул. „П. Ю. Тодоров” бл.8, вх.8, ап.38 ЕИК 131304155 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на 1. Разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации, уреди и горивни уредби за природен газ с работно налягане до 1,6 МРа; 2. Промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации, уреди и горивни уредби за ВВГ. Удостоверение № С574/08.03.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-078/02.08.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С575 2011/03/21 „Отис Лифт” ЕООД гр. София, ул. „Пирин” № 40 А, ЕИК 831826594 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С575/21.03.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-182/08.12.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С576 2011/03/31 „Монтаж Електроинженеринг” ЕООД гр. София, район Младост, кв. „Горубляне”, ул. „Искър” № 33А, ет. 2, ЕИК 201334948 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Мостови кранове; 2. Козлови кранове; 3. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 4. Кулови кранове; 5.Стрелови кранове, монтирани на автомобили или самоходни или несамоходни шасита; 6.Строителни товаропътнически подем-ници; 7. Подвижни работни площадки. Удостоверение № С576/31.03.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-039/28.02.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С577 2011/04/01 „ПЪТНОСТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА” АД гр. София, район Подуяне, ул. „Бесарабия” №114 ЕИК 831928535 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на преносни и разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени и сградни газови съоръжения, инсталации, газови уреди и горивни уредби за природен газ. Удостоверение № С577/01.04.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-046/07.03.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град София , ул.БЕСАРАБИЯ № 114
С578 2011/04/04 „ВЕЛ-КАМ” ООД гр. София, ж.к. Младост 3, бл.313, вх.2, ет.11, ап.77 ЕИК 130331046 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1.Парни и водогрейни котли ; 2.Съдове, работещи под налягане ; 3.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода; 4.Разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени, сградни и бутилкови газови инсталации, уреди и горивни уредби за природен газ; 5. Газопроводи, промишлени, сградни и бутилкови газови инсталации, уреди и горивни уредби за ВВГ. Считано от 03.10.2011 г., дружеството е променило наименованието си на "ВЕЛ-КАМ" ЕООД и от 25.05.2017 г. седалището и адреса си на управление на: гр. София, ж. к. "Младост 3", бул. "Александър Малинов" № 51, ет. 2, офис 12В. ЕИК на дружеството остава непроменен.
С579 2011/04/08 „МАРКС АУТО-2” ЕООД гр. Перник, ул. „Максим Горки” бл.10, вх.В, ет.8, ап.22 ЕИК 113575105 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ или компресиран природен газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С580 2011/04/11 „АСАНСЬОРЕН ЗАВОД” ООД гр. София, район „Искър” ул. „Поручик Неделчо Бончев” № 3 ЕИК 175396511 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С580/11.04.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-193/28.12.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С581 2011/04/11 „АЛКИ-Л” ЕООД гр. София, район „Средец”, ул. „Аксаков” № 30, вх. А, ЕИК 121551253 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Кранове, стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита; 2. Кулови кранове; 3. Мостови кранове; 4. Козлови кранове; 5. Портални кранове. Удостоверение № С581/11.04.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-085/26.09.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С582 2011/04/11 „КВЛ-Княжево-Копитото” ЕООД гр. София, район Витоша, ж.к „Драгалевци”, ул. „Крушова градина” № 51, ЕИК 121518004 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Пътнически висящи едновъжени линии; 2. Товарни въжени линии; 3. Стационарни ски-влекове.
С583 2011/04/14 „ЕРАТЕРМ” ООД София, район Младост ж.к. „Младост 4”, бл.415, вх.7, ап.38 ЕИК 175204039 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Разпределителни газопроводи и съоръженията към тях, промишлени, сградни и бутилкови инсталации и газови уреди за природен газ. 2. Газопроводи и промишлени, сградни и бутилкови инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове. 3. Парни и водогрейни котли. 4. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода. 5. Съдове, работещи под налягане. 6. Бутилки и варели, предназначени за транспортиране на вещества от клас 2 по ADR или RID.
