одобрен

Публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти общинска собственост

Уникален идентификатор:  493ea2a5-8046-41f1-9ae3-db2ad0761a47

общинска собственост разпоредителни сделки

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-12 14:53:56
  • Създаден от: todor_marinov_tonkov
  • Последна промяна: 2019-06-12 14:53:56

Акт за ОС

Имот

Площ

Местоположение

Вид разпореждане

Данъчна оценка

Пазарна оценка

Крайна цена

Начин разпореждане

Насрещна страна по сделката

1 1072 / 20.07.2015 г. 13/157 идеални части от имот УПИ V - 124 13 кв.м от 157 кв.м гр. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. "Бузлуджа" № 60 Ликвидиране на съсобственост 154.70 лв. 244.00 лв. 244.00 лв. След решение на ОС Лясковец Зорка и Иван Стойкови
2 1079 / 11.09.2015 г. за поправка на Акт за ОС 1074 / 03.08.2015 г. земеделска земя - нива, категория ІІІ, ПИ № 108031 2,200 дка с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, местност "Бухлев яз" Продажба 371.9 2501.00 лв. 2510.00 лв. Публичен търг с тайно наддаване Йордан Янков Марков
3 1080 / 11.09.2015 г. земеделска земя - нива, категория ІІІ, ПИ № 108033 2,094 дка с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, местност "Бухлев яз" Продажба 415.60 лв. 2381.00 лв. 2400.00 лв. Публичен търг с тайно наддаване Николай Иванов Вачев
4 1110 / 11.10.2015 г. земеделска земя - друга селищна територия, ПИ № 333015 1,591 дка гр. Лясковец, обл. Велико Търново,местност "Гладнира" Продажба 4487.9 4969 4969.00 лв. Решение на ОС гр. Лясковец Димитрина Койчева - Тенева и Николай Сабинов Мандаджиев
5 1111 / 11.01.2016 г. 44 от / 1361 идеални части от имот УПИ 18 - 1909 целия имот е с площ 1861 кв. м гр. Лясковец, обл. Велико Търново, квартал 60 Ликвидиране на съсобственост 336.80 лв. 1071.00 лв. 1071.00 лв. Решение на ОС гр. Лясковец Диан Тодоров Кирилов и Полина Каменова Хаджиилева
6 1034 / 22.10.2014 г. земеделска земя - нива, категория ІІІ, имот № 000678 29.434 дка гр. Лясковец, обл. Велико Търново Продажба 4759.50 лв. 26340.00 лв. 26351.00 лв. Публичен търг с тайно наддаване "ДСБ" - "Агро" ЕООД
7 464 / 27.10.2003 г. УПИ XІ - за ПСД 4212 кв.м гр. Лясковец, обл. Велико Търново, квартал 134 Продажба 26456.90 лв. 87872 87900.00 лв. Публичен търг с тайно наддаване "Димаго" І ООД
8 1112 / 04.02.2016 г. 24 от 664 идеални части от УПИ XІІ - 249 гр. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. "Янтра" № 10 Ликвидиране на съсобственост 206.40 лв. 531.00 лв. 531.00 лв. Решение на ОС гр. Лясковец Пею Димитров Дъгънов
9 1024 / 10.07.2016 г. Сграда и навес към нея в имот № 210004 - частна държавна собственост Сграда - 559 кв.м и навес - 98 кв.м с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново Продажба 9365.90 лв. 11022.00 лв. 11100.00 лв. Публичен търг с тайно наддаване КПК "Доверие - Козаревец"
10 410 / 28.10.2002 г. УПИ ІІ - общ. 857 965 кв.м с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, квартал 18 А Продажба 6302.90 лв. 7206.00лв. 7207.00 лв. Публичен търг с тайно наддаване Боян Тодоров Люцов
11 1114 / 15.02.2016 г. за поправка за Акт на ОС от 409 / 2002 г. УПИ І - общ. 858 911 кв.м с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, квартал 18 А Продажба 3806.60 лв. 6802.00 лв. 6803.00 лв. Публичен търг с тайно наддаване Боян Тодоров Люцов
12 1131 / 10.11.2016 г. имот № 000419 - друга селищна територия 0, 596 дка с. Джулюница, общ. Лясковец, обл. Велико Търново Продажба 1327.40 лв. 1430.00 лв. 1440.00 лв. Публичен търг с тайно наддаване Марин Петров Чешмичков
13 1132 / 27.12.2016 г. УПИ XXІV - 2528 571 кв.м гр. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. "Васил Левски" № 95 А, квартал 106 Продажба 6047.50 лв. 13738.00 лв. 13800.00 лв. Публичен търг с тайно наддаване Стефан Емилов Долмов
14 1133 / 27.12.2016 г. УПИ XXV - 2528 570 кв.м гр. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. "Васил Левски" № 95, квартал 106 Продажба 6036.90 лв. 13714.00 лв. 13800.00 лв. Публичен търг с тайно наддаване Иван Петров Петров
15 1143 / 02.03.2017 г. УПИ XXV - за КОО 1196 кв.м гр. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. "Христо Ботев" № 48 Г Продажба 7683.3 35329 35340 Публичен търг с тайно наддаване "ДИ АУТО 69" ЕООД
