одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж на Община Троян към 30.06.2019 г.

Уникален идентификатор:  5295e0ac-69c3-4da0-90b9-3cca9a72017f

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-07-09 10:17:08
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2019-07-09 10:17:08

РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2019Г.

дата совс строеж
1 04.01.2019г. Никола Ников „Занаятчийски комплекс за обработка на камък”, разположен в поземлени имоти с идентификатори 15703.26.35 и 15703.26.41, местност Бърдене, село Голяма Желязна
2 09.01.2019г. Маргарита Колева „Ремонт и реконструкция на съществуващ покрив”, разположен в поземлен имот с идентификатор 73198.510.324, кв. „Попишка”, град Троян
3 09.01.2019г. Дочо Мицов „ГАРАЖ”, разположен в имот с идентификатор 73198.519.96, град Троян – квартал „Балкан”,
4 09.01.2019г. „Ай Джи Мениджмънт” ЕООД „КЪЩА ЗА ГОСТИ”, разположена в поземлен имот с идентификатор 80981.351.1421 по кадастралната карта на с. Черни Осъм, УПИ VІ-1421, квартал 69 по регулационния план на с. Орешак
5 10-01.2019г. „БАЛКАНТРЕЙД” ЕООД „Производствена и складова база за кофражни елементи и трафопост – етапно строителство: Първи етап – Трафопост; Втори етап - Производствена и складова база за кофражни елементи ”, разположени в поземлен имот с идентификатор 35290.6.120, УПИ V-120 – „За производствена дейност и трафопост”, кв. 93, с. Калейца
6 23.01.2019г. „РЕСТОР ХАУСИС” ЕООД, С. ОРЕШАК „Реконструкция, надстройка и преустроство на съществуваща жилищна сграда в къща за гости”, разположена в поземлен имот с идентификатор 53707.502.601, УПИ ХV-93,94 – „За жилищно застрояване и обществено обслужване”, кв. 40, с. Орешак,
7 24.01.2019г. РОСИЦА ТОДОРОВА ЗАНКОВА „Творческо атилие за керамични изделия и занаятчийски дейности”, разположено в поземлен имот с идентификатор 53707.505.69, парцел XXXII-716 в квартал 32, село Орешак
8 25.01.2019г. “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД - гр. София Външно ел. захранване с кабели 1кV и въздушна кабелна линия 1кV на жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор по КККР 73198.506.630, УПИ III-630 и жилищна сграда в поземлен имот с идентификатор по КККР 73198.506.691, УПИ VI-691, кв.191 по плана на гр.Троян, ул. „Лъгът”, Община Троян
9 04.02.2019 год. ИЛИЯН РАСТАШКИ РАДКА РАСТАШКА „ГАРАЖ ЗА ДВА АВТАМОБИЛА”, разположен в имот с идентификатор 02302.61.109, м. Алдишки рът, с. Балабанско”
10 04.02.2019 год. „ХЕДОН“ ЕООД, „Производствена сграда за първична обработка на дървесина и офис”, разположени в поземлен имот с идентификатор 73198.511.245, УПИ І-245 с отреждане „За производствена дейност и складова база“, кв. 424, гр. Троян
11 05.02.2019 год. АГЕНЦИЯ „ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”, ОБЩИНА ТРОЯН, „ПЪТНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПЪТ II - 35 И ПЪТ III – 357 в гр. Троян от КМ 0+000 ДО КМ 0+154.28”; ПОДОБЕКТ: МОСТ НАД РЕКА БЕЛИ ОСЪМ ПРИ КМ 0+121.37, разположена в трасе на улица с ОТ 1336 -1337-1338-1339-1340 по регулационния план на гр. Троян.
12 05.02.2019 год. ОБЩИНА ТРОЯН „ПЪТНА ВРЪЗКА МЕЖДУ ПЪТ II - 35 И ПЪТ III – 357 в гр. Троян от КМ 0+000 ДО КМ 0+154.28”; ПОДОБЕКТ: Реконструкция канална кабелна мрежа, разположена в трасе на улица с ОТ 957-1340-815-506 по регулационния план на гр. Троян; и ПОДОБЕКТ: Реконструкция на улично осветление по ул. „Крайречна“ и Улично осветление на обект: „Мост над река Бели Осъм“ между републикански пътища II-35 и III – 357 в района на бензиностанция „Лукойл“, гр. Троян, разположено в трасе на улици с ОТ 1336 -1337-1338-1339-1340 и ОТ 957-1340-815-506 по регулационния план на гр. Троян.
