одобрен

Регистър на свободните земи частна общинска собственост - Община Троян към 13.02.2020г.

Уникален идентификатор:  435fe77c-be5b-4b58-ad08-6daa02ea0e18

земи общинска собственост имоти общинска собственост

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-18 15:41:11
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2020-03-18 15:41:11

Приложение №1

към Решение № 81./13.02.2020 г. на ОбС - Троян за определяне на общинските пасища, мери и ливади за общо ползване през стопанската 2020-2021 година и определяне на правила за ползването им
Списък
на общински пасища, мери и ливади, които се предоставят за общо ползване през стопанската 2020-2021 година
№ по ред Землище Идентификатор Стар номер Площ (кв.м) Начин на трайно ползване/предназначение Местност Категория НВ
1 с. Борима 05445.31.58 29201 Пасище Горен Дюзлюк 4 ОПФ
2 236.908 дка 05445.31.60 6328 Пасище Олумата 6 ОПФ
3 05445.35.59 42596 Пасище Канията 4 ОПФ
4 05445.36.19 52871 Пасище Канията 4 ОПФ
5 05445.54.10 17591 Пасище Реката 4 ОПФ
6 05445.54.18 7199 Пасище Реката 4 ОПФ
7 05445.56.3 25715 Пасище Арпалъка 4 ОПФ
8 05445.57.1 40052 Пасище Арпалъка 9 ОПФ
9 05445.800.83 60106 10641 Пасище Долен Дюзлюк 6 ОПФ
10 05445.800.84 4714 Пасище Долен Дюзлюк 6 ОПФ
11 с. Голяма Желязна 15703.108.8 1098 Ливада Широко торище 9 ОПФ
12 68.044 дка 15703.109.87 15891 Пасище Дойновото (Гала) 9 ОПФ
13 15703.111.71 7766 Ливада Турското гробище 4 ОПФ
14 15703.113.19 1513 Пасище Данови лъки 5 ОПФ
15 15703.113.20 10519 Пасище Данови лъки 5 ОПФ
16 15703.113.69 3766 Пасище Данови лъки 5 ОПФ
17 15703.113.93 5105 Пасище Данови лъки 5 ОПФ
18 15703.116.98 4446 Ливада Лъките 9 ОПФ
19 15703.116.100 704 Ливада Лъките 9 ОПФ
20 15703.122.14 9068 Ливада Тихня (Топленска могила) 10 ОПФ
21 15703.127.33 8168 Ливада Радей 10 ОПФ
22 с. Дебнево 20300.72.12 416 Ливада Балово 7 чл.19
23 2.537 дка 20300.72.16 1349 Ливада Балово 7 чл.19
24 20300.263.11 590 Пасище Лъката 4 чл.19
25 20300.263.115 182 Пасище Лъката 4 чл.19
26 с. Добродан 21590.21.9 25905 Пасище Мерен дере 6 ОПФ
27 108.086 дка 21590.23.3 52536 Пасище Гюнето 6 ОПФ
28 21590.23.4 15391 Пасище Гюнето 6 ОПФ
29 21590.127.10 14254 Пасище Горната мера 6 ОПФ
30 с. Калейца 35290.141.15 82466 Ливада Илюрница 8 ОПФ
31 с. Ломец 44241.124.10 12530 Ливада Дюстарла 10 чл.19
32 39.057 дка 44241.124.23 11031 Ливада Дюстарла 10 чл.19
33 44241.129.9 15496 Ливада Генето 9 чл.19
34 с. Патрешко 55587.12.4 5663 Ливада Алиевото 6 чл.19
35 63.467 дка 55587.12.70 10668 Ливада При Стефан Динин 6 чл.19
36 55587.12.75 5676 Ливада Алиевото 6 чл.19
37 55587.12.77 2382 Ливада Алиевото 6 чл.19
38 55587.20.66 23717 Пасище Беликова могила 9 чл.19
39 55587.45.103 4445 Пасище Орничето 6 чл.19
40 55587.45.144 45144 10916 Ливада Орничето 8 чл.19
41 с. Старо село 70500.71.6 10195 Ливада Корията 5 чл.19
42 20.292 дка 70500.73.1 2228 Ливада Корията 5 чл.19
43 70500.73.7 627 Ливада Корията 5 чл.19
44 70500.73.8 838 Ливада Корията 5 чл.19
45 70500.73.11 1948 Ливада Корията 5 чл.19
46 70500.73.12 3306 Ливада Корията 5 чл.19
47 70500.73.37 1150 Ливада Корията 5 чл.19
48 с. Чифлик 81476.36.24 53987 Пасище Дългата рътлина 9 чл.19
49 366.788 дка 81476.43.3 8837 Пасище Кози дял 9 чл.19
50 81476.50.8 600008 15463 Ливада Шубрачов дол 9 чл.19
51 81476.57.1 6896 Пасище Дулевски средоци 8 чл.19
52 81476.61.9 42143 Ливада Горялата рътлина 9 чл.19
53 81476.61.10 29193 Ливада Горялата рътлина 9 чл.19
54 81476.61.13 58001400 20234 Пасище Дульовски дол 9 чл.19
55 81476.65.1 12664 Ливада Х.усойна 9 чл.19
56 81476.67.54 133753 Ливада Пресяка 9 чл.19
57 81476.79.100 43618 Пасище Мандрещето 8 чл.19
Общо 987645