одобрен

Отчет за касовото изпълнение на бюджета 2018 - Четвърто Тримесечие

Уникален идентификатор:  50fad793-2df0-45fa-83de-0540bbd14a1e

zlatica бюджет златица община

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-09-19 11:31:18
  • Създаден от: aleksandar_radev
  • Последна промяна: 2019-09-19 11:31:18
записа на страница

a

b

c

d

e

f

f

f

f

f

f

f

print

1 1
година 2018 1
1
1
1
ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА 1
за периода от до 1
Златица 2018/01/01 2018/12/31 1
(наименование на разпоредителя с бюджет) декември код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА 1
1
Златица код по ЕБК: 7310 1
(наименование на първостепенния разпоредител с бюджет) 1
1
ФИНАНСОВО-ПРАВНА ФОРМА 0 БЮДЖЕТ 1
Бланка версия 2.01 от 2018г. 1
1
(в лева) 1
I. П Р И Х О Д И, П О М О Щ И И Д А Р Е Н И Я Уточнен план 2018 - ПРИХОДИ Отчет 2018 - ПРИХОДИ 1
§§ под-§§ Н А И М Е Н О В А Н И Е Уточнен план Общо държавни дейности местни дейности дофинансиране държавни дейности -ОТЧЕТ местни дейности - ОТЧЕТ дофинансиране - ОТЧЕТ ОТЧЕТ ОБЩО 1
0 1 ¦ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1
5 100 Данък върху доходите на физически лица: 5000 0 5000 0 0 8426 0 8426 1
10 101 от доходи по трудови, служебни и приравнени на тях правоотношения 0 0 0 0 0 0 0 0
15 102 от еднолични търговци, свободни професии, извънтрудови правоотношения и др. 0 0 0 0 0 0 0 0
20 103 окончателен годишен (патентен) данък и данък върху таксиметров превоз на пътници 5000 0 5000 0 0 8426 0 8426 1
Показва 1 до 25 от общо 6213 записа