С584 2011/05/04 ”ОСКАР-ЕЛ” ЕООД гр. София, район Лозенец, ул. „Ст. Л. Костов” № 16, ЕИК 130343194 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Мостови кранове; 2. Козлови кранове; 3. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
С585 2011/05/09 „БАЛ КАН ИНЖЕНЕРИНГ 2” ЕООД София, р-н Триадица, ж.к. „Стрелбище”, бул. „П. Ю. Тодоров” бл.8, вх.8, ап.38 ЕИК 131304155 1.Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на стоманени газопроводи, газо-регулаторни и газоизмервателни пунктове и табла за природен газ; 2.Поддържане и ремонтиране на електрохимична защита на газови съоръжения за природен газ. Удостоверение № С585/09.05.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-077/02.08.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С586 2011/05/09 ЕТ „Сами – Г – Георги Дочев” Гр. София, ж.к. „Младост 2”, бл. 214, вх. 1, ет. 3, ап. 21, ЕИК 121383909 Поддържане на: 1. Кранове, стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита; 2. Подвижни работни площадки. Удостоверение № С586/09.05.2011 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-070/27.06.2018 г. на и. д. Зам. главен директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С587 2011/05/13 ЕТ „ДЕЯ ДИЗАЙН ИНЖЕНЕРИНГ - СЪЮ СЪЕВ” гр. София, район „Връбница”, , ж.к. „Надежда 5”, бл. 535, вх. Г, ет. 1, ап. 71 ЕИК 121150424 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Мостови и козлови кранове с товароподемност до 200 тона. 2. Стрелови кранове, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита с товароподемност до 200 тона. 3. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове. 4. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове. 5. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит с товароподемност до 20 тона. 6. Товарозахващащи приспособления. 7. Окачени кошове за повдигане на хора. 8. Подвижни работни площадки.
С588 2011/05/13 „ГОРДИЛ СЕРВИЗ” ЕООД гр. София, ж.к. „Суха река”, бл. 208, вх. Б ЕИК 201004797 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори.
С589 2011/05/16 ЕТ „КОКИ УСЛУГАТА-Кольо Колев” гр. София, район „Подуяне” ул. ”Христаки Павлович” №14 ЕИК 831262325 Поддържане и ремонтиране, без изпълне-ние на неразглобяеми съединения на газови уреди за природен газ или втечнени въглеводородни газове.
С590 2011/05/27 „К.В.- МОНТАЖИ-97” ЕООД с. Томпсън, общ. Своге ул. „Синчец” № 2 ЕИК 122084817 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С590/27.05.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-045/27.02.2017 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
С591 2011/05/28 „АЛЕКС ЕА ЛИФТС” ЕООД гр. София, ж.к. „Хладилника”, ул. „Филип Кутев” № 7, ЕИК 201463544 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Видно от Търговския регистър, считано от 29.01.2014 г., "АЛЕКС ЕА ЛИФТС" ЕООД е преименувано на "КОНЕ" ЕООД. град София , р-н Триадица "Околовръстен път" № 87
С592 2011/06/10 „НЕЛИКО 2007” ЕООД гр. София, ж.к. „Люлин”, бл. 310, вх. Г, ет. 4, ап. 77 ЕИК 175298152 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. Удостоверение № С592 / 10.06.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-129 / 05.12.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С593 2011/06/13 „БЪЛГЕРИЪН БОЙЛЕР ТЕХНОЛОДЖИС” ООД гр. София, р-н Сердика, ж.к. „Военна рампа”, ул. „202” №8 ЕИК 200181321 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1.Парни и водогрейни котли ; 2.Съдове, работещи под налягане ; 3.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода. град София , р-н Сердика кв. "ВОЕННА РАМПА", бул. ИСТОРИЯ СЛАВЯНОБЪЛГАРСКА № 8
С594 2011/06/22 “ВЕНКОВ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр. София, бул. “Цар Борис ІІІ” № 116, ет. 1, офис 6 ЕИК 131451059 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на тръбопроводи за водна пара или гореща вода. Удостоверение № С594/ 22.06.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-079/07.11.2019 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С595 2011/06/29 „ВАЙС” ООД гр. Перник, ж.к. „Тева”, ул. „Освобождение” №25 ЕИК 113553190 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на автомобилни газови уредби за ВВГ или природен газ. На основание § 1, т. 3 и § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С596 2011/07/05 „ТЕРМИКО” ООД София, ж.к. Слатина бл.28Б, вх.А, ет.5, ап.8 ЕИК 010858766 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1.Парни и водогрейни котли ; 2.Съдове, работещи под налягане ; 3.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода. 4. Промишлени газови съоръжения и инсталации за природен газ 5. Промишлени газови съоръжения и инсталации за ВВГ.
