одобрен

Регистър на обектите, въведени в експлоатация -03.2020

Уникален идентификатор:  4d880d23-2030-4c0b-8d88-83acf84943fb

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-03-24 14:27:59
  • Създаден от: margarita_rangelova
  • Последна промяна: 2020-03-24 14:27:59

РЕГИСТЪР НА ОБЕКТИТЕ ВЪВЕДЕНИ В ЕКСПЛОАТАЦИЯ - 2020 г.

Вх.№ № на УВЕ ТЕХН. ПАСПОРТ СТРОЕЖ Възложител Населено място УПИ/ПИ Квартал Aдминистративен адрес Категория Стр.надзор Строител дата на приключване на Акт № 15 дата окончателен доклад Изготвил
168-2144-2#3/23.12.2019 УВЕ-1/06.01.2020 г. ТП-1/09.01.2019 „ГАРАЖ“ със застроена площ 85 кв.м 77027.36.116.2 ЕТ “2С-СТЕФАН СТЕФАНОВ“ ЕИК 833042178, гр. Крън, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Братан“ № 7, представлявано от Стефан Димов Стефанов. с. Хаджидимитрово ПИ 000116 местност „Под корията“ пета Тинка Лукова
№ 168-317-4#1/02.01.2020 г. УВЕ-2/07.01.2020 г. „СЕМЕЕН ХОТЕЛ“ със застроена площ 191,5 кв.м и разгъната застроена площ 550,50 кв.м 35167.502.3931.1 1. „МАГНОЛИЯ” ООД с ЕИК 123676070, гр. Казанлък, бул.”Никола Петков” № 1, представлявано от ЖЕКО ГЕОРГИЕВ КЕМАЛОВ;2. ЖЕКО ГЕОРГИЕВ КЕМАЛОВ, гр. Казанлък, ул. „Никола Петков” № 1; 3. МИЛЕНА НИКОЛОВА КЕМАЛОВА, гр. Казанлък, ул. „Никола Петков” № 1 гр. Казанлък ХIX-3931, 3930/ 35167.502.3931 44 ул.”Никола Петков” № 3 пета Тинка Лукова
168-1256-1/08.01.2020 г УВЕ-3/14.01.2020 г. ВЪНШНО ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕ на СГРАДА ЗА ОДО, находяща се в поземлен имот с идентификатор 35167.502.5906 по КККР на гр. Казанлък, представляващ урегулиран поземлен имот IV-5905, кв. 172 по плана на гр. Казанлък, с обща дължина на кабелното трасе е L=144,00 м 1. „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив, ЕИК:115552190, ул. „Христо Данов“ №37, представлявано от Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров Величков, съгласно чл.64, ал.3, чл.161, ал.1 от ЗУТ и чл.67, ал.2 и ал.3 от ЗЕ; 2. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Булстат 000817778, гр. Казанлък, ул. „Розова долина“, № 6, тел.: 0431 98201, представлявана от Галина Стоянова, кмет на Община Казанлък, в качеството си на собственик на имоти, публична общинска собственост. гр. Казанлък IV-5905 172 пета „СТАНД-Ф“ ЕООД – гр. Стара Загора, ЕИК 200054046, представлявано от инж. Станка Христова Димитрова, упражняващо строителен надзор, съгласно удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ № РК-0286/19.08.2019 г. на ДНСК 03.01.2020 г. Тинка Лукова
194Н-1290-1#6/07.01.2019 УВЕ-4/15.01.2020 г. ПРОМЯНА И РЕКОНСТРУКЦИЯ на същ. Жилищна сграда с идент. 35167.502.4927.1, с два самостоятелни обекта 35167.502.4927.1.1 и 35167.502.4927.1.2 със ЗП 105 кв.м НИКОЛАЙ ЖОРОВ ДЖАВГОВ и ХРИСТО ЖЕЛЕВ ДЖАВГОВ гр. Казанлък XIII-4927/ 35167.502.4927 37 ул. "Орешака" №56 пета Божидар Куманичлиев
