одобрен

2017г.

Уникален идентификатор:  5be94cbd-47ca-4a90-ba05-163f158bc9a0

Описание:

издадени през 2017г.

ТСУ Община Разград Кадастър и регулация

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-18 13:49:10
  • Създаден от: galya_krasteva_krasteva
  • Последна промяна: 2020-01-14 13:03:34
  • Последно променил: galya_krasteva_krasteva

Номер

Дата

Видове документи

Кореспондент

Вид ПУП

квартал №

парцел №

Имот №

План на - Населено масто

103-05-19437-2 04.01.2017 17:15:57 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ПЛАМЕН РУСЕВ ПАНОВ план за регулация и застрояване 0 61710.53.49, 61710.53.51 И 61710.53.52 Разград
103-05-19693-2 11.01.2017 17:22:57 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ЮКСЕЛ САБРИЕВ ХАСАНОВ план за регулация и застрояване ІХ 3636 61710.502.3636 Разград
103-06-303-2 17.01.2017 17:02:49 Заповед за допускане /не допускане изработване на подробен устройствен план Заповед за допускане /не допускане изработване на подробен устройствен план "БИОВЕТ АД" - КЛОН РАЗГРАД план за регулация и застрояване 0 0 61710.509.381 Разград
103-05-256-2 19.01.2017 14:12:15 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план НЕДЖМИДИН ФЕВЗИЕВ ХЮСЕИНОВ план за регулация ІV, V И VІІІ 135, 140, И 140 Радинград
59 20.01.2017 17:03:01 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план МАРИН НАЧЕВ МАРИНОВ
58 20.01.2017 17:03:03 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ЕАД
55 20.01.2017 17:03:05 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план МЮЖГЕН ХАСАН СЮЛЕЙМАН
200-1 24.01.2017 00:00:00 Служебна заповед за изменение на подробен устройствен план Служебна заповед за изменение на подробен устройствен план ОБЩИНА РАЗГРАД Постъпило е искане с докладна записка от директора на ОП"Бизнес зона Перистър" Разградза промяна отреждането на парцел II-340 в кв.669 по плана на Разград, включващ имоти с идент. №61710.505,7204 и №61710.505,7205 по КК от "За търговски и складови дейнос 669 II 7304;7305 61710.505.7304 ;61710.505.7305 Разград
138 06.02.2017 17:19:58 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ЕТ "ИНТЕР РУМ - РАЗГРАД - РУМЕН МАРИНОВ"
139 06.02.2017 17:20:00 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ХАФИЗЕ ЛЮТФИЕВА АКИФОВА
140 06.02.2017 17:20:02 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план " АСЛАНЛАР ТРЕЙДИНГ" ООД
142 07.02.2017 17:11:42 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ЛАЗАРОВ ООД
154 09.02.2017 17:06:19 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план СЕЗЕР СЕРВЕТ ХЮСЕИН
153 09.02.2017 17:06:21 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план КРАСЕН ПЕНЧЕВ ПЕНЧЕВ
103-05-904-2 09.02.2017 17:11:48 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ИЛИЯ ПЕТРОВ МИНКОВ план за застрояване І И ІІ 45 и 638 РАЗГРАД
103-05-1029-2 10.02.2017 00:00:00 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ЙОНИКС ИМОТ ЕООД план за регулация и застрояване VIII 50 61710.501.50 РАЗГРАД
56 13.02.2017 12:04:01 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план БЛИЗУ МЕДИА ЕНД БРОУДБЕНД ЕАД
103-05-1551-2 16.02.2017 11:40:34 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план НЕДЕЛЧО АНГЕЛОВ ИВАНОВ план за застрояване VIII-396 948 с.Осенец
103-05-1621-2 16.02.2017 13:24:40 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план АГРИ ФУУД СЪЛЮШЪНС ЕООД план за застрояване 0 000058 КВС С. КИЧЕНИЦА
103-05-1371-2 16.02.2017 14:53:43 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ФИКРИЕ САБРИ ИСМАИЛ план за регулация и застрояване I 801 С. ЯСЕНОВЕЦ
