одобрен

Годишен план за контролна дейност на РИОСВ-Пазарджик - 2018 г.

Уникален идентификатор:  5a639f58-5209-4fee-9213-d898ee32e33a

Описание:

Годишен план за контролна дейност на РИОСВ-Пазарджик - 2018 г.

план риосв-пазарджик контролна дейност

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-09-16 14:05:12
  • Създаден от: petar_ivanov
  • Последна промяна: 2019-09-16 14:05:12
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕК ЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - ПАЗАРДЖИКУТВЪРДИЛ:

НЕНО ДИМОВ
Министър на околната среда и водите


Съгласувано с:

КРАСИМИР ЖИВКОВ
Заместник -министър

П Л А Н

за к онтролната дейност на РИОСВ - Пазарджик
през 201 8 г.


КОСТАДИН ГЕШЕВ
Директор на РИОСВ – Пазарджик

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

2


С ъ д ъ р ж а н и е

Текстова част Стр.

1. Обхват на плана ............................................. ....................................................... ... 6
1.1. Период от време и географска област ..................... ............................... .. 6
1.2 . Задачи, компетенции и задължения на РИОСВ,
вкл. организационна структура ............ .................... ............................ ..... 7
1.3 . Мисия и цели на РИ ОСВ........................................................................... 10
1.4 . Национални политики, приоритети и приложимо законодателство ..... 11

2. Околна среда, де йности и инсталации .................................. .............................. .... 13
2.1. Състояние на околната среда - екологични проблеми в района .......... .. 13
2.2 Контролирани дейности ........................................... ............... ............... .... 14
2.3. Контролирани инсталации ............. ........................................................... 16
2.3.1. Въздействие върху околната среда и дейност ........................ . 17
2.3.2. Съответствие със законодателството ...... ................................ . 18
2.3.3. Регистър на инсталации и дейности с издадени КР .............. .. 19
2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обекти .................................................... . 22
2.3.4.1 Списък на групите от СЕВЕЗО обекти, при к оито е възможен
ефектът на доминото съгласно ч л. 116з, ал. 1 от ЗООС....... 23
2.3.4.2 Списък на групите от СЕВЕЗО обекти, при които определени
външни рискове или източници на опсаност биха могли да
увеличат риска или последствията от голяма авария
в тези предприятия/съоръжения............................................ . 23

3. Изпълнение на плана за преходната година ........................................................ .. 23
3.1. Цели, които е трябвало да постигнем .................................................... .. 23
3.2. Входни, изходни данни и резултат и...................................................... .. 24
3.3. Оценка.......................................................................... ............................ .. 26

4. Планирано изпълнение за годината ..................................... ............................... ... 26
4.1. Приоритети .............................................................. ............................. ..... 27
4.2. Цели .......................................................................... ............................ ...... 29
4.3. Процедури за планови и извънпланови проверки ............................... .. 31
4.4. Процедур и за координиране с други

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

3

контролни органи ................................................... ............................. ..... 31
4.5. Процедури за преглед/актуализация ………... ..................................... .. 32


Приложение : Таблична част (таблици във формат Excel )

1. Регистри на обектите за контрол
Справка 1.1 Регистър на всички обекти, подлежащи на контрол от РИОСВ
Справка 1.1.1 Обекти с производствени дейности
Справка 1.1.2 Обекти/площадки с издадени реш ения/регистрационни
документи, съгласно ЗУО
Справка 1.1.3 Обекти - бензиностанции и терминали
Справка 1.1.4 Защитени територии и зони, подлежащи на контрол от РИОСВ
Справка 1.1.5 Обекти, подлежащи на контрол по ЗБР, ЗЛР и ЗГМО
2. Планирани обекти за контро л през 2018 г.
Справка 2.1 Списък на планираните обекти за контрол през 2018 година
Справка 2.2 Планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда
3. Програми за планирани проверки по компоненти и фактори на околната среда
3.1. Въздух
Справка Програма за планирани проверки - контрол по опазване чистотота на
атмосферния въздух
3.2. Води
Справка Програма за планирани проверки на емитери, които с отпадъчните си
води изпускат приоритетни и приоритетно опасни вещества, специфични замърсители
и/или други вещества, от чието въздействие могат да се променят основните параметри,
характеризиращи състоянието на водното тяло
3.3. Почви
Справка Програма за планирани проверки - контрол в областта на опазването,
устойчивото ползване и възстановяване на поч вите
3.4. Управление на отпадъците
Справка 3.4.1. Програма за планирани проверки - контрол по управление на
битови отпадъци
Справка 3.4.2. Програма за планирани проверки - контрол по изпълнение на
изискванията на Наредба № 6 за условията и изисквания та за изграждане и експлоатация
на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

4

отпадъци в т.ч. Плановете за привеждане на съществуващите депа за отпадъци в
съответствие с Наредбата
Справка 3.4.3 Програма за планирани пров ерки - контрол по изпълнение на
разпоредбите на ЗУО и подзаконовите актове по неговото прилагане
3.5. Биологично разнообразие и национална екологична мрежа (НЕМ)
Справка 3.5.1. Програма за планирани проверки на Защитени територии
Справка 3.5.2. Прогр ама за планирани пров ерки на Защитени зони по НАТУРА
2000
Справка 3.5.3. Програма за планирани проверки по Закона за лечебните
растения
Справка 3.5.4. Програма за планирани проверки по Закона за биологичното
разнообразие
Справка 3.5.5. Програма за п ланирани проверки по Закона за генно
модифицираните организми
3.6. ОВОС и ЕО
Справка 3.6.1. Програма за планирани проверки по изпълнение на условията,
поставени в решенията по ОВОС и решенията за преценяване на необходимостта от
извършване на ОВОС
Спр авка 3.6.2. Програма за планирани проверки относно наблюдение и контрол
по изпълнение на мерки и условия в становища по ЕО/ Решения за преценяване на
необходимостта от извършване на ЕО
Справка 3.6.3 . Програма за планирани проверки относно правното дейст вие на
актовете, издадени по реда на глава VІ от ЗООС
3.7. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване
Справка 3.7.1. Програма за планирани проверки по предотвратяване на
промишленото замърсяване
Справка 3.7.2. Програма за планирани проверки по условията на Комплексни
разрешителни
3.8. Севезо и химикали
Справка 3.8.1. Програма за планирани проверки на комисията по чл. 157а, ал. 8
от ЗООС за РИОСВ -Пазарджик, 2018 година
Справка 3.8.2. Програма за планирани проверки по Закона за защита от
вр едното въздействие на химичните вещества и смеси и ЗООС
3.9. Ограничаване изменението на климата

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

5

Справка Програма за планирани проверки - контрол по изпълнението на
условията в Разрешителнит е за емисии на парникови газове (РЕПГ)
3.10. Комплексни проверки
Справка 10. Комплексни проверки

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

6

1. Обхват на плана

1.1. Период от време и географска област
Планът за контролна та дейност на РИОСВ -Пазардж ик обхваща периода от
01.01.2018 г. до 31.12.2018 г.
РИОСВ -Пазарджик о съществява контрол и мониторинг на околната среда на
територията на Пазарджишка област .
Пазарджишка област е разположена в югоизточната част на Южна България върху
територия от 4458,0 кв. км, което представлява около 4% от общата площ на страната. По -
голям а част от нея - 57% са горски площи, 36 % са земеделски земи. Урбанизираната
територия е 3.3%, останалата част са водни площи, мини, кариери и транспортна
инфраструктура. На север включва южните склонове на Средна гора, а на юг - южните
склонове на Родопит е. На запад са части от Рила, северните склонове на Родопите и
Тракийската низина.
Пазарджишка област обхваща части от Горнотракийската низина, Средна гора,
Род опите и малка част от Рила. Г оляма част от областта попада в Родопите , в Баташко -
Дъбрашкият дял . Три от общините - Батак, Ракитово и Велинград, изцяло са на
територията на Западните Родопи, както и голяма част от община Пещера. Двата най -
големи дяла от Западни Родопи на територията на областта са Алабак и Баташка планина.
Седловините Юндола и Аврамо ва свързват Родопите с Рила. На територията на област
Пазарджик е разположена част от източният дял на Рила.
Климатът е преходно -континентален - в равнинните части на Тракийската низина и
района на Средна гора, и планински – в източните склонове на Рила и по високите части
на Родопите.
На север Стара планина и Средна гора са прегради за студените въздушни маси, а
на юг Родопите препятстват нахлуването на топлия средиземноморски въздух. Зимният
сезон е сравнително мек и топъл. Средната януарска температура е около 0°C, а средната
юлска температура - около 23 -24°C. Инверсиите са характерни през зимният период по
течението на р. Марица. Характеризират се с ниски минимални температури и значителен
брой дни с мъгла. В равнинните части рано настъпва пролетта, а в планинските - есента.
Зимното полугодие се характеризира с по -мек климат, отколкото в Северна България и с
ранна пролет и късна топла есен.
Главна водосборна река в Пазарджишка област е Марица. Басейнът на река Марица
заема централната и западната част н а Източнобеломорски водосборен район.
Марица е реката с най –голям водосбор на Бал канския полуостров. Главните леви
притоци на Марица на територията на областта са реките Тополница и Луда Яна, а
главните десни - реките Крива, Яденица, Чепинска, Стара (Пещерс ка). Водосборът на
левите притоци е районът на Средна гора, а на десните Рила и Родопите. Освен реките на
територията на Пазарджишка област има значителен брой водоеми. От 52 значими
комплексни язовира в България 9 се намират на територията на областта. Ос вен за
производство на електроенергия и напояване те се използват за промишлено рибовъдство,
спортен риболов, водни спортове и отдих.
Пазарджишка област е богата на минерални и термални води. Със Закона за водите
за изключителна държавна собственост са обя вени осем находища на минерални води на
територията на областта: „Баня” - с.Баня, община Панагюрище, „Белово” – гр.Белово,
„Брацигово” – гр.Брацигово, „Варвара” - с.Варвара, община Септември, „Каменица”,
„Лъджене” и „Чепино” в гр.Велинград, и „Стрелча” – гр.Стрелча. Минералните води се
използват комплексно, освен за лечение и за геотермална енергия за отопление.
В административно отношение днес Пазарджишка област се състои от 12
самоуправляващи се общини, които включват общо 117 населени места, от които 13
градове и 104 села.

