одобрен

2018г.

Уникален идентификатор:  4a998224-da57-4d5d-b707-35cb26cfe171

Описание:

Издадени през 2018г.

Община Разград

Текуща версия: 2

Показвана версия: 2

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-14 10:09:54
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2019-04-04 12:53:11
  • Последно променил: galya_krasteva_krasteva

Номер

Дата

Издадена от

Описание

1 2018/01/02 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
2 2018/01/02 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
3 2018/01/02 д-р Валентин Василев Утвърждаване на Длъжностно раазписание на ОП "Ремонтстрой"
4 2018/01/03 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастралния план на с. Осенец за парцели IX-283 r XII-283
5 2018/01/03 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастралния план на с. Осенец на поземлен имот № 568
6 2018/01/03 00:17:18 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастралния план на с. Радинград
7 2018/01/03 00:17:18 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастралния план на с. Осенец на поземлен имот № 265
8 2018/01/03 д-р Валентин Василев Определяне стая № 905А на 9 етаж за съхранение на документите по проект № BG16RFOP001-5.001-0023-C01
9 2018/01/04 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
10 2018/01/04 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
11 2018/01/04 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
12 2018/01/04 д-р Валентин Василев Настаняване на лице във ведомствен жилищен имот
13 2018/01/04 д-р Валентин Василев Определяне на служител да води протокола от общественото обсъждане на Доклад за ОВОС
14 2018/01/04 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ
15 2018/01/04 д-р Валентин Василев Оправомощаване на длъжностно лице от ОП "Разградлес" да одобрява карнет - описите и технологичните планове на маркираните насъждения в горски територии
16 2018/01/04 д-р Валентин Василев Свормиране на комисия на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.18а, ал.4 от Наредба № 14
17 2018/01/04 д-р Валентин Василев Включване на Центъра за почасово предоставяне на услуги към структурата на Домашен социален патронаж
18 2018/01/04 д-р Валентин Василев Възлагане на управителя на Домашен социален патронаж да подписва всички актове за длъжностите "Домашен помощник" и "Личен асистент"
19 2018/01/04 д-р Валентин Василев Възлагане на у-л на Домашен социален патронаж да издава актове във връзка с организацията на Центъра за почасово предоставяне на услуги
20 2018/01/05 д-р Валентин Василев Прекратяване на админстративно производство за предоставяне на еднократна помощ за лечение
21 2018/01/05 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
22 2018/01/05 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
23 2018/01/05 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
24 2018/01/05 д-р Валентин Василев Определяне на представител за участие в комисия за изработване на Областна здравна карта
25 2018/01/08 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за допускане на кандидати до конкурс
26 2018/01/08 д-р Валентин Василев Определяне на екип по Проектиране и изграждане на инсталация за битови отпадъци
27 2018/01/08 д-р Валентин Василев Създаване на комисия по трудоустрояване
28 2018/01/08 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностите за заемане чрез провеждане на конкурс по реда на Кодекса на труда
29 2018/01/08 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
30 2018/01/08 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
31 2018/01/08 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
32 2018/01/08 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
33 2018/01/08 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
34 2018/01/08 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
35 2018/01/08 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
36 2018/01/08 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
37 2018/01/08 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
38 2018/01/08 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
39 2018/01/08 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
40 2018/01/08 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
41 2018/01/08 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
42 2018/01/08 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
43 2018/01/08 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
44 2018/01/09 д-р Валентин Василев Възлагане на допълнителни отговорности по проект Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград"
45 2018/01/09 д-р Валентин Василев Предоставяне безвъзмездно за управление на имот
46 2018/01/09 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастралния план на с Дянково за границите на поземлен имот № 704
47 2018/01/09 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастралния план на с Дянково за границите на поземлен имот № 47
48 2018/01/09 д-р Валентин Василев Провеждане на публично оповестен конкурс
49 2018/01/09 д-р Валентин Василев Извършване превоз на специалисти по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
50 2018/01/11 д-р Валентин Василев Определяне на комисия за разглеждане и оценяване на оферти за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
51 2018/01/11 д-р Валентин Василев Премахване на незаконни строежи
52 2018/01/11 д-р Валентин Василев Утвърждаване на Годишен план за дейността на Звено "Вътрешен одит"
53 2018/01/11 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за провеждане на конкурс
54 2018/01/11 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
55 2018/01/12 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
56 2018/01/12 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
57 2018/01/12 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
58 2018/01/12 д-р Валентин Василев Извършване превоз на специалисти по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
59 2018/01/12 д-р Валентин Василев Извършване превоз на специалисти по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
60 2018/01/12 д-р Валентин Василев Извършване превоз на специалисти по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
61 2018/01/12 д-р Валентин Василев Извършване превоз на специалисти по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
62 2018/01/12 д-р Валентин Василев Извършване превоз на специалисти по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
63 2018/01/15 д-р Валентин Василев Одобрявам изменение на план за регулация
64 2018/01/15 д-р Валентин Василев Одобряване на подробен устройствен план
65 2018/01/15 д-р Валентин Василев Одобрявам изменение на план за застрояване
66 2018/01/15 д-р Валентин Василев Одобрявам изменение на план за регулация
67 2018/01/15 д-р Валентин Василев Одобрявам изменение на план за регулация и застрояване
68 2018/01/15 д-р Валентин Василев Одобрявам изменение на план за застрояване
69 2018/01/15 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 1554/07.07.2011 г. и утвърждаване на Правилник за вътрешния трудов ред на работещите на платени паркинги
70 2018/01/15 д-р Валентин Василев Определяне размера на долнителния платен годишен отпуск
71 2018/01/15 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастралния план на с. Киченица
72 2018/01/15 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастралния план на с. Мортагоново
73 2018/01/15 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастралния план на с. Осенец
74 2018/01/15 д-р Валентин Василев Извършване на измерване на разхода на гориво на лек автомобил РР8459АС
75 2018/01/15 д-р Валентин Василев Допълване дейността на Център за подкрепа на личностно разавитие - Център за ученическо, техническо и научно творчество /ЦУТНТ/
76 2018/01/15 д-р Валентин Василев Преобразуване чрез вливане на ЦПЛР - Междуучилищен център по трудово-политехническо обучение в ЦПЛР - ЦУТНТ
77 2018/01/15 д-р Валентин Василев Закриване на Детска градина "Иглика" с. Осенец
78 2018/01/15 д-р Валентин Василев Закриване на Детска градина "Шестте ястребинчета" с. Липник
79 2018/01/15 д-р Валентин Василев Утвърждаване на система за прием на деца в първи клас
80 2018/01/15 д-р Валентин Василев Изменение на чл.34, ал.1, т.3 от Раздел трети от Вътрешни правила за работната заплата
81 2018/01/15 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за извършване на проверка на състоянието на пешеходните пътеки
82 2018/01/17 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностите за заемане от лица с намалена работоспособност
83 2018/01/17 д-р Валентин Василев Изплащане на възнаграждение за положен извънреден труд
84 2018/01/18 д-р Валентин Василев Определяне на 18.01.2018 г. за неучебен ден
85 2018/01/18 д-р Валентин Василев Освобождаване на имоти за 2018 г. във връзка с чл.18а от Наредба № 14
86 2018/01/18 д-р Валентин Василев Отказ от освобождаване от такса "сметосъбиране и сметоизвозване" за 2018 г.
87 2018/01/19 д-р Валентин Василев Назначаване на комисиа за разглеждане и оценяване на оферти за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП
88 2018/01/19 д-р Валентин Василев Определяне на служител за представител в допълнителния състав на Експертен екологичен съвет към РИОСВ - Русе
89 2018/01/19 д-р Валентин Василев Продължаване срока на настаняване - частна общинска собственост
90 2018/01/19 д-р Валентин Василев Продължаване срока на настаняване - частна общинска собственост
91 2018/01/19 д-р Валентин Василев Продължаване срока на настаняване - частна общинска собственост
92 2018/01/19 д-р Валентин Василев Налагане на дисциплинарно наказание
93 2018/01/19 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
94 2018/01/19 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
95 2018/01/19 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
96 2018/01/19 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
97 2018/01/19 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
98 2018/01/19 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
99 2018/01/19 д-р Валентин Василев Удобрена счетоводна политика
100 2018/01/19 д-р Валентин Василев Премахване на незаконен строеж
101 2018/01/22 д-р Валентин Василев Изплащане на допълнително възнаграждение по Приложение 1, Приложение 2 и Приложение 3
102 2018/01/22 д-р Валентин Василев Награждаване на служители по Приложение 1
103 2018/01/22 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастралния план на с. Дянково
104 2018/01/22 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастралния план на с. Топчии
105 2018/01/22 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастралния план на с. Ушинци
106 2018/01/22 д-р Валентин Василев Въвеждане на временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства
107 2018/01/23 д-р Валентин Василев Изплащане на суми на екипа по Проект ОИЦ-Разград
108 2018/01/23 д-р Валентин Василев Отписване на продаден имот от глаавния регистър за имотите-частна общинска собственост
109 2018/01/23 д-р Валентин Василев Отписване на продаден имот от глаавния регистър за имотите-частна общинска собственост
110 2018/01/23 д-р Валентин Василев Отписване на продаден имот от глаавния регистър за имотите-частна общинска собственост
111 2018/01/23 д-р Валентин Василев Отписване на продаден имот от глаавния регистър за имотите-частна общинска собственост
112 2018/01/23 д-р Валентин Василев Създаване на организация за осигуряване на топла храна и подслон на бездомни лица за периода 24.01.2018 г. до 07.02.2018 г.
113 2018/01/24 д-р Валентин Василев Отказ на еднократна финансова помощ за покриване на част от разходите за погребение
114 2018/01/24 д-р Валентин Василев Продажба на имот - частна общинска собственост
115 2018/01/24 д-р Валентин Василев провеждане на публичен търг с тайно наддаване
116 2018/01/24 д-р Валентин Василев провеждане на публичен търг с тайно наддаване
117 2018/01/25 д-р Валентин Василев Предоставяне на информация и аргументация за поставена оценка във Формуляра за оценка на изпълнението на длъжността
118 2018/01/25 д-р Валентин Василев Утвърждаване на правила за условията и реда за осигуряване с дървесина на населението
119 2018/01/25 д-р Валентин Василев Оправомощавам директора на ОП "Разградлес" да организира и провежда самостоятелно продажба на стояща дървесина на корен
120 2018/01/25 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
121 2018/01/25 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
122 2018/01/25 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
123 2018/01/25 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
124 2018/01/25 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
125 2018/01/25 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
126 2018/01/25 д-р Валентин Василев Отписване на продаден имот от глаавния регистър за имотите-частна общинска собственост
127 2018/01/25 д-р Валентин Василев Отписване на продаден имот от глаавния регистър за имотите-частна общинска собственост
128 2018/01/25 д-р Валентин Василев Отписване на продаден имот от глаавния регистър за имотите-частна общинска собственост
129 2018/01/25 д-р Валентин Василев Отписване на продаден имот от глаавния регистър за имотите-частна общинска собственост
130 2018/01/25 д-р Валентин Василев Предоставяне безвъзмездно за управление поземлен имот - общинска собственост
131 2018/01/25 д-р Валентин Василев Предоставяне безвъзмездно за управление поземлен имот - общинска собственост
132 2018/01/25 д-р Валентин Василев Предоставяне безвъзмездно за управление поземлен имот - общинска собственост
133 2018/01/25 д-р Валентин Василев Отмяна на заповед № 1211 от 04.10.2016 г. и сформиране Областен екип за управление Проект "Приеми ме 2015"
134 2018/01/25 д-р Валентин Василев Възлагане на допълнителни задължения свързани с ефективното управление на Проект "Приеми ме 2015" на областно ниво
135 2018/01/25 д-р Валентин Василев Възлагане на допълнителни задължения свързани с ефективното управление на Проект "Приеми ме 2015" на областно ниво
136 2018/01/25 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 1329 от 26.10.2016 г. и възлагане на администратора в Областния екип за управление подписването на всички документи свързани с изпълнението на Проект "Приемиме 2015"
137 2018/01/25 д-р Валентин Василев Изплащане на суми за постигнати резултати
138 2018/01/26 д-р Валентин Василев Изплащане на индивидуална парична награда на удостоения със званието "Почетен гражданин на град Разград"
139 2018/01/26 д-р Валентин Василев Изплащане на индивидуална парична награда на удостоения със званието "Почетен гражданин на град Разград"
140 2018/01/26 д-р Валентин Василев Предоставяне безвъзмездно за управление поземлен имот - общинска собственост
141 2018/01/26 д-р Валентин Василев Предоставяне безвъзмездно за управление поземлен имот - общинска собственост
142 2018/01/26 д-р Валентин Василев Предоставяне на информация и мнение
143 2018/01/26 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 1356 от 31.10.2017 г. и Заповед № 134 от 06.02.2017 г. и сформиране Областен екип по приемна грижа по изпълнението на Проект "Приеми ме 2015"
144 2018/01/26 д-р Валентин Василев Определяне списък на длъжностите по Проект "Приеми ме 2015" за които се установява ненормиран работен ден
145 2018/01/29 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастралния план на с. Осенец
146 2018/01/29 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастралния план на с. Ушинци
147 2018/01/29 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастралния план на с. Балкански
148 2018/01/29 д-р Валентин Василев Изменение на т.1, подточка 3 "координатор на проекта" от Заповед № 823 от 06.07.2016 г.
149 2018/01/29 д-р Валентин Василев Премахване на полумасивна сграда
150 2018/01/30 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за покриване на част от разходите за погребение
151 2018/01/30 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемните отношения - частна общинска собственост
152 2018/01/30 д-р Валентин Василев Настаняване на лице във ведомствен жилищен имот
153 2018/01/30 д-р Валентин Василев Извършване на проверка по сключените договори за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд
154 2018/01/31 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
155 2018/01/31 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
156 2018/01/31 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за разпределение на средства за читалищна дейност
157 2018/01/31 д-р Валентин Василев Придвижване по определен маршрут на товарен автомобил РР6067ВС
158 2018/01/31 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на контейнери със строителни отпадъци със специализиран товарен авотобил РР6067ВС
159 2018/02/01 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за разглеждане и оценяване на получените оферти по обществена поръчка
160 2018/02/01 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастралния план на с. Ясеновец
161 2018/02/01 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастралния план на с. Липник
162 2018/02/02 д-р Валентин Василев Извършване превоз на специалисти по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
163 2018/02/02 д-р Валентин Василев Извършване превоз на специалисти по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
164 2018/02/02 д-р Валентин Василев Извършване превоз на специалисти по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
165 2018/02/02 д-р Валентин Василев Извършване превоз на специалисти по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
166 2018/02/02 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил публично оповестен конкурс
167 2018/02/02 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на план за регулация
168 2018/02/02 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастралния план на с. Ясеновец
169 2018/02/02 д-р Валентин Василев Утвърждаване на длъжностно разписание
170 2018/02/05 д-р Валентин Василев Учредяване право на пристрояване върху имот - частна общинска собственост
171 2018/02/05 д-р Валентин Василев Утвърждаване на поименно щатно разписание
172 2018/02/05 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за разглеждане на документацията за възлагане на обществена поръчка
173 2018/02/05 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за разглеждане и оценяване на получените оферти по обществена поръчка
174 2018/02/06 д-р Валентин Василев Утвърждаване класирането на участниците в публичен търг с тайно наддаване
175 2018/02/06 д-р Валентин Василев Определяне на третостепенните разпоредители с бюджет и правата и отговорностите на второстепенните и третостепенни разпоредители с бюджет към Община Разград
176 2018/02/06 д-р Валентин Василев Утвърждаване наа бюджетен календар за бюджетна процедура 2019 г.
177 2018/02/06 д-р Валентин Василев Категоризиране на заведение за хранене и развлечения
178 2018/02/06 д-р Валентин Василев Определяне на работна група за изготвяне на годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие
179 2018/02/08 д-р Валентин Василев Отмяна на заповеди с №№ 1691 от 09.12.2015 г и 871 от 15.07.2016 г. и и определяне състава на комисията за разглеждане на постъпилите заявления за издаване на пропуски за престой и паркиране
180 2018/02/08 д-р Валентин Василев Изплащане на допълнителни трудови възнаграждания за работа с деца със специални образователни потребности
181 2018/02/08 д-р Валентин Василев Осигуряване на медицинско обслужване
182 2018/02/08 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
183 2018/02/08 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
184 2018/02/08 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
185 2018/02/09 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за разглеждане , оценяване и класиране на получените оферти по обществена поръчка
186 2018/02/09 д-р Валентин Василев Утвърждаване класирането на участниците в публичен търг с тайно наддаване
187 2018/02/09 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг
188 2018/02/09 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг
189 2018/02/09 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг
190 2018/02/09 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг
191 2018/02/09 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг
192 2018/02/09 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг
193 2018/02/09 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за разглеждане , оценяване и класиране на получените оферти по обществена поръчка
194 2018/02/09 д-р Валентин Василев Обявяване на конкурс
195 2018/02/09 д-р Валентин Василев Уреждане редът за извършване на огневи работи в сградата на Община Разград
196 2018/02/09 д-р Валентин Василев Определяне на лице което да събира таксите за социални услуги
197 2018/02/09 д-р Валентин Василев Определяне на представител в Съвета за медицинско осигуряване при бедствия, аварии и катастрофи
198 2018/02/12 д-р Валентин Василев Предоставяне безвъзмездно за управление поземлен имот - публична общинска собственост
199 2018/02/12 д-р Валентин Василев Определяне на работна група за защита на данните
200 2018/02/12 д-р Валентин Василев Отписване на продаден имот от глаавния регистър за имотите-частна общинска собственост
201 2018/02/12 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностно лице да води протокол от обществено обсъждане на Проект на Общ устройствен план на Община Разград
202 2018/02/14 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностно лице да осигури медицинско обезпечаване на участници в състезание по волейбол
203 2018/02/14 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастралния план на с. Пороище
204 2018/02/14 д-р Валентин Василев Одобраване на изменение на кадастралния план на с. Осенец
205 2018/02/14 д-р Валентин Василев Одобраване на изменение на кадастралния план на с. Балкански
206 2018/02/14 д-р Валентин Василев Одобраване на изменение на кадастралния план на с. Дянково
207 2018/02/15 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг на основание Заповед № 55/12.01.2018год.
208 2018/02/15 д-р Валентин Василев Класиране на участници в търг на основание Заповед № 57/12.01.2018год.
209 2018/02/15 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг на основание Заповед № 56/12.01.2018год.
210 2018/02/15 д-р Валентин Василев За извършване на проверка за спазване на законовите разпоредби на собственици на домашни любимци
211 2018/02/15 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за извършване на преоценка
212 2018/02/15 д-р Валентин Василев Утвърждаване на критерии за отпускане на еднократна помощ за лечение на граждани до края на 2018 година
213 2018/02/19 д-р Валентин Василев Командироване на служител да изпълнява функциите на старши специалист ГРАОН в кметство с. Пороище за определен период
214 2018/02/19 д-р Валентин Василев Класиране на учатници в търг на основание Заповед №116/24.01.2018 година
215 2018/02/19 д-р Валентин Василев Класиране на учатници в търг на основание Заповед №115/24.01.2018 година
216 2018/02/19 д-р Валентин Василев Определяне на комисия за проверка и контрол по спазването на инжинерните и технически изисквания към стадион "Лудогорец Арена"
217 2018/02/19 д-р Валентин Василев Утвърждаване на формули за разпределение на средства от стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейност чрез общински бюджет през 2018г. между училища и детски градини
218 2018/02/19 д-р Валентин Василев Утвърждаване на формули за разпределение на средства от стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейност чрез общински бюджет през 2018г. между общински детски градини
219 2018/02/19 д-р Валентин Василев Одобряване на кадастралния план на с. Дянково
220 2018/02/19 д-р Валентин Василев Определяне на разходните норми на гориво на моторните превозни средства, обслужващи Община Разград
221 2018/02/21 д-р Валентин Василев Окриване на процедура за категорезиране на заведение за хранене и развлечение
222 2018/02/21 д-р Валентин Василев Окриване на процедура за категорезиране на заведение за хранене и развлечение
223 2018/02/21 д-р Валентин Василев Отказване определяне на категория на заведение за хранене и развлечение
224 2018/02/21 д-р Валентин Василев Възлагане на служител да осигури медицинско обезпечаване на участни в състезание по баскетбол
225 2018/02/22 д-р Валентин Василев Нареждане за премахване на незаконен строеж -представляващ окабеляване на обща етажна собственост
226 2018/02/22 д-р Валентин Василев Нареждане за премахване на незаконен строеж -представляващ окабеляване на обща етажна собственост
227 2018/02/22 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
228 2018/02/22 д-р Валентин Василев Полагане на извунреден труд при необхидомст
229 2018/02/22 д-р Валентин Василев Определяне на маршрут на специализиран товарен автомобил с рег № РР 6067 ВС за завръщане от извършен ремонт на хидравлична с-ма
230 2018/02/23 д-р Валентин Василев Определяне на комисия за прием на доставка на нов лекотоварен автомобил за нуждите на ОП "Обреден дом" гр. Разград
231 2018/02/26 д-р Валентин Василев Сключване на договор за учредяване на възмездно право на ползване на чст от имот - частна общинска собственост представляващ земеделска земя
232 2018/02/26 д-р Валентин Василев Сключване на договор за учредяване на възмездно право на ползване на чст от имот - частна общинска собственост представляващ земеделска земя
233 2018/02/26 д-р Валентин Василев Сключване на договор за учредяване на възмездно право на ползване на чст от имот - частна общинска собственост представляващ земеделска земя
234 2018/02/26 д-р Валентин Василев Сключване на договор за учредяване на възмездно право на ползване на чст от имот - частна общинска собственост представляващ земеделска земя
235 2018/02/26 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 193 от 21.02.2017г.и определяне на комисия за извършване на целогодишни проверки в детските градини и училищата
236 2018/02/26 д-р Валентин Василев Предоставяне безвъзмездно за управление част от имот за нуждите на ДГ "Щастливо детство " с. Раковски
237 2018/02/26 д-р Валентин Василев Отписване от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и предаване на правоимащите
238 2018/02/26 д-р Валентин Василев Отписване от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и предаване на правоимащите
239 2018/02/26 д-р Валентин Василев Отписване от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и предаване на правоимащите
240 2018/02/26 д-р Валентин Василев Отписване от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и предаване на правоимащите
241 2018/02/26 д-р Валентин Василев Предоставяне на временен подслон и топъл обяд на скитащи бездомни лица от "Дом за стари хора" и "Домашен социален Патронаж" гр. Разград
242 2018/02/26 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ
243 2018/02/26 д-р Валентин Василев Утвърждаване на разписание на длъжностите и работните заплати на ЦПЛР
244 2018/02/26 д-р Валентин Василев Възлагане и разширяване на правомощията на "длъжностно лице по гражданско състояние"
245 2018/02/26 д-р Валентин Василев Определяне на служител за длъжностно лице от общинска администрация за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
246 2018/02/26 д-р Валентин Василев Възлагане на правомощия на служител
247 2018/02/26 д-р Валентин Василев Прекратяване предоставеното със Заповед № 1496 от 10.11.2015г. достъп до електрони регистри
248 2018/02/26 д-р Валентин Василев Предоставяне на правомощия на служител
249 2018/02/26 д-р Валентин Василев Определяне на 27.02.2018г и 28.02.2018г. За неучебни и неприсъствени дни за деца от детските градини и училищата
250 2018/02/26 д-р Валентин Василев Полагане на извунреден труд
251 2018/02/26 д-р Валентин Василев Полагане на извунреден труд
252 2018/02/27 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за провеждане на конкурс
253 2018/02/27 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за разглеждане на оферти за определяне на изпълнител на обществена поръчка
254 2018/02/27 д-р Валентин Василев Прехвърляне на сума от резервния бюджет за изплащане на парична награда на удостоените със звание "Почитен гражданин на Разград"
255 2018/02/27 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
256 2018/02/27 д-р Валентин Василев Забрана на паша на селскостопански животни в горските територии
257 2018/02/27 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповеди за "Вътрешни правила за възлагане на общесвени поръчки" и приемане на нови "Вътрешни правила за управление на цикъл на обществените поръчки
258 2018/02/27 д-р Валентин Василев Определяне на комисия за в срок до вписване на ликвидацията на ОП "Общински пазари"
259 2018/02/27 д-р Валентин Василев Определяне на комисия за подбор на бенефициенти ползващи услугата Обществена трапезария" по Договор № РД 04-26/ 19.02.2018год.
260 2018/02/27 д-р Валентин Василев Възлагане на цялостно администриране на дейностите по предоставяне на услуга съгласно сключен Договор № РД 04-26/19.02.2018г.
261 2018/02/27 д-р Валентин Василев Възлагане на служител да организира и координира цялостната дейност по реализация и изпълнение на Договор № РД 04 -26 /19.02.2018г.
262 2018/02/27 д-р Валентин Василев Отказа за предоставяне на еднократна помощ за лечение
263 2018/02/27 д-р Валентин Василев Допълване Приложение № 1 към Заповед 1497 от 10.11.2015г.
264 2018/02/27 д-р Валентин Василев Освобождаване от заплащане на такса за услуга "сметосъбиране и сметоизвозване" на недвижим имот
265 2018/02/27 д-р Валентин Василев Освобождаване от заплащане на такса за услуга "сметосъбиране и сметоизвозване" на недвижим имот
266 2018/02/27 д-р Валентин Василев Освобождаване от заплащане на такса за услуга "сметосъбиране и сметоизвозване" на недвижим имот
267 2018/02/27 д-р Валентин Василев Освобождаване от заплащане на такса за услуга "сметосъбиране и сметоизвозване" на недвижим имот
268 2018/02/27 д-р Валентин Василев Освобождаване от заплащане на такса за услуга "сметосъбиране и сметоизвозване" на недвижим имот
269 2018/02/27 д-р Валентин Василев Освобождаване от заплащане на такса за услуга "сметосъбиране и сметоизвозване" на недвижим имот
270 2018/02/27 д-р Валентин Василев Освобождаване от заплащане на такса за услуга "сметосъбиране и сметоизвозване" на недвижим имот
271 2018/02/27 д-р Валентин Василев Освобождаване от заплащане на такса за услуга "сметосъбиране и сметоизвозване" на недвижим имот
272 2018/02/27 д-р Валентин Василев Освобождаване от заплащане на такса за услуга "сметосъбиране и сметоизвозване" на недвижим имот
273 2018/02/27 д-р Валентин Василев Освобождаване от заплащане на такса за услуга "сметосъбиране и сметоизвозване" на недвижим имот
274 2018/02/28 д-р Валентин Василев Утвърждаване на длъжностно раазписание на общинска администрация на Община Разград в сила от 01.03.2018г.
275 2018/02/28 д-р Валентин Василев Определяне на нов размер на индивидуалните основни месечни заплати на служителите в общинска администрация
276 2018/02/28 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Балкански
277 2018/02/28 д-р Валентин Василев одобряване изменение на кадастралния план на с. Благоево
278 2018/02/28 д-р Валентин Василев одобряване изменение на кадастралния план на с. Пороище
279 2018/02/28 д-р Валентин Василев одобряване изменение на кадастралния план на с. Осенец
280 2018/02/28 д-р Валентин Василев Полагане на извунреден труд при необходимост
281 2018/02/28 д-р Валентин Василев Полагане на извунреден труд при необходимост
282 2018/02/28 д-р Валентин Василев Полагане на извунреден труд при необходимост
283 2018/02/28 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
284 2018/03/01 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на контейнери със строителни отпадацисъс специализиран товарен автомобил
285 2018/03/02 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ясеновец
286 2018/03/06 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на руски граждани за участие в избори
287 2018/03/06 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
288 2018/03/06 д-р Валентин Василев Осигуряване на подходящи условия за лъвицата отглеждана в "Зоокът"
289 2018/03/06 д-р Валентин Василев Изплащане на допълнително трудов възнаграждение за работа с деца със специални образователни потребности
290 2018/03/09 Г. Георгиева-Маринова Определяне на маршрут и шофьор на специализиран товарен автомобил с рег № РР 6067 ВС за извършване на годишен технически преглед
291 2018/03/09 Г. Георгиева-Маринова Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
292 2018/03/12 д-р Валентин Василев Изплащане на суми за закопуване на представително работно облекло на държавните служители в общинска администрация
293 2018/03/12 д-р Валентин Василев За отваряне на архивно помещение № 5, предаване на Отдел "Държавен аркив" и определяне на комисия за изпълнението
294 2018/03/12 д-р Валентин Василев Извършване на превоз във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОР001-2.004-0061-С01
295 2018/03/12 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповеди с №№ 456 от 04.05.2017г. И 1148 от 24.10.2017г.
296 2018/03/12 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Островче
297 2018/03/13 д-р Валентин Василев Одобряване и измененние на план за улична регулация
298 2018/03/13 д-р Валентин Василев Одобряване и план за регулация и застрояване в квартал 5 А
299 2018/03/13 д-р Валентин Василев Допълване Приложение № 1 към Заповед 1497 от 10.11.2015г.
300 2018/03/13 д-р Валентин Василев Извършване на превоз във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОР001-2.004-0061-С01
301 2018/03/13 д-р Валентин Василев Извършване на превоз във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОР001-2.004-0061-С01
302 2018/03/13 д-р Валентин Василев Извършване на превоз във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОР001-2.004-0061-С01
303 2018/03/13 д-р Валентин Василев Извършване на превоз във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОР001-2.004-0061-С01
304 2018/03/13 д-р Валентин Василев Извършване на превоз във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОР001-2.004-0061-С01
305 2018/03/14 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
306 2018/03/14 д-р Валентин Василев Одобряване на подробен устройствен план във връзка със искане с вх. № 103-06-14525/18.09.2017г.
307 2018/03/14 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на план за регулация на част от квартал
308 2018/03/14 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за подпомагане на лечение
309 2018/03/15 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностни лица, коуто да подават заявления по електронен път за служебно установяване на съдебен статус
310 2018/03/15 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за покриване на част от разходи за погребение
311 2018/03/15 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ясеновец във връзка с постъпило искане
312 2018/03/15 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Радинград във връзка с постъпило искане
313 2018/03/15 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на план за регулация на част от квартал във връзка с направено искане
314 2018/03/15 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на план за регулация за поземлен имот
315 2018/03/15 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на план за застрояване в с. Дянково във връзка с постъпило искане
316 2018/03/15 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на план за застрояване в с. Радинград във връзка с постъпило искане
317 2018/03/15 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на план за регулация на част от квартал във връзка с направено искане
318 2018/03/15 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за подпомагане на лечение
319 2018/03/15 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за подпомагане на лечение
320 2018/03/15 д-р Валентин Василев Отписване от актовата книга за недвижимите имот - общинска собственост и да се предаде на правоимащите
321 2018/03/15 д-р Валентин Василев Откриване на процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечение
322 2018/03/16 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за разглеждане и оценка на получени оферти при възлагане на обществена поръчка
323 2018/03/16 д-р Валентин Василев Определяне на състав на работна група за разработване на Програма за развитие на предучилищното образование
324 2018/03/16 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 6/03.01.2017г. и назначаване на експертно-консултативна комисия
325 2018/03/16 д-р Валентин Василев Определяне на експертно- консултативна комисия
326 2018/03/16 д-р Валентин Василев Допълване Приложение №1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г.
327 2018/03/16 д-р Валентин Василев Отказване за предоставяне на еднократна помощ за лечение
328 2018/03/16 д-р Валентин Василев Изменение на т. 4.6 от Заповед № 1563/24.11.2015г.
329 2018/03/19 д-р Валентин Василев Определяне на маршрут за движение на специализиран товарен автомобил
330 2018/03/19 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 42/13.01.2017г. и назначаване на щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и аварии
331 2018/03/19 д-р Валентин Василев Сформиране на Работна група за оценка на проектни фишове за актуализиране на Инвестиционната програма на Община Разград
332 2018/03/20 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за разглеждане на оферти във връзка с извършване на текущ ремонт на апартамент за предоставяне на социална услуга по проект
333 2018/03/20 д-р Валентин Василев Допълване Приложение № 1 към Заповед 1497 от 10.11.2015г.
334 2018/03/20 д-р Валентин Василев Премахване на установения незаконен строеж в апартамент
335 2018/03/20 д-р Валентин Василев Премахване на установения незаконен строеж в апартамент
336 2018/03/20 д-р Валентин Василев Премахване на установения незаконен строеж на обща етажна собственост
337 2018/03/20 д-р Валентин Василев Обявяване на конкурс за държавен служител
338 2018/03/20 д-р Валентин Василев Определяне на основна разходна норма на автомобил с рег.№ РР 8459 АС
339 2018/03/20 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностно лице
340 2018/03/21 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
341 2018/03/21 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
342 2018/03/21 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
343 2018/03/21 д-р Валентин Василев Одобряване план схема -комуникационно- транспортен план
344 2018/03/21 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Киченица
345 2018/03/21 д-р Валентин Василев Поправяне на явна фактическа грешка в Заповед № 1336 от 26.09.2002г.