103-06-1816-2 01.03.2017 00:00:00 Заповед за допускане /не допускане изработване на подробен устройствен план Заповед за допускане /не допускане изработване на подробен устройствен план СД ВЕТЕКС-4-НЕДЕЛЧЕВ,ИВАНОВ,ЕНЧЕВ,АТАНАСОВ-СИЕ план за регулация и застрояване и план-схеми 0 0 432012 С. ДЯНКОВО
103-06-2384-2 02.03.2017 16:02:34 Заповед за допускане /не допускане изработване на подробен устройствен план Заповед за допускане /не допускане изработване на подробен устройствен план ЕЛИТИС - М ЕООД план за застрояване 0 0 М. КИЛЛИК 431018 С. ДЯНКОВО
103-05-1921-2 02.03.2017 16:58:31 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план МИТКО ЙОСИФОВ РУСЕВ план за застрояване I , II 211, 212 С. ЯСЕНОВЕЦ
239 08.03.2017 17:10:29 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план "БИОВЕТ АД" - КЛОН РАЗГРАД
240 08.03.2017 17:10:31 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план НЕДЖМИДИН ФЕВЗИЕВ ХЮСЕИНОВ
200-2 09.03.2017 17:09:28 Служебна заповед за изменение на подробен устройствен план Служебна заповед за изменение на подробен устройствен план ОБЩИНА РАЗГРАД Уктановено е, че уличнорегулационната линия от южната страна на бул."Априлско въстание" в гр.Разград в участъка между ул."Каймакчалан" и улица "Бабуна" в квартал 172А е погрешно изобразена двойно в резултат на неколкократни частични регулационни изменени 0 0 РАЗГРАД
103-05-2222-2 10.03.2017 00:00:00 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ХРИСТОФОР ПЕНЧЕВ ХРИСТОВ план за регулация IX 3626 61710.502.3632 Разград
103-05-2310-2 10.03.2017 14:26:49 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ГИЧЕВ СПЕД ЕООД план за регулация и застрояване I,II,III, IV,V,VI 18 61710.501.656, 61710.501.642 Разград
103-05-2567-2 10.03.2017 16:04:03 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ГАНЧО СТОЯНОВ ГАНЕВ план за регулация и застрояване III 4093 61710..503.4093 Разград
103-05-2995-2 27.03.2017 17:23:20 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ГАНКА НЕДЕЛЧЕВА ПЕЕВА план за регулация и застрояване VII , VIII, IX 152 С. ПОБИТ КАМЪК
103-05-3405-2 27.03.2017 17:23:21 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ЛЮДМИЛ ВЪРБАНОВ СПАСОВ план за застрояване IX - , X - 1464, 1463 61710.505.1464 : 61710.505.1463 Разград
300 28.03.2017 11:45:50 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ПОЛИТРАФИК ООД
304 28.03.2017 13:23:08 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ВАЛЛИ-10 ЕООД
103-05-3413-2 31.03.2017 14:50:22 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ИЛИЯ ПЕНЧЕВ РАДЕВ план за регулация ІV 55 Разград
103-05-3537-2 31.03.2017 15:54:21 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ИСА МАРЕМ ЮМЕР план за регулация и застрояване VIII ,IX 339 С. РАКОВСКИ
335 31.03.2017 17:25:42 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ПЛАМЕН ВЪЛКОВ ПЕТРОВ
336 31.03.2017 17:25:44 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ОБЩИНА РАЗГРАД
337 31.03.2017 17:25:46 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ЮКСЕЛ САБРИЕВ ХАСАНОВ
103-06-3888-2 17.04.2017 00:00:00 Заповед за допускане /не допускане изработване на подробен устройствен план Заповед за допускане /не допускане изработване на подробен устройствен план МИЛЕН ИВАНОВ ДЕЧКОВ план за застрояване, работен устройствен план 251 ХХІІ 1303 61710.502.1303 ГР. РАЗГРАД
103-05-4349-2 18.04.2017 00:00:00 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ЛОГИС ТРАНС ЕООД комплексен проект по чл.150 от ЗУТ 409 61710.509.409. РАЗГРАД
395 20.04.2017 11:41:57 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план СТАНКА ЙОВЧЕВА НЕДЕЛЧЕВА