16 942 / 13.02.2013 г. имот № 236018 по КВС на землището на с. Добри дял - изоставена нива, трета категория 5.133 дка с. Добри дял, общ. Лясковец, обл. Велико Търново Продажба 867.7 6200.00 лв. 6200.00 лв. Публичен търг с тайно наддаване Кирил Дончев Киров
17 1144/ 09.05.2017 г. 191/ 1159 идеални части от УПИ XІІІ - 1264,1325 1159 кв. м гр. Лясковец,обл. Велико Търново, ул. "Г. Раковски"" № 29 Ликвидиране на съсобственост 1461.90 лв. 4208.00 лв. 4208.00 лв. Решение на ОС гр. Лясковец Димитър Стефанов Ризов
18 1073 / 03.08.2015 г. 25 / 516 идеални части от имот УПИ XІІІ - 480 516 кв. м гр. Лясковец,обл. Велико Търново, ул. "Осогово" № 9 Ликвидиране на съсобственост 215.00 лв. 550.78 лв. 550.78 лв. Решение на ОС гр. Лясковец Милена Йорданова, Ваня Иванова и Стойчо Иванов
19 545 / 02.09.2005 г. УПИ XXІІІ - 1231 591 кв. м гр. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. "Капитан дядо Никола" № 8 Продажба 12195.80 лв. 15260.00 лв. 15270.00 лв. Публичен търг с тайно наддаване Кристина Ангелова Банкова
20 329 / 14.12.1998 г. УПИ XV -1232 589 кв. м гр. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. "Капитан дядо Никола" № 10 Продажба 6227.50 лв. 14950.00 лв. 14960.00 лв. Публичен търг с тайно наддаване Кристина Ангелова Банкова
21 1147 / 20.11.2017 г. УПИ І - общ. 863 1220 кв. м с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, кв. 55 Продажба 4544.30 лв. 8174.00 лв. 8175.00 лв. Публичен търг с тайно наддаване "Био Фрукто" ЕООД
22 1148 / 20.11.2017 г. УПИ ІІ - общ. 864 1313 кв. м с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, кв. 55 Продажба 4234.40 лв. 8797.00 лв. 8798.00 лв. Публичен търг с тайно наддаване "Био Фрукто" ЕООД
23 1149 /20.11.2017 г. УПИ ІІІ - общ. 865 1370 кв. м с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, кв. 55 Продажба 5103.10 лв. 9179.00 лв. 9180.00 лв. Публичен търг с тайно наддаване "Био Фрукто" ЕООД
24 1150 / 20.11.2017 г. УПИ ІV - общ. 866 1485 кв. м с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, кв. 55 Продажба 5531.40 лв. 9950.00 лв. 9951.00 лв. Публичен търг с тайно наддаване "Био Фрукто" ЕООД
25 1151 / 20.11.2017 г. УПИ V - общ. 867 1473 кв. м с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, кв. 55 Продажба 5486.70 лв. 9870.00 лв. 9871.00 лв. Публичен търг с тайно наддаване "Био Фрукто" ЕООД
26 1157 / 09.03.2018 г. 799/ 2729 идеални части от имот с УПИ ХХ - за ПСД и търг. Дейност 2729 кв.м гр. Лясковец, обл. Велико Търново Ликвидиране на съсобственост 5380.30 лв. 17578.00 лв. 17578 лв. Решение на ОС гр. Лясковец ЕТ "Сашо Алексиев Алпен" - гр. Лясковец
27 1153 / 16.03.2018 г. УПИ ІІІ - 2532 4963 кв.м гр. Лясковец, обл. Велико Търново Продажба 34188.10 лв. 88346.00 лв. 88500.00 лв. Публичен търг с тайно наддаване "Гемарк" ЕООД
28 1156 / 28.02.2018 г. УПИ XXІX - 506, 503 586 кв. м гр. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. "В. Левски" № 91-93 Продажба 13028.50 лв. 15292.76 лв. 15500.00 лв. Публичен търг с тайно наддаване Кирил Милков Михайлов
29 891 / 18.11.2011 г. УПИ XІX - 357 855 кв.м гр. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. "Т. Хрулев" № 95 Продажба 10174.50 лв. 21160.00 лв. 21375.00 лв. Публичен търг с тайно наддаване Цветомила Тодорова Берова
30 1159 / 20.06.2018 г. УПИ VІ - 573 1955 кв.м с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново Ликвидиране на съсобственост 94.40 лв. 140.00 лв. 168.00 лв. Решение на ОС гр. Лясковец Димитринка Илиева Николова
31 599 / 10.05.2007 г. УПИ VІ 576 кв.м с. Добри дял, общ. Лясковец, обл. Велико Търново Продажба 3848.60 лв. 4032.00 лв. 4132.00 лв. Публичен търг с тайно наддаване Зайде Мехмедова Тачева
32 1190 / 10.10.2018 г. УПИ І - 1326 458 кв.м гр. Лясковец, обл. Велико Търново Продажба 4850.70 лв. 10625.60 лв. 11000.00 лв. Публичен търг с тайно наддаване ЕТ "Даниел Димов"
33 1199 / 30.10.2018 г. УПИ VІІІ - 699 1130 кв.м с. Козаревец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново Продажба 4209.00 лв. 6554.00 лв. 6601.00 лв. Публичен търг с тайно наддаване Христо Димитров Димитров