С597 2011/07/07 „КИА МОТОРС БЪЛГАРИЯ” АД София, р-н Лозенец Симеоновско шосе № 4а, ет.3 ЕИК 130917582 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ. На основание § 2, т. 3 от Постановление № 338 от 09.12.2011 г. за изм. и доп. на нормативните актове на МС
С598 2011/07/11 „Нова Лифт БГ” ООД гр. София, ул. „Борово” № 521 бл. 1, вх. А, магазин 2, ЕИК 201148915 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори. град София , р-н Красно село ул. Пирински проход № 47, вх. Г, ап. 4
С599 2011/07/28 ТЕРМОДИЗАЙНТОТАЛ ООД гр. София, ул. „Арарат” № 2 ЕИК 831653594 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Парни котли над 116,3 kW, работещи при свръхналягане до 0,05 МРа и водогрейни котли с температура на нагрятата вода до 110 ºС;
2. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа;
3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода до 1,0 МРа с температура до 150 ºС включително;
4. Разпределителни, промишлени, сградни газопроводи и инсталации и газови уреди за природен газ до 1,6 МРа, за отопление и производство на топла вода;
5. Газопроводи, промишлени, сградни и бутилкови газови инсталации и уреди за отопление и производство на топла вода за втечнени въглеводородни газове до 1,6 МРа.
С600 2011/08/04 Металлифт-2011 ЕООД гр. София, ж.к. „Младост 1”, бл. 1В, ЕИК 201475151 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
С601 2011/08/04 Вертикал Лифт – АС ООД гр. Плевен, ж.к „Сторгозия”, бл- 56, ет. 10, ап. 50, офис: гр. София, ж.к „Дружба”, бл. 100, вх. Б, ап. 31, ЕИК 200507009 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
С602 2011/08/25 Монтаж Комплект Инженеринг ЕООД гр. София, бул. „Асен Йорданов” № 8, ет. 4, ЕИК 010279783 Поддържане на мостови и козлови кранове Удостоверение № С602/25.08.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-108/01.06.2017 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С603 2011/08/25 Мути Лифт ЕООД гр. София, ж.к. „Гео Милев”, ул. „Христо Максимов” № 41, вх. 2, ЕИК 201547004 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
С604 2011/08/25 Щайгер БГ ЕООД гр. София, ж.к. „Студентски град”, бл. 59, вх. А, партер, ЕИК 175263692 Поддържане и ремонтиране на подвижни работни площадки. град София , р-н Студентски кв. Судентски град, ул. Проф. Кирил Попов № 3, бл. 4, ет. 1, ап. 3
С605 2011/08/26 ЕТ „Иванов – Петър Иванов”, гр. София, ж.к. „Левски” ул. „Бесарабия” № 50, ЕИК 831170948 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
С606 2011/08/26 Метросистем – България ЕООД гр. София, бул.” Андрей Ляпчев” № 1, ет.5, ап. 508 ЕИК 131235015 1.Поддържане на промишлени газови съоръжения и инсталации за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ; Удостоверение № С606/26.08.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-162/17.10.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
2.Ремонтиране и преустройване на стоманени промишлени газови съоръжения и инсталации за компресиран природен газ или втечнен въглеводороден газ.
С607 2011/08/26 СТАРТ-ИНЖЕНЕРИНГ АД гр. София, ул. „ Локомотив” №3 ЕИК 030217255 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, бутилкови инсталации, газови уреди и горивни уредби за природен газ;
2. Газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, бутилкови инсталации, газови уреди и горивни уредби за втечнен въглеводороден газ.
С608 2011/09/07 БИ ЕМ ЛИЗИНГ-ТРЕЙД АД гр. София, ул. „Трудолюбие” № 11, ап. 13, ЕИК 130696746 Поддържане и ремонтиране на хидравлични стрелови кранове, автомобилни кранове и подвижни работни площадки, монтирани на автомобилно шаси или бордови автомобил.
С609 2011/09/08 ИЛДИ-ЛИФТ ООД гр. София, ул. „Ангелов връх” № 28, вх. Б, ет. 3, ап. 13, ЕИК 201625665, Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори адрес за кореспонденция: гр. София, ж.к. „Дианабад”, бл. 5Г, ет. 1, ап. 3А
С610 2011/09/14 Национален дворец на културата- конгресен център София ЕАД гр. София 1414, пл.” България” No 1, Административна сграда ЕИК 201570119 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
С611 2011/09/14 Асансьори Стоянов и сие ООД гр.София ж.к. ”Овча купел” бл.418, вх.Д, ап.139 ЕИК 201654766 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
С612 2011/10/04 Д.А.Р.К.-2002 ООД гр.София 1504, ул.” Анжело Ронкали” No 16А ЕИК 130983415 Поддържане на: товароподемни кранове; бордови кранове, товароподемни колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове; електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит; товарозахващащи приспособления. Считано от 23.08.2011 г., "Д.А.Р.К.-2002" ООД е променило наименованието си на "Д.А.Р.К.-2002" ЕООД
С613 2011/11/09 ФЕНИКС МАШИНИ ООД гр.София , ул.” Стара планина” No 34 ЕИК 200638243 Поддържане на: автокранове; подвижни работни площадки, бордови кранове. Удостоверение № С613 / 09.11.2011 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-116 / 19.11.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С614 2011/11/22 ЕТ АССИМО 7-Петър Макариев гр.София, ж.к. „Надежда”, бл. 33, вх. В, ап. 66 ЕИК 121808043 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на асансьори със сложна конструкция–асансьори с двускоростно или регулируемо електрическо задвижване, със скорост на движение до 1.0 m/s, с автоматични врати, управлявани в група до два асансьора.
С614 2011/11/22 „СИНХРОН-С” ООД гр.София, район Средец, ул. „Кракра” №19А, ЕИК 040579893 Поддържане на съдове, работещи под налягане.
С615 2012/01/12 ЕВРО ЛИФТ 2000 ЕООД гр.София, ж.к. „Христо Смирненски”, бл. 19, вх. В, ет. 1, ап. 50 ЕИК 201607514 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
С616 2012/01/23 КРИПС 4 ООД гр.София, ж.к. „Симеоново”, ул. „Буката” № 4 ЕИК 121434613 Поддържане на кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита.
С617 2012/01/24 Ф-СТРОЙ ГРУП ЕООД гр.София, ж.к. „Младост 1”, бул.”Йерусалим”, бл.51, партер ЕИК 175185044 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1.Парни и водогрейни котли;
2.Съдове, работещи под налягане;
3.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода.
С618 2012/02/03 ЕТ „ТЕРМО-ПРОФИЛ-Г.ПОПОВ” гр. София, ж.к. „Слатина”, ул.„Шипченски проход”, бл.59, ет.7, ап.9 ЕИК 121293237 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1.Парни котли с работно налягане до 0,05МРа и водогрейни котли с температура на нагрятата вода до 110оС; 2. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода с налягане до1,6МРа включително. Удостоверение № С618/03.02.2012 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-002/16.01.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С619 2012/02/03 ЕТ „КРОМА ТРЕЙД – ПЕТКО ГЕОРГИЕВ” гр. София, кв. Челопечене, ул. „Пионер” № 7 ЕИК 831921665 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на газови уреди за втечнени въглево-дородни газове или природен газ. Удостоверение № С619/03.02.2012 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-022/30.01.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С620 2012/02/14 ФЕНИКС МАШИНИ ООД гр.София , ул.” Стара планина” No 34 ЕИК 200638243 Ремонтиране и преустройване на авто-кранове; подвижни работни площадки, бордови кранове. Удостоверение № С620 / 14.02.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-115 / 19.11.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С621 2012/02/23 „ЕМКО” ООД гр. София, ул. „Добрила” № 5, вх. 1, ет. 6, ап. 26 ЕИК 040615873 Поддържане, ремонтиране и преустройване на: 1. Съдове, работещи под налягане;
2. Парни и водогрейни котли;
3. Тръбопроводи за водна пара и гореща вода;
4. Метални промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, бутилкови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен газ;
5. Метални газопроводи, газови съоръжения и инсталации, горивни уредби и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.
С622 2012/02/27 ЛИФТ СОЛЮШЪН ООД гр.София, ж.к. „Левски В”, бл. 19, вх. В, ет. 7, ап. 60 ЕИК 201747039 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
С623 2012/02/27 ЕТ „ЦЕП КРАСИМИР ПАСКАЛЕВ” гр.София, ж.к. „Люлин”, бл. 236, вх. А, ет. 8, ап. 55 ЕИК 121222432 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № С623/27.02.2012 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-006/08.01.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗТИП
С624 2012/03/19 „ГАЗПЕТРОЛМЕХАНИКА” ООД гр.София, ул. „Хубавка” № 1-3, ет. 4, ап. 15 ЕИК 130559637 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на съдове, работещи под налягане. град София кв. ДЪРВЕНИЦА, бл. 35, вх. В, ап. 72
С625 2012/04/11 СЪРВИС ГРУП 2012 ЕООД гр. София, ж.к. „Левски Г” вх.Б, ап. 1 ЕИК 201785997 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Съдове, работещи под налягане. 2. Стоманени газопроводи, промишлени газови съоръжения и инсталации, бутил-кови инсталации и горивни уредби за при-роден газ. 3. Стоманени газопроводи, газови съоръ-жения и инсталации за втечнени въглево-дородни газове. Удостоверение № С625/11.04.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-192/14.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК. град Самоков СТРАНДЖА № 6
С626 2012/04/11 „РИТЕЙЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД гр.София, ул. „Солунска” № 2 ЕИК 131284051 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Съдове, работещи под налягане. 2. Резервоари.