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

7

Пазарджишка област има 4 категории защитени територии от общо шест за
страната. В границите и попада част от територията на национален парк „Рила”, четири
резервата - „Купена”, „Дупката”, „Мантарица” и „Беглика”, с обща площ 5503,8 ха , 89
защитени местности и природни забележителности, и 16 защитените зони от мрежата
„Натурата 2000”. Първите три резервата са включени в програмата МАБ „Човек и
биосфера” на ЮНЕСКО.
Природните и географските дадености на областта са обуславили развитиет о на
минната промишленост, дърводобивът и дървообработващата промишленост, обувната и
хранителновкусовата промишленост. В последните години се наблюдава ускорено
развитие на дърводобивната и дървообработващата промишленост, винопроизводството и
месопрерабо тването. Големи индустриални центрове са градовете Панагюрище,
Велинград, Ракитово и Пещера, където са съсредоточени обекти на дървообработващата,
хранителновкусовата и минната промишленост.


Административна карта на Република България

1.2. Задачи, компетен ции и задължения на РИОСВ, вкл. организационна
структура
Регионалните инспекции по околната среда и водите са административни
структури към Министъра на околната среда и водите, осигуряващи провеждането на
държавната политика по опазване на околната сред а на регионално равнище.
Задачите, компетенциите и задълженията се определят от Правилника за
устройството и дейността на РИОСВ (ДВ, бр.3/2011 г., пос.изм.ДВ, бр.58 от 2012 г.) в сила
от 01.08.2012 г. , както и о т Закона за опазване на околната среда(ЗООС), и всички
останали закони и подзаконови нормативни уредби касаещи опазването на околната
среда.
Основните задачи на експертите от Регионалната инспекци я по околната среда и
водите Пазарджик са управление, опазване и контрол на компонентите и факторите на
околната среда на територията на област Пазарджик.
При провеждане на своята дейност РИОСВ -Пазарджик има регулиращи, контролни

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

8

и информационни функции, произтичащи от законовите и подзаконови нормативни
актове.
При осъществяване на регулиращите функции РИ ОСВ разработва или участва в
разработването на документи в областта на опазването на околната среда и устойчивото
ползване на природните ресурси и провежда на регионално равнище дейности, свързани с
политиката на държавата в тази област.
При осъществяване на информационните функции РИОСВ разработва и участва в
провеждането на дейности, свързани с: предоставяне на информация на обществеността в
областта на околната среда; предоставяне на информация на средствата за масово
осведомяване в областта на околната среда; повишаване на общественото съзнание и
култура в областта на околната среда; поддържане на регистри и бази данни.
Контролните функции на РИОСВ включват осъществяването на превантивен,
текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове,
регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й
въздействат.
Функциите по превантивен контрол върху компонентите на околната среда и
факторите, които им въздействат, се осъществяват съобразно законовите и подзакон овите
нормативни актове, включително и чрез издаване на решения, регистрационни документи,
удостоверения, преценки, разрешителни, писмени становища, съгласуване на планове и
проекти.
При осъществяване на функциите по текущ и последващ контрол, РИОСВ
извърш ва проверки на място, наблюдения и възлага извършване на анализи от
лабораториите към ИАОС в изпълнение на произтичащите от законовите и подзаконовите
нормативни актове задачи.
При изпълнение на правомощията си по осъществяване на контрол, длъжностните
лиц а от РИОСВ извършват проверки, при които се съставят констативни протоколи,
съставят актове за установяване на административни нарушения, налагат принудителни
административни мерки и съдействат за функционирането на Националната система за
мониторинг на ок олната среда /НСМОС/.
Численият състав на РИОСВ -Пазарджик е 39 души. Съгласно Правилник за
устройството и д ейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите ,
РИОСВ -Пазарджик е структуриран а в две администрации - обща и специализирана.
Общата а дминистрация на РИОСВ -Пазарджик е представена от Дирекция
„Административно -финансови и правни дейности”. Тя подпомага осъществяването на
правомощията на директора, създава условия за осъществяване на дейността на
специализираната администрация и извършва т ехническите дейности по
административното обслужване. Обща та администрация осигурява информационните
връзки и комуникации, организира и провежда на територията на РИОСВ -Пазарджик
кампании за повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околн ата
среда на регионално ниво.
Специализираната администрация в РИОСВ -Пазарджик е представена от
Дирекциите „Контрол на околната среда” и „Превантивна дейност”. Те подпомагат
осъществяването на правомощията на директора, свързани с неговата компетентност .
Дирекция „Контрол на околната среда” извършва контрол по опазване на
компонентите на околната среда и факторите, които й влияят, налага принудително -
административни мерки съгласно нормативните актове, анализира резултатите от
измерванията от пунктовете на НАСЕМ, за състоянието на атмосферния въздух, водите и
почвите, и предоставя информация на МОСВ; изготвя регистрационни и разрешителни
документи по отношение на фактор отпадъци, прилага изискванията за екологичната
отговорност по отношение на предотврат яването и отстраняването на екологични щети;
контролира обектите, работещи с опасни химични вещества (ОХВ).

Директор
РИОСВ

Обща администрация

Специализирана администрация
Дирекция
„Административни, финансови и
правни дейности”
Дирекция
„Контрол на околната среда”
Дирекция
„Превантивна дейност”


Главен юристконсулт


Старши счетоводител


Главен специалист


Младши експерт

Технически сътрудник –

Изпълнител –
домакин

Направление
ОЧАВВФФ
Направление
„Опазване на водите”

Направление
УООП
Направление „Комплексно предотвратяване и контрол
на замърсяването ”
Направление „ ОХВ и конт рол на риска от големи аварии и опасни химични вещества”
Направление
ОВОС и ЕО
Направление
БРЗТЗ
Направление
ИО и СР
Изпълнители
водач и на МПС

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

10


Дирекция „Превантивна дейност” прилага стриктно разпоредбите на глава шеста от
Закона за опазване на околната среда и произтичащите поднормативни актове чрез
провеждане на: процедури по преценяване на необходимостта от ОВОС и ЕО, изготвяне
на решения по ОВОС и становища по ЕО; процедури по оценка на съвместимостта на
планове, програми, проекти и инвестиционни предложен ия с предмета и целите на
опазване в защитените зони, както и др. съгласувателни документи, необходими при
одобряването на инвестиционни предложения(ИП), планове и програми, и компонент
биоразнообразие; поддържа регистри с база данни съгласно специализира ното
законодателство.

1.3. Мисия и цели на РИОСВ.
Мисия та на РИОСВ –Пазарджик е постигане на чиста околна среда, поддържане
разнообразието на живата природа, разумно използване на природните ресурси на
областа, за да осигури здравословна околна среда за насе лението й.
Основните цели са съобразени с политиките в областта на опазването и ползването
на компонентите на околната среда . Въпреки постигнатите до момента положителни
резултати по опазването на околната среда инспекция та продължава да следва и през 2018
г. ня колко стратеги чески цели:
 По -здравословна околна среда – тя ще бъде постигната чрез :
o намаляване нивата на емисиите до достигане на общоевропейските норми за
качество на атмосферния въздух
Целта ще се реализира чрез: - предотвратяване или ограничава не на вредните
емисии, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници и намаляване и
ограничаване на неорганизираните емисии; - недопускане употреба на забранени ФПГ в
климатични и хладилни инсталации ; - намаляване на емисиите на вредни вещества в
атмосферния въздух чрез осъществяване контрол на заложените мерки в общинск ите
програм и за управление на качеството на атмосферния въздух.
o намаляване шума от промишлените обекти – цел осъществявана чрез текущ
контрол на източниците на ш ум
o опазване и подобр яване състоянието на водните ресурси , за осигуряване на
необходимото й качество за нуждите на населението, водните екосистеми, икономиката и
селското стопанство .
Тази цел ще се осъществи посредством изграждане на инфраструктура за
пречистване на отпадъчни води и засилен превантивен контрол на източниците на
замърсяване – ПСОВ, млекопреработвателни предприятия, рудници, обогатителни
фабрики и др.
o предотвратяване на възможни рискове за околната среда и човешкото здраве,
производството, употребата и съхранени ето на опасни химични вещества и смеси ;
Тази цел ще бъде постигната чрез системен контрол по изпълнение на
изискванията на регламенти Регламент (ЕО) 1272/2008 (CLP), Регламент (ЕО) 648/2004,
относно детергентите, Регламент (ЕО) № 850/2004, относно устойчив ите органични
замърсители
o опазване и устойчиво ползване на почвите
Екологичният резултат от постигането на тези дългосрочни цел и е достигане на
такова качество на околната среда, където степента на замърсяването предизвикано от
човешката дейност да не пре дставлява риск за здравето на хората.
 Насърчаване на устойчивото потребление и производство
Дългосрочна цел, която ще бъде постигната чрез уст ойчиво управление на
отпадъците : - Повишаване ефективността на контролната дейност през 2018 г. по

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

11

прилагането на законовите изисквания и стандарти от бизнеса , касаещи управлението на
отпадъците.; - Депониране на отпадъците на вече изградените регионални депа –
гр.Панагюрище и гр.Пазарджик.; -Рекултивиране на закритите общински депа на
територията на областта.
Еколог ичният резултат от постигането на целта е намаляване на въздействието
върху околната среда, свързано с използването на природните ресурси и генерирането на
отпадъци., увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци.
 опазване, поддържане и възстановяване на биологичното разнообразие
Тази цел ще бъде постигната чрез дългосрочно опазване и подобряване на
функциите на екосистемите, местообитанията, видовет е устойчиво управление на
биологичното разнообразие и опазване на местообитания и видове с европейско и
национално значение от Национална та екологична мрежа .
Екологичният резултат от постигането на целта е съхранение и поддържане на
наличното биологично разнообразие , което се явява местен природоресурсен капитал .
 повишаване на съзнанието и екологичната култура на населението в
сферата на околната среда, включително от най - ранна възраст.
Дългосро чна цел, по която РИОСВ -Пазарджик работи . За осъществяването й през
201 7г. са организирани информационни кампании и екоинициативи . Организирането на
мероприятия и кампании, свързани с опазването на околната среда ще продължи и през
201 8 г

1.4. Национални политики, приоритети и приложимо законодателство
В Република България разработването и провеждането на националната политика
по околна среда е отгов орност на Министерството на околната среда и водите. Мисията на
министерството е да съхрани природните богатства на България и да осигури
здравословна околна среда за населението й.
Дейността на РИОСВ е тясно свързана с националната политика, провеждана н а
регионално ниво съгласно стратегиите, програмите, плановете и съществуващото
законодателство по околна среда.
Приоритетите при планиране на контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик и през
201 8 г. ще продължат да следват приоритетите, изведени в национални те политики,
провеждани на местно ниво, съгласно стратегиите, програмите, плановете и
съществуващото законодателство по околна среда, а именно:
 Политика: Намаляване на вредните емисии в атмосферата и подобряване
качеството на атмосферния въздух.
o Приорите т: Kонтрол качеството на атмосферния въздух в населените места
на територията, контролирана от РИОСВ -Пазарджик , с цел достигане на нормите.
Поради непостигнато съответствие с установените норми на ФПЧ 10 четири общини
от областта – Пазарджик, Пещера, Панагю рище и Велинград са разработили Програм и за
качеството на атмосферния въздух. В програм ите са формулирани мерки - краткосрочни и
с дългосрочна перспектива за намаляване на вредните емисии в атмосферния въдух. През
201 8 г. РИОСВ -Пазарджик ще засили осъществ ява ния контрол , относно изпълнение на
заложените мерки в общинските п рограм и за КАВ.
В Националната мрежа за контрол качеството на атмосферния въздух (КАВ) от
региона постъпват данни от два пункт а – градски фоноф пункт – гр. Пазарджик и
Автоматична измерва телна станция (АИС) горски екосистеми – с. Юндола .

