одобрен

2020 - Основни ФХ показатели - подземни води

Уникален идентификатор:  5a6cb94a-0cf3-4ccd-908d-98a0188c88eb

води мониторинг околна среда показатели РМС 54/2019 ИАОС подземни физикохимични

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2021-05-14 15:58:52
  • Създаден от: rossalina
  • Последна промяна: 2021-05-14 15:58:52

Басейнов район

Код на ПВТ

Име на ПВТ

Област

Община

Населено място

Код на пункт

Стар код

Име на пункт

Дата на пробовземане

Показател:

Активна реакция

Амониеви йони

Електропроводимост

Калий

Калций

Карбонатни йони

Магнезий

Натрий

Нитратни йони

Общ сух остатък

Обща твърдост

Окисляемост(перманг)

Разтворен кислород

Сулфатни йони

Температура на водата

Флуориди

Хидрокарбонатни йони

Хлорни йони

Единица: pH mg/dm3 uS/cm mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3 mgeqv/dm3 mg O2/dm3 mg/dm3 mg/l ?C mg/dm3 mg/dm3 mg/dm3
стандарт за качество 9.5 0.5 2000 150 80 200 50 12 5 250 1.5 250
Изм.ст-ст % Неопр. Метод Гр.опр. Изм.ст-ст % Неопр. Метод Гр.опр. Изм.ст-ст % Неопр. Метод Гр.опр. Изм.ст-ст % Неопр. Метод Гр.опр. Изм.ст-ст % Неопр. Метод Гр.опр. Изм.ст-ст % Неопр. Метод Гр.опр. Изм.ст-ст % Неопр. Метод Гр.опр. Изм.ст-ст % Неопр. Метод Гр.опр. Изм.ст-ст % Неопр. Метод Гр.опр. Изм.ст-ст % Неопр. Метод Гр.опр. Изм.ст-ст % Неопр. Метод Гр.опр. Изм.ст-ст % Неопр. Метод Гр.опр. Изм.ст-ст % Неопр. Метод Гр.опр. Изм.ст-ст % Неопр. Метод Гр.опр. Изм.ст-ст % Неопр. Метод Гр.опр. Изм.ст-ст % Неопр. Метод Гр.опр. Изм.ст-ст % Неопр. Метод Гр.опр. Изм.ст-ст % Неопр. Метод Гр.опр.
Дунавски район BG1G000000N033 Порови води в Неогена - Софийска котловина София Елин Пелин Равно поле BG1G000000NMP177 0166 Равно поле, ТК - ПС"Равно поле" 2020/01/23   7.48 3.74 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.1 БДС ISO 7150/1/2002 0.1 529 6.05 БДС EN 27888/2000 1.3 65 3.08 БДС EN ISO 14911/2002 1 21.7 1.84 БДС EN ISO 14911/2002 1 16.1 3.11 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 5 6 БДС ISO 6059/2002 0.4 1.1 БДС EN ISO 8467/2001 1.1 9.72 4.73 БДС EN ISO 5814/2012 0.32 33 3.03 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 9.2 3.26 БДС17.1.4.01/1977 15.6 3.21 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G000000N033 Порови води в Неогена - Софийска котловина София (столица) Столична София BG1G000000NMP179 0196 София, Илиенци, ТК 2 "Софарма" 2020/02/17   7.58 3.69 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.41 2.44 БДС ISO 7150/1/2002 0.1 519 5.97 БДС EN 27888/2000 1.3 49 4.08 БДС EN ISO 14911/2002 1 9.9 2.02 БДС EN ISO 14911/2002 1 4.7 2.13 БДС ISO 10304 - 1/2009 0.1 3.2 6.25 БДС ISO 6059/2002 0.4 1.1 БДС EN ISO 8467/2001 1.1 5.18 6.56 БДС EN ISO 5814/2012 0.32 23.4 2.99 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 11.8 2.54 БДС17.1.4.01/1977 19.2 3.13 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G000000N033 Порови води в Неогена - Софийска котловина София (столица) Столична София BG1G000000NMP173 8887 София, Люлин, "Симид-София" ЕООД 2020/01/20   6.02 3.65 БДС EN ISO 10523/2012 2 3.7 8.11 БДС EN ISO 14911 0.1 1016 5.91 БДС EN 27888/2000 1.3 131 2.29 БДС EN ISO 14911/2002 1 35.2 1.99 БДС EN ISO 14911/2002 1 0.1 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 9.4 5.32 БДС ISO 6059/2002 0.4 5.4 6.85 БДС EN ISO 5814/2012 0.32 198 3.03 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 12.5 2.4 БДС17.1.4.01/1977 29 3.45 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Силистра Кайнарджа Кайнарджа BG1G00000N1MP191 8406 Кайнарджа, дренаж "Кайнарджа" ПС "Кайнарджа" 2020/02/11   7.56 0.53 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 965 4.04 БДС EN 27888 1.2 0.656 7.16 БДС ISO 9964-3/2002 0.5 70.5 4.26 БДС ISO 6058 5 24 БДС EN ISO 9963-1 24 37.9 4.49 БДС ISO 6059 4 114 6.14 БДС ISO 9964-3/2002 1 32.3 4.64 БДС ISO 7890-3 0.18 3.3 3.92 БДС ISO 6059 0.2 0.93 10.75 БДС EN ISO 8467 0.5 6.8 5.44 БДС EN ISO 5814 0.3 26.9 3.35 ВВЛМ 1009/2010 12.5 13 1.54 БДС 17.1.4.01 1 567 1.94 БДС EN ISO 9963-1 24 28.4 2.82 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Силистра Кайнарджа Кайнарджа BG1G00000N1MP191 8406 Кайнарджа, дренаж "Кайнарджа" ПС "Кайнарджа" 2020/08/31   7.23 0.55 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 962 3.95 БДС EN 27888 1.2 0.612 7.03 БДС ISO 9964-3/2002 0.2 66.5 4.21 БДС ISO 6058 5 24 БДС EN ISO 9963-1 24 40.5 4.69 БДС ISO 6059 4 112 6.25 БДС ISO 9964-3/2002 0.5 25.8 4.65 БДС ISO 7890-3 0.18 3.3 3.92 БДС ISO 6059 0.2 1.09 14.68 БДС EN ISO 8467 0.5 8.85 5.54 БДС EN ISO 5814 0.3 35.8 3.07 ВВЛМ 1009/2010 12.5 15.2 1.32 БДС 17.1.4.01 1 0.1 ВВЛМ 1010/2010 0.1 591 2.03 БДС EN ISO 9963-1 24 34.3 2.92 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Силистра Кайнарджа Кайнарджа BG1G00000N1MP191 8406 Кайнарджа, дренаж "Кайнарджа" ПС "Кайнарджа" 2020/11/17   7.43 0.54 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 1081 3.61 БДС EN 27888 1.2 0.877 7.07 БДС ISO 9964-3/2002 0.2 66.9 4.33 БДС ISO 6058 5 24 БДС EN ISO 9963-1 24 39.4 4.57 БДС ISO 6059 4 114 6.14 БДС ISO 9964-3/2002 0.5 23.2 3.02 БДС ISO 7890-3 0.18 3.3 3.95 БДС ISO 6059 0.2 0.61 11.48 БДС EN ISO 8467 0.5 7.56 5.42 БДС EN ISO 5814 0.3 35.8 3.07 ВВЛМ 1009/2010 12.5 12.6 1.59 БДС 17.1.4.01 1 0.1 ВВЛМ 1010/2010 0.1 572 1.92 БДС EN ISO 9963-1 24 31.4 2.87 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Добрич Шабла Дуранкулак BG1G000000NMP292 8870 Дуранкулак, сондажен кладенец 1 2020/02/03   7.67 3 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.013 БДС ISO 7150-1 0.013 1082 2.03 БДС EN ISO 27888/2000 15 1.82 4.4 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 50 10 БДС ISO 6058/2002 5 0 БДС EN ISO 9963-1/2003 37 5.41 БДС ISO 6059/2002 4 166 6.02 БДС EN ISO 14911/2002 1 24.5 9.8 БДС ISO 7890-3/1998 0.18 5.6 5.36 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.6 БДС ЕN ISO 8467/2001 0.6 6.61 5.45 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 32 4.06 ВВЛМ 1009/2010 12.5 14.9 6.04 БДС17.1.4.01 0.05 500 3.6 БДС EN ISO 9963-1/2003 24.4 94.4 2.12 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Добрич Шабла Дуранкулак BG1G000000NMP292 8870 Дуранкулак, сондажен кладенец 1 2020/07/20   6.83 2.93 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.013 БДС ISO 7150-1 0.013 1121 1.96 БДС EN ISO 27888/2000 15 4.1 4.88 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 38 10.53 БДС ISO 6058/2002 5 0 БДС EN ISO 9963-1/2003 42 7.14 БДС ISO 6059/2002 4 160 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 27.6 9.78 БДС ISO 7890-3/1998 0.18 5.4 5.56 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.5 БДС ЕN ISO 8467/2001 0.5 7.08 5.51 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 32.5 10.15 ВВЛМ 1009/2010 12.5 15.9 5.66 БДС17.1.4.01 0.05 0.64 15.63 ВВЛМ 1010/2010 0.2 488 3.48 БДС EN ISO 9963-1/2003 24.4 98.3 2.03 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Добрич Шабла Дуранкулак BG1G000000NMP292 8870 Дуранкулак, сондажен кладенец 1 2020/11/02   7.68 2.99 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 1123 1.96 БДС EN ISO 27888/2000 15 1.74 10.92 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 48 10.42 БДС ISO 6058/2002 5 0 БДС EN ISO 9963-1/2003 39 5.13 БДС ISO 6059/2002 4 169 4.73 БДС EN ISO 14911/2002 1 34.5 9.57 БДС ISO 7890-3/1998 0.18 5.6 5.36 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.5 БДС ЕN ISO 8467/2001 0.5 6.41 5.46 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 30.5 2.95 ВВЛМ 1009/2010 12.5 14.6 25.34 БДС17.1.4.01 0.05 0.36 13.89 ВВЛМ 1010/2010 0.2 494 3.44 БДС EN ISO 9963-1/2003 24.4 96.3 2.08 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Добрич Крушари Абрит BG1G000000NMP298 8876 Абрит, 148 капт. карстов извор 2020/07/29   7.74 2.97 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.013 БДС ISO 7150-1 0.013 884 2.04 БДС EN ISO 27888/2000 15 1.1 9.09 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 51 9.8 БДС ISO 6058/2002 5 0 БДС EN ISO 9963-1/2003 41 4.88 БДС ISO 6059/2002 4 98 5.1 БДС EN ISO 14911/2002 1 7.52 9.71 БДС ISO 7890-3/1998 0.18 6.7 5.97 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.5 БДС ЕN ISO 8467/2001 0.5 8.74 5.49 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 1.7 17.65 БДС EN ISO 10304-1 1 13.6 5.88 БДС17.1.4.01 0.05 0.75 13.33 ВВЛМ 1010/2010 0.2 567 3.53 БДС EN ISO 9963-1/2003 24.4 19.1 2.09 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Добрич Крушари Абрит BG1G000000NMP298 8876 Абрит, 148 капт. карстов извор 2020/12/14   7.53 3.05 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 892 2.02 БДС EN ISO 27888/2000 15 2.04 10.78 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 56 10.71 БДС ISO 6058/2002 5 0 БДС EN ISO 9963-1/2003 38 5.26 БДС ISO 6059/2002 4 100 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 9.56 9.73 БДС ISO 7890-3/1998 0.18 5.9 6.78 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.5 БДС ЕN ISO 8467/2001 0.5 6.89 5.52 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 8.71 3.44 БДС EN ISO 10304-1 1 11.8 5.08 БДС17.1.4.01 0.05 0.38 13.16 ВВЛМ 1010/2010 0.2 525 3.43 БДС EN ISO 9963-1/2003 24.4 18 11.11 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Добрич Добрич-селска Приморци BG1G000000NMP296 8873 Добрич,Тръбен кладенец 2- ПС Приморци 2020/07/27   6.64 3.01 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.013 БДС ISO 7150-1 0.013 844 2.01 БДС EN ISO 27888/2000 15 7.5 6.67 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 68 10.29 БДС ISO 6058/2002 5 0 БДС EN ISO 9963-1/2003 53 5.66 БДС ISO 6059/2002 4 45 4.44 БДС EN ISO 14911/2002 1 21.7 9.68 БДС ISO 7890-3/1998 0.18 7.8 6.41 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.5 БДС ЕN ISO 8467/2001 0.5 7.43 5.52 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 23.6 3.81 ВВЛМ 1009/2010 12.5 13.4 5.22 БДС17.1.4.01 0.05 0.52 15.38 ВВЛМ 1010/2010 0.2 458 3.49 БДС EN ISO 9963-1/2003 24.4 35.5 1.97 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Добрич Добрич-селска Приморци BG1G000000NMP296 8873 Добрич,Тръбен кладенец 2- ПС Приморци 2020/10/08   7.68 2.99 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 825 2.06 БДС EN ISO 27888/2000 15 1.8 11.11 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 66 10.61 БДС ISO 6058/2002 5 0 БДС EN ISO 9963-1/2003 65 6.15 БДС ISO 6059/2002 4 42 4.76 БДС EN ISO 14911/2002 1 31.5 9.84 БДС ISO 7890-3/1998 0.18 8.6 5.81 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.5 БДС ЕN ISO 8467/2001 0.5 8.63 5.45 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 38 10.53 ВВЛМ 1009/2010 12.5 12.6 6.35 БДС17.1.4.01 0.52 15.38 ВВЛМ 1010/2010 0.2 445 3.6 БДС EN ISO 9963-1/2003 24.4 32.2 2.17 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Добрич Генерал Тошево Генерал Тошево BG1G000000NMP295 8878 Генерал Тошево, Сондажен кладенец- ПС Маловец 2020/02/19   8.09 2.97 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.013 БДС ISO 7150-1 0.013 667 1.95 БДС EN ISO 27888/2000 15 3.79 4.49 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 56 10.71 БДС ISO 6058/2002 5 0 БДС EN ISO 9963-1/2003 25 8 БДС ISO 6059/2002 4 56.3 5.86 БДС EN ISO 14911/2002 1 0.32 9.38 БДС ISO 7890-3/1998 0.18 4.9 6.12 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.6 БДС ЕN ISO 8467/2001 0.6 2.7 5.56 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 45.3 3.97 ВВЛМ 1009/2010 12.5 18.7 5.88 БДС17.1.4.01 0.05 366 3.55 БДС EN ISO 9963-1/2003 24.4 30.5 1.97 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Добрич Генерал Тошево Генерал Тошево BG1G000000NMP295 8878 Генерал Тошево, Сондажен кладенец- ПС Маловец 2020/07/06   7.77 2.96 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 783 2.04 БДС EN ISO 