С627 2012/04/12 „МЕДИТЕХ“ ООД гр.София, р-н „Красно село”, ул. „Ами Буе” № 52, ет. 1, ап. 1 ЕИК 131392221 Поддържане на съдове, работещи под налягане до 0,4 МРа.
С628 2012/04/21 СПЕКТРОНИК ООД гр.София, ж.к. „Овча купел”, бл. 6, вх. А, ет. 7, ап. 25 ЕИК 131396374 I. Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1.Съдове, работещи под налягане. 2.Метални газопроводи, промишлени газови съоръжения и инсталации за природен газ. II. Преустройване на метални промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
С629 2012/04/23 ГЮС ООД гр.София, ж.к. „Красно село ”, бл. 12, вх. А, ет. 1, ап. 3 ЕИК 010277348 Поддържане на: 1.Съдове, работещи под налягане. 2.Ограничителни устройства на парни водогрейни котли. Удостоверение № С629/23.04.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-243/27.12.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗТИП.
С630 2012/04/24 ВЕКТОР ЛИФТ ООД гр. София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ №1, бл. 1, вх. 1, ет. 1, ап. 3 ЕИК 201811164 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
С631 2012/04/25 ЕТ ОРЕЛ ЦВЕТАН ЗДРАВКОВ гр. София ж.к. Бистрица, ул. „Шопска комуна“ 18 ЕИК 831424300 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № С631 / 25.04.2012 г. е обезсилено и търговеца е заличен отрегистъра със Заповед № А-О-053 / 28.07.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С632 2012/04/25 СД ЛИФТ БО-АЛ гр. София, район "Подуяне", ж.к. "Суха река", ул. "Константин Фотинов", трафопост до бл. 23, ЕИК 040002607 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № С632 / 25.04.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-039 / 09.07.2019 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С633 2012/04/26 Напоителни системи ЕАД гр. София, бул. „Цар Борис III“ №136 ЕИК 831160078 Поддържане на: 1,кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или самоходни или несамоходни шасита; 2,електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове,
С634 2012/05/04 ЕТ БОСИ- ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ гр. София, ж.к. „Толстой“, бл. 34, вх. Ж, ап. 109 ЕИК 831468859 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
С635 2012/05/04 ИМПУЛС КО ООД гр. София ул. „Добруджански край“ № 1, вх. А, ет. 4,ап. 10 ЕИК 130258609 Поддържане на: 1. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита. 2. Подвижни работни площадки. град София , р-н Лозенец кв. Лозенец, Милин камък № 50, бл. 3, вх. А, ет. 2, ап. 5
С636 2012/05/16 „ВЕРТИКАЛ 11“ ООД гр. София ж.к. „Дружба“, бл. 182 ЕИК 201623301 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
С637 2012/05/16 „ДЕЙНДЖЪРС И БУ“ ЕООД гр. София кв. Кремиковци, ул. „ Цар Калоян“ №39 ЕИК 175049845 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Кранове мостови и козлови и релсовите пътища към тях. 2. Кулокранове и релсовите пътища към тях. 3. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита. 4. Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит. 5. Подвижни работни площадки, 6. Товарозахващащи приспособления. 7. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове и релсовите пътища към тях. 8. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища и релсовите пътища към тях 9. Бордови кранове.
