одобрен

Б Ю Д ЖЕ Т - НАЧАЛЕН ПЛАН НА ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА 2 0 1 9г.

Уникален идентификатор:  457b05ac-3ab1-4589-97a7-82be33969e62

Описание:

за 2019г.

бюджет община Разград РМС 214/2016

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-11-18 13:50:20
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2020-11-18 13:50:20

""

НАИМЕНОВАНИЕ НА ПОКАЗАТЕЛИТЕ

§§

БЮДЖЕТ - ОБЩО

държавни дейности

местни дейности

дофинансиране

10 I. ПРИХОДИ, ПОМОЩИ И ДАРЕНИЯ §§ 01 - 48 16092158 557819 15534339 0
15 1. Данъчни приходи §§ 01 - 20 4915100 0 4915100 0
в т. ч. трансфери за отчислени приходи § 65 0
20 2.Неданъчни приходи §§ 24 - 42 11177058 557819 10619239 0
25 2.1 Приходи и доходи от собственост §24 5733503 577911 5155592 0
26 в. ч. т. вноски от приходи на държавни и общински предприятия и институции под.§ 24-01 0 0 0 0
30 нетни приходи от продажба на услуги, стоки и продукция под.§ 24-04 4273712 186572 4087140 0
35 приходи от наеми на имущество и земя под.§§ 24-05 и 24-06 1459791 391339 1068452 0
40 2.2 Приходи от такси §§ 25 - 27 5369850 0 5369850 0
45 2.3 Глоби, санкции и наказателни лихви §28 317400 1500 315900 0
50 2.4 Други неданъчни приходи §§ 36 - 37 и §§ 41 - 42 -680695 -21592 -659103 0
51 2.5 Постъпления от продажба на нефинансови активи § 40 с изключение на под.§ 40-71 437000 0 437000 0
52 0
0
60 3. Помощи и дарения от страната § 45 0 0 0 0
65 4. Помощи и дарения от чужбина §§ 46 - 48 0 0 0 0
70 II. РАЗХОДИ §§ 01 - 57 48273340 28643364 18440503 1189473
75 1. Персонал §§ 1 - 8 30578035 23368985 6138947 1070103
75 1.1 Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни прав. § 01 22595959 18200367 3942280 453312
80 1.2. Други възнаграждения и плащания за персонала § 02 2785135 1261121 1183596 340418
85 1.3. Осигурителни вноски §§ 05 и 08 5196941 3907497 1013071 276373
90 2. Издръжка §§ 10; 19; 46 14094228 4184097 9844179 65952
95 3. Лихви §§ 21 - 29 108182 0 108182 0
100 в т. ч. външни §§ 25 - 28; 29-69/29-70 и 29-92 0 0 0 0
105 4. Социални разходи, стипендии §§ 39 - 42 223155 148155 75000 0
106 в т. ч. стипендии § 40 130855 115855 15000 0
107 5.Субсидии §§ 43 - 45 846260 702260 134000 10000
108 6. Придобиване на нeфинансови актииви §§ 51 - 54 2173480 239867 1890195 43418
110 7. Капиталови трансфери § 55 0 0 0 0
115 8. Предоставени текущи и капиталови трансфери за чужбина § 49 0 0 0 0
115 9. Прираст на държавния резерв и изкупуване на земеделска продукция (+ § 57 - под.§ 40-71) 0 0 0 0
120 в т. ч. плащания за попълване на държавния резерв под.§;57-01 0 0 0 0
125 постъпления от продажби на държавния резерв (-) (-)под.§ 40-71 0 0 0 0
127 10. Резерв за непредвидини и неотложни разходи §;00-98 250000 0 250000 0
130 III. Трансфери §§ 30 - 31; 32; 60 - 67; 69; 74 - 78 30196706 26738106 3458600 0
135 1. Трансфери от/за ЦБ за/от други бюджети §§ 30 - 31; 60 29746706 26738106 3008600 0
