одобрен

Регистър частна общинска собственост

Уникален идентификатор:  5f40104a-650e-41b6-8ab4-2effac4e0f7b

Описание:

Регистър частна общинска собственост

икономика

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2017-10-23 15:03:20
  • Създаден от: velichka_tasheva_belicheva-buchova
  • Последна промяна: 2018-11-23 04:08:33
  • Последно променил: migrate_data

ГЛАВЕН РЕГИСТЪР ЗА ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ
№ по ред № и дата на съставяне на акта за общинска собстве-ност /АОС/ номер на досие местонахождение на имота вид и описание на имота данъчна оценка към момента на утвърждаване предоставе-ни права за управление Разпоредителни сделки с имота (част от имота) Вклю-чен в капита-ла на търгов-ско дру-жество с общин-ско участие Актове, по силата на които имотът/част от него е престанал да бъде общинска собственост Заповед за отписване на акта за общинска соб-ственост, № и дата на съставяне на акт за поправка на акта за общинска собственост, № и дата на съставяне на нов акт за общинска собственост
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1. № 1 от 01.08.1997 г. 1 извън регулацията на града минерални извори - общо 100 л/с при температура 30 º Съставен нов АОС № 84/04.10.2001 г.
2. № 2 от 06.08.1997 г. 2 гр. Кричим местността "Горката" варници терен с площ 2500 кв. м Съставен нов АОС № 85/04.10.2001 г.
3. № 4 от 10.11.1997 г. 4 гр. Кричим ул. "Роза" дворно място с площ 300 кв. м Съставен нов АОС № 86/04.10.2001 г.
4. № 5 от 10.11.1997 г. 5 гр. Кричим ул. "Райко Даскалов" дворно място с площ 440 кв. м Съставен нов АОС № 87/04.10.2001 г.
5. № 6 от 10.11.1997 г. 6 гр. Кричим ул. "Роза" дворно място с площ 260 кв.м Съставен нов АОС № 88/04.10.2001 г.
6. № 7 от 01.12.1997 г. 7 гр. Кричим Кооперативен пазар Кооперативен пазар - 2100 кв. м, от които 680 кв. м - покрита площ Съставен нов АОС № 89/04.10.2001г.
7. № 8 от 07.01.1998 г. 8 гр. Кричим ул. "Роза" Дворно място с площ 500 кв. м, сграда /80 кв. м/ Имота е отписан от актовите книги на община Кричим
8. № 9 от 07.01.1998 г. 9 гр. Кричим Стадион Спортен терен /стадион/ с площ 36200 кв. м Съставен нов АПОС № 90/04.10.2001 г.
9. № 10 от 24.03.1998 г. 10 гр. Кричим ул. Крали Марко" празно дворно място представляващо парцел състоящ се от 390 кв. м С Договор за покупко-продажба, вписан под номер 148, том 8 от 24.06.1999г., имота е продаден на Невзат Шерифов. Имота е отписан от актовите книги на община Кричим
10. № 11 от 06.04.1998 г. 11 гр. Кричим, жилищна сграда "Белица" част от жилищна сграда, състояща се от 68 кв. м, представляваща 3 стаи със санитарен възел в източната част от І етаж на масивната триетажна сграда и дворно място обслужващо сградата от 100 кв. м Съставен нов АЧОС № 91/04.10.2001 г.
11. № 13 от 11.01.1999 г. 13 гр. Кричим парцел ХХІ, кв. 87 дворно място с площ 340 кв. м Съставен нов АОС № 277/18.07.2006 г.
12. № 14 от 11.01.1999г. 14 гр. Кричим парцел ХХІІІ, кв. 87 дворно място с площ 300 кв. м Съставен нов АОС № 278/18.07.2006г.
13. № 15 от 11.01.1999г. 15 гр. Кричим парцел ХVІІІ, кв. 87 дворно място с площ 335 кв. м Съставен нов АОС № 279/18.07.2006г.
14. № 16 от 11.01.1999г. 16 гр. Кричим парцел ХІХ, кв. 87 дворно място с площ 400 кв. м Съставен нов АОС № 280/18.07.2006г.
15. № 17 от 11.01.1999г. 17 гр. Кричим парцел ХХ, кв. 87 дворно място с площ 280 кв. м Съставен нов АОС № 281/18.07.2006г.
16. № 18 от 11.01.1999г. 18 гр. Кричим парцел ІV, кв. 87 дворно място с площ 270 кв. м Съставен нов АОС № 282/18.07.2006г.
17. № 19 от 11.01.1999г. 19 гр. Кричим парцел ХХ, кв. 87 дворно място с площ 390 кв. м Съставен нов АОС № 283/18.07.2006г.
18. № 20 от 11.01.1999 г. 20 гр. Кричим парцел ХХІ, кв. 87 дворно място с площ 360 кв. м Съставен нов АОС № 284/18.07.2006г.
19. № 21 от 11.01.1999 г. 21 гр. Кричим парцел ХХІІ, кв. 87 дворно място с площ 280 кв. м Съставен нов АОС № 285/18.07.2006г.
20. № 28 от 11.01.1999г. 28 гр. Кричим парцел І - 1251, кв. 53 Градска баня - дворно място с площ 940 кв. м сграда - 150 кв. м, масивна, 1 етаж, с вкопана изба, дървен покрив С договор от 30.11.2000 г. имота е продаден на Атанас Георгиев. Акта е отписан от главния регистър със Заповед № 69/07.06.2001 г.
21. № 29 от 11.01.1999г. 29 ул. "Владая" /мандра/, гр. Кричим парцел VІІ - за зеленина, кв. 131 дворно място с площ 3 680 кв. м; сграда - 531 кв. м, масивна, 1 етаж, с дървен покрив Със Заповед № 237/ 11.11.2002г. На Кмета на община Кричим и на основание чл. 59 от ЗОС от УПИ VІІ-72 за зеленина се образуват нови УПИ VІІ-72 са стоп. дейности с АОС № 234/31.01.2003г. И УПИ ІХ-72 за стоп. дейност с АОС № 235/31.01.2003г.
22. № 42 от 07.12.1999г. 42 ул."Ал. Стамболийски" № 32,34,36 гр. Кричим парцел І - комплексно застрояване, кв. 46 Парцел с площ 2 924 кв. м; жилищен блок с аптека С договор № 46, т.8 от 21.06.2002г. е продаден търговски обект с площ 181 кв.м и избена част от 165 кв.м на Христо Стоянов Съставени нови АОС № 324/22.10.2009 г. и АОС № 323/22.10.2009г.
23. № 43 от 07.01.2000г. 43 гр. Кричим, пл. "Обединение" парцел ІІІ, кв. 56 Общински парцел -дворно място с площ 240 кв.м; -втори жилищен етаж с площ 100 кв.м; - мазе; - първи жилищен етаж с площ 42 кв. м Договор за продажба № 27 от 08.04.2002г. Със Заповед № 62/15.04.2002 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината
24. № 44 от 28.08.2000г. Вп. № 78 от 31.03.2005г. 44 гр. Кричим, пл. "Обединение" № 3, кв. 57, ГНС, Културен салон и киносалон Част от админи-стративна сграда, намираща се в партерния етаж на сградата, със-тоящ се от 18 кв.м, разположена в югозападната част на сградата На основание Решение № 194, взето с Протокол № 18/22.04.2009г. на общински съвет при община Кричим, имота е отписан от актовите книги на община Кричим
25. № 45 от 28.08.2000г., вп. № 79 от 31.03.2005г. 45 гр. Кричим, пл. "Обединение" № 5, кв. 57, ГНС, Културен дом и киносалон Част от сградата на Киносалона: кафе-аперитив с площ от 121 кв. м, разположено в южната част на сградата и втори етаж, състоящ се от три зали с коридор и санитарен възел с площ от 150 кв. м Съставени АОС № 1126/21.12.2016 г. и АОС № 1127/21.12.2016 г.
26. № 46 от 28.08.2000г. 46 гр. Кричим, ул. "Цар Иван Асен ІІ" - болница, кв. 129, І дворно место от 6600 кв.м със застроена площ 820 кв.м, 6 броя сгради - двуетажни, масивни, построени през 1928 г. Съставени нови АОС № 236; 237;238 от 31.01.2003 г.
27. № 49 от 07.11.2000г. 49 гр. Кричим, пл. "Обединение", кв. 55 площадно про- странство, пред- ставляващо имот с площ 410 кв. м
28. № 50 от 04.12.2000г. 50 гр. Кричим, ул. "Цар Иван Асен ІІ", парцел І - здравно заведение, кв. 129 дворно место с площ 1 925 кв. м; 3 броя сгради с площ, както следва: 127 кв. м; 101 кв. м; 111 кв. м; общо застроена площ от 339 кв. м Със заповед № 210/11.10.2002г. На Кмета на община Кричим, на основание чл. 59 от ЗОС от УПИ І - здравно заведение кв. 129 се образуват нови УПИ І - АОС № 236/31.01.2003г. И УПИ ХІІ - АОС № 237/31.01.2003г.
29. № 51 от 04.12.2000г. 51 гр. Кричим, ул. "Априлци" № 1, кв. 129, парцел ІV дворно место от 590 кв. м; сграда с площ 118 кв. м, строена през 1928 г. С договор за продажба №258/05.09.2002г. имота е продаден на Ангел Петлешков Имота е отписан от актовите книги на община Кричим
30. № 52 от 04.12.2000г. 52 гр. Кричим, ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 22а, парцел V, кв. 129 дворно место от 475 кв. м, сграда с площ 118 кв. м, строена през 1928 г. С договор за продажба №258/05.09.2002г. имота е продаден на Ангел Петлешков Имота е отписан от актовите книги на община Кричим
31. № 53 от 04.12.2000г. 53 ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 22 б, парцел ІV, кв. 129 Дворно место от 430 кв. м, сграда с площ 118 кв. м, строена през 1928 г. С договор за продажба №258/05.09.2002г. имота е продаден на Ангел Петлешков Имота е отписан от актовите книги на община Кричим
32. № 54 от 04.12.2000 г. 54 ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 226, парцел VІІ, кв. 129 Дворно место от 535 кв. м, сграда с площ 118 кв. м, строена през 1928 г. Със заповед № 210/11.10.2002г. На Кмета на община Кричим, на основание чл. 59 от ЗОС от УПИ VІІ - е образуван нов УПИ VІІ - АОС № 236/31.01.2003г.
33. № 55 от 04.12.2000 г. 55 ул. "Априлци" № 3 в Дворно место от 575 кв. м Със заповед № 210/11.10.2002г. На Кмета на община Кричим, на основание чл. 59 от ЗОС от УПИ VІІІ - е образуван нов УПИ VІІІ - АОС № 239/31.01.2003г.
34. № 56 от 04.12.2000 г. 56 ул. "Априлци" № 3 б Дворно место от 480 кв. м Договор за продажба № 132 от 01.11.2005 г. Със заповед № 265/19.12.2005г. На Кмета на община Кричим, имота се отписва от актовите книги на общината.
35. № 57 от 04.12.2000 г. 57 ул. "Априлци" № 3 а Дворно место от 490 кв. м С Договор № 131 от 01.11.2005 г. имота е продаден на "Храмар" ЕООД, гр. София. Със заповед № 264/19.12.2005г. На Кмета на община Кричим, имота се отписва от актовите книги на общината.
36. № 58 от 04.12.2000 г. 58 ул. "Априлци" № 3 Дворно место от 460 кв. м Договор за продажба № 133/ 01.11.2005 г. Със заповед № 266/19.12.2005г. На Кмета на община Кричим, имота се отписва от актовите книги на общината.
37. № 59 от 05.12.2000 г. 59 ул. "Тракия" № 29, кв. 131, VІ ул. "Тракия" - бетонирана площадка - 7000 кв. м къща масивна - 135 кв. м, строена през 1955 г. Съставен нови АОС както следва: № 1114/29.12.2011 г. и № 1115/29.12.2011 г.
38. № 60 от 05.12.2000 г. 60 ул. "Ал. Стамболийски" кв. 154, парцел І Пловдивска спирка дворно место с площ 270 кв. м
39. № 61 от 05.12.2000 г. 61 ул. "Св. Марина" кв. 109, парцел ХХ Дворно место с площ 266 кв. м /Павилион на ВПК/
40. № 65 от 06.12.2000 г. 65 пл. "Обединение № 3, парцел І - ГНС, Културен дом и Киносалон /Общинска сграда - североизточна част/ част от админи-стративна сграда с площ 226 кв. м, раз-положена в под-земието с вход от североизток, състояща се от зала за посети-тели, кухня, складови и сер-визни помещения Съставен нов АОС № 429 от 28.05.2010 г.
41. № 66 от 06.12.2000 г. 66 ул. "Н. Петков" № 11, парцел І - пионерски дом, младежки клуб кв. 48 /Младежки дом -Диско-тека/ Дискотека с площ 305 кв. м, раз-положена в под-земния етаж на сградата с вход от юг, състояща се от зала, кухня, складови и сер-визни помещения /сутерен/ Съставен нов АПОС № 275 от 01.02.2006 г.
42. № 67 от 06.12.2000 г. 67 ул. "Н. Петков" № 11, парцел І, мл. клуб кв. 48 Младежки дом - Клуб - дневна - фоайе Клуб дневна с площ 115 кв. м, разположена в източната част на подземния етаж, фоайе - 80 кв. м, тоалетни - 30 кв. м Съставен нов АОС № 420 от 24.03.2010 г.
43. № 68 от 06.12.2000 г. 68 ул. "Н. Петков" № 11, парцел І, мл. клуб кв. 48 Младежки дом - Дискотека - ІІ етаж Дискотека с площ 140 кв. м, раз-положена в из-точната част на втория етаж от сградата,състоящ се от две зали, тераса, кухня и складови поме-щения: кухня - 25 кв.м; хранилище - 18 кв. м; тераса - 207 кв. м; кръжочна - 55 кв. м Съставен нов АОС № 420 от 24.03.2010 г.
44. № 73 от 11.06.2001 г. 73 извън регулацията на града по посока гр. Девин от дясната страна на пътя, УПИ ІІ по плана за земеразделяне масивна сграда, застроена на 120 кв. м обща площ на имота - 202 кв. м Със Заповед № 116 от 26.08.2003г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги.
45. № 74 от 18.09.2001 г. 74 ул. "София" № 7 вход Б, ет. 4, ап. 23 апартамент - 41,40 кв.м; мазе-12 кв.м; общи части-2,26% Година на построяване - 1972 г. Договор за продажба № 112, т. 11 от 07.07.2003 г. Със Заповед № 92а на Кмета на община Кричим имота се отписва от актовите книги на общината.
46. № 75 от 20.09.2001 г. 75 ул. "София" № 7 гараж № 37, кв. 131 гараж с площ 23,68 кв.м; година на построяване - 1972г. Договор за продажба № 187, т. 2 от 08.02.2005 г. Със заповед № 48/07.03.2005г. На Кмета на община Кричим, имота се отписва от актовите книги на общината.