13 06.02.2019 год. ТИХОМИР БОСЕВ Допълващо застрояване – стопанска постройка, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.96.26, м. Керешкото, гр. Троян
14 12.02.2019 год. Пламенка Сиракова „Реконструкция и разширение на жилищна сграда”, разположена в поземлен имот с идентификатор 15703.60.87, м. „Башов рът“, с. Голяма Желязна”
15 15.02.2019 год. ОБЩИНА ТРОЯН „Реконструкция инфраструктура - Канализация по ул. “Хан Аспарух“ от ОТ 158 до ОТ 120 - СРШ 59 на Гл. клон I , гр. Троян - Профил I – 53. Първи етап: Реконструкция канализация по ул. „Хан Аспарух“, гр. Троян - от ОК 120 до ОК 151. Втори етап: Реконструкция канализация по ул. „Хан Аспарух“, гр. Троян - от ОК 151 до РШ 10.
16 20.02.2019 год. ХРИСТО ЧОЛАКОВ ЙОРДАНКА ЧОЛАКОВА Допълващо застрояване – НАВЕС, разположен в поземлен имот с идентификатор 73198.501.470, УПИ IV-973, кв. 30, гр. Троян
17 20.02.2019 год. ФИКРИ МЕХМЕДОЛУ ФИКРИЕ ЯЕВА „ГАРАЖ”, разположен в поземлен имот с идентификатор 05445.151.234, парцел ХХ – 211,234, кв. 1 по плана на с. Борима
18 25.02.2019 год. „КОРЕКТ” ООД „МАГАЗИН ЗА СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ”, разположен в поземлен имот с идентификатор 73198.91.37 „За обществено обслужване”, квартал „Ливадето”, град Троян,
19 25.02.2019 год. „Тайкун Сървисиз” ООД „Жилищна сграда / Къща за гости с гараж”, разположени в поземлен имот с идентификатор 55587.40.29, УПИ І-040029, отреден „За жилищно застрояване с височина до 10 м”, м. „Грозданското”, с. Патрешко
20 28.02.2019 год. Тончо Краевски Христо Краевски Павел Краевски Еднофамилна жилищна сграда”, разположена в УПИ ІІ - 1579, 937, отреден „За жилищно застрояване“, кв. 37, с. Шипково
21 28.02.2019 год. ДОНКА МИХАЙЛОВА Допълващо застрояване – стопанска постройка, разположена в поземлен имот с идентификатор 03558.303.18, мах. Дудевска, с. Белиш,
22 06.03.2019 год. НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ „Еднофамилна жилищна сграда”, разположена в поземлен имот с идентификатор 73198.122.31, отреден „За жилищно застрояване“ в местността „Дрянското“, град Троян
23 13.03.2019 год. Яна Пешакова Донка Славчева Иван Пешаков „Преустройство на съществуващ гараж в автодиагностичен сервиз за леки автомобили” в УПИ ІІ-1076 - „За жилищно строителство и обществено обслужване“ (имот с идентификатор 12108.501.1076), квартал 56, село Врабево
24 14.03.2019 год. Йоанна Радевска „Гараж, покрит паркинг и складове”, разположени в имот с идентификатор 73198.501.53, УПИ VІ-53 „За обществено обслужване”, 219 по плана на град Троян – квартал Велчевско
25 14.03.2019 год. „ГЕНКОВСКИ” ООД, село Орешак „Сушилня и ОВ инсталация към цех за дървообработване”, разположени в имот с идентификатор 53707.504.429, УПИ ХХХVІІ – ”За дървообработващо предприятие”, кв. 26, с. Орешак
26 № 26 / 18.03.2019 год. АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ „Реконструкция на съществуваща сграда с идентификатор 21590.800.12.1 в цех за производство на детайли за мебели”, разположена в имот с идентификатор 21590.800.12 по кадастралната карта на с. Добродан
27 № 27/21.03.2019 год. „ЕКОСТРЯХА” ООД, гр. Троян „Малък басейн до 100 куб. м.”, разположен в поземлен имот с идентификатор 03486.108.6289, УПИ ХІ-139, 148, 149, 150, 151, кв. 109, село Бели Осъм, община Троян
