одобрен

Регистър откази за одобряване и издаване на разрешение за строеж

Уникален идентификатор:  57a0b922-7650-444a-8ed1-d5dab807f657

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-11-08 15:32:15
  • Създаден от: kostenetz
  • Последна промяна: 2019-11-08 15:32:15

РЕГИСТЪР ОТКАЗИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2016Г.

2016г.
№ по ред Дата Възложител, адрес: Наименование на строежа Населено място, квартал, УПИ На основание: Заявления №
1 15.06.2016г. "ТЕЛЕКАБЕЛ" АД гр.Пазарджик, ул."Царица Йоанна" №29 "Трасе на оптична кабелна линия преминаваща през землището на с.Костенец, област Софийска, община Костенец с.Костенец, общика Костенец, област Софийска чл.146 и чл.149, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.139, ал.2 и Наредба №4 от 2001г. За обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ бр.51 от 2001г., в сила от 05.06.2001г.) вх.№№ 92-Т-41/13.04.2016; 92-Т-42/13.04.2016г.; 92-Т-41/25.04.2016г.; 92-Т-41/01.06.2016г.
2 15.06.2016г. 1.Станимир Спасов Ганджулов с адрес:гр Костенец, ул."Васил Левски" №18; 2. Мария Спасова Ганджулова с адрес: гр.София, ул." Витоша" №118 "Промяна предназначението на магазин в цех за производство и склад за съхранение на хранителни добавки" УПИ ХVIII-216, кв.27, с.Костенец, община Костенец, област Софийска чл.146 и чл.149, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.139, ал.2 и Наредба №4 от 2001г. За обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ бр.51 от 2001г., в сила от 05.06.2001г.) вх.№№ 94-С-220/13.06.2016г.; 94-С-219/13.06.2016г.
3 12.07.2016г ЕТ "Вила Терма - Велин Керков", гр Костенец, ул."Ал. Стамболийски" №14 "ФЕЦ върху покрив на къща със стаи за настаняване" УПИ IV-164, кв.7 по плана на с.Пчелин, община Костенец, област Софийска чл.146 от ЗУТ и Наредба №4 от 2001г. За обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ бр.51 от 2001г. В сила от 05.06.2001г.) вх.№92-Е-180/20.06.2016г.
4 13.07.2016г. ЕТ "Христина - Христина Ганджулова", с.Костенец , ул."Патриарх Евтимий" №16 "Промяна на предназначението на цех за каси в цех за производство на козметични продукти и лаборатория за козметика" УПИ II, кв.102 по плана на с.Костенец, община Костенец, област Софийска чл.146 и чл.149, ал.1 от ЗУТ във връзка с чл.139, ал.2 и Наредба №4 от 2001г. За обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн. ДВ бр.51 от 2001г., в сила от 05.06.2001г.) вх.№№94-Х-37/30.06.2016г; 94-Х-38/30/06.2016г.
5 25.07.2016г. "ТЕДИ" ЕООД, гр.Костенец, ул."Белмекен" №13 "Външен водопровод до склад за строителни материали и магазин" УПИ V-6537, кв.153, по регулационния план на гр.Костенец, община Костенец чл.146 и чл.149, ал.1 във връзка с чл.139, ал.2 от ЗУТ вх.№№92-Т-61/20.07.2016г.; 92-Т-62/20.07.2016г.
РЕГИСТЪР ОТКАЗИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2017Г.
2017г.
№ по ред Дата Възложител, адрес: Наименование на строежа Населено място, квартал, УПИ На основание: Заявления № отменен от РДНСК подадени жалби срещу отказа
1 15.05.2017г. Верка Ангелова Николова с адрес гр.Костенец, ул. "Извор" №6 "Изгребна яма" ПИ №003050 в с.Пчелин, община Костенец, Софийска област чл.146 и чл.149, ал.1 във връзка с чл.139, ал.2 от ЗУТ №№94-В-158/03.05.2017г. и 94-В-159/03.05.2017г. няма
2 11.09.2017г. ЕТ "Иван Петров -ВИП"с адрес гр.Костенец, ул. "Странджа" №46 "Преустройство и промяна предназначението на помещения в съществуваща дърводелска работилница" УПИ XI-680 в кв. 71 по плана на гр.Костенец, община Костенец, Софийска област чл.149, ал.1 във връзка с чл.146 от ЗУТ №№92-Е-272 и 92-Е-273 от 29.08.2017г. отменен от РДНСК жалба с вх. № 92-Е-272/19.09.2017г.
3 19.09.2017г. Георги Кирилов Петров с адрес гр.Костенец, ул. "Белмкен" №47 "Магазин, дострояване на съществуваща жилищна сграда и основен ремонт на покрива" УПИ XIV-132 в кв. 118 по плана на гр.Костенец, община Костенец, Софийска област чл.146 и чл.149, ал.1 във връзка с чл.139, ал.2 от ЗУТ №№94-Г-209 и 94-Г-210/13.09.2017г. жалба с вх. № 94-Г-210/11.10.2017г.
РЕГИСТЪР ОТКАЗИ ЗА ОДОБРЯВАНЕ И ИЗДАВАНЕ НА РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ 2018Г.
2018г.
№ по ред Дата Възложител, адрес: Наименование на строежа Населено място, квартал, УПИ На основание: Заявления № отменен от РДНСК подадени жалби срещу отказа
1
2