одобрен

Регистър на издадените актове за одобряване на устройствени планове и на измененията им за 2019

Уникален идентификатор:  59334f74-7394-4a58-975d-4e18d9bdf219

актове община регистър Септември устройствени планове

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-09 11:18:33
  • Създаден от: nina_vardina
  • Последна промяна: 2019-08-09 11:18:33

РЕГИСТЪР НА АКТОВЕТЕ ЗА ОДОБРЯВАНЕ НА УСТРОЙСТВЕНИ ПЛАНОВЕ И НА ИЗМЕНЕНИЯТА ИМ ЗА 2019 ГОДИНА

№ по ред Населено място Квартал/местност УПИ/ПИ Заповед №/Дата Решение ОбС №/Дата Описание на изменението Забележка
1 Септември кв.160 V-общ, ХVІ-общ. заповед № 09/19.02.2019г. одобрява изменение на ПРЗ на УПИ V-общ. в кв. 160 с който той се разделя на два нови УПИ : V-общ. и ХVІ-общ. и се променят дворищно регулационите линии между тях и УПИ ІV-общ., VІ-общ и ІХ - общ.
2 Септември м. "Гермето" ІХ-3 заповед №10/26.02.2019г. одобрява ПУП-ПРЗ на имот 66264.13.3 в м. "Гермето" с който се предвижда промяна предназначението на имото от нива в УПИ ІХ-3
3 Септември кв.20 322 заповед № 13/20.03.2019г. одобрява акт за непълноти в одобрен кадастрален план за кв. 20 , с който се образува новимот 3221 получен от обединяването на имоти 322 и 323
4 Семчиново кв. 56 ХVІІ-за детска и спортна площадка,ХVІ-за търговия и услуги заповед № 04/21.01.2019г. одобрява изменение на ПРЗ на УПИ ХІV-общ. и ХV-общ. в кв. 53 и на улица с о.т. 66а-66б, с който двата УПИ се обидиняват в един УПИ ХVІІ-за детска и спортна площадка, и улица о.т. 66а-66б, се заличава и се образува УПИ ХVІ-за търговия и услуги
5 Семчиново кв.57 ІХ-общ, Х-общ. и ХІ-общ. заповед № 08/18.02.2019г. одобрява изменение на ПР на УПИ ІХ, Х и ХІ- общ. в кв. 57, с който се променя лицето на УПИ ХІ-общ. , като се увеличава с 2 м за сметка на УПИ Х-общ. и ІХ- общ.
6 Симеоновец м. "Тус тепе" ІХ-189 за производствено дейност, търговия и услуги заповед № 03/15.01.2019г. одобрява ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имот 66439.4.189, м. "Тус тепе" , с който се предвижда промяна предназначението на имота от нива УПИ ІХ-189за производствена дейност, търговия и услеги
7 Симеоновец кв.31 V-511 и VІІ-511 заповед № 05/22.01.2019г. одобрява изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ V-235,236 в кв.31, с който той се разделя на нови два УПИ : V-511 и VІІ-511
8 Бошуля кв. 34 VІІ-374 производство, търговия и услуги заповед № 12/30.03.2019г. одобрява изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VІІ-374 в кв. 34, с който се сменя отреждането му в УПИ VІІ-374 производство, търговия и услуги
9 Варвара м. "Черния вир " І-17 склад за стр. материали, търговия и услуги заповед № 06/11.02.2019г одобрява ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имот 10104.367.17, с който той се обособява в УПИ І-17 склад за стр. материали, търговия и услуги
10 Варвара кв.52 478 заповед № 07/12.02.2019г. одобрява акт за непълноти за кв. 52 - имот 478 по приложен устройствен план и построени в него сграда
11 Ветрен дол кв.42а Х-314 за производство и складова дейност заповед № 11/06.03.2019г. одобрява изменение на ПУП- ПРЗ на УПИ Х-314 в кв. 42а , с който се сменя отреждането му в УПИ Х-314 за производство и складова дейност и се променят дворищно регулационните линии по имотни граници
12 Септември кв. 171 улица с о.т. 83б-86в-86а заповед № 17/02.04.2019г. одобрява изменение на ПУП-ПРЗ за кв. 171, с който се намалява ширината на улица с о.т. 83б-86в-86а от 20м на 13м. Променят се дворищно рег. Линии м/у тях и се образуват ови УПИ ІІІ,ІV,V, VІ, VІ, VІІ и ІХ
13 Септември кв. 44 имот 333 заповед № 19/25.04.2019г. одобрява изменение на ПУП-ПРЗ , с който се привеждат в съответствие с кадастралните граници на имот 333 и се образува нов УПИ V-333 за жил. стр.