С638 2012/06/05 „МЕТАЛТРЕЙД ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД гр. София ж.к. „Суха река“, пазар „Герена“, павилион №14 ЕИК 131035826 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Кранове мостови, козлови, конзолни, стрелови и релсовите пътища към тях. 2. Товароподемни електрически колички, движещи се по надземни релсови пътища и релсовите пътища към тях. 3. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове и релсовите пътища към тях. 4. Товарозахващащи приспособления 5. Подвижни работни площадки Удостоверение № С638/05.06.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра на ДАМТН със Заповед № А-О-049/28.02.2017 г. на Заместник-председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК. град София , кв. ж.к.Суха река, бл. 81, вх. А, ет. 1, ап. 1
С639 2012/06/13 ЕТ „ЕМИЛ ПЕТРУНОВ” гр. София, район „Младост”, ж.к. „Младост 1”, бл. 43, вх. 12, ет. 2, ап. 195, рег. ф. д. № 5895 / 1993 г. на СГС, ЕИК 121281402 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
С640 2012/06/20 „ДЖИ ПИ ГРУП“ ООД гр. София, район „Триадица“ бул. „Черни връх“ № 92 ЕИК 131124561 Поддържане и ремонтиране на съдове, работещи под налягане и батерии от бутилки, предназначени за транспортиране на газове от клас 2 по ADR, RID и ADN. Удостоверение № С640/20.06.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-012/30.01.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. град София , р-н Лозенец бул. ЧЕРНИ ВРЪХ № 59 А
С641 2012/06/22 „ДРУЖБА ЛИФТ“ ООД гр. София ж.к. „Дружба-1“, бл. 83, вх. В, ет. 7, ап. 65 ЕИК 202071051 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори кореспонденция: гр. София ж.к. „Дружба-1“,Трафопост до бл. 115
С642 2012/06/22 ЕТ „ М ЛИФТ-ДИМИТЪР ДИМИТРОВ“ гр.София-1359, ж.к. „Люлин 5”, бл.539, вх.А, ет.6, ап.29 ЕИК 131205730 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
С643 2012/07/02 „Сити М Лифт“ ЕООД гр. Хасково, ул. „Епископ Софроний“ №24, вх. А, ет. 2, ап. 4 ЕИК 201956505 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора. Адрес за кореспонденция: гр. София пл. „Славейков“ №4А, ет. 6, ап. 34
С644 2012/07/16 „Автомагистрали“ ЕАД гр. София бул. „Стамболийски“ № 116 ЕИК 831646048 Поддържане на : 1. Подвижни работни площадки 2. Мостови и козлови кранове 3. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита 4. Кулокранове 5. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове.
С645 2012/07/16 „ТЕНАКС 2011“ ЕООД гр. София ж.к. „Овча купел“-2 ул. „Промишлена“ № 27 ЕИК 201670596 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Съдове, работещи под налягане. 2. Метални промишлени газови съоръжения и инсталации за приро-ден газ. 3. Метални газопроводи, газови съо-ръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове. Удостоверение № С645/16.07.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-189/08.11.2016 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП и чл. 60, ал. 1 от АПК.
С646 2012/07/18 „АДИМЕКС 2000“ ООД гр. Костенец ул. Белмекен 4 ЕИК 130342726 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Мостови и козлови кранове и релсовите пътища към тях. 2. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита. 3. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове 4. Подвижни работни площадки. 5. Товарозахващащи приспособления. Удостоверение № С646 / 18.07.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-063 / 02.10.2015 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С647 2012/07/20 ЕТ „ДИМАЛ-68-ДИМИТЪР ГРЪНЧАРОВ“ гр. София ж.к. „Младост ”, бл. 13, вх. 1, ет. 1, ап. 122, тел. 0887122898 ЕИК 131107001 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № С647/20.07.2012 г. е обезсилено и търговеца е заличен от регистъра със Заповед № А-О-072/14.10.2019 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение второ)от ЗТИП.
С648 2012/07/20 ЕТ „АЛЕКСАНДЪР Б. ПЕЙЧЕВ- СЕРВИЗ“ гр. София район „Овча купел”, ул. „Народно хоро” № 69 ЕИК 202080698 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
С649 2012/07/20 „ДЖАНИЕЛИ ЛИФТ“ ЕООД гр. София ж.к. „Люлин“ бл. 149, ет. 2, ап. 6 ЕИК 201942256 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
С649 2012/07/24 „ГАЗО-ЕНЕРГИЙНО ДРУЖЕСТВО-ЕЛИН ПЕЛИН“ ЕООД гр. Елин Пелин бул. „София“ № 13 ЕИК 175005806 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Разпределителни газопроводи, про-мишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, бутилкови инсталации и газови уреди за природен газ /без изпълнение на неразглобяеми съеди-нения от мед или медни сплави чрез спояване/. 2. Газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, бутилкови инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове /без изпълнение на неразглобяеми съеди-нения от мед или медни сплави чрез спояване/.