47. № 76 от 20.09.2001 г. 76 ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 59, вх. А, ет. 1, ап. №3 кв. 128, п. ХVІІ апартамент - 50,41 кв.м; мазе-12,10 кв.м; таван - 9,64 кв. м; общи части-1,858% Година на построяване - 1975 г. Договор за продажба № 175, т. 12, д. 12733 от 18.09.2002 г. - продаден на Борислав Банков Със заповед № 198/24.09.2002г. На Кмета на община Кричим, имота се отписва от актовите книги на общината.
48. № 77 от 20.09.2001 г. 77 ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 59, вх. А, ет. 3, ап. № 10 кв. 128, п. ХVІІ-160 апартамент - 68,36 кв.м; мазе-12,26 кв.м; таван - 9,16 кв. м; общи части-2,356% Година на построяване - 1975 г.
49. № 78 от 20.09.2001 г. 78 ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 59, вх. А, ет. 4, ап. № 15 кв. 128, п. ХVІІ-160 апартамент - 50,41 кв.м; мазе-12,10 кв.м; таван - 9,64 кв. м; общи части-1,858 %. Година на построяване - 1975 г. Със заповед № 326/24.10.2008г. На Кмета на община Кричим, имота се отписва от актовите книги на общината.
50. № 79 от 20.09.2001 г. 79 ул. "Цар Иван Асен ІІ" Гараж № 2 кв. 128, п. ХVІІ-160 Гараж - 21,33 кв.м; Година на построяване - 1975 г. Договор за продажба № 115, т. 9 от 16.07.2002 г. - продаден на Георги Андонов. Със заповед № 161/18.07.2002 г. На Кмета на община Кричим, имота се отписва от актовите книги на общината.
51. № 80 от 20.09.2001 г. 80 гр. Кричим в дясно от пешеходния мост на р. Въча Масивна тоалетна с площ от 43 кв.м; Година на построяване - 1955 г.
52. № 81 от 20.09.2001 г. 81 ул. "Александър Стамболийски" № 32 Гараж № 15 кв. 16, п. І Масивен гараж с площ от 16,86 кв.м; Година на построяване - 1986 г.
53. № 82 от 20.09.2001 г. 82 ул. "Александър Стамболийски" № 32 Гараж № 16 кв. 16, п. І Масивен гараж с площ от 20,20 кв.м; Година на построяване - 1986 г.
54. № 83 от 20.09.2001 г. 83 ул. "Александър Стамболийски" № 32 Магазин за промишлени стоки Масивна сграда на площ от 181 кв.м, изба от 165 кв. м; Година на построяване - 1986 г. Договор за продажба № 46, т.8 от 21.06.2002 г. - продаден на Христо Стоянов. Със Заповед № 162/18.07.2002 г. на кмета на община Кричим, имота се отписва от актовите книги.
55. № 85 от 04.10.2001 г. 85 м. "Горката" 300 м северно от левия бряг на р. Стара река варници терен от 2500 кв. м, 2 бр. пещи, 3 м в диаметър
56. № 86 от 04.10.2001 г. 86 ул. "Роза" кв. 118 а, парцел ІІ Дворно место с площ 300 кв. м Със заповед № 228 от 18.06.2009 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
57. № 87 от 04.10.2001 г. 87 ул. "Райко Даскалов" кв. 118а, парцел ІІІ Дворно место, образувано от старото корито на р. Въча - с площ 440 кв. м Отстъпено право на строеж на Орхан Сабри Закиров с Договор № 16-00-45/19.02.2010 г.
58. № 88 от 04.10.2001 г. 88 ул. "Роза" кв. 118 а, парцел І Дворно место, образувано от старото корито на р. Въча - с площ 260 кв. м Отстъпено право на строеж на Али Асанов Латифов със Запове №1 от 02.01.2001 г. и Договор №20, т.16/14.05.2001 г. и Договор №122, т.23 от 18.07.2001 г.
59. № 89 от 04.10.2001 г. 89 гр. Кричим парцел ХІІ - кооперативен пазар срещу кв. 53 Кооперативен пазар с площ 2100 кв. м Покрита площ съоръжение - 680 кв. м, едноетажна, метална конструкция - 1992 г. Съставен нов АОС № 428/19.05.2010 г.
60. № 91 от 04.10.2001 г. 91 извън регулацията на града непосредствено до ВЕЦ "Въча" / старата централа - жилищна сграда "Белица" част от жилищна сграда, състояща се от 68 кв. м, представляващи 3 стаи със санитарен възел в източната част от І етаж на масивна триетажна сграда, дворно место обслужващо сградата от 100 кв. м. Същата е разположена извън регулацията на града, непосредствено до ВЕЦ "Въча"
61. № 93 от 06.11.2001 г. 93 ул. "Цар Иван Асен ІІ" № 59, УПИ ХVІІ - 160, кв. 128 дворно място, върху което е изграден жилищен блок, състоящ се от 32 апартамента и 18 гаража със ЗП 671 кв. м, изграден през 1975 г. Земята е с площ 2735 кв. м
62. № 94 от 06.11.2001 г. 94 ул. "София" № 7, УПИ ІІ - 591, кв. 113 дворно място от 2490 кв. м, с изградена масивна сграда от 450 кв. м, строена през 1975 г. С Договор № 112/07.07.2003г., апартамента е продаден на Елена Славова.
63. № 96 от 13.11.2001 г. 96 гр. Кричим, земеделска земя м. Чаирлъка зем. земя с обща площ 83,424 дка, както следва: - ов. градина с площ 71,702 дка - пасище-мера с площ 4,675 дка - пасище с храсти - 1,584 дка - използваема ливада - 0,684 дка - храсти - 1,514 дка - нива - 3,266 дка Със Заповед № 65 от 15.05.2003 г. от актовите книти на община Кричим се отписва земеделска земя с площ 83,424 дка.
64. № 97 от 08.04.2002 г. 97 гр. Кричим, ул. "Търговска", срещу кв. 53, парцел ХІІІ - ресторант срещу кв. 53 /ПИ 39921.504.7/ по десния бряг на р. Въча, терен от 940 кв.м празно место, незастроено
65. № 98 от 15.04.2002 г. 98 гр. Кричим, ул. "Кирил и Методий", югоизточно от УПИ VІІІ -1621, кв. 12 част от поземлен имот, включен в УПИ VІІІ-1621, кв. 12 с площ 80 кв. м С Договор за покупко-продажба от 04.09.2002 г. имота е продаден на Димитър Янев, Антоанета Янева и наследниците на Лидия Георгиева: Павел Бодуров, Славейка Донева и Гергана Илиева. На основание Решение № 300, взето с Протокол № 41 от 29.03.2002 г. на Общински съвет при община Кричим и Договор № 285 от 20.09.2002 г., имота е отписан от актовите книги на общината.
66. № 99 от 15.04.2002 г. 99 гр. Кричим, бул. "Тракия" № 15, парцел УПИ VІІІ-351 кв. 121 дворно място с площ 450 кв.м С нотариален акт № 156, т.3, дело № 534 от 2003 г. е прехвърлена собствеността на Цонка Андреева УПИ VІІІ - 351, кв. 121 Със заповед № 53 от 14.03.2005 г. на Кмета на община Кричим и Договор за продажба, вписан в служба по вписванията под №200, т.5 от 18.02.2005 г., имота е отписан от актовите книги на общината.
67. № 100 от 03.07.2002 г. 100 гр. Кричим, ул. "Крали Марко" № 40, парцел УПИ ІІІ - 1942 кв. 2 дворно място с площ 430 кв.м Отстъпено право на строеж на Стоян Цветков и Костадин Цветков с АДС № 129/14.04.1973 г.
68. № 101 от 03.07.2002г.Вп. № 9 от 14.02.2007г. 101 гр. Кричим, ул. "Крали Марко" № 36, парцел УПИ І - 1939, кв. 2 ПИ 39921.504.672 дворно място с площ 400 кв.м Отстъпено право на строеж на Джафер Низамов с АДС № 53/21.01.1969 г. С Договор за покупко- продажба РД 16-00-146 от 26.05.2016 г., вп. под номер 47, том 43, рег. № 15990 от 30.05.2016г. е продадена 1/2 идеална част от имота на Николина Илчи Със Заповед № РД 15-00-238 от 13.06.2016 г. на Кмета на община Кричим и Договор за продажба, вписан в служба по вписванията под № 47, т.43 от 30.05.2016 г., от катовите книги на общината е отписана 1/2 идеална част от ПИ 39921.504.672
69. № 102 от 17.07.2002г.Вп. № 8 от 14.02.2007г. 102 гр. Кричим, ул. "Явор" № 14, парцел УПИ VІІ, кв. 4 ПИ 39921.504.672 дворно място с площ 528 кв.м Отстъпено право на строеж на Невзат Неджипов
70. № 103 от 07.10.2002г.Вп. № 6 от 14.02.2007г. 103 гр. Кричим, ул. "Ясен" № 5, УПИ ХІІІ - 1740, кв. 16 дворно място с площ 375 кв.м Отстъпено право на строеж на Димитър Михов
71. № 104 от 07.10.2002г.Вп. № 4 от 14.02.2007г. 104 гр. Кричим, ул. "Черно море" № 18, УПИ ІІІІ - 1737, кв. 16 дворно място с площ 350 кв.м Отстъпено право на строеж на Драган и Христо Христо-ви с Решение № 11, Прото-кол № 4 от 14.02.1968 г. на СОНС
72. № 105 от 07.10.2002г.Вп. № 2 от 14.02.2007г. 105 гр. Кричим, ул. "Черно море" № 24, УПИ VІ - 1735, кв. 16 дворно място с площ 370 кв.м Отстъпено право на строеж на Васил Пейчинов с Решение на СОНС
73. № 106 от 07.10.2002г. Вп. № 200 от 14.02.2007г. 106 гр. Кричим, ул. "Ясен" № 11, УПИ Х - 1743, кв. 16 дворно място с площ 360 кв.м Отстъпено право на строеж на Асен и Йосиф Чавдарови с Решение № 90/08.12.1966 г. на СОНС
74. № 107 от 07.10.2002г.Вп. № 14 от 14.02.2007г. 107 гр. Кричим, ул. "Черно море" № 22, УПИ ІV - 1736, кв. 16 дворно място с площ 360 кв.м Отстъпено право на строеж на Стоян Сербезов и Ангел Кузев с Решение № 90/08.12.1966 г. на СОНС
75. № 108 от 07.10.2002г.Вп. № 15 от 14.02.2007г. 108 гр. Кричим, ул. "Черно море" № 26, УПИ VІ - 1734, кв. 16 дворно място с площ 375 кв.м Отстъпено право на строеж на Рашко Рашков с с Решение № 20/16.03.1967 г. на СОНС
76. № 109 от 07.10.2002г.Вп № 13 от 14.02.2007г. 109 гр. Кричим, ул. "Ясен" № 19, УПИ ІХ - 1744, кв. 16 дворно място с площ 350 кв.м Отстъпено право на строеж на Аспарух Филев и Донка Кузманова с с Решение № 90/08.12.1966 г. на СОНС
77. № 110 от 08.10.2002г.Вп № 12 от 14.02.2007г. 110 гр. Кричим, ул. "Ясен" № 11, УПИ ХІ - 1742, кв. 16 дворно място с площ 370 кв.м Отстъпено право на строеж на Илия и Александър Панчеви с Решение № 90/08.12.1966 г. на СОНС
78. № 111 от 08.10.2002г.Вп № 3 от 14.02.2007г. 111 гр. Кричим, ул. "Ясен" № 7, УПИ ХІІ - 1741, кв. 16 дворно място с площ 360 кв.м Отстъпено право на строеж на Албен Никодимов и Йосиф Зафиров с Решение № 20/16.03.1967 г. на СОНС
79. № 112 от 08.10.2002г.Вп № 5 от 14.02.2007г. 112 гр. Кричим, ул. "Ясен" № 10, УПИ V - 1746, кв. 16а дворно място с площ 370 кв.м Отстъпено право на строеж Гела Стоянова с Решение № 20/16.03.1967 г. на СОНС
80. № 113 от 08.10.2002г.Вп № 194 от 14.02.2007г. 113 гр. Кричим, ул. "Ясен" № 2 и № 4, УПИ І- 1753 и УПИ ІІ-1752, кв. 16а дворно място с площ 420 кв.м Отстъпено право на строеж на Петър Павлов и Илия Орозов с Решение № 20/16.03.1967 г. на СОНС
81. № 114 от 08.10.2002г.Вп № 195 от 14.02.2007г. 114 гр. Кричим, ул. "Ясен" № 6, УПИ ІІІ- 1750, кв. 16а дворно място с площ 375 кв.м Отстъпено право на строеж на Христо и Георги Борисови с Решение № 78/14.10.1967 г. на СОНС
82. № 115 от 08.10.2002г.Вп № 196 от 14.02.2007г. 115 гр. Кричим, ул. "Бургас" № 11, УПИ ХІІ- 1754, кв. 16а дворно място с площ 400 кв. м Отстъпено право на строеж на Стоян Ставрев с Решение № 93/13.12.1962 г. на СОНС
83. № 116 от 08.10.2002г.Вп № 197 от 14.02.2007г. 116 гр. Кричим, ул. "Бургас" № 13, УПИ ХІ- 1755, кв. 16а дворно място с площ 410 кв.м Отстъпено право на строеж на Христо Назлиев с Решение № 20/11.03.1972 г. на СОНС
84. № 117 от 08.10.2002г.Вп № 198 от 14.02.2007г. 117 гр. Кричим, ул. "Л. Димитрова" № 4, УПИ І - 1108, кв. 67а дворно място с площ 390 кв.м Отстъпено право на строеж на Стефан Попов и Борис Джамбазов с Решение № 43/30.12.1971 г. на СОНС
85. № 118 от 08.10.2002г.Вп № 199 от 14.02.2007г. 118 гр. Кричим, ул. "Победа" № 21,23, УПИ ІІ - 1107, кв. 67а дворно място с площ 360 кв.м Отстъпено право на строеж на Петър Котларов и Любен Кръстев с Решение № 43/30.12.1971 г. на СОНС
86. № 119 от 08.10.2002г.Вп № 1 от 14.02.2007г. 119 гр. Кричим, ул. "Л. Димитрова" № 2, УПИ VІ - 1109, кв. 67а дворно място с площ 500 кв.м Отстъпено право на строеж на Татяна и Димитър Пандеви, Цветана Павлова, Петър Шутев, Атанас Славчев
87. № 120 от 08.10.2002г.Вп № 7 от 14.02.2007г. 120 ул. "Александър Стамболийски" № 86, УПИ ІІ - 1038, кв. 41 дворно място с площ 478 кв.м Отстъпено право на строеж на Иван и Костадин Коилови с Решение № 45, Протокол №11 от 27.05.1964 г. на СОНС
88. № 121 от 08.10.2002г.Вп № 179 от 19.02.2007г. 121 ул. "Изток" № 5, УПИ ХVІ - 1034, кв. 41 дворно място с площ 401 кв.м Отстъпено право на строеж на Борис Бакърджиев и Костадин Събев с Решение № 45, Протокол №11 от 27.05.1964 г. на СОНС
89. № 122 от 08.10.2002г.Вп № 180 от 19.02.2007г. 122 ул. "Изток" № 7, УПИ ХV - 1033, кв. 41 дворно място с площ 390 кв.м Отстъпено право на строеж на Мехмед Садолов и Нежатин Салиев с Решение № 80, Протокол №19 от 1964 г. на СОНС
90. № 123 от 09.10.2002г.Вп № 148 от 02.03.2007г. 123 ул. "Ген. Заимов" № 21, УПИ VІ - 846, кв. 71 дворно място с площ 400 кв.м Отстъпено право на строеж на Атанас и Гроздан Лазарови с Решение, взето с Протокол № 10/30.05.1966 г. на СОНС
91. № 124 от 09.10.2002г.Вп № 181 от 19.02.2007г. 124 ул. "Търговска" № 46, УПИ V - 861, кв. 71 дворно място с площ 425 кв.м Отстъпено право на строеж на Борис Ангелаков с Решение № 36, взето с Протокол № 9/11.05.1967 г. на СОНС
92. № 125 от 15.10.2002г.Вп № 182 от 19.02.2007г. 125 ул. "Априлци" № 8, УПИ І - 343, кв. 121 дворно място с площ 265 кв.м Отстъпено право на строеж на Тодор Ралев с Разпореждане № 1707/30.10.1953 г.
