одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост

Уникален идентификатор:  5c3dfcf4-b338-40cc-b788-abbace426c97

Сухиндол

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-02-11 10:19:52
  • Създаден от: obsuhindol1
  • Последна промяна: 2020-02-11 10:19:52

Пореден номер

Титуляр

Номер на разрешително

Дата на издаване на разрешителното

Воден обект

Водно тяло

Код на водното тяло

Поречие

Населено място

Община

Област

Единен класификатор на административно-териториалните и териториалните единици

Цел на ползването

Площ на водния обект (дка)

Площ разрешена за ползване (дка)

Разрешен годишен лимит (хил.куб.м/год.)

Разрешен режим на ползване

Краен срок на действие

Номер и дата на изменение на разрешителното

Номер и дата на продължаване на разрешителното

Номер и дата на преразглеждане на разрешителното за изземване наносни отложения

Номер и дата на прекратяване на разрешителното

Номер и дата на отнемане на разрешителното

Забележка