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

12

 Политика: Оценка, управление и опазване на водите.
o Приоритет: Опазване и подобряване състоянието на повърхностните води
като стратегически национален ресурс чрез намаляване замърсяването на водите с
от падъчни води от бит овите, промишлените и селскостопанските източници.
 Политика: Устойчиво управление на отпадъците – интегрирана система за
управление на отпадъците и опазване на почвите.
o Приорите ти :
- Предотвратяване образуването на отпадъците при източн ика им, а при
невъзможност, осигуряване на тяхното рециклиране или оползотворяване.
- Недопускане работа на обекти без издадени разрешителни/регистрации по
ЗУО.
- Рекултивиране на замърсени площи.
- Предприемане на мерки за екологосъобразно обезвреждане на изле зли от
употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност.
 Политика: Съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми,
местообитания, видове .
o Приоритет: Ограничаване загубата на биологично разнообразие и
запазване на естествените екосистеми . Доизграждане, поддържане и управление на
Националната екологична мрежа от защитени територии и защитени зони чрез участие в
подготовка на заповеди за обявяване и определяне на ограничителни режими за
различните дейности в тях, какт о и разработване на планове за управление на защитени
територии.
 Политика: Оценка и управление на въздействието върху околната среда.
o Приоритет: Недопускане експлоатацията на обекти/дейности без
необходимите разрешителни и проведени процедури по ЗООС.
 Политика: Управление на опасните химични вещества и контрол
предотвратяване на екологични щети
o Приоритет и:
- Осигуряване на ефективен контрол върху предотвратяване и отстраняване
на екологични щети.
- Осигуряване на ефективен контрол на риска от големи аварии , съгласно
Глава 7, Раздел І от ЗООС.
- Осигуряване на ефективен контрол по отношение на съхранението на
опасни химични вещества и смеси.
- Контрол на изискванията за разширените информационни листове за безопасност
(ИЛБ) и сценариите на експозиция (СЕ) на опасни вещества, произведени и внесени над
10 т/г.
- Контрол на задълженията за регистрация по Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH),
включително контрол на лица, които имат задължения да извършат регистрация през
2018г.
- Контрол на изискванията на Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) за разрешаване и
прилагане на мерки за управление на риска от потребителите надолу по веригата на
доставки съгласно издадени решения за употребата на определени опасни химични
вещества, включени в Приложение XIV на Регламента.
- Конт рол на производители/вносители и професионални потребители за
съответствие с ограниченията за употреба на новите устойчиви органични замърсители,
съгласно Регламент (ЕО) № 850/2004, относно устойчивите органични замърсители.

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

13

 Политика: Усъвършенстване на контрола и повишаване на общественото
съзнание и култура по въпросите на околната среда.
o Приоритет и:
- Стриктно изпълнение на плана и публикуване на актуална информация за
извършените проверки.
- Провеждане на национални инфомационно -образователни кампании ,
свързани с отбелязването на международни дати за опазването на околната среда
В тази връзка планираните проверки за 2018 г. главно са насочени към
нарастващата необходимост от опазването и подобряването на качеството на околната
среда, като целите и дей ствията са насочени към опазването, възстановяването и
възпроизводството на естествената околна среда, поддържането на разнообразието на
живата природа, разумното използване на природните богатства и ресурсите на региона.
Планирането на годишните проверки е съобразено с въведените изисквания за
периодичност в нормативната база – ЗООС, ЗУО, ЗЧАВ и подзаконовите нормативни
актове към него, ЗВ, Заповед на Министъра на околната среда и водите за задължителен
емисионен контрол на отпадъчни води. В плана за кон трол са включени обекти за които
през изминалата година има постъпили основателни жалби и сигнали за замърсяване на
околната среда.
На територията на РИОСВ -Пазарджик функционират 16 инсталации с издадени
Комплексни разрешителни, попадащи в обхвата на Глава 7, раздел ІІ на ЗООС и 10
предприятия/съоръжения класифицирани с нисък и висок рисков потенциал (едно
предприятие до момента не е влязло в експлоатация) Това определя и спецификата при
извършване на планирани контролни или извънредни проверки.

2. Околна среда, дейности и инсталации
2.1.Състояние на околната среда - екологични проблеми в района
Основни екологични проблеми в района са:
 Замърсяване на атмосферния въздух
Извършеният през 2017 г. имисионен контрол на 334 проби на качеството на
атмосферния въздух в община Пазарджик отчете 57 проби над ПДК по показател финни
прахови частици - РМ 10. Реализираните досега мерки заложени в общинските програми за
КАВ са недостатъчни за постигането на нормите за качество на атмосферния въздух, по
конкретно по показ ател ФПЧ 10.
И през 2017 г. негативно влияние върху качеството на атмосферния въздух на
територията контролирана от РИОСВ -Пазарджик продължават да оказват използването на
твърди горива за отопление в битовия сектор, големия брой стари МПС и недобрата
поддр ъжка на улици и пътища. Основен източник на замърсяване на атмосферния въздух
е битовото отопление, като замърсяването има сезонна зависимост. Неблагоприятен ефект
за разсейването на замърсителите освен неблагоприятните метеорологичните условия -
тихо и мъ гливо време, имат и височината на изпускане на вредните вещества от локалното
битово отопление. Влошеното икономическо състояние на населението не позволява
включване на повече битови абонати в изградената газопреносна мрежа
 Проблем свързан с шума от проми шлени дейности, излъчван в околната
среда са обособените смесени зони съгласно устройствените планове на населените места,
където се наблюдава срастване на жилищна с производствена зона, което води до
наслагване на фонов и промишлен шум и излагане на живее щите в близост до нива на
шума близки и над граничните стойности за съответните зони и територии.
 Основен проблем, свързан със замърсяването на водите е липсата на
изградени селищни пречиствателни станции, особено за агломерации с над 10 000 екв.

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

14

жители. Натоварването на водните тела с непречистени отпадъчни води влошава
екологичното им състояние.
Друг съществен екологиен проблем за региона са закритите площад ки за
рудодобив: пл.”Елшица” и пл. „Медет”. Проблема е липсата на пречиствателни
съоръжения за дре ниращите води от площите на рекултивираните окисни отвали и
насипища .
 Проблем остава замърсяването на земите от депонирането на битови
отп адъци на нерегламентирани места (основно закрити бивши сметища), както и
съхранението на залежали и негодни за употр еба пестициди в Б -Б кубове и складове,
общинска, държавна и частна собственост и свързаната с това потенциална възможност за
замърсяване на прилежащи терени.
Има и екологични проблеми, породени от дейностите по добив и първична
преработка на подземни бога тства, извършваните геолого -проучвателни работи и
рекултивация на нарушени терени.
 Стоят за решаване и следните екологични проблеми: устойчиво и
дългосрочно управление на защитените територии, спазване статута на защитените зони и
регулирано ползване на би ологичните ресурси.

2.2 Контролирани дейности
Характерно за региона е функционирането на обекти и инсталации от леката и
хранително -вкусовата промишленост, дърводобивната и дървообработващата
промишленост, за производство на лекарствени форми и добавки, млечни продукти,
производство на мебели, инсталации за интензивно животновъдство и др. Обектите
подлежащи на контрол през 2018 г. са 446 .
Планиран ите обекти за проверка през 2018 г. и честотата на извършваните
проверки са съобразени с дейността на обектит е и въздействието, което оказват върху
околната среда. Взети са под внимание констатациите от предходни проверки, дадените
предписания, тяхното изпълнение, както и резултатите от извършвания мониторинг на
изпусканите емисии и замърсяващи вещества от дейнос тта на обектите. Обектите, за
които през изтеклата година са постъпили основателни сигнали и жалби, с констатирани
отклонения и нарушения в екологичното законодателство, са предвидени за контрол и
през настоящата година.
 По отношение на атмосферния въздух се контролират обекти с неподвижни
източници на емисии на вредни вещества – големи горивни инсталации с издадени
комплексни разрешителни, горивни и производствени инсталации, инсталации с употреба
на летливи органични съединения , съоръжения и дейности с в ещества, които нарушават
озоновия слой и флуорирани парникови газове. Приоритет в контролната дейност през
201 8 г. по компонент „Атмосферен въз дух” е прилагането на Регламент (ЕС) № 517/2014
на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове и Наредба
№1 за норми за допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния въздух
от неподвижни източници. Контролират се обектите с неподвижни източници на емисии –
оранжерии за зеленчуци, асфалтни бази, леярни за цветни метали и др. Кон тролът се
осъществява чрез проверки на място и по документи. Проверки на производствени и
горивни инсталации на място включват контрол по отношение на експлоатацията на
пречиствателните съоръжения, контрол на честотата на провеждане на собствен
мониторинг, както и промяна във вида на използваните съоръжения.
Проверката по документи включва оценка на представени резултати от проведени
собствени периодични измервания, по отношение съответствието им с нормите за
допустими емисии, представяне на информация за инсталациите, съдържащи флуорирани
парникови газове по вид и количество и утвърждаване на планове за управление на
разтворителите по отношение на използваните количества.