394 20.04.2017 11:47:05 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план БЕРКАЙ-2010 ЕООД
396 20.04.2017 11:50:54 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ХРИСТО СТОЙЧЕВ ХРИСТОВ
103-05-4196-2 20.04.2017 14:35:46 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план РАИМ НЕЖДЕТ РАИМ план за регулация II, XVI 180 Ясеновец
399 20.04.2017 16:47:12 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план СЕВДАЛИН ВЕРГИЛОВ ЛЕВЕНОВ
400 20.04.2017 17:08:54 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план СД ВЕТЕКС-4-НЕДЕЛЧЕВ,ИВАНОВ,ЕНЧЕВ,АТАНАСОВ-СИЕ
103-05-4432-2 24.04.2017 16:51:27 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ЕЛИТИС - М ЕООД план за застрояване І 288 С.ДЯНКОВО
103-05-4903-2 28.04.2017 13:55:33 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план БЕКИР РЕМЗИ АХМЕД план за застрояване II , XI 578,587 С. ПОБИТ КАМЪК
103-05-5045-2 28.04.2017 16:34:22 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план СЕВГИН РАМАДАН ХАСАН план за застрояване 0 011122 с.Ясеновец ,
103-05-4975-2 02.05.2017 14:09:15 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план НУРСЕН БАСРИ САБРИ план за регулация и застрояване IX 1006 С. ЯСЕНОВЕЦ
464 05.05.2017 16:47:21 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ГАНЧО СТОЯНОВ ГАНЕВ
463 05.05.2017 16:50:42 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ИЛИЯ ПЕТРОВ МИНКОВ
472 09.05.2017 10:04:51 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ФАХРЕДИН МЕХМЕД ХАСАН
471 09.05.2017 10:14:42 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план НЕДЕЛЧО АНГЕЛОВ ИВАНОВ
103-05-5270-2 15.05.2017 17:22:06 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ЕРОЛ ЗЕКЕРИЕВ ЗЮЛКЕФОВ план за регулация и застрояване X 175 с.Киченица , община Разград
103-05-5440-2 16.05.2017 00:00:00 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план АМЕР ООД план за регулация и застрояване ІІ и ІІІ 1366,1416 с.Дянково
103-05-5553-2 16.05.2017 07:53:14 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ДИ ЕС СМИТ ПЕКИДЖИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД план за застрояване XI 16 РАЗГРАД
103-05-5982-2 18.05.2017 07:45:56 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА САБИНОВА план за регулация XI 363 С. ДЯНКОВО
103-05-5416-2 18.05.2017 16:55:24 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ПЕНКО АТАНАСОВ ДИМИТРОВ план за регулация 0 3407 61710.504.3407 Разград
103-05-5851-2 19.05.2017 07:31:15 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план "БИОВЕТ АД" - КЛОН РАЗГРАД план за регулация II, III, IV 6305 Разград
103-05-5724-2 19.05.2017 13:21:33 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ЛЮБЕН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ план за регулация и застрояване ХVІІ И ХVІІ 2407 61710.505.2407 И 61710.505.5213 Разград
530 22.05.2017 17:06:23 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ОБЩИНА РАЗГРАД
532 22.05.2017 17:06:25 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ЙОНИКС ИМОТ ЕООД
531 22.05.2017 17:06:26 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ФИКРИЕ САБРИ ИСМАИЛ
545 23.05.2017 17:06:27 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план РАИМ НЕЖДЕТ РАИМ
544 23.05.2017 17:06:28 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ИЛИЯ ПЕНЧЕВ РАДЕВ
103-05-6272-2 05.06.2017 00:00:00 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ДЕВОН - ООД план за регулация X , XXXVIII 2064 Разград