28 № 28 /25.03.2019 год. “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД - гр. София Изнасяне на електромерни табла на въздушна мрежа НН от ТП - 61, кв. „Търнето”, гр. Троян, с местонахождение: ул. „Пряспа”, ул. „Вежен”, ул. „Грънчарска” и ул. „Стефан Стамболов”, гр. Троян
29 № 29/25.03.2019 год. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „А1 България” ЕАД, гр.София „Преустройство на БАЗОВА СТАНЦИЯ LOV0009.А002 „Cherni Osam“ в базова станция с честотен обхват 900MHz на „А1 България” ЕАД”, разположена в сграда с идентификатор 80981.296.52.1 в поземлен имот с идентификатор 80981.296.52, м. Папратливец, земл. с. Черни Осъм, общ. Троян
30 № 30 /25.03.2019 год. „МАСТЪР - ПИК” ООД „ Eлектрозахранване с кабели 20кV и трафопост на Предприятие за преработка на плодове и заленчуци”, разположени в поземлен имот с идентификатор 35290.154.65, УПИ ІІІ-154.30, отреден „За производство, обслужване и администрация” в квартал 82, с. Калейца
31 № 31 /25.03.2019 год. “БТК” ЕАД- гр.София “Преустройство на съществуваща приемно – предавателна станция /ППС/ за глас и/или данни на БТК ЕАД – VT 5425_А“, разположена в сграда с идентификатор 35290.68.4.1, в поземлен имот с идентификатор 35290.68.4, м. „Конска поляна”, земл. с. Калейца, общ. Троян
32 № 32 /25.03.2019 год. „БТК” ЕАД- гр.София “Преустройство на съществуваща приемно – предавателна станция /ППС/ за глас и/или данни на БТК ЕАД – VT 5077_А“, разположена в сграда с идентификатор 55587.105.105.13, в поземлен имот с идентификатор 55587.105.105, м. „Иренско”, земл. с. Патрешко, общ. Троян
33 № 33 /26.03.2019 год. ПЛАМЕН БАЛЕВ ДАНОВ “Едноетажна селскостопанска постройка /склад/ за съхранение на селскостопанска продукция и инвентар”, съгласно НАРЕДБА № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им, разположена в поземлен имот с идентификатор 02302.28.14, м. „Дъбийца”, земл. с. Балабанско
34 № 34/26.03.2019 год. НУПИ „Проф. Венко Колев”, „Допълващо застрояване – три броя навеси: навес за външно ателие и два броя навеси за складиране на материали”, разположени в поземлен имот с идентификатор 73198.502.271, УПИ І-4149 – „За обществено обслужване и училище“, кв. 149, гр. Троян
35 № 35 / 28.03.2019 год. ЦВЕТОСЛАВ ВЕЛЧОВСКИ „Жилищна сграда”, разположена в поземлен имот с идентификатор 03486.103.686, парцел ХII – 686, квартал 9 по плана на село Бели Осъм
36 № 36 / 28.03.2019 год. АНТОНИЯ ТОДОРОВА „Жилищна сграда”, разположена в поземлен имот с идентификатор 03486.109.373, УПИ ІІ-373, квартал 135, село Бели Осъм, община Троян
37 № 37/11.04.2019 год. КАТЯ КРУМОВА ВАНЬО ЙОЧЕВСКИ Промяна предназначението на съществуващо допълващо застрояване (стопанска постройка) в лятна кухня, разположена в УПИ ХХVI-1406,1407,1408, кв. 67, с. Черни Осъм, поземлен имот с идентификатор 80981.501.532,
38 № 38 / 11.04.2019 год. МИЛЕН ПЕНКОВ „Офис, магазин и склад за строителни материали”, разположени в УПИ ІІ-211, отреден „За обществено обслужване”, кв. 300 по плана на град Троян – квартал Велчевско, имот с идентификатор 73198.501.211,
39 № 39 / 15.04.2019 год. „АГАПИ СТИЛ 98” ЕООД „Eлектрозахранване с кабели 20кV и трафопост на Цех за дървообработване”, с местонахождение: УПИ ІV-1,2 „За дърводелско производство” в квартал 24 по регулационния плана на гр. Троян – кв. „Кнежки лъг и Василевско”,