93. № 126 от 15.10.2002г.Вп № 183 от 19.02.2007г. 126 ул. "Априлци" № 10,12, УПИ ІІ - 344, кв. 121 дворно място с площ 490 кв.м Отстъпено право на строеж на Георги Траянов с Разпореждане № 1707/30.10.1953 г.
94. № 127 от 15.10.2002г.Вп № 186 от 19.02.2007г. 127 ул. "Априлци" № 14, УПИ ІІІ - 345, кв. 121 дворно място с площ 242,50 кв.м Отстъпено право на строеж на Иван Ташков с Разпореждане № 1707/30.10.1953 г.
95. № 128 от 15.10.2002г.Вп № 188 от 19.02.2007г. 128 ул. "Априлци" № 16, УПИ ІV - 346, кв. 121 дворно място с площ 242,50 кв.м Отстъпено право на строеж на Васил Ташков с Разпореждане № 1707/30.10.1953 г.
96. № 129 от 15.10.2002г.Вп № 190 от 19.02.2007г. 129 ул. "Тракия" № 21, УПИ ІV - 347, кв. 121 дворно място с площ 455 кв.м Отстъпено право на строеж на Костадин Комсалов с Разпореждане № 1707/30.10.1953 г.
97. № 130 от 16.10.2002г.Вп № 192 от 19.02.2007г. 130 ул. "Тракия" № 19, УПИ VІ - 348, кв. 121 дворно място с площ 435 кв.м Отстъпено право на строеж на Благой Кътин с Разпореждане № 1707/30.10.1953 г.
98. № 131 от 16.10.2002г.Вп №194 от 19.02.2007г. 131 ул. "Христо Смирненски" № 13, УПИ ІХ - 353, кв. 121 дворно място с площ 252,50 кв.м Отстъпено право на строеж на Васил Найденов с Разпореждане № 1707/30.10.1953 г.
99. № 132 от 16.10.2002г.Вп № 196 от 19.02.2007г. 132 ул. "Христо Смирненски" № 11, УПИ Х - 352, кв. 121 дворно място с площ 252,50 кв.м Отстъпено право на строеж на Георги Кузев с Разпореждане № 1707/30.10.1953 г.
100. № 133 от 16.10.2002г.Вп № 199 от 19.02.2007г. 133 ул. "Христо Смирненски" № 7, УПИ ХІІ - 338, кв. 121 дворно място с площ 297,50 кв.м Отстъпено право на строеж на Петко Петков с Разпореждане № 1707/30.10.1953 г. На основание чл. 60, ал. 3 от ЗОС е съставен акт № 8 за поправка на АОС 133 от 16.10.2002 г. Съставен нов АЧОС № 1120/10.05.2013 г.
101. № 134 от 16.10.2002г. Вп № 200 от 19.02.2007г. 134 ул. "8 - ми март" № 26, УПИ ХІІІ - 337, кв. 121 дворно място с площ 297,50 кв.м Отстъпено право на строеж на Васил Пейков с Разпореждане № 1707/30.10.1953 г. На основание чл. 60, ал. 3 от ЗОС е съставен акт № 7 за поправка на АОС 134 от 16.10.2002 г. Съставен нов АЧОС № 1119/10.05.2013 г.
102. № 135 от 16.10.2002г.Вп № 3 от 19.02.2007 135 ул. "8 - ми март" № 28, УПИ ХІV - 339, кв. 121 дворно място с площ 290 кв.м Отстъпено право на строеж на Костадин Караджов с Разпореждане № 1707/30.10.1953 г.
103. № 136 от 16.10.2002г.Вп № 5 от 19.02.2007г. 136 ул. "8 - ми март" № 30, УПИ ХV - 340, кв. 121 дворно място с площ 290 кв.м Отстъпено право на строеж на Костадин Стоилов с Разпореждане № 1707/30.10.1953 г.
104. № 137 от 16.10.2002г.Вп № 4 от 19.02.2007 137 ул. "8 - ми март" № 32, УПИ ХVІ - 341, кв. 121 дворно място с площ 605 кв.м Отстъпено право на строеж на Ангел Томов с Разпореждане № 1707/30.10.1953 г.
105. № 138 от 16.10.2002г.Вп № 1 от 19.02.2007 138 ул. "8 - ми март" № 32, УПИ ХVІІ - 342, кв. 121 дворно място с площ 265 кв.м Отстъпено право на строеж на Димо Маринов с Разпореждане № 1707/30.10.1953 г.
106. № 139 от 23.10.2002г.Вп №145 от 02.03.2007 139 ул. "Гоце Делчев" № 3,5, УПИ ІІ - 1904, кв. 30 дворно място - терен с площ 1 437 кв.м за имот пл. № 1904, а за парцел УПИ ІІ - площ от 1 275 кв. м
107. № 140 от 28.10.2002 г. 140 гр. Кричим, УПИ VІІІ - за складова и стопанска дейност, кв. 151, бивш стопански двор /зад автогарата/ дворно място с площ 640 кв.м Със заповед № 7/15.01.2003г. На Кмета на община Кричим, на основание чл. 64 от ЗОС, имота е отписан от актовите книги на общината.
108. № 141 от 28.10.2002 г. 141 гр. Кричим, УПИ ІХ - за складова и стопанска дейност, кв. 151, бивш стопански двор /зад автогарата/ дворно място с площ 1000 кв.м Със заповед № 7/15.01.2003г. На Кмета на община Кричим, на основание чл. 64 от ЗОС, имота е отписан от актовите книги на общината.
109. № 142 от 28.10.2002 г. 142 гр. Кричим, УПИ ХІ, кв. 151, бивш стопански двор /зад автогарата/ дворно място с площ 560 кв.м Със заповед № 7/15.01.2003г. На Кмета на община Кричим, на основание чл. 64 от ЗОС, имота е отписан от актовите книги на общината.
110. № 143 от 28.10.2002 г. 143 гр. Кричим, УПИ ХІІ, кв. 151, бивш стопански двор /зад автогарата/ дворно място с площ 500 кв.м Със заповед № 7/15.01.2003г. На Кмета на община Кричим, на основание чл. 64 от ЗОС, имота е отписан от актовите книги на общината.
111. № 144 от 29.10.2002 г. 144 гр. Кричим, УПИ ХІІІ, кв. 151, бивш стопански двор /зад автогарата/ дворно място с площ 500 кв.м Със заповед № 7/15.01.2003г. На Кмета на община Кричим, на основание чл. 64 от ЗОС, имота е отписан от актовите книги на общината.
112. № 145 от 29.10.2002 г. 145 гр. Кричим, УПИ ХІV, кв. 151, бивш стопански двор /зад автогарата/ дворно място с площ 500 кв.м Със заповед № 7/15.01.2003г. На Кмета на община Кричим, на основание чл. 64 от ЗОС, имота е отписан от актовите книги на общината.
113. № 146 от 29.10.2002 г. 146 гр. Кричим, УПИ ХV, кв. 151, бивш стопански двор /зад автогарата/ дворно място с площ 500 кв.м Със заповед № 7/15.01.2003г. На Кмета на община Кричим, на основание чл. 64 от ЗОС, имота е отписан от актовите книги на общината.
114. № 147 от 29.10.2002 г. 147 гр. Кричим, УПИ І, кв. 153, бивш стопански двор /зад автогарата/ дворно място с площ 700 кв.м Със заповед № 7/15.01.2003г. На Кмета на община Кричим, на основание чл. 64 от ЗОС, имота е отписан от актовите книги на общината.
115. № 148 от 29.10.2002 г. 148 гр. Кричим, УПИ VІІІ, кв. 153, бивш стопански двор /зад автогарата/ дворно място с площ 500 кв.м Със заповед № 7/15.01.2003г. На Кмета на община Кричим, на основание чл. 64 от ЗОС, имота е отписан от актовите книги на общината.
116. № 149 от 29.10.2002 г. 149 гр. Кричим, УПИ ХІ, кв. 153, бивш стопански двор /зад автогарата/ дворно място с площ 500 кв.м Със заповед № 7/15.01.2003г. На Кмета на община Кричим, на основание чл. 64 от ЗОС, имота е отписан от актовите книги на общината.
117. № 150 от 29.10.2002 г. 150 гр. Кричим, УПИ ХІІ, кв. 153, бивш стопански двор /зад автогарата/ дворно място с площ 500 кв.м Със заповед № 7/15.01.2003г. На Кмета на община Кричим, на основание чл. 64 от ЗОС, имота е отписан от актовите книги на общината.
118. № 151 от 29.10.2002 г. 151 гр. Кричим, УПИ ХІІІ, кв. 153, бивш стопански двор /зад автогарата/ дворно място с площ 540 кв.м Със заповед № 7/15.01.2003г. На Кмета на община Кричим, на основание чл. 64 от ЗОС, имота е отписан от актовите книги на общината.
119. № 152 от 29.10.2002г.Вп. № 6 от 19.02.2007г. 152 ул. "Света Марина" № 32, УПИ ХVІ - 620, кв. 99 дворно място с площ 529 кв.м Отстъпено право на строеж на Иван Узунов с Решение № 45/27.05.1964 г. на ИК на СОНС- Кричим
120. № 153 от 30.10.2002г.Вп. № 198 от 19.02.2007г. 153 ул. "Витоша" № 22, УПИ І - 592, кв. 113 дворно място с площ 688 кв.м Отстъпено право на строеж на Георги Костадинов и Димитър Димов с Решение № 45/27.05.1964 г. на ИК на СОНС - Кричим
121. № 154 от 30.10.2002г.Вп. № 197 от 19.02.2007г. 154 ул. "Витоша" № 18, УПИХІІ - 593, кв. 113 дворно място с площ 498 кв.м Отстъпено право на строеж на Никола Паев и Атанас Брушилски с Решение № 45/27.05.1964 г. на ИК на СОНС - Кричим
122. № 155 от 30.10.2002г.Вп. № 195 от 19.02.2007г. 155 бул. "Цар Иван Асен ІІ" № 20, УПИІ - 323, кв. 122 дворно място с площ 750 кв.м Отстъпено право на строеж на Георги Начков с Разпореждане 1707 на МС от 30.10.1953 г.
123. № 156 от 30.10.2002г.Вп. № 193 от 19.02.2007г. 156 ул. "Христо Смирненски" № 1, УПИ VІІІ - 324, кв. 122 дворно място с площ 410 кв.м Отстъпено право на строеж на Никифор Велев с Разпореждане 1707 на МС от 30.10.1953 г.
124. № 157 от 31.10.2002г.Вп. № 189 от 19.02.2007г. 157 ул. "Априлци" № 2, УПИ ІІ - 322, кв. 122 дворно място с площ 570 кв.м Отстъпено право на строеж на Димитър Рангелов с Разпореждане 1707 на МС от 30.10.1953 г.
125. № 158 от 31.10.2002г.Вп. № 191 от 19.02.2007г. 158 ул. "Априлци" № 4,6 УПИ ІІІ - 321, ІV - 320, кв. 122 дворно място с площ 283 кв.м Отстъпено право на строеж на Кирил Начков и Димитър Върбанов с Разпореждане 1707 на МС от 30.10.1953 г.
126. № 159 от 31.10.2002г.Вп. № 187 от 19.02.2007г. 159 ул. "8 - ми март" № 27 УПИ V - 326, ІV - 320, кв. 122 дворно място с площ 525 кв.м Отстъпено право на строеж на Борис Ат. Кисимов с Разпореждане 1707 на МС от 30.10.1953 г.
127. № 160 от 31.10.2002г.Вп. № 185 от 19.02.2007г. 160 ул. "Хр. Смирненски" № 3, УПИ VІІ - 325, кв. 122 дворно място с площ 405 кв.м Отстъпено право на строеж на Андрея Начков с Разпореждане 1707 на МС от 30.10.1953 г.
128. № 161 от 04.11.2002г.Вп. № 184 от 19.02.2007г. 161 ул. "Хр. Смирненски" № 5, УПИ VІ - 327, кв. 122 дворно място с площ 490 кв.м Отстъпено право на строеж на Илия Заец с Разпореждане 1707 на МС от 30.10.1953 г. На основание чл.64, ал.1 от ЗОС, със заповед № 442/09.11.2009 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
129. № 162 от 04.11.2002г.Вп. № 2 от 19.02.2007г. 162 ул. "9 - ти май" № 27, УПИ VІІІ - 182, кв. 127 дворно място с площ 760 кв.м Отстъпено право на строеж на Атанас Малинов с Решение № 44 от 13.05.1970 г. на ИК на ГНС - Кричим.
130. № 163 от 04.11.2002г.Вп. № 56 от 22.02.2007г. 163 ул. "Венера" № 11, УПИ ІІ - 188, кв. 127 дворно място с площ 510 кв.м Отстъпено право на строеж на Александър Маджарев и Стойко Колев с Решение № 56 от 24.06.1979 г. на ИК на ГНС - Кричим.
131. № 164 от 04.11.2002г.Вп. № 57 от 22.02.2007г. 164 ул. "Витоша" № 48, УПИ ХХІІІ - 190, кв. 127 дворно място с площ 730 кв.м Отстъпено право на строеж на Георги Стоянов и Кръстю Сираков с Решение № 56 от 24.06.1970 г. на ИК на ГНС - Кричим.
132. № 165 от 04.11.2002г.Вп. № 58 от 22.02.2007г. 165 ул. "Венера" № 5,7; УПИ ІV - 186, кв. 127 дворно място с площ 530 кв.м Отстъпено право на строеж на Димитър и Иван Сокерови с Решение № 88 от 20.10.1970 г. на ИК на ГНС - Кричим.
133. № 166 от 04.11.2002г.Вп. № 59 от 22.02.2007г. 166 ул. "Витоша" № 50; УПИ І - 189, кв. 127 дворно място с площ 500 кв.м Отстъпено право на строеж на Георги Калинов, Ангел и Костадин Калинови с Решение № 65 от 20.10.1972 г. на ИК на ГНС - Кричим.