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

15

През 2018 г. ще продължи контролът във връ зка с изграждането на Етап II за
улавяне на бензиновите пари (УБП) на обекти, извършващи дейности по Наредба № 16 за
ограничаване на емисиите на ЛОС при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на
бензини и контрол върху дейността на обекти използващи разтворители, при които
степента на риска е по -голяма.
Може да се направи изводът, че засиленият контрол, поддръжката и въвеждането в
експлоатация на ефективни пречиствателни съоръжения водят до спазване на
установените норми на допустими емисии на вредни вещества изпускани в атмосферния
въздух, от страна на операторите .
 По отношение на фактора „шум“ контролът обхваща: Контрол върху
инсталации и съоръжения от промишлеността, източници на шум в околната среда, който
се извършва чрез:
- пров еждане на контролни измервания;
- оценка на доклади с предст авени резултати от проведени собствени измервания;
- контрол по изпълнение на условията в издадените комплексни разрешителн и;
- издаване на предписания за предприемане на мерки за обезшумяване на проблемните
участъци, при необходимост.
През 201 8 г. са пр едвидени участия в проверки по изпълнение на условия и срокове
в издадени комплексни разрешителни.
 РИОСВ -Пазарджик осъществява контрол на дейностите свързани с провеждане
на мониторинга на отпадъчните води, контрол на обектите формиращи отпадъчни води,
пар аметрите и изпълнението на условията и изискванията в издадените разрешителни за
заустване на отпадъчни води и комплексните разрешителни издадени по реда на ЗООС,
контрол на аварийните изпускания на отпадъчни води, поддържане на база данни за
извършения мо ниторинг и за контрол за състоянието на отпадъчните води и актуално
състояние на списъците на обектите, които формират емисии на приоритетни и
приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители.
Контролираните дейности по отношение на опазване на в одите са свързани с
осъществяване на превантивен, текущ и последващ контрол на обекти, формиращи
отпадъчни води и заустващи във воден обект.
Контрол по изпълнение на условията, поставени в разрешителните за заустване и
по изпълнение на плановете за собстве н мониторинг на титулярите на разрешителни,
контрол на състоянието и правилната експлоатация на пречиствателните станции за
отпадъчни води и източниците на замърсяване на водите при аварийни ситуации и
залпови изпускания, като контрола се осъществява по по речията на р. Марица и р.
Доспат.
Планирането на конт ролната дейност на РИОСВ -Пазарджик по „ Опазване на
водите” за 201 8 г. обхваща всички обекти, формиращи емисии на приоритетни и
приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители и заустващи в
по върхностни води, включени в ,,Информационната система за разрешителни и
мониторинг при управлението на водите“.
Съгл асно утвърдения със заповед на М инистъра на околната среда и водите списък
на обектите, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обе кти, и включени в
“Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление на водите”,
обектите подлежащи на задължителен контрол пре з 201 8г са 38 броя с 55 зауствания.
Обек тите с висок рисков потенциал „ЗХ Белово” АД, гр. Белово, „Ди Ес Смит ” АД,
гр. Пазарджик, „Биовет” АД, гр. Пещера, „Асарел Медет” АД, г р. Панагюрище и „Елхим
Искра”АД , гр.Пазарджик, определени като високорискови поради формиращи емисии на
приоритетни и приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсители,
заустващите значителни водни количества или с висока степен на замърсяване честотата
на планираните проверки през 2018 г. е веднъж на тримесечие.
 По отношение опазване на почвите

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

16

През 2018 г. контрола осъществяван от РИОСВ -Пазардвик ще бъде насочен към
следните дейн ости и обекти:
- складове и Б -Б кубове за съхранение на негодни за употреба препарати за
растителна защита -относно правилното съхранение на залежалите пестициди.
- изпълнение на проекти за рекултивация на закрити общински депа за
битови отпадъци.
- кариери за добив на инертни материали по отношение състоянието на
почвите при извършване на дейностите по предоставени концесии за добив и първична
преработка на инертни материали.
Ще бъде осъществен контрол по отношение изпълнението на програмите за
собствен монитор инг на почвите на площадките на дружествата, които имат издадено
комплексно разрешително и извършен анализ на състоянието на почвите в пунктовете от
Нац ионалната система за мониторинг, както и контрол по промяна статута на
земеделската земя в комисиите по чл. 17 от ЗОЗЗ към областна дирекция „Земеделие” .
 За реализацията на поставените цели през настоящата година се планира
контролната дейност по отношение управление на отпадъците да обхване всички
съществуващи депа, които подлежат на закриване след въвеждан е на съответните
Регионални депа в редовна експлоатация и изпълнение на изискванията на Наредба № 6
за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения
и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци. В прева нтивен план
проверките през 2018 г. ще са насочени към юридически лица, извършващи основна
производствена дейност – производство на електронни и електрически части и устройства
за автомобили, металообработване, добив и първична преработка на медни руди и
производство на катодна мед, дървопреработване, шивашка промишленост, производство
на обувки, лечебни заведения, автосервизи, производство на мебели, производство на
оптични детайли и уреди, производство на сухи строителни смеси, завод за производство
на х ляб и хлебни изделия, на територията на областта.
 По отношение на химични вещества и контрол на риска РИОСВ -Пазарджик
контролира:
- дейностите по производство, внос, пускане на пазара, съхранение и употребата на
химични вещества и смеси.
- изпълнението н а задълженията на операторите на предприятия и/или съоръжения,
попадащи под обхвата на Глава седма, Раздел I на ЗООС.
- съгласуване на инвестиционни предложения, планове и програми относно на
разполагането на нови предприятия и/или съоръжения с нисък или в исок рисков
потенциал, измененията в тях, планирането на нови строежи, включително изграждането
на транспортни пътища, жилищни райони, обекти с обществено предназначение в близост
до такива предприятия.
 РИОСВ -Пазарджик контролира инсталации с издадено К ом плексно
разрешително и попадащи в Приложение № 4 на ЗООС, както и определени оператори
извършващи дейности от приложение № 1 на ЗОПОЕЩ на територията на областта.
Пла нираните за контрол инсталации се определят съгласно изготвени системни оценки на
риска по чл. 154а, ал. 4 от ЗООС, приоритетите на РИОСВ чрез направен анализ по
отношение въздействието на контролираните обекти в ърху околната среда и наличния
човешки ресурс.

2.3. Контролирани инсталации
В годишния план на РИОСВ –Пазарджик са включени за кон трол следните
инсталации:
 обекти с комплексни разрешителни;
 обекти с издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води;

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

17

 обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на отпадъчни
води;
 обекти с издадени разрешителни по ЗУО;
 обекти, за които има нормативни изисквания за извършване на ежегоден
контрол;
 обекти употребяващи вещества от Приложение XIV на Регламент REACH;
 обекти употребяващи вещества, предмет на ограничаване съгласно
Приложение XVII на Регламент REACH;
 обекти употребяващи органични раз творители;
 обект с издадено разрешително за емисии на парникови газове;
 обекти, за които многократно са подавани жалби и сигнали;
 други обекти подлежащи на контрол за спазване на екологичното
законодателство

2.3.1. Въздействие върху околната среда и де йност
В териториалния обхват на РИОСВ -Пазарджик се контролират следните
инсталации:
- ХБИ „Биомет 2000” ЕООД, с. Елшица;
- МБИ „МБИ Медет” ООД, пл. „Медет”;
- „Панагюрска медна компания” ООД с. Цар Асен;
- „Екстракция и електролиза” в „Асарел Медет”А Д.
Задължение на операторите на инсталациите е да поддържат постоянен водооборот
на водите, без заустване в повърхностен воден обект.
Проблем при осъществяване на дейността им е използването на рекултивир ани и
нерекултивирани насипища (окисни отвали), п ри което се формират дифузни източници
на кисели дренажни води извън резервоарите за „богати разтвори”, които индиректно
замърсяват съответните повърхностни водни обекти. Съществува потенциален риск от
замърсяване в последствие на източници за питейно -бито во водоснабдяване.
За намаляване на отрицателното въздействие върху околната среда и конкретно
върх у почвите през 2018 г. контрола ще бъде насочен към: правилната употреба на
ферментационния продукт от инсталациите за производство на ел. енергия от биогаз в
съответствие с изискванията на екологичното законодателство; изпълнението на
програмите за собствен мониторинг на почвите на площадките на дружествата, които
имат издадено комплексно разрешително; анализ на състоянието на почвите в
пунктовете от Нацио налната система за мониторинг; правилното съхранение на
залежалите пестициди; недопускане на замърсяване и увреждане на почвите от
стопанската и промишлена дейност на фирми и частни лица; изпълнение на проекти за
рекултивация на нарушени терени.
Във връзка с разпоредбите на Глава 7, Раздел I на ЗООС, Наредба за
предотвратяване на го леми аварии с опасни вещества , за ограничаване на последствията
от тях и Директива Севезо IIІ за контрол на риска от големи аварии, на територията
контролирана от РИОСВ -Пазарджик има: 2 предприятия, класифицирани като
предп риятия с висок рисков потенциал (ПСВРП), от които 1 съществуващо и 1 ново,
което към момента не е в експлоатация, и 9 предприятия, класифицирани като
предп риятия с нисък рисков потенциал (ПСНРП), от ко ито 1 ново неизградено.
Предприятията са наричани по на долу Севезо предприятия.
Във връзка с постъпили инвестиционни намерения за изграждане на нови и
промени в съществуващи предприятия, през 2017 г. се увеличи броя на предприятията с
висок рисков потенциа л от 1 на 2 и с процедурите по ОВОС се одобриха изменения в 3
други Севезо предприятия, които не водят до промяна в рисковия потенциал.