14 Септември м. Адата и м. Сунгурлука имоти 66264.11.87 и 66264.12.1 заповед № 25/21.05.2019г. одобрява ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на имоти 66264.11.87 и 66264.12.1, с който за имотите са обособяват два УПИ: V-87 за зона за отдих и І-1 за зона за отдих
15 Септември кв. 157 УПИ ІІ-общ. и ІІІ-общ. заповед № 29/20.06.2019г. одобрява изменение на ПРЗ за УПИ ІІ-общ. и ІІІ-общ., с който се променят дворищно рег. Линии м/у тях така че да се образуват нови три УПИ: ІІ-общ., ІІІ-общ. и ІХ- общ.
16 Септември кв. 61 УПИ ХХХVІ-2155 заповед № 32/10.07.2019г. одобрява изменение на ПР за УПИ ХХХVІ-2155, с който той се разделяна два УПИ
17 Бошуля кв. 7 УПИ ХІV-178 и ХV-178 заповед № 16/02.04.2019г. одобрява изменение на ПУП-ПР за ХІV-178 и ХV-178, с който се променя двор. Рег. Линия между тях , така че да станат с равни площи
18 Бошули кв.1 ПИ 23 заповед 30/20.06.2019г. одобрява акт за непълноти в одобрен кадастрален план за имот 23, в който жил. сграда е обособена на две самостоятелни жилища
19 Бошуля м. Туповица парцеларен план електропровод Решение № 1252/24.04.2019г одобрява ПУП-ПП за трасе на електропровод за захранване на имот 05949.10.36
20 Варвара кв. 51 УПИ І-училище и ІІ- произ., търг. и услуги заповед № 15/02.04.2019г. одобрява изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ І-училище и ІІ- произ., търг. и услуги, с който се променя дворищно рег. Линия м/у тях, така че да се намали площа на УПИ ІІ- произ., търг. и услуги и неговото предназначениев УПИ ІІ-здравеопазване и социални грижи
21 Варвара м. Бунара имот 10104.385.10 заповед № 28/20.06.2019г. одобрява ПУП-ПРЗ за промяна предназначението на част от имот 10104.385.10 и 10104.385.731 в УПИ VІ-10 за трафопост
22 Виноградец кв.22 УПИVІІ-390 заповед № 22/30.04.2019г. одобрява изменение на ПУП-ПРЗ на УПИVІІ-390, с който той се разделя на два нови УПИ VІІ-390 и ХХV-390търговия и услуги
23 Виноградец кв.25 УПИ ХІ-197 заповед № 23/13.05.2019г. одобрява изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ ХІ-197, с който той се разделя на два нови УПИ:ХІ-197 и ХХV-197
24 Виноградец м. Ала тепе Решение № 1184/27.02.2019г на ОбС одобрява ПУП-ПП за трасе на електропровод и водопровод за захранване на имот 11154.317.13
25 Виноградец м. Красови ливади Решение № 1224/26.03.2019г. одобрява ПУП-ПП трасе на електропровод и водопровод за захранване на имот 11154.321.82
26 Виноградец кв. 1 УПИ ІV-2 и V-2 заповед № 26/30.05.2019г. одобрява изменение на ПУП-ПР на УПИ ІV-2 и V-2, с който те се обединяват в един УПИ ІV-2
27 Карабунар кв.4 УПИ V-527, VІ-528,VІІ-526,ІV-529 заповед № 14/02.04.2019г. одобрява изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ V-527, VІ-528,VІІ-526,ІV-529, с който се променят дворищно рег. Линиим/у тях по имотни граници
28 Карабунар м. Водниците имот 36172.55.554 заповед № 18/10.04.2019г. одобрява ПУП-ПРЗ за имот 36172.55.554, с който предвижда промяна от нива в УПИ І-554 за жил. стр.
29 Семчиново кв.3 заповед № 24/13.05.2019г. одобряваизменение на одобрената със заповед 4/21.01.2019г ЧИ на ПРЗ в частта му относно кв. 53 да се чете кв. 3
30 Симеоновец кв.9 УПИ ІІІІ151 заповед № 20/30.04.2019г. одобрява ПУП-ПРЗ за УПИ ІІІ-151, с който той се разделя на два нови УПИ ІІІ-151 и ХVІ-151
31 Симеоновец кв. 51 УПИ ХV--157 заповед № 21/30.04.2019г. одобрява ПУП-ПРЗ за УПИ ХV-157, с с който той се разделя на два нови УПИ : ХVІ157 и ХVІ-157
32 Симеоновец кв.50 УПИ ІІІ-321 заповед № 31/02.07.2019г одобрява ЧИ на ПРЗ на УПИ ІІІ-321, с който се предвижда промяна на отреждането му в УПИ ІІІ-321за жил. стр. , търговия и услуги