134. № 167 от 08.11.2002г. Вп. № 60 от 22.02.2007г. 167 ул. "Стоян Гънин" № 2; УПИ Х - 121, кв. 132 дворно място с площ 350 кв.м Отстъпено право на строеж на Христо Ташков с Решение на ИК на СОНС от 04.08.1955 г.
135. № 168 от 11.11.2002г. 168 ул. "Стоян Гънин" № 4; УПИ ХІ - 120, кв. 132 дворно място с площ 280 кв.м Отстъпено право на строеж на Гавраил Матяшев с Решение на ИК на СОНС от 04.08.1955 г. На основание чл.64, ал.1 от ЗОС, във връзка с Договор за продажба от 02.03.1999 г. и заповед № 200/23.10.2006 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
136. № 169 от 11.11.2002г. Вп. № 61 от 22.02.2007г. 169 ул. "Стоян Гънин" № 8; УПИ ХІІІ - 118, кв. 132 дворно място с площ 310 кв.м Отстъпено право на строеж на Георги и Ангел Илчеви с Решение на ИК на СОНС от 04.08.1955 г.
137. № 170 от 11.11.2002г.Вп. № 62 от 22.02.2007г. 170 ул. "Стоян Гънин" № 10; УПИ ХІV - 117, кв. 132 дворно място с площ 310 кв.м Отстъпено право на строеж на Илия Колев с Решение на ИК на СОНС от 04.08.1955 г.
138. № 171 от 11.11.2002г.Вп. № 67 от 22.02.2007г. 171 ул. "Стоян Гънин" № 12; УПИ ХV - 116, кв. 132 дворно място с площ 310 кв.м Отстъпено право на строеж на Никола Шопов с Решение на ИК на СОНС от 04.08.1955 г.
139. № 172 от 11.11.2002г.Вп. № 64 от 22.02.2007г. 172 ул. "Стоян Гънин" № 16; УПИ ХVІІ - 114, кв. 132 дворно място с площ 310 кв.м Отстъпено право на строеж на Михаил Атанасов с Решение на ИК на СОНС от 04.08.1955 г.
140. № 173 от 11.11.2002г.Вп. № 65 от 21.02.2007г. 173 ул. "Тодор Каблешков" № 6; УПИ І - 113, кв. 132 дворно място с площ 370 кв.м Отстъпено право на строеж на Костадин Атанасов с Решение на ИК на СОНС от 04.08.1955 г.
141. № 174 от 11.11.2002г.Вп. № 66 от 22.02.2007г. 174 ул. "Георги Кирков" № 15; УПИ ІІ - 129, кв. 132 дворно място с площ 380 кв.м Отстъпено право на строеж на Сидо Сидов с Решение на ИК на СОНС от 04.08.1955 г.
142. № 175 от 11.11.2002г.Вп. № 67 от 22.02.2007г. 175 ул. "Георги Кирков" № 13; УПИ ІІІ - 128, кв. 132 ПИ 39921.502.117 дворно място с площ 315 кв.м Отстъпено право на строеж на Сидо Стефан Ткаченков с Решение на ИК на СОНС от 04.08.1955 г. С Договор № 262/23.11.2009 г. имота е продаден на Атанас Стефанов Ткаченков. Със Заповед № 486 от 02.12.2009 г. на Кмета на община Кричим имота се отписва от актовите книги на общината.
143. № 176 от 11.11.2002г.Вп. № 68 от 22.02.2007г. 176 ул. "Георги Кирков" № 11; УПИ ІV - 127, кв. 132 дворно място с площ 315 кв.м Отстъпено право на строеж на Васил Овчаркин с Решение на ИК на СОНС от 04.08.1955 г.
144. № 177 от 11.11.2002г.Вп. № 69 от 22.02.2007г. 177 ул. "Георги Кирков" № 9; УПИ V - 126, кв. 132 дворно място с площ 315 кв.м Отстъпено право на строеж на Димитър Райков с Решение на ИК на СОНС от 04.08.1955 г.
145. № 178 от 11.11.2002г.Вп. № 70 от 22.02.2007г. 178 ул. "Георги Кирков" № 7; УПИ VІ - 125, кв. 132 дворно място с площ 315 кв.м Отстъпено право на строеж на Тодор Вълков
146. № 179 от 11.11.2002г.Вп. № 71 от 22.02.2007г. 179 ул. "Георги Кирков" № 5; УПИ VІІ - 124, кв. 132 дворно място с площ 315 кв.м Отстъпено право на строеж на Илия Панчев с Решение на ИК на СОНС от 04.08.1955 г. С Договор № РД 16-00-73/09.02.2016 г., имота е продаден на Илиян Панчев. Със Заповед № РД 15-00-84 от 22.02.2016 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
147. № 180 от 11.11.2002г.Вп. № 72 от 22.02.2007г. 180 ул. "Георги Кирков" № 3; УПИ VІІІ - 123, кв. 132 дворно място с площ 315 кв.м Отстъпено право на строеж на Васил Николов с Решение на ИК на СОНС от 04.08.1955 г.
148. № 181 от 11.11.2002г.Вп. № 73 от 22.02.2007г. 181 ул. "Георги Кирков" № 1; УПИ ІХ - 122, кв. 132 дворно място с площ 340 кв.м Отстъпено право на строеж на Валентин Димитров с Решение на ИК на СОНС от 04.08.1955 г.
149. № 182 от 11.11.2002г.Вп. № 74 от 22.02.2007г. 182 ул. "Стоян Гънин" № 6; УПИ ХІІ - 119, кв. 132 дворно място с площ 260 кв.м Отстъпено право на строеж на Атанас и Павел Гицови с Решение № 10/08.02.1967 г.
150. № 183 от 11.11.2002г.Вп. № 85 от 22.02.2007г. 183 бул. "Цар Иван Асен ІІ" № 32; УПИ ХV - 99, кв. 133 дворно място с площ 260 кв.м Отстъпено право на строеж на Рангел Джамбов и Трайчо Битов с Решение № 90/08.02.1966 г. на ИК на СОНС - Кричим.
151. № 184 от 11.11.2002г.Вп. № 84 от 22.02.2007г. 184 ул. "Стоян Гънин" № 5; УПИ VІІ - 107, кв. 133 дворно място с площ 280 кв.м Отстъпено право на строеж на Трепка Сокерова с Решение № 90/08.02.1966 г. на ИК на СОНС - Кричим.
152. № 185 от 11.11.2002г.Вп. № 83 от 22.02.2007г. 185 бул. "Цар Иван Асен ІІ" № 36; УПИ ХVІІ - 97, кв. 133 дворно място с площ 300 кв.м Отстъпено право на строеж на Костадин Караджов с Решение от 04.08.1955 г. на ИК на СОНС - Кричим.
153. № 186 от 13.11.2002г. Вп. № 82 от 22.02.2007г. 186 бул. "Цар Иван Асен ІІ" № 38; УПИ ХVІІІ - 96, кв. 133 дворно място с площ 320 кв.м Отстъпено право на строеж на Хованес Хованесян с Решение от 04.08.1955 г. на ИК на СОНС - Кричим.
154. № 187 от 14.11.2002г.Вп. № 81 от 22.02.2007г. 187 бул. "Цар Иван Асен ІІ" № 40; УПИ І - 95, кв. 133 дворно място с площ 320 кв.м Отстъпено право на строеж на Стоян Стоянов с Решение от 04.08.1955 г. на ИК на СОНС - Кричим.
155. № 188 от 14.11.2002г.Вп. № 79 от 22.02.2007г. 188 ул. "Стоян Гънин" № 15; УПИ ІІ - 112, кв. 133 дворно място с площ 420 кв.м Отстъпено право на строеж на Ангел Джеров с Решение от 04.08.1955 г. на ИК на СОНС - Кричим.
156. № 189 от 14.11.2002г.Вп. № 8 от 22.02.2007г. 189 ул. "Стоян Гънин" № 13; УПИ ІІІ - 111, кв. 133 дворно място с площ 300 кв.м Отстъпено право на строеж на Илия Божиков с Решение от 04.08.1955 г. на ИК на СОНС - Кричим.
157. № 190 от 14.11.2002г.Вп. № 78 от 22.02.2007г. 190 бул. "Цар Иван Асен ІІ" № 24; УПИ ХІІ - 102, кв. 133 дворно място с площ 300 кв.м Отстъпено право на строеж на Георги Божиков с Решение № 90 от 08.12.1966 г. на ИК на СОНС - Кричим.
158. № 191 от 14.11.2002г. Вп. № 77 от 22.02.2007г. 191 бул. "Цар Иван Асен ІІ" № 26; УПИ ХІІІ - 101, кв. 133 дворно място с площ 300 кв.м Отстъпено право на строеж на Никола и Иван Митушеви с Решение № 90 от 08.12.1966 г. на ИК на СОНС - Кричим.
159. № 192 от 14.11.2002г.Вп. № 70 от 22.02.2007г. 192 бул. "Цар Иван Асен ІІ" № 28; УПИ ХІV - 100, кв. 133 дворно място с площ 300 кв.м Отстъпено право на строеж на Георги Костов и Димо Караджов с Решение № 90 от 08.12.1966 г. на ИК на СОНС - Кричим.
160. № 193 от 14.11.2002г.Вп. № 75 от 22.02.2007г. 193 бул. "Цар Иван Асен ІІ" № 34; УПИ ХVІ - 98, кв. 133 дворно място с площ 280 кв.м Отстъпено право на строеж на Георги Крушаров и Рангел Мандалов с Решение от 04.08.1955 г. на ИК на СОНС - Кричим.
161. № 194 от 14.11.2002 г. Вп. № 144 от 02.03.2007г. 194 ул. "Стоян Гънин" № 9; УПИ V - 109, кв. 133 дворно място с площ 280 кв.м Отстъпено право на строеж на Георги Киряков с Решение от 08.12.1966 г. на ИК на СОНС - Кричим.
162. № 195 от 14.11.2002г.Вп. № 142 от 02.03.2007г. 195 бул. "Стоян Гънин" № 3; УПИ VІІІ - 106, кв. 133 дворно място с площ 280 кв.м Отстъпено право на строеж на Йордан Атанасов с Решение № 63 от 14.08.1964 г. на ИК на СОНС - Кричим.
163. № 196 от 14.11.2002г.Вп. № 141 от 02.03.2007г. 196 ул. "Владая" № 1; УПИ Х - 104, кв. 133 дворно място с площ 300 кв.м Отстъпено право на строеж на Петър и Атанас Начкови с Решение № 13 от 05.02.1964 г. на ИК на СОНС - Кричим.
164. № 197 от 14.11.2002г.Вп. № 140 от 02.03.2007г. 197 ул. "Владая" № 3; УПИ ІХ - 105, кв. 133 дворно място с площ 276 кв.м Отстъпено право на строеж на Атанас и Тодор Тодорови с Решение № 13 от 05.02.1964 г. на ИК на СОНС - Кричим.
165. № 198 от 29.11.2002г. Вп. № 139 от 02.03.2007г. 198 ул. "9-ти май" № 34; УПИ ХІV - 139, кв. 135 дворно място с площ 495 кв.м Отстъпено право на строеж на Иван Калинов с Решение № 45 от 27.05.1964 г. на ИК на СОНС - Кричим.
166. № 199 от 29.11.2002г. Вп. № 138 от 02.03.2007г. 199 ул. "9-ти май" № 30,32; УПИ ХІІІ - 138, кв. 135 дворно място с площ 543 кв.м Отстъпено право на строеж на Златан Караиванов и Петър Миладинов с Решение № 45 от 27.05.1964 г. на ИК на СОНС - Кричим.
167. № 200 от 29.11.2002г. Вп. № 136 от 02.03.2007г. 200 ул. "9-ти май" № 26,28; УПИ ХІІ - 135, кв. 135 дворно място с площ 573 кв.м Отстъпено право на строеж на Рангел Павлов и Спас Гицов с Решение № 93 от 13.12.1962 г. на ИК на СОНС - Кричим.
168. № 201 от 29.11.2002г. Вп. № 134 от 02.03.2007г. 201 ул. "Венера" № 10; УПИ ХІ - 134, кв. 135 дворно място с площ 624 кв.м Отстъпено право на строеж на Иван Томов и Йордан Ангелов Попов с Решение № 45 от 27.05.1964 г. на ИК на СОНС - Кричим.
169. № 202 от 29.11.2002г. Вп. № 165 от 02.03.2007г. 202 ул. "Дунав" № 3; УПИ І - 144, кв. 135 дворно място с площ 388 кв.м Отстъпено право на строеж на Ангел Караиванов с Решение № 93 от 13.12.1962 г. на ИК на СОНС - Кричим.
170. № 203 от 29.11.2002г. Вп. № 163 от 02.03.2007г. 203 ул. "Дунав" № 1; УПИ ІІ - 142, кв. 135 дворно място с площ 389 кв.м Отстъпено право на строеж на Леонид Заец с Решение № 93 от 13.12.1962 г. на ИК на СОНС - Кричим.
171. № 204 от 29.11.2002г. Вп. № 164 от 02.03.2007г. 204 ул. "Спартак" № 1; УПИ ХІІІ - 23, кв. 139 дворно място с площ 567 кв.м Отстъпено право на строеж на Стоилка Анохина с Решение № 45 от 27.05.1964 г. на ИК на СОНС - Кричим.
172. № 205 от 29.11.2002г. Вп. № 162 от 02.03.2007г. 205 ул. "Пловдив" № 1; УПИ ХІІ - 22, кв. 139 дворно място с площ 350 кв.м Отстъпено право на строеж на Тодор Ангелов и Христо Фотев с Решение № 90 от 08.12.1966 г. на ИК на СОНС - Кричим.
173. № 206 от 28.11.2002г. Вп. № 161 от 02.03.2007г. 206 ул. "Спартак" № 7; УПИ ХV - 25, кв. 140 дворно място с площ 406 кв.м Отстъпено право на строеж на Калин Калинов с Решение № 15 от 22.06.1955 г. на ИК на СОНС - Кричим.
174. № 207 от 29.11.2002г. Вп. № 143 от 02.03.2007г. 207 ул. "Спартак" № 3; УПИ ХVІ - 24, кв. 140 дворно място с площ 410 кв.м Отстъпено право на строеж на Кръстю Димов с Решение № 15 от 22.06.1955 г. на ИК на СОНС - Кричим. С Договор № 7/09.12.2004г. е отстъпено право на строеж за площ от 42,60 кв. м на Илка Гагова за строеж на магазин за хранителни стоки.
175. № 208 от 29.11.2002г. Вп. № 160 от 02.03.2007г. 208 ул. "Пловдив" № 2; УПИ ХVІІ - 27, кв. 140 дворно място с площ 406 кв.м Отстъпено право на строеж на Ангел Бабачев с Решение № 15 от 22.06.1955 г. на ИК на СОНС - Кричим.