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

18

Пет Севезо предприятия предст авляват складови бази и площадк и, в които се
съхраняват продукти за растителна защита, дру ги химични вещества и смеси, и отпадъци.
Тези обекти се характеризират с ниско до средно ниво на опасност по отношение на
основните дейности, извършвани в тях – складиране и съхранение.
Другите обекти са производствени предприятия и съоръжения за съхранени е на
течни горива и втечнени газове. На тези площадки се извършват комплексни дейности,
свързани с производството и поддръжката на оборудването. Експлоатират се
многофункционални съоръжения и инсталации, което обуславя необходимостта от
постоянно вътрешно наблюдение и контрол на процесите. В това отношение тези
предприятия се характеризират с повишена степен на опасност и това налага по -висока
честота на проверките.
Към днешна дата във всички съществуващи Севезо предприятия има въведени
системи за управлени е на мерките за безопасност (СУМБ), които имат за цел да осигурят
безопасната експлоатация на съоръжнеията и прилагането на адекватни мерки при
инциденти или аварии.
Местоположението на предприятията е друг съществен фактор, който определя
тяхната опасност .
Седем Севезо предприятия са разоположени в населени места (виж списъка в т.
2.3.4.1). Това са 4 складови бази/площадки и 3 производствени предприятия.
Поради близостта им до други промишлени обекти, обекти с обществено
предназначение, жилищни райони и т ранспортни пътища има вероятност от утежняване
на последствията от евентуални аварии. Също така външни фактори могат да увеличат
риска от възникване на аварии в предприятията.
Независимо, че горните обектите са класифицирани като предприятия/съоръжения
с н исък рисков потенциал, въз основа на вида и количествата на наличните в тях
химикали, то тяхното местоположение ги характеризира със средна до висока степен на
опасност.
Другите четири Севезо предприятия се намират извън населени места, в близост до
някои от тях минават пътища от републиканската пътна мрежа или са разположени близо
до защитени зони от Натура 2000. Поради вида на дейностите, и рисковия потенциал
могат да се характеризират от ниска до висока степен на опасност.
Поддържането на добро ниво на б езопасност налага необходимостта от системен
комплексен контрол не само върху операторите на Севезо предприятия, а и върху
дейностите, извършвани на съседни обекти, изграждането на нови обекти (вкл. такива с
обществено предназначение), разрешаването или съ гласуването на нови дейности и
обособяване на з они с конкретно предназначение.

2.3.2. Съответствие със законодателството
Анализът на извършвания контрол през последните години показва, че е налице
тенденция към съответствие на обектите с изискванията в екологичното законодателство.
Привеждането на контролираните дейности в съответствие с екологичното
зако нодателство касаещо качеството на въздуха, се осъществява чрез проверки на място,
проверки по документи и емисионни замервания. Анализа на контролната дейност през
2017 г. по отношение на опазване качеството на въздуха показва, че предвидения
емисионен кон трол от операторите се изпълнява , изграждат се пречиствателни
съоръжения .
Всички оператори на обекти изпълниха задълженията си през 2017 г. за
представяне на годишните отчети за консумация на разтворители и използваните
флуорирани парникови газове.
По от ношение на шума от промишлени дейности: При проведените контролни
измервания на шума през 201 7 г. не е констатирано неспазване на граничните стойности

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

19

на ниво на шум в местата на въздействие при нито един от включените в графика обекти.
Резултатите от извъ нредните измервания по постъпили жалби също показ аха, че
емисионните норми се спазват.
За преус тановяване на замърсяването от дифузните източници формирани в
резултат от поетапното закриването на рудодобива е променено ПМС 140/1992г. на МС,
като са включен и и дейности за финансиране от държавния бюджет по отвеждане и
пречистване на повърхностни и дренажни води. Дружеството осъществяващо тази
дейност на територията на област Пазарджик е „Еко Антрацит” ЕАД, гр. Панагюрище .
При извършеният контрол на инстала ции с издадено КР през изминалата 2017 г. се
установи, че същите работят в съответствие с НДНТ в съответният бранш и спазват
условията в издадените разрешителни.
Операторите на съществуващите предприятия с висок и нисък рисков потенциал са
разработили сист еми за управление на мерките за безопасност (СУМБ) и прилагат
политики за предотвратяване на големи аварии (ППГА).
През 2018 г. предстои разглеждане на ДППГА за нови и за промени в
съществуващи предприятия с нисък рисков потенциал.

2.3.3. Регистър на инст алации и дейности с издадени КР
През 2017 г. са влезли в сила 2 нови КР на: Инсталация за производство на енергия
от отпадъци и биомаса с операт ор “Грийнбърн” ЕООД, гр. София и Площадка за
съхраняване на опасни отпадъци с оператор „Людон Транс“ ЕООД, гр. София . В резултат
на което броя на инсталациите с издадено КР на територията на област Пазарджик става
16.
След като бяха отчетени и взети под внимание индикаторите/ факторите за типичен
риск на обектите с издадено КР са определени: 2 инсталации с „висок риск“, 6 със „среден
риск“ и 5 обекта с „нисък риск“. За три инсталации не е извършена класификация, тъй
като същите са въведени в експлоатация края на 2017г. и не са извършвани проверки.
Честотата на проверките през 2018 г. е съобразена с извършения анали з на риска. За
обектите с „висок“ и „среден“ риск са заложени проверки веднъж годишно.

Оператори с издадено КР са:
№ Оператор
Инсталации
и
съоръжения

на издадено
КР
Рисков
потенциал
Честота
на
провер -
ките
Забележка
1 Биовет”АД,
гр.Пещера
Инсталация
за
производ -
ство на
фармацев -
тични
продукти
КР
№ 28 /
2005 г.
висок Всяка
година
Предвидена
1 проверка
през 2018г.
2
„Биовет”АД,
гр.Пещера за
„Когенерираща
централа“
Горивна
инсталация
с
номинална
топлинна
мощност,
превишава
ща 50 MW.
КР
№ 419 -Н0/
2011 г .
нисък,
(инсталация
та не се
експлоатира,
поддържа се
в т.нар.
студен
резерв )
Веднъж
на
3 години

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

20

3
„Ди Ес Смит
България”АД,
гр.Пазарджик
инсталация
за
производ -
ство на
хартия и
картон

КР
№ 114 -Н1/
2006 г.
висок Всяка
година
Предвидена
проверка
през 2018 г.
4
„Панагюрска
медна
компания”
ООД,
гр. София
Инсталация
за
производ -
ство на
катодна мед
и цинков
сулфат
КР
№ 117/
2006 г.
висок Всяка
година
Предвидена
е 1
проверка
през 2018 г.
5
„Елхим Искра”
АД,
гр.Пазарджик
Инсталация
за
производ -
ство на
акумулато р
ни батерии
КР
№ 137/
2006 г.
среден Всяка
година
Предвидена
1 проверка
през 2018 г.
6
„Илма -Ил”
ООД,
гр.Пазарджик
Инсталация
за
интензивно
отглеждане
на птици
КР
№ 278 -Н0/
2008 г.
нисък
Веднъж
на
2 години
Предвидена
1 проверка
през 2018 г.
7 „ЗХ Белово” ,
гр. Белово
инсталация
за
производ -
ства на
хартия
КР
№ 136/
2006 г.
висок Всяка
година
Не е
предвидена
проверка
през 2018 г.
8 „Свиком” АД,
гр.Пазарджик
инсталация
за
интензивно
отглеждане
на свине
КР
№ 374 -Н1/
2010 г.
среден Всяка
година
Предвидена
1 п роверка
през 2018 г.
9
„Асарел
Медет” АД,
гр.Панагюрище
Инсталация
за
производ -
ство на
електролит
на мед
КР
№ 404 -Н0/
2010 г.
нисък
Веднъж
на
2 години
Предвидена
1 проверка
през 2018 г.
10
„Братя
Ангелови”
ООД,
гр.Пещера
Инсталация
за
интензивно
отглеждан е
на птици
КР
№ 388 -Н0/
2010 г.
нисък
Веднъж
на
2 години
Не е
предвидена
проверка
през 2018г.
11 Аргус С“ ООД
Инсталация
за
интензивно
отглеждане
на птици
КР
№ 445 -Н1/
2013 г.
нисък
Веднъж
на
2 години
Предвидена
е една
проверка
през 2018 г.

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

21

12 „Промишле ни
системи“ ООД
Площадка
за
съхраняван
е на опасни
отпадъци
КР
№ 464 -Н0/
2013 г.
среден Всяка
година
Предвидена
е една
проверка
през 2018 г.
13
„Регионално
депо за БО за
общините
Стрелча и
Панагюрище“
Регионално
депо за БО
КР
№ 434 -Н0/
2012 г .
среден Всяка
година
Предвидена
е една
проверка
през 2018 г.
14
Регионално
депо
„Пазарджик“
Регионално
депо за БО
КР
№ 509 -Н0/
2015 г.
Обекта не е
анализиран
съгласно
рисковете по
отношение
на околна
среда, тъй
като
инсталацият
а е в процес
на
изграждане и
не е въведен а
в
експлоатация

Предвидена
е една
проверка
през 2018 г.
15
„ЛЮДОН
ТРАНС“
ЕООД, гр.
София
Площадка
за
съхраняван
е на опасни
отпадъци
КР № 556 -
Н0/2017 г.
Обекта не е
анализиран
съгласно
рисковете по
отношение
на околна
среда, тъй
като
инсталацият
а е във едена
в
експлоатация
в края на
2017г.

Предвидена
1 проверка
през 2018 г.
16 „Грийнбърн”
ЕООД
Инсталация
за изгаряне
на опасни и
неопасни
отпадъци и
получаване
на топлинна
енергия
КР № 558 -
Н0/2017
Обекта не е
анализиран
съгласно
рисковете по
отношение
на околна
среда, тъй
като
инсталацият
а е въведена
в
експлоатация
в края на
2017г

Предвидена
1 проверка
през 2018 г.

През 2018 г. са заложени 14 проверки на инсталации с издадени комплексни
разрешителни.

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

22


2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обекти

№ Наименование на
предприятието Оператор Класификация
на обекта
Степен на
опасност
(Н/С/В)
1
Орика Мед България
АД, землище на
гр. Панагюрище.

