одобрен

Регистър на сигналите през м. май 2020 г.

Уникален идентификатор:  5bc91756-f56d-4c1b-93e6-6057e6d8fffc

екология сигнали

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-25 14:36:36
  • Създаден от: dragomir_vasilev
  • Последна промяна: 2020-06-25 14:36:36

ПРИЕТИ СИГНАЛИ ПО „ЗЕЛЕНИЯ ТЕЛЕФОН” И ЕЛЕКТРОННАТА ПОЩА В РИОСВ – ШУМЕН ЗА ПЕРИОДА

Месец Май 2020 г.
Дата / № на сигнала Постъпил Сигнал Отговорна Предприети действия
сигнал институция
- 30.04.2020г. С-41 Нарушаване подаването на питейна вода за с. Рътлина поради водоползване за нуждите на птицеферма на Е* Х*. Обектът е незаконен. РИОСВ-Шумен, Басейнова дирекция „Черноморски район“, Община Омуртаг, „В и К Шумен“ ООД На 12.05.2020 г. се извърши проверка на животновъден обект – птицеферма, разположен в стопански двор на с. Рътлина, общ. Омуртаг. Обектът се стопанисва от ЗП Х* С* Р*.
При проверката се установи следното с констативен протокол № ИН-04/12.04.2020 г.
Налична е 1 бр. сграда с правоъгълна форма.
Налични са 2 бр. събирателни резервоари за отпадъчни води, разположени до всеки край на животновъдната сграда, откъм нейната дълга страна. При проверката се установи ползване само на този резервоар, който е по-близко до входния портал. Нивото на водата е около 1 м под горен ръб. В основата на една от стените се вижда наличие на оводнено място, но без да се забелязва движение на вода от изтичане или извиране от стената. Дадено е предписание № 3 в констативния протокол със срок за изпълнение 26.06.2020 г. да се извърши пълно изчерпване на отпадъчната вода, след което да се извърши преглед за водоплътност.
На територията на животновъдния обект няма обособена торова площадка. По данни на г-жа Х* Р*, след края на всеки животновъден цикъл се извършва транспортиране на торовата маса, смесена с подова постеля, за наторяване на земеделски земи. По време на проверката не можа да се представи договор със земеделски производител, като този документ бе изискан като част от предписание № 2 от констативния протокол, със срок 19.05.2020 г.
От дейността на птицефермата се формират отпадъци от опаковки, които се съхраняват под навес върху бетонирана повърхност. По време на проверката не можаха да се представят документи за предаването им. Същите бяха изискани като част от предписание № 2 от констативния протокол, със срок 19.05.2020 г.
Налични са 8 броя вентилатори. Те са разположени на една от късите стени на сградата, която се явява противоположна на имота, където се намира жилищна сграда. По време на проверката нямаше яснота за извършване измерване на шум в околна среда и в най-близко място на въздействие (най-близка жилищна сграда). За извършване на такова измерване беше дадено предписание № 1 от констативния протокол, със срок за изпълнение 26.06.2020 г.
Извърши се проверка и от представители на Басейнова дирекция „Черноморски район“, които съставиха отделен протокол.
1 2020/05/01 С-43/04.05.2020 г. Изтичане на мътно бяла вода в яз. Шумен, която се пени и има химически мирис, от тръба на ВиК-Шумен, намираща се по черен път вляво от синя сграда на фирма Питон РИОСВ – Шумен, БДЧР Извършена е проверка на място с Констативен протокол № ДС-01/ 01.05.2020г., при която се установи, че от дъждовен колектор стопанисван от „ВиК – Шумен“ ООД, заустван към воден обект яз. Шумен се отвеждат белезникаво оцветени води към язовира. За извършването на качествен анализ на водата бяха взети водни проби от точка преди заустване към водния обект, за което е съставен и протокол за проверка № АН-13/01.05.2020г. При извършената проверка присъстваха представители на „ВиК – Шумен“ ООД, БДЧР – Варна и Регионална лаборатория – Шумен. Бе извършен оглед на ревизионните шахти на дъждовната канализация, находящи се на бул. „Ришки проход“, като при проверката не се установи емитера на отпадъчните води. На „ВиК – Шумен“ ООД са дадени 2 бр. предписания за установяване на източника на отпадъчни води към дъждовната канализация по бул. „Ришки проход“, след което да се предприемат трайни мерки за предотвратяване замърсяването на яз. Шумен посредством дъждовния колектор.
2 2020/05/09 С-44/09.05.2020 г. Възникнал пожар във филтъра за фини прахови частици на асфалтовата база в гр. Върбица РИОСВ – Шумен Извършена е проверка на място с Констативен протокол № СК-02/09.05.2020г., при която е установено, че пожара е загасен от пожарните екипи на гр. Върбица. Пожара е възникнал от несработена защита на ръкавния филтър. В момента на възникването на пожара се провеждали технически изпитания на възлите и детайлите на инсталацията.
3 10.05.202. С-45/10.05.2020 г. Палеж на автомобилни кабели гр. Шумен, ул. „Стара планина“ РИОСВ-Шумен, Община Шумен Извършена проверка на 10.05.2020 г. със служители на ОД на МВР Шумен. При проверката се установи, че огъня е изгасен. Налични бяха образувани локални замърсявания за което се изпрати писмо до Община Шумен с №С-45-1 от 12.05.2020 г.