346 2018/03/21 д-р Валентин Василев Учредяване на безвъзмездно право на ползване на частна общинска собственост
347 2018/03/21 д-р Валентин Василев Определяне на комисия за извършване на оглед на сградния фонд на ДГ
348 2018/03/21 д-р Валентин Василев Определяне на комисия за извършване на оглед на сградния фонд на ДГ
349 2018/03/22 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице за осигуряване на медицинско облужване на състезание по футбол
350 2018/03/22 д-р Валентин Василев Определяне на комисия за извършване прием и предаване на документация и инвентар от ДГ "Шесте ястребиняета" с. Липник на ДГ "Митко Палаузов" с. Киченица
351 2018/03/22 д-р Валентин Василев Определяне на комисия за извършване прием и предаване на документация и инвентар от ДГ "Иглика" с. Осенец на ДГ "Здравец с. Гецово
352 2018/03/22 д-р Валентин Василев Продължаване срок на настаняване
353 2018/03/22 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
354 2018/03/22 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностно лице да извърши превоз по маршрут
355 2018/03/26 д-р Валентин Василев Определяне на лице спечелило публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
356 2018/03/26 д-р Валентин Василев Утвърждаване на правила за определяне на работните заплати на директори на Общински ДГ
357 2018/03/26 д-р Валентин Василев Утвърждаване на правила за определяне на работните заплати на директори на ЦПЛР
358 2018/03/26 д-р Валентин Василев Утвърждаване на Вътрешни правила за организация на работната заплата
359 2018/03/27 д-р Валентин Василев Въвеждане на временна забрана за движение и паркиране на пътни превозни средства във връзка с Великденския крос
360 2018/03/27 д-р Валентин Василев отписване от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и предаване на правоимащите
361 2018/03/27 д-р Валентин Василев Продължаване срок на настаняване
362 2018/03/27 д-р Валентин Василев Изплащане на допълнително трудово възнаграждение за работа с деца със специални образователни потребности
363 2018/03/28 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
364 2018/03/28 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за извършване на технически преглед на състоянието на язовирните стени и съоръжебията към тях
365 2018/03/28 д-р Валентин Василев Изплащане на средства за представително облекло на директорите на ЦПЛР
366 2018/03/28 д-р Валентин Василев Определяне маршрут за движение на специализиран товарен автомобил с рег. № РР 6067 ВС
367 2018/03/29 д-р Валентин Василев Установяване на сумарно изчисляване на работно време за срок от 1 месец
368 2018/03/29 д-р Валентин Василев Утвърждаване длъжностно разписание на общинска администрация и звената към нея
369 2018/03/29 д-р Валентин Василев Промяна на Вътрешни правила за управление на цикъла на обществените поръчки в Община Разград
370 2018/03/29 д-р Валентин Василев Определяне на служител за нов член на комисия за извършване на проверка по сключен договор за наем на пасища, мери и ливади от общинския поземлен фонд
371 2018/03/29 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
372 2018/03/29 д-р Валентин Василев Отказ за предоставяне на еднократна помощ за лечение
373 2018/03/29 д-р Валентин Василев Изменения в Заповед № 212/15.02.2018г.
374 2018/03/29 Г. Георгиева-Маринова Предоставяне на еднократна финансова помощ за подпомагане на лечение
375 2018/03/29 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за подпомагане на лечение
376 2018/03/30 д-р Валентин Василев Възлагане на служител да извърши одитен ангажиментза консултиране
377 2018/03/30 д-р Валентин Василев Предоставяне за безвъзмездно ползване на товарен автомобил от Община Разград на ОП "Обреден дом"
378 2018/03/30 д-р Валентин Василев Предоставяне за безвъзмездно ползване на лек автомобил от Община Разград на ОП "Паркстрой"
379 2018/03/30 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на контейнери със строителни отпадъци
380 2018/03/30 д-р Валентин Василев Прекратяване действието на Разрешение за таксиметров превоз
381 2018/03/30 д-р Валентин Василев Определяне условията и реда за извършване на превоз на пътници във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОП001-2.004-0061-С01
382 2018/03/30 д-р Валентин Василев Определяне условията и реда за извършване на превоз на пътници във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОП001-2.004-0061-С01
383 2018/03/30 д-р Валентин Василев Определяне условията и реда за извършване на превоз на пътници във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОП001-2.004-0061-С01
384 2018/03/30 д-р Валентин Василев Определяне условията и реда за извършване на превоз на пътници във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОП001-2.004-0061-С01
385 2018/03/30 д-р Валентин Василев Определяне условията и реда за извършване на превоз на пътници във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОП001-2.004-0061-С01
386 2018/03/30 д-р Валентин Василев Определяне условията и реда за извършване на превоз на пътници във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОП001-2.004-0061-С01
387 2018/04/02 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
388 2018/04/02 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
389 2018/04/02 д-р Валентин Василев Отказ за предоставяне на еднократна помощ за лечение
390 2018/04/02 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за подпомагане на лечение
391 2018/04/02 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация и застрояване на поземлен имот
392 2018/04/03 д-р Валентин Василев Допълване Приложение №1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г.
393 2018/04/03 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
394 2018/04/03 д-р Валентин Василев Изплащане на ежемесечно допълнително възнаграждение за допълнително възложени функции и отговорности
395 2018/04/03 д-р Валентин Василев Изплащане на ежемесечно допълнително възнаграждение за допълнително възложени функции и отговорности
396 2018/04/03 д-р Валентин Василев Утвърждаване образец на Декларации
397 2018/04/04 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за разглеждане, оценка и класиране на получени оферти за възлагане на обществена поръчка
398 2018/04/04 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дряновец във връзка с постъпило искане
399 2018/04/04 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Радинград във връзка с постъпило искане
400 2018/04/04 д-р Валентин Василев Допълване Приложение №1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г.
401 2018/04/04 д-р Валентин Василев Одобряване на работен устройствен план и допълващо свързано застрояване
402 2018/04/04 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за подпомагане на лечение
403 2018/04/04 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за подпомагане на лечение
404 2018/04/04 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за подпомагане на лечение
405 2018/04/04 д-р Валентин Василев Заместване на 05.04.2018 г.
406 2018/04/04 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за провеждане на конкурс
407 2018/04/04 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
408 2018/04/04 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
409 2018/04/10 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за покриване на част от разходите за погребение
410 2018/04/10 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за покриване на част от разходите за погребение
411 2018/04/10 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за извършване на оглед на рушаща се жилищна сграда
412 2018/04/10 д-р Валентин Василев Определяне на работна група да извърши оглед, замерване и преценка на вложените материали
413 2018/04/10 д-р Валентин Василев Изплащане на сума за закупуване на представително работно облекло
414 2018/04/10 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
415 2018/04/10 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
416 2018/04/10 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
417 2018/04/10 д-р Валентин Василев Възлагане на главния вътрешен одитор законосъобразност на провеждане на процедура
418 2018/04/11 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за разглеждане и оценяване на получените оферти по обществена поръчка
419 2018/04/11 д-р Валентин Василев Финансово подпомагане и стимулиране на дете с изявени дарби
420 2018/04/11 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за подпомагане на лечение
421 2018/04/11 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за подпомагане на лечение
422 2018/04/11 д-р Валентин Василев Отписване на продаден имот от актовата книга за недвижимите имоти- общинска собственост
423 2018/04/11 д-р Валентин Василев Отписване на продаден имот от актовата книга за недвижимите имоти- общинска собственост
424 2018/04/11 д-р Валентин Василев Отписване на продаден имот от актовата книга за недвижимите имоти- общинска собственост
425 2018/04/11 д-р Валентин Василев Отписване на продаден имот от актовата книга за недвижимите имоти- общинска собственост
426 2018/04/11 д-р Валентин Василев Отписване на продаден имот от актовата книга за недвижимите имоти- общинска собственост
427 2018/04/11 д-р Валентин Василев Отписване на продаден имот от актовата книга за недвижимите имоти- общинска собственост
428 2018/04/11 д-р Валентин Василев изменение на Заповед № 175 от 06.02.2018 г.
429 2018/04/12 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил публичен търг с тайно наддаване
430 2018/04/12 д-р Валентин Василев Определяне на период за пролетно хигиенизиране
431 2018/04/12 д-р Валентин Василев Прекратяване действието на Разрешение за таксиметров превоз
432 2018/04/12 д-р Валентин Василев Прекратяване действието на Разрешение за таксиметров превоз
433 2018/04/12 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за покриване на част от разходите за погребение
434 2018/04/12 д-р Валентин Василев Учредяване право на прокарване на електропроводно отклонение
435 2018/04/13 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
436 2018/04/13 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
437 2018/04/13 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
438 2018/04/13 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
439 2018/04/13 д-р Валентин Василев Категоризиране на заведение за хранене и развлечения
440 2018/04/13 д-р Валентин Василев Категоризиране на заведение за хранене и развлечения
441 2018/04/13 д-р Валентин Василев Утвърждаване Инструкция за условита и реда за изплащане на годишно рентно изплащане
442 2018/04/13 д-р Валентин Василев Определяне на комисия за предаване на имоти частна общинска собственост
443 2018/04/16 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
444 2018/04/16 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастрален план на с. Осенец
445 2018/04/16 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастрален план на с. Дянково
446 2018/04/16 д-р Валентин Василев Изземване на резервен жилищен имот
447 2018/04/16 д-р Валентин Василев Прекратяване на откритото административно производство
448 2018/04/16 д-р Валентин Василев Откриване на процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечения
449 2018/04/17 д-р Валентин Василев Определяне на работна група за актуализиране на Плана за действие в изпълнение на областната стратегия за интегриране на български граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение
450 2018/04/17 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост
451 2018/04/17 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от поземлен имот - частна общинска собственост
452 2018/04/17 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на недвижим имот - частна общинска собственост
453 2018/04/18 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот -частна общинска собственост
454 2018/04/18 д-р Валентин Василев Определяне на служител за извършване действия по въвеждане на данни в информационна система за състоянието на язовирните стени
455 2018/04/18 д-р Валентин Василев Оттеглене на заповед № 225 от 22.02.2018 г.
456 2018/04/18 д-р Валентин Василев Оттеглене на заповед № 226 от 22.02.2018 г.
457 2018/04/18 д-р Валентин Василев Допълване на Приложение 1 към Заповед №1497 от 10.11.2015 г.
458 2018/04/18 д-р Валентин Василев Освобождаване о т заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване
459 2018/04/18 д-р Валентин Василев Освобождаване о т заплащане на такса за сметосъбиране и сметоизвозване
460 2018/04/18 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за подпомагане на лечение
461 2018/04/19 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за покриване на част от разходите за погребение
462 2018/04/19 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
463 2018/04/20 д-р Валентин Василев Продължаване срока на настаняване - частна общинска собственост
464 2018/04/20 д-р Валентин Василев Продължаване срока на настаняване - частна общинска собственост
465 2018/04/20 д-р Валентин Василев Продължаване срока на настаняване - частна общинска собственост
466 2018/04/20 д-р Валентин Василев Продължаване срока на настаняване - частна общинска собственост
467 2018/04/20 д-р Валентин Василев Утвърждаване на длъжностно разписание
468 2018/04/20 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
469 2018/04/20 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
470 2018/04/20 д-р Валентин Василев Прекратяване действието на Разрешение за таксиметров превоз
471 2018/04/20 д-р Валентин Василев Изплащане на суми на екипа по Проект ОИЦ-Разград
472 2018/04/23 д-р Валентин Василев Добавяне на адрес в Приложение 1 към Заповед №1497 от 10.11.2015 г.
473 2018/04/23 д-р Валентин Василев Изплащане на суми за постигнати резултати
474 2018/04/23 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 168 от 15.02.2017 г.
475 2018/04/23 д-р Валентин Василев Продължаване срока на настаняване - частна общинска собственост
476 2018/04/23 д-р Валентин Василев Продължаване срока на настаняване - частна общинска собственост
477 2018/04/23 д-р Валентин Василев Настаняване във ведомствен жилищен имот - частна общинска собственост
478 2018/04/23 д-р Валентин Василев Настаняване във ведомствен жилищен имот - частна общинска собственост
479 2018/04/23 д-р Валентин Василев Настаняване във ведомствен жилищен имот - частна общинска собственост
480 2018/04/23 д-р Валентин Василев Изплащане на възнаграждение за положен извънреден труд
481 2018/04/24 д-р Валентин Василев Възстановяване на разрушена част от покривна конструкция
482 2018/04/25 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастрален план на с. Осенец
483 2018/04/25 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастрален план на с. Киченица
484 2018/04/25 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастрален план на с. Ушинци
485 2018/04/25 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастрален план на с. Балкански
486 2018/04/25 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на план за застрояване
487 2018/04/25 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на план за регулация
488 2018/04/25 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на план за регулация
489 2018/04/25 д-р Валентин Василев Одобряване подробен устройствен план
490 2018/04/25 д-р Валентин Василев Одобряване подробен устройствен план
491 2018/04/25 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за улична регулация
492 2018/04/25 д-р Валентин Василев Одобряване подробен устройствен план
493 2018/04/25 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
494 2018/04/25 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за събиране на необходими данни за състоянието на паянтовите стопански постройки
495 2018/04/25 д-р Валентин Василев Пожарна безопастност в поземления и горски фонд
496 2018/04/26 д-р Валентин Василев Отмяна на заповед № 582 от 17.05.2016 г.
497 2018/04/26 д-р Валентин Василев Отмяна на заповед № 553 от 11.05.2016 г.
498 2018/04/26 д-р Валентин Василев Отмяна на заповед № 501 от 03.05.2016 г.
499 2018/04/26 д-р Валентин Василев Отмяна на заповед № 499 от 03.05.2016 г.
500 2018/04/26 д-р Валентин Василев Отмяна на заповед № 185 от 17.02.2016 г.
501 2018/04/26 д-р Валентин Василев Отмяна на заповед № 1213 от 04.10.2016 г.
502 2018/04/26 д-р Валентин Василев Отмяна на заповед № 1251 от 14.09.2015 г.
503 2018/04/26 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
504 2018/04/26 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
505 2018/04/26 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
506 2018/04/27 д-р Валентин Василев Извършване преввоз на контейнери със строителни отпадъци с товарен автомобил РР6067ВС
507 2018/04/27 д-р Валентин Василев Отписване на продаден имот от актовата книга за недвижимите имоти- общинска собственост
508 2018/04/27 д-р Валентин Василев Отписване на продаден имот от актовата книга за недвижимите имоти- общинска собственост
509 2018/04/27 д-р Валентин Василев Установяване на сумирано изчисляване на работното време за срок от 1 м.
510 2018/04/27 д-р Валентин Василев Отменям Заповед № 1554 от 23.11.2015 г., допълнена със Заповед № 812 от 04.07.2016 г. и Заповед № 1055 от 03.10.2017 г.
511 2018/04/27 д-р Валентин Василев Привеждане в съответствие с приетите изменения наименованията на социалните услуги
512 2018/04/27 д-р Валентин Василев Отмяна на заповед № 263 от 10.03.2016 г.
513 2018/04/27 д-р Валентин Василев Закупуване на придаваема общинска земя
514 2018/04/27 д-р Валентин Василев Категоризиране на заведение за хранене и развлечения
515 2018/04/30 д-р Валентин Василев Определяне на комисия за извършване оглед в населените места и прецени степента на хигиенизиране
516 2018/04/30 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг обявен със заповед № 516/21.03.2018 г.
517 2018/04/30 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг обявен със заповед № 340/21.03.2018 г.
518 2018/04/30 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг обявен със заповед № 305/14.03.2018 г.
519 2018/04/30 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг обявен със заповед № 342/21.03.2018 г.
520 2018/04/30 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
521 2018/04/30 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
522 2018/04/30 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
523 2018/05/02 Г. Георгиева-Маринова Определяне на комисия за провеждане на заседание за обсъждане отчета за дейността на търговските дружества през 2017
524 2018/05/03 Г. Георгиева-Маринова Прекратяване на наемните отношения - частна общинска собственост
525 2018/05/03 Г. Георгиева-Маринова Прекратяване на наемните отношения - частна общинска собственост
526 2018/05/04 Г. Георгиева-Маринова Одобряване изменение план за регулация
527 2018/05/08 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за подпомагане на лечение
528 2018/05/08 д-р Валентин Василев Осигуряване на медицинско обезпечаване
529 2018/05/08 д-р Валентин Василев Осигуряване на медицинско обезпечаване
530 2018/05/08 д-р Валентин Василев Осигуряване на медицинско обезпечаване
531 2018/05/08 д-р Валентин Василев Осигуряване на медицинско обезпечаване
532 2018/05/08 д-р Валентин Василев Добавяне на адрес в Приложение 1 към Заповед №1497 от 10.11.2015 г.
533 2018/05/08 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
534 2018/05/08 д-р Валентин Василев Нов член в комисията назначена със Заповед № 393 от 18.04.2017 г.