"ОРИКА МЕД
БЪЛГАРИЯ" АД
Висок рисков
потенциал В
2 Импрегнация 2000,
гр. Белово
„ИМПРЕГНАЦИЯ
2000” АД
Нисък рисков
потенциал С
3
"Основна площадка",
гр. Пещера, гр. Пещера,
ул. „Петър Раков” № 39
"БИОВЕТ" АД Нисък рисков
потенциал В
4
„Склад за съхранение на
химични вещества и
смеси – Пре товарна
гара“, землището на
гр. Панагюрище
"АСАРЕЛ МЕДЕТ"
АД
Нисък рисков
потенциал Н
5
„Про мишлена площадка
Асарел“, местност
„Асарел“, землище на
гр. Панагюрище
"АСАРЕЛ МЕДЕТ"
АД
Нисък рисков
потенциал С
6
„Складова база за
продукти за растителна
защита“, гр. Пазарджик,
местност „Татар мезар“
„АГРОГАРАНТ”
ООД
Нисък рисков
потенциал С
7
Складо ва база за
продукти за растителна
защита, гр. Пазарджик,
ул. "Царица Йоана" № 6
Е
„АГРОФАРМ” ООД Нисък рисков
потенциал С
8
„Складова база за
продукти за ра стителна
защита“, землище на
с.Величково,
общ. Пазарджик
„АГРОКЕМИКЪЛ”
ЕООД
Нисък рисков
потенциал Н
9
„П редприятие за
производство на
растително масло“,
местност „Татар мезар“,
гр. Пазарджик
"МАРИЦА ОЛИО"
АД
Нисък рисков
потенциал С
10
"Петролна база",
землище на с. Варвара,
общ. Септември
"ЛЕО ГАЗ 80" ЕООД Нисък рисков
потенциал
Предприятието
не е из градено
11
„Площадка за
съхранение на опасни
отпадъци“
гр. Пазарджик, южна
промишлена зона.
„ЛЮДОН ТРАНС “
ЕООД
Висок рисков
потенциал
Предприятието
към момента не
е в
експлоатация

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

23


При необходимост се повишава честотата на проверките на предприятията,
кла сифицирани като „предприятия с нисък рисков потенциал”, като това зависи от
текущото им ниво на съответствие спрямо изискванията на закона.

2.3.4.1 Списък на групите от СЕВЕЗО обекти, при които е възможен ефектът
на доминото съгласно чл. 116 з, ал. 1 от З ООС

Към днешна дата на територията на област Пазарджик не са идентифицирани
групи от СЕВЕЗО обекти, при които е възможен ефект на доминото.

2.3.4.2 Списък на СЕВЕЗО обектите, при които определени външни рискове
или източници на опасност биха могли да уве личат риска или последствията от
голяма авария в тези предприятия/съоръжения
Шест Севезо предприятия на територията на област Пазарджик са разположени в
населени места. Това са:
• 2 складови бази за продукти за растителна за щита в промишлената зона на
гр. Пазарджик, с оператори „Агрофарм“ ООД и „Агрогарант“ ООД;
• склад за химични вещества и смеси на „Асарел -Медет“ АД, намиращ се на
претоварна гара – гр. Панагюрище;
• производствено предприятие на „Биовет“ АД в гр. Пещера
• производствено предприятие на „Им прегнация 2000“ АД в гр. Белово.
• производствено предприятие на „Марица олио“ АД в гр. Пазарджик
Тези обекти се намират близо до други промишлени обекти, обекти с обществено
предназначение, жилищни райони и транспортни пътища. Поради това външни рискове
или източници на опасност биха могли да увеличат риска или последствията от голяма
авария в предприятията/съоръженията.

3. Изпълнение на плана за преходната година
3.1. Цели, които е трябвало да постигнем :
Главните цели през 201 7 година са били насочени към опазването,
възстановяването и възпроизводството на естествената околна среда, поддържането на
разнообразието на живата природа, разумното използване на природните богатства и
ресурсите на региона и развитието на екологичната инфраструктура за подобряв ането на
качеството на живот на българските граждани на основата на принципите на устойчивото
развитие.
Основ ните цели, които РИОСВ -Пазарджик се е стрем яла да постигне през 201 7 г.,
бяха насочени към:
 Достигане на нормите за качество атмосферния въздух с ц ел защита
здравето на хората и околната среда, чрез анализ на резултатите от провеждани от
операторите собствени периодични измервания;
 Постигане по -добро състояние на повърхностните и подземни води, чрез
ефективен контрол на обектите, формиращи отпадъчни води и спазване на
индивидуалните емисионни ограничения, определени в разрешителните за заустване във
водни обекти;
 Устойчиво управление на отпадъците, чрез постоянен контрол на
съоръженията за третиране на отпадъци и условията в издадените разрешителни.
Въвеждане на системи за разделно събиране на отпадъците и увеличаване дела на
отпадъците за оползотворяване. Намаляване замърсяването от нерегламе нтирано

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

24

изхвърляне на отпадъци . М инимизиране на количествата отпадъци при източника им и
третиране на отпадъц ите, съгласно изискванията на ЗУО
 Предотвратяване на възможността от възникване на големи аварии с опасни
вещества и последствията от тях, чрез проверки по изпълнение на мерките за безопасност.
 Намаляване на нивата на шум, излъчвани в околната среда от про мишлени
дейности, достигащи до най -близко разположените спрямо промишления източник
урбанизирани територии и извън тях, където е необходимо да се оцени въздействието на
шума от даден източник върху човека и околната среда;
 Опазването на биологичното разно образие и елементите на Националната
екологична мрежа, както и устойчивото използване на биологичните ресурси;
 Реализация на устройствените планове и на инвестиционните проекти в
селищните и извънселищните територии и зоните им на влияние по отношение
изп ълнение на условията и мерките в решенията по ОВОС и ЕО;
 Повишаване съзнанието и културата на обществеността в сферата на
околнат а среда .
В тази връзка постигнатит е специфични цел и са :
 В резултат на дейността на РИОСВ по Закона за чистотата на атмосферн ия
въздух от страна на голяма част от операторите са предприети действия за привеждане на
дейностите в съответствие с екологичното законодателство и преустановяване на
замърсяването. Изпълнява се предвидения емисионен контрол, като по -голямата част от
оцен ката на представените доклади от проведени собствени периодични измервания
показват спазване на емисионните норми.
 Подобрение в инфраструктурата за пречистване на отпадните води.
 Подобрение качеството на водите.
 Намаляване на относителния дял н а непречист ените отпадъчни води.
 Предотвратяване нерегламентираното и згаряне на отпадъци .
 Привеждане в съответствие с новите изисквания на ЗИД на ЗУО на
дейността на операторите, извършващи дейности с ИУМПС и ИУЕЕО.
 Почистване на републиканската и общинска пътна мре жа чрез прилагане на
вертикален и хоризонтален контрол на изпълнение на задълженията, произтичащи от
чл. 12 от ЗУО .
 През 2017 г. на територията на РИОСВ -Пазарджик няма регистриран случай
на причинени екологични щети или непосредствена заплаха за възникване на екологични
щети .
 Чрез засилен контрол от страна на въоръжената охрана на резерватите и
провеждане на съвместни ак ции със ЗЖУ – Пловдив, нарушенията в резерват „Купена” са
намалени ;
 Намаляване на отрицателното въздействие върху защитените зони чрез
пос тавяне на условия в решения по оценка за съвместимост и ос ъществения контрол за
изпълнението им;
 Осъщественият контрол върху дейността на физически и юридически лица
върху ползването на биологични ресурси – чрез проверки на билкозаготвителни пунктове,
зоом агазини, общински пазари и др. осигури устойчивото им ползване;
 Проведени и приключени със заповед три (3) процедури за обявяване на
нови защитени дървета;

3.2. Входни, изходни данни и резултат
Точното и ясно отчитане на осъществената през 201 7 г. конт ролна дейност и
резултатите от нея са базата за оценка на изпълнението на плана за контролната дейност.
С оценката се очертава рамката на планирането за 201 8 г. През 201 7 г. регистрираните
обекти за контрол на територията на РИОСВ -Пазарджик са 1620 . Плани рани за контрол са

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

25

485 обекта. На тях по компоненти и фактори на окол ната среда са планирани 805
проверки.
От тях:
 Оператори на инсталации с издадени комплексни разрешителни - планирани 11
инсталации за проверка по изпълнение на условията в издадените комплексни
разрешителни;
 49 комплексни проверки по няколко компонента и/или фактори;
 предприятия и/или съоръжения, класифицирани с нисък или висок рисков
потенциал в съответствие с чл. 103, ал. 2 от ЗООС – планирани 4 проверки на място от
комисия , н азначена със Заповед на Министъра на ОСВ;
 45 проверки по чл. ЗООС за контрол по изпълнение на условия и мерки в
решения по ОВОС.
През 201 7 г. експертите на РИОСВ са извърш или 1281 проверки , в т.ч. 46
комплексни проверки на обекти без издадено КР. Относ ително голям е дела на
извънре дните проверки през годината:
114 по жалби , сигнали и аварии ;
125 са проверки за последващ конт рол по изпълнение на дадени предписания ;
74 проверки са направени по Заповед и/или писмо на Министъра на ОСВ , а
останалите 254 про верки са свързани с процедури по регулаторни режими, по искане на
прокуратура или полиция, проверки за продуктови такси, държавни приемателни
комисии, чл. 119 от ЗУО, искане на други институции, проверки за налагане, промяна и
отмяна на санкции, нови обект и (инвестиционни предложения), процедури по КР и др.
В резултат на извършените през 201 7г. проверки се установи :
- Не са констатирани нарушения на законодателството в областта на опазване на
атмосферния въздух и шума в околната среда.
- Забелязва се тенде нция за запазване на качеството на отпадъчните води и
известно подобряване на част от тях.
- В сравнение с 2016 г. са констатирани по -малко нарушения и по -малко случаи на
нови замърсявания на вече почистени участъци край общинската и републиканска пътна
мр ежа. Забелязва значително по -добра работа от страна на общините в опазването и
почистването на пътната мрежа.
Констатирани са пропуски в документация по управление на отпадъците или
ограничаване на вредното въздействие на отпадъците върху околната среда. З а
отстраняването на тези пропуски са дадени 129 предписания, Неизпълнени са само 3
предписания, за което са съставени АУАН.
- Не се ек сплоатират инсталаци и по Приложение № 4 от ЗООС без наличие на
издадено КР ;
- Операторите по смисъла на ЗОПОЕЩ спазват изи скванията на законодателството
в областта.
- Не бяха установени нарушения, свързани с изискването за регистрация на
химикали при извършения контрол на производители, вносители и потребители на
химични вещества и смеси . не се установиха нарушения, свързани изискването за
регистрация на химикали.
- По отношение контрола на потенциални потребители на устойчиви органични
замърсители не се установиха несъответствия с изискванията Регламент (ЕО) № 850/2004
POPs.
При извършения контрол бе установено едно нарушение относно условият а за
съхранение на химикали , за което бе съставен АУАН по чл. 35, ал. 1 т. 6 от ЗЗВВХВС. В
останалите случаи не се установиха съществени пропуски, свързани с правилното
складиране, съхранение и употреба.