40 № 40 / 15.04.2019 год. МИРОСЛАВ ДОЧЕВ ДОЧО ДОЧЕВ ЕВГЕНИЯ ДОЧЕВА „ЖИЛИЩНА СГРАДА”, с местонахождение: УПИ ХІІ-390,391,392,393, отреден „За жилищно застрояване”, кв. 42 по плана за регулация и застрояване на с. Калейца, /поземлен имот с идентификатор 35290.161.620
41 № 41 / 15.04.2019 год СОФКА ЛИФТОВА „Ремонт и реконструкция на съществуваща жилищна сграда”, с местонахождение: УПИ ХІ-37, кв. 4 по плана за регулация и застрояване на с. Калейца, /поземлен имот с идентификатор 35290.160.1599
42 № 42 / 16.04.2019 год. „АГАПИ СТИЛ 98” ЕООД „ЦЕХ ЗА ДЪРВООБРАБОТВАНЕ”, с местонахождение: УПИ ІV-1,2 „За дърводелско производство” в квартал 24 по регулационния плана на гр. Троян – кв. „Кнежки лъг и Василевско”, /поземлен имот с идентификатор 73198.244.1
43 № 43 / 22.04.2019 год. СЪРМЯНА ДОНЕВСКА ЙОРДАН СТОЯНОВ МИХАИЛ КОВАЧЕВ ДАНАИЛ КАРАШЕЙСКИ ВАСИЛ ЧАКЪРСКИ МАРИО МАТОВ „ШЕСТ БРОЯ ГАРАЖИ с учредено ОПС”, разположени в УПИ ХII „За жилищно строителство, гаражи и обществено обслужване“, квартал 161 по плана за регулация и застрояване на град Троян
44 № 44 / 22.04.2019 год. Сдружение „Клуб по биатлон и стрелба „АЯКС”, гр. Троян „Асфалтиране на площадка към „Спортен комплекс за биатлон и стрелба Троян”, разположен в УПИ IV- 23, 57, 653, 15, 17, 28, 29, 32 „За спорт и атракция“, кв. 81 по плана за регулация и застрояване на село Калейца
45 № 45 / 22.04.2019 год. „ТЕНИС КОРТ” ЕООД „Спортна площадка с три тенис корта”, разположена в УПИ VII - 259 „За жилищно строителство, обществено обслужване и трафопост“, кв. 127 по плана за регулация и застрояване на с. Бели Осъм
46 № 46 /25.04.2019 год. “БТК” ЕАД- гр.София, НУРТС България” АД, гр. София “Преустройство на съществуваща приемно-предавателна станция за глас и/или данни VT5073 на БТК ЕАД“, разположена в поземлен имот с идентификатор 03486.17.292 по кадастралната карта на с. Бели Осъм
47 № 47 /25.04.2019 год. “БТК” ЕАД- гр.София, НУРТС България” АД, гр. София “Преустройство на съществуваща приемно-предавателна станция за глас и/или данни VT5129 на БТК ЕАД“, разположена в поземлен имот с идентификатор 80981.296.52 по Кадастралната карта на с. Черни Осъм, общ. Троян
48 № 48 /25.04.2019 год. “БТК” ЕАД- гр.София, НУРТС България” АД, гр. София “Преустройство на съществуваща приемно-предавателна станция за глас и/или данни VT5076 на БТК ЕАД“, разположена в поземлен имот с идентификатор 24476.559.1 по Кадастралната карта на с. Дълбок дол, общ. Троян
49 № 49 /25.04.2019 год. ОБЩИНА ТРОЯН „Реконструкция на парково осветление пред комплекс „Рила”, разположена в УПИ I – „За жилищно строителство, обществено хранене, подземни гаражи и трафопост“ и УПИ II – „За площад“ в кв. 34 и улица с ОТ 659-2179 по плана за регулация и застрояване на гр. Троян – ЦГЧ
50 13.05.2019г. АЛПЕР КЕРТО НИСКОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА”, с местонахождение: УПИ ІІ – 327 „За жилищно строителство и обществено обслужване“, кв. 11 по плана за регулация и застрояване на микрорайон „Север“, гр. Троян
51 13.05.2019г. ПЕНКА МИНКОВА „Промяна предназначението на съществуващ гараж с идентификатор 73198.504.105.1.18 в магазин за дрехи”, с местонахождение: сграда с идентификатор 73198.504.105.1, УПИ ІХ „За Жилищно строителство”, кв. 313, гр. Троян - ЦГЧ