27888/2000 15 2.9 6.9 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 56 8.93 БДС ISO 6058/2002 5 0 БДС EN ISO 9963-1/2003 40 5 БДС ISO 6059/2002 4 59 5.08 БДС EN ISO 14911/2002 1 11.8 9.32 БДС ISO 7890-3/1998 0.18 6.1 6.56 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.5 БДС ЕN ISO 8467/2001 0.5 4.4 5.45 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 38.3 3.92 ВВЛМ 1009/2010 12.5 20.6 5.83 БДС17.1.4.01 0.05 0.37 8.11 ВВЛМ 1010/2010 0.2 445 3.6 БДС EN ISO 9963-1/2003 24.4 38.4 2.08 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Добрич Генерал Тошево Генерал Тошево BG1G000000NMP295 8878 Генерал Тошево, Сондажен кладенец- ПС Маловец 2020/11/16   7.48 2.94 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 728 3.02 БДС EN ISO 27888/2000 15 3.23 5.88 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 58 10.34 БДС ISO 6058/2002 5 0 БДС EN ISO 9963-1/2003 43 6.98 БДС ISO 6059/2002 4 61 4.92 БДС EN ISO 14911/2002 1 0.32 9.6 БДС ISO 7890-3/1998 0.18 6.4 6.25 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.5 БДС ЕN ISO 8467/2001 0.5 0.92 5.43 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 34.6 9.83 ВВЛМ 1009/2010 12.5 18.4 4.89 БДС17.1.4.01 0.05 0.2 ВВЛМ 1010/2010 0.2 433 3.46 БДС EN ISO 9963-1/2003 24.4 35.6 10.96 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Добрич Добрич Добрич BG1G000000NMP416 9036 Добрич, ТК ТСК - ДЗИ Ген. Тошево - Добрич 2020/07/27   6.56 3.05 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.013 БДС ISO 7150-1 0.013 1222 1.96 БДС EN ISO 27888/2000 15 6.2 6.45 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 103 9.71 БДС ISO 6058/2002 5 0 БДС EN ISO 9963-1/2003 62 6.45 БДС ISO 6059/2002 4 77 5.19 БДС EN ISO 14911/2002 1 29.8 9.73 БДС ISO 7890-3/1998 0.18 10.2 5.88 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.5 БДС ЕN ISO 8467/2001 0.5 6 5.5 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 33.6 4.17 ВВЛМ 1009/2010 12.5 17.7 6.21 БДС17.1.4.01 0.05 0.32 15.63 ВВЛМ 1010/2010 0.2 580 3.45 БДС EN ISO 9963-1/2003 24.4 91.2 2.08 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Добрич Добрич Добрич BG1G000000NMP416 9036 Добрич, ТК ТСК - ДЗИ Ген. Тошево - Добрич 2020/10/08   7.43 2.96 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 1226 2.04 БДС EN ISO 27888/2000 15 5.9 5.08 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 100 10 БДС ISO 6058/2002 5 0 БДС EN ISO 9963-1/2003 33 6.06 БДС ISO 6059/2002 4 103 4.85 БДС EN ISO 14911/2002 1 22.1 9.5 БДС ISO 7890-3/1998 0.18 7.7 6.49 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.5 БДС ЕN ISO 8467/2001 0.5 6.9 5.51 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 42 7.14 ВВЛМ 1009/2010 12.5 21 6.19 БДС17.1.4.01 0.29 13.79 ВВЛМ 1010/2010 0.2 592 3.55 БДС EN ISO 9963-1/2003 24.4 90.7 2.09 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Добрич Генерал Тошево Генерал Тошево BG1G000000NMP417 9037 Генерал Тошево, TK-АГРИ.СС-Генерал Тошево 2020/07/06   7.7 2.99 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 818 1.96 БДС EN ISO 27888/2000 15 1.1 9.09 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 55 9.09 БДС ISO 6058/2002 5 0 БДС EN ISO 9963-1/2003 58 6.9 БДС ISO 6059/2002 4 70 4.29 БДС EN ISO 14911/2002 1 27.5 9.82 БДС ISO 7890-3/1998 0.18 7.5 6.67 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.5 БДС ЕN ISO 8467/2001 0.5 7.42 5.53 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 6.1 3.28 БДС EN ISO 10304-1 1 23.6 5.93 БДС17.1.4.01 0.05 0.72 8.33 ВВЛМ 1010/2010 0.2 519 3.47 БДС EN ISO 9963-1/2003 24.4 32.3 2.17 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Добрич Генерал Тошево Генерал Тошево BG1G000000NMP417 9037 Генерал Тошево, TK-АГРИ.СС-Генерал Тошево 2020/11/16   7.78 2.96 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 872 2.98 БДС EN ISO 27888/2000 15 1.22 10.66 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 48 10.42 БДС ISO 6058/2002 5 0 БДС EN ISO 9963-1/2003 39 5.13 БДС ISO 6059/2002 4 70 5.71 БДС EN ISO 14911/2002 1 38.8 9.02 БДС ISO 7890-3/1998 0.18 5.6 5.36 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.5 БДС ЕN ISO 8467/2001 0.5 7.22 5.54 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 5.26 3.42 ВВЛМ 1009/2010 12.5 14 5 БДС17.1.4.01 0.05 0.81 14.81 ВВЛМ 1010/2010 0.2 458 3.49 БДС EN ISO 9963-1/2003 24.4 40.4 11.14 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G000000N049 Карстово-порови води в Неоген - Сармат Добруджа Добрич Добрич Добрич BG1G000000NMP461 1065 Добрич, TK-АГРОХИМИКАЛИ-Добрич 2020/10/08   7.66 3 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 734 2.04 БДС EN ISO 27888/2000 15 1.9 10.53 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 85 10.59 БДС ISO 6058/2002 5 0 БДС EN ISO 9963-1/2003 44 6.82 БДС ISO 6059/2002 4 21 4.76 БДС EN ISO 14911/2002 1 23.4 9.83 БДС ISO 7890-3/1998 0.18 7.8 6.41 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.5 БДС ЕN ISO 8467/2001 0.5 7.67 5.48 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 17 11.76 ВВЛМ 1009/2010 12.5 15.3 5.88 БДС17.1.4.01 0.32 15.63 ВВЛМ 1010/2010 0.2 402 3.48 БДС EN ISO 9963-1/2003 24.4 32.2 2.17 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив Велико Търново Велико Търново Самоводене BG1G00000K1MP215 8410 Сaмоводене, КИ"Крайната чешма" 2020/02/19   7.5 0.53 БДС EN ISO 10523 2 0.895 5.03 БДС ISO 7150-1 0.013 1405 1.99 БДС EN 27888 5 176 3.98 БДС ISO 6058 5 12 6.67 БДС ISO 6059 4 225 4 БДС ISO 7890-3 0.9 9.7 4.12 БДС ISO 6059 0.4 1.92 15.1 БДС EN ISO 8467 0.5 6.12 5.56 БДС EN ISO 5814 0.3 89.7 3.46 ВВЛМ 1009/2010 12.5 13.4 0.75 БДС 17.1.4.01/1977 0.1 71.6 2.93 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив Велико Търново Велико Търново Самоводене BG1G00000K1MP215 8410 Сaмоводене, КИ"Крайната чешма" 2020/07/27   7.23 0.55 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 1439 2.02 БДС EN 27888 15 2.8 7.14 БДС ISO 9964-3 0.1 167 4.19 БДС ISO 6058 5 39.9 5.01 БДС ISO 6059 4 37.6 6.91 БДС ISO 9964-3 0.1 182 4.95 БДС ISO 7890-3 0.9 11.6 3.45 БДС ISO 6059 0.4 0.64 10.94 БДС EN ISO 8467 0.5 7.04 5.54 БДС EN ISO 5814 0.3 62.5 4 ВВЛМ 1009/2010 12.5 17.1 0.58 БДС 17.1.4.01/1977 0.1 0.48 12.5 ВВЛМ 1010/2010 0.1 66.6 2.85 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив Велико Търново Велико Търново Самоводене BG1G00000K1MP215 8410 Сaмоводене, КИ"Крайната чешма" 2020/11/16   7.24 0.55 БДС EN ISO 10523 2 0.159 5.66 БДС ISO 7150-1 0.1 1432 2.03 БДС EN 27888 5 3.2 6.25 БДС ISO 9964-3 0.2 168 3.99 БДС ISO 6058 5 65.7 3.04 БДС ISO 6059 4 39 6.92 БДС ISO 9964-3 0.1 216 4.17 БДС ISO 7890-3 0.9 13.8 2.97 БДС ISO 6059 0.4 1.12 15.18 БДС EN ISO 8467 0.5 4.68 5.56 БДС EN ISO 5814 0.3 61.3 3.92 ВВЛМ 1009/2010 12.5 14.8 0.68 БДС 17.1.4.01/1977 0.1 0.557 5.03 БДС EN ISO 10304-1 0.1 57.4 2.96 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив Ловеч Летница Горско Сливово BG1G00000K1MP216 8411 Горско Сливово, КИ "Калвинец" 2020/06/18   8.05 0.25 БДС EN ISO 10523/2012 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 624 0.96 БДС EN 27888/2000 99 69.5 5 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 15.3 5.23 БДС EN ISO 14911/2000 0.5 47.1 5 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 4.7 3 БДС ISO 6059/2002 0.2 5 5.5 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 36.2 6 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 15 0.1 БДС17.1.4.01/1977 0.1 0.35 22.86 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.05 3.3 10 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив Велико Търново Велико Търново Беляковец BG1G0000TJKMP269 8416 Беляковец, КИ "Главата" 2020/02/19   7.78 0.51 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 647 2.01 БДС EN 27888 5 117 4.27 БДС ISO 6058 5 6 6.67 БДС ISO 6059 4 30.7 3.91 БДС ISO 7890-3 0.9 6.3 4.76 БДС ISO 6059 0.4 1.98 15.15 БДС EN ISO 8467 0.5 10.52 5.51 БДС EN ISO 5814 0.3 31.9 3.45 ВВЛМ 1009/2010 12.5 12.2 0.82 БДС 17.1.4.01/1977 0.1 19.9 6.03 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив Велико Търново Велико Търново Беляковец BG1G0000TJKMP269 8416 Беляковец, КИ "Главата" 2020/07/29   8.35 0.48 БДС EN ISO 10523 2 627 2.07 БДС EN 27888 15 27.7 3.97 БДС ISO 7890-3 0.9 8.67 5.54 БДС EN ISO 5814 0.3 17 0.59 БДС 17.1.4.01/1977 0.1
Дунавски район BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив Велико Търново Велико Търново Беляковец BG1G0000TJKMP269 8416 Беляковец, КИ "Главата" 2020/11/16   7.49 0.4 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 783 2.04 БДС EN 27888 1 123 4.07 БДС ISO 6058 5 20.4 4.9 БДС ISO 6059 4 48.1 3.95 БДС ISO 7890-3 0.9 7.8 3.95 БДС ISO 6059 0.4 0.64 10.94 БДС EN ISO 8467 0.5 8.49 5.54 БДС EN ISO 5814 0.3 33.3 3 ВВЛМ 1009/2010 12.5 12.9 0.78 БДС 17.1.4.01/1977 0.1 0.259 10.04 БДС EN ISO 10304-1 0.1 12.8 6.25 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив Ловеч Ловеч Гостиня BG1G00000K1MP325 8859 Гостиня, Др Гостинка - ВиК Ловеч 2020/02/13   8.03 0.27 БДС EN ISO 10523/2012 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 650 1 БДС EN 27888/2000 15 61.3 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 74 3 БДС EN ISO 14911/2000 1 59.4 5 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 9.4 2.88 БДС ISO 6059/2002 0.4 4.9 5.5 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 19.4 6.19 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 9.8 1.09 БДС17.1.4.01/1977 0.1 17.4 10 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив Ловеч Ловеч Гостиня BG1G00000K1MP325 8859 Гостиня, Др Гостинка - ВиК Ловеч 2020/10/12   7.34 0.27 БДС EN ISO 10523/2012 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 623 1 БДС EN 27888/2000 15 167 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 13.6 3 БДС EN ISO 14911/2000 1 9.4 5 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 9.5 2.9 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.95 15 БДС EN ISO 8467/2001 0.6 6.4 5.5 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 25.1 6 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 19.3 1 БДС17.1.4.01/1977 0.16 24 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 5.5 10 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив Ловеч Ловеч Гостиня BG1G00000K1MP325 8859 Гостиня, Др Гостинка - ВиК Ловеч 2020/12/08   3 5 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1
