одобрен

Регистър на сигналите през м. март 2020 г.

Уникален идентификатор:  4c77947c-4130-441a-b528-1d7df9e83b85

екология сигнали

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-05-18 14:17:07
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2020-05-18 14:17:07

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА

Месец Март 2020 г.
Дата Постъпил Сигнал Отговорна Предприети действия
сигнал институция
1 04.03.2020 г. С-25/04.03.2020 Зад вила „Пазачница“ на Шуменското плато има басейн с размери около 5м х 5м, пълен с вода, която е отпадъчна и изтича извън съоръжението по пътя. РИОСВ-Шумен Извършена е незабавна проверка на място на 04.03.2020 г. На място е установен цитирания в сигнала „басейн“, непосредствено в дясно, извън ограничителната мрежа, до входа на вила „Пазачница“, завирен воден обем до кота ~0,5 м под преливане, в ров с неопределена дълбочина. Водата е със зелена лека фракция от водна растителност. Не е установено изтичане, не са установени зауствания към попивната яма от вилата. Провери се и кафе-аперитив „Брезите“, в близост, по посока източно от вилата. Проверено е събирателното съоръжение за отпадъчните води от формирани от експлоатацията на кафе „Брезите“. Установи се, че събирателното съоръжение за отпадъчните води е пълно до 5-10 см от черпателен капак. Бяха дадени два броя предписания за сключване на договор с лицензирана транспортна фирма за изчерпване/транспортиране на отпадъчни води и предаване в ГПСОВ съгласно договор с ВиК оператор.
2 04.03.2020 г. С-26/05.03.2020 Строителни и битови отпадъци между с. Иваново и гр. Велики преслав Община Велики Преслав, РИОСВ-гр. Шумен Сигнал е препратен по компетентност на община Велики Преслав с писмо изх. № С-26-1 от 10.03.2020 г.
3 05.03.2020 г. С-27/05.03.2020 Животновъден обект на Й* Д* в кв. Сеячи, гр. Попово. Изтичане на отпадъчни води по улицата Община Попово; ОДБХ- Търговище Сигнала е препратен с писмо изх. № С-27-1/12.03.2020 г., до ОДБХ - Търговище и Община Попово за предприемане на действия по компетентност.
4 13.03.2020 г. С-28/13.03.2020 Замърсяване на яз. Шумен, оцветяване и силна миризма от тръба зад хотел „Акцион“ РИОСВ БДЧР Извършена проверка на място съвместно с представители на БДЧР Варна. Установено изтичане на отпадъчни води със светлосиньо оцветяване и специфична миризма от дъждовен колектор в яз. Шумен. Взети са водни проби от отпадъчни води на изход от колектора от пробовземач на РЛ Шумен. Взети са и проби от язовира по заявка на БДЧР. От извършени проверки на производствени предприятия се констатира, че замърсяването е от дъждовна канализация на „Фикосота“ ООД. Дадени са 2 броя предписания за преустановяване на изтичането. Предписанията са изпълнени
5 18.03.2020 г. С-29/18.03.2020 г. Наличие на сметище под язовирната стена на язовир Кюлевча РИОСВ - Шумен Извършена е проверка на място в присъствието на кметския наместник на с. Кюлевча, и служители на РУ на МВР гр. Нови пазар. Установено е нерегламентирано замърсяване със строителни отпадъци, пластмаси, опаковки, стъкла и др. На юридическото лице „Вигор“ ЕООД, стопанисващо имота е дадено предписание за почистване на замърсения участък със срок на изпълнение до 16.04.2020 г.
6 20.03.2020 г. С-30/20.03.2020 г. Наличие на отпадъци от ремонт на автомобили и излезли от употреба МПС в сервиз на ул. Петра, гр. Шумен. РИОСВ гр. Шумен Извършена е проверка на място при която се установи че наличните отпадъци от ремонт на автомобили и МПС-та без регистрационни номера са собственост на наемател, чиито обект към момента не работи. За проверката е съставен констативен протокол. За връзка с наемателя ще се иска съдействие от органите на ОД на МВР Шумен. Изпратено е писмо до подателя тъй като сигналът е получен на електронна поща и не е посочен мобилен телефон.
