одобрен

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация при община Костенец 2021

Уникален идентификатор:  4151c84e-8988-4068-88e3-8f9aaa369f99

достъп заявления ЗДОИ информация община регистър РМС 436/2017 Костенец

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2022-01-17 17:06:27
  • Създаден от: kostenetz
  • Последна промяна: 2022-01-17 17:06:27

Вх. номер

Заявител

Искана информация

Решение

1. 95-00-1/22.01.2021 г. Сдружение ,,Съдействие и подкрепа за информирано общество" гр. Елин пелин 2100, пл. ,,Независимост" № 14 Информация относно изготвянето и утвърждаването на План - график за провеждането и възлагането на обществени поръчки през 2021 г; изготвен и изпратен отговор
2. 95-00-2/10.03.2021г. Фондация " Антикорупционен фонд" гр. София -1000, ул." Кн. Борис І" № 71, офис 2 Информация относно номерацията , обхвата и адреса на изборните секции, на територията на община Костенец. изготвен и изпратен отговор
3. 95-00-03/18.03.2021г. " Ателие Чупетловски"ЕООД гр. София -1111, ул." Едисон" № 32, ет. 5, ап.7 Информация относно извършване на авторски надзор на обект"Корекция на р. Марица в регулация на гр. Костенец от моста на ул."Цар.щосе до заустването на р. Очушница- Етап 1"-актове и протоколи. изготвен и изпратен отговор
4. 95-00-04/22.03.2021 г. А.Иванова Информация относно актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейности на община Костенец за 2020 г. изготвен и изпратен отговор
5. 95-00-5/12.04.2021 г. С. Иванова Информация относно годишният план за ползване на дървесина на община Костенец за 2021 г. / съдържаща отделите/ изготвен и изпратен отговор
6. 95-00-6/ 12.04.2021 г. Св. Степова Информация относно Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България / Отчети за изпълнението на програмата, отчети по чл.40, ал.1, ал.2 и ал.3/ изготвен и изпратен отговор
7. 95-00-7/14.04.2021 г. Български Хелзинкски Комитет Информация относно гласуването с подвижна избирателна кутия от избиратели, поставени под зав.дължителна карантина или задължителна изолация съгласно ЗЗ / бр. подадени заявления до 31.03.2021 г.,след 31.03.2021 г. и бр. образувани секции/ изготвен и изпратен отговор
8. 95-00-8/21.04.2021 г. Фондация " Антикорупционен фонд" гр. София -1000, ул." Кн. Борис І" № 71, офис 2 Информация относно броя на заявилите настоящ адрес лица на територията на община Костенец за периода 01.01.2021 - 20.03.2021 г., бр. на избирателите подали заявления за вписване в избирателните списъци и броя на лицата променили настоящият си адрес в друго населино място изготвен и изпратен отговор
9. 95-00-9/05.05.2021 г. А. Стоев Информация относно сключените договори за абонаментно правно обслужване с адвокати и адвакатски дружества за периода 2016-2020 г., цени на месечният абонамент,броя на процесуално представителство по граждански и административни дела и материалният им интерес и размера на разходи за процесуалната представителство изготвен и изпратен отговор
10. 95-00-10/21.05.2021 г. Фондация " Институт за пазарна икономика" гр. София -1142, бул." Патриарх Евтимий" № 10, ет. 2 Информация относно размера на избрани данъци и такси на територията на община Костенец изготвен и изпратен отговор
11. 95-00-11/23.06.2021 г. Финансово - счетоводна къща " Симбула" ООД гр. София -1000, ул. " 11-ти август" № 17 Информация относно размера такси за битови отпадъи на всички хотели и нанаториуми на територията на община Костенец изготвен и изпратен отговор
12. 95-00-13/28.09.2021 г. Фондация " Антикорупционен фонд" гр. София -1000, ул." Кн. Борис І" № 71, офис 2 Информация относно броя на променилите настоящ адрес лица на територията на община Костенец за периода 01.04.2021 - 30.06.2021 г., бр. на избирателите подали заявления за гласуване по настоящ адрес и броя на лицата променили настоящият си адрес в друго населино място изготвен и изпратен отговор
13. 95-00-14/23.12.2021 г. Фондация " Тръст за социална алтернатива" гр. София -1000, бул." Патриарх Евтимий" № 64 Информация за подпомагане заплащането на такси в общински детски градини, дължими от родителите за дейности по хранене на децата в задължителна предучилищна възраст на територирията на община Костенец изготвен и изпратен отговор
14. 95-00-15/23.12.2021 г. Т. Димитров Информация относно сключвани договори за абонаментно правно обслужване за периода 2016-2020 г., цени месечен абаначмент, сключени договори за правна помощ - 2016-2020 г., бр. на дела по гражданси и административни дела, р-р на разходите, изплатени суми по д-р за строителство, копие на всички ф-ри за п-д 2016-2020 г., финансов кредит- р-р ,, наложени финансови корекции, брой стопанисващи търговски и туристически обекти в общината,бр. лица стопанисващи търговски и туристически обекти с разрешителни съгласно ЗАПСП -брой и размер на наложени санкции, изчисления на количествен отпадък и бр. пешеходни пътеки изготвен и изпратен отговор
15. 95-00-16/23.12.2021 г. Фондация " Антикорупционен фонд" гр. София -1000, ул." Кн. Борис І" № 71, офис 2 Информация относно размера на битовите отпадъци за периода 2015-2021 г. и списък на обществените договори сключени за сметосъбирани от община Костенец за услугата за същият период. изготвен и изпратен отговор
16. 95-00-17/29.12.2021 г. Б. Тожаров Информация относно сключвани договори за абонаментно правно обслужване за периода 2016-2020 г., цени месечен абаначмент, сключени договори за правна помощ - 2016-2020 г., бр. на дела по гражданси и административни дела, р-р на разходите, изплатени суми по д-р за строителство, копие на всички ф-ри за п-д 2016-2020 г., финансов кредит- р-р ,, наложени финансови корекции, брой стопанисващи търговски и туристически обекти в общината,бр. лица стопанисващи търговски и туристически обекти с разрешителни съгласно ЗАПСП -брой и размер на наложени санкции, изчисления на количествен отпадък и бр. пешеходни пътеки изготвен и изпратен отговор
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте