одобрен

РЕГИСТЪР НА ПРИЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БРАЦИГОВО

Уникален идентификатор:  48afa7bf-beab-4405-84f8-f57a219988bc

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-13 11:57:50
  • Създаден от: antonio_andreev_kolev
  • Последна промяна: 2020-02-26 15:22:40
  • Последно променил: antonio_andreev_kolev

РЕГИСТЪР НА ПРИЕТИТЕ РЕШЕНИЯ ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-БРАЦИГОВО МАНДАТ 2015-2019

РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №1
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 05.11.2015 година.
Решение №1/ 05.11.2015 г. Избиране на Председател на Общински съвет град Брацигово
Решение №2/ 05.11.2015 г. Избор на Временна комисия за изработване на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №2
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 17.11.2015 година.
Решение №3 /17.11.2015 г. Приемане на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет град Брацигово и взаимодействието му с общинска администрация и прекратяване дейността на временната комисия по изготвянето му.
Решение №4 /17.11.2015 г. Определяне състава на Постоянните комисии към Общински съвет град Брацигово.
Решение №5 /17.11.2015 г. Определяне състава на постоянна комисия по Оперативен контрол на дейността на „Инфрастрой“ ЕООД град Брацигово.
Решение №6 /17.11.2015 г. Определяне състава на постоянна комисия за установяване на конфликт на интереси по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №3
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 27.11.2015 година.
Решение №7 / 27.11.2015 г. Удължаване срока на Бизнес - План за развитие на „Инфрастрой” ЕООД град Брацигово за периода 2014-2015 година до 31.12.2016 година
Решение №8 /27.11.2015 г. Закупуване на климатик за нуждите на „Инфрастрой” ЕООД град Брацигово
Решение №9 /27.11.2015 г. Изменение на решение №805/17.09.2015 г. за промяна начина на трайно ползване на поземлен имот с номер 002563 по КВС в землище Розово, местност „Марин“
Решение№10/27.11.2015 г. Отдаване под наем на самостоятелно обособен обект с идентификатор 06207.501.263.5.2 намиращ се в сграда с идентификатор 06207.501.263.5-частна общинска собственост, находящ се в град Брацигово, ул. „Никола Вапцаров“ №2а, чрез провеждане на публичен търг с явно наддаване.
Решение№11/27.11.2015 г. Утвърждаване на маломерни паралелки в училищата на територията на община Брацигово за учебната 2015/2016 год. и осигуряване на средства за дофинансиране на дейности от държавен характер съгласно Закона за държавния бюджет от собствени приходи на общината.
Решение№12/27.11.2015 г. Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и основен ремонт за 2015 год. на община Брацигово.
Решение№13/27.11.2015 г. Съгласуване на схема за поставяне на преместваемо съоръжение „Тото павилион“ върху терен публична общинска собственост – представляващ 15 кв.м. тротоарно пространство към улица с о.т. 118-119-133 по плана на с.Бяга, община Брацигово.
Решение№14/27.11.2015 г. Одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на водопровод до имот с идентификатор 06207.5.33, м. „Нерзето“ по КК на землище гр. Брацигово, собственост на Калин Иванов Неновски.
Решение №15/27.11.2015 г Одобряване на ПУП - Парцеларен план за трасе на електропровод до имот с идентификатор 06207.5.33, м. „Нерзето“ по КК на землище гр. Брацигово, собственост на Калин Иванов Неновски.
Решение№16/27.11.2015 г. Обявяване и Провеждане на конкурс за възлагане на управлението на “Инфрастрой” ЕООД, град Брацигово
Решение№17/27.11.2015 г. Определяне на представител на Община Брацигово в Комисия за изработване на Областна здравна карта на област Пазарджик.
Решение№18/27.11.2015 г. Избиране представител от Общински съвет – Брацигово в Областния съвет за развитие – град Пазарджик
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №4
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 09.12.2015 година.