200-3 05.06.2017 00:00:00 Служебна заповед за изменение на подробен устройствен план Служебна заповед за изменение на подробен устройствен план ОБЩИНА РАЗГРАД Уктановено е, че уличнорегулационната линия от южната страна на КВ.41 в гр.Разград , в участъка между ОТ от 59 до 57 е погрешно /неикономично/ изобразена спрямо съществуващите общински имоти ,без да се съобразява с изградената улица. .В този си вид 41 XVI и XV в кв.41 Разград
103-06-6250-2 05.06.2017 17:07:44 Заповед за допускане /не допускане изработване на подробен устройствен план Заповед за допускане /не допускане изработване на подробен устройствен план ЕТ ЦВЕТАН НИКОЛОВ - ГРАНД план за застрояване 9 VII и VIII 51 и 50 61710.501.75 и 61710.501.50 Разград
599 06.06.2017 15:37:31 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ДЕМО - НИК ЕООД
600 06.06.2017 15:52:43 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план БЕЙСИМ АХМЕДОВ ИЛИЯЗОВ
103-05-7061-2 07.06.2017 10:09:46 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ДИМИТЪР ЦОНЕВ СТЕФАНОВ план за регулация ІІ 500 61710.504.3178 Разград
622 09.06.2017 14:47:10 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план АГРИ ФУУД СЪЛЮШЪНС ЕООД
623 13.06.2017 13:52:39 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ДИ ЕС СМИТ ПЕКИДЖИНГ БЪЛГАРИЯ ЕООД
103-05-7067-2 19.06.2017 00:00:00 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ПИЛКО ЕООД план за застрояване 0 100075 землище Липник
103-05-7272-2 22.06.2017 17:38:04 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план РУЖДИ ШУКРИЕВ АКИФОВ план за регулация и застрояване V, VI 1394, 1417 С.ДЯНКОВО
103-05-7793-2 23.06.2017 00:00:00 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ШИНАСИ МЕХМЕД ХЮСЕИН план за регулация X 334 70660.507.288 С.СТРАЖЕЦ
699 27.06.2017 17:03:43 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план МИЛЕН ИВАНОВ ДЕЧКОВ
691 27.06.2017 17:03:45 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ХРИСТОФОР ПЕНЧЕВ ХРИСТОВ
103-05-7690-2 28.06.2017 00:00:00 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ЕТ"СЮЛЮШ-А-АЙДЪН СЮЛЕЙМАН" план за регулация IV 356 61710.509.505 Разград
103-05-8031-2 30.06.2017 13:28:39 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ДОГУКАН- ГРУП ООД план за застрояване I 61710.502.6361 Разград
103-05-7882-2 30.06.2017 16:47:46 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ГЮНАЙ МУРАД МУРАД план за регулация XVIII 1284 и 1285 с.Дянково
103-05-7994-2 03.07.2017 00:00:00 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план МЕХМЕД МЕХМЕД АЛИОСМАН план за регулация XXI 1457 61710.505.1457 Разград
103-05-8220-2 03.07.2017 13:32:38 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ХАБИБЕ МЕХМЕД ХЮСЕИНОВА план за регулация и застрояване VI 939 Дянково
103-05-8780-2 03.07.2017 16:25:31 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ЯХЯ ХАСАНОВ ЯХОВ план за регулация и застрояване XVI- 2400 61710.505.2400 Разград
756 06.07.2017 17:28:15 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ОБЩИНА РАЗГРАД
757 07.07.2017 17:10:55 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ГИЧЕВ СПЕД ЕООД
754 07.07.2017 17:10:59 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА САБИНОВА
760 07.07.2017 17:11:01 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план "БИОВЕТ АД" - КЛОН РАЗГРАД
755 07.07.2017 17:11:03 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план НУРСЕН БАСРИ САБРИ
765 07.07.2017 17:11:05 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ЕРОЛ ЗЕКЕРИЕВ ЗЮЛКЕФОВ
767 07.07.2017 17:11:07 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ДЕВОН - ООД
766 07.07.2017 17:11:09 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ИСА МАРЕМ ЮМЕР
