одобрен

Главен регистър на общинската собственост

Уникален идентификатор:  46240a67-adc1-4dab-9a8f-b8dbedcf002f

Описание:

Главен регистър на общинската собственост

общинска собственост Община Разград

Текуща версия: 3

Показвана версия: 3

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-01 17:03:50
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2020-01-08 14:16:56
  • Последно променил: galya_krasteva_krasteva

Дата

Община

Населено място

Улица

Улица №

Блок/Вход

ЖK

Местност

Описание

Предоставени права

Квартал

Парцел

Кад.район

ПИ №

Вид имот

Площ

Цена

Граници

Разпореждания

ДО

Забележки

1 17.10.2005 г. Разград гр. Разград  Имот №816005 - широколистна гора 2719,43 дка.  на основание чл.12, ал.5 на Кмета на Община Разград      
2 17.10.2005 г. Разград с. Островче  Имот №100001 - широколистна гора 818,171 дка.  На основание чл.12, ал.5 на Кмета на Община Разград.      
3 31.10.2005 г. Разград с. Дряновец  Имот №000925 - дървопроизводствена площ 1,966 дка. (едно цяло деветстотин шестдесет и шест хилядни дка) Сгради: 1.Помпена станция със ЗП - 77 кв.м. (седемдесет и седем кв.м.), 1(един)етаж, монолитна конструкция, 1962г. 2.Трафопост със ЗП - 9 кв.м. (девет кв.м.), 1(един) етаж, 1962г.  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград  С договор №325/12.12.2005г. имота е заменен с имот на "Енергомонтаж - РР" АД гр.Разград.    
4 8.11.2005 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот с площ 3530 кв.м (три хиляди петстотин и тридесет кв.м.), за който са отредени: 1.УПИ № VI-51 (шест римско тире петдесет и едно арабско) с площ 2665 кв.м. (две хиляди шестстотин шестдесет и пет кв.м.) с построените в него - 1(един) брой – Склад масивен – ЗП - 178 кв.м. (сто седемдесет и осем кв.м.), 1965г. (хиляда деветстотин шестдесет и пета година); 1(един) брой – Склад масивен – ЗП – 146 кв.м. (сто и четиридесет кв.м.), 1965г. (хиляда деветстотин шестдесет и пета година); 1(един) брой – Склад масивен – ЗП – 226 кв.м. (двеста двадесет и шест кв.м.),  На ОП “Общински жилища и сгради” гр.Разград със Заповед №154/12.03.1998г на кмета на Община Разград  С Договор №135/04.04.2006г. за доброволна делба имотът е разделен в реални граници между Община Разград и "Социалинвест" ЕАД Разград.  58403.1  
10 21.11.2005 г. Разград гр. Разград  Имот №64363 (шестдесет и четири хиляди триста шестдесет и три) – лозе 541кв.м. (петстотин четиридесет и един кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Симеон Георгиев Върбанов - договор №91/15.02.2006г.  109.7  
5 21.11.2005 г. Разград гр. Разград  Имот №142602 (сто четиридесет и две хиляди шестстотин и две)– селскостопанска територия 597 кв.м. (петстотин деветдесет и седем кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Бойка Димитрова Иванова - договор №344/28.12.2005г.  59  
6 21.11.2005 г. Разград гр. Разград  Имот №134636 – лозе 508 кв.м. (петстотин и осем кв.м.) Категория на земята – шеста  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Пламен Стоянов Ганчев - договор №345/30.12.2005г.  64.7  
7 21.11.2005 г. Разград гр. Разград  Имот №76105 (седемдесет и шест хиляди сто и пет) – нива 702 кв.м. (седемстотин и два кв.м.) Категория на земята – шеста  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Мариан Петров Георгиев - договор №346/30.12.2005г.  49.3  
8 21.11.2005 г. Разград гр. Разград  Имот №161497 (сто шестдесет и една хиляди четиристотин деветдесет и седем ) – лозе 447 кв.м. (четиристотин четиридесет и седем кв.м.) Категория на земята – шеста  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Стоян Димитров Стоянов - договор №342/28.12.2005г.  80.2  
9 21.11.2005 г. Разград гр. Разград  Имот №76112 (седемдесет и шест хиляди сто и дванадесет) – нива 687 кв.м. (шестстотин осемдесет и седем кв.м.) Категория на земята – шеста  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Рачо Иванов Ненков - договор №343/28.12.2005г.  48.2  
11 7.12.2005 г. Разград с. Стражец  Урегулиран поземлен имот №IV-79;80 (четири римско тире седемдесет и девет точка запетая осемдесет арабско) с площ 677кв.м. (шестстотин седемдесет и седем кв.м.)  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Нуридин Хайри Вели - договор №109/08.03.2006г.  1236.9  Заповед №3201/21.11.2007г.
12 7.12.2005 г. Разград с. Стражец  Урегулиран поземлен имот №XXI-79;80 (двадесет и едно римско тире седемдесет и девет точка запетая осемдесет арабско) с площ 689кв.м. (шестстотин осемдесет и девет кв.м.)  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Анифе Мюмюн Мехмед - договор №124/23.03.2006г.  1374.6  Заповед №3228/26.11.2007г.
13 7.12.2005 г. Разград с. Стражец  Урегулиран поземлен имот №XXII-79;80 (двадесет и две римско тире седемдесет и девет точка запетая осемдесет арабско) с площ 688кв.м. (шестстотин осемдесет и осем кв.м.)  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Анифе Мюмюн Мехмед - договор №116/17.03.2006г.  1257  Заповед №3225/26.11.2007г.
14 7.12.2005 г. Разград с. Ясеновец  Урегулиран поземлен имот №X-177 ( десет римско тире сто седемдесет и седем арабско) с площ 831кв.м. (осемстотин тридесет и един кв.м.)  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Хюсеин Руждиев Салиев - договор №101/24.02.2006г.  1518.2  Заповед №3202/21.11.2007г.
15 13.12.2005 г. Разград гр. Разград  Имот №522206 (петстотин двадесет и две хиляди двеста и две) – пасище, мера 0,688 дка (нула цяло шестстотин осемдесет и осем дка) Категория на земята – пета  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Продаден на "СЕМПЕ 2"ООД гр.Разград - Договор №183/07.06.2006г.  21.5  
16 14.12.2005 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №IV-2567 (четири римско тире две хиляди петстотин шестдесет и седем арабско) с площ 237кв.м. (двеста тридесет и седем кв.м.); Жилищна сграда с ЗП – 61,85 кв.м. (шестдесет и едно цяло осемдесет и пет стотни кв.м.), 2 (два) етажа, с изба с площ 31,36 кв.м. (тридесет и едно цяло и тридесет и шест стотни кв.м.) и таванско помещение с площ 42,84 кв.м. (четиридесет и две цяло и осемдесет и четири стотни кв.м.) масивна , 1969г.  ОП “Общински жилища и сгради” Разград.  Имотът продаден на Юсеин Сали Муртаза - договор №95/21.02.2006г.  6855.8  
17 14.12.2005 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №III-2567 (три римско тире две хиляди петстотин шестдесет и седем арабско) с площ 220кв.м. (двеста и двадесет кв.м.); Жилищна сграда с ЗП – 61,85 кв.м. (шестдесет и едно цяло осемдесет и пет стотни кв.м.), 2 (два) етажа, с изба с площ 31,36 кв.м. (тридесет и едно цяло и тридесет и шест стотни кв.м.) и таванско помещение с площ 42,84 кв.м. (четиридесет и две цяло и осемдесет и четири стотни кв.м.) масивна , 1969г.  ОП “Общински жилища и сгради” Разград.  Имотът продаден на Стоян Йорданов Стоянов - договор №107/06.03.2006г.  6704.6  
18 15.12.2005 г. Разград гр. Разград  Имот №94251 (деветдесет и четири хиляди двеста петдесет и едно) – лозе 773 кв.м. (седемстотин седемдесет и три кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Георги Антонов Обретенов - договор №219/14.07.2006г.  168.8  
19 15.12.2005 г. Разград гр. Разград  Имот №93708 (деветдесет и три хиляди седемстотин и осем) – лозе 1006 кв.м. (хиляда и шест кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Калоян Тодоров Колев - договор №189/12.06.2006г.  204  
20 15.12.2005 г. Разград гр. Разград  Имот №92923 (деветдесет и две хиляди деветстотин двадесет и три) – лозе 580 кв.м. (петстотин и осемдесет кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Стоян Николов Петков - договор №198/26.06.2006г.  117.6  
21 15.12.2005 г. Разград гр. Разград  Имот №134100 (сто тридесет и четири хиляди и сто) – лозе 638 кв.м. (шестстотин тридесет и осем кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Стоянка Василева Ковачева - договор №193/19.06.2006г.  129.4  
22 15.12.2005 г. Разград гр. Разград  Имот №130056 (сто и тридесет хиляди и петдесет и шест) – лозе 425 кв.м. (четиристотин двадесет и пет кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Младен Тодоров Маринов - договор №93/16.02.2006г.  86.2  
23 15.12.2005 г. Разград гр. Разград  Имот №64402 (шестдесет и четири хиляди четиристотин и две) – лозе 250кв.м. (двеста и петдесет кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Мартин Стилянов Младенов - договор №185/08.06.2006г.  50.7  
24 15.12.2005 г. Разград гр. Разград  Имот №65002 (шестдесет и пет хиляди и две) – лозе 270кв.м. (двеста и седемдесет кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Мартин Стилянов Младенов - договор №184/08.06.2006г.  54.8  
25 15.12.2005 г. Разград гр. Разград  Имот №64754 (шестдесет и четири хиляди седемстотин петдесет и четири) – лозе 516кв.м. (петстотин и шестнадесет кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Бейзут Викретов Сюлейманов - договор №195/20.06.2006г.  104.6  
26 15.12.2005 г. Разград гр. Разград  Имот №64753 (шестдесет и четири хиляди седемстотин петдесет и три) – лозе 520кв.м. (петстотин и двадесет кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Бейзут Викретов Сюлейманов - договор №194/20.06.2006г.  105.5  
27 15.12.2005 г. Разград гр. Разград  Имот №64247 (шестдесет и четири хиляди двеста четиридесет и седем) – лозе 751кв.м. (седемстотин петдесет и един кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Стоянка Янкова Николова - №100/24.02.2006г.  152.3  
28 15.12.2005 г. Разград гр. Разград  Имот №74590 (седемдесет и четири хиляди петстотин и деветдесет) – лозе 652 кв.м. (шестстотин петдесет и два кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Асен Велков Миланов - договор №302/18.10.2006г.  142.4  
29 15.12.2005 г. Разград гр. Разград  Имот №120210 (сто и двадесет хиляди двеста и десет) – лозе 1116кв.м. (хиляда сто и шестнадесет кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград  Имотът е продаден на Михаил Манолов Михайлов - договор №98/24.02.2006г.  243.7  
30 15.12.2005 г. Разград гр. Разград  Имот №64957 (шестдесет и четири хиляди деветстотин петдесет и седем) – лозе 1252кв.м. (хиляда двеста петдесет и два кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград  Имотът е продаден на Айше Мехмедова Ботровлиева - договор №126/24.03.2006г.  253.9  
31 15.12.2005 г. Разград гр. Разград  Имот №94307 (деветдесет и четири хиляди триста и седем) – изоставени трайни насаждения 723 кв.м. (седемстотин двадесет и три кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Иван Василев Дучев - договор №99/24.02.2006г.  157.9  
32 15.12.2005 г. Разград гр. Разград  Имот №130108 (сто и тридесет хиляди сто и осем) – нива 938 кв.м. (деветстотин тридесет и осем кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Галин Здравков Иванов - договор №97/24.02.2006г.  112.9  
33 15.12.2005 г. Разград гр. Разград  Имот №130088 (сто и тридесет хиляди осемдесет и осем) – лозе 433 кв.м. (четиристотин тридесет и три кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Милен Иванов Иванов - договор №175/26.05.2006г.  94.6  
34 15.12.2005 г. Разград гр. Разград  Имот №130081 (сто и тридесет хиляди осемдесет и едно) – лозе 519 кв.м. (петстотин и деветнадесет кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Русан Пенчев Куцаров - договор №288/21.09.2006г.  105.3  
35 3.2.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №93728 (деветдесет и три хиляди седемстотин двадесет и осем) – лозе 504 кв.м. (петстотин и четири кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Росица Георгиева Парушева и Серьожа Серафимов - договор №122/17.03.2006г.  114  Заповед №3176/21.11.2007г.
1 15.2.2006 г. Разград гр. Разград Кирил и Методий 2  Урегулиран поземлен имот №IV (четири римско) с площ 3610,00кв.м. (три хиляди шестстотин и десет кв.м.); Сграда художествена галерия “Илия Петров” с ЗП – 582,00 кв.м. (петстотин осемдесет и два кв.м.), 1 (един) етаж, масивна , 1960г.  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград. 505 485 3607   , , Имотът е предоставен за безвъзмездно ползване на "Дом за стари хора с отделение за лежащо болни" гр.Разград - Решение №575.3 по протокол №40/21.04.2003г. на Общински съвет Разград, , , Предоставено безвъзмездно право на ползване на Министерството на Правосъдието за срок от 10 години - Решение 142/31.05.2004г. на Общински съвет Разград, , , , , , Имотът е предоставен на концесия за 16 години на Сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб "Антибиотик" гр.Разград - договор №341/29.12.2005г.  143401.4 НОВ АОС №183/09.03.2011г.
2 15.2.2006 г. Разград гр. Разград БЕЛИ ЛОМ 36  Поземлен имот пл.№1728 (хиляда седемстотин двадесет и осем) с площ 284,00кв.м.(двеста осемдесет и четири кв.м.); Сграда “Радиотранслационен възел гр.Разград” с ЗП – 70,00 кв.м. (седемдесет кв.м.), 1 (един) етаж върху маза – ЗП – 70,00 кв.м. (седемдесет кв.м.), масивна , 1958г.  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград. 502 1728 294    20873.6  НОВ АОС №271/12.08.2014Г.
36 24.2.2006 г. Разград гр. Разград  Партерен етаж със ЗП – 439,00кв.м. (четиристотин тридесет и девет кв.м.) от 5(пет) етажен жилищен блок, масивен, 1971 г. Избено помещение с полезна площ 74,00кв.м.(седемдесет и четири кв.м.) 22,68% (двадесет и две цяло и шестдесет и осем %) ид.ч. от общите части и правото на строеж на сградата  На ОП “Общински жилища и сгради” гр.Разград със Заповед №428/17.05.1999г. на Кмета на Община Разград.    150760.6  
37 9.3.2006 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот – парцел №V-552 (пет римско тире петстотин петдесет и две арабско) с площ 286,00кв.м. (двеста осемдесет и шест кв.м.); Жилищна сграда с ЗП – 97,00 кв.м. (деветдесет и седем кв.м.), 1 (един) етаж, върху маза с ЗП – 97,00 кв.м. (деветдесет и седем кв.м.), масивна , 1942г.  ОП “Общински жилища и сгради” Разград.    18488.1  
38 9.3.2006 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот – пл. №2875 (две хиляди осемстотин седемдесет и пет ) с площ 356,00кв.м. (триста петдесет и шест кв.м.); Жилищна сграда с ЗП – 99,00 кв.м. (деветдесет и девет кв.м.), 1 (един) етаж, върху маза с ЗП – 99,00 кв.м. (деветдесет и девет кв.м.), масивна , 1963г. Гараж с ЗП – 19,00 кв.м. (деветнадесет кв.м.), масивен , 1974г.  ОП “Общински жилища и сгради” Разград.    20830.8  
39 9.3.2006 г. Разград гр. Разград Димитър Ненов 2  Жилищна сграда с ЗП – 113,00 кв.м. (сто и тринадесет кв.м.), 2 (два) етажа, върху маза с ЗП – 113,00 кв.м. (сто и тринадесет кв.м.), масивна , 1942г.  На ОП “Общински жилища и сгради” Разград. 66 113    29404.7  
40 9.3.2006 г. Разград гр. Разград  Жилищна сграда с ЗП – 87,00 кв.м. (осемдесет и седем кв.м.), 1 (един) етаж, върху маза с ЗП – 87,00 кв.м. (осемдесет и седем кв.м.), масивна , 1942г  На ОП “Общински жилища и сгради” Разград.    12990.9  
41 15.3.2006 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот – парцел №III-3472 (три римско тире три хиляди четиристотин седемдесет и две арабско) с площ 255кв.м. (двеста петдесет и пет кв.м.); Жилищна сграда с ЗП – 61,80 кв.м. (шестдесет и едно цяло и осемдесет стотни кв.м.), 1 (един) етаж, с изба с площ 12,00 кв.м. (дванадесет кв.м.), масивна , 1955г. Гараж с ЗП – 25,00 кв.м. (двадесет и пет кв.м.), масивен , 1970г.  На ОП “Общински жилища и сгради” Разград.  С имотът са обещетени Мустафа и Рефие Мустафа - Договор 130/31.03.2006г.  9685.1  
42 15.3.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №94308 (деветдесет и четири хиляди триста и осем) – овощна градина 443 кв.м. (четиристотин четиридесет и три кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    100.2  
43 15.3.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №94639 (деветдесет и четири хиляди шестстотин тридесет и девет) – лозе 487 кв.м. (четиристотин осемдесет и седем кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Ибрям Сабриев Джеферов - договор №176/26.05.2006г.  110.2  
44 15.3.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №130696 (сто и тридесет хиляди шестстотин деветдесет и шест) – лозе 602 кв.м. (шестстотин и два кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Вярка Добрева Георгиева- договор №174/26.05.2006г.  126.8  
