одобрен

РЕГИСТЪР ЗА ВЪРНАТИТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ПОДНОРМАТИВНИ АКТОВЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БРАЦИГОВО

Уникален идентификатор:  48ab5e4d-7040-4648-b9ea-6360bc1b501b

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 11:53:01
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2020-02-26 15:23:32
  • Последно променил: antonio_andreev_kolev

РЕГИСТЪР ЗА ВЪРНАТИТЕ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ ПОДНОРМАТИВНИ АКТОВЕ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БРАЦИГОВО МАНДАТ 2015-2019

№ по ред Институция от която е върнато за ново обсъждане Решение: Основание за връщане: Номер на върнатото Решение : Прието ново Решение :
1. Районна прокуратура – гр. Пещера Решението е незаконосъобразно по следните съображения: Решение №108/28.04.2016 г. обективира намерение на органа да предостави безвъзмездно за управление на юридическо лице част от имот – публична общинска собственост. Условията и реда за управление на имоти и вещи общинска собственост е уреден в глава втора от ЗОС. В същата е предвидена възможност в чл.12, ал.1 и ал.3 имотите общинска собственост, да се предоставят безвъзмездно за управление на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка, а тези които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица и звена на бюджетна издръжка, могат да предоставят безвъзмездно на други юридически лица на бюджетна издръжка или на техни териториални структури. В останалите случаи общинските имоти се отдават под наем. В конкретиката на настоящия случай общия ред на ЗОС не намира приложение, тъй като от една страна ФК Брацигово, на който се предоставя безвъзмездно за управление част от имот – публична общинска собственост, не попада сред юридическите лица и звена на общинска издръжка по смисъла на чл.12, ал.1 от ЗОС нито в кръга на субектите по чл.12, ал.3 от ЗОС. От друга страна е взето решение за предоставяне на безвъзмездно управление на част от имот – спортна сграда, база от УПИ с начин на трайна ползване спортно игрище, който по предназначението си попада в обхвата на §1, т.30 от ДГ на ЗФВС „спортни обекти и съоръжения“ и по отношение на които е приложима специалната уредба на ЗФВС. При отдаване под наем на спортен обект или части от него следва изрично в решението да се посочи специалното условие по чл.50а, ал.1 от ЗФВС и се спази съответната процедура разписана от специалния закон. Решение №108/28.04.2016 г. прието с Протокол №9 на Общински съвет град Брацигово Предоставяне за безвъзмездно управление върху недвижим имот-публична общинска собственост на Футболен клуб Брацигово за срок от 5 години. Решение №157/29.07.2016 г. прието с Протокол №12 на Общински съвет град Брацигово Допълване на Програмата за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост през 2016 година в Община Брацигово.
2. Районна прокуратура – гр. Пещера Решението е незаконосъобразно по следните съображения: В изпълнение на правомощията по надзор за законност, осъществяван от Прокуратурата, на административните актове поставени от Общински съвет – Брацигово, при запознаване с материалите-протокол, решения и приложения, Районна прокуратура-Пещера е констатирала противоречие с действащото законодателство на взетото Решение №350/29.09.2017 год. с което Общински съвет е освободил Църква „Св. Йоан Предтеча“ гр. Брацигово от инкасиране на вода за срок от три години или до регистриране на сондаж, което от двете настъпи по-рано. С Постановлението си Прокурора на Районна прокуратура – Пещера връща Решението като незаконосъобразно със съображения, че въпросите свързани със заплащането на цените на ВиК услугите е нормативно разписан в Закона за водите и Закона за регулиране на водоснабдителните и канализационни услуги. Във взетото решение липсват законови основания за освобождаване от инкасиране на вода Църква „Св. Йоан Предтеча“ гр. Брацигово. Решение №350/29.09.2017 год. с което Общински съвет е освободил Църква „Св. Йоан Предтеча“ гр. Брацигово от инкасиране на вода за срок от три години или до регистриране на сондаж, което от двете настъпи по-рано. Решение №370/27.10.2017 г. прието с Протокол №25 на Общински съвет град Брацигово за отмяна на Решение №350/29.09.2017 год.
3. Областен управител на Област Пазарджик След извършена служебна справка на сайта на Община Брацигово от страна на Областен управител на Област Пазарджик е установено, че е налице нарушение на чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове, който регламентира, че срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации, е не по кратък от 30 дни. В конкретния случай това не е спазено, защото проектът на Наредба за управление на общинските пътища в община Брацигово видно с мотивите е публикуван на 08.06.2018 г. на Интернет страницата на община Брацигово. Общественото обсъждане обаче е проведено на 06.07.2018 г., което на практика е преди изтичане на нормативно разписания в чл.26, ал.4 от ЗНА 30 дневен срок. С оглед на горе изложеното Областен управител на Област Пазарджик с Заповед № ПО-199 от 08.08.2018 г. връща за ново обсъждане решение №521 от 27.07.2018 г. на Общински съвет – Брацигово, прието с Протокол №35, като незаконосъобразно. Решение №521 от 27.07.2018 г. с Протокол №35 Решение №528 от 28.09.2018 г. с Протокол №36