Дунавски район BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив Ловеч Угърчин Орляне BG1G00000K1MP445 1058 Орляне, ШК - Община Угърчин 2020/07/29   7.2 0.28 БДС EN ISO 10523/2012 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 796 1 БДС EN 27888/2000 15 6.4 4 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 18.1 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 0.7 БДС EN ISO 9963-1/2000 0.7 22 3 БДС EN ISO 14911/2000 1 19 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 15.5 5 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 2.7 2.9 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.76 15 БДС EN ISO 8467/2001 0.6 3.7 5.5 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 52 6 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 18.1 1 БДС17.1.4.01/1977 0.15 24 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 298 2 БДС EN ISO 9963-1/2000 25 13.1 10 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G00000K1040 Карстови води в Ловеч-Търновския масив Ловеч Угърчин Орляне BG1G00000K1MP445 1058 Орляне, ШК - Община Угърчин 2020/10/19   7.3 0.27 БДС EN ISO 10523/2012 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 830 1 БДС EN 27888/2000 15 3.3 4 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 72.6 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 0.7 БДС EN ISO 9963-1/2000 0.7 43.1 3 БДС EN ISO 14911/2000 1 18.6 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 18.8 5 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 7.2 2.9 БДС ISO 6059/2002 0.4 1.07 15 БДС EN ISO 8467/2001 0.6 5.2 5.5 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 348.1 6 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 15 1 БДС17.1.4.01/1977 0.35 24 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 432 2 БДС EN ISO 9963-1/2000 25 38.3 10 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G00000K2038 Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър София Драгоман Калотина BG1G00000K2MP403 9023 Калотина, ТК1 Шел-Калотина 2020/01/20   7.4 3.78 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.1 БДС ISO 7150/1/2002 0.1 882 5.9 БДС EN 27888/2000 1.3 91 2.2 БДС EN ISO 14911/2002 1 34.7 2.02 БДС EN ISO 14911/2002 1 25.9 3.09 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 7.4 5.41 БДС ISO 6059/2002 0.4 5.16 6.78 БДС EN ISO 5814/2012 0.32 39 2.56 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 10.9 2.75 БДС17.1.4.01/1977 45 2.22 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G00000K2038 Пукнатинни води в района на р.Ерма и р.Искър София Сливница Алдомировци BG1G00000K2MP444 1057 Алдомировци, ТК1 Огняново - К-Алдомировци,Сливница 2020/10/01   7.01 3.28 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.1 БДС ISO 7150/1/2002 0.1 666 5.86 БДС EN 27888/2000 15.1 1.9 5.26 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 121 3.31 БДС EN ISO 14911/2002 1 8.8 3.41 БДС EN ISO 14911/2002 1 19.7 3.05 БДС EN ISO 14911/2002 1 16.5 3.03 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 6.7 4.48 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.5 БДС EN ISO 8467/2001 0.5 6.45 6.82 БДС EN ISO 5814/2012 0.32 35 2.88 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 12.3 2.44 БДС17.1.4.01/1977 0.28 14.29 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 363 14.05 БДС EN ISO 9963 - 1/2000 24 12.6 3.17 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G00000K2039 Карстови води в Горно-Малинския масив София Горна Малина Байлово BG1G00000K2MP211 8409 Байлово, КИ "Извора"- ПС "Байлово" 2020/01/22   7.29 3.7 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.1 БДС ISO 7150/1/2002 0.1 648 5.86 БДС EN 27888/2000 1.3 83 2.41 БДС EN ISO 14911/2002 1 41 2.44 БДС EN ISO 14911/2002 1 14.6 2.74 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 7.5 5.33 БДС ISO 6059/2002 0.4 8.19 4.64 БДС EN ISO 5814/2012 0.32 19.5 3.08 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 11.4 2.63 БДС17.1.4.01/1977 2.9 6.9 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G00000K2039 Карстови води в Горно-Малинския масив София Горна Малина Негушево BG1G00000K2MP410 9031 Негушево, ТК 1 Негушево - ВиК София 2020/10/12   7.28 3.71 БДС EN ISO 10523/2012 2 855 5.85 БДС EN 27888/2000 15.1 17.3 1.73 БДС17.1.4.01/1977
Дунавски район BG1G00000K2039 Карстови води в Горно-Малинския масив София Елин Пелин Елешница BG1G00000K2MP411 9032 Елешница, ТК - Петрол, Елешница, Елин Пелин 2020/01/27   7.33 3.68 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.1 БДС ISO 7150/1/2002 0.1 760 5.92 БДС EN 27888/2000 1.3 78 2.56 БДС EN ISO 14911/2002 1 26 1.92 БДС EN ISO 14911/2002 1 31 3.23 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 6 5 БДС ISO 6059/2002 0.4 7.27 6.74 БДС EN ISO 5814/2012 0.32 41 2.44 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 9.3 3.23 БДС17.1.4.01/1977 116 3.45 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G00000K2039 Карстови води в Горно-Малинския масив София Елин Пелин Елешница BG1G00000K2MP411 9032 Елешница, ТК - Петрол, Елешница, Елин Пелин 2020/08/19   6.94 3.75 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.1 БДС ISO 7150/1/2002 0.1 812 5.91 БДС EN 27888/2000 1.3 82 7.32 БДС ISO 6058/2002 5 28 10.71 БДС ISO 6059/2002 4 29 3.45 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 6.4 4.69 БДС ISO 6059/2002 0.4 8.02 4.61 БДС EN ISO 5814/2012 0.32 41 2.44 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 21 1.43 БДС17.1.4.01/1977 0.28 14.29 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 138 2.9 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G00000N1035 Порови води в Неогена - район Русе - Силистра Силистра Силистра Сребърна BG1G00000N1MP192 8405 Сребърна, ДР-МП 44 2020/08/31   7.1 0.56 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 891 4.04 БДС EN 27888 1.2 99.6 4.32 БДС ISO 6058 4 38.7 4.65 БДС ISO 6059 4 29 4.83 БДС ISO 7890-3 0.18 4.1 3.93 БДС ISO 6059 0.2 1.47 14.97 БДС EN ISO 8467 0.5 5.65 5.49 БДС EN ISO 5814 0.3 36.1 3.05 ВВЛМ 1009/2010 12.5 18.1 1.1 БДС 17.1.4.01 1 0.1 ВВЛМ 1010/2010 0.1 22.6 3.1 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G00000N1035 Порови води в Неогена - район Русе - Силистра Русе Сливо поле Малко Враново BG1G00000N1MP340 8921 Малко Враново, дренаж "Миджеран - ВиК Русе- ВС" 2020/08/11   7.28 0.55 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 757 3.96 БДС EN 27888 1.2 1.1 6.36 БДС ISO 9964-3/2002 0.2 72.7 4.26 БДС ISO 6058 5 24 БДС EN ISO 9963-1 24 49 4.69 БДС ISO 6059 4 39 5.64 БДС ISO 9964-3/2002 0.5 23 4.78 БДС ISO 7890-3 0.18 3.8 3.92 БДС ISO 6059 0.2 0.8 11.25 БДС EN ISO 8467 0.5 5.28 5.49 БДС EN ISO 5814 0.3 26.5 3.4 ВВЛМ 1009/2010 12.5 17.3 1.16 БДС 17.1.4.01 1 0.1 ВВЛМ 1010/2010 0.1 500 2 БДС EN ISO 9963-1 24 15.2 5.92 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G00000N1035 Порови води в Неогена - район Русе - Силистра Русе Сливо поле Малко Враново BG1G00000N1MP340 8921 Малко Враново, дренаж "Миджеран - ВиК Русе- ВС" 2020/11/16   7.45 0.54 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 882 3.97 БДС EN 27888 1.2 1.31 6.11 БДС ISO 9964-3/2002 0.2 68.5 4.23 БДС ISO 6058 5 24 БДС EN ISO 9963-1 24 52.1 4.61 БДС ISO 6059 4 37.6 5.69 БДС ISO 9964-3/2002 0.5 16.8 4.76 БДС ISO 7890-3 0.18 3.9 3.9 БДС ISO 6059 0.2 0.5 БДС EN ISO 8467 0.5 6.94 5.48 БДС EN ISO 5814 0.3 31.2 3.21 ВВЛМ 1009/2010 12.5 14.2 1.41 БДС 17.1.4.01 1 0.1 ВВЛМ 1010/2010 0.1 504 1.98 БДС EN ISO 9963-1 24 15.3 5.88 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G00000N1035 Порови води в Неогена - район Русе - Силистра Русе Русе Николово BG1G00000N1MP408 9028 Николово, Др Демирев бряст - ПС Лесопарка-ВиК-Русе 2020/08/11   7.28 0.55 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 835 3.95 БДС EN 27888 1.2 0.871 6.08 БДС ISO 9964-3/2002 0.2 87.6 4.34 БДС ISO 6058 5 24 БДС EN ISO 9963-1 24 48.9 4.7 БДС ISO 6059 4 33.5 5.67 БДС ISO 9964-3/2002 0.5 42.3 4.73 БДС ISO 7890-3 0.18 4.2 4.06 БДС ISO 6059 0.2 0.58 10.34 БДС EN ISO 8467 0.5 5.69 5.45 БДС EN ISO 5814 0.3 15.6 2.56 ВВЛМ 1009/2010 12.5 17.1 1.17 БДС 17.1.4.01 1 0.11 9.09 ВВЛМ 1010/2010 0.1 537 2.05 БДС EN ISO 9963-1 24 14.4 6.25 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G00000N1035 Порови води в Неогена - район Русе - Силистра Русе Русе Николово BG1G00000N1MP408 9028 Николово, Др Демирев бряст - ПС Лесопарка-ВиК-Русе 2020/11/16   7.32 0.55 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 915 4.04 БДС EN 27888 1.2 2.42 6.2 БДС ISO 9964-3/2002 0.2 89.2 4.26 БДС ISO 6058 5 24 БДС EN ISO 9963-1 24 46.4 4.53 БДС ISO 6059 4 43 5.58 БДС ISO 9964-3/2002 0.5 41.3 4.6 БДС ISO 7890-3 0.18 4.1 3.87 БДС ISO 6059 0.2 0.5 БДС EN ISO 8467 0.5 6.87 5.53 БДС EN ISO 5814 0.3 13.2 2.27 ВВЛМ 1009/2010 12.5 12.8 1.56 БДС 17.1.4.01 1 0.1 ВВЛМ 1010/2010 0.1 541 1.66 БДС EN ISO 9963-1 24 11.2 6.25 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G00000N1035 Порови води в Неогена - район Русе - Силистра Русе Русе Русе BG1G00000N1MP439 1053 Русе, Др Извор дере-ВиК Русе-ВС Ср.Кула 2020/08/12   7.55 0.54 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 904 3.98 БДС EN 27888 1.2 0.713 7.29 БДС ISO 9964-3/2002 0.2 81.2 4.31 БДС ISO 6058 5 24 БДС EN ISO 9963-1 24 44.4 4.73 БДС ISO 6059 4 68 5.88 БДС ISO 9964-3/2002 0.5 14.5 4.83 БДС ISO 7890-3 0.18 3.9 3.9 БДС ISO 6059 0.2 0.5 БДС EN ISO 8467 0.5 5.58 5.56 БДС EN ISO 5814 0.3 20.9 3.35 ВВЛМ 1009/2010 12.5 15.1 1.32 БДС 17.1.4.01 1 0.1 ВВЛМ 1010/2010 0.1 591 2.03 БДС EN ISO 9963-1 24 17.5 5.71 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G00000N1035 Порови води в Неогена - район Русе - Силистра Русе Русе Русе BG1G00000N1MP439 1053 Русе, Др Извор дере-ВиК Русе-ВС Ср.Кула 2020/11/24   7.23 0.55 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 1034 3.58 БДС EN 27888 1.2 0.794 7.05 БДС ISO 9964-3/2002 0.2 81.8 4.28 БДС ISO 6058 5 24 БДС EN ISO 9963-1 24 44.7 4.7 БДС ISO 6059 4 71.6 5.73 БДС ISO 9964-3/2002 0.5 14 4.29 БДС ISO 7890-3 0.18 3.9 3.87 БДС ISO 6059 0.2 0.78 10.26 БДС EN ISO 8467 0.5 7.72 5.44 БДС EN ISO 5814 0.3 19.5 3.08 ВВЛМ 1009/2010 12.5 13 1.54 БДС 17.1.4.01 1 0.1 ВВЛМ 1010/2010 0.1 616 1.95 БДС EN ISO 9963-1 24 15.7 3.18 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G00000N2034 Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия Монтана Вълчедръм Септемврийци BG1G00000N2MP189 8403 Септемврийци, ТК 2020/03/11   7.15 0.98 БДС EN ISO 10523/2012 0.03 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 962 1.98 БДС EN 27888 14 108 1.85 БДС ISO 6058 5 62 3.23 БДС ISO 6059 4 85 3.53 БДС EN ISO 10304-1 0.1 8.4 2.38 БДС ISO 6059 0.4 6.8 5.88 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 25 4 БДС EN ISO 10304-1/1995 1 11.2 2.68 БДС17.1.4.01/1977 0.3 8.2 9.76 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G00000N2034 Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия Монтана Вълчедръм Септемврийци BG1G00000N2MP189 8403 Септемврийци, ТК 2020/08/26   81 7.41 БДС ISO 7890-3 0.2
Дунавски район BG1G00000N2034 Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия Монтана Вълчедръм Септемврийци BG1G00000N2MP189 8403 Септемврийци, ТК 2020/11/03   7.29 0.96 БДС EN ISO 10523/2012 0.03 0.1 БДС EN ISO 14911 0.1 970 1.96 БДС EN 27888 14 0.5 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 92 5.43 БДС EN ISO 14911/2002 1 42 4.76 БДС EN ISO 14911/2002 1 51 5.88 БДС EN ISO 14911/2002 1 54 3.7 БДС EN ISO 10304-1 0.1 8 2.5 БДС ISO 6059 0.4 3.2 6.25 БДС EN ISO 8467/2001 1.1 7.6 5.26 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 21 4.76 БДС EN ISO 10304-1/1995 1 15 2 БДС17.1.4.01/1977 0.3 0.646 6.97 БДС EN ISO 10304-1 0.1 6.2 4.84 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G00000N2034 Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия Враца Бяла Слатина Бяла Слатина BG1G00000N2MP190 0247 Бяла Слатина, ТК 2 ПС"Подем" 2020/08/12   29.3 5.12 БДС EN ISO 10304-1 0.1