С650 2012/08/03 „ГАЗ ОЙЛ ТЕРМИНАЛ“ ЕООД район Кремиковци ж.к. „Сеславци“ „КЛЬОКНЕР – МЕТАЛСНАБ“ ЕИК 200670102 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Съдове, работещи под налягане. 2. Стоманени промишлени газови съоръ-жения и инсталации за природен газ. 3. Стоманени газопроводи, газови съоръ-жения и инсталации за втечнени въглеводородни газове.
С651 2012/08/09 СД „ЕЛЕКТРО-КВАРЦ-КАЗАКОВ и СЪДРУЖНИЦИ” гр. София ж.к. „Лозенец“ ул. „Якубица” №20, бл. 24б1, ет. 3, ап. 9 ЕИК 040574152 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на съдове, работещи под налягане. Удостоверение № С651 / 09.08.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-046 /03.04.2013 г. на главния директор на ГД “ИДТН”, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С652 2012/09/12 „ДЕВ ФЕРДИНАНДОВ“ ООД гр. София, район "Люлин", ж.к. "Люлин", трафопост до бл. 916 ЕИК 131065011 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на асансьори със скорост на движение до 1.0 m/s, управлявани в група до два асансьора.
С653 2012/09/26 „УЛИЧНО ОСВЕТЛЕНИЕ“ ЕАД Гр. София Ул. „Будапеща“ №17, ет. 5, ляво крило ЕИК 130596938 Поддържане на подвижни работни площадки - стрелови, телескопични с максимална стойност на основните параметри: товароподемност до 2000 кг, височина на повдигане до 40 м.
С654 2012/09/26 „РОС УНИВЕРСАЛ“ ЕООД гр. София ж.к. „Люлин“, бл. 329, вх.А, ет. 8, ап. 21 ЕИК 175400228 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на самостоятелни асансьори с едноскоростно или двускоростно асинхронно електрозадвижване или с електро-хидравлично задвижване, с ръчни или полуавтоматични врати, с релейно или електронно управление и с височина на повдигане до 25 m.
С655 2012/10/09 „СИТИ ЛИФТ СЪРВИС“ ООД гр. София ж.к „ Люлин“, бл. 417, вх. Е, ет. 4, ап. 112 ЕИК 202154821 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на асансьори със скорост до 1м/с, управлявани в група до два асансьора.
С656 2012/10/02 „МИСО“ ЕООД гр. София ж.к „ Младост“, бл. 341, вх. 1, ет. 3, ап. 9 ЕИК 202176458 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на асансьори със скорост до 1м/с, управлявани в група до два асансьора.
С657 2012/10/10 „ХБГ – 2000“ ЕООД гр. София бул. „Черни връх“ №160 ЕИК 121870920 Поддържане и ремонтиране на газови уреди за природен газ или втечнен въглеводороден газ, предназначени за готвене, без изпълнение на неразглобяеми съединения.
С658 2012/10/11 „КЗУ ГРУП – ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД гр. София р-н „Студентски“ ул. „Христо Вакарелски“ № 12 ЕИК 131442875 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Съдове, работещи под налягане до 2,5 МРа, с изключение на ограничителните им устройства. 2. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода, с изключение на ограни-чителните им устройства. Удостоверение № С658 / 11.10.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-066 /18.09.2019 г. на председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП. Състояние към: 04.03.2015 г. "КЗУ ГРУП - ИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД
С659 2012/10/19 „ТЕХНОТЕРМ ИНЖЕНЕРИНГ“ ЕАД гр. София р-н „Връбница“ ул. „Адам Мицкевич“ № 4А ЕИК 202217951 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на: 1. Парни водогрейни котли. 2. Съдове, работещи под налягане. 3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода. 4. Преносни и разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, бутилкови инсталации, горивни уредби и газови уреди за природен. 5. Газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, бутилкови инсталации, горивни уредби и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.
С660 2012/10/30 ЕТ „СТРАХИЛ КИРИЛОВ“ Гр. Перник, ул. „Васил Левски“, бл. 12, вх. Б, ап. 12 ЕИК 823049270 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на асансьори със скорост до 1м/с, управлявани в група до два асансьора. Удостоверение № С660/30.10.2012 г. е обезсилено и търговецът е заличен от регистъра със Заповед № А-О-055/28.03.2018 г. на Главния директор на ГД ИДТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП.