4. Районна прокуратура – гр. Пещера Решението е незаконосъобразно по следните съображения: При запознаване с Наредбата е установена материална незаконосъобразност, тъй като е налице непрецизна редакция и непълноти водещи и до противоречия със специалните закони, който урежда съответните обществено отношения- ЗЗ,ЗУТ,ЗУО,ЗЗЖ,ЗВМД,ЗДвП, ЗУЕС,ЗОБВВПИ,ЗЗШОС а именно: Чл.2,т.6 от Наредбата е с непрецизна релация и в противоречие с чл.133,ал.1,т.1 и чл.134,ал.1,т.1 от ЗОУ, санкцията предвидена в закона е различна/по-висока/. Чл.2,т.7 от Наредбата противоречи на чл.218,ал.1 вр. чл.54 Здравето, тъй като санкцията предвидена в закона е различна/по-висока/. Чл.2,т.1,2,3,4,5 от Наредбата противоречи на ЗЗШОС. Съгласно чл.1,т.1 от ЗЗШОС, този закон урежда оценката, управлението и контрола на шума в околната среда, причинен от автомобилния, железопътния, въздушния и водния транспорт, както и от промишлените инсталации и съоръжения, включително за категориите промишлени дейности по приложение №4 към чл.117,ал.1 от ЗООС и от локални източници на шум. С чл.1,т.5 от закона се уреждат компетенциите на държавните органи и органите на местното самоуправление, правата и задълженията на юридическите лица и едноличните търговци, свързани с оценката, управлението и контрола на шума в околната среда. Определението за „Шум в околната среда“ съгласно § 1,т.1 от ДР на ЗЗШОС е нежелан или вреден външен звук, причинен от човешка дейност, в т.ч. шумът, излъчван от транспортните средства от автомобилния, железопътния, въздушния и водния транспорт, от инсталации и съоръжения на промишлеността, включително за категориите промишлени дейности по приложение №4 към чл.117,ал.1 от ЗООС и от локални източници на шум. Съгласно чл.3,ал.1 от ЗЗШОС , този закон се прилага за шума в околната среда, на който хората са изложени в урбанизираните територии, в парковете и градините или в други тихи зони в урбанизираните територии, в тихите зони извън урбанизираните територии, или в районите в близост до детски и лечебни заведения, училища и научноизследователски организации. По силата на чл.3,ал.2 от ЗЗШОС, този закон не се прилага за шума: Предизвикан от лицето, подложено на неговото въздействие; предизвикан от домашни дейности; предизвикан от съседи в жилищни сгради; на работните места; в транспортните средства и в зони на военни действия. Съгласно чл.3,ал.5 от ЗЗШОС, изискванията към шума, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, се определят с наредби на общинските съвети, приети по реда на ЗМСМА. При така съществуващата правна регламентация, законодателят по ясен и категоричен начин е установил, че в правомощията на органите на местното самоуправление е единствено регулирането на шума, предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради. Чл.2,т.9,т.10 и т.21 от Наредбата противоречи на чл.152 от ЗОБВВПИ, тъй като контрола върху дейностите свързани с взривните вещества, оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия се осъществява от полицейските органи на МВР. Чл.2,т.12 от Наредбата противоречи на чл.89 ЗХазарта, тъй като контрола върху организирането на хазартни игри се осъществява от длъжностни лица на Комисията по хазарта. Чл.2,т.14 от Наредбата противоречи на чл.237,ал.2,т.7 вр.чл.56,ал.2 от ЗУТ, тъй като санкцията предвидена в закона е различна/по-висока/. Чл.2,т.18 от Наредбата противоречи на чл.62,ал.2 вр. ал.7,т.2 от ЗЗЖ вр. чл.151 вр. 422 вр.472 от ЗМВД. Съгласно разпоредбата на чл.59,ал.1 от ЗЗЖ контрола по ЗЗЖ се осъществява от МЗХГ чрез БАБХ. Органите на местна власт осъществяват контрол само в хипотезите на чл.59,ал.3 от ЗЗЖ. Съгласно чл.472 от ЗМВР компетентен орган за установи и санкционира нарушение по чл.151 от ЗВМД е ОДБХ. При това положение извън правомощията на органите на местна власт е установяване и санкциониране на административни нарушения свързани с умъртвяване на кучета и котки. Приетата от Общински съвет Наредба, следва да бъде постановена от административния орган, при стриктно спазване на императивните норми на материалния и процесуален закон, тъй като противното следва незаконосъобразност и административно оспорване, е както и обуславя нарушение на обществения интерес и правата на гражданите. При изложените констатации и съображения, следва Общински съвет Брацигово, Кмета на Община Брацигово, с последващ административен акт, да отстранят този пропуск, като преразгледат въпроса и отменят Наредбата приета с Решение №670. Решение №670/26.06.2019г. по Протокол №46 на Общински съвет-Брацигово относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата, тревната и декоративната растителност, полските имоти, горите и общинското имущество, специализирана закрила на деца на обществени места на територията на Община Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и обществения ред на летовищата „Васил Петлешков“ и „Розовски вриз“ Решение №694/30.07.2019г. по Протокол №47 на Общински съвет- Брацигово за Отмяна на Решение №670/26.06.2019г. по Протокол №46 на Общински съвет гр. Брацигово.