103-05-8876-2 14.07.2017 00:00:00 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план СВЕТЛОМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ план за регулация и застрояване XII 2376 61710.505.24 РАЗГРАД
103-05-9192-2 19.07.2017 00:00:00 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ФАТМЕ ХАСАНОВА ЮСМЕНОВА план за регулация и застрояване VII 726 С. ЯСЕНОВЕЦ
820 27.07.2017 17:27:13 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ЛЮБЕН НИКОЛОВ ВАСИЛЕВ
831 28.07.2017 17:29:54 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план МИТКО ЙОСИФОВ РУСЕВ
830 28.07.2017 17:29:56 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ДИМИТЪР ЦОНЕВ СТЕФАНОВ
842 01.08.2017 11:42:56 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план АДЕЛА ЛЕВЕНОВА СТОЯНОВА
103-05-10563-2 07.08.2017 00:00:00 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ГЮНАЙ ЛЮТФИ ФЕТТА план за регулация XV 6352 61710.504.6352 Разград
103-05-11363-2 14.08.2017 00:00:00 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ТОДОРКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА план за регулация и застрояване 0 3446 61710.505.3446 Разград
103-05-11886-2 16.08.2017 17:46:27 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ХРИСТО ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ план за регулация IV 127 с.Осенец
103-05-11904-2 16.08.2017 18:02:11 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ВИОЛЕТА АЛЕКСАНДРОВА ВАСИЛЕВА план за регулация VII 371 с.Гецово
895 22.08.2017 11:36:07 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ОБЩИНА РАЗГРАД
894 22.08.2017 11:40:36 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ЕТ ЦВЕТАН НИКОЛОВ - ГРАНД
893 22.08.2017 11:43:16 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ЯХЯ ХАСАНОВ ЯХОВ
892 22.08.2017 11:48:58 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план РЕКАР ООД
891 22.08.2017 11:52:09 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ПИЛКО ЕООД
901 22.08.2017 17:13:49 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ДОГУКАН- ГРУП ООД
900 22.08.2017 17:13:51 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ХАБИБЕ МЕХМЕД ХЮСЕИНОВА
909 23.08.2017 17:03:21 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план НИЯЗИ ХАСАН МУСТАФА
908 23.08.2017 17:03:23 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ГАЛИН МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ
911 23.08.2017 17:03:25 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ПЛАМЕН РУСЕВ ПАНОВ
910 23.08.2017 17:03:27 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ГАНКА НЕДЕЛЧЕВА ПЕЕВА
103-05-12287-2 30.08.2017 17:23:34 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план СВЕТЛОЗАР СЕВЕРИНОВ РОСЕНОВ план за застрояване, работен устройствен план III 398 с.Ясеновец
103-05-12412-2 01.09.2017 00:00:00 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план СВЕТЛАН ДАМЯНОВ ИВАНОВ план за регулация IX 431 с.Осенец
103-05-13630-2 08.09.2017 00:00:00 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план БАСРИ АХМЕДОВ ТАУШАНОВ план за застрояване IV 585 с.Ясеновец
103-05-14326-2 15.09.2017 13:51:44 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ГЮЛДЖАН АХМЕДОВ АХМЕДОВ план за застрояване IV 663 С.ЯСЕНОВЕЦ
103-05-13594-2 15.09.2017 14:18:12 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ФАТМЕГЮЛ ИСЛЯМ ХАСАНОВА план за регулация и застрояване XII 434 с.Ясеновец
103-05-14006-2 15.09.2017 14:36:33 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план АТАНАСКА ИЛИЕВА НИКОЛОВА план за регулация 0 6360 61710.504.6360 Разград