45 15.3.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №130697 (сто и тридесет хиляди шестстотин деветдесет и седем) – лозе 401 кв.м. (четиристотин и един кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Вярка Добрева Георгиева - договор №215/13.07.2006г.  84.5  
46 15.3.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №70001 (седемдесет хиляди и едно) – лозе 925 кв.м. (деветстотин двадесет и пет кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    194.8  
47 15.3.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №162037 (сто шестдесет и две хиляди и тридесет и седем) – лозе 1158 кв.м. (хиляда сто петдесет и осем кв.м.) Категория на земята – четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Валентина Христова Цонева - договор №287/21.09.2006г.  216.8  
48 15.3.2006 г. Разград с. Гецово  Поземлен имот - парцел "За хиподрум" с площ 202890,00кв.м. (двеста и две хиляди осемстотин и деветдесет кв.м.); Битова сграда със ЗП - 221,60кв.м.(двестаста двадесет и едно цяло и шестдесет стотни кв.м.), 2(два) етажа, масивна, 1934г. Столова с кухня със ЗП - 195,00 кв.м.(сто и деветдесет и пет кв.м.), 1(един)етаж, масивна, 1985г.; Конюшна №1 със ЗП - 332,00 кв.м.(триста тридесет и два кв.м.), 1(един)етаж, масивна, 1985г.;  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е предоставен безвъзмездно за ползване на "Клуб по коневъдство и конен спорт Хезар" за 5 години - договор №143/10.04.2006г.  510423.2  
49 22.3.2006 г. Разград с. Пороище  Имот №000211 - дървопроизводителна горска площ 3,00 дка (три дка)  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    220.5  Заповед №669/13.04.2006г.
50 28.3.2006 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №II-4076 (две римско тире четири хиляди седемдесет и шест арабско) с площ 5265,00кв.м. (пет хиляди двеста шестдесет и пет кв.м.); Сграда “Ресторант Езерото” с ЗП – 238,00 кв.м. (двеста тридесет и осем кв.м.), 2 (два) етажа, масивна, 1963г. Навес с ЗП – 38,00 кв.м. (тридесет и осем кв.м.), дървен,1972г. Изкуствено езеро – 2080,00кв.м. (две хиляди и осемдесет кв.м.)  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград  Имотът е продаден по реда на закона за приватизация на "ГЛОБАЛ - ГРУП" ООД с.Кривица, общ.Самуил - договор от 30.09.2005г.  111129  
51 3.4.2006 г. Разград гр. Разград  Апартамент №8 (осем) със ЗП - 41,43кв.м. (четиридесет и едно цяло и четиридесет и три стотни кв.м.); състоящ се от дневна, кухня и балкон Изба с площ 4,50кв.м.(четири цяло и петдесет кв.м.), 2,92 %(две цяло и деветдесет и две стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата, масивна, 1965г.  На ОП “Общински жилища и сгради” Разград със Заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград.    5222.6  
52 3.4.2006 г. Разград гр. Разград  Апартамент №21 (двадесет и едно) със ЗП - 82,13кв.м. (осемдесет и две цяло и тринадесет стотни кв.м.); състоящ се от хол, спалня, разширена кухня, сервизни помещения и балкон Изба №21 (двадесет и едно) с площ 3,55кв.м.(три цяло и петдесет и пет стотни кв.м.), 4,36 %(четири цяло и тридесет и шест стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата, ЕПЖБ , 1985г.  На ОП “Общински жилища и сгради” Разград със Заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Етем Джелил Туран - договор №158/09.05.2007г.  8116.8  Заповед №2563/20.10.2009г.
53 3.4.2006 г. Разград гр. Разград  Апартамент №22 (двадесет и две) със ЗП - 48,61кв.м. (четиридесет и осем цяло шестдесет и една стотни кв.м.); състоящ се от дневна, кухня, сервизни помещения и балкон Изба №22 (двадесет и две) с площ 3,03кв.м.(три цяло и три стотни кв.м.), 2,72 %(две цяло седемдесет и две стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата, ЕПЖБ , 1988г.  На ОП “Общински жилища и сгради” Разград  Имотът продаден на Пламен Маринов Петров - договор №293/26.09.2006г.  7191.2  
54 3.4.2006 г. Разград гр. Разград  Апартамент №17 (седемнадесет) със ЗП - 65,72кв.м. (шестдесет и пет цяло седемдесет и две стотни кв.м.); състоящ се от дневна, спалня, кухня, сервизни помещения и 2 (два) балкона Изба №17 (седемнадесет) с площ 2,40кв.м.(две цяло и четиридесет стотни кв.м.), 3,79 %(три цяло седемдесет и девет стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата, ЕПЖБ , 1988г  На ОП “Общински жилища и сгради” Разград    10511.5  
55 3.4.2006 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот – парцел №IX-879 (девет римско тире осемстотин седемдесет и девет арабско) с площ 260,00кв.м. (двеста и шестдесет кв.м.); Жилищна сграда с ЗП – 76,00 кв.м. (седемдесет и шест кв.м.), 1 (един) етаж, върху маза с ЗП – 76,00 кв.м. (седемдесет и шест кв.м.), масивна , 1960г.    Учредено възмездно право на ползване за 10 години, с договор от 03.10.2001г. на “ШЕЛЕ – България” ЕООД София, Булстат 831578348  10706  
56 3.4.2006 г. Разград гр. Разград  Апартамент №16 (шестнадесет) със ЗП - 62,03кв.м. (шестдесет и две цяло и три стотни кв.м.); състоящ се от хол, спалня, кухня, сервизни помещения и 2 (два) балкона Изба №16(шестнадесет) с площ 2,48кв.м. (две цяло четиридесет и осем стотни кв.м.), 4,20 %(четири цяло и двадесет стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата, ЕПЖБ , 1986г.  На ОП “Общински жилища и сгради” Разград    6872.9  
57 3.4.2006 г. Разград с. Пороище  Имот №000229 - дървопроизводителна площ 3,00 дка (три дка)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Пламена и Борис Хвърчилкови - договор №282/14.09.2006г.  220.5  Заповед №3174/21.11.2007г.
58 10.4.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №000078 (четири нули седемдесет и осем) - пасище, мера 13,116 дка (тринадесет цяло сто и шестнадесет стотни дка) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е заменен с имот №048007, земл.Разград на "Крамира Ей Си Хаус" ЕООД - договор №165/05.05.2006г.  670.9  
59 10.4.2006 г. Разград с. Гецово  Имот №100202 (сто хиляди двеста и две)- друга специална площ 3,384 дка (три цяло триста осемдесет и четири стотни дка)  На основание чл.12, ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград. 9 202 3384    2923.8  
60 17.4.2006 г. Разград с. Дянково  Урегулиран поземлен имот - парцел №V-692 (пет римско тире шестстотин деветдесет и две рабско) с площ 1270,00 кв.м. (хиляда двеста и седемдесет кв.м.); Жилищна сграда със ЗП - 50,00кв.м. (петдесет кв.м.), 1 (един) етаж, върху маза със ЗП - 50,00кв.м. (петдесет кв.м.), масивна, 1960г. Пристройка лятна кухмя със ЗП 9,50кв.м. (девет цяло и петдесет стотни кв.м.), 1(един) етаж, масивна, 1992г. Пристройка входно антре със ЗП - 10,00кв.м. (десет кв.м.), метално остъкление, 1 (един) етаж, 1978г.  на ОП "Общински жилища и сгради" гр.Разград със Заповед №883/1997г. на Кмета на Община Разград  Имотът е продаден на Юксел Рафаил Ахмед - договор №571/20.12.2007г.  6064.5  
61 17.4.2006 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот - парцел №III-356 (три римско тире триста петдесет и шест арабско) с площ 270,00кв.м. (двеста и седемдесет кв.м.); Жилищна сграда със ЗП - 90,00кв.м. (деветдесет кв.м.), 2(два) етажа, върху маза със ЗП - 62,00кв.м. (шестдесет и два кв.м.), масивна, 1942г.  На ОП "Общински жилища и сгради" гр.Разград    48902.8  
62 17.4.2006 г. Разград гр. Разград Цар Асен 3  Поземлен имот - парцел №III (три) с площ 250,00кв.м. (двеста и петдесет кв.м.); Жилищна сграда със ЗП - 130,00 кв.м.(сто и тридесет кв.м.), 1(един)етаж, върху маза със ЗП - 130,00 кв.м.(сто и тридесет кв.м.), масивна, 1943г. Гараж със ЗП - 19,24 кв.м.(деветнадесет цяло и двадесет и четири стотни кв.м.), масивен, 1973г.  На ОП "Общински жилища и сгради" гр.Разград 304 III ЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО 250    23945.4  
63 28.4.2006 г. Разград гр. Разград Н.Й.ВАПЦАРОВ 12  Жилищна сграда със ЗП - 107,00кв.м. (сто и седем кв.м.), 2(два) етажа, върху маза със ЗП - 107,00кв.м. (сто и седем кв.м.), масивна, 1942г.  На ОП "Общински жилища и сгради" гр.Разград 66 107    28267.6  Заповед №2562/20.10.2009г.
64 5.5.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №120211 (сто и двадесет хиляди двеста и единадесет) - лозе 565,00 кв.м. (петстотин шестдесет и пет кв.м.) Категория на земята - четрвърта  На основание чл.12 ал.5 имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Янош Веселинов Рашков и Маргарита Веселинова Петкова - договор №313/26.06.2007г.  127.8  Заповед №3490/19.12.2007г.
65 5.5.2006 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот - парцел №VI-4700 (шест римско тире четири хиляди и седемстотин арабско) с площ 405,00кв.м. (четиристотин и пет кв.м.); Жилищна сграда със ЗП - 77,00 кв.м. (седемдесет и седем кв.м.), 1(един) етаж, върху маза със ЗП - 77,00 кв.м. (седемдесет и седем кв.м.), масивна, 1961г. Гараж със ЗП - 28,00кв.м. (двадесет и осем кв.м.), масивен, 1970г.  Право на ползване на Туристическо дружество "Буйна гора" Разград за срок 7 години - договор от 07.08.200г.    19531  
66 11.5.2006 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №XXV-6323 (двадесет и пет римско тире шест хиляди триста двадесет и три арабско) с площ 4532,00 кв.м. (четири хиляди петстотин тридесет и два кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    22869.8  
67 11.5.2006 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот УПИ №XVIII-6323 (осемнадесет римско тире шест хиляди триста двадесет и три арабско) с площ 2065,00 кв.м. (две хиляди и шестдесет и пет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    10420.6  
68 11.5.2006 г. Разград с. Дряновец  Поземлен имот - парцел №II(две римско) с площ 1050,00 кв.м. (хиляда и петдесет кв.м.), 27,08% (двадесет и седем цяло и осем стотни процента) от сграда "Фурна" със ЗП - 273,28 кв.м. (двеста седемдесет и три цяло и двадесет и осем стотни кв.м.), 1(един) етаж, масивна, 1969г.  На основание чл.12, ал. 5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград    2226.9  
69 15.5.2006 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №XXII-6323 (двадесет и две римско тире шест хиляди триста двадесет и три арабско) с площ 738,00кв.м. (седемстотин тридесет и осем кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на Община Разград.    3724.2  
70 15.5.2006 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №XXVI-6323 (двадесет и шест римско тире шест хиляди триста двадесет и три арабско) с площ 380,00 кв.м (триста и осемдесет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на Община Разград    1917.6  
71 30.5.2006 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот - парцел №I(едно)-"Гаражи и трафопост" с площ 1995,00кв.м. (хиляда деветстотин деветдесет и пет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Отстъпено право на строеж за 54 броя гаражи - Заповед 708/1993г. на Кмета на Община Разград. Отстъпено право на строеж за обект за комплексно обществено обслужване - договор от 21.01.1999г. и договор от 28.09.2000г.  34912.5  
72 2.6.2006 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №VIII-4610 (осем римско тире четири хиляди шестстотин и десет арабско) с площ 435,00 кв.м. (четиристотин тридесет и пет кв.м.)    Отстъпено право на строеж - договор от 05.09.1957г.  5437.5  
73 2.6.2006 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот - планоснимачен №4762 (четири хилади седемстотин шестдесет и две) с площ 435,00 кв.м. (четиристотин тридесет и пет кв.м.)    Отстъпено право на строеж - договор от 20.04.1958г.  5437.5  
74 9.6.2006 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот - парцел №IX-1379 (девет римско тире хиляда триста седемдесет и девет арабско) с площ 275,00 кв.м. (двеста седемдесет и пет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    4283.1  
75 9.6.2006 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот - парцел №VIII-1380 (осем римско тире хиляда триста и осемдесет) с площ 260,00 кв.м. (двеста и шестдесет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград  Учредено право на строеж на Низел Ниази Мехмед - договор №364/27.12.2006г.  4049.5  
76 9.6.2006 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот - парцел №III-1382,1384 (три римско тире хиляда триста осемдесет и две запетая хиляда триста осемдесет и четири арабско) с площ 375,00 кв.м. (триста седемдесет и пет кв.м.)  На основание чл.12 ал5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград    5840.6  
77 9.6.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №134488 (сто тридесет и четири хиляди четиристотин осемдесет и осем) - мера 165,00 кв.м. (сто шестдесет и пет кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград  Имотът е продаден на Стоянка Янкова Николова - договор №300/10.10.2006г.  7.9  
78 9.6.2006 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №VIII-68 (осем римско тире шестдесет и осем арабско) с площ 13418,00кв.м. (тринадесет хиляди четиристотин и осемнадесет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на Община Разград  Имотът е продаден на ЕТ"НИКИ--71-Николай Цонев" - Договор от 28.11.2007г.  72276.1  Заповед №1110/14.05.2008г.
79 9.6.2006 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №IX-68 (девет римско тире шестдесети осем арабско) с площ 5743,00кв.м. (пет хиляди седемстотин четиридесет и три кв.м.)  На осносвание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на ЕТ"НИКИ--71-Николай Цонев" - Договор от 28.11.2007г.  32562.8  Заповед №1109/14.05.2008г.
3 28.6.2006 г. Разград гр. Разград ХАДЖИ ДИМИТЪР 30  Поземлен имот - парцел №I-3430 (едно римско тире трихиляди четиристотин и тридесет арабско) с площ 6964,00кв.м. (шест хиляди деветстотин шестдесет и четири кв.м.); Сграда "Дом за стари хора" вклучваща: Високо тяло със ЗП - 466,00кв.м.(четиристотин шестдесет и шест кв.м),6(шест)етажа, монолитна конструкция, 1983г.; Ниско тяло със ЗП - 333,00кв.м.(триста тридесет и три кв.м.), 1(един)етаж, монолитна конструкция, 1983г.; Сутерен под двете тела със ЗП - 758,00 кв.м.(седемстотин петдесет и осем кв.м.)   502 6190  Имотът е предоставен за безвъзмездно ползване на "Дом за стари хора с отделение за лежащо болни" гр.Разград - Решение №575.3 по протокол №40/21.04.2003г. на Общински съвет Разград  627882.5  
4 28.6.2006 г. Разград гр. Разград БЕЛИ ЛОМ 37 А  Поземлен имот - парцел №I (едно) с площ 1372,00кв.м. (хиляда триста седемдесет и два кв.м.) Административна сграда със ЗП - 654,00 кв.м. (шестотин петдесет и четири кв.м.), 12 (дванадесет етажа), монолитна конструкция, 1984г., върфу сутерен със ЗП - 654,00кв.м. (шестотин петдесет и четири кв.м.)  На основание чл.12 ал.1 т.2 от ЗОС се управляват от Кмета на Община Разград 505 АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА 3085    2582041.8  
5 28.6.2006 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот - планоснимачен №6523 (шест хиляди петстотин двадесет и три) с площ 2318,00 кв.м. (две хиляди триста и осемнадесет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград 6523 ПАРК      
80 30.6.2006 г. Разград с. Ушинци  Урегулиран поземлен имот №I (едно) с площ 10423,00 кв.м. (десет хиляди четиристотин двадсет и три кв.м.) Бивше ОУ"Кирил и Методий" вклучващо: Училищна сграда със ЗП - 477,00кв.м (четиристотин седемдесет и седем кв.м), 2(два) етажа, масивна, 1951г. Ученически стол със ЗП - 193,80кв.м. (сто деветдесет и три цяло и осемдесет стотни кв.м.), 1(един) етаж, сглобяема конструкция, 1974г. Склад със ЗП - 40,00кв.м.(четиридесет кв.м.), 1(един) етаж, масивен, 1974г.  На основание чл.12 ал.5 имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Виктор Г. Великов - Договор от 08.01.2007г.  37704  
81 30.6.2006 г. Разград с. Островче  Имот №100002 (сто хиляди и две) - широколистна гора с площ 405,459 дка (четиристотин и пет цяло и четиристотин петдесет и девет хилядни дка)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    31788.3  
82 30.6.2006 г. Разград с. Благоево  Имот №000907 (три нули деветстотин и седем) - дървопроизводствена площ с площ 3530,442 дка (три хиляди петстотин и тридесет цяло четиристотин четиридесет и два дка)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    242188.3  
