одобрен

Регистър на издадените разрешителни за ползване на воден обект - публична общинска собственост съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „а” на ЗВ

Уникален идентификатор:  5c8d7183-b35d-4b3d-af30-21bf81736b4b

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-03-29 09:44:59
  • Създаден от: gyunay_niazi_hasan
  • Последна промяна: 2019-03-29 09:44:59

Издадени разрешителни за водовземане от водни обекти публична общинска собственост, съгласно чл. 52, ал.1, т.3, буква „а” на ЗВ

Титуляр Номер и дата на издаване на разрешителното Воден обект Код на водното тяло Поречие Населено място, в чието землище (регулационни граници) попада мястото на използване Цел на използването Максимално разрешено водно количество [м3/сек. или л/сек.] Площ на ползването в декари Разрешен годишен лимит [хил.м3/год.] Разпределение на разрешения годишен лимит за различните цели на ползване Режим на водовземане Краен срок на действие на разрешителното Срок за завършване на строителството Начален срок за упражняване правото на ползване Изменения на обстоятелства, подлежащи на регистрация Номер на заповедта за определяне на СОЗ - при разрешителни за водовземане за питейно-битово водоснабдяване Забележка
номер и дата на изменение на разрешителното номер и дата на продължаване на разрешителното номер и дата на преразглеждане на разрешителното за изземване на наносни отложения от повърхностен воден обект номер и дата на прекратяване на разрешителното номер и дата на отнемане на разрешителното
населено място община област ЕКАТТЕ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
Община Дългопол 01/24.04.2013г. Имот 000446, НТП "Дере" BG2KA500R010 Медовец Дългопол Варна 47620 Изграждане на обект: "Авариен ремонт на плочест водосток при О.Т. 18 на дере ляв приток на р.Лопушанска, с.Медовец, общ.Дългопол" 18.72 31.1.2017 1.Разрешение за строеж №8/25.04.2013г.; 2.Заповед №6/01.08.2014г.; 3.Протокол от 03.10.2014г. за определяне на строителна линия; 4.Удостоверение №4/16.02.2016г. за въвеждане в експлоатация на строеж
Община Дългопол 01/02.04.2018г. Имот 24565.502.2064, НТП "Дере" BG2KA578R003 Дългопол Дългопол Варна 24565 Изграждане на канализационна мрежа в гр.Дългопол, общ.Дългопол - Канализацията по ул."Здравко Бомбов" пресича дерето в съседство на ул."Тодор Илиев" 0.65 12.12.2020г.
Община Дългопол 02/14.11.2018г. Имот 24565.502.2064, НТП "Дере"; имот 24565.502.2063, НТП "Дере"; имот 24565.502.2139, НТП "Дере"; имот 24565.502.2140, НТП "Дере"; имот 24565.502.2120, НТП "Дере"; имот 24565.502.2119 НТП "Дере" BG2KA578R003 Дългопол Дългопол Варна 24565 Ревизия и възстановителни СМР на Западно дере; облицовка на Централно дере от Зентъра до ул."Маршал Толбухин"; ревизия и възстановителни СМР на Централно дере - покрита част и до вливането му; СМР по открит отводнителен канал от ЖП прелез до заустването в р.Камчия, гр.Дългопол, обл.Варна 4.524 12.12.2021г.