140 2. Други трансфери §§ 32; 61- 67; 74 - 78 450000 0 450000 0
145 в т. ч. временни безлихвени заеми §§ 74 - 78 500000 0 500000 0
150 трансфери за отчислени постъпления § 65 0 0 0 0
160 0
162 3. Трансфери за поети осигурителни вноски и данъци § 69 0 0 0 0
165 IV. Вноска в общия бюджет на ЕС § 33 0 0 0 0
175 V. Дефицит / излишък = I - II +III + IV -1984476 -1347439 552436 -1189473
180 контрола OK
185 VI. Финансиране §§ 70 - 98 1984476 1347439 637037 0
190 0
195 1. Външно финансиране §§ 80 - 82; 92-01; 95-21/95-22; 95-28/95-29 и 95-49 0 0 0 0
200 получени външни заеми под.§§ 80-11/80-12; 80-31/80-32; 80-51/80-52 и 80-97 0 0 0 0
205 погашения по външни заеми под.§§ 80-17/80-18; 80-37/80-38; 80-57/80-58; 80-80 и 80-98; 0 0 0 0
210 държавни /общински/ ЦК емитирани на м/нар. капиталови пазари § 81 0 0 0 0
215 получени погашения по предоставени кредити от др, д/ви § 82 0 0 0 0
220 операции с др. ЦК и финансови активи под. § 92-01 0 0 0 0
230 остатък в лв.равн. по валутни сметки и каса в чужбина от предх. период под. §§ 95-21и 95-22 0 0 0 0
235 наличности в лв. равн.по валутни сметки и каса в чужб. в кр.на периода под. §§ 95-28/95-29 и 95-49 0 0 0 0
240 2. Придобиване на дялове, акции, съучастия и др, финансови активи § 70 0 0 0 0
245 3. Възмездни средства §§ 71 - 73 и 79 0 0 0 0
250 предоставени под. § 71-01 и § 72-01 0 0 0 0
260 възстановени под. § 71-02 и § 72-02 0 0 0 0
265 нето плащания по активирани гаранции, поръчителства и преоформен дълг § 73 0 0 0 0
0
270 предоставени заеми към крайни бенифициенти под. § 79-01 0 0 0 0
275 възстановени суми по заеми от крайни бенифициенти под. § 79-02 0 0 0 0
280 4. Приватизация на дялове, акции и участия § 90 0 0 0 0
285 5. Покупко-продажба на държавни/общински/ ценни книжа от бюджетните предприятия § 91 0 0 0 0
290 6. Друго вътрешно финансиране §§ 83; 85 - 88; 92-02; 93 -2267146 -19475 -2247671 0
295 операции по вътрешен дълг и финан. активи- нето §§ 83; 85 - 86 и 92-02 -700000 0 -700000 0
300 друго финансиране §§ 87; 88 и 93 -1567146 -19475 -1547671 0
310 7.Суми по разчети за поети осигур, вноски и данъци §89 0 0 0 0
320 8. Наличности в началото на периода под. §§ 95-01 до 95-06 4251622 1366914 2884708 0
330 9 Наличности в края на периода под. §§ 95-07 до 95-13 0 0 0 0
335 10. Преоценка на валутни наличности под. § 95-14 0 0 0 0
340 11. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" от предх. период под. §§ 96-01 до 96-03 0 0 0 0
345 12. Депозити и сметки консолидирани в "Единната сметка" в края на периода под. §§ 96-07 до 96-09 0 0 0 0
350 13. Касови операции, депозити, покупко-продажба на валута и сетълмент операции § 98 0 0 0 0
355 в т. ч. покупко-продажба на валута (+/-) под. § 98-30 0 0 0 0
Линк за сваляне в CSV формат: Копирай
Линк за сваляне в JSON формат: Копирай
Линк за сваляне в XML формат: Копирай
 

Моля изчакайте