83 30.6.2006 г. Разград гр. Разград  Апартамент №21(двадесет и едно) със ЗП - 82,13кв.м. (осемдесет и две цяло и тринадесет стотни кв.м.); състоящ се от хол, спалня, разширена кухня, сервизни помещения и балкон; Изба №21 (двадесет и едно) с площ 3,32 кв.м. (три цяло и тридесет и две стотни кв.м.); 4,44%(четири цяло и четиридесет и четири стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата,ЕПЖБ, 1981г.  На ОП "Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Величко Василев Цонев - договор №73/15.03.2007г.  7894.2  Заповед №2562/20.10.2009г.
84 30.6.2006 г. Разград гр. Разград  Апартамент №8 (осем) със ЗП - 59,30кв.м. (петдесет и девет цяло и тридесет стотни кв.м.); състоящ се от хол, спалня, кухня, сервизни помещения и балкон; Изба №8 (осем) с площ 2,51 кв.м. (две цяло и петдесет и една стотни кв.м.); 4,20% (четири цяло и двадесет стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата, ЕПЖБ, 1982г.  На ОП "Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден ан Калина Николова Кърбашева - договор №63/12.03.2007г.  6032  Заповед №2561/20.10.2009г.
85 30.6.2006 г. Разград гр. Разград  Апартамент №6 (шест) със ЗП - 35,89 кв.м. (тридесет и пет цяло и осемдесет и девет кв.м.); състоящ се от спалня, кухненски бокс, сервизни помещения и балкон; Изба с площ 7,14 кв.м. (седем цяло и четиринадесет стотни кв.м.); Таванско помещение с площ 5,27 кв.м. (пет цяло и двадесет и седем стотни кв.м.); 1,75% (едно цяло и седемдесет и пет %) ид.ч. от общите части и от ОПС на сградата, монолитна конструкция, 1969г.  На ОП "Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград.    8126.9  
86 12.7.2006 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот - парцел №VII-1382 (седем римско тире хиляда триста осемдесет и две арабско) с площ 195,00 кв.м (сто деветдесет и пет кв.м.)    Отстъпено право на строеж на Огнян Василев Иванов - договор от 01.11.1999г. Учредено право на строеж за преустройство на тав. помещение в жилищно на Огнян Василев Иванов - договор №122/18.07.2006г.  3412.5  
87 12.7.2006 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот - парцел №VI-1383 (шест римско хиляда тире триста осемдесет и три арабско) с площ 200,00кв.м. (двеста кв.м.)    Отстъпено право на строеж на Мирослав Живков Маринов - договор от 14.12.1999г.  3500  
6 26.7.2006 г. Разград гр. Разград БЕЛИ ЛОМ 33  Поземлен имот №61710.504.3188 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка три хиляди сто осемдесет и осем) с площ 1424,00кв.м ( хиляда четиристотин двадесет и четири кв.м.) Трайно ползване: Урабанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс Номер по предходен план: кв.64, парцел II   64 II 504 3188 АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА 1424 Поз. имоти №№ 61710.505.7039; 61710.504.236; 61710.504.242; 61710.504.3187  Предоставено безвъзмездно право на ползване на Министерството на Правосъдието за срок от 10 години - Решение 142/31.05.2004г. на Общински съвет Разград  870454.1  
88 31.7.2006 г. Община Разград г.Разград  Апартамент №11 (единадесет) със ЗП - 43,46 кв.м (четиридесет и три цяло и четиридесет и шест стотни кв.м.); състоящ се от дневна, кухня, сервизни помещения и балкон; Изба с площ 2,47 кв.м. (две цяло и четиридесет и седем стотни кв.м.); 3,03% (три цяло и три стотни %) ид.ч. от общите части и от ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1979г.  На ОП "Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Игнатка Димитрова Шеркова - договор №41/20.02.2007г.  4283.5  Заповед №2560/20.10.2009г.
89 31.7.2006 г. Разград гр. Разград  Апартамент №20 (двадесети) със ЗП - 67,43кв.м. (шестдесет и седем цяло и четиридесет и три стотни кв.м.); състоящ се от дневна, спалня, кухня, сервизни помещения и 2(два) балкона; Изба №20 (двадесет) с площ 2,47 кв.м. (две цяло и четиридесет и седем стотни кв.м.); 3,52% (три цяло и петдесет и две стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1986г.  На ОП "Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград.    7739.7  
91 31.8.2006 г. Разград с. Гецово  Поземлен имот - парцел №XIV-215 (четиринадесет римско тире двеста и петнадесет арабско) с площ 423,00 кв.м.(четиристотин двадесет и три кв.м.)    Признато право на строеж на Димитър Рахнев Димитров - Удостоверение №470/30.01.1962г. Имотът е продаден на Веселин Димитров Димитров - договор №318/13.11.2006г.  1060.9  Заповед №3204/21.11.2007г.
92 31.8.2006 г. Разград с. Пороище  490/1111 (четиристотин и деветдесет върху хиляда сто и единадесет) ид.ч. от урегулиран поземлен имот №VI-33 (шест римско тире тридесет и три арабско) с площ 1111,00кв.м. (хиляда сто и единадесет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград  Имотът е продаден на Неделя Русева, Кольо Николов и Йорданка Петрова - договор №316/09.11.2006г.  844.1  Заповед №3230/26.11.2007г.
93 31.8.2006 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот - планоснимачен №6523 (шест хиляди петстотин двадесет и три) с площ 2318,00кв.м. (две хиляди триста и осемнадесет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград    20398.4  
94 31.8.2006 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот - парцел №XII (дванадесет) с площ 470,00кв.м. (четиристотин и седемдесет кв.м.)    Отстъпено право на строеж на Милка Великова Илиева върху 1/2 ид.ч. от парцела - договор от 28.11.1968г.  4136  
95 31.8.2006 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №IV-1355 (четири римско тире хиляда триста петдесет и пет арабско) с площ 525,00кв.м. (петстотин двадесет и пет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Учредено право на строеж на Младенка Александрова Рашкова - договор №44/26.02.2007г.  8176.9  
96 31.8.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №141988 (сто четиридесет и една хиляди деветстотин осемдесет и осем)- поземлен имот 619,00 кв.м. (шестотин и деветнадесет кв.м.) Категория на земята - четвърта    На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  115.9  
90 4.9.2006 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №XVI-66 (шестнадесет римско тире шестдесет и шест арабско) с площ 7634,00кв.м. (седем хиляди шестстотин тридесет и четири кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    49605.7  
100 18.9.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №142290 (сто четиридесет и две хиляди двеста и деветдесет) - нива 689,00 кв.м. (шестстотин осемдесет и девет кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Бисер Ангелов Мартинов - договор №347/18.12.2006г.  71.1  
101 18.9.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №76109 (седемдесет и шест хиляди сто и девет) - нива 720,00 кв.м. (седемстотин и двадесет кв.м.) Категория на земята - шеста  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Темехуга Колева Иванова - договор №354/19.12.2006г.  52.5  
102 18.9.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №76106 (седемдесет и шест хиляди сто и шест) - нива 924,00 кв.м. (деветстотин двадесет и четири кв.м.) Категория на земята - шеста  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Стоянка Янкова Николова - договор №353/19.12.2006г.  67.4  
103 18.9.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №8016169 (осем милиона шестнадесет хиляди сто и шестдесет и девет) - лозе 524,00кв.м. (петстотин двадесет и четири кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Хатче Ахмед Гакчи - договор №346/18.12.2006г.  110.4  
97 18.9.2006 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №II (две) с площ 5221,00кв.м. (пет хиляди двеста двадесет и един кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на "Билла Недвижимости" ЕООД - договор №341/12.12.2006г.  81317.1  Заповед №3178/21.11.2007г.
98 18.9.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №94487 (деветдесет и четири хиляди четиристотин осемдесет и седем) - нива 384,00кв.м. (триста осемдесет и четири кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Васил Недялков Куклев - договор №355/19.12.2006г.  44.6  
99 18.9.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №143030 (сто четиридесет и три хиляди и тридесет) - лозе 550,00 кв.м. (петстотин и петдесет кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Христо Илиев Христов - договор №351/19.12.2006г.  103  
104 27.9.2006 г. Разград с. Гецово  Урегулиран поземлен имот №IV (четири) с площ 1413кв.м. (хиляда четиристотин и тринадесет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    5315.7  
105 27.9.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №8006031 (осем милиона шест хиляди тридесет и едно) - лозе 700,00 кв.м. (седемстотин кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Стоянка Янкова Николова - договор №352/19.12.2006г.  131  
106 5.10.2006 г. Разград гр. Разград  Жилище №24 (двадесет и четири)със ЗП - 82,13кв.м. (осемдесет и две цяло и тринадесет стотни кв.м.); състоящ се от дневна, спалня, разширена кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №24(двадесет и четири) с площ 3,42 кв.м.(три цяло и четиридесет и две стотни кв.м.) 5,25% (пет цяло и двадесет и пет стотни %)ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1981г.  На ОП "Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Ершане Фейзиева Юмер - договор №66/14.03.2007г.  7480.6  Заповед №2558/20.10.2009г.
107 5.10.2006 г. Разград гр. Разград  Жилище №8 (осем)със ЗП - 43,46 кв.м.(четиридесет и три цяло и четиридесет и шест стотни кв.м.); състоящ се от дневна, кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №8 (осем) с площ 2,48кв.м. (две цяло и четиридесет и осем стотни кв.м.); 2,88% (две цяло и осемдесет и осем стотни %) ид.ч.от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1985г.  На ОП "Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Валентин Йорданов Борисов - договор №51/28.02.2007г.  4461.2  Заповед №2557/20.10.2009г.
108 5.10.2006 г. Разград гр. Разград  Жилище №5(пет) със ЗП - 65,72кв.м. (шестдесет и пет цяло седемдесет и две стотни кв.м.); състоящо се от хол, спалня, кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №5 (пет) с площ 6,56 кв.м. (шест цяло петдесет и шест стотни кв.м.; 4,33% (четири цяло и тридесет и три стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1980г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград  Имотът продаден на Тинка Маринова Стефанова - договор №357/20.12.2006г.  6803.9  Заповед №2556/20.10.2009г.
7 12.10.2006 г. Разград гр. Разград ОРЕЛ  Основно училище "Иван Тургенев", влючващо: 1.Урегулиран поземлен имот №II-147 (две римско тире сто четиридесет и седем арабско) с площ 12142,00 кв.м. (дванадесет хиляди сто четиридесет и два кв.м.) 2.Училищна сграда сътояща се от: Корпус "АБВ": 4(четири)-етажен блок със ЗП-742,00кв.м (седемстотин четиридесет и два кв.м.) и 3(три)-етажен блок със ЗП-225,00кв.м. (двеста двадесет и пет кв.м.); монолитна конструкция; 1987г. Корпус "А1" със ЗП-324,00кв.м.(триста двадесет и  Корпус "А1", корпус "А2" и част от втория етаж със ЗП-410,00кв.м. в 4-етажния блок на корпус "АБВ" са предоставени безвъзмездно за управление на ПГХТБ "Мария Кюри" гр.Разград - договор №296/03.10.2006г. 504 147 УЧИЛИЩЕ    498950.3  
8 12.10.2006 г. Разград гр. Разград АБРИТУС 14  Поземлен имот №61710.502.6192 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка шест хиляди сто деветдесет и две) с площ 6703,00кв.м (шест хиляди седемстотин и три кв.м.) Трайно предназначение на територията: Урабанизирана Начин на трайно ползване: За обект за детско заведение в т.ч.:1. Сграда №61710.502.6192.1 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка шест хиляди сто деветдесет и две точка едно), ЗП-622,00кв.м. (шестстотин двадесет и две кв.м), 1(един) етаж, масивна, 1977г., предназначение: Сграда за детско заведение Продължава в раздел 11:   502 6192 ДЕТСКА ГРАДИНА 6703    243240.6  НОВ АОС №325/26.01.2018г.
8 12.10.2006 г. Разград гр. Разград  Целодневна детска градина №11(единадесет), включваща: 1. Урегулиран поземлен имот №IX (девет) с площ 6687,00кв.м. (шест хиляди шестотин осемдесет и седем кв.м.) 2. Сграда, състояща се от: Северно тяло със ЗП-636,00кв.м (шестотин тридесет и шест кв.м.); 1(един) етаж; масивна конструкция; 1977г. Южно тяло със ЗП-539,00кв.м. (петстотин тридесет и девет кв.м.); 2(два) етажа; масивна конструкция; 1977г. Източно тяло със ЗП-392,00кв.м. (триста деветдесет и два кв.м.); 2(два) етажа; масивна конструкция; 1977г.      243240.6  НОВ АОС №325/26.01.2018г.
9 12.10.2006 г. Разград гр. Разград ОРЕЛ  Поземлен имот №61710.504.14(шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка четиринадесет) с площ 4236,00кв.м (четири хиляди двеста тридесет и шест кв.м.) Трайно ползване: Урабанизирана Начин на трайно ползване: За обект за детско заведение в т.ч.: 1. Сграда №61710.504.14.1 (шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и четири точка четиринадесет точка едно), ЗП-144,00кв.м. (сто четиридесет и четири кв.м), 2(два) етажа, масивна, 1980г., предназначение: Сграда за детско заведение Продължава в раздел 11:   504 14 ДЕТСКА ЯСЛА 4236    324755.3  НОВ АОС №300/04.07.2016г.
9 12.10.2006 г. Разград гр. Разград  Детска ясла "Слънчево детство", включваща: 1. Урегулиран поземлен имот №IV-14 (четири римско тире четиринадесет арабско) с площ 4238,00кв.м. (четири хиляди двеста тридесет и осем кв.м.) 2. Сграда, състояща се от: Тяло №1(едно) със ЗП-140,00кв.м. (сто и четиридесет кв.м.; 2(два) етажа; монолитна конструкция;1980г. Тяло №2(две) със ЗП-424,00кв.м. (четиристотин двадесет и четири кв.м.); 2(два) етажа, монолитна конструкция; 1980г.      324755.3  НОВ АОС №300/04.07.2016г.
109 16.10.2006 г. Разград гр. Разград  Жилище №2 (две) със ЗП - 59,55 (петдесет и девет цяло и петдесет и пет кв.м.); състоящо се от дневна, спалня, кухня, балкон и сервизни помещения; Изба с площ 2,27кв.м. (две цяло и двадесет и седем стотини кв.м.); 3,88% (три цяло и осемдесет и осем стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1979г.  На ОП "Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Айше Шабанова Асенова - договор №37/13.02.2007г.  5449  Заповед №2555/20.10.2009г.
110 16.10.2006 г. Разград гр. Разград  Жилище №21 (двадесет и едно) със ЗП - 63,43 кв.м. (шестдесет и три цяло и четиридесет и три стотни кв.м.); състоящо се от дневна, спалня, кухня, 2(два) балкона и сервизни помещения; Изба с площ 2,42 кв.м. (две цяло и четиридесет и две стотни кв.м.); 4,13% (четири цяло и тринадесет стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1979г.  на ОП "Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград.    5979.3  
111 16.10.2006 г. Разград гр. Разград  Жилище №2 (две) със ЗП - 43,49кв.м. (четиридесет и три цяло и четиридесет и девет стотни кв.м.), състоящо се от дневня, кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №2 (две) с площ 4,65кв.м. (четири цяло и шестдесет и пет кв.м.) 2,98% (две цяло и деветдесет и осем %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1980г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Лидия Милкова Станчева - договор №72/15.03.2007г.  4028  Заповед №2565/20.10.2009г.
112 16.10.2006 г. Разград гр. Разград  Жилище №3 (три) със ЗП - 49,51кв.м. (четиридесет и девет цяло и петдесет и една стотни кв.м.), състоящо се от дневна, кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №3 (три) с площ 5,03кв.м. (пет цяло и три стотни кв.м.); 3,30% (три цяло и тридесет стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1980г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград    4472.3  
113 16.10.2006 г. Разград гр. Разград  Жилище №4 (четири) със ЗП - 82,13 кв.м. (осемдесет и две цяло и тринадесет стотни кв.м.), състоящо се от дневна, спалня, разширена кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №4 (четири) с площ 7,10кв.м. (седем цяло и десет стотни кв.м.); 5,38% (пет цяло и тридесет и осем стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1980г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград  Имотът е продаден на Билял Селим Муталиб - договор №494/19.10.2007г.  7536.6  Заповед №2564/20.10.2009г.