535 2018/05/08 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
536 2018/05/08 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
537 2018/05/08 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
538 2018/05/08 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
539 2018/05/08 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
540 2018/05/08 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
541 2018/05/08 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
542 2018/05/08 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
543 2018/05/08 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
544 2018/05/08 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
545 2018/05/08 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
546 2018/05/08 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
547 2018/05/08 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
548 2018/05/08 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
549 2018/05/08 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
550 2018/05/08 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
551 2018/05/08 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
552 2018/05/08 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
553 2018/05/09 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемните отношения - частна общинска собственост
554 2018/05/09 д-р Валентин Василев Утвърждаване класираните участници в пролетното хигиенизиране
555 2018/05/09 д-р Валентин Василев Откриване на процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечения
556 2018/05/09 д-р Валентин Василев Изменя се т.1 от Заповед № 1630/07.12.2015 г.
557 2018/05/09 д-р Валентин Василев Извършване превоз на специалисти по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
558 2018/05/10 д-р Валентин Василев Добавяне на адрес в Приложение 1 към Заповед №1497 от 10.11.2015 г.
559 2018/05/10 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастрален план на с. Балкански
560 2018/05/10 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастрален план на с. Благоево
561 2018/05/10 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастрален план на с. Пороище
562 2018/05/10 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастрален план на с. Просторно
563 2018/05/10 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастрален план на с. Пороище
564 2018/05/10 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастрален план на с. Ушинци
565 2018/05/10 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастрален план на с. Балкански
566 2018/05/10 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
567 2018/05/10 д-р Валентин Василев Определяне на комисия за разглеждане и обсъждане на постъпилите портфолиа
568 2018/05/11 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за оценяване на оферти по обществена поръчка
569 2018/05/11 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина
570 2018/05/11 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина
571 2018/05/11 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина
572 2018/05/11 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина
573 2018/05/11 д-р Валентин Василев Определяне на служител да води протокола от общественото обсъждане на Доклад за ОВОС
574 2018/05/11 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
575 2018/05/11 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемните отношения - частна общинска собственост
576 2018/05/11 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
577 2018/05/11 д-р Валентин Василев Учредяване на право за прокарване на ел.кабел
578 2018/05/11 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастрален план на с. Балкански
579 2018/05/11 д-р Валентин Василев Определяне на екип за водене на преговори за сключване на колективен трудов договор
580 2018/05/11 д-р Валентин Василев Извършване превоз на специалисти по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
581 2018/05/11 д-р Валентин Василев Извършване превоз на специалисти по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
582 2018/05/11 д-р Валентин Василев Извършване превоз на специалисти по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
583 2018/05/11 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за покриване на част от разходите за погребение
584 2018/06/15 д-р Валентин Василев Отмяна на заповеди за обявени публични търгове с тайно наддаване
585 2018/06/15 д-р Валентин Василев Изплащане на парични награди на удостоените с наградите "Директор на годината" и "Учител на годината"
586 2018/05/16 д-р Валентин Василев Определяне на комисия за удостояване с наградата Деятел на културата 2018 г. и даване на предложение за награждаване на директори на културни институти
587 2018/05/16 д-р Валентин Василев Предоставяне на финансови средства за извършено лечение
588 2018/05/16 д-р Валентин Василев Предоставяне на финансови средства за извършено лечение
589 2018/05/16 д-р Валентин Василев Обследване и освидетелстване на жилищна сграда
590 2018/05/16 д-р Валентин Василев Допълнително материално стимулиране
591 2018/05/16 д-р Валентин Василев Допълнително материално стимулиране
592 2018/05/16 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка
593 2018/05/16 д-р Валентин Василев Продължаване срока на настаняване - частна общинска собственост
594 2018/05/16 д-р Валентин Василев Създаване на комисия за контрол и проверка на декларациите по §2, ал.2 от Допълнителните разпоредби на ЗПКОНПИ
595 2018/05/17 д-р Валентин Василев Одобряване на изменение на кадастрален план на с. Осенец
596 2018/05/17 д-р Валентин Василев Прожеждане на публично оповестен неприсъствен конкурс
597 2018/05/17 д-р Валентин Василев Отказ за предоставяне на еднократна помощ за лечение
598 2018/05/17 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за подпомагане на лечение
599 2018/05/17 д-р Валентин Василев Определяне на комисия за приемане на извършените инвестиции в публични активи-общинска собственостпрез 2017 г. от ВиК
600 2018/06/18 д-р Валентин Василев Провеждане на тренировка по задействане на сиренно-оповестителната система
601 2018/05/18 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия във връзка с отдаването на пасища мери и ливади от общинския поземлен фонд под наем или аренда
602 2018/05/18 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
603 2018/05/18 д-р Валентин Василев Допълване Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г.
604 2018/05/18 д-р Валентин Василев Утвърждаване класирането на участници в проведения публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот- частна общинска собственост
605 2018/05/18 д-р Валентин Василев Определяне спечелилия проведен повторен публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от поземлен имот- частна общинска собственост
606 2018/05/18 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
607 2018/05/21 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
608 2018/05/21 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
609 2018/05/21 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
610 2018/05/21 д-р Валентин Василев Утвърждаване класирането на участници в проведения търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот- частна общинска собственост
611 2018/05/21 д-р Валентин Василев Продължаване срока на настаняване
612 2018/05/21 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Островче във връзка с постъпило искане
613 2018/05/21 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Пороище във връзка с постъпило искане
614 2018/05/21 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация на с. Балкански във връзка с искане
615 2018/05/21 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за застрояване в урегулиран поземлен имот във връзка с подадено искане
616 2018/05/21 д-р Валентин Василев Одобряване план за регулация , план за застрояване и работен устройствен план във връзка с подадено искане
617 2018/05/21 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
618 2018/05/21 д-р Валентин Василев Изплащане на парични награди за отличен успех
619 2018/05/21 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за оглед на състоянието на сгради
620 2018/05/21 д-р Валентин Василев За сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от имот- частна общинска собственост
621 2018/05/21 д-р Валентин Василев За сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от имот- частна общинска собственост
622 2018/05/21 д-р Валентин Василев За сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от имот- частна общинска собственост
623 2018/05/21 д-р Валентин Василев За сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от имот- частна общинска собственост
624 2018/05/22 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за разглеждане и оценка на получени оферти за възлагане на обществена поръчка
625 2018/05/22 д-р Валентин Василев Въвеждане временна организация на движението във връзка с тържествени мероприятия
626 2018/05/22 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
627 2018/05/22 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
628 2018/05/22 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
629 2018/05/22 д-р Валентин Василев Полагане на извъбреден труд при необходимост
630 2018/05/22 д-р Валентин Василев Изплащане на сума за представително работно облекло на държавен служител
631 2018/05/23 д-р Валентин Василев Изплащане на парични награди на лицата удостоени с награда "Деятел на културата 2018г."
632 2018/05/23 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
633 2018/05/23 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
634 2018/05/23 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
635 2018/05/23 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
636 2018/05/23 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
637 2018/05/23 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
638 2018/05/23 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
639 2018/05/23 д-р Валентин Василев Изплащане на индивидуална парична награда
640 2018/05/23 д-р Валентин Василев Изплащане на индивидуална парична награда
641 2018/05/23 д-р Валентин Василев Откриване процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечение
642 2018/05/23 д-р Валентин Василев Откриване процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечение
643 2018/05/23 д-р Валентин Василев Одобряване работен устройствен план в урегулиран поземлен имот във връзка с искане
644 2018/05/23 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на план за регулация и застрояване във връзка с искане
645 2018/05/23 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностно лице във връзка с прилагането на Общ Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент
646 2018/05/23 д-р Валентин Василев Определяне на водач и ежедневен маршрут на специализиран товарен автомобил за превоз на контейнери със строителни отпадъци от населените места на Община Разград
647 2018/05/28 д-р Валентин Василев Настаняване в част от имот - частна общинска собственост
648 2018/05/28 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
649 2018/05/28 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
650 2018/05/28 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
651 2018/05/28 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
652 2018/05/28 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Балкански
653 2018/05/28 д-р Валентин Василев Настаняване в резервен жилищен имот - частна общинска собственост
654 2018/05/28 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице при изпълнение на служебните ангажименти да управлява служебен автомобил
655 2018/05/28 д-р Валентин Василев Нареждане за премахване на установен незаконен строеж по повод постъпило искане
656 2018/05/29 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностно лице за председател на комисия за провеждане на публични търгове с тайно наддаване и за отдаване под наем на имоти
657 2018/05/29 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа и извърши подбор на кандитатури за членове на Съвета на децата
658 2018/05/29 д-р Валентин Василев Извършвене на превоз на пътници и товари за собствена сметка
659 2018/05/29 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
660 2018/05/29 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
661 2018/05/29 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
662 2018/05/29 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
663 2018/05/29 д-р Валентин Василев Установяване на сумарно изчисляване на работното време за срок от 1 месец, считано от 01.06.2018г. До 30.06.2018г.
664 2018/05/29 д-р Валентин Василев Дпълване на Заповед № 1014 от 26.09.2017г., регламентираща утвърждаване на "Вътрешни правила за организация на Предварителен контрол в общинска администрация на Община Разград"
665 2018/05/29 д-р Валентин Василев Одобряване на подробен устройствен план - парцеларен план на елементите ан техническата инфраструктора извън границите на урбанизираната територия - за захранване с природен газ на когенерационни мощности до поземлен имот
666 2018/05/31 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемни правоотношения
667 2018/05/31 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемни правоотношения
668 2018/05/31 д-р Валентин Василев Одобряване измененние на кадастралния план на с. Осенец
669 2018/05/31 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
670 2018/05/31 д-р Валентин Василев Изменение т. 2 от Заповед № 212 от 15.02.2018г.
671 2018/05/31 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
672 2018/05/31 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
673 2018/05/31 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
674 2018/05/31 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
675 2018/06/04 д-р Валентин Василев Учредяване на безвъзмездно право на строеж
676 2018/06/04 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 155 от 15.02.2018 и определяне състава на комисия за детето към Община Разград
677 2018/06/04 д-р Валентин Василев Определяне условията и реда за извършване на превоз на пътници във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОП001-2.004-0061-С01
678 2018/06/04 д-р Валентин Василев Определяне условията и реда за извършване на превоз на пътници във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОП001-2.004-0061-С01
679 2018/06/04 д-р Валентин Василев Определяне условията и реда за извършване на превоз на пътници във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОП001-2.004-0061-С01
680 2018/06/04 д-р Валентин Василев Определяне условията и реда за извършване на превоз на пътници във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОП001-2.004-0061-С01
681 2018/06/04 д-р Валентин Василев Определяне условията и реда за извършване на превоз на пътници във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОП001-2.004-0061-С01
682 2018/06/04 д-р Валентин Василев Определяне условията и реда за извършване на превоз на пътници във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОП001-2.004-0061-С01
683 2018/06/04 д-р Валентин Василев Определяне условията и реда за извършване на превоз на пътници във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОП001-2.004-0061-С01
684 2018/06/04 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Осенец
685 2018/06/04 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Благоево
686 2018/06/04 д-р Валентин Василев Продължаване срока на настаняване
687 2018/06/04 д-р Валентин Василев Продължаване срока на настаняване
688 2018/06/04 д-р Валентин Василев Определяне на водните обекти в които се разрешава къпане, както и лицата отговарящи за обезопасяването им
689 2018/06/05 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
690 2018/06/05 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация, във връзка с направено искане
691 2018/06/05 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на план за регулация, във връзка с направено искане
692 2018/06/05 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
693 2018/06/05 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация и плана за улична регулация, във връзка с постъпило искане
694 2018/06/05 д-р Валентин Василев Одобряване изменение план за регулация и застрояване, във връзка с подадено искане
695 2018/06/06 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
696 2018/06/08 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
697 2018/06/11 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг, обявен със Заповед №552/08.05.2018г. и Заповед № 656/29.05.2018г.
698 2018/06/11 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг, обявен със Заповед №551/08.05.2018г. и Заповед № 656/29.05.2018г.
699 2018/06/11 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг, обявен със Заповед №550/08.05.2018г.
700 2018/06/11 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг, обявен със Заповед №549/08.05.2018г.
701 2018/06/11 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг, обявен със Заповед №548/08.05.2018г. и Заповед № 656/29.05.2018г.
702 2018/06/11 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг, обявен със Заповед №544/08.05.2018г. и Заповед № 656/29.05.2018г.
703 2018/06/11 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг, обявен със Заповед №545/08.05.2018г.
704 2018/06/11 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг, обявен със Заповед №543/08.05.2018г.
705 2018/06/11 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг, обявен със Заповед №546/08.05.2018г.
706 2018/06/11 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг, обявен със Заповед №537/08.05.2018г.
707 2018/06/11 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг, обявен със Заповед №541/08.05.2018г.
708 2018/06/11 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг, обявен със Заповед №539/08.05.2018г.
709 2018/06/11 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг, обявен със Заповед №533/08.05.2018г.
710 2018/06/11 д-р Валентин Василев Определяне на спечелил участник по проведен търг, обявен със Заповед №535/08.05.2018г.
711 2018/06/11 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за разглеждане и оценка на получени оферти за възлагане на обществена поръчка
712 2018/06/11 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
713 2018/06/11 д-р Валентин Василев Прекратяване на открито административно производство за предоставяне на еднократна помощ за лечение
714 2018/06/11 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ясеновец
715 2018/06/11 д-р Валентин Василев Настаняване на лице в резервен жилищен имот
716 2018/06/11 д-р Валентин Василев Настаняване в част от имот - частна общинска собственост във връзка с молба с вх. № АО-05-03-3657/08.05.2018г.
717 2018/06/11 д-р Валентин Василев Допълване Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г.
718 2018/06/11 д-р Валентин Василев Утвърждаване на поименно щатно разписание на длъжностите и работните заплати на детските градини, финансово обслужвани от отдел "Образованив"
719 2018/06/12 д-р Валентин Василев Определяне зона подлежаща на максимално обезопасяване на разстояние до 100м. Брегова ивица на водната площ на язовир "Пчелин- 2"
720 2018/06/12 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за провеждане на подбор на персонал за длъжност по Проект BG05M9OP001-2.004-0061- С01
721 2018/06/12 д-р Валентин Василев Възлагане на допълнителни задължения на служител
722 2018/06/12 д-р Валентин Василев Утвърждаване на длъжностно щатно разписание и поименно щатно разписание на длъжностите и работните заплати на ДГ, финансово обслужвани от отдел "Образование"
723 2018/06/12 д-р Валентин Василев Утвърждаване на категория на заведение за хранене и развлечение
724 2018/06/12 д-р Валентин Василев Утвърждаване на категория на заведение за хранене и развлечение
725 2018/06/12 д-р Валентин Василев Установяване на сумарно изчисляване на работното време за срок от 16 дни, считано от 15.06.2018г. До 30.06.2018г.
726 2018/06/12 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
727 2018/06/12 д-р Валентин Василев Определяне на комисия за изготвяне в срок на проект за изменение и допълнение на Наредба №9 за овладяване популацията на безстопанствените кучета и котки на територията на Община Разград
728 2018/06/12 д-р Валентин Василев За сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване на част от имот- частна общинска собственост
729 2018/06/13 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностно лице в допълнителния състав на Експертен екологичен съвет към РИОСВ
730 2018/06/13 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
731 2018/06/13 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
732 2018/06/15 Г. Георгиева-Маринова Назначаване на комисия за разглеждане и оценка на получени оферти за възлагане на обществена поръчка
733 2018/06/15 д-р Валентин Василев Възлагане на задължения на служител по изпълнение на инвеститорски контрол на Договор № АО.01.14.111/30.05.2018г.
734 2018/06/15 д-р Валентин Василев Възлагане на задължения на служител по изпълнение на инвеститорски контрол на Договор № АО.01.14.101/08.05.2018г.