176. № 209 от 29.11.2002г. Вп. № 159 от 02.03.2007г. 209 ул. "Пловдив" № 4; УПИ ХVІІІ - 28, кв. 140 дворно място с площ 340 кв.м Отстъпено право на строеж на Борис Чернаев с Решение № 15 от 22.06.1955 г. на ИК на СОНС - Кричим. На основание чл. 64, ал. 1 от ЗОС и Заповед № РД 15-00-464/07.11.2011 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
177. № 210 от 29.11.2002г. Вп. № 159 от 02.03.2007г. 210 ул. "Г. Кирков" № 27; УПИ ХІІІ - 29, кв. 140 дворно място с площ 430 кв.м Отстъпено право на строеж на Илия Климентов с Решение № 15 от 22.06.1955 г. на ИК на СОНС - Кричим.
178. № 211 от 29.11.2002г. Вп. № 144 от 02.03.2007г. 211 ул. "Г. Кирков" № 23,25; УПИ ХІV - 26, кв. 140 дворно място с площ 360 кв.м Отстъпено право на строеж на Стойко Караджов с Решение № 15 от 22.06.1955 г. на ИК на СОНС - Кричим.
179. № 212 от 29.11.2002г. Вп. № 147 от 02.03.2007г. 212 ул. "Пловдив" № 12; УПИ ХХІІ - 33, кв. 140 дворно място с площ 680 кв.м Отстъпено право на строеж на Георги Кръстев с Решение № 56 от 24.06.1970 г. на ИК на СОНС - Кричим.
180. № 213 от 29.11.2002г. Вп. № 146 от 02.03.2007г. 213 ул. "Латинка" № 11; УПИ ІV - НПК, кв. 147 дворно място с площ 187 кв.м Отстъпено право на строеж на Надка Борисова със Заповед № 107/11.03.1991 г. на Кмета на община "Родопи" - Пловдив.
181. № 214 от 29.11.2002г. Вп. № 146 от 02.03.2007г. 214 ул. "Латинка" № 7; УПИ VІ - НПК, кв. 147 дворно място с площ 187 кв.м Отстъпено право на строеж на Николай Костадинов със Заповед № 108/11.03.1991 г. на Кмета на община "Родопи" - Пловдив.
182. № 215 от 02.12.2002г. Вп. № 146 от 02.03.2007г. 215 ул. "Еделвайс" № 8; УПИ І - НПК, кв. 147 дворно място с площ 180 кв.м Отстъпено право на строеж на Ангел Чавдаров със Заповед № 105/11.03.1991 г. на Кмета на община "Родопи" - Пловдив.
183. № 216 от 02.12.2002г. Вп. № 146 от 02.03.2007г. 216 ул. "Еделвайс" № 12; УПИ ІІІ - НПК, кв. 147 дворно място с площ 196 кв.м Отстъпено право на строеж на Райна Ангелова със Заповед № 113/11.03.1991 г. на Кмета на община "Родопи" - Пловдив.
184. № 217 от 02.12.2002г. Вп. № 154 от 02.03.2007г. 217 ул. "Еделвайс" № 10; УПИ ІІ - НПК, кв. 147 дворно място с площ 187 кв.м Отстъпено право на строеж на Запрянка Славчева със Заповед № 114/11.03.1991 г. на Кмета на община "Родопи" - Пловдив.
185. № 218 от 02.12.2002г. Вп. № 153 от 02.03.2007г. 218 ул. "Латинка" № 9; УПИ V - НПК, кв. 147 дворно място с площ 187 кв.м Отстъпено право на строеж на Ангел Георгиев със Заповед № 116/11.03.1991 г. на Кмета на община "Родопи" - Пловдив.
186. № 219 от 02.12.2002г. Вп. № 152 от 02.03.2007г. 219 ул. "Латинка" № 3; УПИ V - НПК, кв. 148 дворно място с площ 195 кв.м Отстъпено право на строеж на Янко Йорданов със Заповед № 106/11.03.1991 г. на Кмета на община "Родопи" - Пловдив.
187. № 220 от 02.12.2002г. Вп. № 151 от 02.03.2007г. 220 ул. "Латинка" № 1; УПИ VІ - НПК, кв. 148 дворно място с площ 232 кв.м Отстъпено право на строеж на Румяна Костадинова със Заповед № 109/11.03.1991 г. на Кмета на община "Родопи" - Пловдив.
188. № 221 от 02.12.2002г. Вп. № 150 от 02.03.2007г. 221 ул. "Еделвайс" № 6; УПИ ІІІ - НПК, кв. 148 дворно място с площ 181 кв.м Отстъпено право на строеж на Асен Янков със Заповед № 118/11.03.1991 г. на Кмета на община "Родопи" - Пловдив.
189. № 222 от 02.12.2002г. Вп. № 181 от 02.03.2007г. 222 ул. "Еделвайс" № 2; УПИ І - НПК, кв. 148 дворно място с площ 167 кв.м Отстъпено право на строеж на Георги Стоянов
190. № 223 от 02.12.2002г. Вп. № 180 от 02.03.2007г. 223 ул. "Еделвайс" № 4; УПИ ІІ - НПК, кв. 148 дворно място с площ 188 кв.м Отстъпено право на строеж на Тефик Местанов
191. № 224 от 02.12.2002г. Вп. № 80 от 08.03.2007г. 224 ул. "Латинка" № 5; УПИ ІV - НПК, кв. 148 дворно място с площ 187 кв.м Отстъпено право на строеж на Есма Тотошева със Заповед № 702/10.11.1995 г. на Кмета на община "Родопи" - Пловдив.
192. № 225 от 02.12.2002г. Вп. № 81 от 08.03.2007г. 225 ул. "Еделвайс" № 7; УПИ ІV - НПК, кв. 149 дворно място с площ 225 кв.м Отстъпено право на строеж на Анелия Стоянова
193. № 226 от 02.12.2002г. Вп. № 82 от 08.03.2007г. 226 ул. "Еделвайс" № 3; УПИ ІІ - НПК, кв. 149 дворно място с площ 225 кв.м Отстъпено право на строеж на Невена Стоянова със Заповед № 115/11.03.1991 г. на Кмета на община "Родопи" - Пловдив.
194. № 227 от 02.12.2002г. Вп. № 83 от 08.03.2007г. 227 ул. "Еделвайс" № 9; УПИ V - НПК, кв. 149 дворно място с площ 240 кв.м Отстъпено право на строеж на Милка Стоянова със Заповед № 110/11.03.1991 г. на Кмета на община "Родопи" - Пловдив.
195. № 228 от 03.12.2002г. Вп. № 84 от 08.03.2007г. 228 ул. "Еделвайс" № 5; УПИ ІІІ - НПК, кв. 149 дворно място с площ 210 кв.м Отстъпено право на строеж на Милка Тошева
196. № 229 от 03.12.2002г. Вп. № 85 от 08.03.2007г. 229 ул. "Еделвайс" № 1; УПИ І - НПК, кв. 149 дворно място с площ 210 кв.м Отстъпено право на строеж на Александър Тодоров със Заповед № 117/11.03.1991 г. на Кмета на община "Родопи" - Пловдив.
197. № 230 от 06.01.2003г. Вп. № 86 от 08.03.2007г. 230 гр. Кричим, десния бряг на р. Въча; УПИ ХІ - животински пазар; след бетонния мост /Животински пазар, кв. 69 терен с площ 830 кв.м - незастроен
198. № 231 от 31.01.2003г. Вп. № 80 от 26.01.2005г. 231 гр. Кричим, ул. "Райко Даскалов" № 1а, УПИ V - 478 стопанска дейност, кв. 116 дворно место - 1495 кв.м На основание Заповед № 15-00-88/25.02.2010 г. на Кмета на община Кричим и Договор за продажба № 16-00-43/19.02.2010г., имота е отписан от актовите книги на общината.
199. № 232 от 31.01.2003г. Вп. № 82 от 26.01.2005г. 232 гр. Кричим, ул. "Райко Даскалов" № 1б, УПИ VІ - 478 стопанска дейност, кв. 116 дворно место - 1020 кв.м На основание чл. 64, ал.1 от ЗОС, Договор за продажба № 150/10.07.2009г. и Заповед № 280/24.07.2009 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
200. № 234 от 31.01.2003г. Вп. № 74 от 26.01.2005г. 234 гр. Кричим, бул. "Тракия" № 27, УПИ VІІ - 72 стопанска дейност, кв. 131 дворно место - 2700 кв.м; сграда - 531 кв. м, строена през 1958 г. С Договор за покупко-продажба № 16-00-383/16.12.2009 г., вп. под № 148, том 91, рег. № 32243 от 28.12.2009 г. имота е продаден на "Господинов и сие 2001" АД. Със Заповед № 15-00-1/05.01.2010 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
201. № 235 от 31.01.2003г. Вп. № 75 от 26.01.2005г. 235 гр. Кричим, ул. "Владая" № 5, УПИ ІХ - 72 стопанска дейност, кв. 131 дворно место - 1135 кв.м На основание чл. 64, ал.1 от ЗОС, Договор за продажба № 16-00-6/13.01.2010г. и Заповед № 15-00-29/19.01.2010 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
202. № 236 от 31.01.2003г. Вп. № 36 от 01.08.2005г. 236 гр. Кричим, ул. "Владая" № 2, УПИ І, кв. 129 дворно место - 830 кв.м, от които застроена площ от 339 кв. м, както следва: - сграда с площ 127 кв. м; - сграда с площ 101 кв. м; - сграда с площ 111 кв. м, строена през 1958 г. На основание чл. 64, ал.1 от ЗОС, Договор за продажба № 130/01.11.2005г. и Заповед № 263/19.12.2005 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
203. № 237 от 31.01.2003г. Вп. № 37 от 01.08.2005г. 237 гр. Кричим, ул. "Владая" № 4, УПИ ХІІ, кв. 129 дворно место - 875 кв.м На основание чл. 64, ал.1 от ЗОС, Договор за продажба № 137/14.12.2005г. и Заповед № 5/10.01.2006 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
204. № 238 от 31.01.2003г. Вп. № 38 от 01.08.2005г. 238 гр. Кричим, бул. "Цар Иван Асен ІІ" № 22в, УПИ VІІ, кв. 129 дворно место - 635 кв.м, сграда с площ 118 кв. м, строена през 1927 г. На основание чл. 64, ал.1 от ЗОС, Договор за продажба № 41/01.02.2006г. и Заповед № 58/05.04.2006 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
205. № 239 от 31.01.2003г. Вп. № 40 от 01.08.2005г. 239 гр. Кричим, ул. "Априлци" № 3в, УПИ VІІІ, кв. 129 дворно место - 695 кв.м На основание чл. 64, ал.1 от ЗОС, Договор № 138/14.12.2005г. и Заповед № 6/10.01.2006 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
206. № 240 от 31.01.2003г. 240 гр. Кричим, ул. "Труд" № 4, УПИ ІІІ - 1902,1903, кв. 30 дворно место - 640 кв.м, сграда с площ 149 кв. м, строена през 1958 г. Със Заповед № 200/20.12.2004 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
207. № 241 от 31.01.2003г. 241 гр. Кричим, ул. "Александър Стамболийски" № 27а, УПИ ІІІ - 1111, кв. 39а дворно место - 570 кв.м Съгласно чл. 60 и във връзка с т.2 от Решение № 301 на ОбС, взето с Протокол № 41/07.05.2002г. собствеността да се счита за общинска публична на основание Заповед № 53/18.05.2004г. на кмета на община Кричим С Решение № 71, взето с Протокол № 10 от 07.06.2004г. на ОбС и заповед № 137/16.09.2004 г. на кмета на община Кричим се сливат УПИ ІІІ-1111, УПИ ІV-1111 и УПИ V-1111 за жилищно застрояване, кв. 39а в УПИ ІІІ-1111 за озеленяване и спорт, кв.39а по плана на гр. Кричим. Съставен нов АОС № 267/18.11.2004 г.
208. № 242 от 31.01.2003г. 242 гр. Кричим, ул. "Александър Самболийски" № 27б, УПИ ІV - 1111, кв. 39а дворно место - 615 кв.м Съгласно чл. 60 и във връзка с т.2 от Решение № 301 на ОбС, взето с Протокол № 41/07.05.2002г. собствеността да се счита за общинска публична на основание Заповед № 53/18.05.2004г. на кмета на община Кричим С Решение № 71, взето с Протокол № 10 от 07.06.2004г. на ОбС и заповед № 137/16.09.2004 г. на кмета на община Кричим се сливат УПИ ІІІ-1111, УПИ ІV-1111 и УПИ V-1111 за жилищно застрояване, кв. 39а в УПИ ІІІ-1111 за озеленяване и спорт, кв.39а по плана на гр. Кричим. Съставен нов АОС № 267/18.11.2004 г.
209. № 243 от 31.01.2003г. 243 гр. Кричим, ул. "Александър Самболийски" № 27в, УПИ V - 1111, кв. 39а дворно место - 895 кв.м Съгласно чл. 60 и във връзка с т.2 от Решение № 301 на ОбС, взето с Протокол № 41/07.05.2002г. собствеността да се счита за общинска публична на основание Заповед № 53/18.05.2004г. на кмета на община Кричим С Решение № 71, взето с Протокол № 10 от 07.06.2004г. на ОбС и заповед № 137/16.09.2004 г. на кмета на община Кричим се сливат УПИ ІІІ-1111, УПИ ІV-1111 и УПИ V-1111 за жилищно застрояване, кв. 39а в УПИ ІІІ-1111 за озеленяване и спорт, кв.39а по плана на гр. Кричим. Съставен нов АОС № 267/18.11.2004 г.
210. № 244 от 31.01.2003г. Вп. № 101 от 08.03.2007г. 244 гр. Кричим, ул. "Никола Вапцаров" № 49, УПИ ХХІІ - 740, кв. 87 дворно место - 435 кв.м Отстъпено право на строеж на Иван Драганов със Заповед № 703/10.11.1995 г. на Кмета на община "Родопи" - Пловдив. Съставен нов АОС № 1200/14.06.2016 г.
211. № 245 от 06.02.2003г. Вп. № 88 от 08.03.2007г. 245 гр. Кричим, ул. "Бургас" № 9, УПИ ХІV - магазин, кв. 16 дворно место - 370 кв.м Отстъпено право на строеж на Николина и Димитър Шикови и Мария и Стоян Величкови, РПК "Напредък" - Кричим със Заповед № 187/12.06.1984 г. на председателя на ИК на Пети РНС Пловдив Съставен нов АОС № 1086/22.06.2011 г.
