одобрен

Регистър за върнати решения на ОбС Мирково

Уникален идентификатор:  5a55e5f4-ac78-4b77-ab60-6cb0a191c704

Описание:

Регистър за върнати решения на ОбС Мирково

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2018-01-15 11:26:24
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:04:07
  • Последно променил: migrate_data
Страница 1 от 4
РЕГИСТЪР
НА ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ И ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МИРКОВО ЗА
МАНДАТ 2015-2019Г.
№ ПО
РЕД

ПРОТОКОЛ № ВЪРНАТО
РЕШЕНИЕ ОСПОРЕНО
РЕШЕНИЕ ПРЕДМЕТ НА РЕШЕНИЕТО ЗАБЕЛЕЖКА
1
2
3
4
5
6
1.
Протокол № 6 от 31.03.2016г.

Решение №85

не
Продажба на недвижим имот – частна общинска
собственост представляващ:
ПИ № 67636.316.349 по
КККР на с. Смолско, Община
Мирково, сплощ 3,319 дка,
IV- та категория – ливада, с
АЧОС 1540/22.03.2016г.
Решението е върнато за ново обсъждане в ОбС Мирково с
Заповед № ВР-13/13.04.2016г.
на областния управител на
Софийска област.
2.
Протокол № 7 от 25.04.2016г.

не

Решение №88
Отчет за дейността на Народно читалище „Христо
Ботев - 1884“ с. Мирково за
2015 год.
Решението е оспорено с Жалба с Вх. № ОбС-01-30/13.05.2016г.от
Кмета на Община Мирково чрез
общински съвет Мирково до
Административен съд София
област.
3.
Протокол № 7 от
25.04.2016г.

не

Решение №88
Отчет за дейността на
Народно читалище „Христо
Ботев - 1884“ с. Мирково за
2015 год.
Решението е оспорено с Частна жалба от адв. Мирослав Стамов
против определение № 1248
постановено от
Административен съд София
област, I състав, по Адм. дело №
461/2016г.

Страница 2 от 4
4.
Протокол № 7 от 25.04.2016г.

не
Решение №88
Отчет за дейността на Народно читалище „Христо
Ботев - 1884“ с. Мирково за
2015 год.
Решението е отменено с Решение №185 от 06.03.2017г.
от Административен съд София
област – първи състав.

5.

Протокол № 16 от
22.02.2017г.

не

Решение №203
Определяне на мери, пасища и ливади от Общинския
поземлен фонд за
индивидуално и общо
ползване от собственици
или ползватели на
животновъдни обекти с
пасищни селскостопански
животни, регистрирани в
Интегрираната
информационна система на
Българската агенция по
безопасност на храните
(БАБХ), за стопанската
2017/2018 година.

Решението е оспорено
от
Административен съд София
област – четвърти състав,
Разпореждане №346 от
17.03.2017г.

6.

Протокол № 13 от
28.11.2016г.

не

Решение №169
Промяна промила на такса
битови отпадъци за
жилищни имоти на
физически и юридически
лица.
Решението е оспорено с Частна жалба от Надя Димитрова
Савова против Решение № 169
от 28.11.2016 г. по Протокол №
13/28.11.2016 г. на ОбС
Мирково, с Адм. дело №
307/2017 г.
/публикувано на сайта на Община Мирково на 20.04.2017
г./

Страница 3 от 4

7.

Протокол № 13 от
28.11.2016г.

не

Решение №169
Промяна промила на такса
битови отпадъци за
жилищни имоти на
физически и юридически
лица.
Определение №359 от 02.05.2017г.: Прекратява
производството по
Административно дело № 307
от 2017г. по описа на
Административен съд София-
област.

8.

Протокол № 13 от
28.11.2016г.

не

Решение №169
Промяна промила на такса
битови отпадъци за
жилищни имоти на
физически и юридически
лица.
Частна жалба от Надя
Димитрова Савова срещу
Определение № 359 от
02.05.2017г. по Адм. д. №
307/17г. по описа на Адм. съд
София област.
9.
Протокол № 13 от 28.11.2016г.

не
Решение №
169

Промяна промила на такса
битови отпадъци за
жилищни имоти на
физически и юридически
лица.
Отменено Решение № 169 по Протокол № 13/28.11.2016 г. с
Решение № 833 от 25.10.2017 г.
постановено по Адм. дело № 307
по описа за 2017 г. на
Административен съд София
област – втори състав.

Страница 4 от 4
10

Протокол №
26
от
28.12.2017г.
не

Решения №287,288 и
289 Одобрена и приета План –
сметка за приходите и
разходите от такса битови
отпадъци за 2018 г. и
променен промила на такса
битови отпадъци за 2017 г.
за недвижими жилищни
имоти на физическите и
юридическите лица на
територията на село
Мирково.
Решени
ята са оспорени
с Частна
жалба от Надя Димитрова
Савова против Решения №287,
288 и 289 от 28.12.2017 г. по
Протокол № 26/28.12.2017 г. на
ОбС Мирково, с Адм. дело №
144/2018 г.
/публикувано на сайта на
Община Мирково на 07.03.2018
г./
11

Протокол №
36
от
25.10.2018г.
Решение №
429

не

Постъпило заявление за
допускане на ПУП-ИПРЗ за
поземлен имот с
идентификатор 67636.70.87
/УПИ VII-564, кв. 2/ в
землището на с. Смолско,
Община Мирково.
Решението е върнато за ново обсъждане в ОбС Мирково с
Заповед № ВР-32/12.11.2018г.
на областния управител на
Софийска област.