одобрен

SEBRA-2020-02-13

Уникален идентификатор:  5bf8b900-71ed-4a31-b7f2-e4d8bc8eed76

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-14 11:48:51
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-02-14 11:48:51

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 13.02.2020 - 13.02.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5827734.08
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 64885.13
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 97451.05
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 624970.13
10 xxxx Издръжка 7329887.989999999
18 xxxx Други разходи 799015.41
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 633651.09
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 51945256.34
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5865539.3
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1017134.97
88 xxxx Средства на разпореждане 729043.78
89 xxxx Друго финансиране 398562.74
90 xxxx Възстановени приходи 402468.12
91 xxxx Теглене на BGN в брой 26000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 10170.32
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1254053.76
98 xxxx Други операции в БНБ -77673.11
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 20000
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 736083
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 3299.1
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 3852.51
Текущи трансфери за чужбина 18535.69
Общо:  77729921.39999999
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 184077
10 xxxx Издръжка 19959.49
18 xxxx Други разходи 4896.48
90 xxxx Възстановени приходи 36522.86
Общо:  245455.83
Администрация на президентството ( 002******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 9779.15
Общо:  19779.15
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 26592.75
10 xxxx Издръжка 151841.45
18 xxxx Други разходи 1222.97
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6585.28
88 xxxx Средства на разпореждане 124658.88
90 xxxx Възстановени приходи 113632.36
Общо:  424533.69
Сметна палата ( 005******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 781.52
Общо:  781.52
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4110738.02
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 94173.28
10 xxxx Издръжка 267517.13
18 xxxx Други разходи 234202.14
88 xxxx Средства на разпореждане 165840
90 xxxx Възстановени приходи 9191.11
Общо:  4881661.68
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 82158.57
10 xxxx Издръжка 249031.37
90 xxxx Възстановени приходи 4000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  335189.94
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 64221.36
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 308844.55
Общо:  373065.91
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3863.16
10 xxxx Издръжка 718873.55
18 xxxx Други разходи 1637.36
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 27919.9
88 xxxx Средства на разпореждане 357.98
90 xxxx Възстановени приходи 35774.92
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 762453.64
Общо:  1550880.51
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 485186.57
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 41214.62
88 xxxx Средства на разпореждане 20004.93
90 xxxx Възстановени приходи 22243.44
Общо:  568649.56
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 17497.53
10 xxxx Издръжка 150261.32
90 xxxx Възстановени приходи 1681.78
Общо:  169440.63
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 67812.54
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 862.51
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6.27
10 xxxx Издръжка 384118.16
18 xxxx Други разходи 942.2
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 274842.76
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 27067558.43
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 265208.3
Общо:  28061351.17
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 28412.49
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 2376.39
10 xxxx Издръжка 158435.03
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 11988
Общо:  201211.91
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 366430.92
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 3239.72
10 xxxx Издръжка 316431.31
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 30382.8
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 5558204.96
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 16750
88 xxxx Средства на разпореждане 13281.56
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 2245.49
98 xxxx Други операции в БНБ -77673.11
Общо:  6229293.65
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2000
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 31.78
10 xxxx Издръжка 167128.44
18 xxxx Други разходи 74017.57
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 5520
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6486.78
Общо:  255184.57
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20865
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 277.5
10 xxxx Издръжка 25856.29
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 36.13
88 xxxx Средства на разпореждане 4147.2
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
Общо:  61182.12
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 24320
10 xxxx Издръжка 67324.66
88 xxxx Средства на разпореждане 3307.84
90 xxxx Възстановени приходи 1085
Общо:  96037.5
Министерство на регионалното развит ( 021******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 32044.51
Общо:  32044.51
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1800
10 xxxx Издръжка 226850.03
18 xxxx Други разходи 3416.29
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 14317.73
88 xxxx Средства на разпореждане 3044.45
89 xxxx Друго финансиране 2494
90 xxxx Възстановени приходи 88821.22
Общо:  340743.72
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 30934.88
90 xxxx Възстановени приходи 11097.49
Общо:  42032.37
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 31440
10 xxxx Издръжка 2409.89
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 43128.89
Общо:  76978.78
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 813.06
10 xxxx Издръжка 10498.42
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 293520
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1144340.8
Общо:  1449172.28
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1080
Общо:  1080
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8590
10 xxxx Издръжка 1092.52
Общо:  9682.52
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17399.29
Общо:  17399.29
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6489.95
Общо:  6489.95
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5299.43
10 xxxx Издръжка 8046.51
91 xxxx Теглене на BGN в брой 4000
Общо:  17345.94
Комисия за защита на конкуренцията ( 042******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 391.17
Общо:  2391.17
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2089.36
Общо:  2089.36
Kомисия за енергийно и водно регулиране ( 045******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4562.2
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
Общо:  4562.2
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 9730
10 xxxx Издръжка 3107.62
Общо:  12837.62
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4115.73
Общо:  4115.73