212. № 246 от 06.02.2003г. Вп. № 89 от 08.03.2007г. 246 гр. Кричим, ул. "Ясен" № 8, УПИ ІV - 1749, кв. 16а дворно место - 401 кв.м Отстъпено право на строеж на Тодор Филев с Решение № 90/08.12.1966 г. на ИК на СОНС - Кричим
213. № 247 от 06.02.2003г. Вп. № 90 от 08.03.2007г. 247 гр. Кричим, ул. "Русия" № 19, УПИ VІІ - 954, кв. 64 дворно место - 520 кв.м Отстъпено право на строеж на Янка Ст. Везева с Решение № 90/08.12.1966 г. на ИК на СОНС - Кричим
214. № 248 от 06.02.2003г. Вп. № 91 от 08.03.2007г. 248 гр. Кричим, ул. "Русия" № 15,17, УПИ VІІІ - 953, кв. 64 дворно место - 425 кв.м Отстъпено право на строеж на Асен Деянов с Решение № 45/27.05.1964 г. на ИК на СОНС - Кричим
215. № 249 от 06.02.2003г. Вп. № 92 от 08.03.2007г. 249 гр. Кричим, ул. "Русия" № 13, УПИ ІХ - 952, кв. 64 дворно место - 425 кв.м Отстъпено право на строеж на Раден Панаьотов с Решение № 45/27.05.1964 г. на ИК на СОНС - Кричим На основание чл. 64, ал.1 от ЗОС и Заповед № РД 15-00-214/29.06.2012 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
216. № 250 от 06.02.2003г. Вп. № 93 от 08.03.2007г. 250 гр. Кричим, ул. "Васил Априлов" № 2, УПИ Х - 951, кв. 64 дворно место - 420 кв.м Отстъпено право на строеж на Петър и Блага Костадинови с Решение № 45/27.05.1964 г. на ИК на СОНС - Кричим
217. № 251 от 06.02.2003г. Вп. № 104 от 08.03.2007г. 251 гр. Кричим, ул. "Васил Априлов" № 4,6, УПИ ХІ - 960, кв. 64 дворно место - 522 кв.м Отстъпено право на строеж на Илиян Радков, Васил Симеонов с Решение № 45/27.05.1964 г. на ИК на СОНС - Кричим
218. № 252 от 06.02.2003г. Вп. № 95 от 08.03.2007г. 252 гр. Кричим, ул. "Васил Априлов" № 8,10, УПИ ХІІ - 961, кв. 64 дворно место - 568 кв.м Отстъпено право на строеж на Васил Димов и Рангел Димов с Решение № 45/27.05.1964 г. на ИК на СОНС - Кричим
219. № 253 от 06.02.2003г. Вп. № 96 от 08.03.2007г. 253 гр. Кричим, ул. "Васил Априлов" № 12, УПИ ХІІІ - 962, кв. 64 дворно место - 543 кв.м Отстъпено право на строеж на Карамфил Хаджиев
220. № 254 от 06.02.2003г. Вп. № 97 от 08.03.2007г. 254 гр. Кричим, ул. "Христо Смирненски" № 9, УПИ ХІ - 350, кв. 121 дворно место - 460 кв.м Отстъпено право на строеж на Любомир Симеонов с Решение № 13/27.03.1975 г. на ИК на ГНС - Кричим
221. № 255 от 07.02.2003г. Вп. № 98 от 08.03.2007г. 255 гр. Кричим, ул. "Априлци" № 6, УПИ ІV - 320, кв. 122 дворно место - 282 кв.м Отстъпено право на строеж на Димитър Върбанов с Решение № 1707/30.10.1953 г. на МС
222. № 256 от 07.02.2003г. Вп. № 100 от 08.03.2007г. 256 гр. Кричим, ул. "Венера" № 9, УПИ ІІІ - 187, кв. 127 дворно место - 490 кв.м Отстъпено право на строеж на Спас Станев с Решение № 44/13.05.1970 г. на ИК на ГНС - Кричим
223. № 257 от 07.02.2003г. Вп. № 101 от 08.03.2007г. 257 гр. Кричим, ул. "9-ти май" № 25,27, УПИ ІХ - 187, кв. 127 дворно место - 760 кв.м Отстъпено право на строеж на Димитър Малинов с Решение № 44/13.05.1970 г. на ИК на ГНС - Кричим
224. № 258 от 07.02.2003г. Вп. № 102 от 08.03.2007г. 258 гр. Кричим, ул. "Стоян Гънин" № 11, УПИ ІV - 110, кв. 133 дворно место - 300 кв.м Отстъпено право на строеж на Милко Мутафчиев с Решение от 04.08.1955 г. на ИК на ГНС - Кричим
225. № 262 от 15.04.2003г. Вп. № 107 от 08.03.2007г. 262 гр. Кричим, бул. "Тракия" № 2 до № 20, УПИ ІІ - комплексно застрояване, кв. 75 дворно место - 5160 кв.м, върху което са изградени 6 бр. жилищни блока, с по два входа, строени през 1958 г. Отстъпено право на строеж на изградените 6 бр. жилищни сгради, които са собственост на НЕК - ЕАД и "Хидрострой - Пловдив" - гр. Пловдив Съставени нови АОС № 555 от 09.09.2010 г. и АОС № 556 от 09.09.2010 г.
226. № 263 от 10.09.2003г. Вп. № 117 от 15.01.2007г. 263 гр. Кричим, бул. "Тракия" № 25, УПИ ІІІ - поликлиника - 319, кв. 129, АПТЕКА Аптека - съставляваща склад, преддверие, тоалетна и приемни на първи етаж, обща площ - 32,06 кв. м
227. № 264 от 16.12.2003г. 264 гр. Кричим, бул. "Тракия" № 22, част от УПИ І - бензиностанция - 480, кв. 116 Част от улично платно по бул. "Тракия" /с отпаднало предназначение/, находящ се пред УПИ І - бензиностанция - 480, кв. 116, състоящ се от 998 кв. м Със Заповед № 108/27.07.2004 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
228. № 265 от 21.06.2004г. 265 гр. Кричим, пл. "Обединение" № 3, УПИ І - ГНС, Културен дом и Киносалон, кв. 57 Част от сградата на бившия киносалон с площ от 2,5 кв. м, вляво от входа за кафе - аперитива.
229. № 270 от 20.12.2004г. Вп. № 41 от 08.03.2005 г. 270 Извън регулация в земеделска земя /м. Джевизлика/, намираща се след дърводелския цех на ул. "Й. Николова", от дясната страна на р. Въча Изоставена орна земя в съществуващи реални граници с площ от 9,417 дка Съставен нов АОС № 276/09.05.2006 г.
230. № 274 от 15.08.2005г. Вп. № 34 от 22.08.2005 г. 274 гр. Кричим, пл. "Търговска" № 44, 46, УПИ ІV - комплексно застрояване, кв. 71 Дворно място с с площ от 725 кв. м; застроена площ - 315 кв. м Отстъпено право на строеж на ЖСК "Подем" със Заповед № СД - Б 92/01.06.1988 г. на председателя на общински народен съвет "Родопи" - гр. Пловдив
231. № 276 от 09.05.2006г. Вп. № 195 от 17.05.2006 г. 276 м. "Джевизлика", землище на град Кричим Изоставена нива в м. "Джевизлика" с площ от 9,417 дка 65.00 лв. Съставен нов АОС № 1202 от 22.08.2016 г.
232. № 277 от 04.07.2006г. Вп. № 93 от 18.11.2009г. 277 гр. Кричим, ул. "Н. Вапцаров" №47, УПИ ХХІ, кв. 87 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 340 кв. м 709.90 лв.
233. № 278 от 18.07.2006г. Вп. № 93 от 18.11.2009г. 278 гр. Кричим, ул. "Н. Вапцаров" №51, УПИ ХХІІІ, кв. 87 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 300 кв. м 584.60 лв.
234. № 279 от 18.07.2006г. Вп. № 31 от 24.07.2006г. 279 гр. Кричим, ул. "Братя Крушарови" №17а, УПИ ХVІІІ, кв. 87 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 335 кв. м 699.50 лв. Съставен нов АОС № 1198 от 14.06.2016 г., вп. в Служба по вписванията под № 73 от 14.06.2016 г., рег. № 18326, том 49 от 15.06.2016 г.
235. № 280 от 24.07.2006г. Вп. № 32 от 24.07.2006г. 280 гр. Кричим, ул. "Н. Вапцаров" № 43, УПИ ХІХ, кв. 87 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 400 кв. м 835.20 лв. Договор № РД 16-00-153/18.09.2012 год., вписан в служба по вписванията под номер № 6, том 69 от 12.10.2012 г. Със Заповед № РД 15-00-348 от 26.10.2012 г. имота е отписан от актовите книги на общината.
236. № 281 от 24.07.2006г. Вп. № 33 от 24.07.2006г. 281 гр. Кричим, ул. "Н. Вапцаров" № 45, УПИ ХХ, кв. 87 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 280 кв. м 584.60 лв. Договор № РД 16-00-153/18.09.2012 год., вписан в служба по вписванията под номер № 6, том 69 от 12.10.2012 г. Със Заповед № РД 15-00-349 от 26.10.2012 г. имота е отписан от актовите книги на общината.
237. № 282 от 18.07.2006г. Вп. № 28 от 24.07.2006г. 282 гр. Кричим, ул. "Райко Даскалов" № 1В, УПИ ІV, кв. 118а Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 270 кв. м 563.80 лв. Съставен нов АОС № 1165 от 02.10.2014 г., вп. в Служба по вписванията под № 159 от 03.10.2014 г., рег. № 27 686, том 78.
238. № 283 от 18.07.2006г. Вп. № 30 от 24.07.2006г. 283 гр. Кричим, ул. "Здравец" № 2, УПИ ХХ, кв. 118 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 390 кв. м 814.30 лв. На основание чл. 64, ал. 1 от ЗОС, Договор за продажба № 95/10.07.2007г. и Заповед № 135/21.05.2008 г. на Кмета на община Кричим , имота е отписан от актовите книги на общината.
239. № 284 от 18.07.2006г. Вп. № 34 от 24.07.2006г. 284 гр. Кричим, ул. "Здравец" № 2а, УПИ ХХІ, кв. 118 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 360 кв. м 751.70 лв. Отстъпено право на строеж на Фанка Чавдарова с Договор от 14.05.2001 г.
240. № 285 от 18.07.2006г. Вп. № 35 от 24.08.2006г. 285 гр. Кричим, ул. "Райко Даскалов" № 1а, УПИ ХХІІ, кв. 118 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 280 кв. м 584.60 лв. Отстъпено право на строеж на Яшар Лютвиев с Договор от 14.05.2001 г.
241. № 290 от 20.02.2007г. Вп. № .... от 22.02.2007г. 290 гр. Кричим, ул. "Гоце Делчев" № 1, 1а, УПИ І, кв. 30 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1755 кв. м 4 835.00 лв. Отстъпено право на строеж на ЖСК "Русалка" със Заповед № 21/23.02.1988 г.; отстъпено право на строеж на ЖСК "Калето" със Заповед № 129/29.07.1988 г. на председателя на ОНС "Родопи" - гр. Пловдив. Съставени нови АОС № 326/27.10.2009 г. и АОС № 327/27.10.2009г.
242. № 291 от 11.06.2007г. Вп. № 89 от 15.06.2007г. 291 гр. Кричим, ул. "Райко Даскалов" № 1, УПИ ІІІ - 476 - за стопанска дейност, кв. 116 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 1500 кв. м
243. № 296 от 30.11.2007г. Вп. № 133 от 04.12.2007г. 296 земеделски имот в землището на гр. Кричим, м. "Джевизлика" Пустееща необработваема земя в м. "Джевизлика" с площ от 2.658 дка 205.40 лв.
244. № 297 от 13.02.2008г. Вп. № 10 от 18.02.2008г. 297 гр. Кричим, ул. "Райко Даскалов" № 4, УПИ ІV - производствена дейност - шивашка, кв. 75 Незастроен урегулиран поземлен имот с площ от 6580 кв. м, предназначен за шивашка производствена дейност 27 699.80 лв. Със Заповед № 347/05.11.2008 г. на Кмета на община Кричим и Договор за продажба № 159/08.10.2008г., имота е отписан от актовите книги на общината.
245. № 298 от 01.04.2008г. Вп. № 43 от 08.04.2008г. 298 земеделски имот в землището на гр. Кричим, м. "Куницата" земеделска земя в м. "Куницата" с площ от 2.039 дка НТП: друга селскостопанска територия 201.70 лв. Със Заповед № 364/17.11.2008 г. на Кмета на община Кричим и Договор за продажба № 158/02.10.2008г., имота е отписан от актовите книги на общината.
246. № 299 от 01.04.2008г. Вп. № 42 от 08.04.2008г. 299 земеделски имот в землището на гр. Кричим, м. "Куницата" земеделска земя в м. "Куницата" с площ от 0.105 дка НТП: друга селскостопанска територия 9.00 лв. На основание Заповед № 364/17.11.2008 г. на Кмета на община Кричим и Договор за продажба № 153/02.10.2008г., имота е отписан от актовите книги на общината.
247. № 300 от 01.04.2008г. Вп. № 44 от 08.04.2008г. 300 земеделски имот в землището на гр. Кричим, м. "Адалъка" земеделска земя в м. "Адалъка" с площ от 2.119дка НТП: друга селскостопанска територия 209.60 лв.
248. № 301 от 01.04.2008г. Вп. № 43 от 04.04.2008г. 301 гр. Кричим, местността "Куницата" в землището на града ПИ 39921.54.39 земеделски имот с площ 0.088 дка НТП: друга селскостопанска територия 7.60 лв. На основание Заповед № 364/17.11.2008 г. на Кмета на община Кричим и Договор за продажба № 153/02.10.2008г., имота е отписан от актовите книги на общината.
249. № 303 от 23.07.2008г. Вп. № 82 от 30.07.2008г. 303 гр. Кричим, местността "Червенака" в землището на града земеделски имот с площ 0.930 дка НТП: друга селищна територия 100.00 лв. Със Заповед № 99/18.03.2009 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
250. № 304 от 23.07.2008г. Вп. № 83 от 30.07.2008г. 304 гр. Кричим, местността "Червенака" в землището на града земеделски имот с площ 0.193 дка НТП: друга селищна територия 20.70 лв. Със Заповед № 97/18.03.2009 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
251. № 305 от 23.07.2008г. Вп. № 84 от 30.07.2008г. 305 гр. Кричим, местността "Червенака" в землището на града земеделски имот с площ 0.127 дка НТП: друга селищна територия 13.70 лв. Със Заповед № 98/18.03.2009 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
252. № 309 от 10.09.2009г. Вп. № 41 от 30.07.2008г. 309 гр. Кричим, земеделска територия с идентификатор: 39921.52.124 земеделски имот с площ 1.904 дка НТП: друг вид поземелен имот без определено предназначение; територия за селско стопанство 3655.70 лв.
253. № 310 от 10.09.2009г. Вп. № 41 от 30.07.2008г. 310 гр. Кричим, земеделска територия с идентификатор: 39921.91.150 земеделски имот с площ 0.618 дка НТП: друг вид поземелен имот без определено предназначение; земеделска територия 1186.60 лв.
254. № 311 от 10.09.2009г.Вп. № 39 от 02.10.2009г. 311 Земеделска територия ПИ 39921.88.141 земеделска територия с площ 6.664 дка НТП: за друг вид застрояване 12 794.90 лв. Съставен нов АОС № 1177 от 18.06.2015 г.
255. № 312 от 10.09.2009г.Вп. № 74 от 02.10.2009г. 312 Земеделска територия ПИ 39921.10.704 земеделска територия с площ 0.784 дка НТП: за друг вид застрояване 1436.20 лв.