735 2018/06/15 д-р Валентин Василев Извършвене на превоз на пътници и товари за собствена сметка
736 2018/06/15 д-р Валентин Василев Възлагане на медицинско лице да осигури медицинско обслужване на участници във временните ваканционни групи в ЦПЛР - ЦУТНТ
737 2018/06/15 д-р Валентин Василев Възлагане на медицинско лице да осигури медицинско обслужване на участници във временните ваканционни групи в ЦПЛР - ЦУТНТ
738 2018/06/15 д-р Валентин Василев Определяне за спечелил публично оповестения конкурс за отдаване под наем на част от имот - частна общинска собственост
739 2018/06/15 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
740 2018/06/15 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация, във връзка с направено искане
741 2018/06/15 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация и плана за улична регулация на с. Дянково
742 2018/06/15 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация и застрояване
743 2018/06/18 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Благоево
744 2018/06/18 д-р Валентин Василев Одобряванв изменение на кадастралния план на с. Балкански
745 2018/06/18 д-р Валентин Василев Нареждане за премахване на установен незаконен строеж
746 2018/06/18 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за извършване на оглед на паянтови стопански постройки
747 2018/06/18 д-р Валентин Василев Командироване в чужбина
748 2018/06/18 д-р Валентин Василев Продължаване срока на настаняване
749 2018/06/18 д-р Валентин Василев Продължаване срока на настаняване
750 2018/06/18 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице , цялостното администриране на дейностите по Програмите за заетост касаещи "Дом за пълнолетни лица с деменция"
751 2018/06/18 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице , цялостното администриране на дейностите по Програмите за заетост касаещи "Домашен социален патронаж"
752 2018/06/19 д-р Валентин Василев Правила и норми за пожарна безопастност при извършване на дейности в земеделските земи
753 2018/06/19 д-р Валентин Василев Нареждане за премахване на установени незаконни строежи
754 2018/06/20 д-р Валентин Василев Определяне на спечелилил участник публичен търг обявен със Заповед № 607/21.05.2018г.
755 2018/06/20 д-р Валентин Василев Определяне на спечелилил участник публичен търг обявен със Заповед № 608/21.05.2018г.
756 2018/06/20 д-р Валентин Василев Определяне на спечелилил участник публичен търг обявен със Заповед № 602/18.05.2018г.
757 2018/06/20 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
758 2018/06/20 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
759 2018/06/20 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
760 2018/06/20 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
761 2018/06/20 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
762 2018/06/20 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
763 2018/06/21 д-р Валентин Василев Освобождаване от заплащане на такса за услугата "сметосъбиране и сметоизвозване" за 2018г.
764 2018/06/21 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
765 2018/06/21 д-р Валентин Василев Отказ за предоставяне на финансова помощ за покриване на част от разходите направени по погребение
766 2018/06/21 д-р Валентин Василев Утвърждаване на длъжностно разписание на общинска администрация и звената към общинска администрация на Община Разград в сила от 01.07.2018г.
767 2018/06/22 д-р Валентин Василев Промяна на Раздел III "Работна заплата " от Вътрешни правила на ОП " Разградлес" считано от 01.06.2018г.
768 2018/06/22 д-р Валентин Василев Определяне на спечелилия участник по проведен повторен публичен търг със Заповед № 617/21.05.2018г.
769 2018/06/22 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
770 2018/06/25 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за разглеждане и оценка на получени оферти за възлагане на обществена поръчка
771 2018/06/25 д-р Валентин Василев Издаване на временни удостоверения за категоризация на заведение за хранене и развлечение
772 2018/06/25 д-р Валентин Василев Издаване на временни удостоверения за категоризация на заведение за хранене и развлечение
773 2018/06/25 д-р Валентин Василев Продължаване срока на настаняване
774 2018/06/25 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице да изпълнява функциите на публичен изпълнител в производствата по обезпечаване на публични общински вземания
775 2018/06/25 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Островче
776 2018/06/26 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
777 2018/06/27 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ясеновец
778 2018/06/27 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Островче
779 2018/06/27 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
780 2018/06/27 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
781 2018/06/27 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
782 2018/06/27 д-р Валентин Василев Утвърждаване на категория на заведение за хранене и развлечение
783 2018/06/27 д-р Валентин Василев Утвърждаване на категория на заведение за хранене и развлечение
784 2018/06/27 д-р Валентин Василев Утвърждаване на категория на заведение за хранене и развлечение
785 2018/06/27 д-р Валентин Василев Установяване на сумарно изчисляване на работното време за срок от 1 месец, считано от 01.07.2018г.0до 31.07.2018г.
786 2018/06/27 д-р Валентин Василев Установяване на сумарно изчисляване на работното време за срок от 1 месец, считано от 01.07.2018г.0до 31.07.2018г.
787 2018/06/28 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за разглеждане и оценка и класиране на получени оферти за възлагане на обществена поръчка
788 2018/06/28 д-р Валентин Василев Определяне условията и реда за извършване на превоз на пътници във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОП001-2.004-0061-С01
789 2018/06/28 д-р Валентин Василев Определяне условията и реда за извършване на превоз на пътници във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОП001-2.004-0061-С01
790 2018/06/28 д-р Валентин Василев Определяне условията и реда за извършване на превоз на пътници във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОП001-2.004-0061-С01
791 2018/06/28 д-р Валентин Василев Определяне условията и реда за извършване на превоз на пътници във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОП001-2.004-0061-С01
792 2018/06/28 д-р Валентин Василев Определяне условията и реда за извършване на превоз на пътници във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОП001-2.004-0061-С01
793 2018/06/28 д-р Валентин Василев Определяне условията и реда за извършване на превоз на пътници във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОП001-2.004-0061-С01
794 2018/06/28 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
795 2018/06/28 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностно лице за подписване и подаване на заявления
796 2018/06/28 д-р Валентин Василев Възлагане на медицинско лице да осигури медицинско обслужване на участниците в "Еко лято 2018"за периода 02.07.2018г. до 13.07.2018г.
797 2018/06/28 д-р Валентин Василев Възлагане на медицинско лице да осигури медицинско обслужване на участниците в "Еко лято 2018"за периода 02.07.2018г. до 13.07.2018г.
798 2018/06/29 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа, оцени и класира получените оферти при възлагане на обществена поръчка
799 2018/06/29 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на на плана за регулация
800 2018/06/29 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за застрояване в урегулиран поземлен имот във връзка с подадено искане
801 2018/06/29 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
802 2018/06/29 д-р Валентин Василев Изплащане на допълнително трудово възнаграждение за работа с деца със специални образователни потребности
803 2018/06/29 д-р Валентин Василев Одобряване измененние на плана за регулация
804 2018/06/29 д-р Валентин Василев Одобряване измененние на плана за регулация
805 2018/06/29 д-р Валентин Василев Одобряване измененние на плана за регулация
806 2018/06/29 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
807 2018/06/29 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
808 2018/06/29 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
809 2018/06/29 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемни правоотношения
810 2018/06/29 д-р Валентин Василев Определяне на комисия за извършване на преценка и предложение за финансиране на поисканите ремонтни дейности на общински училища на територията на община Разград
811 2018/07/02 д-р Валентин Василев Настаняване в имот - частна общинска собственост, във връзка с молба с вх. № АО - 05-03-4140/25.05.2018г.
812 2018/07/02 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина на служител за периода 06.07.2018г. до 10.07.2018г.
813 2018/07/02 д-р Валентин Василев Организация и маршрут на специализиран товарен автомобил марка "МАН" с рег. № РР 6067 ВС за периода 02.07.2018г. - 31.07.2018г.
814 2018/07/02 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
815 2018/07/02 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
816 2018/07/02 д-р Валентин Василев Допълнение на Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. На Кмета на Община Разград
817 2018/07/02 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
818 2018/07/02 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
819 2018/07/02 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
820 2018/07/03 д-р Валентин Василев Извършване на възстановителен ремонт на покривна хидроизолация за сметка на собствениците на сграда
821 2018/07/05 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия, да разгледа , оцени и класира получени оферти при възлагане на обществена поръчка
822 2018/07/05 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
823 2018/07/05 д-р Валентин Василев Утвърждаване класирането на участниците в търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост на основание Заповед № 731/13.06.2018г.
824 2018/07/05 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностно лице за заместване на служител
825 2018/07/05 д-р Валентин Василев Утвърждаване на поименно щатно разписание на длъжностите и работните заплати ДГ "Здравец" с. Гецово, в сила от 04.06.2018г.
826 2018/07/05 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
827 2018/07/05 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
828 2018/07/05 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
829 2018/07/06 д-р Валентин Василев Нареждане за премахване на незаконно поставен преместваем обект / маси и столове за консумация на открито с възможност за монтиране на защитно покритие - шатра/
830 2018/07/06 д-р Валентин Василев Отпускане на едногодишна стипендия на дете с изявени дарби, считано от м. Юни 2018г. - с цел финансово подпомагане и стимулиране
831 2018/07/06 д-р Валентин Василев Отпускане на едногодишна стипендия на дете с изявени дарби, считано от м. Юни 2018г. - с цел финансово подпомагане и стимулиране
832 2018/07/06 д-р Валентин Василев Отпускане на едногодишна стипендия на дете с изявени дарби, считано от м. Юни 2018г. - с цел финансово подпомагане и стимулиране
833 2018/07/06 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностно лице за член на комисията за провеждане на публични търгове с тайно наддаване, вместо досегашен член в комисията
834 2018/07/06 д-р Валентин Василев Изплащане на финансови средства за извършено лечение с методите на АРТ
835 2018/07/06 д-р Валентин Василев Изплащане на финансови средства за извършено лечение с методите на АРТ
836 2018/07/06 д-р Валентин Василев Изплащане на финансови средства за извършено лечение с методите на АРТ
837 2018/07/06 д-р Валентин Василев Изплащане на финансови средства за извършено лечение с методите на АРТ
838 2018/07/06 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с.Осенец
839 2018/07/06 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с.Черковна
840 2018/07/06 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с.Осенец
841 2018/07/09 Г.Георгиева- Маринова Назначаване на комисия да разгледа и оцени получените оферти за възлагане на обществена поръчка
733 2018/07/10 Г.Георгиева- Маринова Назначаване на комисия за извършване на измерване на разхода на гориво на лек автомобил с рег. № СВ 7330 МН
843 2018/07/10 Г.Георгиева- Маринова Определяне на общински служители, включително кметове и кметски наместници за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст
844 2018/07/10 Г.Георгиева- Маринова Възлагане на Звеното за "Вътрешен одит" да извърши одитен ангажимент за консултиране
845 2018/07/10 Г.Георгиева- Маринова Провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на материали получини от демонтирането на нефункциониращ топлопровод
846 2018/07/10 Г.Георгиева- Маринова Отмяна на Заповед № 400/24.04.2012г., и определяне на помещение и отговорни служители за архив на документите по проект
847 2018/07/10 Г.Георгиева- Маринова Определяне състава на комисия на Общински експертен съвет по устройство на територията като колсултативен и експертен орган на Община Разгград
848 2018/07/11 Г.Георгиева- Маринова Назначаване на комисия да разгледа, оцени и класира получените оферти за участие в публично състезание на ОП "Разградлес"
849 2018/07/11 Г.Георгиева- Маринова Определяне дата, маршрут и водач на специализиран товарен автомобил с рег. № РР 6067 ВС за извършване на годишно техническо обслужване в специализиран сервиз
850 2018/07/11 Г.Георгиева- Маринова Настаняване на лице и членовете на семийството и в жилищен имот - частна общинска собственост, във връзка със заявление с вх. № АО - 05-03-9939 от 07.12.2017г.
851 2018/07/11 Г.Георгиева- Маринова Настаняване на лице и членовете на семийството и в жилищен имот - частна общинска собственост, във връзка със заявление с вх. № АО - 05-03-8536 от 20.10.2017г.
852 2018/07/12 Г.Георгиева- Маринова Предоставяне на служебен транспорт, необходим за транспортиране и провеждане на летен отдих на пенсионери членуващи в пенсионерските клубове на територията на Община Разград
853 2018/07/12 Г.Георгиева- Маринова Настаняване на лице в жилищен имот - частна общинска собственост във връзка със заявление с вх. № АО-05-03 от 12.09.217г.
854 2018/07/12 Г.Георгиева- Маринова Настаняване на лице и членовете на семийството и в жилищен имот - частна общинска собственост, във връзка със заявление с вх. № АО - 05-03-10249 от 19.12.2017г.
855 2018/07/12 Г.Георгиева- Маринова Възлагане на длъжностно лице да осигури медицинско о бслужване на учениците - участници в "Еко-лято" 2018г., за периода 16.07.2018г. - 27.07.2018г.
856 2018/07/12 Г.Георгиева- Маринова Възлагане на длъжностно лице да извършва медицинско наблюдение и профилактични дейности в ДСП гр. Разград за периода от 16.07.2018г. до 31.07.2018г.
857 2018/07/12 Г.Георгиева- Маринова Възлагане на длъжностно лице да извършва медицинско наблюдение и профилактични дейности в ДСП гр. Разград за периода от 16.07.2018г. до 27.07.2018г.
858 2018/07/12 Г.Георгиева- Маринова Възлагане на длъжностно лице да извършва медицинско наблюдение и профилактични дейности в ДСП гр. Разград за периода от 16.07.2018г. до 31.07.2018г.
859 2018/07/13 Г.Георгиева- Маринова Одобряване на кадастралния план на с. Балкански, във връзка с постъпило искане с вх. № 2115-6538 от 21.05.2018г.
860 2018/07/13 Г.Георгиева- Маринова Одобряване на кадастралния план на с. Осенец, във връзка с постъпило искане с вх. № 2115- 8430 от 27.06.2018г.
861 2018/07/13 Г.Георгиева- Маринова Одобряване на кадастралния план на с. Ясеновец, във връзка с постъпило искане с вх. № 2115- 8779 от 03.07.2018г.
862 2018/07/13 Г.Георгиева- Маринова Одобряване на кадастралния план на с. Побит камък, във връзка с постъпило искане с вх. № 2115-8310 от 25.06.2018г.
863 2018/07/13 Г.Георгиева- Маринова Одобряване на кадастралния план на с. Побит камък, във връзка с постъпило искане с вх. № 2115-9202 от 10.07.2018г.
864 2018/07/13 Г.Георгиева- Маринова Одобряване изменение на плана за регулация
865 2018/07/13 Г.Георгиева- Маринова Одобряване план за регулация
866 2018/07/13 Г.Георгиева- Маринова Одобряване изменение на плана за регулация
867 2018/07/13 Г.Георгиева- Маринова Одобряване изменение на плана за регулация
868 2018/07/13 Г.Георгиева- Маринова Одобряване изменение на плана за регулация и застрояване
869 2018/07/13 Г.Георгиева- Маринова Одобряване изменение на плана за регулация и застрояване
870 2018/07/13 Г.Георгиева- Маринова Одобряване изменение на плана за уличната регулация в участък
871 2018/07/13 Г.Георгиева- Маринова Учредяване на право на прокарване на газопроводно отклонение във връзка с постъпило искане с вх. № 2114 - 9301 / 11.07.2018г.
872 2018/07/13 Г.Георгиева- Маринова Възлагане на длъжностно лице да извършва медицинско наблюдение и профилактични дейности в ДСП гр. Разград за периода от 30.07.2018г. до 10.08.2018г.
873 2018/07/13 Г.Георгиева- Маринова Възлагане на длъжностно лице да извършва медицинско наблюдение и профилактични дейности в ДСП гр. Разград за периода от 16.07.2018г. до 31.07.2018г.
874 2018/07/16 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед №1703 от 14.12.2015г. и възлагане на нова такава
875 2018/07/16 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед №1703 от 14.12.2015г. и възлагане на нова такава
876 2018/07/16 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия в състав със задаяа да разгледа, оцени и класира получени оферти за възлагане на обществена поръчка
877 2018/07/16 д-р Валентин Василев Определяне на участник спечелил търг с тайно наддаване
878 2018/07/16 д-р Валентин Василев Определяне на участник спечелил търг с тайно наддаване
879 2018/07/16 д-р Валентин Василев Определяне на участник спечелил търг с тайно наддаване
880 2018/07/16 д-р Валентин Василев Определяне на участник спечелил търг с тайно наддаване
881 2018/07/16 д-р Валентин Василев Определяне на участник спечелил търг с тайно наддаване
882 2018/07/16 д-р Валентин Василев Да се склюяи договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване
883 2018/07/16 д-р Валентин Василев Отписване от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и да се предаде на правоимащия
884 2018/07/17 д-р Валентин Василев Утвърждавне на длъжностно разписание на общинска администрация на Община Разград, в сила от 01.08.2018г.
885 2018/07/17 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ясеновец във връзка с постъпило оскане с вх. № 2115- 6587 от 22.05.2018г.
886 2018/07/18 д-р Валентин Василев Провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имоти - частна общинска собственост
887 2018/07/18 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ясеновец във връзка с постъпило оскане с вх. № 103 -03 -5733 от 02.05.2018г.
888 2018/07/19 д-р Валентин Василев Предоставяне на служебен транспорт, необходим за транспортиране и провеждане на летен отдих на пенсионери членуващи в пенсионерските клубове на територията на Община Разград
889 2018/07/19 д-р Валентин Василев Определяне на маршрут за движение и водач на автобус прехвърлен със Заповед № РД 11-20 от 18.06.2018г на министъра на образованието и науката в собственост на Община Разград
890 2018/07/19 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина на служител на 23.07.2018г.
