одобрен

Регистър на заявленията за достъп до информация в РИОСВ Шумен през 2018 г.

Уникален идентификатор:  44f318c7-fbd6-4dc5-8c75-2779f3ac28b5

достъп заявления информация регистър риосв шумен РМС 436/2017

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-05-02 09:39:44
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2019-05-02 09:39:44

Регистър на заявленията за достъп до информация и движението им за периода 01.01.2018 – 30.06.2018 г.

Заявление № Вид на исканата информация Заявител Решение за предоставяне на достъп до информация Решение за отказ за предоставяне на достъп до информация Мотиви за отказа Обжалване Друго
журналисти граждани НПО Други
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
802/08.02.2018г Данни, относно асфалтовите бази на територията на РИОСВ Шумен - да - - - - - - Дадено отговор с писмо № 802/19.02.2018г
940/14.02.2018г Информация, относно планове, програми, проекти, инв. предлож./намерения, попадащи в границите на ЗЗ/ - - - да - - - - Даден отговор с писмо № 940/21.02.2018г
1345/08.03.2018г Информация относно атмосферния въздух - да - - - - - - Даден отговор с писмо №1345/13.03.2018 г.
1908/03.04.2018г Информация относно химическия състав на падналия сняг - да - - - - - - Даден отговор с писмо, че не е налична информация с №1908/13.04.2018 г.
2053/11.04.2018г Информация, относно планове, програми, проекти, инв. предлож./намерения, попадащи в границите на ЗЗ/ - - да - - - - - Даден отговор с писмо № 2053/23.04.2018г
ЗДОИ-02/18.05.2018 г. Служебна информация относно засегнати площи на местообитания - да - - Даден отговор с писмо №ЗДОИ-2/01.06.2018 г.
ЗДОИ – 01/03/23.05.2018 г. Информация относно данни от замервания на АИС – Шумен - - да - Препратено на ИАОС с №ЗДОИ-3/30.05.2018 г.
ЗДОИ-4/05.06.2018 г. Информация за инвестиционни намерения и др. процедури - - да - - - - - Искане за уточняване с
ЗДОИ-5/29.11.2018 г. Информация за инвестиционни намерения и др. процедури - - - да Решение №1/05.12.2018 г. - - - -
- - - . - - -
- - - . - - -
- - - - - - -
- - - .
Забележки: Информацията, която се попълва в колона № 11 “Друго” е следната:
-          Когато заявление е препратено на съответния компетентен орган (териториални поделения на МОСВ и всички останали задължени по ЗДОИ субекти) за вземане на отношение по компетентност.
-          Когато органа не разполага с исканата информация и уведомява с писмо заявителя.Когато заявлението е оставено без разглеждания поради непълноти в самото заявление или когато заявителя не е конкретизирал исканата информация.Като цяло в графата се отразяват всички случаи, в които не е изготвяно Решение за достъп/отказ за предоставяне на информация.
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте