одобрен

Регистър на заверените технически паспорти на сгради за 2018

Уникален идентификатор:  5acb6919-e90c-49c7-a8ff-0845d954637a

община Септември технически паспорти

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-08-09 11:30:20
  • Създаден от: nina_vardina
  • Последна промяна: 2019-08-09 11:30:20

РЕГИСТЪР НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПАСПОРТИ НА СТРОЕЖИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА СЕПТЕМВРИ ПРЕЗ 2018 г.

Регистрационен номер Име, категория и местонахождение на строежа Дата на одобрения проект № на разрешението за строеж № на удостоверението за въвеждане в експлоатация/разрешението за ползване
01/05.01.2018г. "Преустройство на съществуваща базава станция с честотен обхват 900-2100 МНZ РАZ0049.А "Ветрен" на "Мобилтел" ЕАД, ПИ № 040391, м. Баталите, землеще на гр. Ветрен , строеж категория трета 04.08.2017г. РС №076/04.08.2017г. 09/
02/10.01.2018г. "Довеждащ водопровод" за обект "Склад за временно съхранение и предварително третиране на отпадъци с високо съдержание на метали", ПИ № 027344, м. Каменлив път, землището на гр. Ветрен, строеж категория четвърта 11.10.2016г. Р С №124/11.10.2016г. УВЕ №02/11.01.2018г.
03/10.01.2018г. "Склад за временно съхранение и предварително третиране на отпадъци с високо съдержание на метали", ПИ № 027344, м. Каменлив път, землището на гр. Ветрен, строеж категория пета 10.10.2016г. РС №123/10.10.2016г. УВЕ № 03/11.01.2018г.
04/22.01.2018г. " Ремонтно хале 1", ПИ № 3002, кв.155 по плана на гр. Септември, строеж категория пета 21.04.2016г. РС №49/21.04.2016г. УВЕ №04/22.01.2018г.
05/24.01.2018г. " Стъклена оранжерия за зеленчуци(състояща се от двегрупи - Іва група с 14 модула и ІІра група с 18 модула), ПИ №015026 и ПИ №015025, м. Азмъка, землище на с. Лозен, строеж категория пета 13.08.2015г и проекти за промяна по време на строителството от 19.07.2017г. РС № 59/13.08.2015г и заповед № 11/19.07.2017г УВЕ №05/24.01.2018г.
06/25.01.2018г. " Кабелна линия 1 kv за захранване на съществуващи абонати по бул. "България", гр. Септември - І-ви етап, строеж категория трета 03.04.2017г. РС № 030/03.04.2017г.
07/25.01.2018г. " Кабелна линия 1 kv за захранване на съществуващи абонати по бул. "България", гр. Септември - ІІІ-ви етап, строеж категория трета 03.04.2017г. РС №030/03.04.2017г.
08/25.01.2018г. " Кабелна линия 1 kv за захранване на съществуващи абонати по бул. "България", гр. Септември - ІІ-ви етап, строеж категория трета 03.04.2017г. РС № 030/03.04.2017г.
09/21.02.2018Г. "Диагностичен център", находящ се в УПИ І-търговия и услуги в кв. 51а по плана на с. Ковачево, строеж категория пета 26.04.2016г. РС № 52/26.04.2018г. УВЕ № 06/26.02.2018г.
10/19.03.2018г. "Кабелна линия 20kv от ТП № 20 "Лютака" до ТП № 12 "Детска градина", гр. Септември, строеж категория трета 27.09.2016г. РС № 116/27.09.2016г.
11/30.03.2018г. "Реконструкция и подмяна на главен канализационен колектор № 1 и съпътващ водопровод по ул. "Л. Каравелов " и бул. "България ", гр. Септември, строеж категория втора 01.02.2016г. РС № 05/01.02.2016г.
12/27.04.2018г "Многофамилна жилищна сграда на бул. "България"№67, вх.А и вх. Б, гр. Септември по Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради", в УПИ І-за общ. жил. сгради в кв.106 по плана на гр. Септември, стоеж категория четвърта 06.07.2017г. РС № 64/06.07.2017г. УВЕ № 07/27.04.2018г
13/21.05.2018г. "Жилищна сграда " в УПИ ХІІ-производство, търговия, услуги и жилищно строителство в кв. 88 по плана на с. Карабунар, строеж категория пета 21.09.2016г. РС №115/21.09.2016г. УВЕ № 08/21.05.2018г.
14/15.06.2018г “Преустройство на GSM/UMTS БАЗОВА СТАНЦИЯ PAZ 0047 Varvara (с разрешение за ползване № С7-05-28/2012г. на ДНСК) в Базова станция с честотен обхват 900MHz на „Мобилтел” ЕАД PAZ 0047.A(Varvara|” – строеж категория трета по чл.137 от ЗУТ, находящ се в ПИ №000066 в м.”Градините” в землището на с.Варвара , общ.Септември. 29.05.2017г. РС № 046/29.05.2017г
15/15.06.2018г. "Едноетажна жилищна сграда" в УПИ VІІ-2245 в кв. 108 по плана гр. Септември, строеж категория пета 22.06.2010г. РС № 54/22.06.2010г. УВЕ № 09/15.06.2018г.
16/19.06.2018г. " Реконструкция(основен ремонт, пристройка и надстройка на съществуваща сграда Снек - бар) в къща за гости в УПИ VІІІ- търговия и услуги в кв. 9 Варварски минерални бани, строеж категория пета 22.07.2016г. РС №76/22.07.2016г. УВЕ № 10/21.06.2018г.
17/25.06.2018г. "Двуетажна жилищна сграда" в УПИ ХV-881 в кв. 64 по плана на гр. Септември, строеж категория пета 19.07.2011г. РС № 75/19.07.2011г. УВЕ № 11/25.06.2018г.
18/27.06.2018г. "Гараж и помещение за отглеждане на пъдпъдъци" в УПИ ХІІІ-805 в кв. 78 по плана на с. Виноградец, строеж категория пета 01.06.2017г. РС № 49/01.06.2017г. УВЕ № 12/27.06.2018г.
19/27.06.2018г. „Преустройство на складове, находящи се в УПИ ІІ Складова база и печатарски цех на Стопанска банка, кв.60, ул. „Поп Богомил”, гр. Септември, в складове за съхранение на горими материали в горими опаковки за нуждите на СИБАНК И ДЗИ”, строеж категория пета по чл.137 от ЗУТ, находящ се в УПИ ІІ- Складова база и печатарски цех на Стопанска банка в кв.60 по плана на гр. Септември 20.04.2017г. РС № 39/20.04.2017г. УВЕ № 13/27.06.2018г.
20/27.06.2018г. „Газоразпределителна мрежа на гр. Септември – Етап 2017 ТТР 1 С 1.2017” от обект:„Газоснабдяване на Община Септември”- строеж категория втора по чл.137 от ЗУТ, с обща дължина 176,86 лин.м., находящ се в гр. Септември (по ул. „Шипка”, ул.”Милеви скали”, ул. „Ал.Стамболийски” и бул. „Съединение”). 25.07.2017г РС № 70/25.07.2017г.
21/27.06.2018г. "Реконструкция и пристройка на съществуваща жилищна сграда " В УПИ ІХ-1132 в кв. 113 по плана на гр. Ветрен 12.10.2017г. РС№ 90/12.10.2017г. УВЕ № 14/27.06.2018г.
22/10.07.2018г. „Кабелна линия 20 kv от БТКП № 5 в УПИ І-трафопост, кв.1 до ТП №1 пред УПИ ІV-общ. , кв. 33а по плана на с. Ковачево ”, строеж категория трета по чл.137 от ЗУТ с дължина на трасето 634 л.м., находящ се в с. Ковачево, общ. Септември. 24.07.2017г. РС № 69/24.07.2017г.
23/11.07.2018г. " Преустройство на част от съществуваща сграда в агроаптека" в УПИ І-седмичен пазар в кв. 140 по плана на гр. Септември, строеж категория четвърта 08.09.2017г РС № 86/10.10.2017г. УВЕ № 15/11.07.2018г.
24/11.07.2018г "Склад за промишлени стоки ( пристройка към съществуваща сграда) в УПИ ІІІ- за общ. жил. сграда и магазини в кв. 128 по плана на гр. Септември, стоеж категория пета 14.08.2017г. РС № 80/14.08.2017г. УВЕ № 16/11.07.2018г.
25/11.07.2018г. "Предприятие за преработка, сортиране и пакетиране на земеделска продукция и ажурна ограда " в ПИ 015051, м. Азмъка, землище на с. Лозен 02.07.2013г. РС № 60/02.07.2013г. УВЕ № 17/11.07.2018г.
26/23.07.2018г. "Месопреработвателно предприятие, ограда , магазин и покрит паркинг за служебни магазини " В УПИ ІV-16, м. Гьола, землище с. Карабунар , строеж категория четвърта 17.11.2015г. РС № 88/17.11.2015т. УВЕ № 18/23.07.2018г.
27/08.08.2018г. " Преустройство на част от съществуващ павилион за шивашка работилница" в УПИ ІІ-квартален магазив в кв. 43 по плана на с. Ветрен дол, строеж категория пета 15.06.2018г РС № 52/15.06.2018г. УВЕ № 19/08.08.2018г.
28/17.08.2018г. "Преустройство на съществуващ необитаем таван в стай за персонал и складово помещение , хотел Аква Варвара" в УПИ І в кв. 4а Варварски минерални бани , стоеж категория пета 15.09.2015г. РС № 75/15.09.2015г УВЕ №20/20.08.2018г.
29/22.08.2018г. "Младежки клуб " в УПИ ІІ-младежки клуб в кв. 27 по плана на с. Лозен, строеж категория пета 02.11.2001г. РС № 37/02.11.2001г. УВЕ № 21/22.08.2018г.
30/23.08.2018г. "Преустройство на съществуващо помещение и разделянето му на два магазина " в УПИ ХХІV за търговия и услуги , в кв. 92 по плана на гр. Септември, стоеж категория пета 04.12.2017г. РС № 99/04.12.2017г. УВЕ № 22/27.08.2018г.
31/30.08.2018г. "Магазин за мебели " в УПИ ІV-004028, м. Тус тепе, землище на с. Симеоновец, строеж категория пета 06.01.2015г. РС № 06.01.2015г. УВЕ № 23/30.08.2018г.
32/05.09.2018г. „Кабелна линия 20 kv и кабелна линия 1 kv от съществуваща муфа до ТП-1 в кв. 33 по плана на с. Ковачево ”, строеж категория трета по чл.137 от ЗУТ 18.01.2018г. РС№07/29.01.2018г.
33/05.09.2018г. „Кабелни линии 1 kv за захранване на съществуващи абонати по бул. „България”, гр. Септември, общ. Септември”, строеж категория трета - VІ-ти етап – от КРШ-21 до КРШ-25 от ТНН на ТП „Болшевик” до КРШ-26 и от ТНН на ТП „Болшевик” до КРШ-20 през КРШ-24 и КРШ-22 03.04.2017г. РС№030/03.04.2017г.
34/05.09.2018г. „Кабелни линии 1 kv за захранване на съществуващи абонати по бул. „България”, гр. Септември, общ. Септември”, строеж категория трета - V-ти етап – от МЕТ -1 Т, монтирано пред УПИ ІІІ-331, кв.44 до ТНН на ТП№2 „М.Марица” и от МЕТ – 1М, монтирано пред УПИ ХІХ-327, кв.20 до КРШ -21 03.04.2017г. РС№030/03.04.2017г.
35/05.09.2018г. „Кабелни линии 1 kv за захранване на съществуващи абонати по бул. „България”, гр. Септември, общ. Септември”, строеж категория трета - ІV-ти етап – от КРШ-13 до МЕТ -1Т монтирано пред УПИ ІІІ-331, в кв.44 и от КРШ-12 до МЕТ 1М, монтирано пред УПИ ХІХ-327 , в кв.20 03.04.2018г. РС № 030/03.04.2017г.
