одобрен

Регистър за достъп до обществена информация в Общинска администрация - Брацигово

Уникален идентификатор:  430485a1-ce32-4656-bc46-1749f34f0741

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-04-02 11:31:51
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2020-04-02 11:31:51

Регистъра за достъп до обществена информация в Общинска администрация - Брацигово

Регистрация на заявлението Производство по разглеждане на заявлението Фактическо предоставяне на информацията
Дата/ № Заявител- име, презиме, фамилия Предмет на заявлението /искана информация Удължаване на срока/ основание/ дата Писма по чл. 31, ал. 2 от ЗДОИ/ дата Съгласие/ несъгласие на третото лице/ дата Решение на Кмета на общината/ дата Приемо-предавателен протокол №/ дата
1 63-22-1/08.02.2017г. Фондация "Програма Достъп до Информация" - Николай Николай Нинов Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ръководената администрация, както и форматите, в които е достъпна. 24.02.2017 г.
2 33-50-1/25.05.2017 г. Фондация"Институт за пазарна икономика гр. София - Весела Добринова Предоставяне на информация за размера на избрани данъци и такси, както и други аспекти от работата на поверената Ви администрация 29.05.2017 г.
3 94Г-240-1/20.10.2017г. Инж. Георги Миленков Миленков гр.Брацигово, ул."Преврен"№19 Предоставяне на информация за издадено удостоверение за завършен груб строеж на вила №316, акт за приемане на конструкцията, собственост на Йорданка Г. Михова 02.11.2017 г.
4 62-23-1/12.12.2017г. Съюз за България гр. София, ул."Иван Денгоклу №3А Камелия Симеонова Предоставяне на информация за всички трудови договори сключени за периода 01.01.2011 -01.01.2017, всички свободни длъжности, общ брой граждански договори,разходи за възнаграждения за трудови и граждански договори РДР-11/20.12.2017 20.12.2017 г.
5 63-22-1/07.02.2018г. Фондация "Програма Достъп до Информация" - Николай Николай Нинов, гр. София, бул."Васил Левски"№76, ет.3 Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация в ръководената от Вас администрация през 2017 г., който включва и данни за направените откази и причините за това. Решение №РДР-5/07.02.2018 г. Писмо изх.№ 63-22-1-1/12.02.2018 г.
6 94А-1289-1/06.07.2018 г. Ангел Георгиев Стефанов, гр. София ул."Маестро Кънев"№78, вх."Б",ап.3 Предоставяне на информация за проведените обществени обсъждания. Решение №РДР-11/24.07.2018г. Писмо изх № 94А-1289-1-1/25.07.2018г.
7 30-35-1/30.07.2018г. "Екоинтеграл"ЕООД Ирена Иванова Предоставяне на обществена информация относно имот № XX-481 в кв.51 в регулацията на село Бяга Решение № РДР-12/03.08.2018г.
8 30-35-2/ 17.08.2018г. "Екоинтеграл"ЕООД Ирена Иванова Предоставяне на обществена информация относно имот № XX-481 в кв.51 в регулацията на село Бяга . Притежава ли собственикът строително разрешение по надлежния ред. Издадено ли е удостоверение за въвеждане в експлоатация на обекта Писмо с изх.№30-35-2-1 от 22.08.2018 г. Несъгласие от 3-то лице Уведомително писмо с изх № 30-35-2-2 от 05.09.2018 г.
9 30-1955-1/30.01.2019г. "Автомагистрали" ЕАД гр. София, бул.Цар Борис ІІІ" №215 ет. 4 Предоставяне на достъп до протоколите от заседанията на съвета на директорите на "Автомагистрали"ЕАД изрично писмено несъгласие с изх.№ 30-1955-1/30.01.19г. №30-1955-1/01.02.2019г.
10 38-20-1/22.02.2019г. Фондация"Програма за достъп до информация" бул."Васил левски"№76 Предоставяне на информация за отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация от общ. сектор в общината за 2018 година Решение № РДР-6/25.02.2019 №38-20-1-1/26.02.2019г.