Дунавски район BG1G00000N2034 Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия Враца Бяла Слатина Бяла Слатина BG1G00000N2MP190 0247 Бяла Слатина, ТК 2 ПС"Подем" 2020/11/10   7.16 0.56 БДС EN ISO 10523 2 0.168 8.93 БДС EN ISO 14911 0.1 983 0.41 БДС EN 27888 1.32 11.3 5.31 БДС EN ISO 14911/2005 0.5 95.8 8.04 БДС EN ISO 14911 1 35.2 5.11 БДС EN ISO 14911 1 84.3 7 БДС EN ISO 14911/2005 1 0.16 8.86 БДС EN ISO 10304-1 0.1 7.7 3.9 БДС ISO 6059/2002 0.4 0 БДС EN ISO 8467/2001 1.1 3.41 0.59 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 34.7 4.9 БДС EN ISO 10304-1 1 14 0.71 БДС 17.1.4.01 0.608 10.03 БДС EN ISO 10304-1 0.1 15.4 5.19 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G00000N2034 Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия Монтана Якимово Якимово BG1G00000N2MP404 9025 Якимово, ТК1 - ВиК Монтана - Якимово 2020/11/03   6.75 1.04 БДС EN ISO 10523/2012 0.03 0.1 БДС EN ISO 14911 0.1 754 1.99 БДС EN 27888 14 133 5.26 БДС EN ISO 14911/2002 1 24 4.17 БДС EN ISO 14911/2002 1 12 8.33 БДС EN ISO 10304-1 0.1 8.6 2.33 БДС ISO 6059 0.4 3 6.67 БДС EN ISO 8467/2001 1.1 7.6 5.26 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 39 5.13 БДС EN ISO 10304-1/1995 1 14.6 2.05 БДС17.1.4.01/1977 0.3 0.578 7.09 БДС EN ISO 10304-1 0.1 14 7.14 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G00000N2034 Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия Монтана Брусарци Василовци BG1G00000N2MP405 9026 Василовци, ТК1 - ВиК Монтана - Василовци 2020/11/03   7.03 1 БДС EN ISO 10523/2012 0.03 0.1 БДС EN ISO 14911 0.1 492 2.03 БДС EN 27888 14 98 5.1 БДС EN ISO 14911/2002 1 19 5.26 БДС EN ISO 14911/2002 1 4.9 6.12 БДС EN ISO 10304-1 0.1 6.5 1.54 БДС ISO 6059 0.4 3.4 5.88 БДС EN ISO 8467/2001 1.1 7.5 5.33 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 40 5 БДС EN ISO 10304-1/1995 1 15.5 1.94 БДС17.1.4.01/1977 0.3 0.283 11.66 БДС EN ISO 10304-1 0.1 18 5.56 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G00000N2034 Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия Монтана Бойчиновци Мадан BG1G00000N2MP406 9027 Мадан, ШК - ВиК Монтана-Мадан 2020/08/26   7.69 1.04 БДС EN ISO 10523/2012 0.03 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 820 1.95 БДС EN 27888 14 73 9.59 БДС EN ISO 14911/2002 1 78 10.26 БДС EN ISO 14911/2002 1 47 6.38 БДС ISO 7890-3 0.2 10.1 4.95 БДС ISO 6059 0.4 2.8 7.14 БДС EN ISO 8467/2001 1.1 7.6 5.26 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 41 14.63 БДС EN ISO 10304-1/1995 1 21 1.43 БДС17.1.4.01/1977 0.3 1.22 9.84 БДС EN ISO 10304-1 0.1 9.7 9.28 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G00000N2034 Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия Монтана Бойчиновци Мадан BG1G00000N2MP406 9027 Мадан, ШК - ВиК Монтана-Мадан 2020/11/03   7.07 0.99 БДС EN ISO 10523/2012 0.03 0.1 БДС EN ISO 14911 0.1 815 1.96 БДС EN 27888 14 104 5.77 БДС EN ISO 14911/2002 1 54 5.56 БДС EN ISO 14911/2002 1 13 7.69 БДС EN ISO 10304-1 0.1 9.6 2.08 БДС ISO 6059 0.4 1.8 5.56 БДС EN ISO 8467/2001 1.1 7.4 5.41 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 41 4.88 БДС EN ISO 10304-1/1995 1 14.4 2.08 БДС17.1.4.01/1977 0.3 0.24 11.67 БДС EN ISO 10304-1 0.1 6.7 4.48 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G00000N2034 Порови води в Неогена - Ломско-Плевенска депресия Монтана Медковец Сливовик BG1G00000N2MP438 1052 Сливовик , ТК1-ВиК Монтана 2020/11/03   7.03 1 БДС EN ISO 10523/2012 0.03 0.1 БДС EN ISO 14911 0.1 461 1.95 БДС EN 27888 14 0.5 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 82 4.88 БДС EN ISO 14911/2002 1 43 4.65 БДС EN ISO 14911/2002 1 11 9.09 БДС EN ISO 14911/2002 1 10 10 БДС EN ISO 10304-1 0.1 7.6 1.32 БДС ISO 6059 0.4 2.4 8.33 БДС EN ISO 8467/2001 1.1 7.3 5.48 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 14 7.14 БДС EN ISO 10304-1/1995 1 14.5 2.07 БДС17.1.4.01/1977 0.3 0.186 11.83 БДС EN ISO 10304-1 0.1 315 6.03 БДС EN ISO 9963 - 1 0.4 7.3 4.11 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G00000NQ029 Порови води в Неоген-Кватернера - р. Нишава София Драгоман Цацаровци BG1G00000NQMP139 8440 Цацаровци, дренаж "Щървляк" ПС 2020/01/29   7.99 3.75 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.1 БДС ISO 7150/1/2002 0.1 525 5.9 БДС EN 27888/2000 1.3 70 2.86 БДС EN ISO 14911/2002 1 17.6 2.27 БДС EN ISO 14911/2002 1 0.89 3.37 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 5 6 БДС ISO 6059/2002 0.4 1.1 БДС EN ISO 8467/2001 1.1 6.64 6.78 БДС EN ISO 5814/2012 0.32 43 2.33 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 7.1 4.23 БДС17.1.4.01/1977 4.8 6.25 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G00000NQ030 Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина София Елин Пелин Елин Пелин BG1G00000NQMP161 8442 Елин Пелин, ТК "Разсадника" - ВС "Требежо" 2020/02/20   6.91 3.76 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.1 БДС ISO 7150/1/2002 0.1 475 5.89 БДС EN 27888/2000 1.3 51 1.96 БДС EN ISO 14911/2002 1 17.6 2.27 БДС EN ISO 14911/2002 1 25.5 2.75 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 4 5 БДС ISO 6059/2002 0.4 1.1 БДС EN ISO 8467/2001 1.1 7.01 6.85 БДС EN ISO 5814/2012 0.32 49 2.04 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 11.3 2.65 БДС17.1.4.01/1977 33 3.03 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G00000NQ030 Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина София (столица) Столична Нови Искър BG1G00000NQMP166 0003 Нови Искър, ТК, Керамична фабрика 2020/02/17   7.49 3.74 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.1 БДС ISO 7150/1/2002 0.1 1583 5.87 БДС EN 27888/2000 1.3 188 2.66 БДС EN ISO 14911/2002 1 52 1.92 БДС EN ISO 14911/2002 1 23.3 3 БДС ISO 10304 - 1/2009 0.1 13.7 5.11 БДС ISO 6059/2002 0.4 1.8 11.11 БДС EN ISO 8467/2001 1.1 7.09 6.63 БДС EN ISO 5814/2012 0.32 351 2.85 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 10.7 2.8 БДС17.1.4.01/1977 129 3.1 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G00000NQ030 Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина София (столица) Столична Кубратово BG1G00000NQMP285 8852 Кубратово, ТК - ГПСОВ 2020/01/27   6.98 3.72 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.2 10 БДС ISO 7150/1/2002 0.1 835 5.87 БДС EN 27888/2000 1.3 94 2.13 БДС EN ISO 14911/2002 1 24.4 2.05 БДС EN ISO 14911/2002 1 0.16 18.75 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 6.7 4.48 БДС ISO 6059/2002 0.4 2.6 11.54 БДС EN ISO 8467/2001 1.1 3.64 6.87 БДС EN ISO 5814/2012 0.32 118 2.54 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 12.7 2.36 БДС17.1.4.01/1977 52 3.85 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G00000NQ030 Порови води в Неоген-Кватернера - Софийска долина София (столица) Столична Кубратово BG1G00000NQMP285 8852 Кубратово, ТК - ГПСОВ 2020/10/12   6.76 3.7 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.2 10 БДС ISO 7150/1/2002 0.1 803 5.85 БДС EN 27888/2000 15.1 0.87 3.45 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 5.45 6.79 БДС EN ISO 5814/2012 0.32 102 2.94 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 14.9 2.01 БДС17.1.4.01/1977 0.5 14 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 51 3.92 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G00000NQ031 Порови води в Неоген-Кватернера - Самоковска долина София Самоков Самоков BG1G00000NQMP164 8443 Самоков, ШК - Николай Пенев 2020/01/27   6.85 3.65 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.1 БДС ISO 7150/1/2002 0.1 498 5.82 БДС EN 27888/2000 1.3 61 3.28 БДС EN ISO 14911/2002 1 10.3 1.94 БДС EN ISO 14911/2002 1 10.9 2.75 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 3.9 5.13 БДС ISO 6059/2002 0.4 2.1 14.29 БДС EN ISO 8467/2001 1.1 6.95 6.62 БДС EN ISO 5814/2012 0.32 39 2.56 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 10.4 2.88 БДС17.1.4.01/1977 27.8 2.88 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G00000NQ031 Порови води в Неоген-Кватернера - Самоковска долина София Самоков Самоков BG1G00000NQMP164 8443 Самоков, ШК - Николай Пенев 2020/08/27   6.55 3.66 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.1 БДС ISO 7150/1/2002 0.1 480 5.83 БДС EN 27888/2000 1.3 60 3.33 БДС EN ISO 14911/2002 1 10.6 2.83 БДС EN ISO 14911/2002 1 21 2.86 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 3.9 5.13 БДС ISO 6059/2002 0.4 2.1 14.29 БДС EN ISO 8467/2001 1.1 6.27 6.54 БДС EN ISO 5814/2012 0.32 30 3.33 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 14.9 2.01 БДС17.1.4.01/1977 25 4 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G00000NQ032 Порови води в Неоген-Кватернера - Знеполска долина Перник Трън Трън BG1G00000NQMP339 8919 Трън, ШК - Трън - стара ПС 2020/09/11   7.48 3.88 БДС EN ISO 10523/2012 2 471 5.94 БДС EN 27888/2000 1.3 14.7 2.04 БДС17.1.4.01/1977
Дунавски район BG1G00000NQ032 Порови води в Неоген-Кватернера - Знеполска долина Перник Трън Трън BG1G00000NQMP339 8919 Трън, ШК - Трън - стара ПС 2020/11/23   7.33 3.68 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.1 БДС ISO 7150/1/2002 0.1 635 6.14 БДС EN 27888/2000 15.1 15.9 3.14 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 5.93 6.75 БДС EN ISO 5814/2012 0.32 33 3.03 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 11.4 2.63 БДС17.1.4.01/1977 0.12 16.67 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 4.3 6.98 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G00000NQ032 Порови води в Неоген-Кватернера - Знеполска долина Перник Трън Забел BG1G00000NQMP452 9024 Забел, Др, "Над хановете",Забел, ВиК Перник 2020/09/11   7.04 3.69 БДС EN ISO 10523/2012 2 453 6.18 БДС EN 27888/2000 1.3 14.5 2.07 БДС17.1.4.01/1977
Дунавски район BG1G00000QP027 Порови води в Кватернера - Врачански пороен конус Враца Враца Враца BG1G00000QPMP137 8438 Враца, ТК "Лалов и Вачев" 2020/11/11   7.38 0.54 БДС EN ISO 10523 2 0 БДС EN ISO 14911 0.1 567 0.35 БДС EN 27888 1.32 31 5.16 БДС EN ISO 10304-1 0.1 7.68 0.65 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 7.38 8.94 БДС EN ISO 10304-1 1 12.5 0.8 БДС 17.1.4.01 0 БДС EN ISO 10304-1 0.1 26.8 4.85 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G00000QP027 Порови води в Кватернера - Врачански пороен конус Враца Враца Враца BG1G00000QPMP400 9022 Враца, ТК4 Стадиона- Община Враца 2020/11/11   7.48 0.53 БДС EN ISO 10523 2 0 БДС EN ISO 14911 0.1 549 0.36 БДС EN 27888 1.32 30.9 4.85 БДС EN ISO 10304-1 0.1 7.72 0.65 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 26.8 4.85 БДС EN ISO 10304-1 1 13 0.77 БДС 17.1.4.01 0 БДС EN ISO 10304-1 0.1 23.9 5.02 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Търговище Попово Попово BG1G0000J3KMP284 0156 Попово, ТК "Картингписта 1" - ПС "Младост" 2020/02/12   7.56 3.97 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 514 3.89 БДС EN 27888/2000 15.4 67.3 2.08 БДС ISO 6058/2002 2 24 БДС EN ISO 9963-1/2000 24 35.7 3.92 БДС ISO 6059/2002 2 12.2 3.28 БДС ISO 7890-3/1998 0.04 6.3 1.27 БДС ISO 6059/2002 0.2 0.5 БДС EN ISO 8467/2001 0.5 5 4 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 41.5 2.89 ВВЛМ 1009/2010 1.25 21.4 1.36 БДС 17.1.4.01/1977 352 1.7 БДС EN ISO 9963-1/2000 24 10.1 8.91 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Търговище Попово Попово BG1G0000J3KMP284 0156 Попово, ТК "Картингписта 1" - ПС "Младост" 2020/11/18   8.04 0.25 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 556 0.72 БДС EN 27888/2000 1.31 2.66 4.89 БДС EN ISO 14911/2002 0.1 71 1.41 БДС ISO 6058/2002 2 24 БДС EN ISO 9963-1/2000 24 17 5.88 БДС ISO 6059/2002 2 17.71 1.02 БДС EN ISO 14911/2002 0.1 2.43 3.7 БДС ISO 7890-3/1998 0.04 4.9 1.21 БДС ISO 6059/2002 0.2 0.5 БДС EN ISO 8467/2001 0.5 3.2 6.25 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 10.8 2.78 ВВЛМ 1009/2010 1.25 21.6 0.32 БДС 17.1.4.01/1977 0.05 0.24 8.33 ВВЛМ 1010/2010 0.1 348 1.72 БДС EN ISO 9963-1/2000 24 10 10 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Шумен Никола Козлево Цани Гинчево BG1G0000J3KMP303 8874 Цани Гинчево, Тръбен кладенец 2020/02/03   7.79 4.11 БДС EN ISO 10523 2 0.35 14.29 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 338 3.85 БДС EN 27888/2000 15.4 58.8 2.04 БДС ISO 6058/2002 2 24 БДС EN ISO 9963-1/2000 24 14.6 4.11 БДС ISO 6059/2002 2 50 3.6 БДС ISO 7890-3/1998 0.04 4.1 1.21 БДС ISO 6059/2002 0.2 0.5 БДС EN ISO 8467/2001 0.5 9 5.56 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 3.6 25 ВВЛМ 1009/2010 1.25 13.3 1.5 БДС 17.1.4.01/1977 209 7.18 БДС EN ISO 9963-1/2000 24 13.4 8.96 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Шумен Никола Козлево Цани Гинчево BG1G0000J3KMP303 8874 Цани Гинчево, Тръбен кладенец 2020/08/17   0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Шумен Никола Козлево Цани Гинчево BG1G0000J3KMP303 8874 Цани Гинчево, Тръбен кладенец 2020/11/23   7.86 0.25 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 689 0.73 БДС EN 27888/2000 1.31 1.9 10.53 