114 16.10.2006 г. Разград гр. Разград  Жилище №18 (осемнадесет) със ЗП - 43,49кв.м. (четиридесет и три цяло и четиридесет и девет кв.м.), състоящо се от дневна, кухня, балкон, и сервизни помещения; Изба №18 (осемнадесет) с площ 3,10кв.м. (три цяло и десет стотни кв.м.) 3,15% (три цяло и петнадесет стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1980г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград.    4337  
115 18.10.2006 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №I (едно) с площ 2798,00кв.м. (две хиляди седемстотин деветдесет и осем кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на "Мегамикс"ООД - договор №376/23.07.2007г.  21913.9  Заповед №3360/10.12.2007г.
116 18.10.2006 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №V (пет) с площ 1915,00кв.м. (хиляда деветстотин и петнадесет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    14998.3  
117 18.10.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №142596 (сто четиридесет и две хиляди петстотин деветдесет и шест) - лозе 629,00кв.м. (шестстотин двадесет и девет кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е заменен с имот №122011, землище Разград, на Марин Йорданов Григоров - договор №349/18.12,2006г.  117.7  Заповед №3177/21.11.2007г.
118 18.10.2006 г. Разград гр. Разград  Жилище №6 (шест) със ЗП - 82,13кв.м. (осемдесет и две цяло и тринадесет стотни кв.м.), състоящо се от дневна, спалня, разширена кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №6 (шест) с площ 3,00кв.м. (три кв.м.); 4,45% (четири цяло и четиридесет и пет стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата, ЕПЖБ; 1982г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград    8299.6  
119 18.10.2006 г. Разград гр. Разград  Жилище №21 (двадесет и едно) със ЗП - 82,13кв.м. (осемдесет и две цяло и тринадесет стотни кв.м.), състоящо се от дневна, спалня, разширена кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №21 (двадесет и едно) с площ 3,55кв.м. (три цяло и петдесет и пет стотни кв.м.); 4,45% (четири цяло и четиридесет и пет стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1982г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград  Имотът е продаден на Небиха Нутфала Ахмед - договор №368/13.07.2007г.  8047.1  Заповед №2554/20.10.2009г.
120 18.10.2006 г. Разград гр. Разград  446/1446 ид.ч.(четиристотин четиридесет и шест върху хиляда четиристотин четиридесет и шест ид.ч.) от имот № 96238 (деветдесет и шест хиляди двеста тридесет и осем) - овошна градина, целия с площ 1446,00кв.м. (хиляда четиристотин четиридесет и шест кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Атанас Сивчев и Ангелинка - договор за прекратяване на съ №343/13.12.2006г.  93.92  Заповед №3179/21.11.2007г.
121 18.10.2006 г. Разград гр. Разград  317/1917 ид.ч.(триста и седемнадесет върху хиляда деветстотин и седемнадесет ид.ч.) от имот №120344 (сто и двадесет хиляди триста четиридесет и четири) - лозе, целия с площ 1917 кв.м. (хиляда деветстотин и седемнадесет кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Венелин Кръстев - договор №348/18.12.2006г.  66.76  Заповед №3206/21.11.2007г.
122 8.11.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №134423 (сто тридесет и четири хиляди четиристотин двадесет и три) - лозе 919,00кв.м. (деветстотин и деветнадесет кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Бисер Ангелов Мартинов - договор №60/12.03.2007г.  207.9  Заповед №2104/02.09.2009г.
123 8.11.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №134638 (сто тридесет и четири хиляди шестстотин тридесет и осем) - нива 956,00 кв.м.(деветстотин петдесет и шест кв.м.) Категория на земята - шеста  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Илко Илиев - Договор №58/12.03.2007г.  69.7  Заповед №2107/02.09.2009г.
124 8.11.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №134637 (сто тридесет и четири хиляди шестстотин тридесет и седем) - нива 950,00кв.м. (деветстотин и петдесет кв.м.) Категория на земята - шеста  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Веселин Иванов Костадинов - договор №62/12.03.2007г.  69.3  Заповед №2096/02.09.2009г.
125 8.11.2006 г. Разград гр. Разград  Имот 76116 (седемдесет и шест хиляди сто и шестнадесет) - нива 1124,00кв.м. (хиляда сто двадесет и четири кв.м.) Категория на земята - шеста  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Елка Иванова Цветкова-Друмева - договор №59/12.03.2007г.  81.9  Заповед №2097/02.09.2009г.
126 8.11.2006 г. Разград гр. Разград  Имот 76117 (седемдесет и шест хиляди сто и седемнадесет) - нива 1124,00кв.м. (хиляда сто двадесет и четири кв.м.) Категория на земята - шеста  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    81.9  
127 8.11.2006 г. Разград гр. Разград  Самостоятелен обект със ЗП-306,42кв.м. (триста и шест цяло и четиридесет и две стотни кв.м.), включващ: 14 (четиринадесет)броя стаи и WC, находящи се на третия етаж в административна сграда, 6(шест) етажа /партер + пет етажа/, монолитна конструкция, 1978г. 10,40% (десет цяло и четиридесет стотни %) ид.ч. от общите части и от ОПС на сградата  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    59014.9  
128 13.11.2006 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №II (две) с площ 763,00кв.м. (седемстотин шестдесет и три кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    3055.8  
129 13.11.2006 г. Разград гр. Разград  Самостоятелен обект със ЗП - 178,26кв.м. (сто седемдесет и осем цяло и двадесет и шест стотни кв.м.), представляващ партерни помещения (източна част) в жил. блок №7, 8(осем) етажа, монолитна конструкция, 1988г. 6,79% (шест цяло и седемдесет и девет стотни %) ид.ч от общите части и от ОПС на сградата  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    57816.4  
130 13.11.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №162030 (сто шестдесет и две хиляди и тридесет) - лозе 1942,00 кв.м. (хиляда деветстотин четиридесет и два кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Веселина Маринова Димова - договор №252/12.02.2008г.  363.5  Заповед №2098/02.09.2009г.
131 30.11.2006 г. Разград гр. Разград  Жилище №10 (десет) със ЗП - 49,51 кв.м.(четиридесет и девет цяло и петдесет и една стотни кв.м.), състоящо се от дневна, кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №10 (десет) с площ 16,02 кв.м. (шестнадесет цяло и две стотни кв.м.); 7,01% (седем цяло и една стотна %) ид.ч, от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1981г.  На ОП "Общински жилища и сради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград.    4985.5  
132 30.11.2006 г. Разград гр. Разград  Жилище №14 (четиринадесет) със ЗП - 43,20 кв.м.(четиридесет и три цяло и двадесет стотни кв.м.), състоящо се от дневна, кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №10 с площ 2,52 кв.м. (две цало и петдесет и два кв.м.); 2,99% (две цало и деветдесет и девет стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1978г.  На ОП "Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Светлана Петрова Червенска - договор №372/17.07.2007г.  4221.1  Заповед №2515/15.10.2009г.
133 30.11.2006 г. Разград гр. Разград  Жилище №3 (три) с ЗП - 62,03 кв.м. (шестдесет и две цяло и три стотни кв.м.), състоящо се от дневна, спалня, кухня, 2(два) балкона и сервизни помещения; Изба №3 (три) с площ 3,22 кв.м. (три цало и двадесет и две стотни кв.м.) 4,48% (четири цало и четиридесет и осем стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1989г.  На ОП "Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Невян Василев Николов - договор №373/18.07.2007г.  6304.6  Заповед №2514/15.10.2009г.
134 30.11.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №161527 (сто шестдесет и една хиляди петстотин двадесет и седем) - лозе 1004,00 кв.м. (хилада и четири кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    187.9  Заповед №252/12.02.2009г.
135 30.11.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №141983 (сто четиридесет и една хиляди деветстотин осемдесет и три) - лозе 538,00кв.м. (петстотин тридесет и осем кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    100.7  
136 30.11.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №141986 (сто четиридесет и една хиляди деветстотин осемдесет и шест) - лозе 541,00 кв.м. (петстотин четиридесет и един кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    101.3  
137 7.12.2006 г. Разград с. Балкански  Имот №000368 (триста шестдесет и осем) - птицеферма 2,354 дка ( две цяло и триста петдесет и четири хилядни дка) Категория на земята - трета  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът продаден на "ГМГ"ООД - договор №124/21.04.2007г.  184.6  Заповед №3358/10.12.2007г.
138 12.12.2006 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №II (две) с площ 6500,00 кв.м. (шест хиляди и петстотин кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се стопанисва от Кмета на Община Разград.    72312.5  
139 12.12.2006 г. Разград гр. Разград  Имот №040042 (четиридесет хиляди и четиридесет и две) - нива 5,177 дка (пет цяло и сто и седемдесет и седем хилядни дка);Категория на земята - четвърта Имотът е образуван от имот №040040  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    601  
10 21.12.2006 г. Разград гр. Разград ГЕО МИЛЕВ 1  Целодневна детска градина №5 (пет), включваща: 1. Поземлен имот - парцел №II(две) с площ 5482,00кв.м. (пет хиляди четиристотин осемдесет и два кв.м.) 2. Сграда, състояща се от: Южно тяло със ЗП - 355,00кв.м.(триста петдесет и пет кв.м.); 2(два) етажа; масивна конструкция; 1972г. Източно високо тяло със ЗП - 197,00кв.м.(сто деветдесет и седем кв.м.),2(два) етажа; масивна конструкция; 1972г.   ДЕТСКА ГРАДИНА    345455.4  
11 21.12.2006 г. Разград гр. Разград ЦАР СИМЕОН I 8  Детска ясла "Звездици", включваща: 1.Урегулиран поземлен имот №II(две) с площ 3798,00кв.м. (три хиляди седемстотин деветдесет и осем кв.м.) 2.Сграда състояща се от: Южно тяло със ЗП - 300,00кв.м. (триста кв.м.); 2(два) етажа;масивна конструкция; 1975г. Източно тяло със ЗП - 219,00кв.м. (двеста и деветнадесет кв.м.); 2(два) етажа; масивна конструкция; 1975г.   ДЕТСКА ЯСЛА    489358.3  
140 8.1.2007 г. Разград с. Дянково  Урегулиран поземлен имот №V-272(пет римско тире двеста седемдесет и две арабско) с площ 901,00 кв. (деветстотин и един кв.м.) Жилищна сграда със ЗП - 80,00 кв.м.(осемдесет кв.м.), един етаж, полумасивна, 1968г. Селскостопанска сграда със ЗП - 30,45 кв.м.(тридест цяло и четиридесет и пет стотни кв.м.), един етж, полумасивна, 1973г. Селкостопанска сграда със ЗП - 28,70 кв.м.(двадесет и осем цяло и седемдесет стотни кв.м.), един етаж, 1973г.  На ОП "Общински жилища и сгради" Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Джейлян Сюлейман Сюлейман - договор №517/26.10.2007г.  5348.2  
141 8.1.2007 г. Разград гр. Разград  Самостоятелен обект със ЗП - 145,00кв.м.(сто четиридесет и петкв.м.), представляващ Трафопост 1х630 KVA, находящ се в югозападната част на подземния етаж на сграда "Общински културен център", монолитна конструкция, 1980г.  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на "Е.ОН-Мрежи" АД - Договор №396/21.12.2011г.  18141.9  Заповед №82/26.01.2012г.
142 8.1.2007 г. Разград гр. Разград  Самостоятелен обект със РЗП - 61,50 кв.м. (шестдесет и едно цяло и петнадесет стотни кв.м.) на 2(два) етажа, представляващ Трафопост 2х240 кVA, находящ се в югозападната част на подземния и партерния етажи на сграда "Община Разград", монолитна конструкция, 1984г.  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на "Е.ОН-Мрежи" АД - Договор №396/21.12.2011г.  7297.6  Заповед №82/26.01.2012г.
143 8.1.2007 г. Разград гр. Разград  Самостоятелен обект със ЗП - 42,00 кв.м (четиридесет два кв.м.), представляващ Трафопост 2х240 кVA; находящ се в сутерена на ниското тяло на сграда "Дом за стари хора", монолитна конструкция, 1983г.  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на "Е.ОН-Мрежи" АД - Договор №396/21.12.2011г.  6220.4  Заповед №82/26.01.2012г.
144 8.1.2007 г. Разград гр. Разград  Самостоятелен обект със ЗП - 47,50 кв.м. (четиридесет и седем цяло и петдесет стотни кв.м.), представляващ Трафопост 2х240 кVA, находящ се в северната част на спортна зала "Абритус", сглобяема стоманобетонна конструкция, 1988г.  На основание чл.12 ал.5 имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на "Е.ОН-Мрежи" АД - Договор №396/21.12.2011г.  7609.8  Заповед №82/26.01.2012г.
145 8.1.2007 г. Разград гр. Разград  Самостоятелен обект със ЗП - 67,00кв.м. (шестдесет и седем кв.м.), представляващ Трафопост 2х240 кVA; находящ се в партерния етаж на сграда "Битов комбинат", монолитна конструкция, 1979г.  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на "Е.ОН-Мрежи" АД - Договор №396/21.12.2011г.  7226.2  Заповед №82/26.01.2012г.
146 8.1.2007 г. Разград гр. Разград  Самостоятелен обект със ЗП - 90,00кв.м. (деветдесет кв.м.), представляващ Трафопост 2х630 kVA, находящ се на първия етаж на сграда "Търговски дом", монолитна конструкция, 1995г.  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на "Е.ОН-Мрежи" АД - Договор №396/21.12.2011г.  11141.3  Заповед №82/26.01.2012г.
147 8.1.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №76111 (седемдесет и шест хиляди сто и единадесет) - нива 474,00 кв.м (четиристотин седемдесет и четири кв.м.) Категория на земята - шеста  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Хасан Абтула Хасан - договор №186/30.05.2007г.  34.6  Заповед №2099/02.09.2009г.
148 8.1.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №161639 (сто шестдесет и една хиляди шестстотин тридесет и девет) - лозе 844,00 кв.м. (осемстотин четиридесет и четири кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Симеонка Стойкова Жекова - договор №185/30.05.2007г.  158  Заповед №2105/02.09.2009г.
149 19.1.2007 г. Разград гр. Разград ХАДЖИ ДИМИТЪР 30 А  Административна сграда със ЗП - 265,50 кв.м. (двеста шестдесет и пет цяло и петдесет стотни кв.м.),4(четири) етажа, монолитна конструкция, 1983г.  На ОП "Общински жилища и сгради" Разград - Решение №307/23.07.2001г. на Общински съвет гр.Разград; Заповеди №10/10.01.2003г и №732/2.02.2004г. на Кмета на Община Разград. 42 I-3430 502 6190 АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА 362  Учредено право на ползване на Регионален център по здравеопазване гр.Разград: - за IV етаж на сградата - договор от 13.02.2001г. - за I етаж на сградата - договор от 05.08.2005г.  245765.4  
150 24.1.2007 г. Разград с. Раковски АБРИТУС 6  Поземлен имот №62089.502.1331 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и две точка хиляда триста тридесет и едно) с площ 1239,00 кв.м. (хиляда двеста тридесет и девет кв.м.) Трайно предназначение: урбанизирана Начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс Номер по предходен план: кв.59, парцел №XXVIII -1331  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград. 59 XXVIII 502 1331 НЕЗАСТРОЕНО ДВОРНО МЯСТО 1239 Поз.имоти №№62089.502.1332; 62089.502.1173; 62089.502.1252; 62089.502.341    5781.7  
151 24.1.2007 г. Разград с. Стражец  Поземлен имот - парцел №XVI (шестнадесет) с площ 560,00кв.м. (петстотин и шестдесет кв.м.)    Отстъпено право на строеж на Петя Занкова и Ивайло Иванов - договор от 17.02.1989г.  1554.2  
152 26.1.2007 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот №6525 (шест хиляди петстотин двадесет и пет) с площ 5001,00 кв.м (пет хиляди и един кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    34206.8  
153 26.1.2007 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот №6526 (шест хиляди петстотин двадесет и шест) с площ 22423 кв.м. (двадесет и две хиляди четиристоти двадесет и три кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разгард.    153373.3  
154 26.1.2007 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот №6527 (шест хиляди петстотин двадесет и седем) с площ 2749,00кв.м. (две хиляди седемстотин четиридесет и девет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    18803.2  
