одобрен

31.10.2019-Отчет за касовото изпълнение на бюджета

Уникален идентификатор:  4442e28b-7e14-4bea-92ef-fa4d1665a5e0

Описание:

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.10.2019

общински бюджет отчет

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 16:12:58
  • Създаден от: stoyan_petkov
  • Последна промяна: 2020-02-11 16:12:58

1

ОЧАКВАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА за 2019 година

1 на ОБЩИНА : Струмяни Струмяни
Код по ЕБК : 5112 5112
1 ПОКАЗАТЕЛИ ОТ ЕБК §§ Уточнен план за 2019 г. Отчет към: Очаквано изпълнение на бюджета по месеци за 2019 г. (месечно изменение) Очаквано изпълнение за 2019 г. – общо
1 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 октомври април май юни юли август септември октомври ноември декември (сбора от к.2 до к.11)
1 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 РАЗДЕЛ I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ (от §§01 до 48) 9990 1197951 591250 0 0 591250
1 в т.ч.:
Данък при придобиване на имущество по дарения и възмезден начин 1304 40000 13838 13081 13081 40000
Приходи и доходи от собственост 2400 376000 87098 144451 144451 376000
Държавни такси 2500 0 0 0
0 Постъпления от продажба на нефинансови активи 4000 9200 28073 0 0 28073
0 Приходи от концесии 4100 200000 42269 78865 78866 200000
0 Помощи и дарения от страната 4500 30000 19900 5050 5050 30000
0 Помощи и дарения от чужбина 4600 0 0 0 0 0
0 Получени чрез небюджетни предприятия средства от КФП по международни програми 4700 0 0 0
0 Разпределени към администратори от чужбина средства по международни програми и договори (-) 4800 0 0 0
1 РАЗДЕЛ II РАЗХОДИ (§§ 01 до 57) 9991 8010744 6321910 0 0 6321910
в т ч.:
Разходи за лихви 2000 0 11982 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11982
Вътрешни (§21-00; §22-00; §29-00) 2100 0 11982 11982
Външни (§25-00; §26-00; §27-00, §28-00) 2600 0 0 0
0 Текущи трансфери, обезщетения и помощи за домакинствата 4200 35425 29027 3199 3199 35425
0 Субсидии и др.текущи трансфери за нефинансови предприятия 4300 14913 14913 0 0 14913
0 Основен ремонт на дълготрайни материални активи 5100 828348 803234 0 25114 828348
0 Придобиване на дълготрайни материални активи 5200 1354663 885067 0 469596 1354663
0 Придобиване на нематериални дълготрайни активи 5300 30240 0 0 30240 30240
0 Придобиване на земя 5400 0 0 0
0 Капиталови трансфери 5500 0 0 0
1 РАЗДЕЛ III БЮДЖЕТНИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ - трансфери и временни безлихвени заеми (&&31 до 78) 9992 5457069 5081602 0 0 5081602
1 в т.ч.:
1 Временни безлихвени заеми между бюджети и сметки за средствата от Европейския съюз (нето) 7600 0 666831 0 0 666831
1 БЮДЖЕТНО САЛДО (дефицит/излишък) (I. - ІІ.+ ІІІ.) -1355724 -649058 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -649058
1 контрола 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 РАЗДЕЛ IV. ФИНАНСИРАНЕ НА БЮДЖЕТНОТО САЛДО 9993 1355724 649058 0 0 649058
1 в т.ч. :
0 Придобиване на дялове, акции и съучастия (нето) 7000 0 0 0
0 Предоставена възмездна финансова помощ (нето) 7200 0 0 0
0 Заеми от чужбина - нето (+/-) 8000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Получени заеми от чужбина (+) §§ 80-11; 80-12; 80-31; 80-32; 80-51; 80-52; 80-97 8011 0 0 0
0 Погашения по заеми от чужбина (-) §§ 80-17; 80-18; 80-37; 80-38; 80-57; 80-58; 80-98 8017 0 0 0
