одобрен

Регистър на заповедите и решенията за изработване на подробни устройствени планове и изменения на територията на Община Джебел, област Кърджали от 01.01.2019 г. до 15.04.2019 г.

Уникален идентификатор:  52af5824-378a-4d4a-95b8-4cf7da142b40

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 13:19:34
  • Създаден от: kmet_dj
  • Последна промяна: 2020-02-11 13:19:34

№ и дата на заповед или решение

Наименование на ПУП

Местонахождение

Възложител

156 / 28.01.2019 г. Изменение на ПУП-ПРP гр.Джебел, кв.98 ПИ № 761 „Кяшиф” ЕООД гр. Джебел
244 / 19.02.2019 г. Изменение на ПУП-ПРЗ гр.Джебел, кв.8, ПИ № 189 Мюмюн Якуб Хасан
258 / 26.02.2019 г. Изменение на ПУП-ПР гр.Джебел, кв.9 УПИ ХХІ-9016 и тупик с о.т.169- 169 а. Община Джебел
317 / 27.03.2019 г. Изменение на ПУП-ПРЗ с.Устрен, кв.10, ПИ № 52 „Давидов енерджи” с.Уст-рен
399 / 15.04.2019 г. Изменение на ПУП-ПЗ гр.Джебел, кв.50, УПИ ХХІІІ и УПИ ХХІV Община Джебел