891 2018/07/19 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Пороище, във връзка с постъпило искане с вх № 2115 - 8549 от 28.06.2018г.
892 2018/07/19 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Черковна, във връзка с постъпило искане с вх № 2115 - 8548 от 28.06.2018г.
893 2018/07/19 д-р Валентин Василев Отказване одобрение на кадастралния план на с. Киченица във връзка с постъпило искане с вх. № 2115 - 6780 от 28.05.2018г.
894 2018/07/19 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице да осигури медицинско обслужване на участниците в "Панаир на киселото мляко и Фестивал на народните традиции и художествени занаяти Разград 2018г." на 25.07.2018г.
895 2018/07/19 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице да осигури медицинско обслужване на участниците в "Панаир на киселото мляко и Фестивал на народните традиции и художествени занаяти Разград 2018г." за периода 23.07.2018г. - 24.07.2018г.
896 2018/07/19 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице да осигури медицинско обслужване на участниците в "Панаир на киселото мляко и Фестивал на народните традиции и художествени занаяти Разград 2018г." на 25.07.2018г.
897 2018/07/19 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице да осигури медицинско обслужване на участниците в "Панаир на киселото мляко и Фестивал на народните традиции и художествени занаяти Разград 2018г." за периода 23.07.2018г. - 24.07.2018г.
898 2018/07/19 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
899 2018/07/19 д-р Валентин Василев Изплащане еднократно на допълнително възнаграждение за постигнати резултати
900 2018/07/19 д-р Валентин Василев Награждаване на служители по Приложение № 1
901 2018/07/19 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед №1154/13.09.2013г. И утвърждаване нова работна процедура за осъществяване на контрол при въвеждане на информация от приетите данъчни декларации в информационната система на местни данъци и такси
902 2018/07/23 д-р Валентин Василев Определяне на участник спечелил търг с тайно наддаване
903 2018/07/23 д-р Валентин Василев Утвърждаване класирането на участниците в проведения публичен публичен търг с тайно наддаване
904 2018/07/23 д-р Валентин Василев Определяне на участник спечелил търг за продажба на имот - частна общинска собственост
905 2018/07/23 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия в състав със задаяа да разгледа и оцени постъпилата оферта
906 2018/07/23 д-р Валентин Василев Оправомощаване на длъжностни лица от ОП "Разградлес" да вземат участие в работат на комисията за повторен оглед и геодезически измервания
907 2018/07/23 д-р Валентин Василев Прекратяване действието на Разрешение за таксиметров превоз на пътници № 115/22.12.2017г.
908 2018/07/23 д-р Валентин Василев Изплащане на суми на членовете на екипа по Проект ОИЦ - Разград за тримесечие
909 2018/07/24 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия в състав да разгледа, оцени и класира получените оферти при възлагане на обществена поръчка
910 2018/07/24 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице да извършва медицинско наблюдение и профилактични дейности в ДСП гр. Разград за периода от 23.07.2018г. до 31.07.2018г.
911 2018/07/24 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице да извършва медицинско наблюдение и профилактични дейности в ДСП гр. Разград за периода от 30.07.2018г. до 10.08.2018г.
912 2018/07/24 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице да осигури медицинско обслужване на учениците - участници в "Еко-лято" 2018г., за периода 30.07.2018г. - 10.08.2018г.
913 2018/07/24 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково, във връзка с постъпило искане с вх. № 2115 - 6675 от 23.05.2018г.
914 2018/07/25 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Пороище, във връзка с постъпило искане с вх. № 2115 - 6848 от 28.05.2018г.
915 2018/07/25 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Осенец, във връзка с постъпило искане с вх. № 2115 -9053 от 09.07.2018г.
916 2018/07/25 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за застрояване в урегулиран поземлен имот
917 2018/07/25 д-р Валентин Василев Изплащане на суми на членове на Междинното звено, за тримесечие за постигнати резултати
918 2018/07/25 д-р Валентин Василев Определяне на ежедневния маршрут и водач на специализиран товарен автомобил за превоз на контейнери със сроителни отпадъци от населените места на територията на Община Разград
919 2018/07/25 д-р Валентин Василев Продължаване с три години срока на настаняване на лице и членовете на семейството и
920 2018/07/25 д-р Валентин Василев Отказване предоставянето на еднократна помощ за лечение
921 2018/07/25 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
922 2018/07/25 д-р Валентин Василев Прекратяване откритото на 12.07.2018г. Административно производство за предоставяне на еднократна помощ за лечение
923 2018/07/27 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 1397 /04.12.2017г. и предоставяне безвъзмездно за управление на ЦПЛР- ЦУТН, имот - публична общинска собственост
924 2018/07/27 д-р Валентин Василев Установяване на сумирано изчисляване на работното време, за спасителен пост на язовир "Пчелин", считано от 01.08.2018г до 31.08.2018г.
925 2018/07/27 д-р Валентин Василев Установяване на сумирано изчисляване на работното време, считано от 01.08.2018г до 31.08.2018г.
926 2018/07/27 д-р Валентин Василев Изменяне на поимения състав на постоянно действащата комисия за прилагане на мерките по здравеопазване на животните
927 2018/07/27 д-р Валентин Василев Командироване на Общински съветник в чужбина
928 2018/07/27 д-р Валентин Василев Командироване на Общински съветник в чужбина
929 2018/07/27 д-р Валентин Василев Определяне основна разходна норма за срок от 6 месеца на гориво на 100 км. пробег в литри за лек автомобил, марка "Фолксваген", марка "Туарег"с рег.№ СВ 7330 МН
930 2018/07/27 д-р Валентин Василев Допълнение на Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. На Кмета на Община Разград
931 2018/07/30 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Побит камък, във връзка с постъпило искане с вх № 2115 - 9355 от 12.07.2018г.
932 2018/07/30 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково, във връзка с постъпило искане с вх № 2115 - 9322 от 12.07.2018г.
933 2018/07/30 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ушинци
934 2018/07/30 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дряновец, във връзка с постъпило искане с вх № 2115 - 8578 от 29.06.2018г.
935 2018/07/30 д-р Валентин Василев Утвърждавне на длъжностно щатно разписание на длъжностите и работните заплати на отдел "Образование- други дейности по образованието", Община Разград, в сила от 01.08.2018г.
936 2018/07/31 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия в състав да разгледа и оцени постъпилата оферта за възлагане на обществена поръчка
937 2018/07/31 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
938 2018/07/31 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
939 2018/07/31 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
940 2018/07/31 д-р Валентин Василев Изплащане на суми за месеците I, II, III, IV, V и VI - 2018г. за работа с деца със специални образователни потребности на директора на ДГ № 14
941 2018/07/31 д-р Валентин Василев Утвърждаване актуализация на правила за определяне на работните заплати на директорите на общинските ДГ в сила от 01.07.2018г.
942 2018/07/31 д-р Валентин Василев Утвърждаване актуализация на правила за определяне на работните заплати на директорите на ЦПЛР в сила от 01.07.2018г.
943 2018/07/31 д-р Валентин Василев Утвърждаване актуализация на Вътрешни правила за организация на работната заплата във функция "Други дейности по образованието", финансово обслужвани от отдел "Образование" на Община Разград
944 2018/07/31 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
945 2018/07/31 д-р Валентин Василев Опредляне на отговорни лица за технически и финансов архив по проект BG161PO001/1.4-09/2012/009
946 2018/08/02 д-р Валентин Василев Продажба на част от общински поземлен имот
947 2018/08/02 д-р Валентин Василев Възлагане на длъжностно лице да осигури медицинско обслужване на учениците - участници в "Еко-лято" 2018г., за периода 06.08.2018г. - 10.08.2018г.
948 2018/08/02 д-р Валентин Василев Обявяване на конкурс за държавен служител
949 2018/08/03 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа и оцени получените оферти при възлагане на обществена поръчка с предмет "Довършителни строителни работи по обособени позиции"
950 2018/08/03 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
951 2018/08/03 д-р Валентин Василев Възлагане на служител при изпълнение на служебни ангажименти да управлява лек автомобил с рег. № РР 6010 АР, собственост на Община Разград, считано от 06.08.2018г.
952 2018/08/03 д-р Валентин Василев Одобряване и измененние на кадастралния план на с. Ушинци във връзка с постъпило искане с вх. № 2115-9630 от 17.07.2018г.
953 2018/08/03 д-р Валентин Василев Определяне за членове на екип за управление и изпълнение на проект "Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сграда общинска собственост и изграждане на Център за работа с деца на улицата"
954 2018/08/03 д-р Валентин Василев Определяне за членове на екип за управление и изпълнение на проект "Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. "Орел", отговарящи на хигиенни изисквания"
955 2018/08/03 д-р Валентин Василев Откриване на процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечения
956 2018/08/03 д-р Валентин Василев Откриване на процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечения
957 2018/08/03 д-р Валентин Василев Откриване на процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечения
958 2018/08/03 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково, във връзка с постъпило искане с вх. №2115-10689 от 01.08.2018г.
959 2018/08/03 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
960 2018/08/03 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
961 2018/08/03 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
962 2018/08/03 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
963 2018/08/03 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
964 2018/08/03 д-р Валентин Василев Одобряване подробен устройствен план
965 2018/08/03 д-р Валентин Василев Одобряване подробен устройствен план
966 2018/08/03 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
967 2018/08/06 Г.Георгиева- Маринова Определяне на длъжностно лице по администриране на Информационната система за реаизация на механизма "Посещаемо и безопасно училище"
968 2018/08/06 Г.Георгиева- Маринова Възлагане на длъжностно лице за ръководител на проект, по договор №BG16RFOP001-1.023-0003-C01 по ОПРР, да изпълнява допълнителни задължения, свързани с управлението и изпълнението му
969 2018/08/06 Г.Георгиева- Маринова Възлагане на длъжностно лице за счетоводител на проект, по договор №BG16RFOP001-1.023-0003-C01 по ОПРР, да изпълнява допълнителни задължения, свързани с управлението и изпълнението му
970 2018/08/06 Г.Георгиева- Маринова Възлагане на длъжностно лице за координатор СМР на проект, по договор №BG16RFOP001-1.023-0003-C01 по ОПРР, да изпълнява допълнителни задължения, свързани с управлението и изпълнението му
971 2018/08/06 Г.Георгиева- Маринова Възлагане на длъжностно лице за юрист на проект, по договор №BG16RFOP001-1.023-0003-C01 по ОПРР, да изпълнява допълнителни задължения, свързани с управлението и изпълнението му
972 2018/08/06 Г.Георгиева- Маринова Възлагане на длъжностно лице за технически сътрудник на проект, по договор №BG16RFOP001-1.023-0003-C01 по ОПРР, да изпълнява допълнителни задължения, свързани с управлението и изпълнението му
973 2018/08/06 Г.Георгиева- Маринова Възлагане на длъжностно лице за ръководител на проект, по договор №BG16RFOP001-1.023-0004-C01 по ОПРР, да изпълнява допълнителни задължения, свързани с управлението и изпълнението му
974 2018/08/06 Г.Георгиева- Маринова Възлагане на длъжностно лице за счетоводител на проект, по договор №BG16RFOP001-1.023-0004-C01 по ОПРР, да изпълнява допълнителни задължения, свързани с управлението и изпълнението му
975 2018/08/06 Г.Георгиева- Маринова Възлагане на длъжностно лице за координатор СМР на проект, по договор №BG16RFOP001-1.023-0004-C01 по ОПРР, да изпълнява допълнителни задължения, свързани с управлението и изпълнението му
976 2018/08/06 Г.Георгиева- Маринова Възлагане на длъжностно лице за юрист на проект, по договор №BG16RFOP001-1.023-0003-C01 по ОПРР, да изпълнява допълнителни задължения, свързани с управлението и изпълнението му
977 2018/08/06 Г.Георгиева- Маринова Възлагане на длъжностно лице за юрист на проект, по договор №BG16RFOP001-1.023-0003-C01 по ОПРР, да изпълнява допълнителни задължения, свързани с управлението и изпълнението му
978 2018/08/07 Г.Георгиева- Маринова Извършване на превоз на деца и служители от КЦНСТДБУ
979 2018/08/07 Г.Георгиева- Маринова Утвърждаване поименно щатно разписание на длъжностите и работните заплати на ДГ "Здравец" с . Гецово, в сила от 02.07.2018г.
980 2018/08/07 Г.Георгиева- Маринова Прекратяване действието на Разрешение за таксиметров превоз на пътници № 174/04.05.2018г.
981 2018/08/07 Г.Георгиева- Маринова Корекции по бюджета на Община Разград
982 2018/08/07 Г.Георгиева- Маринова Корекции по бюджета на Община Разград
983 2018/08/07 Г.Георгиева- Маринова Корекции по бюджета на Община Разград
984 2018/08/07 Г.Георгиева- Маринова Изплащане на финансови средства за извършено лечение с методите на АРТ
985 2018/08/07 Г.Георгиева- Маринова Изплащане на финансови средства за извършено лечение с методите на АРТ
986 2018/08/07 Г.Георгиева- Маринова Изплащане на финансови средства за извършено лечение с методите на АРТ
987 2018/08/08 Г.Георгиева- Маринова Настаняване на лице и членовете на семийството и в жилищен имот - частна общинска собственост, във връзка със заявление с вх. № АО - 05-03-10274 от 20.12.2017г.
988 2018/08/08 Г.Георгиева- Маринова Настаняване на лице и членовете на семийството и в жилищен имот - частна общинска собственост, във връзка със заявление с вх. № АО - 05-03-10070 от 12.12.2017г.
989 2018/08/08 Г.Георгиева- Маринова Настаняване на лице и членовете на семийството му в жилищен имот - частна общинска собственост, във връзка със заявление с вх. № АО - 05-03-10033от 11.12.2017г.
990 2018/08/08 Г.Георгиева- Маринова Опеделяне на длъжности в отдел "Образование", за които се истановява ненормиран работен ден, и размер на допълнителния платен годишен отпуск през 2018г.
991 2018/08/08 Г.Георгиева- Маринова Възлагане функцията "длъжностно лице по гражданско състояние" за територията на кметство с. Гецово, и допълване на т.5 от Заповед № 1497 от 10.11.2015г.
992 2018/08/10 Г.Георгиева- Маринова Одобряване изменение на палана за регулация
993 2018/08/10 Г.Георгиева- Маринова Възлагане на длъжностно лице да осигури медицинско обезпечаване на Държавните зрелостни изпити - сесия август 2018г., на 28 и 29 август 2018г.
994 2018/08/10 Г.Георгиева- Маринова Утвърждаване класирането на участници в проведения публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот- частна общинска собственост
995 2018/08/10 Г.Георгиева- Маринова Определяне на участник спечелил търг с тайно наддаване
996 2018/08/10 Г.Георгиева- Маринова Утвърждаване класирането на участници в проведения публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот- частна общинска собственост
997 2018/08/10 Г.Георгиева- Маринова Определяне на участник спечелил търг с тайно наддаване
998 2018/08/10 Г.Георгиева- Маринова Определяне на участник спечелил търг с тайно наддаване
999 2018/08/10 Г.Георгиева- Маринова Определяне на участник спечелил търг с тайно наддаване
1000 2018/08/10 Г.Георгиева- Маринова Определяне на участник спечелил търг с тайно наддаване
1001 2018/08/10 Г.Георгиева- Маринова Определяне на участник спечелил търг с тайно наддаване
1002 2018/08/13 Г.Георгиева- Маринова Допълнение на Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. На Кмета на Община Разград
1003 2018/08/14 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия, да разгледа и оцени получените оферти при възлагане на обществена поръчка
1004 2018/08/14 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина на служител за периода от 16.08.2018г. до 20.08.2018г.
1005 2018/08/14 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастаралния план на с. Ясеновец, във връзка с постъпило искане с вх. № 2115-7990 от 18.06.2018г.
1006 2018/08/14 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково, във връзка с постъпило искане с вх. № 2115-9467 от 16.07.2018г.
1007 2018/08/14 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастаралния план на с. Мортагонова, във връзка с постъпило искане с вх. № 2115-10450 от 30.07.2018г.
1008 2018/08/14 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастаралния план на с. Мортагонова, във връзка с постъпило искане с вх. № 2115-9468 от 16.07.2018г.
1009 2018/08/14 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастаралния план на с. Дряновец, във връзка с постъпило искане с вх. № 2115-9190 от 10.07.2018г.