155 26.1.2007 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот - парцел №I(едно)- "Игрище за тенис" с площ 10350,00кв.м. (десет хиляди триста и петдесет кв.м.)    Учредено право на ползване за 10 години на Спортен клуб по тенис - договор от 23.07.1998г.  78660  
12 29.1.2007 г. Разград гр. Разград   Урегулиран поземлен имот №III (три)- "Стрелбище за лък", с площ 9650,00кв.м (девет хиляди шестстотин и петдесет кв.м.)   318 СТРЛБИЩЕ ЗА ЛЪК 9650  Имотът е предоставен на концесия за 16 години на Сдружение с нестопанска цел "Спортен клуб "Антибиотик" гр.Разград - договор №341/29.12.2005г.    
156 29.1.2007 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот №XVIII (осемнадесет)- "За трафопост" с площ 240,00кв.м. (двеста и четиридесет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    3384  
157 29.1.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №141976 (сто четиридесет и една хиляди деветстотин седемдесет и шест) - лозе 746,00кв.м.(седемстотин четиридесет и шест кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    139.7  
158 31.1.2007 г. Разград гр. Разград  330/444 ид.ч. (триста и тридесет върху четиристотин четиридесет и четири ид.ч.)от урегулиран поземлен имот №III-24 (три римско тире двадесет и четири арабско) с площ 444,00кв.м. (четиристотин четиридесет и четири кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    3498  
159 31.1.2007 г. Разград с. Топчии  Имот №013002 (тринадесет хиляди и две) - пасище,мера 2,000 дка (два дка) Категория на земята - четвърта Имотът е образуван от имот №013001  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на "БТК Мобайл" ЕООД София - договор №174/18.05.2007г.  69.3  Заповед №3489/19.12.2007г.
160 1.2.2007 г. Разград с. Радинград  Имот №012054 (дванадесет хиляди и петдесет и четири) - пасище, мера 2,000 дка (два дка) Категория на земята - седма  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управляваот Кмета на Община Разград.    25.2  
161 1.2.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №171954 (сто седемдесет и една хиляди деветстотин петдесет и четири) - лозе 1081,00 кв.м. (хиляда и осемдесет и един кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Любомир Иванов Методиев - договор №252/19.06.2007г.  219.2  Заповед №2101/02.09.2009г.
162 1.2.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №171959 (сто седемдесет и една хиляди деветстотин петдесет и девет) - лозе 1082,00 кв.м. Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Мирослав Борисов Василев - договор №251/19.06.2007г.  219.4  Заповед №2095/02.09.09г.
163 1.2.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №142971 (сто четиридесет и две хиляди деветстотин седемдесет и едно) - лозе 1135,00 кв.м (хиляда сто тридесет и пет кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание на чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.   Имотът е продаден на Иван Филипов Миланов - договор №209/04.06.2007г.  212.5  Заповед №2106/02.09.2009г.
164 7.2.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №505004 (петстотин и пет хиляди и четири) - пасище, мера 7,947 дка (седем цяло и деветстотин четиридесет и седем хилядни дка) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Ощина Разград.    380.3  
165 12.2.2007 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №XV-6521 (петнадесет римско тире шест хиляди петстотин двадесет и едно) с площ 11962,00 кв.м (единадесет хиляди деветстотин шестдесет и два кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    72819.9  
166 12.2.2007 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот - парцел №IX (девет) с площ 11322,00 кв.м. (единадесет хиляди триста двадесет и два кв.м )  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    68923.8  
167 12.2.2007 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот - парцел №XI (единадесет) с площ 30015,00 кв.м. (тридесет хиляди и петнадесет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    182719.3  
168 14.2.2007 г. Община Разград с.Побит камък камък  Поземлен имот - парцел №III-531 (три римско тире петстотин тридесет и едно) с полщ 1446,00 кв.м (хиляда четиристотин четиридесет и шест кв.м.)    Признато право на строеж на Кольо Енчев Колев. Имотът е продаден на Николай Йорданов Цанев - доовор №177/23.05.2007г.  3324.4  Заповед №3356/10.12.2007г.
169 14.2.2007 г. Разград гр. Разград  Жилище №23 (двадесет и три) със ЗП - 65,72кв.м. (шестдесет и пет цяло и седемдесет и две стотни кв.м.), състоящо се от хол, спалня, балкон и сервизни помещения; Изба №23(двадесет и три) с площ 4,70кв.м. (четири цяло и седемдесет стотни кв.м.); 3,57% (три цяло и петдесет и седем стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1984г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград  Имотът е продаден на Анелия Василева Маринова - договор №516/26.10.2007г.  7615.1  Заповед №2513/15.10.2009г.
170 14.2.2007 г. Разград гр. Разград  Жилище №12(дванадесет) със ЗП - 63,22кв.м. (шестдесет и три цяло и двадесет и две стотни кв.м.), състоящо се от хол, спалня,кухня, 2(два) балкона и сервизни помещения; Изба с площ 2,50кв.м. (две цяло и петдесет стотни кв.м.); 4,22% (четири цяло и двадесет и две стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1979г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград  Имотът е продаден Диана Димова Димова - договор №508/23.10.2007г.  7421.8  Заповед №2512/15.10.2009г.
171 14.2.2007 г. Разград гр. Разград  Жилище №14 (четиринадесет) със ЗП - 59,35кв.м. (петдесет и девет цяло и тридесет и пет стотни кв.м.), състоящо се от хол, спалня, кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №14 (четиринадесет) с площ 2,43кв.м. (две цяло и четиридесет и три стотни кв.м.); 4,27% (четири цяло и двадесет и седем стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1986г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград  Имотът е продаден на Менду Шерифов Ислямов - договор №493/18.10.2007г.  7915.4  Заповед №2511/15.10.2009г.
172 14.2.2007 г. Разград гр. Разград  Жилище №3 (три) със ЗП - 82,13кв.м. (осемдесет и две цяло и тринадесет стотни кв.м.), състоящо се от хол, спалня, разширена кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №3 (три) с площ 5,23кв.м. (пет цяло и двадесет и три стотни кв.м.); 5,48% (пет цяло и четиридесет и осем стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1979г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград  Имотът продаден на Мергюл Ахмедова Дуралиева - договор №81/07.03.2008г.  8878.6  Заповед №2502/14.10.2009г.
173 28.2.2007 г. Разград гр. Разград  Жилище №24 (двадесет и четири) със ЗП - 62,03кв.м. (шестдесет и две цяло и три стотни кв.м.), състоящо се от хол, спалня, кухня,2(два) балкона и сервизни помещения; Изба №24(двадесет и четири) с площ 3,50кв.м. (три цяло и петдесет стотни кв.м.); 3,99% (три цяло и деветдесет и девет стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1986г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград    7440.9  
174 28.2.2007 г. Разград гр. Разград  Жилище №1(едно) със ЗП - 79,58кв.м. (седемдесет и девет цяло и петдесет и осем стотни кв.м.), състоящо се от хол, 2(две)спални, кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №1 (едно) с площ 5,08кв.м. (пет цяло и осем стотни кв.м.); 5,60% (пет цяло и шестдесет стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1979г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград    9008.1  
175 28.2.2007 г. Разград гр. Разград  Жилище №2 (две) със ЗП - 65,72кв.м. (шестдесет и пет цяло и седемдесет и две стотни кв.м.), състоящо се от хол, спалня, кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №2 (две) с площ 5,10кв.м. (пет цяло и десет кв.м.); 4,71% (четири цяло и седемдесет и една стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1979г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград    7380.9  
176 28.2.2007 г. Разград гр. Разград  Жилище №10(десет) със ЗП - 79,58кв.м. (седемдесет и девет цяло и петдесет и осем стотни кв.м.), състоящо се от хол,2(две) спални, кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №10 (десет) с площ 6,45кв.м. (шест цяло и четиридесет и пет стотни кв.м.); 6,00% (шест %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1979г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград    9822.8  
177 19.3.2007 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №XXII (двадесет и две) с площ 175,00кв.м.    Прехвърлено право на строеж на Стефан Райчев Стойчев - договор от 22.12.1998г.  1855  
178 19.3.2007 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот - парцел №I (едно) с площ 430,00кв.м.  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    5740.5  
179 12.4.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №171944 (сто седемдесет и една хиляди деветстотин четидесет и четири) - лозе 1009,00 кв.м. (хиляда и девет кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Зехра Хакъева Шакир - договор №357/29.06.2007г.  188.9  Заповед №2103/02.09.2009г.
180 12.4.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №74743( седемдесет и четири хиляди седемстотин четиридесет и три) - нива 795,00 кв.м. (седемстотин деветдесет и пет кв.м.) Категория на земята - шеста  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    58  Заповед №2100/02.09.2009г.
181 12.4.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №162024 (сто шестдесет и две хиляди и двадесет и четири) - лозе 954,00 кв.м. (деветстотин петдесет и четири кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Иван Христов Иванов - договор №356/29.06.2007г.  178.6  Заповед №2102/02.09.2009г.
182 7.5.2007 г. Разград с. Просторно  Урегулиран поземлен имот №XIII(тринадесет) с площ 1089,00 кв.м. (хиляда и осемдесет и девет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    2292.8  Заповед №3491/19.12.2007г.
183 7.5.2007 г. Разград с. Просторно  Урегулиран поземлен имот №XIV(четиринадесет) с площ 1030,00 кв.м. (хиляда и тридесет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Борис Григоров Тасков - договор №385/31.07.2007г.  2168.6  Заповед №3492/19.12.2007г.
184 14.5.2007 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №I (едно) с площ 735,00 кв.м. (седемстотин тридесет и пет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Учредено право на строеж на "Е.ОН България Мрежи" АД - договор №342/27.06.2007г.  7791  
185 14.5.2007 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №II (две) с площ 575,00 кв.м. (петстотин седемдесет и пет кв.м.)    Прехвърлено право на строеж на ЕТ "Джюларс-93-Ахмед Хюсеинов" - договор от 18.05.2000г. Имотът е продаден на ЕТ "Дгуларс - 93 - Юлиян Шалев" - договор №298/18.07.2008г.  6095  Заповед №239/11.02.2009г.
186 16.5.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №522209(петстотин двадесет и две хиляди двеста и девет) - друга селскостопанска територия 3,584 дка (три цяло и петстотин осемдесет и четири хилядни дка) Категория на земята - пета  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е заменен с имот №093001, землище Разград, на "СЕМПЕ 2"ООД - договор №398/03.08.2007г.  8757.6  
187 4.6.2007 г. Разград гр. Разград  1/4 ид.ч. (една четвърт ид.ч.) от урегулиран поземлен имот №III-1992 (три римско тире хиляда деветстотин деветдесет и две арабско) целия с площ 736,00 кв.м. (седемстотин тридесет и шест кв.м.), в т.ч.: жилищна сграда със ЗП - 37,82 кв.м (тридесет и седем цяло и осемдесет и две стотни кв.м.), 1 (един) етаж , масивна, 1962г., находяща се в северния край на имота.  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС частта от имота се управлява от Кмета на Община Разград.    20668.9  
188 5.6.2007 г. Разград гр. Разград  Жилище №2(две) със ЗП - 59,30 кв.м.(петдесет и девет цяло и тридесет стотни кв.м.), състоящо се от хол, спалня, кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №2 (две) с площ 5,44 кв.м. (пет цяло и четиридесет и четири стотни кв.м.); 8,00% (осем %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1982г.  На ОП "Общински жилища и сради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Димитър Бигданов Димитров - договор №330/08.08.2008г.  6776  Заповед №2503/14.10.2009г.
189 5.6.2007 г. Разград гр. Разград  Жилище №5(пет) със ЗП - 65,72кв.м. (шестдесет и пет цяло и седемдесет и две стотни кв.м.), състоящо се от хол,спалня, кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №5 (пет) с площ 3,46кв.м. (три цяло и четиридесет и шест стотни кв.м.); 4,27% (четири цяло и двадесет и седем стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1980г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград    8022  
190 5.6.2007 г. Разград гр. Разград  Жилище №11(единадесет) със ЗП - 65,72кв.м. (шестдесет и пет цяло и седемдесет и две стотни кв.м.), състоящо се от хол, спалня, кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №11 (единадесет) с площ 6,33кв.м. (шест цяло и тридесет и три стотни кв.м.); 4,33% (четири цало и тридесет и три стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1980г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград  Имотът е продаден на Хатидже Ахмед Юсеин - договор №294/18.07.2008г.  8130.7  Заповед №2504/14.10.2009г.
191 5.6.2007 г. Разград гр. Разград  Жилище №3(три) със ЗП - 63,22кв.м. (шестдесет и три цяло и двадесет и две стотни кв.м.), състоящо се от хол,спалня, кухня, 2(два) балкона и сервизни помещения; Изба №3(три) с площ 3,21кв.м. (три цяло и двадесет и една стотни кв.м.); 3,98% (три цяло и деветдесет и осем стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1981г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград    6935.4  
192 5.6.2007 г. Разград гр. Разград  Жилище №9(девет) със ЗП - 63,22кв.м. (шестдесет и три цяло и двадесет и две стотни кв.м.), състоящо се от хол,спалня, кухня, 2(два) балкона и сервизни помещения; Изба №9(девет) с площ 3,77кв.м. (три цяло и седемдесет и седем стотни кв.м.); 4,29% (четири цяло и двадесет и девет стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1981г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград    7573.2  
193 5.6.2007 г. Разград гр. Разград  Жилище №18(осемнадесет) със ЗП - 63,22кв.м. (шестдесет и три цяло и двадесет и две стотни кв.м.), състоящо се от хол,спалня, кухня, 2(два) балкона и сервизни помещения; Изба №18(осемнадесет) с площ 3,58кв.м. (три цяло и петдесет и осем стотни кв.м.); 4,26% (четири цяло и двадесет и шест стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1981г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград    7334.3  
194 11.6.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №171950 (сто седемдесет и една хиляди деветстотин и петдесет) - лозе 1385,00 кв.м. (хиляда триста осемдесет и пет кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Динко Илиев Динев - договор №495/22.10.2007г.  280.9  Заповед №2073/01.09.2009г.
195 11.6.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №171955 (сто седемдесет и една хиляди деветстотин петдесет и пет) - лозе 1028,00 кв.м. (хиляда и двадесет и осем кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Генади Кънев Гатев - договор №497/22.10.2007г  192.4  Заповед №2090/01.09.2009г.
196 11.6.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №171956 (сто седемдесет и една хиляди деветстотин петдесет и шест) - лозе 1028,00 кв.м. (хиляда и двадесет и осем кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Генади Кънчев Гатев - договор №498/22.10.2007г  192.4  Заповед №2071/01.09.2009г.
197 11.6.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №171957 (сто седемдесет и една хиляди деветстотин петдесет и седем) - лозе 1023,00 кв.м. (хиляда и двадесет и три кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Генади Кънчев Гатев - договор №499/22.10.2007г  191.5  Заповед №2072/01.09.2009г.
198 11.6.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №171958 (сто седемдесет и една хиляди деветстотин петдесет и осем) - лозе 1023,00 кв.м. (хиляда и двадесет и три кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Генади Кънчев Гатев - договор №496/22.10.2007г  191.5  Заповед №2069/01.09.2009г.
