одобрен

SEBRA-2020-06-19

Уникален идентификатор:  568954ad-a626-4671-8cf1-edfd55f6346c

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-22 12:24:19
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-06-22 12:24:19

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 19.06.2020 - 19.06.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4786646.58
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 458444.19
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 315361.35
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 3033.59
10 xxxx Издръжка 4194691.209999999
18 xxxx Други разходи 178627.08
20 xxxx Разходи за лихви 231
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 3514592.26
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 21667532.83
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6755963.45
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 19503539.72
88 xxxx Средства на разпореждане 439869.53
89 xxxx Друго финансиране 5455749.82
90 xxxx Възстановени приходи 162968.07
91 xxxx Теглене на BGN в брой 7000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 121290
98 xxxx Други операции в БНБ -31442315.07
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 130000
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 195694.88
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 862866
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 229082.9
Общо:  37540869.38999999
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 14766.37
18 xxxx Други разходи 2
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 16648.32
90 xxxx Възстановени приходи 75
98 xxxx Други операции в БНБ -71112.19
Общо:  -39620.5
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4071.15
10 xxxx Издръжка 121864.16
18 xxxx Други разходи 752.29
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2769.32
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1222.8
88 xxxx Средства на разпореждане 3142.09
90 xxxx Възстановени приходи 2048.8
Общо:  135870.61
Конституционен съд ( 004******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 748.8
Общо:  748.8
Сметна палата ( 005******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2655.96
Общо:  2655.96
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 573670.47
18 xxxx Други разходи 10003.97
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 17652
88 xxxx Средства на разпореждане 1609.5
90 xxxx Възстановени приходи 13745.92
Общо:  616681.86
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 133238.05
Общо:  133238.05
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2126.92
10 xxxx Издръжка 30
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 65999.99
Общо:  68156.91
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 37121.51
10 xxxx Издръжка 138350.81
18 xxxx Други разходи 143706.35
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 7100
88 xxxx Средства на разпореждане 1376.47
90 xxxx Възстановени приходи 16078.57
Общо:  343733.71
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10958.15
10 xxxx Издръжка 347919.35
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1360
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 140.32
88 xxxx Средства на разпореждане 19720
89 xxxx Друго финансиране 327.37
90 xxxx Възстановени приходи 2766.34
98 xxxx Други операции в БНБ -1977830
Общо:  -1594638.47
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1724378.28
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 53473.96
10 xxxx Издръжка 109990.33
90 xxxx Възстановени приходи 549.74
Общо:  1888392.31
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 586309.38
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 452314.99
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 592.04
10 xxxx Издръжка 521617.05
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 651820.94
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 363381.82
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 24600
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 802368.22
98 xxxx Други операции в БНБ -29393372.88
Общо:  -25990368.44
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 88944.72
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 81.91
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 5378.77
10 xxxx Издръжка 204285.73
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 3000
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 15999.69
88 xxxx Средства на разпореждане 271656.17
Общо:  589346.99
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 49700.83
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 125165.29
10 xxxx Издръжка 165226.12
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 58678.5
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 76279.38
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 368394.8
88 xxxx Средства на разпореждане 30712.06
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2524.31
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  876681.29
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 363306.2
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 9420.24
10 xxxx Издръжка 53807.35
18 xxxx Други разходи 18122.91
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 55612.5
Общо:  500269.2
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 47098.01
88 xxxx Средства на разпореждане 41718
Общо:  88816.01
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 11688.16
10 xxxx Издръжка 217755.86
88 xxxx Средства на разпореждане 5200
90 xxxx Възстановени приходи 395
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  235039.02
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3259.14
10 xxxx Издръжка 146436.82
18 xxxx Други разходи 10
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5697304.66
90 xxxx Възстановени приходи 30
Общо:  5847040.62
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2705
10 xxxx Издръжка 89504.83
18 xxxx Други разходи 3044.53
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1600000
88 xxxx Средства на разпореждане 2006.96
Общо:  1697261.32
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 645363.08
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1220.85
10 xxxx Издръжка 63256.79
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 77947.09
Общо:  787787.81
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1647.08
Общо:  1647.08
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 18030.48
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 48240
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 18667.57
Общо:  84938.05
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 24088.3
Общо:  24088.3
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 13189.1
Общо:  13189.1
Съвет за електронни медии ( 044******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 127.56
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1434.5
Общо:  1562.06
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5989.3
Общо:  5989.3
Комисия за финансов надзор ( 047******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11038.76
90 xxxx Възстановени приходи 81277.78
Общо:  92316.54