1010 2018/08/15 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа, оцени и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1011 2018/08/15 д-р Валентин Василев Отписване от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и да се предаде на правоимащия
1012 2018/08/15 д-р Валентин Василев Продажба на част от общински имот
1013 2018/08/15 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
1014 2018/08/16 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за провеждане на конкурс
1015 2018/08/16 д-р Валентин Василев Учредяване възмездно право на ползване
1016 2018/08/16 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа и оцени получените оферти при възлагане на обществена поръчка
1017 2018/08/17 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа и оцени получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1018 2018/08/17 д-р Валентин Василев Откриване процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечение
1019 2018/08/17 д-р Валентин Василев Категоризиране на заведение за хранене и развлечения
1020 2018/08/17 д-р Валентин Василев Категоризиране на заведение за хранене и развлечения
1021 2018/08/20 д-р Валентин Василев Продажба на придаваеми по регулация части
1022 2018/08/20 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа, оцени и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1023 2018/08/20 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина на служител за периода от 24.08.2018г. до 27.08.2018г.
1024 2018/08/20 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина на служител за периода от 24.08.2018г. до 27.08.2018г.
1025 2018/08/20 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина на служител за периода от 24.08.2018г. до 27.08.2018г.
1026 2018/08/20 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина на служител на 24.08.2018г. и на 27.08.2018г.
1027 2018/08/21 д-р Валентин Василев Учредяване безвъзмездно право на ползване
1028 2018/08/21 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина на служител на 24.08.2018г. и на 27.08.2018г.
1029 2018/08/21 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина на служител на 24.08.2018г. и на 27.08.2018г.
1030 2018/08/21 д-р Валентин Василев Настаняване на лице в жилищен имот - частна общинска собственост във връзка със заявление с вх. № АО-05-03 - 9972 от 07.12.2017г.
1031 2018/08/21 д-р Валентин Василев Определяне на комисия, да извърши оглед на терасите на общински жилища
1032 2018/08/21 д-р Валентин Василев Определяне на шофьори и маршрут за извършване на превоз специалисти по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
1033 2018/08/22 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за разглеждане и оценяване на получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1034 2018/08/22 д-р Валентин Василев Сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост
1035 2018/08/22 д-р Валентин Василев Сключване на договор за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху част от имот - частна общинска собственост
1036 2018/08/22 д-р Валентин Василев Продажба на имот - частна общинска собственост
1037 2018/08/23 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за разглеждане, оценяване и класиране на получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1038 2018/08/24 д-р Валентин Василев Да се отпише от баланса на Община Разград моторно превозно средство - автобус марка ISUSU TURQUASE с рег.№ РР 8525 ВК
1039 2018/08/24 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия за разглеждане и оценяване на получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1040 2018/08/24 д-р Валентин Василев Допълване Приложение № 1 към Заповед 1497 от 10.11.2015г. На Кмета на Община Разград
1041 2018/08/24 д-р Валентин Василев Продажба на общински имот
1042 2018/08/24 д-р Валентин Василев Възлагане на Звеното за "Вътрешен одит" да извърши одитен ангажимент за консултиране
1043 2018/08/24 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 260 / 10.03.2017г., и определяне на състав на Общинския съвет по сигурност в Община Разград
1044 2018/08/24 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
1045 2018/08/24 д-р Валентин Василев Спиране на откритото на 07.08.2018г. по Заявление с вх. № АО-05-03-6117 от 07.08.18г. административно производство за предоставяне на еднократна помощ за лечение
1046 2018/08/27 д-р Валентин Василев Утвърждаване на длъжностно разписание и поименно разписание на длъжностите, в сила от 01.09.2018г.
1047 2018/08/27 д-р Валентин Василев Учредяване безвъзмездно право на ползване
1048 2018/08/28 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1049 2018/08/28 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1050 2018/08/28 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1051 2018/08/28 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1052 2018/08/28 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Липник
1053 2018/08/28 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Пороище
1054 2018/08/28 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Благоево
1055 2018/08/28 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ясеновец
1056 2018/08/28 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Побит камък
1057 2018/08/28 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Недоклан
1058 2018/08/28 д-р Валентин Василев Предоставяне за безвъзмездно управление на отдел "Образование" вещи - частна общинска собственост
1059 2018/08/28 д-р Валентин Василев Провеждане на годишния преглед на готовността за използване на техника - запас, водеща се на военен отчет, да се проведе в периода 20.09.2018г.-08.10.2018г.
1060 2018/08/29 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1061 2018/08/29 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1062 2018/08/29 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1063 2018/08/29 д-р Валентин Василев Установяване на сумарно изчисляване на работно време за срок от 1 месец
1064 2018/08/29 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
1065 2018/08/29 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
1066 2018/08/29 д-р Валентин Василев Извършване преввоз на контейнери със строителни отпадъци със специализиран товарен автомобил марка "МАН" РР6067ВС
1067 2018/08/29 д-р Валентин Василев Допълване на Приложение 1 към Заповед №1497 от 10.11.2015 г.
1068 2018/08/29 д-р Валентин Василев Определяне условията и реда за извършване на превоз на пътници във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОП001-2.004-0061-С01
1069 2018/08/29 д-р Валентин Василев Определяне условията и реда за извършване на превоз на пътници във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОП001-2.004-0061-С01
1070 2018/08/29 д-р Валентин Василев Определяне условията и реда за извършване на превоз на пътници във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОП001-2.004-0061-С01
1071 2018/08/29 д-р Валентин Василев Определяне условията и реда за извършване на превоз на пътници във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОП001-2.004-0061-С01
1072 2018/08/29 д-р Валентин Василев Определяне условията и реда за извършване на превоз на пътници във връзка с изпълнението на Проект BG05М9ОП001-2.004-0061-С01
1073 2018/08/31 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
1074 2018/09/03 д-р Валентин Василев Оправомощаване на служител на ОП "Разградлес " за упрежняване на лесовъдска практика, за горските територии, собственост на Община Разград
1075 2018/09/03 д-р Валентин Василев Органзация по провеждане на XXVII - я Традиционен есенен панаир
1076 2018/09/03 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на палана за регулация
1077 2018/09/03 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на палана за регулация
1078 2018/09/03 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на палана за регулация
1079 2018/09/03 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на палана за регулация
1080 2018/09/03 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Пороище
1081 2018/09/03 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Благоево
1082 2018/09/03 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
1083 2018/09/03 д-р Валентин Василев Определяне на заместник кмет да замества кмета на общината в негово отсъствие за периода от 05.09.2018г. До 07.09.2018г. вкл., упражнявайки всички функции
1084 2018/09/03 д-р Валентин Василев Да се проведе публичен търг с тайно наддаване
1085 2018/09/03 д-р Валентин Василев Да се проведе публичен търг с тайно наддаване
1086 2018/09/03 д-р Валентин Василев Да се проведе публичен търг с тайно наддаване
1087 2018/09/03 д-р Валентин Василев Да се проведе публичен търг с тайно наддаване
1088 2018/09/04 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1089 2018/09/04 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1090 2018/09/04 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1091 2018/09/04 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за улична регулация
1092 2018/09/04 д-р Валентин Василев Да се проведе публичен търг с тайно наддаване
1093 2018/09/04 д-р Валентин Василев Да се проведе публичен търг с тайно наддаване
1094 2018/09/04 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 330/19.03.2018г., и назначаване на щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и аварии на територията на Община Разград
1095 2018/09/04 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
1096 2018/09/04 д-р Валентин Василев Прекратяване действието на Разрешение за таксиметров превоз на пътници № 52/19.12.2017г.
1097 2018/09/04 д-р Валентин Василев Прекратяване действието на Разрешение за таксиметров превоз на пътници № 4/06.12.2017г.
1098 2018/09/04 д-р Валентин Василев Утвърждаване на длъжностно щатно разписание на длъжностите и работните заплати на отдел "Образование" в сила от 20.08.2018г.
1099 2018/09/04 д-р Валентин Василев Утвърждаване на длъжностно щатно разписание на длъжностите и работните заплати на отдел "Образование" в сила от 01.08.2018г.
1100 2018/09/07 Ердинч Хасанов Поддържане на чистотата на територията на Северен градски парк в периода от 10.09.2018г. до 16.09.2018г. от всички лица осъществяващи търговкска дейност
1101 2018/09/07 Ердинч Хасанов Определяне на шофьор и маршрут за превоз на деца и длъжностни лица
1102 2018/09/10 д-р Валентин Василев Одобряване измененние на кадастралния план на с. Дянково
1103 2018/09/10 д-р Валентин Василев Одобряване измененние на кадастралния план на с. Дянково
1104 2018/09/10 д-р Валентин Василев Одобряване измененние на кадастралния план на с. Пороище
1105 2018/09/11 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа и оцени получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1106 2018/09/11 д-р Валентин Василев Назначаване на работна група да извършва постоянни проверки на място и по документи по отношение обезопасяването на строежите
1107 2018/09/11 д-р Валентин Василев Определяне на стая в сградата на Община Разград и отговорен служител за съхраняване на документи по Проект ДБФП № BG16RFOP001-1.023-0004-C01
1108 2018/09/11 д-р Валентин Василев Определяне на стая в сградата на Община Разград и отговорен служител за съхраняване на документи по Проект ДБФП № BG16RFOP001-1.023-0003-C01
1109 2018/09/11 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
1110 2018/09/11 д-р Валентин Василев Определяне на комисия, да подготви и извърши следните дейности за определяне на резултатите от труда на директорите на детските градини и ЦПЛР
1111 2018/09/12 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 791 от 20.07.2017г., и прехвърляне на ученически автобус
1112 2018/09/12 д-р Валентин Василев Утвърждаване на поименни щатни разписания на длъжностите и работните зплати на персонала в детските градини, финансово обслужвани от отдел "Образование", в сила от 17.09.2018г.
1113 2018/09/12 д-р Валентин Василев Определяне на спечелилия участник търга за продажба на имот - частна общинска собственост
1114 2018/09/12 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 180/17.02.2016г., и допълване състава на комисията
1115 2018/09/12 д-р Валентин Василев Да се отпише от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащия
1116 2018/09/12 д-р Валентин Василев Да се отпише от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащия
1117 2018/09/12 д-р Валентин Василев Да се отпише от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащия
1118 2018/09/12 д-р Валентин Василев Да се отпише от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащия
1119 2018/09/12 д-р Валентин Василев Да се отпише от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащия
1120 2018/09/12 д-р Валентин Василев Да се отпише от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащия
1121 2018/09/12 д-р Валентин Василев Да се отпише от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащия
1122 2018/09/12 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
1123 2018/09/13 д-р Валентин Василев Определяне на спечилилия търга за продажба на имот - частна общинска собственост
1124 2018/09/13 д-р Валентин Василев Определяне на спечилилия търга за продажба на имот - частна общинска собственост
1125 2018/09/13 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина
1126 2018/09/13 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповеди № 1702 от 14.12.2015г. и № 170 от 16.02.2016г., определяне на комисия в състав
1127 2018/09/13 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
1128 2018/09/13 д-р Валентин Василев Прекратяване на открито административно производство за предоставяне на еднократна помощ за лечение
1129 2018/09/14 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина
1130 2018/09/14 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина
1131 2018/09/14 д-р Валентин Василев Определяне на маршрут и шофьор на специализиран товарен автомобил с рег № РР 6067 ВС за извършване на ремонт
1132 2018/09/14 д-р Валентин Василев Определяне на маршрут и шофьор на специализиран товарен автомобил с рег. № РР 6067 ВС за за транспортиране и извозване на събраните отпадъци на 15. 09. 2018г. по повод организираната кампания "Да изчистим България"
1133 2018/09/17 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Островче
1134 2018/09/17 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Благоево
1135 2018/09/17 д-р Валентин Василев Допълнение на Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на Кмета на Община Разград
1136 2018/09/17 д-р Валентин Василев Допълнение на Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на Кмета на Община Разград
1137 2018/09/17 д-р Валентин Василев Изменение на т. IV на Заповед № 1003 от 14.08.2018г. Като се удължава срока на комисията за приключване на работата на комисията
1138 2018/09/17 д-р Валентин Василев Учредяване възмездно право на пристрояване
1139 2018/09/17 д-р Валентин Василев Определяне комисия в състав да изготви в срок до 15.09.2018г. проект за измененние и допълнение на Наредба № 14
1140 2018/09/17 д-р Валентин Василев Изплащане на финансови средства за извършено лечение с методите на АРТ
1141 2018/09/17 д-р Валентин Василев Изплащане на финансови средства за извършено лечение с методите на АРТ
1142 2018/09/17 д-р Валентин Василев Изплащане на финансови средства за извършено лечение с методите на АРТ
1143 2018/09/17 д-р Валентин Василев Изплащане на финансови средства за извършено лечение с методите на АРТ
1144 2018/09/17 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностно лице - лесничей в ОП "Разградлес" да извършва всички необходими действия по окомплектоването на преписките по влезли в сила наказателни постановления
1145 2018/09/18 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия в състав, да разгледа и оцени получените оферти при възлагане на обществена поръчка
1146 2018/09/19 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповеди № 171/ 16.02.2016г. и № 378/11.04.2017г. и определяне на комисия в състав
1147 2018/09/19 д-р Валентин Василев Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот на ОУ " Н. Й. Вапцаров"
1148 2018/09/19 д-р Валентин Василев Откриване процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечение
1149 2018/09/19 д-р Валентин Василев Откриване процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечение
1150 2018/09/19 д-р Валентин Василев Възлагане за управление на автомобил с рег. № РР 7733 ВА при пътуване за служебна командировка на служители на Община Разград
1151 2018/09/19 д-р Валентин Василев Упълномощаване на служител за издавне на УКЕП на свое име
1152 2018/09/19 д-р Валентин Василев Определяне на комисия в състав, да разгледа, оцени и класира получените проектни предложения от читалищата на Община Разград и да извърши разпределение на предвидените в бюджета средства
1153 2018/09/19 д-р Валентин Василев Участие в провеждането на пожаро - тактическо учение на доброволци от доброволното формирование "Общинска спасителна команда
1154 2018/09/19 д-р Валентин Василев Допълване на Приложение 1 към Заповед №1497 от 10.11.2015 г.
1155 2018/09/20 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия в състав да разгледа, оцени и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1156 2018/09/20 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
1157 2018/09/20 д-р Валентин Василев Продажба на имот - частна общинска собственост
1158 2018/09/20 д-р Валентин Василев Изменение т. IV на Заповед №1016 от 16.09.2018г., и удължаване срока за приключване работата на комисията
1159 2018/09/20 д-р Валентин Василев Изменение т. 1 Заповед 1100/ 11.10.2017г.
1160 2018/09/20 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1161 2018/09/20 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1162 2018/09/20 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1163 2018/09/21 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 1333 от 26.10.2016г. и определяне на ново длъъжностно лице
1164 2018/09/21 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 1334 от 26.10.2016г. и определяне на ново длъъжностно лице
1165 2018/09/21 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 1335 от 26.10.2016г. и определяне на ново длъъжностно лице
1166 2018/09/21 д-р Валентин Василев Отказване изпълнение на Решение № 829 на Общински съвет Разград по Протокол №59/26.05.2015г.
1167 2018/09/21 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностно лице да има достъп и да ползва информацията от НЕИСПУО
1168 2018/09/25 д-р Валентин Василев Учредяване възмездно право на ползване
1169 2018/09/25 д-р Валентин Василев Възлагане зна Звеното за "Вътрешен одит" да извърши одитен ангажимент на дейноста на ОУ "Св.СВ. Кирил и Методий" с. Ясеновец
1170 2018/09/26 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа, оцени и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1171 2018/09/26 д-р Валентин Василев Утвърждаване на длъжностно разписание и поименно разписание на длъжностите, в сила от 01.10.2018г.
1172 2018/09/26 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
1173 2018/09/26 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
1174 2018/09/26 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
1175 2018/09/26 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Осенец
1176 2018/09/26 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Черковна
1177 2018/09/27 д-р Валентин Василев Превозът за учебната 2018/2019г. на децата в задължителна предучилищна възраст и учениците, които пътуват от населени места, в които няма детска градина или училище, да се осъществява със собствен транспорт.
1178 2018/09/27 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия, да разгледа, оцени и класира получените оферти при възлагане на обществена поръчка
1179 2018/09/27 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
1180 2018/09/27 д-р Валентин Василев Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
1181 2018/09/27 д-р Валентин Василев Установяване сумарно изчисляване на работното време за срок от 1 месец, считано от 01.10.2018г. до 31.10.2018г.
1182 2018/09/27 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1183 2018/09/27 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1184 2018/09/27 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1185 2018/09/27 д-р Валентин Василев Забраняване разкопаването на улични и тротоарни настилки и вътрешно квартални пространства общинска собственост с цел ремонти и реконструкция, които нямат авариен характер, за периода от 15.11.2018г. До 31.03.2019г.