11 94Ю-53-1/25.03.2019г. Юлиан Дацев гр. София Предоставяне на информация за издадени заповеди за календарните 2018 и 2019 год. издадени на основание чл. 63, ал.2 от ЗМДТ Решение № РДР-8/25.03.2019г. №94Ю-53-1-1/28.03.2019г.
12 91-210-1/28.03.2019г. СНЦ "Български правозащитен алианс" гр.Пловдив Предоставяне на информация за последните 4 години от 2015 до 2018 вкл. Общината плащала ли е на Националната асоциация на председателите на общински съвети в РБ дължимия членски внос към тази асоциация Решение № РДР-9/10.04.2019г. №91-210-3/10.04.2019г.
13 33-50-1/10.04.2019г. Институт за пазарна икономика гр. София Заявление за достъп до обществена информация, касаещ размера на местните данъци и такси в общината. Решение № РДР-10/16.04.2019г. №33-50-1-1/16.04.2019г.
14 38-05-3/19.04.2019г. Камара на архитектите в България гр. София Заповед за назначаване на настоящия състав на общински/районен експертен съвет по устройство на територията, заповед за изменение/ допълнениена заповедта на заповедта за назначаване на ОБСУТ и Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги предоставяне от общината или Тарифа / ценоразпис на услугите, предоставяни от общината на основоние ЗУТ. Решение № РДР-11/23.04.2019г. №38-05-3-1/24.04.2019г.
15 94Б-163-1/04.06.2019г. Борислав Данаилов Донов гр.Брацигово Предоставяне на достъп до обществена информация, относно: Информация за договори за СМР по улици №94Б-163-1#1/11.06.2019г.
16 94Б-163-2/20.06.2019г. Борислав Данаилов Донов гр.Брацигово Предоставяне на достъп до обществена информация, относно: В архива на Общински съвет фотокопие на договор за СМР и проектна документация №94Б-163-2/24.06.2019г.
17 30-1632-2/13.08.2019г. Наталия Герасимова Хрестова-Михайлова Предоставяне на достъп до обществена информация, относно: Брой на работещи социални работници, псохолози, педагози, детегледачи, рехабилитатори, приемни родители, лични асистенти, здравни медиатори и др. помагащи професионалисти в общината, степен на образование и образователни квалификации за последните 3 години, 2017г.,2018г.,2019г. Решение № РДР-21/20.08.2019г. № 30-1632-223.08.2019г.
18 94В-1138-1/15.01.2020г. Велин Севдалинов Харбазов, гр. София жк. Студентски град Предоставяне на достъп до обществена информация, относно: № 94В-1138-2/27.01.2020г.
19 94В-1144-1/10.02.2020г. Венцислава Ангелова, гр.Габрово Предоставяне на достъп до обществена информация, относно: Справка за изплатени средства по нетрудови и граждански договори, сключени за периода 2017-2019г. Решение № РДР-9/21.02.2020г. № 94В-1144-1#1/21.02.2020г.
20 94Х-216-1/14.02.2020г. Христинка Владова с. Голец Предоставяне на достъп до обществена информация, относно: Какъв е бил броят на служителите назначени в общината във връзка МДТ за период 01.01.2014г. До 01.01.2020г.и какви са длъжностните им характеристики; Какъв е размерът на събраните през 2014г. годишни данъци за недвижими имоти; Какъв е бил % за облагане на НИ за физически и ЮЛ през 20174г. Решение № РДР-10/27.02.2020г. № 94Х-216-1#1/27.02.2020г.
21 94М-1172-1/02.03.2020г. Мариям Раффи Божилова гр. София Предоставяне на достъп до обществена информация, относно: Наличието и характеристиките на зелени покриви и зелени стени на територията на общината; Актуална наредба на общината за изграждане и опазване на зелената система Решение № РДР-13/13.03.2020г. №94М-1172-1#1/13.03.2020г.