256. № 313 от 10.09.2009г.Вп. № 62 от 02.10.2009г. 313 Земеделска територия м. "Слатината" ПИ 39921.48.110 земеделска територия с площ 1,866 дка НТП: за друг вид застрояване 3582.70 лв.
257. № 314 от 10.09.2009г.Вп. № 62 от 02.10.2009г. 314 Земеделска територия м. "Исака" ПИ 39921.9.24 земеделска територия с площ 0,142 дка НТП: Пясъци 0.50 лв.
258. № 315 от 10.09.2009г.Вп. № 42 от 02.10.2009г. 315 Земеделска територия м. "Исака" ПИ 39921.9.30 земеделска територия с площ 0,153 дка НТП: Пясъци 0.50 лв.
259. № 316 от 10.09.2009г.Вп. № 42 от 02.10.2009г. 316 Земеделска територия м. "Чукурлука" ПИ 39921.27.71 земеделска територия с площ 2,423 дка НТП: Мочурище 109.00 лв.
260. № 317 от 10.09.2009г.Вп. № 47 от 02.10.2009г. 317 Земеделска територия м. "Герена" ПИ 39921.61.45 земеделска територия с площ 0,935 дка НТП: Мочурище 3.20 лв.
261. № 319 от 10.09.2009г.Вп. № 50 от 02.10.2009г. 319 Земеделска територия м. "Малкия кутел" ПИ 39921.3.219 земеделска територия с площ 0,427 дка НТП: Дере 1.30 лв.
262. № 323 от 22.10.2009г.Вп. № 83 от 05.11.2009г. 323 гр. Кричим, ул. "Александър Стамболийски" № 32-36 ПИ 39921.503.457 урбанизирана територия с площ 0,395 дка, от които 262 кв. м застроени, както следва: - сграда, едноетажна, масивна стоманобетонна с площ 158 кв. М - сграда, еднетажна, масивна, стоманобетонна с площ 104 кв. м 1352.30 лв. С Договор № 46, т. 8 от 21.06.2002 г. е продаден търговски обект с площ 181 кв. м и избена част от 165 кв. м на Христо Стоянов. На основание Договор за продажба от 18.06.2002 г., вписан в служба по вписвания, Договор за поправка на договор за продажба № 16-00-74/12.05.2010 г., вписан в служба по вписвания под №1/12.01.2005 г. и заповед № 15-00-298/16.09.2010 г. на Кмета на община Кричим се отписват 2 броя сгради от имота. На основание Договор за покупко-продажба на недвижим имот № 16-00-171/15.12.2010 г. и Заповед № на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на община Кричим.
263. № 324 от 22.10.2009г.Вп. № 81 от 05.11.2009г. 324 гр. Кричим, ул. "Александър Стамболийски" № 32-36 ПИ 39921.503.353 урбанизирана територия с площ 2,611 дка, от които 683 кв. м застроени, както следва: - сграда № 503.353.1 - 4 етажа, масивна стоманобетонна с площ 205 кв. м - сграда № 503.353.2 - 4 етажа, масивна, стоманобетонна с площ 268 кв. м - сграда № 503.353.3 - 4 етажа, масивна стоманобетоннас площ 210 кв. м 14 188.20 лв. Издадено розрешение за ползване № 246/04.07.2000 г. на ДНСК - гр. София за жилищна част - 27 бр. апартамента и 25 бр. гаражи.
264. № 325 от 27.10.2009г.Вп. № 57 от 06.11.2009г. 325 гр. Кричим, ул. "Райко Даскалов" ПИ 39921.502.527 урбанизирана територия с площ 6,442 дка, от които 597 кв. м застроени, както следва: - сграда № 502.527.1 - 1 етаж, масивна, спортна сграда, база с площ 269 кв. м - сграда № 502.527.2 - 1 етаж, масивна, спортна сграда, база с площ 71 кв. м - сграда № 502.527.3 - 1 етаж, масивна, спортна сграда, база с площ 72 кв. м - сграда № 502.527.4 - 1 етаж, масивна, спортна сграда, база с площ 31 кв. м - сграда № 502.527.5 - 1 етаж, полумасивна, сграда за ВиК с площ 52 кв. м - сграда № 502.527.6 - 1 етаж, полумасивна, сграда за обществено хранене с площ 102 кв. м 75 562.20 лв. нов АОС 554
265. №326 от 27.10.2009г.Вп. № 2 от 16.11.2009г. 326 гр. Кричим, ул. "Гоце Делчев" №1, 1а ПИ 39921.504.147 урбанизирана територия с площ 0,693 дка от която 279 кв.м застроена площ, както следва: - сграда № 504.147.1 - 4 етажа, масивна, жилищна сграда - многофамилна с площ 222 кв. м - сграда № 504.147.2 - 1 етаж, масивна, сграда за търговия с площ 29 кв. м - сграда № 504.147.3 - 1 етажа, масивна, селскостопанска сграда с площ 28 кв. м 2 151.50 лв. Учредяване на безсрочно право на строеж върху 73,50 кв. м на основание Решение № 165, прието с Протокол № 24 от 02.12.2001 г. и Договор № 16-00-54/02.03.2010 г., вп. под № 152/17.03.2010 г. На основание Договор за покупко - продажба на недвижим имот от 09.12.2010 г., вписан в служба по вписвания под № 110/13.12.2010 г. и заповед № 15-00-438/22.12.2010 г. на Кмета на община Кричим се отписват от имота 619,50 кв. м
266. №327 от 27.10.2009г.Вп. № 80 от 05.11.2009г. 327 гр. Кричим, ул. "Гоце Делчев" №1, 1а ПИ 39921.504.544 урбанизирана територия с площ 1,046 дка, както следва: - сграда № 504.544.1 - 4 етажа, масивна, стоманобетонна, жилищна сграда - многофамилна с площ 114 кв. м - сграда № 504.544.2 - 2 етажа, масивна, стоманобетонна, жилищна сграда - еднофамилна с площ 117 кв. м 3 418.30 лв. Отстъпено право на строеж на ЖСК "Калето" със Заповед № 129/29.07.1988 г. на Председателя ОНС "Родопи" - гр. Пловдив. На основание Договор за покупко - продажба на от 07.01.2010 г. имота се отписва от актовите книги на общината.
267. № 328 от 03.11.2009г.Вп. № 83 от 05.11.2009г. 328 Земеделска територия м. "Адалъка" ПИ 39921.91.603 земеделска територия с площ 291 кв. м НТП: за друг вид поземлен имот без определено стопанско предназначение 37,50 лв. На основание Договор за покупко - продажба на имот - частна общинска собственост № 16-00-44/19.02.2010 г. и Заповед № 15-00-117/16.03.2010 г., имота се отписва от актовите книги на общината.
268. № 329 от 21.01.2010г.Вп. № 83 от 05.11.2010г. 329 Земеделска територия м. "Джевезлика" ПИ 39921.69.3 земеделска територия с площ 1,533 дка НТП: овощна градина 322,80 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-252 от 30.09.2015 г., вписан под № 12, том 84, рег. № 29837 от 07.10.2015 г., имота е продаден на Гюрай Ходжов. Със Заповед № РД 15-00-384 от 28.10.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
269. № 330 от 21.01.2010г.Вп. № 19 от 26.01.2010г. 330 Земеделска територия м. "Джевезлика" ПИ 39921.72.128 земеделска територия с площ 2,065 дка НТП: овощна градина 555,70 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-54 от 13.02.2015 г., вписан под № 164, том 10, рег. № 4120 от 17.02.2015 г., имота е продаден на Юлиян Хаджиев. Със Заповед № РД 15-00-63 от 04.03.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
270. № 331 от 21.01.2010г.Вп. № 25 от 26.01.2010г. 331 Земеделска територия м. "Джевезлика" ПИ 39921.70.72 земеделска територия с площ 2,526 дка НТП: овощна градина 679,70 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-141 от 05.06.2015 г., вписан под № 96, том 49, рег. № 18084 от 18.06.2015 г., имота е продаден на Орхан Моллаюсеин. Със Заповед № РД 15-00-350 от 23.09.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
271. № 332 от 21.01.2010г.Вп. № 26 от 26.01.2010г. 332 Земеделска територия м. "Джевезлика" ПИ 39921.72.130 земеделска територия с площ 5,719 дка НТП: овощна градина 1539,00 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-59 от 13.02.2015 г., вп. под № 137, том 10, рег. № 4081 от 17.02.2015 г., имота е продаден на Сергей Хаджиев. Със Заповед № РД 15-00-64 от 04.03.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
272. № 333 от 21.01.2010г.Вп. № 27 от 26.01.2010г. 333 Земеделска територия м. "Джевезлика" ПИ 39921.70.20 земеделска територия с площ 1,833 дка НТП: овощна градина 386,00 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-268 от 08.10.2015 г., вп. № 78, том 94, рег. № 34296 от 05.11.2015 г., имота е продаден на Костадин Куманов. Със Заповед № РД 15-00-473 от 21.12.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
273. №334 от 21.01.2010г.Вп. № 27 от 26.01.2010г. 334 Земеделска територия м. "Джевезлика" ПИ 39921.72.102 земеделска територия с площ 1,809 дка НТП: овощна градина 486,80 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-167 от 06.07.2015 г., вп. под № 123, том 55, рег. № 20298 от 07.07.2015 г., имота е продаден на Стефан Бодуров. Със Заповед № РД 15-00-253 от 04.08.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
274. №335 от 21.01.2010г.Вп. № 21 от 26.01.2010г. 335 Земеделска територия м. "Джевезлика" ПИ 39921.72.132 земеделска територия с площ 2,211 дка НТП: овощна градина 595,00 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-273 от 12.10.2015 г., вп. под № 93, том 85, рег. № 30307 от 12.10.2015 г., имота е продаден на Мехмед Чаушев. Със Заповед № Рд 15-00-385 от 28.10.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
275. №336 от 21.01.2010г.Вп. № 28 от 26.01.2010г. 336 Земеделска територия м. "Джевезлика" ПИ 39921.70.66 земеделска територия с площ 1,041 дка НТП: овощна градина 243,60 лв.
276. №337 от 21.01.2010г.Вп. № 13 от 26.01.2010г. 337 Земеделска територия м. "Джевезлика" ПИ 39921.72.100 земеделска територия с площ 0,537 дка НТП: овощна градина 144,50 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-168 от 06.07.2015 г., вп. под № 142, том 55 от 07.07.2015 г., имота е продаден на Стефан Бодуров. Със Заповед № РД 15-00-252 от 04.08.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
277. №338 от 21.01.2010г.Вп. № 36 от 26.01.2010г. 338 Земеделска територия м. "Джевезлика" ПИ 39921.72.90 земеделска територия с площ 0,450 дка НТП: овощна градина 121,10 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-251 от 30.09.2015 г., вп. под № 5, том 82 от 01.10.2015 г., имота е продаден на Сами Ходжов. Със Заповед № РД 15-00-383 от 28.10.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
278. №339 от 21.01.2010г.Вп. № 34 от 26.01.2010г. 339 Земеделска територия м. "Джевезлика" ПИ 39921.72.96 земеделска територия с площ 0,721 дка НТП: овощна градина 194,00 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-169 от 06.07.2015 г., вп. под № 122, том 55, рег. № 20297 от 07.07.2015 г., имота е продаден на Стефан Бодуров. Със Заповед № РД 15-00-255 от 04.08.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
279. №340 от 21.01.2010г.Вп. № 18 от 26.01.2010г. 340 Земеделска територия м. "Джевезлика" ПИ 39921.72.83 земеделска територия с площ 0,622 дка НТП: овощна градина 167,40 лв.
280. №341 от 21.01.2010г.Вп. № 17 от 26.01.2010г. 341 Земеделска територия м. "Джевезлика" ПИ 39921.72.99 земеделска територия с площ 0,541 дка НТП: овощна градина 145,60 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-170 от 06.07.2015 г., вп. под № 121, том 55, рег. № 20296 от 07.07.2015 г., имота е продаден на Стефан Бодуров. Със Заповед № РД 15-00-254 от 04.08.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
281. №342 от 21.01.2010г.Вп. № 15 от 26.01.2010г. 342 Земеделска територия м. "Джевезлика" ПИ 39921.69.13 земеделска територия с площ 0,718 дка НТП: овощна градина 151,20 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-117 от 27.05.2015 г., вписан под № 58, том 47, рег. № 17323 от 12.06.2015 г., имота е продаден на Гюрай Ходжов. Със Заповед № РД 15-00-224 от 07.07.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на община Кричим.
282. №343 от 21.01.2010г.Вп. № 14 от 26.01.2010г. 343 Земеделска територия м. "Джевезлика" ПИ 39921.72.29 земеделска територия с площ 0,907 дка НТП: овощна градина 244,10 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-58 от 13.02.2015 г., вписан под № 136,том 10, рег. № 4080 от 17.02.2015 г., имота е продаден на Сергей Хаджиев. Със Заповед № РД 15-00-62 от 04.03.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на община Кричим.
283. №344 от 25.01.2010г.Вп. № 31 от 26.01.2010г. 344 Земеделска територия м. "Сух дол" ПИ 39921.4.411 земеделска територия с площ 7,914 дка НТП: овощна градина 182,00 лв.
284. №345 от 25.01.2010г.Вп. № 33 от 26.01.2010г. 345 Земеделска територия м. "Сух дол" ПИ 39921.4.410 земеделска територия с площ 5,225 дка НТП: овощна градина 120,20 лв.
285. №348 от 01.02.2010г.Вп. № 198 от 04.02.2010г. 348 Земеделска територия м. "Герена" ПИ 39921.63.79 земеделска територия с площ 1,280 дка НТП: нива 189,90 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16- 00-61 от 13.02.2015 г., вписан под № 97, том 10, рег. № 4199 от 18.02.2015 г., имота е продаден на Борис Шапков. Със Заповед № РД 15-00-57 от 04.03.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
286. №349 от 01.02.2010г.Вп. № 1 от 04.02.2010г. 349 Земеделска територия м. "Герена" ПИ 39921.64.76 земеделска територия с площ 1,171 дка НТП: нива 173,70 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16- 00-35 от 11.01.2016 г., вписан под № 107, том 2, рег. № 834 от 18.01.2016 г., имота е продаден на Сали Чолаков. Със Заповед № РД 15-00-41 от 03.02.2016 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
287. №350 от 01.02.2010г.Вп. № 17 от 04.02.2010г. 350 Земеделска територия м. "Герена" ПИ 39921.63.81 земеделска територия с площ 1,133 дка НТП: нива 182,70 лв.
