одобрен

Регистър на военните паметници в Община Мирково

Уникален идентификатор:  47b45d2a-34e7-48e9-b04e-e8ee7ce711ce

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2017-10-02 15:39:13
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:16:52
  • Последно променил: migrate_data
Страница 1 от 4
РЕГИСТЪР
НА ВОЕННИТЕ ПАМЕТНИЦИ В ОБЩИНА МИРК ОВО

ПО
РЕД
НАИМЕНОВАНИЕ МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ ВИД ПАМЕТНИК
(МАТЕРИАЛ)
ДАТА НА
ОТКРИВАНЕ
СЪБИТИЕ, КОЕТО
УВЕКОВЕЧАВА
1 2 3 4 5 6
1. Паметник на
руските воинни
с. Мирково - в двора на
църквата "Св. Димитър"
Пякъчник - Братска
могила, с размери
1,70х0,80м; височина
- 1,80м
1900г. Братска мо гила на 8
замръзнали руски во йни на
16 декември 1877г. от 124
пех отен Воронежки полк по
Балкана /Руско -турската
освободителна война/
Дата, на която се отбелязва:
3 март .
2. Паметник на
руските воинни
с. Мирково - в
гробищния парк
Пясъчник - с
размери 1,00х1,80м;
височина - 3,50м ,
каменна зидария от
блокчета 34/63см
1900г. От Руско -турската
освободи телна война на
убитите руски вой ни от
полк на 22. XII. 1877г.
Дата, на която се отбелязва:
3 март .
3. Паметник н руските
воинни на генерал
Дендевил и
българските
доброволци на д -р
Цариградски
Мастността "Хаджийца" ,
под връх Баба , Мирково
Паметник -
скулптура заедно с
плоча обградена от
валунни късове и
заградена площ с
ограда
1971г. Руско -турската
освободителна война
Дата, на която се отбелязва:
3 март .

Страница 2 от 4
4. Паметник на
Ботевие четници,
Опълченци и
загиналите по време
на Балканската и
Първата световна
война
с. Мирково - в двора на
църквата "Св. Неделя"
Пясъчник - с
размери 2,40х2,60м;
височина - 3,50 м
1939г. Героите от Ботевата чета,
Опълченците, Балканската и
Първата световна война.
Дата, на която се отбелязва:
3 март и 2 юни .
5. Паметник на
загиналите
Мирковчани по
време на Втората
световна война
с. Мирково – в центъра
на населеното мяст о
Монумент
/Скулптура/ -
мраморна площадка
с размери
8,00х25,00м;
височина - 4,00м ;
плоча с написи с
размери 1,50х1,80м
1979г. Втората световна война
Дата, на която се отбелязва:
2 юни .
6. Паметник - Братска
могила
На гл. път 1 -6 - София -
Карлово, с.Мирково
Пясъчник с овална
форма с размери
1,00х1,00м
липсва
информация
Дата, на която се отбелязва:
9 септември и 2 юни .
7. Паметна плоча на
поручик Неделчо
Бончев
с. Мирково - в центъра
на насе леното място,
върху фасадата на
Здравната служба
Грантина плоча ,
барелеф с размери
0,45х0,60м
1999г. Подвига на летец -
изтребителя Н. Бончев
/"Живата торпила"/ по
време на Втората световна
война .
Дата, на която се отбелязва:
2 юни .
8. Паметник на
руските во йни,
участвали в
осбождението на
с.Буново
с. Буново -
срещу Здравната служба
Пясъчник с размери
2,10х1,40м; височина
- 2,00м
1900г. Освобождението на с.
Буново от Османско робство .
Дата, на която се отбелязва:
3 март .

Страница 3 от 4
9. Паметник на
загиналите
Буновчани по време
на Балканската и
Първата световна
война
с.Буново Пясъчник -
квадратна основа с
размер 1,30м;
височина до 2,00м
1920г. В чест на загиналите
буновчани .
Дата, на която се отбелязва:
2 юни .
10. Паметник -
Мемориален
комплекс "Васил
Левски"
с. Буново
местността "Гълъбец"
Основа на паметника
4,15х5,60м; Бюст -
1,50м; Обща
височина - 7,50м. ;
Площадно
пространство на
различни нива от
гранит с квадратура
от 336 кв. м
17.07.2007г.
от
Президента
на
Република
България -
Георги
Първанов
Мемориален комплекс
"Васил Левски" с паметни
плочи на бо йците за
национално ос во бождение
от рай она на Средногорието.
Дата, на която се отбелязва:
19 февруари, 17 юли, 3 март,
2 юни
11. Паметник на
загиналите
български гра ждани
при териристичния
акт на г ара Буново
с.Буново - Гара /спирка/ Монумент
/Скулптура/ - основа
от бял варовик с
височина 1,00м ;
височина на
паметника 8,00м
11.09.2007г. -
телевизия
"Скат" и
Община
Мирково
Терористичния акт в бър зия
влак Бургас -София при гара
Буново на 09.03.1985г.
Дата, на която се отбелязва:
9 март .
12. Паметник на
загиналите по време
на Балканската и
Първата световна
война
В центъра на с. Смолско Пясъчник с височина
до 2,50м
1919г. В памет на загиналите
Смоленчани по време на
Балканс ката и Първата
световна война / 1912 -
1913г.; 1915 -1918г./
Дата, на която се отбелязва:
2 юни .

Страница 4 от 4
13. Паметник н Иван М.
Пенев
с.Смолско Скулптура - варовик,
с височина до 2,50м
липсва
информация
Историческите събития през
периода 1925 - 1927г.
Дата, на която се отбелязва:
9 септември и 2 юни .
14. Паметник на
руските воинни
"Смолешки път"
с.Бенковски Пясъчник - каменна
зидария с височина
до 2,30м .
1907г. Освобождението на
България от турско робство
Дата, на която се отбелязва:
3 март .
15. Паметник на
руските воинни
с. Бенковски - извън
границите на
регулация та
Пясъчник - кръст 1907г. Освобождението на
България от турско робство
Дата, на която се отбелязва:
3 март .
16. Паметник на
загиалите
Бенковчани в
Първата и Втората
световна война
с. Бенковски - в центъра
на населеното място
Мрамор - с размери
3,00х1,00м
1986г. Загиналите през периода
1912 - 1918 ; 1939 - 1945г.
Дата, на която се отбелязва:
2 юни .
17. Паметна плоча на
Каменчани
участници в
Априлското
въстание през 1876г.
с. Каменица - в двора на
бивше то училище
Плоча от споени
речни валуни с
височина 2,50м
1976г. Във връзка с 100 години от
Априлското въстание
Дата, на която се отбелязва:
20 април и 2 юни .
18. Паметна плоча на
загиналите
Каменчани по време
на войните през
1912 -1913г. и 1915 -
1918г. и В тор ата
световна война
с. Каменица – върху
фасадата на
читали щето
Плоча от гранит и
мрамор - с размери
1,40х2,00м
липсва
информация
В памет на загиналите
Каменчани по време на
войните през 1912 -1913г. и
1915 - 1918г. и Втората
световна война
Дата, на която се отбелязва:
2 юни .