199 11.6.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №140733 (сто и четиридесет хиляди седемстотин тридесет и три) - лозе 607,00 кв.м. (шестстотин и седем кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Камен Димитров Илиев - договор №500/22.10.2007г.  113.6  Заповед №2079/01.09.2009г.
200 11.6.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №162044 (сто шестдесет и две хиляди и четиридесет и четири) - лозе 1052,00 кв.м. (хиляда и петдесет и два кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Петко Иванов Ненков - договор №534/07.11.2007г  196.9  Заповед №2074/01.09.2009г.
201 11.6.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №143060 (сто четиридесет и три хиляди и шестдесет) - лозе 2371,00 кв.м. (две хиляди триста седемдесет и един кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Наталия Симеонова Озиолор - договор №105/19.03.2008г.  473.9  Заповед №2043/28.08.2009г.
202 11.6.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №143062 (сто четиридесет и три хиляди и шестдесет и две) - лозе 1001,00 кв.м. (хиляда и един кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Георги Пенчев Маринов - договор №533/07.11.2007г.  187.4  Заповед №2068/01.09.2009г.
13 15.6.2007 г. Разград с. Раковски  Квартал №90 (деветдесет) - отреден за футболно игрище, с площ 20899 кв.м. (двадесет хиляди осемстотин деветдесет и девет кв.м.), в т.ч.: Сграда със ЗП-130,68кв.м. (сто и тридесет цяло и шестдесет и осем стотни кв.м.), 2(два) етажа, масивна,1980г.  На основание чл.12 ал.5 имотът се управлява от Кмета на Община Разград. 90 616 ФУТБОЛНО ИГРИЩЕ    60203.5  
203 2.7.2007 г. Разград с. Пороище  Поземлен имот - парцел №XXIX-481 (двадесет и девет римско тире четиристотин осемдесет и едно арабско) с площ 350,00кв.м. (триста и петдесет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    804.7  
204 4.7.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №162025 (сто шестдесет и две хиляди и двадесет и пет) - лозе 1228,00 кв.м. (хиляда двеста двадесет и осем кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Цеко Костадинов Цеков - договор №162025/502/22.10.2007г  229.9  Заповед №2080/01.09.2009г.
205 4.7.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №162048 (сто шестдесет и две хиляди и четиридесет и осем) - лозе 1366,00 кв.м. (хиляда триста шестдесет и шест кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Славчо Неделчев Енчев - договор №501/22.10.2007г.  255.7  Заповед №2076/01.09.2009г.
206 9.7.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №142087 (сто четиридесет и две хиляди и осемдесет и седем) - лозе 598,00 кв.м. (петстотин деветдесет и осем кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Васил Миланов - договор №464/17.09.2007г  111.9  Заповед №3487/19.12.07г.
207 9.7.2007 г. Разград гр. Разград  Жилище №18(осемнадесет) със ЗП - 82,13кв.м. (осемдесет и две цяло и тринадест стотни кв.м.), състоящо се от хол,спалня, разширена кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №18(осемнадесет) с площ 5,54кв.м. (пет цяло и петдесет и четири стотни кв.м.); 4,43% (четири цяло и четиридесет и три стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1981г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград    9526.1  
208 9.7.2007 г. Разград гр. Разград  Жилище №1(едно)със ЗП - 72,00кв.м. (седемдесет кв.м.), състоящо се от хол,спалня, кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №1(едно) с площ 2,18кв.м. (две цяло и осемнадесет стотни кв.м.); Таван №1(едно) с площ 3,94кв.м. (три цяло и деветдесет и четири стотни кв.м.); 3,88% (три цяло и осемдесет и осем стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ППП; 1977г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград  Имотът е продаден на Ивайло Спасов Иванов - договор №388/09.09.2008г.  7707.3  Заповед №2507/14.10.2009г.
209 9.7.2007 г. Разград гр. Разград  Жилище №2(две) със ЗП - 65,72кв.м. (шестдесет и пет цяло и седемдесет и две стотни кв.м.), състоящо се от хол,спалня, кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №2(две) с площ 5,12кв.м. (пет цяло и дванадесет стотни кв.м.); 4,01% (четири цяло и една стотна %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1982г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград    7476.2  
210 9.7.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №816011 (осемстотин и шестнадесет хиляди и единадесет)- широколистна гора с площ 2,973 дка (две цяло и деветстотин седемдесет и три хилядни дка)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Али Якуб Вели - договор №518/29.10.2007г.  428.1  Заповед №3361/10.12.2009г.
211 9.7.2007 г. Разград с. Дряновец  Имот №000927(деветстотин двадесет и седем) - дървопроизводствена площ с площ 7,848 дка (седем цяло и осемстотин четиридесет и осем хилядни дка)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Стоянка Янкова - договор №82/30.03.2009г  296.7  Заповед №2948/07.12.2009г.
212 9.7.2007 г. Разград с. Дряновец  Имот №000929(деветстотин двадесет и девет) - дървопроизводствена площ с площ 25,676 дка (двадесет и пет цяло и шестстотин седемдесет и шест хилядни дка)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    970.6  
14 16.7.2007 г. Разград с. Пороище АСЕНИЦА 4  485/2015 ид.ч. (четиристотин осемдесет и пет върху две хиляди и петнадесет ид.ч.) от поземлен имот - парцел №II (две), целия с площ 2015,00кв.м (две хиляди и петнадесет кв.м.) в т.ч.: къща музей "Васил Левски" със ЗП - 45,57кв.м (четиридесет и пет цяло и петдесет и седем стотни кв.м.), 1 (един) етаж, паянтова, находяща се в североизточния край на имота.  На основание чл.12 ал.5 имотът се управлява от Кмета на Община Разград 36 II МУЗЕЙ      
15 16.7.2007 г. Разград с. Островче  Имот №000047 (четиридесет и седем) - язовир с площ 89,212 дка (осемдесет и девет цяло двеста и дванадесет хилядни дка)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград. 000047 ЯЗОВИР 89.212 Имоти №№ 000103; 000102; 000131; 000019; 000021; 000101; 009001; 000048    74600.4  
213 16.7.2007 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №IX-19 (девет римско тире деветнадесет арабско), отреден за търговски комплекс с площ 4948,00кв.м.(четири хиляди деветстотин четиридесет и осем кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на търг на "Максима България" ЕООД - договор №131/09.04.2008г.    Заповед №897/15.04.2008г.
214 16.7.2007 г. Разград с. Киченица  26,70% (двадесет и шест цяло и седемдесет стотни %) от Търговска сграда със ЗП - 297,00 кв.м. (двеста деветдесет и седем кв.м.), РЗП - 670,87кв.м. (шестстотин и седемдесет цяло и осемдесет и седем стотни кв.м.), 2(два) етажа, масивна, 1972г.  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на ПК "Единство" с.Киченица прекратена в ликвидация - договор за прекратяване на съ №538/19.11.2007г.  15143  Заповед №3203/21.11.2007г.
215 16.7.2007 г. Разград гр. Разград  Жилище №17(седемнадесет) със ЗП - 65,72кв.м. (шестдесет и пет цяло и седемдесет и две стотни кв.м.), състоящо се от хол,спалня, кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №17(седемнадесет) с площ 3,55кв.м. (три цяло и петдесет и пет стотни кв.м.); 4,27% (четири цяло и двадесет и седем стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1982г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград    7833.5  
216 16.7.2007 г. Разград гр. Разград  Жилище №18(осемнадесет ) със ЗП - 79,58кв.м. (седемдесет и девет цяло и петдесет и осем стотни кв.м.), състоящо се от хол,2(две)спални, кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №18(две) с площ 3,54кв.м. (три цяло и петдесет и четири стотни кв.м.); 5,18% (пет цяло и осемнадесет стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1982г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград    9547.1  
217 16.7.2007 г. Разград гр. Разград  Жилище №19(деветнадесет) със ЗП - 82,13кв.м. (осемдесет и две цяло и тринадесет стотни кв.м.), състоящо се от хол,спалня, разширена кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №19(деветнадесет) с площ 3,45кв.м. (три цяло и четиридесет и пет стотни кв.м.); 4,73% (четири цяло и седемдесет и три стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1982г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград    8951.6  
218 18.7.2007 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот с планоснимачен №6346 (шест хиляди и триста четиридесет и шест) с площ 6068,00 кв.м. (шест хиляди и шестдесет и осем кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    36939.6  
219 15.8.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №122011 (сто двадесет и две хиляди и единадесет) - нива 1,319 дка (едно цяло и триста и деветнадесет хилядни дка) Категория на земята - трета  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    142.2  
220 15.8.2007 г. Разград с. Дряновец  Имот №000028 (четири нули двадесет и осем) - водостопанско съоръжение 1,968 дка (едно цяло и деветстотин шестдесет и осем хилядни дка)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета На Община Разград.    1653.1  
221 15.8.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №093001(деветдесет и три хиляди и едно) - нива 4,135 дка (четири цяло и сто и тридесет и пет хилядни дка) Категория на земята - пета  На осноание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград    336  
222 15.8.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №048007 (четиридесет и осем хиляди и седем) - нива 14,001 дка (четиринадесет цяло и една хилядни дка) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1866.3  
223 17.8.2007 г. Разград с. Просторно  Поземлен имот - парцел №I(едно) с площ 600,00 кв.м. (шестотин кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.      
224 17.8.2007 г. Разград с. Просторно  Поземлен имот - парцел №II(две) с площ 587,00 кв.м. (петстотин осемдесет и седем кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1065.4  
225 17.8.2007 г. Разград с. Просторно  Поземлен имот - парцел №III(три) с площ 888,00 кв.м. (осемстотин осемдесет и осем кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1611.7  
226 17.8.2007 г. Разград с. Просторно  Поземлен имот - парцел №IV(четири) с площ 932,00 кв.м. (деветстотин тридесет и два кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1691.6  
227 17.8.2007 г. Разград с. Просторно  Поземлен имот - парцел №V(пет) с площ 777,00 кв.м. (седемстотин седемдесет и седем кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1410.3  
228 17.8.2007 г. Разград с. Просторно  Поземлен имот - парцел №VI(шест) с площ 847,00 кв.м. (осемстотин четиридесет и седем кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1537.3  
229 17.8.2007 г. Разград с. Просторно  Поземлен имот - парцел №VII (седем) с площ 885,00 кв.м. (осемстотин осемдесет и пет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1606.3  
230 17.8.2007 г. Разград с. Просторно  Поземлен имот - парцел №VIII (осем) с площ 553,00 кв.м. (петстотин петдесет и три кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1003.7  
231 17.8.2007 г. Разград с. Просторно  Поземлен имот - парцел №IХ (девет) с площ 546,00 кв.м. (петстотин четиридесет и шест кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    991  
232 17.8.2007 г. Разград с. Просторно  Поземлен имот - парцел №Х (десет) с площ 544,00 кв.м. (петстотин четиридесет и четири кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    987.4  
233 17.8.2007 г. Разград с. Просторно  Поземлен имот - парцел №ХI (единадесет) с площ 785,00 кв.м. (седемстотин осемдесет и пет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1424.8  
234 17.8.2007 г. Разград с. Просторно  Поземлен имот - парцел №ХII (дванадесет) с площ 767,00 кв.м. (седемстотин шестдесет и седем кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1392.1  
235 17.8.2007 г. Разград с. Просторно  Поземлен имот - парцел №ХIII (тринадесет) с площ 747,00 кв.м. (седемстотин четиридесет и седем кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1355.8  
236 17.8.2007 г. Разград с. Просторно  Поземлен имот - парцел №ХIV (четиринадесет) с площ 765,00 кв.м. (седемстотин шестдесет и пет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1388.5  
237 17.8.2007 г. Разград с. Просторно  Поземлен имот - парцел №ХV (петнадесет) с площ 953,00 кв.м. (деветстотин петдесет и три кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1729.7  
238 17.8.2007 г. Разград с. Просторно  Поземлен имот - парцел №ХVI (шестнадесет) с площ 881,00 кв.м. (осемстотин осемдесет и един кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1599  
239 17.8.2007 г. Разград с. Просторно  Поземлен имот - парцел №ХVII (седемнадесет) с площ 848,00 кв.м. (осемстотин четиридесет и осем кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1539.1  
240 17.8.2007 г. Разград с. Просторно  Поземлен имот - парцел №ХVIII (осемнадесет) с площ 956,00 кв.м. (деветстотин петдесет и шест кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1735.1  
241 17.8.2007 г. Разград с. Просторно  Поземлен имот - парцел №ХIX (деветнадесет) с площ 604,00 кв.м. (шестстотин и четири кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1096.3  
242 17.8.2007 г. Разград с. Просторно  Поземлен имот - парцел №ХX (двадесет) с площ 669,00 кв.м. (шестстотин шестдесет и девет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1214.2  
243 17.8.2007 г. Разград с. Просторно  Поземлен имот - парцел №ХXI (двадесет и едно) с площ 687,00 кв.м. (шестстотин осемдесет и седем кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1246.9  
244 17.8.2007 г. Разград с. Просторно  Поземлен имот - парцел №ХXII (двадесет и две) с площ 934,00 кв.м. (деветстотин тридесет и четири кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1695.2  
245 17.8.2007 г. Разград с. Просторно  Поземлен имот - парцел №ХXIII (двадесет и три) с площ 598,00 кв.м. (петстотин деветдеет и осем кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1085.4  
246 30.8.2007 г. Разград с. Черковна  Урегулиран поземлен имот №II-118 (две римско тире сто и осемнадесет арабско) с площ 2942 кв.м. ( две хиляди деветстотин четиридесет и два кв.м.) в т.ч.: Сграда - бивше училище със ЗП - 363,00 кв.м (триста шестдесет и три кв.м.), едноетажна, полумасивна, 1951г.  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се стопанисва от Кмета на Община Разград.    9171.6  
247 30.8.2007 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №II (две) с площ 926,00кв.м. (деветстотин двадесет и шест кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден а "Вива-Инвест" ООД гр.Разград - договор №527/31.10.2007г.  19446  Заповед №3488/19.12.2007г.
248 11.9.2007 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот с пл.№2045 (две хиляди и четиридесет и пет) с площ 265,00 кв.м (двеста шестдесет и пет кв.м.) в т.ч.: 1/2 (една втора) ид.ч. от жилищна сграда със ЗП - 26,00кв.м.(двадесет и шест кв.м.),1(един) етаж; паянтова, 1956г; пристройка със ЗП - 18,00кв.м (oсемнадесет кв.м.),1(един) етаж, масивна, 1981г.  На ОП "Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград.    7786.7  
249 12.9.2007 г. Разград гр. Разград  Самостоятелен обект "Клуб" със ЗП - 236,00 кв.м. (двеста тридесет и шест кв.м.), представляващ целия втори етаж на двуетажна сграда с пл.№2454, монолитна конструкция, 1970г.  На ОП "Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград.    37019.3  Заповед №1111/14.05.2008г.
250 12.9.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №143052 (сто четиридесет и три хиляди и петдесет и две) - лозе 401,00 кв.м. (четиристотин и един кв.м.) Категория на земята - шеста  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Николай Дончев Ангелов - договор №565/10.12.2007г.  51.1  Заповед №2075/01.09.2009г.
251 12.9.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №142946 (сто четиридесет и две хиляди и деветстотин четиридесет и шест) - лозе 632,00 кв.м. (шестстотин тридесет и два кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Мустафа Мердан Хюсеин - договор №547/28.11.2007г.  128.2  Заповед №2078/01.09.2009г.
