одобрен

Регистър на издадените административни актове за одобрени ПУП - за град Троян - до 28.02.2019 г.

Уникален идентификатор:  54fb7b04-5aec-4d1d-bd66-a68f60d8e238

административни актове издадени община пуп одобряване Троян РМС 54/2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-20 14:58:13
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2019-03-20 14:58:13

Одобрени ПУП за гр. Троян - 2019 г.
№ по ред Заповед на кмет/решение на ОбС Собственик/възложител Имот
1 Зап. № 36 от 14.01.2019 г. Мариян Данчев ПУП-ПЗ на поземлен имот с проектен идентификатор 73198.514.594, следствие от обединяване на имоти с идентификатори 73198.514.583 „За жилищно застрояване и обществено обслужване” и 73198.514.150 в квартал „Ливадето”, град Троян, като се определи обща зона за застрояване и се запази отреждането „За жилищно застрояване и обществено обслужване”
2 Зап. № 37 от 14.01.2019 г. Йоно Кременски ПУП-ПЗ на поземлени имоти с идентификатори 73198.515.14 и 73198.515.307 по кадастралната карта на гр. Троян заедно с приложените схеми на техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване) с отреждане „За жилищно застрояване” с височина до 10м. и с обща линия на застрояване
3 Зап. № 51 от 16.01.2019 г. Алпер Керто ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП и Работен устройствен план (РУП) за допълващо застрояване на поземлен имот с идентификатор 73198.501.327, попадащ в парцел ІІ-488 и парцел ІХ-491 в кв. 11 по регулационния план на микрорайон „Север” на гр. Троян с цел обособяване на УПИ ІІ-327, отреден „За жилищно строителство и обществено обслужване“ с височина до 10 м. и УПИ ІХ-323, отреден „За жилищно строителство” с височина до 10 м., в които се предвижда и сключено застрояване със съседните парцели І „За жилищно строителство, магазини и трафопост”, ІІІ-487, VІІІ-492 и Х-490 – свързано в повече от два урегулирани поземлени имота при условията на чл. 113, ал. 2 от ЗУТ.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16