Решение№19/08.12.2015 г. Отмяна на Решение № 809 взето на заседание на Общински съвет град Брацигово, проведено на 17.09.2015 год. с Протокол №49
Решение №20/ 08.12.2015 г. Прекратяване на членството на Община Брацигово в местна инициативна група по Програма ЛИДЕР между общините Брацигово и Кричим.
Решение №21/ 08.12.2015 г. Подготовка на проект по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР)
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №5
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 18.12.2015 година.
Решение №22 /18.12.2015 г. Приемане на доклад за дейността на „Инфрастрой“ ЕООД град Брацигово през деветмесечие 2015 година.
Решение №23/ 18.12.2015 г. –Избор на застраховател за сключване на договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност“ на автомобилите през 2016 год. собственост на „Инфрастрой” ЕООД град Брацигово.
Решение №24/ 18.12.2015 г. Закупуване на дълготраен материален актив – Водна помпа с параметри Q – 140 до 150 куб.м. на час, Н – 80 до 90 м. за нуждите на Помпена станция „Света Троица“ гр. Брацигово, на стойност до 12000 лв. с подписване на договор за разсрочено плащане
Решение №25/ 18.12.2015 г. –Съгласуване на схема за поставяне на преместваемо съоръжение кафе-автомат върху терен публична общинска собственост, представляващ 1 кв.м. тротоарна площ пред имот №06207.503.147 по КК на гр. Брацигово.
Решение №26/ 18.12.2015 г. Разрешение за изработване на ПУП-ПРЗ за имот с идентификатор 06207.5.299 м. „Вилата“ по кадастралната карта на гр. Брацигово, собственост на „Институт Орфей“ ЕООД.
Решение №27 /18.12.2015 г Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПР за част от кв.22, УПИ-Завод за домакински съдове и улица с о.т 343-344 по регулационен план на гр. Брацигово.
Решение №28/ 18.12.2015 г Съгласуване на искане за изменение на ПУП-ПР за част от кв.27, УПИ II-Търговия и туризъм, по регулационния план на село Жребичко, общ. Брацигово.
Решение №29 /18.12.2015 г. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд по искане на Общинска служба „Земеделие“ – Пещера на наследниците на Костадин Илиев Крушаров от село Жребичко.
Решение №30/ 18.12.2015 г. Промяна начина на трайно ползване на проектен имот 030099, намиращ се в землището на село Равногор, местността „Срядна“ на наследниците на Пею Николов Петков.
Решение №31/ 18.12.2015 г. Ползване на временен безлихвен заем от сметка за чужди средства на Община Брацигово.
Решение №32/ 18.12.2015 г. Определяне на основна работна заплата на Кмета на община Брацигово, кметове на населени места, кметски наместник, както и възнагражденията на председателя на Общински съвет град Брацигово и възнагражденията на общинските съветници.
Решение №33/ 18.12.2015 г. Промяна на поименния списък на обектите за капиталово строителство и основен ремонт за 2015 год. на община Брацигово.
Решение №34/ 18.12.2015 г. Определяне на „Данък върху недвижимите имоти“ за 2016 год. и „Такса битови отпадъци“ на община Брацигово за 2016 год.
Решение №35/ 18.12.2015 г. Разглеждане и приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Брацигово през календарната 2016 год.
Решение №36/ 18.12.2015 г. Определяне на представител на Общински съвет – Брацигово в общото събрание на Асоциация на родопски общини.
Решение №37/ 18.12.2015 г. Определяне на представител на Общински съвет - Брацигово в Общо събрание на Асоциация общински гори.
Решение №38 /18.12.2015 г. Определяне на делегат на общината в Общото събрание на Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ).
Решение №39/ 18.12.2015 г. Приемане План за работа на Общински съвет за 2016 год.