4 2020/05/11 С-46/12.05.2020 г. Намерена птица (бързолет) с наранено крило в гр. Шумен РИОСВ – Шумен Извършена проверка на място с Констативен протокол № ЦК-02/12.05.2020г., при която е установено, че птицата е от вида Черен бързолет, без видими наранявания, но към момента не може да лети. Един час, след като птицата е прибрана в сградата на РИОСВ – Шумен, същата е пусната обратно в природата, предвид това, че няма проблеми при размаха на крилете и може да лети. Подателят на сигнала е уведомен за това по телефона.
5 2020/05/12 С-47/12.05.2020 г. Изхвърляне на отпадъци на ул. „Колю Фичето“ гр. Шумен РИОСВ – Шумен Извършена е проверка на място при което се установи, че фирма Рейнтех ООД извършва озеленяване на терени на фирма Лорели в резултат на което се образувани минимални количества растителни отпадъци и камъни. На дружеството е дадено предписание за почистване на образуваните единствено от неговата дейност отпадъци. Даденото предписание е изпълнено в срок, за което РИОСВ – Шумен е уведомена с писмо вх. № ОА-1746 от 21. 05. 2020 г.
6 13.05.2020г С-48/14.05.2020 г. Водите на р. Стражка в района на м-т „Ливадите“ („Чеир дере“) са мътни и замърсени БДЧР; Сигнала е препратен до БДЧР, за предприемане на действия по компетентност и е извършена проверка на място от РИОСВ-Шумен. Установено е, че при мост със снети географски координати СШ 43°18’58,7‘‘ и ИД 26°55’17,6‘‘ (до бензиностанция „Шел“), няма видимо замърсяване на водите в реката, не са констатирани нерегламентирани зауствания. Обходен е терена около водни обект в посочената местност, по посока – обратна на водното течение до ПИ с ИД 83510.16.24, землище на гр. Шумен. В имота са налични земно насипни лагуни, стопанисвани от „ХЦС“ АД – Шумен, които не се експлоатират. По посока запад-северозапад от посочения имот е налично сухо дере, без дебит и водосбор. Извършен е оглед на състоянието на лагуните и на довеждащия канал от „ХЦС“ АД. Установено е, че канала е сух и не се генерират торови маси към лагуните. Около лагуните няма следи от изтичания и отвеждане на отпадъчни води към сухо дере, по посока – северозапад от имота.
РИОСВ-Шумен
7 2020/05/19 С-49/19.05.2020 г. Нерегламентирани дейности с отпадъци и запрашаване на района около Детска градина на ул. „Димитър Благоев“ в гр. Каспичан РИОСВ – Шумен, Община Каспичан С писмо изх. № С-49 от. 21. 05.2020 г., сигналът е препратен по компетентност до общ. Каспичан. Получен е отговор от Община Каспичан с вх. № С-49 от 04.06.2020 г с който уведомяват РИОСВ – Шумен и подателя на сигнала за предприетите действия. Получен е отговор от Община Каспичан с вх. № С-49-(3)/04.06.2020 г. – отпадъците се предават на „Голдън Фийлд“ ООД, а на изпълнителя на обекта е отправено предупреждение относно предприемане на мерки за преустановяване на запрашаването.
8 19.05.2020г. С-50/ 19.05.2020 г. Намерена ранена лястовица в гр. Търговище РИОСВ – Шумен Извършена проверка на място с Констативен протокол № ДЯ-06/20.05.2020г., при която е установено, че птицата е със счупено ляво крило, което към момента я прави непригодна за живот в естествена среда. По-късно на същия ден в сградата на РИОСВ – Шумен птица умря в резултат от дълбока рана в тялото под счупеното крило, която не е забелязана при първоначалния ѝ оглед. Подателят на сигнала присъства по време на проверката и впоследствие е уведомен по телефона за леталния изход за птицата.
9 29.05.2020г. С-51/29.05.2020 г. Отглеждане на кучета без документи в частен двор в гр. Каспичан, държана в плен лисица и залагане на капани за лисици извън двора РИОСВ – Шумен Изпратено писмо с изх. № С-51-1/02.06.2020г. до подателя на сигнала, с което му е посочено кои са компетентните органи, към които следва да се обърне, а именно ОДБХ-Шумен, РДГ-Шумен и Община Каспичан, тъй като РИОСВ – Шумен не е компетентна при така представения случай.
10 29.05.2020г. С-52/29.05.2020 г. Нерегламентирано сметище по пътя за новоизграденото депо за битови отпадъци на Община Омуртаг РИОСВ Шумен, Община Омуртаг Сигналът е подаден в МОСВ от г-н А* И*. Препратен е до РИОСВ гр. Шумен с вх. № С-52/29.05.2020 г. Извършена е проверка на място в присъствието на представител на Община Омуртаг. Констатирано е наличие на замърсен участък в който са налични смесени битови отпадъци, отпадъци от опаковки, автомобилни гуми, изолационни материали и др. Съставен е констативен протокол № ДЙ-29/01.06.2020 г. с който на кмета на Община Омуртаг е дадено предписание за почистване на наличните в участъка отпадъци. На кмета на Община Омуртаг е изпратена покана за съставяне на АУАН. На подателя на сигнала е изпратена информация относно предприетите действия с писмо с изх. № С-52-(1)/04.06.2020 г. с копие до МОСВ.