БДС EN ISO 14911/2002 0.1 93 1.08 БДС ISO 6058/2002 2 24 БДС EN ISO 9963-1/2000 24 25 4 БДС ISO 6059/2002 2 16.2 1.23 БДС EN ISO 14911/2002 0.1 16.2 3.7 БДС ISO 7890-3/1998 0.04 6.7 1.2 БДС ISO 6059/2002 0.2 0.5 БДС EN ISO 8467/2001 0.5 8.4 5.95 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 3 26.67 ВВЛМ 1009/2010 1.25 13.3 1.5 БДС 17.1.4.01/1977 0.05 0.1 ВВЛМ 1010/2010 0.1 207 1.93 БДС EN ISO 9963-1/2000 24 10 10 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Добрич Генерал Тошево Кардам BG1G0000J3KMP306 8879 Кардам, Дълбок сондаж- ПС Кардам 2020/11/16   7.61 3.02 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 691 3.04 БДС EN ISO 27888/2000 15 2.84 5.99 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 48 10.42 БДС ISO 6058/2002 5 0 БДС EN ISO 9963-1/2003 36 5.56 БДС ISO 6059/2002 4 57 5.26 БДС EN ISO 14911/2002 1 0.58 9.76 БДС ISO 7890-3/1998 0.18 5.3 5.66 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.5 БДС ЕN ISO 8467/2001 0.5 1.32 5.3 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 38.7 8.01 ВВЛМ 1009/2010 12.5 15.5 5.16 БДС17.1.4.01 0.05 0.2 ВВЛМ 1010/2010 0.2 311 3.54 БДС EN ISO 9963-1/2003 24.4 38.4 11.2 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Добрич Генерал Тошево Росица BG1G0000J3KMP305 8881 Росица, Сондаж 2020/02/20   7.38 2.98 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.013 БДС ISO 7150-1 0.013 836 2.03 БДС EN ISO 27888/2000 15 1.53 4.58 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 57 10.53 БДС ISO 6058/2002 5 0 БДС EN ISO 9963-1/2003 40 5 БДС ISO 6059/2002 4 77.5 5.81 БДС EN ISO 14911/2002 1 15.9 9.43 БДС ISO 7890-3/1998 0.18 6.1 6.56 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.6 БДС ЕN ISO 8467/2001 0.6 5.65 5.49 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 27.7 3.97 ВВЛМ 1009/2010 12.5 13.9 5.76 БДС17.1.4.01 0.05 470 3.62 БДС EN ISO 9963-1/2003 24.4 23.4 2.14 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Добрич Генерал Тошево Росица BG1G0000J3KMP305 8881 Росица, Сондаж 2020/12/14   7.5 2.93 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 834 2.04 БДС EN ISO 27888/2000 15 2.44 11.07 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 69 10.14 БДС ISO 6058/2002 5 0 БДС EN ISO 9963-1/2003 54 5.56 БДС ISO 6059/2002 4 81 4.94 БДС EN ISO 14911/2002 1 23.1 9.52 БДС ISO 7890-3/1998 0.18 8 12.5 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.5 БДС ЕN ISO 8467/2001 0.5 7.26 5.51 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 14.6 10.96 ВВЛМ 1009/2010 12.5 11.9 5.04 БДС17.1.4.01 0.05 0.22 13.64 ВВЛМ 1010/2010 0.2 476 3.57 БДС EN ISO 9963-1/2003 24.4 32 12.5 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Търговище Попово Попово BG1G0000J3KMP418 9038 Попово, ТК Братя Томови - Попово 2020/08/24   7.53 0.27 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 880 1.36 БДС EN 27888/2000 1.31 1.5 13.33 БДС EN ISO 14911/2002 0.1 94 1.06 БДС ISO 6058/2002 2 24 БДС EN ISO 9963-1/2000 24 52.2 1.72 БДС ISO 6059/2002 2 20 5 БДС EN ISO 14911/2002 0.1 17.3 3.47 БДС ISO 7890-3/1998 0.04 9 1.23 БДС ISO 6059/2002 0.2 0.5 БДС EN ISO 8467/2001 0.5 6.9 5.8 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 16.5 3.03 ВВЛМ 1009/2010 1.25 20.3 0.99 БДС 17.1.4.01/1977 0.05 0.1 ВВЛМ 1010/2010 0.1 422 1.66 БДС EN ISO 9963-1/2000 24 12 8.33 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Търговище Попово Попово BG1G0000J3KMP418 9038 Попово, ТК Братя Томови - Попово 2020/11/18   7.85 0.25 БДС EN ISO 10523 2 0.15 13.33 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 923 0.65 БДС EN 27888/2000 1.31 1.06 11.32 БДС EN ISO 14911/2002 0.1 74 2.7 БДС ISO 6058/2002 2 24 БДС EN ISO 9963-1/2000 24 60 1.67 БДС ISO 6059/2002 2 18.6 0.97 БДС EN ISO 14911/2002 0.1 44 4.55 БДС ISO 7890-3/1998 0.04 8.6 1.16 БДС ISO 6059/2002 0.2 0.5 БДС EN ISO 8467/2001 0.5 8.2 6.1 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 8.5 2.35 ВВЛМ 1009/2010 1.25 13.3 1.5 БДС 17.1.4.01/1977 0.05 0.31 9.68 ВВЛМ 1010/2010 0.1 416 1.68 БДС EN ISO 9963-1/2000 24 11 9.09 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Варна Вълчи дол Брестак BG1G0000J3KMP419 9039 Брестак, Р180х - Свинекомплекс Брестак - Брестак 2020/07/29   7.52 3.06 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.013 БДС ISO 7150-1 0.013 744 2.02 БДС EN ISO 27888/2000 15 1.5 13.33 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 59 10.17 БДС ISO 6058/2002 5 0 БДС EN ISO 9963-1/2003 51 5.88 БДС ISO 6059/2002 4 22 4.55 БДС EN ISO 14911/2002 1 21 9.52 БДС ISO 7890-3/1998 0.18 7.1 5.63 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.53 11.32 БДС ЕN ISO 8467/2001 0.5 8.52 5.52 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 10 17 БДС EN ISO 10304-1 1 14.7 6.12 БДС17.1.4.01 0.05 0.37 13.51 ВВЛМ 1010/2010 0.2 409 3.42 БДС EN ISO 9963-1/2003 24.4 18.2 2.2 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Варна Вълчи дол Брестак BG1G0000J3KMP419 9039 Брестак, Р180х - Свинекомплекс Брестак - Брестак 2020/12/07   7.64 3.01 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 691 2.03 БДС EN ISO 27888/2000 15 2.68 5.97 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 98 10.2 БДС ISO 6058/2002 5 0 БДС EN ISO 9963-1/2003 35 5.71 БДС ISO 6059/2002 4 23 4.35 БДС EN ISO 14911/2002 1 34.5 9.57 БДС ISO 7890-3/1998 0.18 7.7 6.49 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.5 БДС ЕN ISO 8467/2001 0.5 8.07 5.45 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 9.98 6 БДС EN ISO 10304-1 1 11.8 5.08 БДС17.1.4.01 0.05 0.2 ВВЛМ 1010/2010 0.2 519 3.47 БДС EN ISO 9963-1/2003 24.4 16 12.5 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Силистра Силистра Професор Иширково BG1G0000J3KMP420 9040 Професор Иширково,ТК1-ВиК Силистра- Проф. Иширково 2020/02/11   7.39 0.54 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 1276 3.61 БДС EN 27888 1.2 2.36 5.93 БДС ISO 9964-3/2002 0.5 154 4.55 БДС ISO 6058 5 24 БДС EN ISO 9963-1 24 63 4.6 БДС ISO 6059 4 28 5.71 БДС ISO 9964-3/2002 1 234 4.7 БДС ISO 7890-3 0.18 6.4 4.05 БДС ISO 6059 0.2 0.67 10.45 БДС EN ISO 8467 0.5 5.05 5.54 БДС EN ISO 5814 0.3 21.5 3.26 ВВЛМ 1009/2010 12.5 13 1.54 БДС 17.1.4.01 1 518 1.93 БДС EN ISO 9963-1 24 49 3.06 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Силистра Силистра Професор Иширково BG1G0000J3KMP420 9040 Професор Иширково,ТК1-ВиК Силистра- Проф. Иширково 2020/08/24   7.38 0.54 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 1079 3.61 БДС EN 27888 1.2 1.95 6.15 БДС ISO 9964-3/2002 0.2 128 3.91 БДС ISO 6058 5 24 БДС EN ISO 9963-1 24 51.3 4.68 БДС ISO 6059 4 24.8 6.05 БДС ISO 9964-3/2002 0.5 141 4.26 БДС ISO 7890-3 0.18 5.3 3.77 БДС ISO 6059 0.2 0.54 11.11 БДС EN ISO 8467 0.5 5.94 5.56 БДС EN ISO 5814 0.3 21.9 3.2 ВВЛМ 1009/2010 12.5 14.8 1.35 БДС 17.1.4.01 1 0.1 ВВЛМ 1010/2010 0.1 504 6.35 БДС EN ISO 9963-1 24 39.4 3.05 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Силистра Силистра Професор Иширково BG1G0000J3KMP420 9040 Професор Иширково,ТК1-ВиК Силистра- Проф. Иширково 2020/11/25   7.15 0.56 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 982 3.97 БДС EN 27888 1.2 1.39 7.19 БДС ISO 9964-3/2002 0.2 116 4.31 БДС ISO 6058 5 24 БДС EN ISO 9963-1 24 35.6 4.49 БДС ISO 6059 4 22.7 5.73 БДС ISO 9964-3/2002 0.5 74.8 4.68 БДС ISO 7890-3 0.18 4.4 3.9 БДС ISO 6059 0.2 0.65 10.77 БДС EN ISO 8467 0.5 7.15 5.45 БДС EN ISO 5814 0.3 15.5 2.58 ВВЛМ 1009/2010 12.5 13.3 1.5 БДС 17.1.4.01 1 0.1 ВВЛМ 1010/2010 0.1 491 2.04 БДС EN ISO 9963-1 24 21.5 2.79 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Добрич Добрич-селска Карапелит BG1G0000J3KMP455 9184 Карапелит, ТК-Клас олио 2020/07/29   7.7 2.99 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.013 БДС ISO 7150-1 0.013 795 2.01 БДС EN ISO 27888/2000 15 1.5 13.33 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 60 10 БДС ISO 6058/2002 5 0 БДС EN ISO 9963-1/2003 44 6.82 БДС ISO 6059/2002 4 42 4.76 БДС EN ISO 14911/2002 1 12 10 БДС ISO 7890-3/1998 0.18 6.6 6.06 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.62 11.29 БДС ЕN ISO 8467/2001 0.5 7.62 5.51 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 19.5 4.1 ВВЛМ 1009/2010 12.5 16.6 6.02 БДС17.1.4.01 0.05 0.21 14.29 ВВЛМ 1010/2010 0.2 427 3.51 БДС EN ISO 9963-1/2003 24.4 23.8 2.1 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Добрич Добрич-селска Карапелит BG1G0000J3KMP455 9184 Карапелит, ТК-Клас олио 2020/12/14   7.66 3 БДС EN ISO 10523/2012 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 784 2.04 БДС EN ISO 27888/2000 15 2.23 11.21 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 94 9.57 БДС ISO 6058/2002 5 0 БДС EN ISO 9963-1/2003 68 5.88 БДС ISO 6059/2002 4 44 4.55 БДС EN ISO 14911/2002 1 42 9.76 БДС ISO 7890-3/1998 0.18 10 10 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.5 БДС ЕN ISO 8467/2001 0.5 8.03 5.48 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 13.7 10.95 ВВЛМ 1009/2010 12.5 14.4 4.86 БДС17.1.4.01 0.05 0.2 ВВЛМ 1010/2010 0.2 403 3.47 БДС EN ISO 9963-1/2003 24.4 26 11.54 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Шумен Каолиново Каолиново BG1G0000J3KMP456 9185 Каолиново, ВН-22-ВиК Шумен 2020/08/17   7.7 0.26 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 513 0.78 БДС EN 27888/2000 1.31 1.6 12.5 БДС EN ISO 14911/2002 0.1 86.1 1.05 БДС ISO 6058/2002 2 24 БДС EN ISO 9963-1/2000 24 36 2.78 БДС ISO 6059/2002 2 8.4 5.95 БДС EN ISO 14911/2002 0.1 12.6 3.97 БДС ISO 7890-3/1998 0.04 7.2 1.24 БДС ISO 6059/2002 0.2 0.5 БДС EN ISO 8467/2001 0.5 6.4 6.25 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 2.9 27.59 ВВЛМ 1009/2010 1.25 14.3 0.77 БДС 17.1.4.01/1977 0.05 0.1 ВВЛМ 1010/2010 0.1 442 0.18 БДС EN ISO 9963-1/2000 24 7.4 9.46 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G0000J3K051 Карстови води в Малм-Валанжския басейн Шумен Каолиново Каолиново BG1G0000J3KMP456 9185 Каолиново, ВН-22-ВиК Шумен 2020/11/23   7.58 0.26 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 671 0.75 БДС EN 27888/2000 1.31 1.6 12.5 БДС EN ISO 14911/2002 0.1 77 1.3 БДС ISO 6058/2002 2 24 БДС EN ISO 9963-1/2000 24 39 2.56 БДС ISO 6059/2002 2 8.5 1.53 БДС EN ISO 14911/2002 0.1 10.2 3.92 БДС ISO 7890-3/1998 0.04 7.1 1.27 БДС ISO 6059/2002 0.2 0.5 БДС EN ISO 8467/2001 0.5 8.4 5.95 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 2.2 22.73 ВВЛМ 1009/2010 1.25 12.9 1.55 БДС 17.1.4.01/1977 0.05 0.1 ВВЛМ 1010/2010 0.1 420 1.67 БДС EN ISO 9963-1/2000 24 7 14.29 ISO 9297/1989 5
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Русе Русе Русе BG1G0000K1BMP227 0177 Русе, ЕС1 ПС "Цветница" 2020/02/17   7.44 0.54 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 818 4.03 БДС EN 27888 1.2 80.8 4.33 БДС ISO 6058 5 36.7 4.63 БДС ISO 6059 4 17.7 4.52 БДС ISO 7890-3 0.18 3.5 3.98 БДС ISO 6059 0.2 5.85 5.47 БДС EN ISO 5814 0.3 53.2 3.57 ВВЛМ 1009/2010 12.5 16 1.25 БДС 17.1.4.01 1