36/19.09.2018г. „Газстанция към съществуваща бензиностанция” – строеж категория първа по чл.137 от ЗУТнаходящ се в ПИ№007038 (с нтп – индивид. застр.), м. „Велчова Черника” в землището на с.Ветрен дол, общ. Септември 18.10.2017г РС № 91/18.10.2018г.
37/25.09.2018г. „Външен водопровод за допълнително водоснабдяване на квартал „ЮГ” на гр. Септември от тръбен кладенец ”2а” на резервно помпажно водоснабдяване за селата Симеоновец и Семчиново”(съгласно одобрен с Решение № 812 от протокол 39/28.08.2017г на ОбС гр. Септември ПУП-ПП за трасе на водопровод ), строеж категория първа по чл.137 от ЗУТ, находящ се в землище гр. Септември, 13.12.2017г РС №100/13.12.2017г.
38/04.10.2018г. „ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД до ПИ № 040021, м. „Сухата чешма, землище с. Виноградец”, строеж категория четвърта по чл.137 от ЗУТ, с дължина на трасето 1780 лин.м., находящ се в землище с. Виноградец, общ. Септември. 25.04.2018г. РС №56/16.06.2017г
39/15.10.2018г. ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩО ПОМЕЩЕНИЕ ЗА МАГАЗИН ЗА ХРАНИТЕЛНИ СТОКИ", строеж категория ПЕТА по чл.137 от ЗУТ, находящ се в УПИ XХIV-За търговия и услуги, кв.92 по плана на гр. Септември, общ. Септември” 24.08.2018г. РС №81/24.08.2018г. УВЕ№ 26/18.10.2018г.
40/02.11.2018г. „Преустройство на съществуваща сграда в къща за гости и нова сграда за снек-бар” – строеж категория пета по чл.137 от ЗУТ, находящи се в УПИ ХІІІ-196,198, За хотелска дейност и ресторант, в кв.29 по плана на с.Семчиново, общ.Септември - І ви етап - Преустройство на съществуваща сграда и пристройка към нея в къща за гости" 12.02.2013г. РС №08/12.02.2013г, презаверено на 04.03.2016г, заповед № 10/28.06.2017г. За етапно строителство УВЕ № 27/02.11.2018г.
41/02.11.2018г. „Кабелна линия 20 kv от съществуваща муфа до ТП-4 в кв.38 и кабелна линия 1 kv от нов КРШ пред УПИ ІІ-174 до съществуващ КРШ пред УПИ V-206 в кв.20 по плана на с. Варвара, общ. Септември ”, строеж категория трета по чл.137 от ЗУТ с дължина на трасето на КЛСН - 633 л.м. и дължина на трасето на КЛНН – 475 л.м, находящ се в с. Варвара, общ. Септември. 27.04.2018г. РС №32/27.04.2018г
42/21.11.2018г. "Двуетажна жилищна сграда " в УПИ V-163, кв. 14 по плана на с. Карабунар 08.06.2010г. РС № 38/08.06.2018г. УВЕ № 29/22.11.2018г.
43/22.11.2018г. " Офис " в УПИ ІХ-1532 в кв. 113 по плана на гр. Септември 10.06.2016г.промяна по време на строителството на 01.11.2018г. РС № 66/10.06.2016г., заповед № 08/01.11.2018г. УВЕ № 28/22.11.2018г.
44/22.11.2018г. "Магазин за хранителни стоки и кафе - разширение" в УПИ ХІ-търговия и услуги в кв. 50 по плана на с. Симеоновец 01.07.2004г. РС № 43/01.07.2004г. УВЕ № 30/22.11.2018г.
45/18.12.2018г. "Жилищна сграда " в УПИ ІІ-557 в кв. 35 по плана на гр. Ветрен 30.06.2015г. РС № 46/30.06.2015г. УВЕ № 31/18.12.2018г.