одобрен

Справка за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози

Уникален идентификатор:  4c911c20-c8b4-41f0-8a1c-0e3d6c121c0b

Описание:

компенсации превозвачи

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2018-11-06 11:46:32
  • Създаден от: teodora_stoyanova
  • Последна промяна: 2018-11-12 12:26:31
  • Последно променил: migrate_data

ОТЧЕТ
за изразходените средства за компенсация от намалени приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози
№ по ред Превози по групи граждани Предоставени суми от централния бюджет на общината до 30.IX.2018 г. в лв. Изплатени средства до 15 октомври 2018г. за компенсиране на превозите, извършени през периода Дължими суми на превозвачите за периода по представени опис-сметки Разлика к.3 - к.6
брой издадени превозни документи (ср. месечно) обща сума за компенсиране за 9-те месеца в лв. единична цена средномесечно (к.6: к.5): 9 в лв.
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Ветерани от войните,военноинвалиди ивоеннопострадали 6906 4743.01 7 4743.01 75.285873015873 2 162,99
2 Деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години в т.ч 45 585,00 18 302,60 646 18 302,60 3.14 27 282,40
за вътрешноградски превози на деца до 7 навършени години х 24 6177.6 28.6 x
за междуселищни превози на деца до 7 навършени години и деца от 7 до 10 навършени години х 622* 12125 2.17 х
3 Учащи се 27897 21 771,59 581 21 771,59 4.16 6 125,41
4 Лица, получаващи пенсия по условията на глава шеста от Кодекса за социално осигуряване, навършили възрастта по чл. 68, ал. 1-3 от същия кодекс 69 102,00 104 671,18 1832 104 671,18 6.35 -35569.18
Общо: 149490 149488.38 149488.38 1.62
* брой билети