Решение №40/ 18.12.2015 г. Кандидатстване с проектно предложение в Проект „Красива България – 2016 г.“ на Министерството на труда и социалната политика, Мярка М02-01 „Подобряване на социалните услуги от резидентен тип“ за „Изграждане на Наблюдавано жилище от резидентен тип“ в УПИ V-ДДЮ „М.Шатаров“ в кв. 20 по плана на гр.Брацигово.
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №6
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 29.01.2016 година.
Решение №41 /29.01.2016 г. Увеличаване капитала на „Инфрастрой“ ЕООД град Брацигово.
Решение №42/ 29.01.2016 г. Приемане на Стратегия за управление на общинската собственост за мандат 2015-2019 год.
Решение №43/ 29.01.2016 г. Отдаване под наем на кабинет – манипулационна с площ 16.00 кв.м. находящ се на трети етаж, дясно крило в триетажна сграда – здравно заведение с идентификатор 06207.501.267.1 – публична общинска собственост, находящ се в гр. Брацигово, бул. „Трети Март“ №35А
Решение №44/ 29.01.2016 г. Приемане на отчет за извършените сделки по управление и разпореждане с общинско имущество на територията на община Брацигово през третото и четвъртото тримесечие на 2015 год.
Решение №45/ 29.01.2016 г. Отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост
Решение №46/ 29.01.2016 г. Утвърждаване на план за ползване на дървесина от Общинска гора „Санджака“ през 2016 година по дървесни видове, видове сечи, обем и делегиране права на Кмета на община Брацигово за провеждане на търг с явно наддаване.
Решение №47 /29.01.2016 г. Предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд, по искане на Общинска служба „Земеделие“ – Пещера, на наследниците на Младен Иванов Барбов в землището на град Брацигово.
Решение №48/ 29.01.2016 г. Информация за обезпечаване на населението на община Брацигово с дърва за огрев.
Решение №49/ 29.01.2016 г. Прехвърляне на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Община Брацигово по Партньорско споразумение BG05-1303-1/24.03.2015 г., с АСП за изпълнение на проект „Нови възможности за грижа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., бюджетна линия 2014 BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи“.
Решение №50/ 29.01.2016 г. Приемане на актуализирания план и отчет за капиталови разходи към 31.12.2015 год. на община Брацигово.
Решение №51/ 29.01.2016 г. Разглеждане на Общински годишен план за младежта в община Брацигово за 2016 год.
Решение №52/ 29.01.2016 г. Разглеждане на информация за културните събития и прояви в община Брацигово включени в календара за 2016 год.
Решение №53/ 29.01.2016 г. Разглеждане Програма за управление на Община Брацигово за  мандат 2015-2019 г.
Решение №54 /29.01.2016 г. Разглеждане на отчет за изпълнение на актовете на Общински съвет град Брацигово за второто полугодие на 2015 година и останалите за изпълнение от първото полугодие.
Решение №55/ 29.01.2016 Промяна на Решение №636 от 30.10.2014 год., взето с Протокол №38 на Общински съвет град Брацигово.
Решение №56/ 29.01.2016 г. Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.94, кв.95 и кв.96 по действащия регулационен план на гр. Брацигово и одобряване на задание за изработване на ПУП.
Решение №57/ 29.01.2016 г. Съгласуване на искане за изменение на ПУП-ПРЗ за част от кв.29, УПИ I-Ритуален дом, УПИ II-Здравна служба и аптека и УПИ ХII-Магазин, по действащия регулационен план на с. Исперихово.
Решение №58/ 29.01.2016 г. Одобряване на ПУП-Парцеларен план за трасе на електропровод до имот номер 001535, м.“Реката“ на землище Розово.
Решение №59/ 29.01.2016 г. Разрешение за изработване на ПУП-ПР и одобряване на задание за смяна предназначението на имот с идентификатор 06207.4.175, м.“Просовето“ по кадастралната карта на гр. Брацигово.
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №7
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 26.02.2016 година.