52 13.05.2019г. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД - гр. София, ИЗПЪЛНИТЕЛ: „Щастливата ферма” ЕООД с. Врабево, Изместване на 1брой стълб 20 кV № 84(СтБС) от ел. провод 20 кV „Телец“ във връзка с инвестиционни намерения на „Щастливата ферма” ЕООД, с местонахождение: поземлен имот с идентификатор 12108.237.214, отреден „За производствена и складова дейност”, м. „Урун конак”, по кадастралната карта на село Врабево, община Троян
53 13.05.2019г. „ЕЛМА 13” ООД „Навес до 50кв. м. за складиране на материали”, с местонахождение: УПИ ІII – „За дърводелски цех“, кв. 18 по регулационния план на с. Балабанско
54 13.05.2019г. ДАНА МАНОВА „Ремонт и реконструкция на част от съществуваща сграда – лятна кухня”, с местонахождение: УПИ VI – 180, кв. 20 по регулационния план на кв. „Кнежки лъг и Василевско“, гр. Троян,
55 13.05.2019г. ПЕТКО ПЕНКОВ „Пристройка към съществуваща жилищна сграда”, с местонахождение: поземлен имот с идентификатор 73198.465.1, местността „Дрянското“, по кадастралната карта на град Троян
56 13.05.2019г. ДЕЛЯНА ДИМОВСКА „Преустройство на съществуващо таванско помещение в ателие”, с местонахождение: УПИ IХ-1724,1725,1726, кв. 66 по плана за регулация и застрояване (ПРЗ) на I и II микрорайон град Троян
57 13.05.2019г. МИНКО РАСТАШКИ „Гараж и плътна ограда”, с местонахождение: поземлен имот с идентификатор 53707.46.18, отреден „За ваканционно селище“, м. Кравая, село Орешак, община Троян
58 13.05.2019г. МИГЛЕНА РАЙКОВСКА „ЖИЛИЩНА СГРАДА”, с местонахождение: УПИ ХІV – 602, кв. 38, по плана за регулация и застрояване на с. Бели Осъм
59 14.05.2019г. „БТК” ЕАД „Монтаж на телекомуникационен шкаф RSH_2012 на БТК ЕАД, разположен върху тротоара на улица с ОТ 561 – 561А -920, по плана за регулация на гр. Троян и захранване от най – близката съществуваща кабелна шахта”,
60 16.05.2019г. „БТК” ЕАД, гр.София, „БОРИМА” АД, ЕИК 175395413 “Преустройство на съществуваща приемно – предавателна станция /ППС/ за глас и/или данни на БТК ЕАД – VT 5423_А“, с местонахождение: УПИ II – 785, кв. 103 по плана за регулация и застрояване на с. Борима, /поземлен имот с идентификатор 05445.150.785 по кадастралната карта на с. Борима
61 23.05.2019г. ДЕТЕЛИН АНДРЕЕВ РОСИЦА АНДРЕЕВА ЛЮБОМИР ПАУНИКОВ Два броя навеси /маркизи/, с местонахождение: УПИ IХ-59, кв. 77 по плана за регулация и застрояване на гр. Троян – ЦГЧ, /поземлен имот с идентификатор 73198.505.59 по кадастралната карта на гр. Троян
62 23.05.2019г. РАДОСЛАВ ЧОЛАКОВ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА И ДОПЪЛВАЩО ЗАСТРОЯВАНЕ”, с местонахождение: УПИ ХХV – 126, кв. 4, по плана на с. Балканец,
63 30.05.2019 год. СТАНКА КОВАЧЕВА : „РЕКОНСТРУКЦИЯ И НАДСТРОЙКА НА ЖИЛИЩНА СГРАДА”, с местонахождение: УПИ V – 1940, кв. 140, по плана за регулация и застрояване на гр. Троян – ЦГЧ
64 30.05.2019 год. СЗДП ТП ДЪРЖАВНО ГОРСКО СТОПАНСТВО ТРОЯН „РЕМОНТ И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩА АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА”, с местонахождение: УПИ Х – 1157, кв. 38, по плана за регулация и застрояване на гр. Троян – I и II микрорайон
65 03.06.2019 год. „СОФАРМА” АД, гр. София „КЪЩИ ЗА ГОСТИ – СГРАДА 5 ЗА ПОРТИЕРНА И СКЛАД”, с местонахождение: УПИ І-84 „За жилищно строителство, обществено обслужване и трафопост”, кв. 69, по плана за регулация и застрояване на с. Врабево, общ. Троян