0 Заеми от банки и други лица в страната - нето (+/-) 8300 0 -353109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -353109
Получени заеми от банки в страната (+) §§ 83-11; 83-12 8311 0 0 0
Погашения по заеми от банки в страната (-) §§ 83-21; 83-22 8321 0 0 0
Получени заеми от други лица в страната (+) §§ 83-71; 83-72 8371 0 0 0
Погашения по заеми от др.лица в страната (-) §§ 83-81; 83-82 8381 0 -353109 0 0 -353109
Емисии на държавни (общински) ценни книжа (+) 8500 0 0 0
Погашения на държавни (общински) ценни книжа (-) 8600 0 0 0
0 Събрани средства и извършени плащания за сметка на други бюджети, сметки и фондове - нето (+/-) 8800 -130027 333286 0 0 333286
0 Приватизация на дялове, акции и участия 9000 0 0 0
Покупко-продажба на държавни (общински) ценни книжа от бюджетни организации - нето (+/-) 9100 0 0 0
0 Друго финансиране - нето (+/-) 9300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 Чужди средства от държавни/общински предприятия (+/-) 9301 0 0 0
0 Чужди средства от други лица (небюджетни предприятия и физически лица) (+/-) 9310 0 0 0
0 Задължения по финансов лизинг и търговски кредит (+) 9317 0 0 0
0 Погашения по финансов лизинг и търговски кредит (-) 9318 0 0 0
0 Друго финансиране - операции с активи - предоставени временни депозити и гаранции на други бюджетни организации (-/+) 9336 0 0 0
0 Друго финансиране - операции с пасиви - получени временни депозити и гаранции от други бюджетни организации (-/+) 9337 0 0 0
0 Друго финансиране - операции с активи (+/-) 9338 0 0 0
0 Друго финансиране - операции с пасиви (+/-) 9339 0 0 0
0 Получени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (+) 9395 0 0 0
0 Прехвърлени парични наличности при преобразуване на бюджетни организации (-) 9396 0 0 0
0 Депозити и средства по сметки - нето (+/-) 9500 1485751 668881 0 0 0 0 0 0 0 0 0 668881
0 Наличности в началото на периода (+) §§ от 95-01 до 95-06 9501 1485751 1485751 1485751
Наличности в края на периода (-) §§ от 95-07 до 95-12 9507 0 -816870 0 0 -816870
Преводи в процес на сетълмент (-/+) 9513 0 0 0
0 Преоценка на валутни наличности (нереализирани курсови разлики) по сметки и средства в страната (+/-) 9514 0 0 0
end
Забележки:
1. Данните се попълват в лева.
2. В справката се попълват единствено колоните за очакваното по месеци до края на годината, като броят на тези колони се определя в зависимост от избрания месец, към който се прави отчетът т.е. ако отчетът се прави към м.април, при избор на 30.04.2019 г. в sheet “OTCHET”, колоните, които ще се визуализират автоматично от системата в sheet „OCHAKVANO“ и които ще следва да се попълват, ще са от м.май до м.декември.
3. В колоните "Уточнен план за 2019 г." и "Отчет към …… " автоматично се генерират даннни от sheet "OTCHET" към съотвтения месец.
4. При попълването на очакваното изпълнение по месеци, данните следва да представляват предвижданата оценка само за конкретния месец.Очакваните оценки по месеци представляват изменение на съответния параграф за конкретния месец, поради което могат да бъдат и с положителен, и с отрицателен знак, вкл. по отношение на наличностите в края на периода
5. На редовете за разделите от ЕБК (в жълт цвят) се попълват данните общо за съотвения раздел, а на редовете след тях (в т.ч.) се попълват данни за избраните бюджетни позиции.
6. Колоната "Очаквано изпълнение за 2019 г. - общо" е сума от отчета към съответния месец и очакваните суми по бюджетните позиции, разнесени по месеци.