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Русе Русе Русе BG1G0000K1BMP227 0177 Русе, ЕС1 ПС "Цветница" 2020/08/12   7.45 0.54 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 845 4.02 БДС EN 27888 1.2 89.6 4.24 БДС ISO 6058 5 35.6 4.49 БДС ISO 6059 4 12.3 4.88 БДС ISO 7890-3 0.18 3.7 4.05 БДС ISO 6059 0.2 0.5 БДС EN ISO 8467 0.5 6.08 5.43 БДС EN ISO 5814 0.3 57.9 3.8 ВВЛМ 1009/2010 12.5 18.2 1.1 БДС 17.1.4.01 1 0.1 ВВЛМ 1010/2010 0.1 32 3.13 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Разград Разград Топчии BG1G0000K1BMP228 0207 Топчии, ШК ПС"Топчии" 2020/02/17   7.42 0.54 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 815 4.05 БДС EN 27888 1.2 106 4.72 БДС ISO 6058 5 32.6 4.6 БДС ISO 6059 4 30.7 4.56 БДС ISO 7890-3 0.18 4 4.03 БДС ISO 6059 0.2 4.23 5.44 БДС EN ISO 5814 0.3 24.3 3.29 ВВЛМ 1009/2010 12.5 13 1.54 БДС 17.1.4.01 1 16.3 3.07 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Разград Разград Топчии BG1G0000K1BMP228 0207 Топчии, ШК ПС"Топчии" 2020/08/06   7.07 0.57 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 818 4.03 БДС EN 27888 1.2 103 3.88 БДС ISO 6058 5 46.3 4.54 БДС ISO 6059 4 46.4 3.88 БДС ISO 7890-3 0.18 4.5 4.04 БДС ISO 6059 0.2 1.1 14.55 БДС EN ISO 8467 0.5 5.31 5.46 БДС EN ISO 5814 0.3 23.1 3.46 ВВЛМ 1009/2010 12.5 15 1.33 БДС 17.1.4.01 1 0.84 9.52 ВВЛМ 1010/2010 0.1 24.9 2.81 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Разград Разград Топчии BG1G0000K1BMP228 0207 Топчии, ШК ПС"Топчии" 2020/11/18   7.45 0.54 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 883 3.96 БДС EN 27888 1.2 113 4.42 БДС ISO 6058 5 34.3 4.66 БДС ISO 6059 4 35.3 4.53 БДС ISO 7890-3 0.18 4.2 4.03 БДС ISO 6059 0.2 0.89 14.61 БДС EN ISO 8467 0.5 6.95 5.47 БДС EN ISO 5814 0.3 21.4 3.27 ВВЛМ 1009/2010 12.5 13.4 1.49 БДС 17.1.4.01 1 0.1 ВВЛМ 1010/2010 0.1 20.4 2.94 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Разград Разград Побит камък BG1G0000K1BMP326 8860 Побит Камък, ТК "Ердуван Чакъров" 2020/02/17   7.39 0.54 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 913 3.94 БДС EN 27888 1.2 103 4.85 БДС ISO 6058 5 49.4 4.66 БДС ISO 6059 4 65.9 4.7 БДС ISO 7890-3 0.18 4.6 3.9 БДС ISO 6059 0.2 8.65 5.43 БДС EN ISO 5814 0.3 12.5 ВВЛМ 1009/2010 12.5 10 2 БДС 17.1.4.01 1 25.5 3.14 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Разград Разград Побит камък BG1G0000K1BMP326 8860 Побит Камък, ТК "Ердуван Чакъров" 2020/08/06   7.11 0.56 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 928 3.99 БДС EN 27888 1.2 107 4.67 БДС ISO 6058 5 44.5 4.72 БДС ISO 6059 4 63.2 3.96 БДС ISO 7890-3 0.18 4.5 4.01 БДС ISO 6059 0.2 1.14 14.91 БДС EN ISO 8467 0.5 6.59 5.46 БДС EN ISO 5814 0.3 12.5 ВВЛМ 1009/2010 12.5 17 1.18 БДС 17.1.4.01 1 0.45 8.89 ВВЛМ 1010/2010 0.1 35.9 3.06 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Разград Разград Побит камък BG1G0000K1BMP326 8860 Побит Камък, ТК "Ердуван Чакъров" 2020/11/18   53.5 4.67 БДС ISO 7890-3 0.18
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Русе Борово Обретеник BG1G0000K1BMP446 1059 Обретеник, ШК Фотуля - ВиК Русе-ВС Обретеник 2020/08/12   7.46 0.54 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 824 4 БДС EN 27888 1.2 3.9 6.15 БДС ISO 9964-3/2002 0.2 100 4 БДС ISO 6058 5 24 БДС EN ISO 9963-1 24 40 4.5 БДС ISO 6059 4 35.5 5.63 БДС ISO 9964-3/2002 0.5 27.7 4.69 БДС ISO 7890-3 0.18 4.1 3.86 БДС ISO 6059 0.2 0.5 БДС EN ISO 8467 0.5 5.48 5.47 БДС EN ISO 5814 0.3 12.5 2.4 ВВЛМ 1009/2010 12.5 15.6 1.28 БДС 17.1.4.01 1 0.1 ВВЛМ 1010/2010 0.1 560 1.96 БДС EN ISO 9963-1 24 15.2 5.92 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Русе Борово Обретеник BG1G0000K1BMP446 1059 Обретеник, ШК Фотуля - ВиК Русе-ВС Обретеник 2020/11/24   7.21 0.55 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 945 4.02 БДС EN 27888 1.2 2.92 6.16 БДС ISO 9964-3/2002 0.2 105 4.76 БДС ISO 6058 5 24 БДС EN ISO 9963-1 24 37.1 4.58 БДС ISO 6059 4 30.9 5.83 БДС ISO 9964-3/2002 0.5 26.4 4.55 БДС ISO 7890-3 0.18 4.1 3.86 БДС ISO 6059 0.2 0.92 15.22 БДС EN ISO 8467 0.5 7.11 5.49 БДС EN ISO 5814 0.3 12.8 2.34 ВВЛМ 1009/2010 12.5 12.1 1.65 БДС 17.1.4.01 1 0.1 ВВЛМ 1010/2010 0.1 541 2.03 БДС EN ISO 9963-1 24 14 2.86 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Силистра Тутракан Белица BG1G0000K1BMP447 1060 Белица, ТК1 - Булдекс 2020/08/25   7.85 0.64 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 718 4.04 БДС EN 27888 1.2 1.9 6.32 БДС ISO 9964-3/2002 0.2 82.8 4.35 БДС ISO 6058 5 24 БДС EN ISO 9963-1 24 32.1 4.67 БДС ISO 6059 4 35.5 5.92 БДС ISO 9964-3/2002 0.5 11.2 2.68 БДС ISO 7890-3 0.18 3.4 4.13 БДС ISO 6059 0.2 1.66 15.06 БДС EN ISO 8467 0.5 7.67 5.48 БДС EN ISO 5814 0.3 27.8 3.24 ВВЛМ 1009/2010 12.5 17.2 1.16 БДС 17.1.4.01 1 0.1 ВВЛМ 1010/2010 0.1 473 6.34 БДС EN ISO 9963-1 24 11.3 6.19 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Силистра Тутракан Белица BG1G0000K1BMP447 1060 Белица, ТК1 - Булдекс 2020/11/09   7.59 0.53 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 813 3.94 БДС EN 27888 1.2 1.91 6.28 БДС ISO 9964-3/2002 0.2 72.9 4.25 БДС ISO 6058 5 24 БДС EN ISO 9963-1 24 42.3 4.49 БДС ISO 6059 4 36.3 5.79 БДС ISO 9964-3/2002 0.5 8.63 4.63 БДС ISO 7890-3 0.18 3.6 3.93 БДС ISO 6059 0.2 1.16 14.66 БДС EN ISO 8467 0.5 4.89 5.52 БДС EN ISO 5814 0.3 23.6 2.97 ВВЛМ 1009/2010 12.5 14.5 1.38 БДС 17.1.4.01 1 0.18 11.11 ВВЛМ 1010/2010 0.1 473 3.38 БДС EN ISO 9963-1 24 10.2 5.88 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Силистра Силистра Силистра BG1G0000K1BMP448 1061 Силистра, ТК Община Силистра 2020/08/24   7.48 0.53 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 735 3.95 БДС EN 27888 1.2 0.502 7.17 БДС ISO 9964-3/2002 0.2 81.6 4.29 БДС ISO 6058 5 24 БДС EN ISO 9963-1 24 40.5 4.69 БДС ISO 6059 4 20.2 5.94 БДС ISO 9964-3/2002 0.5 28 4.64 БДС ISO 7890-3 0.18 3.7 4.05 БДС ISO 6059 0.2 1.28 14.84 БДС EN ISO 8467 0.5 6.72 5.51 БДС EN ISO 5814 0.3 24.1 3.32 ВВЛМ 1009/2010 12.5 18.3 1.09 БДС 17.1.4.01 1 0.1 ВВЛМ 1010/2010 0.1 467 6.21 БДС EN ISO 9963-1 24 13.2 6.06 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G0000K1B041 Карстови води в Русенската формация Силистра Силистра Силистра BG1G0000K1BMP448 1061 Силистра, ТК Община Силистра 2020/11/25   7.21 0.55 БДС EN ISO 10523 2 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 821 4.02 БДС EN 27888 1.2 0.253 12.25 БДС ISO 9964-3/2002 0.2 93.4 4.28 БДС ISO 6058 5 24 БДС EN ISO 9963-1 24 32.8 4.57 БДС ISO 6059 4 14.7 6.12 БДС ISO 9964-3/2002 0.5 30.7 4.56 БДС ISO 7890-3 0.18 3.7 4.08 БДС ISO 6059 0.2 0.99 15.15 БДС EN ISO 8467 0.5 7.23 5.53 БДС EN ISO 5814 0.3 20.5 2.93 ВВЛМ 1009/2010 12.5 14.4 1.39 БДС 17.1.4.01 1 0.1 ВВЛМ 1010/2010 0.1 467 1.93 БДС EN ISO 9963-1 24 10.6 5.66 ISO 9297 5
Дунавски район BG1G0000K2M047 Карстови води в Ломско-Плевенския басейн Плевен Плевен Плевен BG1G0000K2MMP274 8417 Плевен, КИ ПС"Кайлъка" 2020/02/10   8.06 0.25 БДС EN ISO 10523/2012 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 839 0.95 БДС EN 27888/2000 15 97.6 5.02 БДС EN ISO 14911/2002 1 57.8 3 БДС EN ISO 14911/2000 1 25.8 3.1 БДС EN ISO 14911/2002 1 42 5 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 9.6 3 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.63 7.94 БДС EN ISO 8467/2001 0.5 4.5 4.44 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 20.4 6 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 12.8 0.78 БДС17.1.4.01/1977 0.1 11 10 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G0000K2M047 Карстови води в Ломско-Плевенския басейн Плевен Плевен Плевен BG1G0000K2MMP274 8417 Плевен, КИ ПС"Кайлъка" 2020/07/29   7.44 0.27 БДС EN ISO 10523/2012 0.1 5 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 804 1 БДС EN 27888/2000 15 106.8 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 76.4 3 БДС EN ISO 14911/2000 1 39.3 5 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 11.6 2.9 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.82 15 БДС EN ISO 8467/2001 0.6 4.7 5.5 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 18.8 6 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 14.8 1 БДС17.1.4.01/1977 0.63 24 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 11.1 10 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G0000K2M047 Карстови води в Ломско-Плевенския басейн Плевен Плевен Плевен BG1G0000K2MMP274 8417 Плевен, КИ ПС"Кайлъка" 2020/10/12   7.28 0.27 БДС EN ISO 10523/2012 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 809 1 БДС EN 27888/2000 15 109.5 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 76.1 3 БДС EN ISO 14911/2000 1 39.8 5 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 11.7 2.9 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.88 15 БДС EN ISO 8467/2001 0.6 6.8 5.5 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 19.5 6 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 14.2 1 БДС17.1.4.01/1977 0.67 24 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 10.1 10 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G0000K2M047 Карстови води в Ломско-Плевенския басейн Плевен Долна Митрополия Рибен BG1G0000K2MMP276 8742 Рибен, КИ"Езерото" 2020/06/29   7.19 0.28 БДС EN ISO 10523/2012 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 923 1 БДС EN 27888/2000 15 52.3 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 71.1 3 БДС EN ISO 14911/2000 1 33.2 5 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 8.5 2.9 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.82 8.54 БДС EN ISO 8467/2001 0.6 3.9 5.5 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 30.3 6 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 13.5 1 БДС17.1.4.01/1977 0.45 24 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 15.3 10 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G0000K2M047 Карстови води в Ломско-Плевенския басейн Плевен Плевен Плевен BG1G0000K2MMP281 8418 Плевен, С 46 "Яна" 2020/02/10   7.52 0.27 БДС EN ISO 10523/2012 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 937 1 БДС EN 27888/2000 15 7.1 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 1 БДС EN ISO 14911/2000 1 1 БДС EN ISO 14911/2002 1 0.1 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 0.4 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.42 8 БДС EN ISO 8467/2001 0.5 4.2 5.5 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 70.8 6 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 13.7 0.07 БДС17.1.4.01/1977 0.1 13.9 10 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G0000K2M047 Карстови води в Ломско-Плевенския басейн Плевен Плевен Плевен BG1G0000K2MMP281 8418 Плевен, С 46 "Яна" 2020/07/29   7.22 0.28 БДС EN ISO 10523/2012 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 888 1 БДС EN 27888/2000 15 131.3 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 72.3 3 БДС EN ISO 14911/2000 1 0.1 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 12.5 2.9 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.8 15 БДС EN ISO 8467/2001 0.6 2.9 5.5 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 67.8 6 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 16.2 1 БДС17.1.4.01/1977 0.31 24 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 13.3 10 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G0000K2M047 Карстови води в Ломско-Плевенския басейн Плевен Плевен Плевен BG1G0000K2MMP281 8418 Плевен, С 46 "Яна" 2020/10/12   7.19 0.28 БДС EN ISO 10523/2012 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 898 1 БДС EN 27888/2000 15 96.3 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 100.1 3 БДС EN ISO 14911/2000 1 0.12 5 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 13 2.9 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.96 15 БДС EN ISO 8467/2001 0.6 3.3 5.5 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 67.3 6 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 16 1 БДС17.1.4.01/1977 0.33 24 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 13.7 10 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G0000K2M047 Карстови води в Ломско-Плевенския басейн Плевен Никопол Никопол BG1G0000K2MMP414 9034 Никопол, КИ Текийски - ВиК Плевен - Никопол 2020/06/30   7.67 0.26 БДС EN ISO 10523/2012 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 691 1 БДС EN 27888/2000 15 47.9 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 47.9 3 БДС EN ISO 14911/2000 1 9.8 5 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 6.3 2.9 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.8 15 БДС