С661 2012/10/30 „САВИ ЛИФТ“ ООД гр. София ж.к. „Младост 4“, бл. 468, вх. 4 ЕИК 200970256 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори Удостоверение № С661/30.10.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-034/25.05.2015 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 от ЗТИП
С662 2012/11/21 „Д.А.Р.К.2002” ЕООД гр.София 1504, ул.” Анжело Ронкали” No 16А ЕИК 130983415 Поддържане, ремонтиране и преустройване на : 1. товароподемни кранове; 2. бордови кранове; 3. товароподемни колички, движещи се по надземни релсови пътища, които не са монтирани на товароподемни кранове; 4. електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 5. багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит; 6. подвижни работни площадки; 7. товарозахващащи приспособления.
С663 2012/11/27 „ЛТТ-91“ ООД гр. София р-н „Овча купел“ ул. „Роден кът“ № 2а, ет. 3, ап. 5 ЕИК 121308486 Ремонтиране и преустройване на: 1. Съдове, работещи под налягане до 1,6 МРа. 2. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода.
С664 2012/11/27 „ДЖИЕВ“ АД Гр. Костинброд ПТИЦЕКОМБИНАТ ЕИК 122011744 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на стоманени и пластмасови разпределителни газопроводи и съоръже-нията към тях за природен газ, с работно налягане до 0,6 МРа.
С665 2012/12/04 „ТОКОМИ“ ЕООД гр. Перник ж.к. „Изток“, ул. „Клемент Готвалд“ №8 ЕИК 823082758 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на : 1. мостови и козлови кранове; 2. кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита; 3. електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове; 4. товарозахващащи приспособления Удостоверение № С665/04.12.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-191/28.12.2017 г. на Председателя на ДАМТН, на основание чл. 36, ал. 4 от ЗТИП Състояние към: 05.06.2015 г. "ТОКОМИ" ООД
С666 2012/12/06 РАДОМИР МЕТАЛ ИНДЪРСТРИЙЗ АД гр. Радомир ж.к.„Индустриална зона“ ЕИК 175115373 I. Поддържане, ремонтиране и преустройване на : 1. Парни и водогрейни котли; Удостоверение № С666/06.12.2012 г. е обезсилено и дружеството е заличено от регистъра със Заповед № А-О-108/20.12.2019 г. на Председател на ДАМТН, на основание чл. 36а, ал. 4 (предложение трето)от ЗТИП.
2. Съдове, работещи под налягане;
3. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода;
4. Стоманени разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации и горивни уредби за природен газ;
5. Мостови и козлови кранове;
6. Кранове стрелови тип, монтирани на автомобили или на самоходни или несамоходни шасита;
7. Електрически телфери, които не са монтирани на товароподемни кранове;
8. Подвижни работни площадки.
II. Ремонтиране на товарозахващащи приспособления.
С667 2012/12/21 ГРИЙН ЕНЕРДЖИ СИСТЕМС ООД гр. София ж.к „ Младост-1“ бл. 28А, вх. 1, ет. 7, ап. 34 ЕИК 200674798 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на : 1.Парни водогрейни котли;
2.Съдове, работещи под налягане;
3.Тръбопроводи за водна пара или гореща вода;
4.Преносни и разпределителни газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, бутилкови инсталации и газови уреди за природен газ;
5. Газопроводи, промишлени и сградни газови съоръжения и инсталации, бутилкови инсталации и газови уреди за втечнени въглеводородни газове.
С668 2012/12/21 ГАРАНТСТРОЙ КОМПЛЕКТ АД гр. София район „ Красно село“ ул. „Природа“ № 4 ЕИК 175046468 Поддържане, ремонтиране и преустрой-ване на : 1. Съдове, работещи под налягане.
2. Тръбопроводи за водна пара или гореща вода;
3. Стоманени или пластмасови разпределителни газопроводи, промишлени газови съоръжения и инсталации и бутилкови инсталации за природен газ;
4. Стоманени или пластмасови газопроводи, промишлени газови съоръжения и инсталации и бутилкови инсталации за втечнени въглеводородни газове.
С669 2013/01/10 КАЛОС-7 ЕООД гр. София ж.к. Сердика, ул. Гюешево, бл. 20, вх. 1, ет. 7, ап. 26 ЕИК 130572684 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори
С670 2013/02/07 ЕТ НЕС – НЕДЯЛКО ТРАЯНОВ гр. София, ул. „Цар Самуил”№93, вх. Б, ет. 2 ЕИК 121174286 Поддържане, ремонтиране и преустройване на асансьори със скорост на движение до 1 m/s., управлявани в група до два асансьора.
С671 2013/02/07 ЕТ ТЕРМИНАЛ 3 – ТИНЧО ТРИФОНОВ гр. Бо