252 12.9.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №142998 (сто четиридесет и две хиляди и деветстотин деветдесет и осем) - лозе 1844,00 кв.м. (хиляда осемстотин четиридесет и четири кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Салим Сюлейман Сеид - договор №566/10.12.2007г.  345.2  Заповед №2077/01.09.2009г.
253 12.9.2007 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот с №XII-1051(дванадесет римско тире хиляда петдесет и едно арабско) с площ 210,00 кв.м (двеста и десет кв.м.) в т.ч.: жилищна сграда със ЗП - 60,00кв.м.(шестдесет кв.м.),РЗП - 126,00кв.м. (сто двадесет и шест кв.м.),2(два) етажа; масивна, 1960г; пристройка със ЗП - 16,30кв.м (шестнадесет цяло и тридесет стотни кв.м.),1(един) етаж, масивна, 1974г.  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №2627/08.10.2007г. на Зам.-кмета на Община Разград.  Учредено право на ползване за 3 години на СНЦ "Женска независима ромска организация Кармен" - договор от 01.11.2007г.  20895.2  
254 12.9.2007 г. Разград с. Черковна  Урегулиран поземлен имот №II (две) с площ 1407,00 кв.м. (хиляда четиристотин и седем кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    2962.3  
255 12.9.2007 г. Разград с. Черковна  Поземлен имот - парцел №III (три) с площ 1520,00 кв.м. (хиляда петстотин и двадесет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    3200.2  
256 12.9.2007 г. Разград с. Черковна  Поземлен имот - парцел №IV (четири) с площ 1482,00 кв.м. (хиляда четиристотин осемдесет и два кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    3120.2  
257 12.9.2007 г. Разград с. Черковна  Поземлен имот - парцел №V (пет) с площ 1353,00 кв.м. (хиляда триста петдесет и три кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    2848.6  
258 12.9.2007 г. Разград с. Черковна  Урегулиран поземлен имот №VI (шест) с площ 1390,00 кв.м. (хиляда триста и деветдесет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    2926.5  
259 12.9.2007 г. Разград с. Черковна  Поземлен имот - парцел №VII (седем) с площ 1405,00 кв.м. (хиляда четиристотин и пет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    2958.1  
260 22.10.2007 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот с планоснимачен №6347 (шест хиляди и триста четиридесет и седем) с площ 6514,00 кв.м. (шест хиляди петстотин и четиринадесет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    38763.5  
261 22.10.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №000455(три нули четиристотин петдесет и пет) - разсадник 35,812 дка (тридесет и пет цяло и осемстотин и дванадесет хилядни дка) Категория на земята - трета  На ОП "Паркстрой" гр.Разград - Решение №815 по протокол №47/19.02.2007г. на Общински съвет Разград.    8380  
262 12.11.2007 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №IV-134 (четири римско тире сто тридесет и четири арабско) с площ 540,00 кв.м. (петстотин и четиридесет кв.м.)    Отстъпено право на строеж на ЕТ "ЦИМ - Цецко Маринов" - договори от 26.08.1997г.; 13.03.1998г.; 29.04.1998г.; 25.09.1998г. и №151/09.07.2003г. Имотът е продаден на ЕТ "ЦИМ - Цецко Маринов" - договор №63/28.02.2008г.  5724  Заповед №564/14.03.2008г.
263 14.11.2007 г. Разград с. Островче  Имот №073037 (седемдесет три хиляди и тридесет и седем) - нива 26,001 дка (двадесет и шест цяло и една хилядна дка) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    2347.9  
264 14.11.2007 г. Разград с. Островче  Имот №073038 (седемдесет три хиляди и тридесет и осем) - нива 7,000 дка (седем дка) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    632.1  
265 14.11.2007 г. Разград с. Островче  Имот №073055 (седемдесет три хиляди и петдесет и пет) - нива 7,000 дка (седем дка) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    632.1  
266 14.11.2007 г. Разград с. Островче  Имот №073056 (седемдесет три хиляди и петдесет и шест) - нива 7,000 дка (седем дка) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    632.1  
267 19.11.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №143047 (сто четиридесет и три хиляди и четиридесет и седем) - лозе 480,00 кв.м. (четиристотин и осемдесет кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Михаил Михайлов, Василка Досева и Христо Денев - дог.№48/14.02.2008г.  97.3  Заповед №261/16.02.2009г.
268 19.11.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №76104 (седемдесет и шест хиляди сто и четири) - нива 728,00 кв.м. (седемстотин двадесет и осем кв.м.) Категория на земята - шеста  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Димитрина Петкова - договор №345/22.08.2008г  53.1  Заповед №262/16.02.2009г.
269 19.11.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №162029 (сто шестдесет и две хиляди двадесет и девет) - лозе 810,00 кв.м. (осемстотин и десет кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е заменен с имот на Константин Иван Белобрадов - договор №429/06.10.2008г  164.3  
270 19.11.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №162034 (сто шестдесет и две хиляди тридесет и четири) - лозе 2235,00 кв.м. (две хиляди двеста тридесет и пет кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Продаден на Иваничка Иванова Димитрова - договор №102/19.03.2008г.  383.5  Заповед №2054/28.08.2009г.
271 19.11.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №171937 (сто седемдесет и една хиляди деветстотин тридесет и седем) - лозе 2012,00 кв.м. (две хиляди и дванадесет кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Продаден на Русанка Димитрова Радева - договор №103/19.03.2008г.  376.6  Заповед №2047/28.08.2009г.
272 19.11.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №171936 (сто седемдесет и една хиляди деветстотин тридесет и шест) - лозе 617,00 кв.м. (шестстотин и седемнадесет кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Продаден на Кирил Пенчев Радев - договор №101/19.03.2008г.  115.5  Заповед №2050/28.08.2009г.
273 19.11.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №134634 (сто тридесет и четири хиляди шестстотин тридесет и четири) - нива 330,00 кв.м. (триста и тридесет кв.м.) Категория на земята - шеста  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Стоянка Янкова Николова - договор №104/19.03.2008г.  24.1  Заповед №2044/28.08.2009г.
274 19.11.2007 г. Разград гр. Разград  Имот №142945 (сто четиридесет и две хиляди деветстотин четиридесет и пет) - лозе 712,00 кв.м. (седемстотин и дванадесет кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    133.3  
275 21.11.2007 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.502.612(шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и две точка шестстотин и дванадесет) с площ 689,00 кв.м. (шестстотин осемдесет и девет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    3096  
276 21.11.2007 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.502.609 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и две точка шестстотин и девет) с площ 1,387 дка (едно цяло триста осемдесет и седем хилядни дка)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.      
277 21.11.2007 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.502.613 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и две точка шестстотин и тринадесет) с площ 927 кв.м. (деветстотин двадесет и седем кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    4165.5  
278 21.11.2007 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.502.611 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и две точка шестстотин и единадесет) с площ 750 кв.м. (седемстотин и петдесет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    3370.1  
279 21.11.2007 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.501.1297 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка хиляда двеста деветдесет и седем) с площ 505 кв.м. (петстотин и пет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.      
280 21.11.2007 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.501.166 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка сто шестдесет и шест) с площ 844 кв.м. (осемстотин четиридесет и четири кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    2557.7  
281 21.11.2007 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.501.165 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка сто шестдесет и пет) с площ 831 кв.м. (осемстотин тридесет и един кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    2518.3  
282 21.11.2007 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.501.170 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка сто и седемдесет) с площ 907 кв.м. (деветстотин и седем кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    2748.7  
283 21.11.2007 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.501.174 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка сто седемдесет и четири) с площ 881 кв.м. (осемстотин осемдесет и един кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.      
284 21.11.2007 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.501.1299 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка хиляда двеста деветдесет и девет) с площ 750 кв.м. (седемстотин и петдесет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.      
285 22.11.2007 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот пл.№2048( две хиляди четиридесет и осем) с площ 230 кв.м. (двеста и тридесет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    3450.5  
286 22.11.2007 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот пл.№2047( две хиляди четиридесет и седем) с площ 195 кв.м. (сто деветдесет и пет кв.м.)    Признато право на строеж на Петър Христов Пенков - удостоверение от 18.09.1959г. Имотът е продаден на Христо Ангелов Иванов - договор №441/16.10.2008г.  2925  Заповед №265/17.02.2009г.
288 3.12.2007 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот - парцел №II-4039( две римско тире четири хиляди тридесет и девет арабско) с площ 335 кв.м. (триста тридесет и пет кв.м.)    Признато право на строеж на Филю Атанасов Филев - удостоверение от 25.05.1959г.  3551  
289 3.12.2007 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.502.722 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и две точка седемстотин двадесет и две) с площ 1,197 дка (едно цяло сто деветдесет и седем хилядни дка)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.      
290 3.12.2007 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.502.725 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и две точка седемстотин двадесет и пет) с площ 638 кв.м. (шестстотин тридесет и осем кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1933.5  
291 3.12.2007 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.501.210(шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка двеста и десет) с площ 531 кв.м.(петстотин тридесет и един кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.      
292 3.12.2007 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.502.1344 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и две точка хиляда триста четиридесет и четири) с площ 801 кв.м. (осемстотин и един кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.      
293 3.12.2007 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.502.739 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и две точка седемстотин тридесет и девет) с площ 666 кв.м. (шестстотин шестдесет и шест кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.      
294 19.12.2007 г. Разград с. Пороище  Урегулиран поземлен имот №ХV-580 (петнадесет римско тире петстотин и осемдесет арабско) с площ 725,00кв.м. (седемстотин двадесет и пет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград    1526.4  
295 19.12.2007 г. Разград с. Пороище  Урегулиран поземлен имот №ХXV-125 (двадесет и пет римско тире сто двадесет и пет арабско) с площ 508,00кв.м. (петстотин и осем кв.м.) в т.ч.: жилищна сграда със ЗП-84,00 кв.м.(осемдесет и четири кв.м.); 1(един)етаж, паянтова,1923г.; лятна кухня със ЗП-18,00 кв.м. (осемнадесет кв.м.),1(един) етаж, паянтова, 1950г.; хамбар със ЗП-10,00 кв.м.(десет кв.м.), дървен, 1950г.  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1317  
296 19.12.2007 г. Разград с. Пороище  Урегулиран поземлен имот №ХXIV-125 (двадесет и четири римско тире сто двадесет и пет арабско) с площ 754,00кв.м. (седемстотин петдесет и четири кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1587.5  
297 4.1.2008 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.501.1074(шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка хиляда седемдесет и четири) с площ 616 кв.м. (шестстотин и шестнадесет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1866.8  
298 4.1.2008 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.501.1072(шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка хиляда седемдесет и две) с площ 687 кв.м. (шестстотин осемдесет и седем кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    2082  
299 4.1.2008 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.502.336(шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и две точка триста тридесет и шест) с площ 1540кв.м. (хиляда петстотин и четиридесет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    6920  
300 4.1.2008 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.502.726(шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и две точка седемстотин двадесет и шест) с площ 753кв.м. (седемстотин петдесет и три кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    2282  
301 4.1.2008 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.502.1128(шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и две точка хиляда сто двадесет и осем) с площ 847кв.м. (осемстотин и четиридесет и седем кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    2566.8  
302 4.1.2008 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.502.604 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и две точка шестстотин и четири) с площ 896кв.м. (осемстотин деветдесет и шест кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    2715.3  
303 4.1.2008 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.502.1133(шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и две точка хиляда сто тридесет и три) с площ 726 кв.м. (седемстотин двадесет и шест кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    3262.3  
304 7.1.2008 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.501.74(шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка седемдесет и четири) с площ 1173 кв.м. (хиляда сто седемдесет и три кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    3554.8  
305 7.1.2008 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.501.73(шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка седемдесет и три) с площ 1367 кв.м. (хиляда триста шестдесет и седем кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    4142.7  
306 7.1.2008 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.501.72(шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка седемдесет и две) с площ 1342 кв.м. (хиляда триста четиридесет и два кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    4066.9  
307 7.1.2008 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.501.75 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка седемдесет и пет) с площ 1110 кв.м. (хиляда сто седемдесет и три кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    3363.9  
308 7.1.2008 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.501.162(шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка сто шестдесет и две) с площ 1237 кв.м. (хиляда двеста тридесет и седем кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    3748.7  
309 7.1.2008 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.501.163(шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и едно точка сто шестдесет и три) с площ 1361 кв.м. (хиляда триста шестдесет и един кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    4124.5  