EN ISO 8467/2001 0.6 5.4 5.5 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 10.8 6 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 15.5 1 БДС17.1.4.01/1977 0.27 24 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 5.7 10 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G0000K2M047 Карстови води в Ломско-Плевенския басейн Плевен Долни Дъбник Садовец BG1G0000K2MMP415 9035 Садовец, КИ-Студен кладенец - ВиК Плевен - Садовец 2020/07/14   7.03 0.28 БДС EN ISO 10523/2012 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 689 1 БДС EN 27888/2000 15 77.3 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 72.1 3 БДС EN ISO 14911/2000 1 31.7 5 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 9.8 2.9 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.7 8.57 БДС EN ISO 8467/2001 0.6 2.8 5.5 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 26.3 6 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 17.4 1 БДС17.1.4.01/1977 0.45 24 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 17 10 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G0000K2S037 Карстови води в Предбалкана Монтана Бойчиновци Кобиляк BG1G0000K2SMP203 0343 Кобиляк, КИ "Кобиляк" 2020/03/11   7.36 0.95 БДС EN ISO 10523/2012 0.03 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 480 2.08 БДС EN 27888 14 59 1.69 БДС ISO 6058 5 11 9.09 БДС ISO 6059 4 9.9 3.03 БДС EN ISO 10304-1 0.1 3.1 6.45 БДС ISO 6059 0.4 7 5.71 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 30 3.33 БДС EN ISO 10304-1/1995 1 12.8 2.34 БДС17.1.4.01/1977 0.3 18 11.11 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G0000K2S037 Карстови води в Предбалкана Монтана Бойчиновци Кобиляк BG1G0000K2SMP203 0343 Кобиляк, КИ "Кобиляк" 2020/11/03   7.24 0.97 БДС EN ISO 10523/2012 0.03 0.1 БДС EN ISO 14911 0.1 439 2.05 БДС EN 27888 14 154 5.19 БДС EN ISO 14911/2002 1 25 4 БДС EN ISO 14911/2002 1 6.7 5.97 БДС EN ISO 10304-1 0.1 9.7 2.06 БДС ISO 6059 0.4 2.8 7.14 БДС EN ISO 8467/2001 1.1 6.9 5.8 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 24 4.17 БДС EN ISO 10304-1/1995 1 15.3 1.96 БДС17.1.4.01/1977 0.3 0.137 11.68 БДС EN ISO 10304-1 0.1 18 5.56 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G0000K2S037 Карстови води в Предбалкана Ловеч Луковит Дерманци BG1G0000K2SMP205 0054 Дерманци, КИ "Батово езеро" 2020/02/11   7.6 0.26 БДС EN ISO 10523/2012 0.01 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 716 1 БДС EN 27888/2000 15 74.6 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 16.6 3 БДС EN ISO 14911/2000 1 13.9 5 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 5.1 3 БДС ISO 6059/2002 0.4 4.5 5.5 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 43.5 6 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 9 1.11 БДС17.1.4.01/1977 0.1 12.9 10 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G0000K2S037 Карстови води в Предбалкана Ловеч Луковит Дерманци BG1G0000K2SMP205 0054 Дерманци, КИ "Батово езеро" 2020/07/14   7.22 0.28 БДС EN ISO 10523/2012 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 654 1 БДС EN 27888/2000 15 130 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 17.9 3 БДС EN ISO 14911/2000 1 17.4 5 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 8 2.9 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.73 8.22 БДС EN ISO 8467/2001 0.6 3.7 5.5 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 20.7 6 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 17.2 1 БДС17.1.4.01/1977 0.13 24 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 10.5 10 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G0000K2S037 Карстови води в Предбалкана Враца Мездра Цаконица BG1G0000K2SMP457 9183 Цаконица- КИ Крушата - ВиК Враца 2020/02/18   7.28 0.55 БДС EN ISO 10523 2 0 5 БДС EN ISO 14911 0.1 572 БДС EN 27888/2000 1.32 111 8.11 БДС EN ISO 14911 1 6.85 4.96 БДС EN ISO 14911 1 5.16 5.04 БДС EN ISO 10304-1 0.1 10.1 3.96 БДС ISO 6059/2002 0.4 4.7 2.13 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 24.7 4.86 БДС EN ISO 10304-1 1 7.8 1.28 БДС 17.1.4.01 5 2 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G0000K2S037 Карстови води в Предбалкана Враца Мездра Цаконица BG1G0000K2SMP457 9183 Цаконица- КИ Крушата - ВиК Враца 2020/11/11   7.02 0.57 БДС EN ISO 10523 2 0.222 9.01 БДС EN ISO 14911 0.1 720 0.42 БДС EN 27888 1.32 137 8.03 БДС EN ISO 14911 1 11 5.45 БДС EN ISO 14911 1 4.96 5.04 БДС EN ISO 10304-1 0.1 7.7 3.9 БДС ISO 6059/2002 0.4 0 8.9 БДС EN ISO 8467/2001 1.1 7.49 0.67 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 16.7 4.79 БДС EN ISO 10304-1 1 11.5 0.87 БДС 17.1.4.01 0.1 14 БДС EN ISO 10304-1 0.1 5.33 9.94 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G0000K2S037 Карстови води в Предбалкана Ловеч Луковит Луковит BG1G0000K2SMP443 1056 Луковит, ТК - Успех - Луковит 2020/07/29   7.41 0.27 БДС EN ISO 10523/2012 0.1 5 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 1301 1 БДС EN 27888/2000 15 3.6 4 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 171.3 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 0.7 БДС EN ISO 9963-1/2000 0.7 69.6 3 БДС EN ISO 14911/2000 1 52.8 3.03 БДС EN ISO 14911/2002 1 23.9 5 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 14.3 2.9 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.9 15 БДС EN ISO 8467/2001 0.6 4.6 5.5 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 70.8 6 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 19.2 1 БДС17.1.4.01/1977 0.4 24 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 348 2 БДС EN ISO 9963-1/2000 25 41.5 10 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G0000K2S037 Карстови води в Предбалкана Ловеч Луковит Луковит BG1G0000K2SMP443 1056 Луковит, ТК - Успех - Луковит 2020/10/19   7.21 0.28 БДС EN ISO 10523/2012 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 1322 1 БДС EN 27888/2000 15 0.5 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 68 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 0.7 БДС EN ISO 9963-1/2000 0.7 14.8 3 БДС EN ISO 14911/2000 1 4.9 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 16.9 5 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 4.6 2.9 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.92 15 БДС EN ISO 8467/2001 0.6 5.9 5.5 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 54.6 6 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 17 1 БДС17.1.4.01/1977 0.16 24 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 362 2 БДС EN ISO 9963-1/2000 25 19.8 10 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G0000QAL001 Порови води в Кватернера - Брегово-Новоселска низина Видин Брегово Брегово BG1G0000QALMP001 0020 Брегово, ШК1-ПС Брегово 3 2020/03/09   7.52 1.06 БДС EN ISO 10523/2012 0.03 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 1084 2.03 БДС EN 27888 14 158 1.9 БДС ISO 6058 5 36 5.56 БДС ISO 6059 4 56 3.57 БДС EN ISO 10304-1 0.1 10.8 1.85 БДС ISO 6059 0.4 6.9 5.8 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 66 4.55 БДС EN ISO 10304-1/1995 1 10 3 БДС17.1.4.01/1977 0.3 35 11.43 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G0000QAL001 Порови води в Кватернера - Брегово-Новоселска низина Видин Брегово Брегово BG1G0000QALMP001 0020 Брегово, ШК1-ПС Брегово 3 2020/08/25   7.1 0.99 БДС EN ISO 10523/2012 0.03 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 1189 3.03 БДС EN 27888 14 3.6 11.11 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 171 9.94 БДС EN ISO 14911/2002 1 42 9.52 БДС EN ISO 14911/2002 1 23 8.7 БДС EN ISO 14911/2002 1 118 6.78 БДС ISO 7890-3 0.2 12 5 БДС ISO 6059 0.4 2.7 7.41 БДС EN ISO 8467/2001 1.1 6.9 5.8 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 36 13.89 БДС EN ISO 10304-1/1995 1 20.1 1.49 БДС17.1.4.01/1977 0.3 0.227 10.13 БДС EN ISO 10304-1 0.1 484 5.99 БДС EN ISO 9963 - 1 0.4 40 10 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G0000QAL001 Порови води в Кватернера - Брегово-Новоселска низина Видин Брегово Брегово BG1G0000QALMP001 0020 Брегово, ШК1-ПС Брегово 3 2020/11/03   7.21 0.97 БДС EN ISO 10523/2012 0.03 0.1 БДС EN ISO 14911 0.1 1128 2.04 БДС EN 27888 14 0.5 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 127 5.51 БДС EN ISO 14911/2002 1 56 5.36 БДС EN ISO 14911/2002 1 23 4.35 БДС EN ISO 14911/2002 1 79 3.8 БДС EN ISO 10304-1 0.1 10.9 1.83 БДС ISO 6059 0.4 2.8 7.14 БДС EN ISO 8467/2001 1.1 6.9 5.8 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 36 5.56 БДС EN ISO 10304-1/1995 1 14.3 2.1 БДС17.1.4.01/1977 0.3 0.238 11.76 БДС EN ISO 10304-1 0.1 468 5.98 БДС EN ISO 9963 - 1 0.4 40 2.5 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G0000QAL001 Порови води в Кватернера - Брегово-Новоселска низина Видин Ново село Ново село BG1G0000QALMP003 0148 Ново село ШК ПС Ново село 2020/03/09   7.93 1.01 БДС EN ISO 10523/2012 0.03 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 698 2.01 БДС EN 27888 14 87 2.3 БДС ISO 6058 5 34 5.88 БДС ISO 6059 4 62 3.23 БДС EN ISO 10304-1 0.1 7.1 1.41 БДС ISO 6059 0.4 7.6 5.26 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 42 4.76 БДС EN ISO 10304-1/1995 1 11.4 2.63 БДС17.1.4.01/1977 0.3 15 13.33 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G0000QAL001 Порови води в Кватернера - Брегово-Новоселска низина Видин Ново село Ново село BG1G0000QALMP003 0148 Ново село ШК ПС Ново село 2020/08/25   7.52 1.06 БДС EN ISO 10523/2012 0.03 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 761 3.02 БДС EN 27888 14 96 9.38 БДС EN ISO 14911/2002 1 52 9.62 БДС EN ISO 14911/2002 1 64 6.25 БДС ISO 7890-3 0.2 9.1 5.49 БДС ISO 6059 0.4 7.2 5.56 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 35 14.29 БДС EN ISO 10304-1/1995 1 19.2 1.56 БДС17.1.4.01/1977 0.3 0.14 10 БДС EN ISO 10304-1 0.1 12.9 10.08 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G0000QAL001 Порови води в Кватернера - Брегово-Новоселска низина Видин Ново село Ново село BG1G0000QALMP003 0148 Ново село ШК ПС Ново село 2020/11/03   7.16 0.98 БДС EN ISO 10523/2012 0.03 0.1 БДС EN ISO 14911 0.1 793 2.02 БДС EN 27888 14 74 5.41 БДС EN ISO 14911/2002 1 45 4.44 БДС EN ISO 14911/2002 1 30 3.33 БДС EN ISO 10304-1 0.1 7.4 1.35 БДС ISO 6059 0.4 6.5 6.15 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 34 5.88 БДС EN ISO 10304-1/1995 1 15.1 1.99 БДС17.1.4.01/1977 0.3 0.134 11.94 БДС EN ISO 10304-1 0.1 13 7.69 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G0000QAL002 Порови води в Кватернера - Видинска низина Видин Видин Видин BG1G0000QALMP009 0032 Видин, ШК 1- ПС "КОС" 2020/08/25   7.43 0.94 БДС EN ISO 10523/2012 0.03 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 1009 2.97 БДС EN 27888 14 2.4 8.33 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 96 9.38 БДС EN ISO 14911/2002 1 58 10.34 БДС EN ISO 14911/2002 1 66 10.61 БДС EN ISO 14911/2002 1 21 4.76 БДС ISO 7890-3 0.2 9.6 5.21 БДС ISO 6059 0.4 1.8 5.56 БДС EN ISO 8467/2001 1.1 4.7 6.38 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 36 13.89 БДС EN ISO 10304-1/1995 1 18.6 1.61 БДС17.1.4.01/1977 0.3 0.277 10.11 БДС EN ISO 10304-1 0.1 333 6.01 БДС EN ISO 9963 - 1 0.4 1 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G0000QAL002 Порови води в Кватернера - Видинска низина Видин Видин Видин BG1G0000QALMP009 0032 Видин, ШК 1- ПС "КОС" 2020/11/03   7.25 0.97 БДС EN ISO 10523/2012 0.03 0.1 БДС EN ISO 14911 0.1 1093 2.01 БДС EN 27888 14 0.5 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 71 5.63 БДС EN ISO 14911/2002 1 43 4.65 БДС EN ISO 14911/2002 1 55 5.45 БДС EN ISO 14911/2002 1 8.6 4.65 БДС EN ISO 10304-1 0.1 7.1 1.41 БДС ISO 6059 0.4 2.6 7.69 БДС EN ISO 8467/2001 1.1 6.1 4.92 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 