одобрен

Регистър на уязвимите зони от биогенни елементи в обхвата на района за басейново управление

Уникален идентификатор:  4f072aae-8669-4208-8bcc-adf9a336548d

биогенни елементи доспат екология и води места МОСВ Струма Уязвими зони

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-24 17:34:56
  • Създаден от: e.lazarov
  • Последна промяна: 2019-09-24 17:34:56

Регистър на уязвимите зоните в териториалния обхват на ЗБР

Код на водно тяло Име на водно тяло История на повърхностното водно тяло (ПУРБ 2010- 2015г.)
1 BG4G000000Q001 Кватернер - Струмешница
2 BG4G000000N011 Неоген - Струмешница
3 BG4ST400R1072 р. Струмешница от българо-македонската граница до вливане в р. Струма част от BG4ST400R072