66 03.06.2019 год. „СОФАРМА” АД, гр. София „КЪЩИ ЗА ГОСТИ – СПОРТНА ПЛОЩАДКА И ПАРКИНГ”, с местонахождение: УПИ І-84 „За жилищно строителство, обществено обслужване и трафопост”, кв. 69, по плана за регулация и застрояване на с. Врабево, общ. Троян
67 03.06.2019 год. ДАНИЕЛА ВАСИЛЕВА „ЖИЛИЩНА СГРАДА”, с местонахождение: УПИ V-592 „За жилищно строителство“, кв. 17 по плана за регулация на село Гумощник
68 06.06.2019 год. АНАТОЛИЙ ИВАНОВ „Жилищна сграда с гаражи и преустройство на съществуваща стопанска сграда във фитнес” в УПИ ХІІ-90,91, квартал 18 по плана на село Орешак
69 06.06.2019 год. ЦЕНКА БУРОВСКА „Жилищна сграда” с местонахождение: УПИ V-177, квартал 59, село Орешак,
70 12.06.2019 год. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: „А1 България” ЕАД, гр. София Народно читалище „Развитие-1899”, с. Голяма Желязна „Преустройство на базова станция LOV 0022 „GOLYAMAGHELYAZNA“ в приемно-предавателна станция LOV 0022 „GOLYAMAGHELYAZNA“ с честотен обхват 900 - 2100MHz на „А1 България” ЕАД”, с местонахождение: УПИ І – „За културен дом и битов комбинат”, кв. 69 по плана за регулация и застрояване на с. Голяма Желязна, общ. Троян
71 13.06.2019 год. „АКВАМЕЛ“ ЕООД „Риболюпилен комплекс и ферма за интензивно отглеждане на риба“, с местонахождение: поземлени имоти с идентификатори 35290.7.34 и 35290.7.35, отредени „За рибовъдна ферма и трафопост“ по кадастралната карта на с. Калейца, община Троян
72 18.06.2019 год. ОБЩИНА ТРОЯН „Реконструкция на улично осветление по улица „Хан Аспарух”, с местонахождение: улица с ОТ 122 до ОТ 158 по регулационния план на град Троян,
73 24.06.2019 год. ИЛИЯ ПЕЙКОВ „Плътна ограда с височина до 2,20м. по североизточната и северозападната граница на УПИ ІХ-337,338, квартал 56 по регулационния план на село Гумощник, (имот с идентификатор 18109.150.337 по кадастралната карта на с. Гумощник),
74 24.06.2019 год. ПЕТЪР НАЙДЕНОВ „ДВЕ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ и навес между тях”, с местонахождение: УПИ VII-37 „За жилищно застрояване“, кв. 16 по плана за регулация на село Белиш
75 25.06.2019 год. “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД - гр. София Външно ел. захранване с въздушна кабелна линия 1 кV за охрана и осветление на поземлен имот с идентификатор 53707.504.425 по кадастралната карта на с. Орешак,
76 25.06.2019 год. “ЧЕЗ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ БЪЛГАРИЯ” АД - гр. София Външно електрозахранване с въздушна кабелна линия на имот с идентификатор 73198.285.6 по кадастралната карта на град Троян
77 25.06.2019 год. ПАВЛИНА ВЕЛЧЕВА „ЖИЛИЩНА СГРАДА”, с местонахождение: поземлен имот с идентификатор 18109.157.11 по кадастралната карта на с. Гумощник, отреден „За жилищно строителство“
78 25.06.2019 год. „Состра строй” ЕООД „СКЛАДОВЕ И ОФИС”, с местонахождение: поземлен имот с идентификатор 73198.511.67 по кадастралната карта на гр. Троян, отреден „За обществено обслужване и складова база”,
79 26.06.2019 год. ПЕТЪР ЦЪРОВСКИ „Преустройство на съществуващи помещения в ресторант с национална кухня”, с местонахождение: УПИ IV-21, кв. 156 по регулационния план на село Бели Осъм,
80 26.06.2019 год. ПЕНЧО ГЕРАСОВ „Плътна ограда с височина до 2,20м. по южната граница на УПИ Х-1016,4124,4125, квартал 237 по регулационния план на гр. Троян, (имот с идентификатор 73198.504.411 по кадастралната карта на гр. Троян),
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199