1186 2018/09/28 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия, да разгледа, оцени и класира получените оферти при възлагане на обществена поръчка
1187 2018/09/28 д-р Валентин Василев Определяне видове зони за сигурност, в зависимост от нивото на класификация и начина на създаване, обработване, съхраняване и предоставяне на класифицирана информация в Община Разград
1188 2018/09/28 д-р Валентин Василев Определяне на достъп до стая № 01, помещение на оперативните дежурни по Общински съвет за сигурност в Община Разград
1189 2018/09/28 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
1190 2018/09/28 д-р Валентин Василев Определяне на водач и ежедневен маршрут на специализиран товарен автомобил за превоз на контейнери със строителни отпадъци от населените места на Община Разград
1191 2018/09/28 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
1192 2018/10/01 д-р Валентин Василев Учредяванв право на пристрояване - общинска земя
1193 2018/10/01 д-р Валентин Василев Отписване от главния регистър за имотите- частна общинска собственост и се предаде на правоимащите
1194 2018/10/01 д-р Валентин Василев Награждаване за принос в постигане цеите на Община Разград, служителите от общинска администрация и звената към нея
1195 2018/10/01 д-р Валентин Василев Допълване на Приложение 1 към Заповед №1497 от 10.11.2015 г.
1196 2018/10/01 д-р Валентин Василев Провеждане публичен търг с тайно наддаване
1197 2018/10/01 д-р Валентин Василев Извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка
1198 2018/10/01 д-р Валентин Василев Назначаване комисия да разгледа и оцени постъпилите оферти за възлагане на обществена поръчка
1199 2018/10/01 д-р Валентин Василев Възлагане на служител да изпълнява допълнителни отговорности, свързани с изпълнение на социална услуга по Проект BG05M9OP001-2.004-0061
1200 2018/10/01 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
1201 2018/10/01 д-р Валентин Василев Одобрявам подробен устройствен план
1202 2018/10/01 д-р Валентин Василев Одоряване изменение на плана за регулация
1203 2018/10/01 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
1204 2018/10/01 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
1205 2018/10/01 д-р Валентин Василев Изплащане на средства за представително облекло на директорите на общински ДГ на неделегиран бюджет
1206 2018/10/02 Г.Георгиева- Маринова Определяне маршрут за движение на специализиран товарен автомобил с рег. № РР 6067 ВС
1207 2018/10/03 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на палана за регулация
1208 2018/10/03 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
1209 2018/10/03 д-р Валентин Василев Настаняване на лице и членовете на семейството й, във ведомствен жилищен имот - частна общинска собственост
1210 2018/10/03 д-р Валентин Василев Утвърждаване на категория на заведение за хранене и развлечение
1211 2018/10/03 д-р Валентин Василев Утвърждаване на категория на заведение за хранене и развлечение
1212 2018/10/03 д-р Валентин Василев Да бъде изплатена сума на новозначен държавен служител от общинската администарция за закупуване на представително работно облекло
1213 2018/10/03 д-р Валентин Василев Прекратяване публичен търг с тайно наддаване
1214 2018/10/04 д-р Валентин Василев Изменение т. 1 на Заповед № 761/28.06.2016г.
1215 2018/10/04 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
1216 2018/10/04 д-р Валентин Василев Предоставяне на лек автомобил на Общинско радио Разград
1217 2018/10/04 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина на служител за периода от 05.10.2018г. до 07.10.2018г.
1218 2018/10/04 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина на служител за периода от 05.10.2018г. до 07.10.2018г.
1219 2018/10/04 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина на служител за периода от 05.10.2018г. до 07.10.2018г.
1220 2018/10/04 д-р Валентин Василев Утвърждаване на длъжностно и поименно разписание на общинска администарция и звената към общинска администрация на Община Разгад, в сила от 09.10.2018г.
1221 2018/10/04 д-р Валентин Василев Възлагане на служител да изпълнява допълнителни отговорности по Проект BG16RFOP001-1.040
1222 2018/10/04 д-р Валентин Василев Възлагане на служител да изпълнява допълнителни отговорности по Проект BG16RFOP001-1.040
1223 2018/10/04 д-р Валентин Василев Утвърждаване длъжностни щатни разписания на длъжностите и работните заплати на отдел "Образование"
1224 2018/10/04 д-р Валентин Василев Провеждане публиен търг с тайно наддаване
1225 2018/10/04 д-р Валентин Василев Измененяне Заповеди № 26/08.01.2018г. и Заповед № 44/09.01.2018г.
1226 2018/10/04 д-р Валентин Василев Допълване Заповед № 891/21.07.2016г.
1227 2018/10/04 д-р Валентин Василев Допълване Заповед № 890/21.07.2016г.
1228 2018/10/04 д-р Валентин Василев Определяне на спечилилия участник търг с тайно наддаване
1229 2018/10/04 д-р Валентин Василев Утвърждаване класирането на участници в проведения търг с тайно наддаване
1230 2018/10/04 д-р Валентин Василев Определяне спечелилия проведен повторен публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от поземлен имот- частна общинска собственост
1231 2018/10/04 д-р Валентин Василев Определяне спечелилия проведен повторен публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от поземлен имот- частна общинска собственост
1232 2018/10/04 д-р Валентин Василев Определяне спечелилия проведен повторен публичен търг с тайно наддаване, за отдаване под наем на част от поземлен имот- частна общинска собственост
1233 2018/10/08 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да разгледа, оцени и класира получените оферти за възлагане на обществена поръчка
1234 2018/10/08 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
1235 2018/10/08 д-р Валентин Василев Изплащане на допълнително трудово възнаграждение на служителите в отдел "Образование"
1236 2018/10/08 д-р Валентин Василев Утвърждаване на длъжностно разписание на отдел "Образование", в сила от 01.10.2018г.
1237 2018/10/08 д-р Валентин Василев Определяне на шофьори и маршрут за извършване на превоз на специалисти по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
1238 2018/10/08 д-р Валентин Василев Определяне на шофьори и маршрут за извършване на превоз на специалисти по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
1239 2018/10/08 д-р Валентин Василев Определяне на шофьори и маршрут за извършване на превоз на специалисти по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
1240 2018/10/08 д-р Валентин Василев Определяне на шофьори и маршрут за извършване на превоз на специалисти по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
1241 2018/10/08 д-р Валентин Василев Определяне на шофьори и маршрут за извършване на превоз на специалисти по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
1242 2018/10/08 д-р Валентин Василев Определяне на шофьори и маршрут за извършване на превоз на специалисти по Проект BG05M9OP001-2.004-0061-C01
1243 2018/10/08 д-р Валентин Василев Изплащане на парични награди на лица - състезтели по колоездене на СКК "Спринт" гр. Разград
1244 2018/10/08 д-р Валентин Василев Извършване на замяна на имот - частна общинска собственост
1245 2018/10/10 д-р Валентин Василев Утвърждавне на Вътрешни правила за организация на документооборота на счетоводните документи в Община Разград
1246 2018/10/10 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
1247 2018/10/10 д-р Валентин Василев Командировка на служител в чужбина
1248 2018/10/10 д-р Валентин Василев Продължаване срока на настаняване на лице
1249 2018/10/10 д-р Валентин Василев Продължаване срока на настаняване на лице
1250 2018/10/10 д-р Валентин Василев Продължаване срока на настаняване на лице и членовете на семейството и
1251 2018/10/10 д-р Валентин Василев Допълване Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на кмета на Община Разград
1252 2018/10/10 д-р Валентин Василев Изплащане на сума на служител
1253 2018/10/11 д-р Валентин Василев Финансово подпомагане и стимулиране на дете с изявени дарби
1254 2018/10/11 д-р Валентин Василев Финансово подпомагане и стимулиране на дете с изявени дарби
1255 2018/10/11 д-р Валентин Василев Утвърждаване на разходна норма при експлоатация на отоплителна инсталация на училищен автобус, за периода 15.10.2018г. - 31.03.2019г.
1256 2018/10/11 д-р Валентин Василев Превоз на общински съветници и служители на общинска администрация
1257 2018/10/12 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия, да разгледа, оцени и класира получените оферти при възлагане на обществена поръчка
1258 2018/10/12 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
1259 2018/10/12 д-р Валентин Василев Утвърждаване на категория на заведение за хранене и развлечение
1260 2018/10/12 д-р Валентин Василев Утвърждаване на категория на заведение за хранене и развлечение
1261 2018/10/12 д-р Валентин Василев Прекратяване действието на Разрешение за таксиметров превоз на пътници № 032/15.12.2017г.
1262 2018/10/12 д-р Валентин Василев Определяне на служители , отговарящи за мрежовата и информационната сигурност в Община Разград
1263 2018/10/12 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемни правоотношения
1264 2018/10/12 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
1265 2018/10/15 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемни правоотношения
1266 2018/10/15 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемни правоотношения
1267 2018/10/15 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 843/10.07.2018г. на Кмета на Община Разград, и определяне на общинскки служители, включително кметове и кметски наместници за участие в екипи за обхват по райони на обхват на територията на Община Разград, поради реорганизация в администрацията
1268 2018/10/15 д-р Валентин Василев Изплащане на парини награди на състезател и треньор по шахмат на ШК "Абритус" гр. Разград
1269 2018/10/15 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Ушинци
1270 2018/10/15 д-р Валентин Василев Определяне на спечелилите проекти и размера на финансовата подкрепа от Община Разградза 2018год.
1271 2018/10/16 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за покриване на част от разходите за погребение
1272 2018/10/17 д-р Валентин Василев Допълване на Приложение 1 към Заповед №1497 от 10.11.2015 г. на кмета на Община Разград
1273 2018/10/17 д-р Валентин Василев Да се отпише от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащата
1274 2018/10/17 д-р Валентин Василев Да се отпише от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащата
1275 2018/10/17 д-р Валентин Василев Да се отпише от главния регистър за имотите - частна общинска собственост и се предаде на правоимащата
1276 2018/10/17 д-р Валентин Василев Настаняване на лице в жилищен имот - часта общинска собственост
1277 2018/10/17 д-р Валентин Василев Откриване процедура за категоризиране на заведение за хранене и развлечение
1278 2018/10/17 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна финансова помощ за покриване на част от разходите за погребение
1279 2018/10/17 д-р Валентин Василев Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение
1280 2018/10/17 д-р Валентин Василев Да бъдат изадвани безплатно удостоверения по промяна на адресна регистрация на гражданите живущи в жилищни блокове "София" и "Нарцис"
1281 2018/10/18 д-р Валентин Василев Допълване Приложение № 1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г. на кмета на Община Разград
1282 2018/10/18 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
1283 2018/10/18 д-р Валентин Василев Отмяна на Заповед № 1079/04.08.2015г., за предоставяне безвъзмездно управление на автомобил с рег. № РР 2119АС, от баланса на ОП "Ремонтстрой" в баланса на ОП "Паркстрой"
1284 2018/10/18 д-р Валентин Василев Командировка в чужбина
1285 2018/10/19 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за застрояване
1286 2018/10/19 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Липник
1287 2018/10/19 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Осенец
1288 2018/10/19 д-р Валентин Василев Изплащане суми на екип по Проект ОИЦ - Разград за м. Юли, м. Август и м. Септември 2018г.
1289 2018/10/19 д-р Валентин Василев Прекратяване на наемните правоотношения
1290 2018/10/22 д-р Валентин Василев Назначаване на комисия да извърши проверка за евентуално незаконно приаъединяване към улично осветление
1291 2018/10/22 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регулация
1292 2018/10/22 д-р Валентин Василев Провеждане публичен търг с тайно наддаване
1293 2018/10/22 д-р Валентин Василев Провеждане публичен търг с тайно наддаване
1294 2018/10/22 д-р Валентин Василев Продажба на имот - частна общинска собственост
1295 2018/10/22 д-р Валентин Василев Провеждане публичен търг с тайно наддаване
1296 2018/10/23 д-р Валентин Василев Утвърждаване на длъжностно и поименно разписание на общинска администарция и звената към общинска администрация на Община Разгад, в сила от 01.11.2018г.
1297 2018/10/23 д-р Валентин Василев Определяне на комисия в срок до 09.11.2018г., да разработи и предложи за утвърждаване Правила за условията, критериите и реда за определяне на 10-те най- добри спортисти, отбор, най-перспективен млад състезател и най- добър треньор за 2018г.
1298 2018/10/24 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на кадастралния план на с. Дянково
1299 2018/10/24 д-р Валентин Василев Одобряване изменение на плана за регилация и застрояване
1300 2018/10/24 д-р Валентин Василев Провеждане публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост
1301 2018/10/24 д-р Валентин Василев Провеждане публичен търг с тайно наддаване за продажба на имот - частна общинска собственост
1302 2018/10/24 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
1303 2018/10/24 д-р Валентин Василев Корекции по бюджета на Община Разград
1304 2018/10/24 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1305 2018/10/24 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1306 2018/10/24 д-р Валентин Василев Полагане на извънреден труд при необходимост
1307 2018/10/24 д-р Валентин Василев Изплащане на финансови средства за извършено лечение с методите на АРТ
1308 2018/10/24 д-р Валентин Василев Изплащане на финансови средства за извършено лечение с методите на АРТ
1309 2018/10/24 д-р Валентин Василев Организиране, координиране и провеждане на превантивни мерки за недопускането или намаляването на последици от бедствия с настъпването на есенно- зимния период за 2018г. - 2019г.
1310 2018/10/24 д-р Валентин Василев Утвърждаване класирането на участници в проведения публичен търг с тайно наддаване
1311 2018/10/24 д-р Валентин Василев Определяне на спечелилия търга за отдаване под наем на имоти- публична общинска собственост
1312 2018/10/24 д-р Валентин Василев Възлагне на длъжностно лице, да осъществява инвеститорски контрол по изпълнение на Договор № АО-01-14-177/24.08.2018г.
1313 2018/10/24 д-р Валентин Василев Възлагне на длъжностно лице, да осъществява инвеститорски контрол по изпълнение на Договор № АО-01-14-186/30.08.2018г.
1314 2018/10/24 д-р Валентин Василев Определяне дружеството за спечелило публичния търг с тайно наддаване
1315 2018/10/24 д-р Валентин Василев Утвърждаване класирането на участници в проведения публичен търг с тайно наддаване
1316 2018/10/24 д-р Валентин Василев Възлагне на длъжностно лице, да осъществява инвеститорски контрол по изпълнение на Договор № АО.01.14.212/01.10.2018г.
1317 2018/10/24 д-р Валентин Василев Утвърждаване на Вътрешни правила за организацията и реда за проверка на декларации и за установяване на конфликт на интереси в Община Разград.
1318 2018/10/24 д-р Валентин Василев Определяне на  Комисия за проверка на декларациите и установяване на конфликт на интереси на лица по § 2., ал. 1 от ЗПКОНПИ в Община Разград.
1319 2018/10/24 д-р Валентин Василев Определяне на длъжностно лице в Община Разград, което да съставя актове за установяване на административни нарушения по чл. 173, ал. 2, чл. 174, ал. 2 и чл. 176 от ЗПКОНПИ.
1320 2018/10/26 Г.Георгиева- Маринова Утвърждаване класирането на участници в проведения публичен търг с тайно наддаване
1321 2018/10/26 Г.Георгиева- Маринова Назначаване на комисия, да разгледа и оцени получените оферти при възлагане на обществена поръчка
1322 2018/10/26 Г.Георгиева- Маринова Превозът на контейнери със строителни отпадъци да се извършва със специализиран товарен автомобил с рег № РР 6067ВС от населени места на територичта на Община Разград
1323 2018/10/26 Г.Георгиева- Маринова Корекции по бюджета на Община Разград
1324 2018/10/26 Г.Георгиева- Маринова Корекции по бюджета на Община Разград
1325 2018/10/26 Г.Георгиева- Маринова Одобряване изменение плана за регулация и застрояване
1326 2018/10/26 Г.Георгиева- Маринова Определяне на спечелилия участник проведения публичен търг с тайно наддаване
1327 2018/10/26 Г.Георгиева- Маринова Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
1328 2018/10/26 Г.Георгиева- Маринова Провеждане на публичен търг с тайно наддаване
1329 2018/10/26 Г.Георгиева- Маринова Установяване сумарно изчисляване на работното време за срок от 1 месец, считано от 01.11.2018г. до 31.11.2018г.
1330 2018/10/29 Г.Георгиева- Маринова Настаняване във ведомствен жилищен имот - частна общинска собственост
1331 2018/10/30 Г.Георгиева- Маринова Назначаване на комисия, да разгледа и оцени получените оферти при възлагане на обществена поръчка
1332 2018/10/30 Г.Георгиева- Маринова Допълване Приложение №1 към Заповед № 1497 от 10.11.2015г.
1333 2018/10/30 Г.Георгиева- Маринова Предоставяне на еднократна помощ за подпомагане на лечение