40 5 БДС EN ISO 10304-1/1995 1 14.1 2.13 БДС17.1.4.01/1977 0.3 0.264 11.74 БДС EN ISO 10304-1 0.1 317 5.99 БДС EN ISO 9963 - 1 0.4 29 3.45 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G0000QAL002 Порови води в Кватернера - Видинска низина Видин Видин Новоселци BG1G0000QALMP381 9002 Новоселци, ТК1 - ПС Вили пчела - ВиК Видин 2020/08/25   7.25 0.97 БДС EN ISO 10523/2012 0.03 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 956 3.03 БДС EN 27888 14 4.8 10.42 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 136 10.29 БДС EN ISO 14911/2002 1 54 9.26 БДС EN ISO 14911/2002 1 43 9.3 БДС EN ISO 14911/2002 1 27 7.41 БДС ISO 7890-3 0.2 11.2 5.36 БДС ISO 6059 0.4 2.4 8.33 БДС EN ISO 8467/2001 1.1 5.7 5.26 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 40 15 БДС EN ISO 10304-1/1995 1 18.9 1.59 БДС17.1.4.01/1977 0.3 0.495 9.9 БДС EN ISO 10304-1 0.1 448 6.03 БДС EN ISO 9963 - 1 0.4 31 9.68 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G0000QAL002 Порови води в Кватернера - Видинска низина Видин Видин Новоселци BG1G0000QALMP381 9002 Новоселци, ТК1 - ПС Вили пчела - ВиК Видин 2020/11/03   7.39 0.95 БДС EN ISO 10523/2012 0.03 0.1 БДС EN ISO 14911 0.1 1098 2 БДС EN 27888 14 0.5 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 103 5.83 БДС EN ISO 14911/2002 1 49 4.08 БДС EN ISO 14911/2002 1 36 5.56 БДС EN ISO 14911/2002 1 1.3 7.69 БДС EN ISO 10304-1 0.1 9.1 2.2 БДС ISO 6059 0.4 1.2 8.33 БДС EN ISO 8467/2001 1.1 6.9 5.8 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 41 4.88 БДС EN ISO 10304-1/1995 1 15.3 1.96 БДС17.1.4.01/1977 0.3 0.465 6.88 БДС EN ISO 10304-1 0.1 442 6.11 БДС EN ISO 9963 - 1 0.4 27 3.7 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G0000QAL003 Порови води в Кватернера - Арчар-Орсойска низина Видин Димово Арчар BG1G0000QALMP016 8420 Арчар, ШК-Р1-ПС "Добри дол" 2020/11/03   7.41 0.94 БДС EN ISO 10523/2012 0.03 0.1 БДС EN ISO 14911 0.1 637 2.04 БДС EN 27888 14 90 5.56 БДС EN ISO 14911/2002 1 20 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 3.2 6.25 БДС EN ISO 10304-1 0.1 6.1 1.64 БДС ISO 6059 0.4 7.2 5.56 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 41 4.88 БДС EN ISO 10304-1/1995 1 14.3 2.1 БДС17.1.4.01/1977 0.3 0.215 11.63 БДС EN ISO 10304-1 0.1 17 5.88 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G0000QAL004 Порови води в Кватернера - Цибърска низина Монтана Лом Станево BG1G0000QALMP019 8421 Станево, дренаж -ПС "Станево" 2020/03/11   7.48 0.94 БДС EN ISO 10523/2012 0.03 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 948 2 БДС EN 27888 14 67 1.49 БДС ISO 6058 5 35 5.71 БДС ISO 6059 4 49 4.08 БДС EN ISO 10304-1 0.1 6.1 1.64 БДС ISO 6059 0.4 6.7 5.97 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 41 2.44 БДС EN ISO 10304-1/1995 1 10.7 2.8 БДС17.1.4.01/1977 0.3 13 7.69 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G0000QAL004 Порови води в Кватернера - Цибърска низина Монтана Лом Станево BG1G0000QALMP019 8421 Станево, дренаж -ПС "Станево" 2020/08/26   7.28 0.96 БДС EN ISO 10523/2012 0.03 0.1 БДС ISO 7150-1 0.1 925 1.95 БДС EN 27888 14 9.6 9.38 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 67 10.45 БДС EN ISO 14911/2002 1 42 9.52 БДС EN ISO 14911/2002 1 130 10 БДС EN ISO 14911/2002 1 32 6.25 БДС ISO 7890-3 0.2 6.8 4.41 БДС ISO 6059 0.4 1.4 7.14 БДС EN ISO 8467/2001 1.1 6.9 5.8 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 35 14.29 БДС EN ISO 10304-1/1995 1 20.3 1.48 БДС17.1.4.01/1977 0.3 0.222 9.91 БДС EN ISO 10304-1 0.1 504 5.95 БДС EN ISO 9963 - 1 0.4 20 10 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G0000QAL004 Порови води в Кватернера - Цибърска низина Монтана Лом Станево BG1G0000QALMP019 8421 Станево, дренаж -ПС "Станево" 2020/11/03   7.09 0.99 БДС EN ISO 10523/2012 0.03 0.1 БДС EN ISO 14911 0.1 890 2.02 БДС EN 27888 14 0.5 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 106 5.66 БДС EN ISO 14911/2002 1 45 4.44 БДС EN ISO 14911/2002 1 31 6.45 БДС EN ISO 14911/2002 1 12 8.33 БДС EN ISO 10304-1 0.1 8.9 2.25 БДС ISO 6059 0.4 1.1 9.09 БДС EN ISO 8467/2001 1.1 7.8 5.13 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 34 5.88 БДС EN ISO 10304-1/1995 1 13.9 2.16 БДС17.1.4.01/1977 0.3 0.212 11.79 БДС EN ISO 10304-1 0.1 508 6.1 БДС EN ISO 9963 - 1 0.4 12 8.33 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G0000QAL005 Порови води в Кватернера - Козлодуйска низина Враца Козлодуй Козлодуй BG1G0000QALMP027 8422 Козлодуй, ШК - Р2 ВС "Козлодуй" 2020/11/24   7.27 0.55 БДС EN ISO 10523 2 0 5 БДС EN ISO 14911 0.1 912 0.44 БДС EN 27888 1.32 93.9 7.99 БДС EN ISO 14911 1 39.9 5.01 БДС EN ISO 14911 1 14.5 4.83 БДС EN ISO 10304-1 0.1 8 3.75 БДС ISO 6059/2002 0.4 5.56 0.72 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 52.4 4.96 БДС EN ISO 10304-1 1 13.5 0.74 БДС 17.1.4.01 0.132 6.82 БДС EN ISO 10304-1 0.1 87.6 5.02 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G0000QAL006 Порови води в Кватернера - Островска низина Враца Оряхово Селановци BG1G0000QALMP030 8423 Селановци, ШК-Р-ВС "Оряхово" 2020/11/24   7.31 0.55 БДС EN ISO 10523 2 0 5 БДС EN ISO 14911 0.1 1043 0.38 БДС EN 27888 1.32 86.5 7.98 БДС EN ISO 14911 1 50 5 БДС EN ISO 14911 1 31.9 5.02 БДС EN ISO 10304-1 0.1 8.4 3.57 БДС ISO 6059/2002 0.4 4.18 0.72 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 62.1 4.99 БДС EN ISO 10304-1 1 12.5 0.8 БДС 17.1.4.01 0.241 7.05 БДС EN ISO 10304-1 0.1 42.6 4.93 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G0000QAL006 Порови води в Кватернера - Островска низина Враца Оряхово Селановци BG1G0000QALMP383 9003 Селановци, С 10хг - ПДНГ - Селановци 2020/02/17   7.48 0.53 БДС EN ISO 10523 2 0 5 БДС EN ISO 14911 0.1 1388 0.43 БДС EN 27888/2000 1.32 93.7 8 БДС EN ISO 14911 1 90.8 4.96 БДС EN ISO 14911 1 39.6 5.05 БДС EN ISO 10304-1 0.1 12 4.17 БДС ISO 6059/2002 0.4 5.5 1.82 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 81.1 4.93 БДС EN ISO 10304-1 1 8.5 1.18 БДС 17.1.4.01 52.9 4.91 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G0000QAL006 Порови води в Кватернера - Островска низина Враца Оряхово Селановци BG1G0000QALMP383 9003 Селановци, С 10хг - ПДНГ - Селановци 2020/08/12   7.17 0.06 БДС EN ISO 10523 2 0 5 БДС EN ISO 14911 0.1 1445 1.8 БДС EN 27888 1.32 97.9 7.97 БДС EN ISO 14911 1 100 5 БДС EN ISO 14911 1 68.8 4.94 БДС EN ISO 10304-1 0.1 13.1 3.82 БДС ISO 6059/2002 0.4 1.57 0.64 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 86.3 4.98 БДС EN ISO 10304-1 1 23.2 0.43 БДС 17.1.4.01 0.378 10.05 БДС EN ISO 10304-1 0.1 49.5 5.05 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G0000QAL006 Порови води в Кватернера - Островска низина Враца Оряхово Селановци BG1G0000QALMP383 9003 Селановци, С 10хг - ПДНГ - Селановци 2020/11/24   7.17 0.56 БДС EN ISO 10523 2 0 5 БДС EN ISO 14911 0.1 1395 0.43 БДС EN 27888 1.32 102 7.84 БДС EN ISO 14911 1 97.3 5.04 БДС EN ISO 14911 1 70.3 4.98 БДС EN ISO 10304-1 0.1 13 3.85 БДС ISO 6059/2002 0.4 3.75 0.8 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 83.8 5.01 БДС EN ISO 10304-1 1 14 0.71 БДС 17.1.4.01 0.418 6.94 БДС EN ISO 10304-1 0.1 51.5 5.05 БДС EN ISO 10304-1 1
Дунавски район BG1G0000QAL007 Порови води в Кватернера - Карабоазка низина Плевен Гулянци Брест BG1G0000QALMP041 0022 Брест, ТК4 - ПС "Брест" 2020/02/10   8.13 0.25 БДС EN ISO 10523/2012 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 864 1 БДС EN 27888/2000 15 36.4 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 35.5 3 БДС EN ISO 14911/2000 1 28.9 5 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 4.7 3 БДС ISO 6059/2002 0.4 3.9 5.5 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 51.4 6 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 14.5 0.69 БДС17.1.4.01/1977 0.1 12.9 10 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G0000QAL007 Порови води в Кватернера - Карабоазка низина Плевен Гулянци Брест BG1G0000QALMP041 0022 Брест, ТК4 - ПС "Брест" 2020/06/29   7.61 0.26 БДС EN ISO 10523/2012 0.1 5 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 850 1 БДС EN 27888/2000 15 1.8 4 БДС EN ISO 14911/2002 0.5 43.7 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 0.7 БДС EN ISO 9963-1/2000 0.7 33.8 3 БДС EN ISO 14911/2000 1 96.1 3.02 БДС EN ISO 14911/2002 1 28.1 5 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 5 2.9 БДС ISO 6059/2002 0.4 0.74 0.81 БДС EN ISO 8467/2001 0.6 4.1 5.5 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 50.4 6 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 18.5 1 БДС17.1.4.01/1977 0.31 24 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 283 2 БДС EN ISO 9963-1/2000 25 12.9 10 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G0000QAL007 Порови води в Кватернера - Карабоазка низина Плевен Гулянци Гиген BG1G0000QALMP430 8922 Гиген, "ТК9 -ПС " Гиген"" 2020/02/10   7.8 0.26 БДС EN ISO 10523/2012 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 1551 1.03 БДС EN 27888/2000 15 130.2 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 34.9 3 БДС EN ISO 14911/2000 1 245.3 5 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 9.4 2.88 БДС ISO 6059/2002 0.4 4.6 5.5 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 127 6 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 14.6 0.68 БДС17.1.4.01/1977 0.1 82.1 10 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G0000QAL007 Порови води в Кватернера - Карабоазка низина Плевен Гулянци Гиген BG1G0000QALMP430 8922 Гиген, "ТК9 -ПС " Гиген"" 2020/06/29   7.37 0.27 БДС EN ISO 10523/2012 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 1481 7.77 БДС EN 27888/2000 15 109.3 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 73.4 3 БДС EN ISO 14911/2000 1 232.6 5 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 11.5 2.9 БДС ISO 6059/2002 0.4 3.9 5.5 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 123.9 6 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 16.6 1 БДС17.1.4.01/1977 0.27 24 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 78.3 10 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G0000QAL007 Порови води в Кватернера - Карабоазка низина Плевен Гулянци Гиген BG1G0000QALMP430 8922 Гиген, "ТК9 -ПС " Гиген"" 2020/10/26   7.39 0.27 БДС EN ISO 10523/2012 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 1447 1 БДС EN 27888/2000 15 80.5 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 36.9 3 БДС EN ISO 14911/2000 1 218.3 5 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 7.2 2.9 БДС ISO 6059/2002 0.4 4.3 5.5 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 116.6 6 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 15.2 1 БДС17.1.4.01/1977 0.26 24 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 73.6 10 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G0000QAL008 Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина Плевен Белене Белене BG1G0000QALMP045 0009 Белене, ШК-Р1-ПС "Белене" 2020/06/30   7.75 0.26 БДС EN ISO 10523/2012 0.136 5 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 445 1 БДС EN 27888/2000 15 64.2 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 15.5 3 БДС EN ISO 14911/2000 1 3.6 5 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 3.6 2.9 БДС ISO 6059/2002 0.4 4.1 5.5 БДС EN ISO 5814/2012 0.3 30.4 6 БДС EN ISO 10304-1/2009 1 13.7 1 БДС17.1.4.01/1977 0.13 24 БДС EN ISO 10304-1/2009 0.1 21.2 10 БДС EN ISO 10304-1/2009 1
Дунавски район BG1G0000QAL008 Порови води в Кватернера - Беленско-Свищовска низина Плевен Никопол Никопол BG1G0000QALMP046 0279 Драгаш войвода, ШК ПС "Драгаш войвода" 2020/06/30   7.58 0.26 БДС EN ISO 10523/2012 0.1 БДС ISO 7150-1/2002 0.1 716 1 БДС EN 27888/2000 15 80.6 5 БДС EN ISO 14911/2002 1 51 3