Решение №60/ 26.02.2016 г. Разглеждане и приемане на Отчет-Анализ за извършената работа от служителите от Участък Полиция – гр. Брацигово при Районно управление град Пещера през 2015 година.
Решение №61/ 26.02.2016 г. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определяне и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово и тарифата по чл.3,ал.1 от Наредбата за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Брацигово.
Решение №62/ 26.02.2016 г. Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба на Общински съвет- град Брацигово за определяне размера на местните данъци на територията на Община Брацигово.
Решение №63/ 26.02.2016 г. Промяна на наименованието на стадиона в село Бяга.
Решение №64 /26.02.2016 г. Одобряване на обща численост и структура на общинска администрация град Брацигово.
Решение №65 /26.02.2016 г. Приемане на информация за дейността и състоянието на МКБППМН в община Брацигово за 2015 година.
Решение №66 /26.02.2016 г. Приемане на Програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост в община Брацигово през 2016 година.
Решение №67/ 26.02.2016 г. Провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 /десет/ години на общински терен – публична общинска собственост за поставяне на временно преместваемо съоръжение – „Тото павилион“ с площ 15.00 кв.м. по ред на чл.56 от ЗУТ.
Решение №68/26.02.2016 г. Определяне на групи жилища, съгласно чл.42, ал.2 от ЗОС.
Решение №69 /.02.2016 г. Одобряване на Списък на недвижими имоти, публична общинска собственост и Списък на имоти, частна общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане за 2016 година.
Решение №70 /26.02.2016 г. Прехвърляне на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Община Брацигово по Партньорско споразумение BG05-1303-1/24.03.2015 г., с АСП за изпълнение на проект „Нови възможности за грижа“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г., бюджетна линия 2014 BG05М9ОР001-2.2015.001 „Нови алтернативи“.
Решение №71/ 26.02.2016 г. Приемане Бюджета за 2016 година на община Брацигово.
Решение №72 /26.02.2016 г. Съгласуване искане за изменение на ПУП-ПР за част от кв.21, УПИ I-Здравен дом по действащия регулационен план на с. Бяга.
Решение №73/ 26.02.2016 г. Избор на управител на „Инфрастрой“ ЕООД-град Брацигово.
Решение №74/ 26.02.2016 г. Одобряване приложените списъци на пасища, мери и ливади, намиращи се на територията на община Брацигово, които да бъдат предложени за отдаване под наем на собственици на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни.
РЕШЕНИЯ ПРИЕТИ С ПРОТОКОЛ №8
от заседание на Общински съвет град Брацигово,
проведено на 31.03.2016 година.
Решение №75/ 31.03.2016 г Изменение и допълнение на Наредба за опазване на обществения ред, поддържане на чистотата, тревната и декоративна растителност, полските имоти, горите и общинско имущество, специализирана закрила на деца на обществени места на територията на община Брацигово, опазване и възпроизводство на околната среда и обществения ред на летовищата „В.Петлешков“ и „Розовски вриз“.
Решение №76 31.03.2016 г Актуализиране на Тарифа за определяне на минимални месечни наемни цени за един квадратен метър при отдаване под наем на общинско имущество и годишни наемни цени при отдаване под наем на земеделска земя, приета с Решение №97/29.03.2012 година на Общински съвет град Брацигово.
Решение №77 /31.03.2016 г. Прехвърляне на средства от бюджетната сметка в извънбюджетната сметка на Община Брацигово по Договор №ОЗМ-1-06-10-84/17.02.2016 г. за осигуряване на заетост по проект BG05М90РО01.005-0001 „Обучения и заетост на младите хора“ финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г.
Решение №78 /31.03.2016 г. Приемане на план сметка за необходимите средства по случай честванията на 140-тата годишнина от Априлската епопея в Брациговски въстанически пункт.
Решение №79/ 31.03.2016 г. Приемане на информация за дейността на читалищата от община Брацигово през календарната 2015 год.