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4525.97
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  9525.97
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4521.53
10 xxxx Издръжка 131762.77
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2736427.21
90 xxxx Възстановени приходи 41639.01
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 29431.54
Общо:  2943782.06
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 42.2
10 xxxx Издръжка 24092.56
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 18106088.83
90 xxxx Възстановени приходи 10.58
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 10611.49
Общо:  18140845.66
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 869.09
10 xxxx Издръжка 4607.94
18 xxxx Други разходи 565.45
Общо:  6042.48
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23891.59
10 xxxx Издръжка 21166.11
Общо:  45057.7
Българска телеграфна агенция ( 063******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 12077.25
Общо:  12077.25
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4941.03
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2000
Общо:  6941.03
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 23272.5
18 xxxx Други разходи 2245.58
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 139281.49
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 168804.44
Общо:  333604.01
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 713.69
10 xxxx Издръжка 2874.97
90 xxxx Възстановени приходи 1798.45
Общо:  5387.11
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 114129.54
Общо:  114129.54
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1072249.83
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 125504.9
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4378.86
89 xxxx Друго финансиране 1488868.67
Общо:  2691002.26
Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ ( 129******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4569.72
Общо:  4569.72
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 404.4
Общо:  404.4
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 15000
90 xxxx Възстановени приходи 151.2
Общо:  15151.2
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 2367252.41
Общо:  2367252.41
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 595381.48
Общо:  595381.48
Фонд "Гарантирани вземания на работници и служители" ( 735******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1134.62
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 8731.23
Общо:  9865.85
Учителски пенсионен фонд ( 745******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 41292.84
Общо:  41292.84
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 197410.55
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 38354.4
Общо:  235764.95
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4412.99
10 xxxx Издръжка 1822.5
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 10000
Общо:  16235.49
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 49811.35
Общо:  49811.35
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 950.9
10 xxxx Издръжка 4279.29
18 xxxx Други разходи 124
Общо:  5354.19
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 67263.51
Общо:  67263.51
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 200
10 xxxx Издръжка 955.64
Общо:  1155.64
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1000
10 xxxx Издръжка 16189.16
18 xxxx Други разходи 30
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1000
Общо:  18219.16
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8375.31
10 xxxx Издръжка 136623.05
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 38000
88 xxxx Средства на разпореждане 39970.02
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 645.42
Общо:  223613.8
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2851.62
88 xxxx Средства на разпореждане 3365.38
Общо:  6217
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7724.4
Общо:  7724.4
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3581.16
10 xxxx Издръжка 8179.69
90 xxxx Възстановени приходи 1000
Общо:  12760.85
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6796.4
Общо:  6796.4
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17596.98
10 xxxx Издръжка 3928.26
90 xxxx Възстановени приходи 105
Общо:  21630.24
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10419.89
10 xxxx Издръжка 31212.23
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 345
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 156361.68
88 xxxx Средства на разпореждане 50
90 xxxx Възстановени приходи 1296.68
Общо:  199685.48
Медицински университет - Пловдив ( 832******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 295.19
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 80578.21
10 xxxx Издръжка 20
Общо:  80893.4
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2322.37
10 xxxx Издръжка 14941.18
Общо:  17263.55
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 51564.49
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4192.8
Общо:  55757.29
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 18307.37
20 xxxx Разходи за лихви 231
Общо:  18538.37
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 39.7
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 49050
89 xxxx Друго финансиране 9
Общо:  49098.7
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 67820
Общо:  67820
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7656.98
Общо:  7656.98
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 393830.64
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 16300.75
10 xxxx Издръжка 872.35
Общо:  411003.74
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 642531.35
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 22400.3
10 xxxx Издръжка 12260.11
18 xxxx Други разходи 20
Общо:  677211.76
Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" - гр. Долна Митрополия ( 884******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 300
Общо:  300
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 110953.28
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 830.94
10 xxxx Издръжка 163062.61
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 8500
88 xxxx Средства на разпореждане 132.87
89 xxxx Друго финансиране 1112.89
Общо:  284592.59
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 1002798
Общо:  1002798
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23409.5
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 4912.67
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 3033.59
10 xxxx Издръжка 198675.11
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 591247.95
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 17999433.48
88 xxxx Средства на разпореждане 4210.01
Общо:  18824922.31
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 130000
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 195694.88
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 862866
Общо:  1188560.88
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 19.06.2020 - 19.06.2020
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 229082.9
Общо:  229082.9