№ 194-Г-244-1#3/08.01.2020 УВЕ-5/15.01.2020 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА – ниско свързано застрояване със застроена площ 100 кв.м Георги Савов Дойнов, ул.„ Христо Ботев“ № 10, с. Черганово с. Черганово V-92 20 ул.„ Христо Ботев“ № 10 пета Божидар Куманичлиев
194-И-2840-3#9/10.01.2020 УВЕ-6/20.01.2020 г. СКЛАД към СЪЩЕСТВУВАЩА СГРАДА с идентификатор 35167.501.8445.1 по КККР на гр. Казанлък със застроена площ 78кв.м ИЛИЯ СЛАВЧЕВ ПАЛАЗОВ, гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, бул. „23-ти пехотен Шипченски полк“ № 78 гр. Казанлък VI-8445/ 35167.501.8445 283 ул. „Пушкин“ № 8 пета Тинка Лукова
168-1256-16#10/17.01.2020 УВЕ-7/23.01.2020 г. Кабел НН и електромерно табло за захранване на „Семеен хотел“ в ПИ с идентификатор 35167.502.3931 по КК и КР на гр. Казанлък, представляващ УПИ XIX-3930, 3931, кв. 44 по плана на гр. Казанлък с адм. адрес: гр. Казанлък, ул. „Никола Петков“ № 3, с обща дължина на трасето L=137.60м 1. „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив, ЕИК:115552190, ул. „Христо Данов“ №37, представлявано от Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров Величков, съгласно чл.64, ал.3, чл.161, ал.1 от ЗУТ и чл.67, ал.2 и ал.3 от ЗЕ; 2. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Булстат 000817778, гр. Казанлък, ул. „Розова долина“, № 6, тел.: 0431 98201, представлявана от Галина Стоянова, кмет на Община Казанлък гр. Казанлък ХIX-3931, 3930/ 35167.502.3931 44 ул.”Никола Петков” № 3 пета „СТАНД-Ф“ ЕООД – гр. Стара Загора, ЕИК 200054046, представлявано от инж. Станка Христова Димитрова, упражняващо строителен надзор, съгласно удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ № РК-0286/19.08.2019 г. на ДНСК 17.12.2019 г. Тинка Лукова
168-1256-19#8/17.01.2020 УВЕ-8/23.01.2020 г. Кабел НН и електромерно табло за захранване на „Търговски обект-магазин“ с идент. 35167.502.5737.1 по КК и КР на гр. Казанлък 1. „ЕЛЕКТРОРАЗПРЕДЕЛЕНИЕ ЮГ“ ЕАД, гр. Пловдив, ЕИК:115552190, ул. „Христо Данов“ №37, представлявано от Роналд Брехелмахер, Гочо Димитров Чемширов и Костадин Петров Величков, съгласно чл.64, ал.3, чл.161, ал.1 от ЗУТ и чл.67, ал.2 и ал.3 от ЗЕ; 2. ОБЩИНА КАЗАНЛЪК, Булстат 000817778, гр. Казанлък, ул. „Розова долина“, № 6, тел.: 0431 98201, представлявана от Галина Стоянова, кмет на Община Казанлък гр. Казанлък XVIII-5737/ 35167.502.5737 162 ул. „Бузлуджа“ № 1 пета „СТАНД-Ф“ ЕООД – гр. Стара Загора, ЕИК 200054046, представлявано от инж. Станка Христова Димитрова, упражняващо строителен надзор, съгласно удостоверение за извършване на дейностите по чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ № РК-0286/19.08.2019 г. на ДНСК 17.12.2019 г. Тинка Лукова
194-Д-5573-1/21.01.2020 УВЕ-9/28.01.2020 г. ЖИЛИЩНА СГРАДА със застроена площ 66 кв.м и разгъната застроена площ 120 кв.м ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА КУРЦАНОВА, с адрес: гр. Казанлък, община Казанлък, област Стара Загора, ул. „Възраждане“, бл. 6, ап. 64 с. Горно Изворово V-94 1 пета Тинка Лукова