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

26

При проверките не се установиха нар ушения или съществени пропуски в прилагане
на политиките за п редотвратяване на големи аварии (ППГА).
Планираните за контрол обекти за 2017 г. , касаещи биологичното разнообразие и
НЕМ на територията на РИОСВ – Пазарджик са 67 . Освен плановите проверки, за
из миналата 2017 г. са извършени и 75 извънред ни проверки : по постъпили сигнали и
жалби; по внесени инвестиционни предложения и доклади за оценка; по заповеди на
министъра на околната среда и водите; по искане на полиция; по искане на други
институции; по пис ма от МОСВ, ИАОС и др.
В резултат на контр олната дейност за неспазване на изисквания на Закона за
биологичното разнообразие и Закона за защитените територии са съставени 8 акта за
установени административни нарушения.
Анализ а на резултатите на проведения през 2017 г. конт рол показва тенденция на
значително ограничаване на нарушенията в резерват „Купена” и на отрицателното
въздействие върху защитените зони в областта.
През изминалата 2017 година се наблюдава леко завишаване на броя постъпили
жалби и сигн али от граждани в сравнение с предходната 2016 година. Те бяха свързани
главно със защитени животински видове в безпомощно състояние и в резултат на бързата
реакци я на експертите са спасени или предадени за лечение в спасителен център 22
защитени животинск и видове.

3.3. Оценка
Планови те проверки по компоненти и фактори на околната среда от зал ожените в
годишния план през 2017 г. са изпълнени на 100%. Може да отчетем добра работа по
отношение на изпълнение на целите и задачите, както от гледна точка на изв ършените
проверки, така също и от постигнатите резултати.
Планираните обекти за контрол през 201 8 г. са 446 и са определени след анализ на
риска и съобразно наличния човешки ресурс в РИОСВ -Пазарджик . Класифицирането на
обектите е извършено съгласно крите риите и индикаторите от указанията на МОСВ за
изготвяне на годишния план.
Регистърът на обектите, подлежащи на контрол от страна на РИОСВ -Пазарджик се
актуализира ежегодно. Общият брой на контролираните обекти през 2018 г. е с 7 8 по -
малко в сравнение с 201 7г. , поради преустановена производствена дейност на обектите.

4. Планирано изпълнение за годината
Общият брой на контролираните обекти от РИОСВ -Пазарджик през 201 8 г. е 1508 .
За 201 8 година се планира да бъдат проверени 446 обекти в сферата на хранително -
вкусовата и преработвателна промишленост, дървопреработвателната и мебелна
промишленост, обувна промишленост, металообработката, площадки за ТДОЧЦМ,
авторемонтните услуги, рудодобив , фармацевтичната промишленост , биоразнообразие,
защитените територии и др уги.
88 от предвидените за проверка през 201 8 г. обекти подлежат на контрол по 2 и
повече компоненти на околната среда и фактори , които им въздействат. От тях 46 ще
бъдат проверени комплексно по няколко компонента и/или фактори (инсталации, не
попадащи в о бхвата на Приложение № 4 от ЗООС). В тях влизат и предвидени за контрол
обекти по чл. 67 от ЗУО.
При изготвянето на програмите за планови проверки по компоненти и фактори на
околната среда честотата на планираните проверки е в съответствие с нормативните
изисквания и е обвързана с резултата от оценката на риска на обектите, наличния
административен капацитет и финансовия ресурс в РИОСВ.

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

274.1. Приоритети :
 По отношение на компонент „Въздух” основен приоритет и през настоящата
2018 година е достигане на н ормите за качество на атмосферния въздух на територията на
област Пазарджик .
С цел прилагането на законодателството за контрол на веществата, които
нарушават озоновия слой, през 201 8 г. ще се извършат 18 проверки в 18 обекта,
експлоатиращи инсталации със съдържание на вещества в обхвата на Регламент 517/2014
и 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета, както и транспонираните в
българското законодателство нормативни актове. В резултат се очаква увеличаване
контрола над системи работещи с ФПГ и ВНОС
В изпълнение на Национа лната програма за намаляване нивата на емисиите на
летливите органични съединения (ЛОС), в контролната дейност по съответните
нормативни актове, регламентиращи тяхното ограничаване, за 201 8 г. е заложено:
- За инсталации, употребяващи разтворители в производствената си дейност –
обекти в обхвата на Наредба № 7/2003 г. – планирани 21 проверки . Ще се извърши
ревизия на количествата разтворители – входящи и изходящи потоци, което по същество е
проверка на представените в Плановете за управ ление на разтворители, с оглед тяхната
коректност и представителност при извършване на оценката на съответствие с
регламентираните норми;
С оглед контрол и прилагане на Наредбата за ограничаване емисиите на ЛОС при
употребата на органични разтворители в о пределени бои, лакове и авторепаратурни
продукти и изпълнение на Прилагащата програма, за проверка са заложени 12 проверки .
За спазване изискванията на Наредба № 16 за ограничаване емисиите на летливи
органични съединения при съхранение, товарене или разто варване и превоз на бензини са
предвидени 17 проверки на 17 бензиностанции.
За контрол и ограничаване на емисите от малки горивни инсталации и
производствени потоци също са предвидени 37 проверки на 37 обекти.
 Системен контрол върху обектите, подлежащи на задължителен емисионен
контрол, заустващи в повърхностни водни обекти.
Обектите с висок рисков потенциал по отношение на водите са „ЗХ Белово”, АД,
гр. Белово, „Ди Ес Смит България” АД, „Елхим искра” АД, гр. Пазарджик, „Биовет” АД,
гр. Пещера и „Асарел М едет” АД, гр. Панагюрище, „Панагюрска медна компания”ЕООД,
с. Цар Асен.
 Проверка състоянието на обекти (складове и площадки с Б -Б кубове) за
съхранение на негодни и излезли от употреба продукти за растителна защита във връзка с
изпълнение на програмата по почвен мониторинг III ниво – локални почвени
замърсявания(висок и среден риск).
 Идентифициране на потенциални инсталации попадащи в обхвата на
Приложение № 4 на ЗООС.
 Всяка инсталация да работ и съгласно изискванията за НДНТ (Най -добрите
налични техники) и е кологичното законодателство. Така се гарантира, че предприятията,
подлежащи на КПКЗ, работят по най -добрата международна практика в техния
промишлен отрасъл.
 Проверки на фирмите производители, вносители или потребители на
химични вещества по отношение на и зискванията за разширените инфор мационни
листове за безопасност (ИЛБ) и сценариите на експозиция (СЕ) на опасни вещества,
произведени и внесени над 10 т/г.

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

28

 Проверки на производители и/или вносители на химични вещества и смеси
относно изипълнение на изсквания та за регистрация по Р егламент 1907/2006 (REACH),
включително задълженията за регистрация през 2018 г.
 Проверки на потенциални потребители на вещества, включени в
Приложение XIV на Регламент 1907/2006 (REACH).
 Проверки на производители/вносители и професио нални потребители за
съответствие с ограниченията за употреба на новите устойчиви органични замърсители,
съгласно Регламент (ЕО) № 850/2004 относно устойчивите органични замърсители
 Проверки на докладите за политика за предотвратяване на големи авари и,
докл адите за безопасност и системите за управление на мерките за безопасност на
предприятия с висок и нисък рисков потенциал по отношение на сътответствието им с
разпоредбите по глава седма, раздел I на ЗООС.
 Проверки на СЕВЕЗО обектите, включени в годишния п лан за контролната
дейност на комисиите по чл. 157 а от ЗООС.
 Проверки на операторите на предприятия, в които има опасни вещества по
Приложение 3 от ЗООС, във връзка с изпълнение на задълженията за извършване и
документиране, вкл преразглеждане и актуализ иране на класификация по чл. 103, ал. 1 от
ЗООС, и изпълнение на съответните задължения по глава седма, раздел I от закона.
 Съгласуване на инвестиционни предложения, планове и програми за
осигуряване на адекватни мерки за контрол на опасностите от големи а варии.
 Проверки на защитени територии и защитени зони;
 Дейности по съхраняване на биологичното разнообразие и устойчивото
управление на защитените територии.
 Проверка на поставените условия в Решенията по ОВОС, Решенията за
преценяване необходимостта от ОВОС, издадени за дейности свързани с:
- производство на фармацевтични продукти и хранителни добавки;
- добив на инертни материали и скални маси;
- преработка на мляко за производство на млечни продукти;
- изграждане и експлоатация на животновъдни ферм и;
- месодобив и месопроизводство (кланици и транжорни).
 Проверка на издадени решения по ОВОС и решения за преценяване на
необходимостта от извършване на ОВОС, относно правното им действие, на основание
чл. 93, ал. 8 и чл. 99, ал. 11 от ЗООС, като приори тетни са заложени инвестиционни
предложения за изграждане на МВЕЦ.
 Основен приоритет през 2018 година остава изграждането и прилагането на
интегрирана система за контрол на дейностите по отпадъците в регион Пазарджик.
Интегрираната система за управление н а отпадъците има за цел да се предотврати, намали
и ограничи вредното въздействие на отпадъците върху човешкото здраве и околната
среда.
Приоритет и през 2018 г. остава проследяване на движението на отпадъците от
тяхното образуване до окончателното им опо лзотворяване или обезвреждане.
Приоритетно ще се проверяват лица, включени в заповед по чл. 59 от ЗУО на Министъра
на околната среда и водите , които не са изпълнили задълже нията си по чл. 14 от ЗУО по
всички масово разпространени отпадъци. С цел оптимизир ане на контролната дейност при
проверките на обектите, едновременно ще се извършват и проверки по трансграничен
превоз на отпадъци.
През 2018 г. ще бъдат извършени проверки на търговците и брокерите на отпадъци,
чието седалище на управление e на територията на област Пазарджик.
На контрол през 2018 г. подлежат основно инсталации за сепариране на отпадъци
от опаковки и инсталации за рециклиране на хартиени и пластмасови отпадъци, на
дървесни отпадъци, вкл. опаковки от дървесни материали, инсталации за произ водство на
електро - и топлоенергия чрез анаеробно разграждане на биоотпадъци, инсталации за