7 24.03.2020 г. С-31/ 24.03.2020 3-4 бр. щъркели в кв. Макак, гр. Шумен, които са в безпомощно състояние РИОСВ – Шумен На 24.03.2020 г. в 17:30 ч., експерт от РИОСВ – Шумен е извършил оглед на района, който е описан от подателя на сигнала след разговор с него по телефона. При огледа на въпросния район не бяха открити щъркели, като след разширяване на периметъра за оглед на района бе установен само един щъркел, който бе в добро жизнено състояние. Предвид това, сигнала следва да се счита за неоснователен. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за резултата от извършения оглед.
8 26.03.2020 г. С-32/26.03.2020 Изгаряне на чували от торове в стопански двор в гр. Плиска РИОСВ - Шумен Извършена е проверка на място с КП № ПП-12 от 26.03.2020 г. На място са установени следи от изгаряне. Пожарът е изгасен от екип на РС ПБЗН гр. Нови пазар. За запалването от РС ПБЗН е съставен акт за установяване на административно нарушение. Дадени са 2 бр. предписания за утвърждаване на работни листи и заверка на отчетна книга по отпадъци. Подателят на сигнала е уведомен по телефона за резултата от проверката. Предписанията са изпълнени с вх. № ОА-1371 от 06.04.2020 г.
9. 27.03.2020 г. С-33/27.03.2020 Намерен умрял екземпляр от вида Черен лешояд по електрически стълб в землището на с. Малоградец, общ. Антоново РИОСВ - Шумен Птицата е намерена от служител на СНЦ „Зелени Балкани“, който впоследствие е подал сигнала в РИОСВ – Шумен. Тя е част от изпълнявания от СНЦ проект „Светло бъдеще за черния лешояд“. Екземпляра е предоставен на Спасителния център „Зелени Балкани“ с разпореждане на Директора на РИОСВ – Шумен № БР-11-1/27.03.2020 г., с цел извършване на аутопсия и установяване на причината за смъртта на лешояда. Изпратено е писмо до „Електроразпределение Север“ АД с изх. № С-33-2/10.04.2020г. за извършване на дейности за обезопасяване на ел. стълб и съседните на него стълбове при необходимост.
10 30.03.2020 г. C-34/30.03.2020 Нерегламентирано замърсяване в с. Вехтово. РИОСВ Шумен Сигнала е препратен по компетентност до община Шумен
Община Шумен
11 30.03.2020 г. С-35/30. 03. 2020 Нерегламентирано замърсяване с отпадъци в с. Вехтово. Изхвърляне на оборска тор в сухо дере, с. Върбак, общ. Хитрино РИОСВ – Шумен, Община Шумен Сигналът е препратен по компетентност на Община Шумен с писмо изх. № С-34 от 03. 04. 2020 г. Получен е отговор с предприетите действия с писмо вх. № С-34(2) от 10. 04. 2020 г. Сигналът е препратен за решаване по компетентност до отговорните институции с писмо
Община Хитрино ОДБХ Шумен
12 30.03.2020 г. С-36/30.03.2020 Изхвърлени отпадъци на поляната над бившите „мерки и теглилки“ в кв. Дивдядово РИОСВ – Шумен, Община Шумен Извършена проверка на 02.04.2020 г. при което е установено замърсяване със строителни отпадъци, гуми и битови отпадъци. Изпратено е писмо изх. № С-36 от 04.2020 г. за почистване на замърсените участъци.
13 31.03.2020 г. С-37/31.03.2020г Бедстващ щъркел в гр. Велики Преслав РИОСВ - Шумен След получаване на сигнала е проведен телефонен разговор с представител на ТП “ДГС Преслав”, като същия оказа съдействие при установяване състоянието на птицата чрез оглед на района, в който е забелязана съгласно данните в сигнала. При извършения оглед е установено, че птицата е в добро състояние и може да лети. С оглед на това, експерт от РИОСВ – Шумен се свърза по телефона с подателя на сигнала с цел да го уведоми, че птицата е в добро състояние и съответно, че сигнала е неоснователен.