310 7.1.2008 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.502.1343(шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и две точка хиляда триста четиридесет и три) с площ 850 кв.м. (осемстотин и петдесет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Мафир Бейтулов - договор №213/18.06.2010г  3819.5  Заповед №1340/28.06.2010г.
311 7.1.2008 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.502.904(шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и две точка деветстотин и четири) с площ 543 кв.м. (петстотин четиридесет и три кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    2440  
312 7.1.2008 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.502.903(шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка петстотин и две точка деветстотин и три) с площ 697кв.м. (шестстотин деветдесет и седем кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    3132  
313 14.1.2008 г. Разград гр. Разград  Имот №83470 (осемдесет и три хиляди четиристотин и седемдесет) - лозе 1223,00 кв.м. (хиляда двеста двадесет и три кв.м.) Категория на земята - шеста  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Светлин Велчев - договор №146/18.04.2008г  161.8  Заповед №2053/28.08.2009г.
314 14.1.2008 г. Разград гр. Разград  Имот №162017 (сто шестдесет и две хиляди и седемнадесет) - лозе 2517,00 кв.м. (две хиляди петстотин и седемнадесет кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Денчо Великов- договор №147/18.04.2008г  471.2  Заповед №2049/28.08.2009г.
315 14.1.2008 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №IV (четири) с площ 1207,00кв.м. (хиляда двеста и седем кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    25347  
16 28.1.2008 г. Разград гр. Разград Г.С.РАКОВСКИ 14 Д  Самостоятелен обект "Ритуална зала" със ЗП-133,00кв.м. (сто тридесет и три кв.м.), включващ: голяма зала, малка зала, стая на обредника и WC, находящ се на партерния етаж на жил. блок "Дан Колов", 4(четири) етажа , монолитна конструкция, 1972г. 6,31% (шест цяло и тридесет и една стотни %) ид.ч. от общите части и от ОПС на блока.  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград. РИТУАЛНА ЗАЛА 133      
17 30.1.2008 г. Разград с. Островче Г.С.РАКОВСКИ 4  Урегулиран поземлен имот №I (едно римско) с площ 997,00кв.м. (деветстотин деветдесет и седем кв.м.); Административна сграда "Кметство" със ЗП – 155,00 кв.м. (сто петдесет и пет кв.м.), 2 (два) етажа, масивна , 1947г.  На основание чл.12 ал.5 имотът се управлява от Кмета на Община Разград. 26 I КМЕТСТВО 997    7301.8  
18 30.1.2008 г. Разград с. Островче Г.С.РАКОВСКИ 2  Урегулиран поземлен имот №IV (четири римско) с площ 2156,00кв.м. (две хиляди сто петдесет и шест кв.м.); Сграда "Читалище" със ЗП – 421,00 кв.м. (четиристотин двадесет и един кв.м.), 1 (един) етаж, масивна , 1947г.  На основание чл.12 ал.5 имотът се управлява от Кмета на Община Разград. 26 IV КУЛТУРЕН ДОМ ИЛИ ЧИТАЛИЩЕ 421    11391.4  
316 5.2.2008 г. Разград гр. Разград  2/5(две пети) ид.ч. от поземлен имот - парцел №V-2980 (пет римско тире две хиляди и осемдесетарабско) с площ 580,00кв.м. (петстотин и осемдесет кв.м.)и 2/5(две пети) ид.ч. от жилищна сграда със ЗП - 55,00 кв.м. (петдесет и пет кв.м.), 1(един) етаж, паянтова, 1947г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград    10778.4  
19 28.2.2008 г. Разград с. Просторно ДУНАВ 19 А  "Дом за деца и младежи с умствена изостаналост", включващ: 1.Поземлен имот - парцел №VII(седем) с площ 7363,00кв.м. (седем хиляди триста шестдесет и три кв.м.) 2.Основна сграда със ЗП-400,00кв.м. (четиристотин кв.м.); 2(два) етажа; масивна конструкция; 1969г.; 2003г. Пристройка "Агрегатно" с ЗП-20,00кв.м. (двадесет кв.м.); 1(един) етаж; масивна конструкция; 1980г Пристройка "Перално" с ЗП-20,00кв.м. (двадесет кв.м.); 1(един) етаж; масивна конструкция; 1980г 3.Гаражи 2бр. с обща ЗП-52,00кв.м. (петдесет и два кв.м.);1(един) етаж; масивна конструкция; 1992г. 4.Склад със ЗП-122,00кв.м. (сто двадесет и два кв.м.); 1(един ) етаж; сглобаема конструкция, 1980г.   14 VII СОЦИАЛЕН ДОМ 7363    46789.1  
20 28.2.2008 г. Разград с. Островче ПО СЕЛО  Имот №000169( сто шестдесет и девет) - друг воден терен с площ 3,885дка (три цяло и осемстотин осемдесет и пет хилядни дка)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград. 000169 ДР. ВОДЕН ТЕРЕН 3.885    2610.7  
317 28.2.2008 г. Разград гр. Разград  Имот №816006 (осемстотин и шестнадесет хиляди и шест)- широколистна гора с площ 11,141 дка (единадесет цяло и сто четиридесет и една хилядни дка)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    1604.3  
318 7.3.2008 г. Разград гр. Разград  Имот №141998 (сто четиридесет и една хиляди деветстотин деветдесет и осем) - лозе 480,00кв.м. (четиристотин и осемдесет кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Стоянка Янкова Николова - договор №239/13.06.2008г.  97.3  Заповед №2056/28.08.2009г.
319 7.3.2008 г. Разград гр. Разград  Имот №142948(сто четиридесет и две хиляди деветстотин четиридесет и осем) - лозе 600,00 кв.м. (шестстотин кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  112.3  
320 7.3.2008 г. Разград гр. Разград  Имот №142820 (сто четиридесет и две хиляди осемстотин и двадесет) - лозе 819,00 кв.м. (осемстотин и деветнадесет кв.м.) Категория на земята - шеста  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Стоянка Ганчо Ганев - договор №276/07.07.2008г.  96.3  Заповед №2048/28.08.2009г.
321 7.3.2008 г. Разград гр. Разград  Имот №190033 (сто и деветдесет хиляди и тридесет и три) - лозе 528,00 кв.м. (петстотин двадесет и осем кв.м.) Категория на земята - пета  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    76  
21 14.3.2008 г. Разград гр. Разград Голям каркъм  Имот №000252(три нули двеста петдесет и две) - пасище, мера 1,669 дка (едно цяло шестстотин шестдесет и девет хилядни дка) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград. 000252 ПАСИЩЕ, МЕРА    71.6  
322 24.3.2008 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №II(втори) -"За трафопост" с площ 60 кв.м. ( шестдесет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    801  
323 26.3.2008 г. Разград гр. Разград  Жилище №18(осемнадесет) със ЗП - 82,13кв.м. (осемдесет и две цяло и тринадесет стотни кв.м.), състоящо се от хол,спалня, разширена кухня, балкон и сервизни помещения; Изба с площ 5,30кв.м. (пет цяло и тридесет стотни кв.м.); 4,50% (четири цяло и петдесет стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1979г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград    9547.2  
324 26.3.2008 г. Разград гр. Разград  Жилище №7(седем) със ЗП - 79,58кв.м. (седемдесет и девет цяло и петдесет и осем стотни кв.м.), състоящо се от хол, 2(две)спални, кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №7(седем) с площ 2,48кв.м. (две цяло и четиридесет и осем стотни кв.м.); 5,49% (пет цяло и четиридесет и девет стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1981г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград    9740.8  
325 26.3.2008 г. Разград гр. Разград  Жилище №8(осем) със ЗП - 43,49кв.м. (четиридесет и три цяло и четиридесет и девет стотни кв.м.), състоящо се от спалня, кухня, балкон и сервизни помещения; Изба №8(осем) с площ 2,48кв.м. (две цяло и четиридесет и осем стотни кв.м.); 2,99% (две цяло и чеветдесет и девет стотни %) ид.ч. от общите части и ОПС на сградата; ЕПЖБ; 1981г.  На ОП"Общински жилища и сгради" гр.Разград - заповед №883/27.08.1997г. на Кмета на Община Разград    5159.7  
326 26.3.2008 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №III-97(три римско тире деветдесет и седем арабско) с площ 415,00 кв.м. (четиристотин и петнадесет кв.м.)  Отстъпено право на строеж на Стела Трифонова Статева - договори от 18.11.1990г.; 05.12.1994г.; 05.11.1998г. и 21.11.2001г.    3519.2  
327 28.3.2008 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №IV-6349(четири римско тире шест хиляди триста четиридесет и девет арабско) с площ 440,00 кв.м. (четиристотин и четиридесет кв.м.)    Отстъпено право на строеж и пристрояване на Неделчо Иванов Неделчев - договори от 25.08.1997г.; 13.10.1997г. и дог.№113/17.04.2007г. Имотът е продаден на "СЕМПЕ 2"ООД гр.Разград- договор №331/11.08.2008г.  5280  Заповед №240/11.02.2009г.
328 4.4.2008 г. Разград с. Раковски  Поземлен имот №62089.19.55 (шестдесет и две хиляди осемдесет и девет точка деветнадесет точка петдесет и пет)с площ 15160 кв.м.(петнадесет хиляди сто и шестдесет кв.м.) Трайно предназначение: земеделска Начин на трайно ползване: изоставена ливада  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    736.8  
329 4.4.2008 г. Разград с. Островче  Урегулиран поземлен имот №IV (четири римско) с площ 2156,00кв.м. (две хиляди сто петдесет и шест кв.м.); Сграда бивше "Читалище" със ЗП – 421,00 кв.м. (четиристотин двадесет и един кв.м.), 1 (един) етаж, масивна, 1947г.  На основание чл.12 ал.5 имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът продаден на "Титан Компани" ЕООД гр.София - договор №422/29.09.2008г.  11391.4  Заповед №238/11.02.2009г.
330 4.4.2008 г. Разград гр. Разград  Имот №75191(седемдесет и пет хиляди сто деветдесет и едно) - нива 1279,00 кв.м. (хиляда двеста седемдесет и девет кв.м.) Категория на земята - шеста  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Замяня с имот на Ат.Атанасов и Л.Стоянов - договор №436/08.11.2008г  93.2  
331 4.4.2008 г. Разград гр. Разград  Имот №141414(сто четиридесет и една хиляди четиристотин четиринадесет) - лозе 427,00 кв.м. (четиристотин двадесет и седем кв.м.) Категория на земята - шеста  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Неделчо Цонев Цонев - договор №324/07.08.2008г.  50.2  
332 4.4.2008 г. Разград гр. Разград  Имот №142609(сто четиридесет и две хиляди шестстотин и девет) - лозе 630,00 кв.м. (шестстотин и тридесет кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Диян Васeлинов Досев - договор №303/23.07.2008г.  117.9  Заповед №2051/28.08.2009г.
333 4.4.2008 г. Разград гр. Разград  Имот №142795(сто четиридесет и две хиляди седемстотин деветдесет и пет) - лозе 3762,00 кв.м.(три хиляди седемстотин шестдесет и два кв.м.) Категория на земята - шеста  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    704.2  
334 4.4.2008 г. Разград гр. Разград  Имот №162015(сто шестдесет и две хиляди и петнадесет) - лозе 3183,00 кв.м. (три хиляди сто осемдесет и три кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Янка Маринова Георгиева - договор №306/23.07.2008г.  595.9  Заповед №2057/28.08.2009г.
335 4.4.2008 г. Разград гр. Разград  Имот №171555(сто седемдесет и една хиляди петстотин петдесет и пет) - лозе 501,00 кв.м. (петстотин и един кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    93.8  
336 4.4.2008 г. Разград гр. Разград  Имот №171557(сто седемдесет и една хиляди петстотин петдесет и седем) - лозе 1061,00 кв.м. (хиляда шестдесет и един кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Янка Маринова Георгиева - договор 304/23.07.2008г.  198.6  Заповед №2058/28.08.2009г.
337 4.4.2008 г. Разград гр. Разград  Имот №171750(сто седемдесет и една хиляди седемстотин и петдесет) - лозе 488,00 кв.м. (четиристотин осемдесет и осем кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Фикрет Алиев Хюсеинов - договор №307/23.07.2008г.  91.4  Заповед №2052/28.08.2009г.
338 4.4.2008 г. Разград гр. Разград  Имот №171866(сто седемдесет и една хиляди осемстотин шестдесет и шест) - лозе 505,00 кв.м. (петстотин и пет кв.м.) Категория на земята - четвърта  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    94.5  
22 9.4.2008 г. Разград с. Дряновец ЙОРДАН СТОЯНОВ 35  30,39% (тридесет цяло и тридесет и девет %)ид.ч. от сграда със ЗП-227,85кв.м. (двеста двадесет и седем цяло и осемдесет и пет стотни кв.м.); 2(два) етажа; масивна конструкция; 1969г  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград. 23 II      
339 9.4.2008 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №I (едно римско) с площ 894,00 кв.м. (осемстотин деветдесет и четири кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    5442.3  Съставен нов АОС №458/15.01.2009г.
340 9.4.2008 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №III (три римско) с площ 845,00 кв.м. (осемстотин четиридесет и пет кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    5144  Съставен нов АОС №459/15.01.2009г.
341 9.4.2008 г. Разград гр. Разград  Урегулиран поземлен имот №V (пет римско) с площ 1277,00 кв.м. (хиляда двеста седемдесет и седем кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.    7773.9  Съставен нов АОС №457/15.01.2009г.
23 14.4.2008 г. Разград с. Просторно Н.Й.ВАПЦАРОВ 2  Урегулиран поземлен имот №I-136(едно римско тире сто тридесет и шест) с площ 1527,00кв.м. (хиляда петстотин двадесет и седем кв.м.)в т.ч.: Сграда бивша "Здравна служба" със ЗП-112,00кв.м. (сто и дванадесет кв.м.); 1(един) етаж; масивна конструкция; 1962г.  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява ит Кмета на Община Разград. 100 I 136 СОЦИАЛЕН ДОМ      
342 14.4.2008 г. Разград с. Просторно  Урегулиран поземлен имот №II-184(две римско тире сто осемдесет и четири) с площ 3584,00кв.м. (три хиляди петстотин осемдесет и четири кв.м.)  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява ит Кмета на Община Разград.    7545.8  
343 26.5.2008 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот №61710.608.3684(шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка шестстотин и осем точка три хиляди шестстотин осемдесет и четири) с площ 422кв.м.(четиристотин двадесет и два кв.м.) Трайно предназначение: земеделска територия Начин на трайно ползване: лозови насаждения  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Иван Котленски - договор №351/26.08.2008г  88.9  Заповед №253/12.02.2009г.
24 16.6.2008 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот №61710.502.596(шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка петстотин и две точка петстотин деветдесет и шест) с площ 261838 кв.м ( двеста шестдесет и една хиляди осемстотин тридесет и осем кв.м.) Трайно ползване: Урабанизирана Начин на трайно ползване: Обществен селищен парк, градина  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имота се управлява от Кмета на Община Разград. 502 596 ПАРК 261838      
25 16.6.2008 г. Разград с. Черковна ТРЕТИ МАРТ 13  Поземлен имот - парцел №I (първи) с площ 816кв.м.(осемстотин и шестнадесет кв.м.) в т.ч.: Административна сграда със ЗП – 344,80 кв.м. (триста четиридесет и четири цяло и осемдесет стотни кв.м); 2 (два) етажа; масивна конструкция; 1951г.  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград. 37 I КМЕТСТВО 816      
344 18.6.2008 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот №61710.613.4574(шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка шестстотин и тринадесет точка четири хиляди петстотин седемдесет и четири) с площ 528кв.м.(петстотин двадесет и осем кв.м.) Трайно предназначение: земеделска Начин на трайно ползване: лозе  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е прородаден на Марин Неделчев Маринов - договор №421/29.09.2008г.  69.9  Заповед №2018/28.08.2009г.
345 18.6.2008 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот №61710.607.3978(шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка шестстотин и седем точка три хиляди деветстотин седемдесет и осем) с площ 708кв.м.(седемстотин и осем кв.м.) Трайно предназначение: земеделска Начин на трайно ползване: лозе  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.  Имотът е продаден на Месут Мехмед Ахмед - договор №506/19.12.2008г  93.7  Заповед №251/12.02.2009г.
346 18.6.2008 г. Разград гр. Разград  Поземлен имот №61710.613.4099(шестдесет и една хиляди седемстотин и десет точка шестстотин и тринадесет точка четири хиляди и деветдесет и девет) с площ 656кв.м.(шестстотин петдесет и шест кв.м.) Трайно предназначение: земеделска Начин на трайно ползване: лозе  На основание чл.12 ал.5 от ЗОС имотът се управлява от Кмета на Община Разград.