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 39079
10 xxxx Издръжка 1529874.59
Общо:  1568953.59
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 615.05
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 55791.82
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 609668.91
10 xxxx Издръжка 45507.67
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 19978091.69
90 xxxx Възстановени приходи 215.5
Общо:  20689890.64
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 326793
10 xxxx Издръжка 14338.95
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3585143.22
90 xxxx Възстановени приходи 543
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 125765.16
Общо:  4052583.33
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8960.07
10 xxxx Издръжка 4405.64
18 xxxx Други разходи 331493.88
Общо:  344859.59
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 20196.21
10 xxxx Издръжка 19708.48
90 xxxx Възстановени приходи 28326.52
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  68231.21
Българска телеграфна агенция ( 063******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9837.16
Общо:  9837.16
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2532.4
10 xxxx Издръжка 861298.53
90 xxxx Възстановени приходи 800
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 3035.45
Общо:  867666.38
Централна избирателна комисия ( 082******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 361
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4093.74
Общо:  4454.74
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 94900.42
18 xxxx Други разходи 46935.06
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 47959.13
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 34625.87
Общо:  224420.48
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 501.16
Общо:  501.16
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17971.75
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 10961.17
Общо:  28932.92
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 17329.2
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 102679.5
Общо:  120008.7
Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ ( 129******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 683.42
Общо:  683.42
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2454.61
Общо:  2454.61
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 320446.59
Общо:  320446.59
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 302187.3
Общо:  302187.3
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 92838.13
Общо:  92838.13
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 222784.92
10 xxxx Издръжка 23883.42
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 665.69
Общо:  247334.03
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 130145.93
18 xxxx Други разходи 22149.89
Общо:  152295.82
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9027.81
Общо:  9027.81
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4448.81
10 xxxx Издръжка 132075.29
Общо:  136524.1
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4154.97
Общо:  4154.97
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 27620
10 xxxx Издръжка 1581.15
18 xxxx Други разходи 82.25
Общо:  29283.4
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1580
10 xxxx Издръжка 112033.84
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 600
Общо:  114213.84
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7566.79
10 xxxx Издръжка 106314.59
Общо:  113881.38
Технически университет - Габрово ( 815******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4405.89
90 xxxx Възстановени приходи 1143.57
Общо:  5549.46
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1358.83
Общо:  1358.83
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 6100
10 xxxx Издръжка 4016.02
Общо:  10116.02
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 64287.01
90 xxxx Възстановени приходи 19424.26
Общо:  83711.27
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 18495.92
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 120
Общо:  18615.92
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 46.25
10 xxxx Издръжка 8659.36
Общо:  8705.61
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15228.86
18 xxxx Други разходи 50182.68
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4386
Общо:  69797.54
Медицински университет - Пловдив ( 832******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 43042.16
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2640
Общо:  45682.16
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1753.8
10 xxxx Издръжка 96846.07
89 xxxx Друго финансиране 569.84
Общо:  99169.71
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 16960.59
Общо:  16960.59
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 26060.45
10 xxxx Издръжка 67666.11
18 xxxx Други разходи 14058.09
Общо:  107784.65
Икономически университет - Варна ( 842******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1077.12
88 xxxx Средства на разпореждане 60
90 xxxx Възстановени приходи 10478.82
Общо:  11615.94
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1959.1
Общо:  1959.1
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12894.32
Общо:  12894.32
Национална художествена академия - София ( 853******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2850
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 500
Общо:  3350
Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство "Проф. Асен Диамандиев"- Пловдив ( 854******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 29854.11
Общо:  29854.11
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 28461.48
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 7914.89
Общо:  36376.37
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София ( 867******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 9987.24
Общо:  9987.24
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 194713.97
Общо:  194713.97
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5865.25
18 xxxx Други разходи 3
Общо:  5868.25
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5743.76
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1400
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7797.96
88 xxxx Средства на разпореждане 21122.95
90 xxxx Възстановени приходи 11169.93
Общо:  47234.6
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 50080.53
10 xxxx Издръжка 222397.13
18 xxxx Други разходи 3788.31
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7152.12
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 400
88 xxxx Средства на разпореждане 52771.4
89 xxxx Друго финансиране 473.47
90 xxxx Възстановени приходи 6316.34
Общо:  344379.3
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 55067.25
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 5576.91
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 15301.22
10 xxxx Издръжка 13079.04
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 37543.64
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 657568
Общо:  784136.06
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 20000
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 736083
Общо:  756083
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 3299.1
Общо:  3299.1
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ Период: 13.02.2020 - 13.02.2020
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 3852.51
Текущи трансфери за чужбина 18535.69
Общо:  22388.199999999997