989 19.09.2017 17:29:20 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ГЮНАЙ МУРАД МУРАД
988 19.09.2017 17:29:21 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план СЕВГИН РАМАДАН ХАСАН
987 19.09.2017 17:29:23 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ШИНАСИ МЕХМЕД ХЮСЕИН
985 19.09.2017 17:29:25 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план СВЕТЛОМИР ИВАНОВ ДИМИТРОВ
989 19.09.2017 17:29:29 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ГЮНАЙ МУРАД МУРАД
986 20.09.2017 16:12:00 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план МЕХМЕД МЕХМЕД АЛИОСМАН
984 20.09.2017 16:39:13 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ГЮНАЙ ЛЮТФИ ФЕТТА
103-06-13961-2 21.09.2017 00:00:00 Заповед за допускане /не допускане изработване на подробен устройствен план Заповед за допускане /не допускане изработване на подробен устройствен план БЕРКАЙ-2010 ЕООД план-схеми 0 0 023294 Дянково
1004 25.09.2017 11:31:42 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ХРИСТО ЙОРДАНОВ ХРИСТОВ
1005 25.09.2017 11:38:03 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ПЕНКО АТАНАСОВ ДИМИТРОВ
1003 25.09.2017 15:53:17 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план РУЖДИ ШУКРИЕВ АКИФОВ
103-05-14737-2 02.10.2017 14:43:09 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ХАЙРЕДИН АЛИ ОСМАН план за регулация и застрояване 0 963 61710.502.963 Разград
103-05-14834-2 10.10.2017 00:00:00 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план АЙДЖАН МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА план за регулация и застрояване XIII 699 1112 Ясеновец
1084 10.10.2017 14:01:22 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план СВЕТЛАН ДАМЯНОВ ИВАНОВ
1088 10.10.2017 17:26:17 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ТОДОРКА ПЕТКОВА ГЕОРГИЕВА
103-05-14875-2 10.10.2017 17:26:19 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ЗЮЛФЮ СЮЛЕЙМАНОВ МУСТАФОВ план за регулация и застрояване X 468 Раковски
103-05-15251-2 16.10.2017 00:00:00 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план СД ВЕТЕКС-4-НЕДЕЛЧЕВ,ИВАНОВ,ЕНЧЕВ,АТАНАСОВ-СИЕ план за регулация и застрояване III, V 201 с.Липник
103-05-16156-2 19.10.2017 00:00:00 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план "ЕРБА 15" ООД план за застрояване XXI 7274 61710.502.7274 Разград
103-05-15901-2 19.10.2017 12:57:04 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ЮТА ТРЕИД ЕООД план за регулация и застрояване I 506 Разград
103-05-16303-2 20.10.2017 09:51:22 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план СТЕФАН АВРАМОВ АВРАМОВ план за регулация І и І І 2481 61710.505.2481 Разград
103-05-17076-2 03.11.2017 11:41:24 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план АСЕН БОРИСОВ СТЕФАНОВ план за регулация VI 4123 Разград
1200 06.11.2017 17:19:12 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ГЮЛДЖАН АХМЕДОВ АХМЕДОВ
103-05-17053-2 13.11.2017 00:00:00 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план СТЕФАН ДИМОВ ИВАНОВ план за регулация VIII 601 С. ГЕЦОВО
103-05-17143-2 13.11.2017 17:08:59 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план БАБАРОВ ООД план за регулация II, IX 340 61710.505.7205 и 61710.505.7198 Разград
103-05-17180-2 15.11.2017 00:00:00 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ЙОКЕТА - КО ООД план за застрояване II 340 61710.505.7214 Разград
103-05-17248-2 17.11.2017 00:00:00 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план СТЕФАН РАДЕВ ГЕОРГИЕВ план за регулация IV, X ЯСЕНОВЕЦ
