одобрен

SEBRA-MF-2020-02-11

Уникален идентификатор:  4e1c057d-3f38-4883-9529-c0ff36775ce7

бюджет МФ плащания себра

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-12 11:57:10
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-02-12 11:57:10

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ НА МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ (в лева)

Период: 11.02.2020 - 11.02.2020

Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5 120164.4
10 xxxx Издръжка 219 434303.1
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 41496
88 xxxx Средства на разпореждане 1 446
90 xxxx Възстановени приходи 7 3901.73
Общо:  233 600311.23
По бюджетни организации
Министерство на финансите - Ц А ( 0100000004 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 14 27597.95
Общо:  14 27597.95
А-я за държавна финансова инспекция ( 010002**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 27 8532.22
Общо:  27 8532.22
Агенция Митници ( 010004**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4 120142
10 xxxx Издръжка 85 296229.1
Общо:  89 416371.1
Национална агенция за приходите ( 010011**** ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
10 xxxx Издръжка 89 101806.47
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1 41496
88 xxxx Средства на разпореждане 1 446
90 xxxx Възстановени приходи 7 3901.73
Общо:  98 147650.2
ИА "Одит на средствата от ЕС" ( 0100130008 ) Период: 11.02.2020 - 11.02.2020
Код Описание Брой Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1 22.4
10 xxxx Издръжка 4 137.36
Общо:  5 159.76