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

29

обезвреждане на болнични отпадъци, инсталация за рециклиране на отпадъци от черни
метали - леярна, за които се изисква документ по реда на чл. 35 от ЗУО. Инсталаци ите за
рециклиране на хартиени опаковки са с издадени КР, а останалите са предвидени в
комплексните проверки за 2018 г., които ще бъдат проверени с цел проследяване
движението на отпадъците от мястото на образуването им до окончателното им
оползотворяване или обезвреждане.
Определянето на риска от въздействие върху компонентите и факторите на
околната среда се извършва въз основа на обобщен анализ на следните индикатори на
въздействие. :
o Сложност на инсталациите;
o Ниво на съответствие ;
o Генериране на отпадъци;
o Наличие на изискуемите разрешителни
Предвидени са обекти, които притежават разрешение по чл. 67 от ЗУО за дейности
по третиране на отпадъци от ИУЕЕО, ИУМПС, НУБА, отработени масла, ОЧЦМ и др.
опасни отпадъци с висок риск – 56.
В плана са заложени обекти , на които се извършват дейности с отпадъци,
притежаващи документ по чл. 78 от ЗУО относно изпълнение на условията в издадения
регистрационен документ, в т.ч. пречиствателни станции за отпадъчни води, лица, при
чиято дейност се образуват отпадъци, както и търговци и брокери на отпадъци със
седалище на управлението на територията на област Пазарджик – със среден риск - 33
обекта.
Предвидени за проверка в настоящия план са лица, които пускат на пазара
опакована стока, лица, които пускат на пазара масла, гуми, търговски обекти, които
предлагат пластмасови торбички на крайните потребители и лица, при чиято дейност се
образуват отпадъци и лица, които не са изпълнили задълженията си по чл.14 от ЗУО за
2017 г., включени в заповедите на Министъра на околната среда и водите за заплащане на
продуктова такса за масово разпространени отпадъци - 41 с нисък риск.
o Брой на получени жалби/сигнали от граждани и организации.

4.2. Цели :
Цели те , заложени за изпълнение през 201 8 г., следват целите за изпълнение през
201 7 г. и п родължават да са насочени към опазването, възстановяването и
възпроизводството на естествената околна среда, поддържането на разнообразието на
живата природа, разумното използване на природните богатства и ресурсите на региона.
Поставените цели през 2018 г . на РИОСВ -Пазарджик са следните:
 подобряване качеството на атмосферния въздух
Контрол по изпълнение на мерките заложени в общинск ите програм и за
намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух. както и обекти с неподвижни
източници на емисии на вр едни вещества в атмосферния въздух.
 намаляване нива на шума от промишлени дейности
Предприемане и реализиране на мерки за ограничаване и намаляване на
наднормените нива на шума от промишлени дейности в близост до зони и територии с
нормирани стойности.
 по стигане на добро състояние на повърхностните и подземните води
Контрол по спазване на технологичния режим на пречиствателни станции за
отпадъчни води на следните обекти:
„Асарел Медет”АД, „Ди Ес Смит България”АД, „Елхим искра”АД, „Завод за хартия
Белово“ АД, ГПСОВ Пазарджик и новоизградените ГПСОВ.
Постоянен контрол върху обектите с точкови и дифузни източници на отпадъчни
води. Подобряване работата на инсталациите поддържащи водооборот на дренажни води:

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

30

ХБИ „Биомет 2000” ЕООД, с. Елшица, МБИ „МБИ Мед ет ” ООД, пл. „Медет”,
„Панагюрска медна компания” ООД, с. Цар Асен и „Екстракция и електролиза” на
„Асарел Медет”АД.
Контрол на обекти, формиращи производствени отпадъчни води и заустващи в
градските канализации: „Яна ”АД гр. Панагюрище и „Лакрима”АД гр. Пазарджик,
„Булеко’’ЕООД, гр. Ракитово, „Марица олио”АД, гр. Пазарджик .
 опазване на почвите, устойчиво ползване, възстановяване на нарушени и
замърсени терени
За постигане на основната цел по отношение на почвите през 201 8 г., РИОСВ -
Пазарджик предвижда :
- провеждане на превантивен контрол изразяващ се в участие в процедури по
ОВОС, ЕО, КПКЗ, комисия за промяна на предназначението на земеделски земи за
неземеделски нужди и комисии за рекултивация на нарушени терени;
- текущ контрол на обекти;
- последващ контр ол за изпълнение на условия и мерки в решения по ОВОС,
становища по ЕО, решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, комплексни
разрешителни, както и изпълнение на дадени предписания.
- участие в дейностите по провеждане на мониторинг на почвите, като ч аст от
Националната система за мониторинг на околната среда.
- Упражняване на контрол за рекултивация на закритите общински депа за
твърди битови отпадъци ;
- Екологосъобразно обезвреждане на продукти за растителна защита с изтекъл
срок на годност.
 комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
Недопускане експлоатацията на инсталации попадащи в обхвата на П риложение №
4 без издадено КР.
 устойчиво управление на отпадъците
Контрол по внасяне на дължимите обезпечения на общините по чл. 60 и
отчисления по чл. 64 от ЗУО;
Контрол по спазване на регионалния принцип на управление на битовите отпадъци;
Почистване на републиканската и общинска пътна мрежа чрез прилагане на
вертикален и хоризонтален контрол на изпълнение на задълженията, произтичащи от чл.
12 от З УО.
 контрол по изпълнение изискванията по регистрация, съхранение,
класифициране и опаковане на опасни химични вещества и смеси
Ограничаване употребата на вещества, предмет на ограничения и забрани
включени в Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) и Регламент ( ЕО) № 850/2004 относно
устойчивите органични замърсители.
Изпълняване на изискванията , съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 (REACH) за
предоставяне на разширени информационни листове за безопасност и сценарии на
експозиция, и спазване на условията, посочени в тях.
Не допуска не на производство и пускане на пазара на вещества без извършена
регистрация, когато такава се изисква.
Подобряване на превантивните мерки за безопасно съхранение на химикали, с цел
опазване на човешкото здраве и околната среда.
 предотвратяв ане на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на
последствията от тях
Постигне на високо ниво на съответствие с новите изисквания за контрол на
опасностите от големи аварии с опасни вещества.
Подобряване на мерките за предотвратяване на големи ава рии и за ограничаване на
последствията от тях за човешкото здраве и околната среда в предприятията, в които са
налични опасни химични вещества.

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

31

Прилагане на адекватни мерки за контрол на опасностите от големи аварии на
местно ниво, от кметовете на общини, при одобряване на нови обекти и при
устройственото планиране.
 екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда
Недопускане експлоатацията на обекти/дейности без необходимите разрешителни
и проведени процедури по ЗООС.
Проверка на правното действие на издадените, преди повече от 5 години,
административни актове по реда на глава шеста от ЗООС.
 биологичното разнообразие, НЕМ
Спиране на нарушенията в резерват „Купена” и продължаване на устойчивото
управление на защитените територии чрез засиле ни проверки и прилагане на плановете за
управление .
Намаляване на отрицателното въздействие върху защитени зони чрез извършване
на проверки върху изпълнението на условия поставени в решения по оценка
съвместимост.

4.3. Процедури за планови и извънпланови проверки
Текущият контрол се осъществява чрез извършване на планови и извънпланови
проверки. Проверките се извършв ат по документи и чрез проверка на място. При
извършване на проверка на място задължително присъства представител на ръководството
на обекта или оторизирано от него лице.
За някои обекти, честотата на провеждане е регулирана от екологичното
законодателство, а за други зависи от приоритетите за контролна дейност на РИОСВ.
Плановите проверки са заложени в плана за контролната дейност на РИОСВ.
Извънплановите проверки са по жалби, сигнали или аварийни ситуации, и такива по
разпореждане на държавен орган.
Последващ контрол се осъществява във връзка с проверки за изпълнение на
предписания.
Проверките се плануват седмично, с утвърден от Директора на РИОСВ –Пазардж ик
график за контролната дейност, като основа за плануването е работния план на РИОСВ.
Извънплановите проверки се налагат при подадени жалби и сигнали, както и при
възникнали обстоятелства край планувани проверки. Проверките и констативнит е
протоколи се вписват ежеседмично в дневника за извършените проверки и се отчитат в
месечните и годишен отчети.
С въведе ните в РИОСВ -Пазарджик електронни таблици за отчитане контролната
дейност във всеки един момент може да се види изпълнението на плана , проверени
обекти(планови и извънпланови), дадените предписания, срока за изпълнението им и
съставени актове.

4.4. Процедури за сътрудничество и координация с други контролни органи
Координиране и общи проверки с други контролни органи в повечето случа и става
по писмени указания от МОСВ, Областна администрация, както и при писмено искане с
икономическа полиция. В някои случаи, при възникнали обстоятелства се създават
комисии, чийто състав се определя с писмена заповед на Директора на РИОСВ.
В Р ИОСВ –Паз арджик има изградена добра практика за координация по отношение
на постъпили сигнали по „зеления” телефон, когато решаването на проблеми е от
компетентността на друга институция.
Когато не е възможно извършването на съвместна проверка, а при извършения
контрол са констатирани нарушения, както на екологичното законодателство, така и на
законодателството на други държавни органи, РИОСВ изпраща на съответния

План за контролната дейност на РИОСВ -Пазарджик през 2018 г.

32

компетентен орган информация за направените констатации и резултатите от извършената
проверка сведени е с цел координиране на по -нататъшните действия.
Комисии, съставени от представители на РИОСВ, МВР, ИА ГИТ и общинските
администрации контролират изпълнението на задълженията на операторите на СЕВЕЗО
обекти, касаещи предотвратяването на големи аварии с опа сни вещества и ограничаване
на последствията от тях . Комисиит е се назначаван със заповед на М инистъра на ОСВ и
осъществява планови проверки въз основа на годишен план, и извънпланови проверки при
жалби, сигнали или други обстоятелства, налагащи извънреден контрол.

4.5. Процедури за преглед/актуализация на плана
Преглед на работния план и анализ на текущото му изпълнение ще става
ежемесечно и на тримесечия, като се отчитат и наложените от обстоятелствата
извънпланови проверки по постъпилите жалби и сигнал и.
При констатиране на неизпълнение ще се прави анализ на причините и ще се
предприемат коре гиращи действия за изпълнение на плана.


януари 2018 г.