одобрен

Регистър за достъп до информация към 23.05.2018 г.

Уникален идентификатор:  4802c131-c6fd-4221-a2e9-b9b31c3beb65

Описание:

Регистър за достъп до информация към 23.05.2018 г.

достъп до информация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-06-18 11:39:53
  • Създаден от: daniela_stefanova_minkova
  • Последна промяна: 2018-10-13 11:59:13
  • Последно променил: migrate_data

ОБЩИНА ВЪЛЧЕДРЪМ, ОБЛАСТ МОНТАНА

РЕГИСТЪР
НА ЗАЯВЛЕНИЯТА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЕРИОДА 2014 - 11.05.2018 г.
№ по ред Вх.№ …/дата на заявлението Име и фамилия/ наименование на заявлителя Вид на заявлението Вид на информацията (официална/ служебна) Теми, по които е искана информацията
писмено ел.поща устно
1 ПО-05-1 05.02.2014 г. Фондация „Програма Достъп до Информация” гр.София 0 1 0 официална Копие от последния договор за обществена поръчка, сключен през 2013г.
2 ПО-05-3 04.04.2014 г. Фондация „Институт за пазарна икономика” гр.София 0 1 0 официална Размер на избрани данъци и такси
3 ПО-05-4 14.07.2014 г. Сдружение „Български дарителски форум” гр.София 0 1 0 официална Направени дарения в полза на общината през 2013 г.
4 ПО-05-1 20.02.2015 г. Фондация „Блу Линк” гр.София 1 0 0 официална Всички действащи нормативни актове, заповеди, правилници, които регламентират начините за участие на обществеността във вземането на решение и копия от последните 3 заседания.
5 ПО-05-2 06.03.2015 г. Фондация „Програма Достъп до Информация” гр.София 0 1 0 официална Копие от Заповедта за определяне на служител по ЗДОИ и копие от длъжностната характеристика на определение служител
6 ПО-05-3 29.05.2015 г. Фондация „Институт за пазарна икономика” гр.София 0 1 0 служебна Размер на избрани данъци и такси
7 ПО-05-4 24.08.2015 г. „КИММС” ЕООД гр.София 1 0 0 служебна Информация за администрирането на данък върху превозните средства за периода от 2005 до 2014 г.
8 ПО-05-2 29.02.2016 г. СНЦ „Инициатива за равни възможности” гр.София 0 1 0 официална Издадени заповеди за премахване на незаконни строежи на територията на общината за периода от 26.11.2012 г. до 29.02.2016г.
9 ПО-05-3 16.03.2016 г. Фондация „Програма Достъп до Информация” гр.София 0 1 0 официална Копие от акта, който урежда организацията и движението на документооборота в общината.
10 ПО-05-1 08.02.2017 г. Фондация „Програма Достъп до Информация” гр.София 0 1 0 официална Актуален списък на категориите информация, подлежащи на публикуване в интернет сферата на дейност на общинска администрация
11 ПО-05-2 28.04.2017 г. Фондация „Институт за пазарна икономика” гр.София 0 1 0 служебна Размер на избрани данъци и такси
12 ПО-05-3 12.12.2017 г. СНЦ "Съюз за България" гр.София 0 1 0 официална Информация за брой трудови и граждански договори за перода от 01.01.2011 до 01.01.2017 г. и разходите по двата вида договори
13 ПО-05-1 07.02.2018 г. Фондация „Програма Достъп до Информация” гр.София 0 1 0 официална Отчет за постъпилите заявления за достъп до обществена информация през 2017 г.
14 ПО-05-2 14.02.2018 г. Фондация Български център за нестопанско право гр.София 0 1 0 служебна Информация свързана с настойничество и попечителство и брой лица поставени под пълно, съответно под ограничено запращание за период от 5 години, считан от датата на отговор на заявението (16.02.2018 г.)
15 ПО-05-3 11.05.2018 г. Фондация „Институт за пазарна икономика” гр.София 0 1 0 служебна Размер на избрани данъци и такси
16 ПО-05-4 23.05.2018 г. Десислава * Христова, експерт на совобдна практика и Звезда* Ванкова - изследовател в Маастрихтския университет 1 0 0 официална Брой регистрирани и гласували европейски граждани в България на местни избори и избори за Европейски парламент от 2007 г. насам.