1269 21.11.2017 10:29:38 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план СТЕФАН АВРАМОВ АВРАМОВ
1270 21.11.2017 10:37:14 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план БЕРКАЙ-2010 ЕООД
1271 21.11.2017 10:46:06 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план "ЕРБА 15" ООД
1272 21.11.2017 10:52:52 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план БАБАРОВ ООД
103-05-17516-2 22.11.2017 00:00:00 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ЗЮЛКИФ РЕДЖЕБОВ АБТУЛОВ план за регулация IV 98 С.РАДИНГРАД
103-05-17485-2 22.11.2017 12:59:04 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план СЕВДАЛИН СЕВДАЛИНОВ АНАНИЕВ план за застрояване IV 96 61710.504.96 Разград
103-05-17481-2 22.11.2017 17:25:58 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план АЛИШ ИСМАИЛОВ АЛИШЕВ комплексен проект по чл.150 от ЗУТ VI 172 18589.501.172 С. ГЕЦОВО
103-05-17989-2 29.11.2017 16:14:26 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ДАНИКОН ООД план за регулация и застрояване 0 688 и 689 61710.502.688 и 61710.502.689 Разград
200-4 06.12.2017 14:13:14 Служебна заповед за изменение на подробен устройствен план Служебна заповед за изменение на подробен устройствен план ОБЩИНА РАЗГРАД Уктановено е, че уличнорегулационната линия от южната страна на КВ.41 в гр.Разград , в участъка между ОТ от 59 до 57 е погрешно /неикономично/ изобразена спрямо съществуващите общински имоти ,без да се съобразява с изградената улица.¶.В този си вид 0 0 0
103-05-18904-2 08.12.2017 14:30:01 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план РАШИД АХМЕДОВ ЮМЕРОВ комплексен проект по чл.150 от ЗУТ IV и V 340 с.Киченица
103-05-18911-2 08.12.2017 14:53:30 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ЕРГЮЛ СЕЛИМ МЕХМЕД план за регулация III V 637 ,638 , 639 ,7182 ,7343 и др. Разград
103-06-18654-2 13.12.2017 00:00:00 Заповед за допускане /не допускане изработване на подробен устройствен план Заповед за допускане /не допускане изработване на подробен устройствен план ИЛИЯН МИЛЧЕВ НИКОЛОВ план за регулация и застрояване, работен устройствен план 605 0 .6335 61710.503.6335 Разград
1458 20.12.2017 14:54:22 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ХАЙРЕДИН АЛИ ОСМАН
1459 20.12.2017 15:04:09 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ЗЮЛФЮ СЮЛЕЙМАНОВ МУСТАФОВ
1460 20.12.2017 15:44:40 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план АТАНАСКА ИЛИЕВА НИКОЛОВА
103-05-19557-2 21.12.2017 11:41:16 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план МИРЕЛА АЛДЕМИРОВА МАНАСИЕВА план за регулация III 83 193 С. РАДИНГРАД
1468 21.12.2017 13:18:08 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план СД ВЕТЕКС-4-НЕДЕЛЧЕВ,ИВАНОВ,ЕНЧЕВ,АТАНАСОВ-СИЕ
1466 21.12.2017 13:30:55 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план АЙДЖАН МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА
1464 21.12.2017 14:05:18 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план ЙОКЕТА - КО ООД
1465 21.12.2017 14:13:34 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план СТЕФАН РАДЕВ ГЕОРГИЕВ
1467 21.12.2017 14:20:37 Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план Заповед за одобряване на проект за подробен устройствен план БАСРИ АХМЕДОВ ТАУШАНОВ
103-05-19198-2 22.12.2017 16:17:05 Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план Заповед за одобряване/ не одобряване на проект за изменение на подробен устройствен план ТОДОР ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ план за регулация VI 1195 61710.502.1195 Разград