288. №351 от 01.02.2010г.Вп. № 11 от 04.02.2010г. 351 Земеделска територия м. "Турски гробища" ПИ 39921.59.4 земеделска територия с площ 1,796 дка НТП: нива 266,40 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-56 от 13.02.2015 г., вписан под № 142, том 10, рег. № 4122 от 17.02.2010 г., имота е продаден на Юлиян Хаджиев. Със Заповед № РД 15-00-66 от 04.03.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
289. №352 от 01.02.2010г.Вп. № 19 от 04.02.2010г. 352 Земеделска територия м. "Адалъка" ПИ 39921.91.35 земеделска територия с площ 0,619 дка НТП: нива 91,80 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-53 от 12.02.2015 г., вписан под № 9, том 11, рег. № 4230 от 18.02.2015 г., имота е продаден на Рангел Рангелов. Със Заповед № РД 15-00-61 от 04.03.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
290. №353 от 01.02.2010г.Вп. № 13 от 04.02.2010г. 353 Земеделска територия м. "Адалъка" ПИ 39921.94.29 земеделска територия с площ 0,709 дка НТП: нива 91,50 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-123 от 28.05.2015 г., вписан под № 198, том 43, рег. № 16152 от 03.06.2015 г., имота е продаден на Георги Москов. Със Заповед № РД 15-00-204 от 15.06.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписен от актовите книги на общината.
291. №354 от 01.02.2010г.Вп. № 16 от 04.02.2010г. 354 Земеделска територия м. "Адалъка" ПИ 39921.85.41 земеделска територия с площ 0,346 дка НТП: овощна градина 81,00 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-271 от 08.10.2015 г., вписан под № 159, том 86, рег. № 31581 от 15.10.2015 г., имота е продаден на "Валкин лес" ЕООД. Със Заповед № Рд 15-00-388 от 28.10.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
292. №355 от 01.02.2010г.Вп. № 5 от 04.02.2010г. 355 Земеделска територия м. "Адалъка" ПИ 39921.84.92 земеделска територия с площ 0,705 дка НТП: нива 90,90 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-55 от 25.01.2016 г., вписан под № 97, том 5, рег. № 2380 от 02.02.2016 г., имота е продаден на Шинка Димитрова. Със Заповед № РД 15-00-106 от 02.03.2016 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
293. №356 от 01.02.2010г.Вп. № 7 от 04.02.2010г. 356 Земеделска територия м. "Адалъка" ПИ 39921.83.35 земеделска територия с площ 2,245 дка НТП: нива 289,60 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-174 от 07.07.2015 г., вп. № 57, том 57, рег. № 20956 от 13.07.2015 г., имота е продаден на Георги Минчев. Със Заповед № РД 15-00-245 от 03.08.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
294. №357 от 01.02.2010г.Вп. № 6 от 04.02.2010г. 357 Земеделска територия м. "Адалъка" ПИ 39921.83.15 земеделска територия с площ 1,294 дка НТП: нива 166,90 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-172 от 07.07.2015 г., вп. № 55, том 57, рег. № 20954 от 13.07.2015 г., имота е продаден на Георги Минчев. Със Заповед № РД 15-00-247 от 03.08.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
295. №358 от 01.02.2010г.Вп. № 2 от 04.02.2010г. 358 Земеделска територия м. "Адалъка" ПИ 39921.83.21 земеделска територия с площ 0,435 дка НТП: нива 56,10 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-173 от 07.07.2015 г., вп. № 72, том 57, рег. № 20957 от 13.07.2015 г., имота е продаден на Георги Минчев. Със Заповед № РД 15-00-246 от 03.08.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
296. №359 от 01.02.2010г.Вп. № 10 от 04.02.2010г. 359 Земеделска територия м. "Адалъка" ПИ 39921.83.12 земеделска територия с площ 0,799 дка НТП: нива 103,10 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-171 от 07.07.2015 г., вписан под номер 56, том 57, рег. № 20955 от 13.07.2015 г., имота е продаден на Георги Минчев. Със Заповед № РД 15-00-248 от 03.08.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
297. №360 от 01.02.2010г.Вп. № 199 от 04.02.2010г. 360 Земеделска територия м. "Адалъка" ПИ 39921.89.84 земеделска територия с площ 2,096 дка НТП: нива 310,90 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-119 от 27.05.2015 г., вписан под номер 64, том 43, рег. № 15894 от 01.06.2015 г., имота е продаден на Мехмед Яралов. Със Заповед № РД 15-00-201 от 10.06.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
298. №361 от 01.02.2010г.Вп. № 12 от 04.02.2010г. 361 Земеделска територия м. "Адалъка" ПИ 39921.88.28 земеделска територия с площ 4,880 дка НТП: нива 50,50 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-256 от 05.10.2015 г., вписан под номер 144, том 86, рег. № 31502 от 15.10.2015 г., имота е продаден Със Заповед № РД 15-00-392 от 28.10.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
299. №362 от 01.02.2010г.Вп. № 8 от 04.02.2010г. 362 Земеделска територия м. "Герена" ПИ 39921.64.72 земеделска територия с площ 0,904 дка НТП: нива 134,10 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-40 от 10.02.2015 г., вписан под номер 2, том 85, рег. № 30939 от 09.10.2015 г., имота е продаден на Славен Димов. Със Заповед № РД 15-00-391 от 28.10.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
300. №363 от 01.02.2010г.Вп. № 15 от 04.02.2010г. 363 Земеделска територия м. "Герена" ПИ 39921.61.58 земеделска територия с площ 1,143 дка НТП: нива 169,60 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-241 от 30.09.2015 г., вп. под № 98, рег. № 29626, том 81 от 30.09.2015 г., имота е продаден на Васко Аладжов. Със Заповед № РД 15-00-387/28.10.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
301. №364 от 01.02.2010г.Вп. № 200 от 04.02.2010г. 364 Земеделска територия м. "Герена" ПИ 39921.64.75 земеделска територия с площ 0,901 дка НТП: нива 133,70 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-272 от 12.10.2015 г., вп. № 84, том 85, рег. № 31047 от 12.10.2015 г., имота е продаден на Мехмед Чаушев. Със Заповед № РД 15-00-386/28.10.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отпидан от актовите книги на общината.
302. №365 от 01.02.2010г.Вп. № 14 от 04.02.2010г. 365 Земеделска територия м. "Герена" ПИ 39921.60.135 земеделска територия с площ 1,790 дка НТП: нива 230,90 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-66 от 18.02.2015 г., вп. под № 165, рег. № 4841, том 10 от 24.02.2015 г., имота е продаден на Сюзан Чилингир. Със Заповед № РД 15-00-73 от 09.03.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
303. №366 от 01.02.2010г.Вп. № 3 от 04.02.2010г. 366 Земеделска територия м. "Герена" ПИ 39921.61.61 земеделска територия с площ 0,961 дка НТП: нива 142,60 лв.
304. №367 от 01.02.2010г.Вп. № 4 от 04.02.2010г. 367 Земеделска територия м. "Герена" ПИ 39921.62.14 земеделска територия с площ 0,366 дка НТП: нива 54,30 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-85 от 15.03.2016 г., вп. под № 30, рег. № 7615, том 20 от 21.03.2016 г., имота е продаден на Ахмед Кисов. Със Заповед № РД 15-00-172 от 25.04.2016 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
305. № 368 от 01.02.2010г. Вп. № 9 от 04.02.2010г. 368 гр. Кричим, ул. "Братя Крушарови" ПИ 39921.501.697 Урбанизирана територия за ниско застрояване с площ от 0,503 дка 1881,70 лв. Съставен нов АОС № 1199 от 14.06.2016 г.
306. № 387 от 11.02.2010г. Вп. № 39 от 18.02.2010г. 387 Земеделска територия м. "Чаирлъка" ПИ 39921.76.53 земеделска територия с площ 2,336 дка НТП: овощна градина 82,00 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-192 от 08.07.2015 г., вп. № 128, т. 61, рег. № 22610/27.07.2015 г., имота е продаден на Петър Гегов. Със Заповед № РД 15-00-276 от 12.08.2015 г. на Кмета на община Криччим, имота е отписан от актовите книги на общината.
307. № 388 от 11.02.2010г. Вп. № 34 от 18.02.2010г. 388 Земеделска територия м. "Куницата" ПИ 39921.98.7 земеделска територия с площ 4,403 дка НТП: овощна градина 1184,80 лв.
308. № 389 от 11.02.2010г. Вп. № 59 от 18.02.2010г. 389 Земеделска територия м. "Русковица" ПИ 39921.46.62 земеделска територия с площ 1,097 дка НТП: овощна градина 256,70 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-255 от 05.10.2015 г., вп. № 173, том 88, рег. № 32277, имота е продаден на Стефан Тодоров. Със Заповед № РД 15-00-471/18.12.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
309. № 390 от 11.02.2010г. Вп. № 157 от 19.02.2010г. 390 Земеделска територия м. "Русковица" ПИ 39921.46.55 земеделска територия с площ 0,375 дка НТП: овощна градина 87,80 лв.
310. № 391 от 11.02.2010г. Вп. № 51 от 18.02.2010г. 391 Земеделска територия м. "Русковица" ПИ 39921.46.11 земеделска територия с площ 1,122 дка НТП: овощна градина 301.90 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-259 от 05.10.2015 г., вп. № 47, т. 87, рег. № 31690 от 16.10.2015 г., имота е продаден на Тинка Кузева. Със Заповед № РД 15-00-409 от 05.11.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
311. № 392 от 11.02.2010г. Вп. № 17 от 18.02.2010г. 392 Земеделска територия м. "Русковица" ПИ 39921.46.58 земеделска територия с площ 0,524 дка НТП: овощна градина 122,60 лв.
312. № 393 от 11.02.2010г. Вп. № 31 от 18.02.2010г. 393 Земеделска територия м. "Русковица" ПИ 39921.46.60 земеделска територия с площ 0,473 дка НТП: овощна градина 127,30 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-254 от 05.10.2015 г., вп. № 183, т. 88, рег. № 32276 от 21.10.2015 г., имота е продаден на Тодор Тодоров. Със Заповед № РД РД 15-00-470/18.12.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
313. № 394 от 11.02.2010г. Вп. № 42 от 18.02.2010г. 394 Земеделска територия м. "Чаирлъка" ПИ 39921.73.52 земеделска територия с площ 3,240 дка НТП: овощна градина 40,80 лв.
314. № 395 от 11.02.2010г. Вп. № 53 от 18.02.2010г. 395 Земеделска територия м. "Жирала" ПИ 39921.132.274 земеделска територия с площ 2,685 дка НТП: ливада 60,10 лв.
315. № 396 от 11.02.2010г. Вп. № 15 от 18.02.2010г. 396 Земеделска територия м. "Тепелика" ПИ 39921.5.58 земеделска територия с площ 3,410 дка НТП: изоставена орна земя 438,70 лв.
316. № 397 от 11.02.2010г. Вп. № 35 от 18.02.2010г. 397 Земеделска територия м. "Арманджик" ПИ 39921.4.390 земеделска територия с площ 1,674 дка НТП: изоставена орна земя 44,30 лв.
317. № 398 от 11.02.2010г. Вп. № 33 от 18.02.2010г. 398 Земеделска територия м. "Гола" ПИ 39921.4.508 земеделска територия с площ 1,699 дка НТП: изоставена орна земя 44,90 лв.
318. № 399 от 11.02.2010г. Вп. № 55 от 18.02.2010г. 399 Земеделска територия м. "Сухата чешма" ПИ 39921.99.226 земеделска територия с площ 15,700 дка НТП: изоставена орна земя 549,50 лв.
319. № 400 от 11.02.2010г. Вп. № 44 от 18.02.2010г. 400 Земеделска територия м. "Армандик" ПИ 39921.4.388 земеделска територия с площ 5,575 дка НТП: изоставена орна земя 147,50 лв.
320. № 401 от 16.03.2010г. Вп. № 80 от 23.03.2010г. 401 Земеделска територия м. "Равните ниви" ПИ 39921.118.11 земеделска територия с площ 1,805 дка НТП: изоставено трайно насаждение 113,70 лв.
321. № 402 от 16.03.2010г. Вп. № 67 от 23.03.2010г. 402 Земеделска територия м. "Равните ниви" ПИ 39921.118.10 земеделска територия с площ 3,003 дка НТП: изоставено трайно насаждение 189,20 лв.
322. № 403 от 16.03.2010г. Вп. № 69 от 23.03.2010г. 403 Земеделска територия м. "Велика" ПИ 39921.132.16 земеделска територия с площ 4,876 дка НТП: ливада 109,20 лв.
323. № 404 от 16.03.2010г. 404 Земеделска територия м. "Чаирлъка" ПИ 39921.78.124 земеделска територия с площ 0,899 дка НТП: нива 104,00 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-49 от 11.02.2015 г., вписан под № 150, том 9, рег. № 3740 от 13.02.2015 г., имота е продаден на Атанас Данаилов. Със Заповед № РД 15-00-60 от 04.03.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
324. № 405 от 16.03.2010г. Вп. № 76 от 23.03.2010г. 405 Земеделска територия м. "Чаирлъка" ПИ 39921.78.109 земеделска територия с площ 1,138 дка НТП: нива 132,10 лв.
325. № 406 от 16.03.2010г. Вп. № 78 от 23.03.2010г. 406 Земеделска територия м. "Чаирлъка" ПИ 39921.78.125 земеделска територия с площ 0,449 дка НТП: нива 9,30 лв. С договор за покупко-продажба № РД 16-00-211 от 11.08.2015 г., вписан под № 21, том 67, рег. № 24749 от 13.08.2015 г., имота е продаден на Сунай Алиджикова. Със Заповед № РД 15-00-291 от 20.08.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
326. № 407 от 16.03.2010г. Вп. № 71 от 23.03.2010г. 407 Земеделска територия м. "Чаирлъка" ПИ 39921.78.127 земеделска територия с площ 0,341 дка НТП: нива 39,60 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-41 от 18.01.2016 г., вписан под № 11, том 4, рег. № 1725 от 27.01.2016 г., имота е продаден на Надежда Димова. Със Заповед № РД 15-00-173 от 25.04.2016 г- на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
327. № 408 от 16.03.2010г. Вп. № 72 от 23.03.2010г. 408 Земеделска територия м. "Герена" ПИ 39921.64.7 земеделска територия с площ 1,802 дка НТП: нива 267,30 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-258 от 05.10.2015 г., вписан под № 39, том 85, рег. № 30940 от 09.10.2015 г., имота е продаден на Недялка Димова. Със Заповед № РД 15-00-390 от 28.10.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
328. № 409 от 16.03.2010г. Вп. № 74 от 23.03.2010г. 409 Земеделска територия м. "Герена" ПИ 39921.60.146 земеделска територия с площ 2,252 дка НТП: нива 261,50 лв. С Договор № РД 16-00-116 от 27.05.2015 г., вп. под № 59, том 47, рег. № 17324 от 12.06.2015 г., имота е продаден на Атанас Данаилов. Със Заповед № РД 15-00-223 от 07.07.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
329. № 410 от 16.03.2010г. Вп. № 75 от 23.03.2010г. 410 Земеделска територия м. "Герена" ПИ 39921.59.122 земеделска територия с площ 0,501 дка НТП: нива 80,80 лв. С Договор № РД 15-00-67 от 04.03.2015 г. вп. под № 181, том 10, рег. № 4123 от 17.02.2015 г., имота е продаден на Юлиян Хаджиев. Със Заповед № РД 15-00-67 от 04.03.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на община Кричим.
330. № 411 от 16.03.2010г. Вп. № 81 от 23.03.2010г. 411 Земеделска територия м. "Турски гробища" ПИ 39921.59.128 земеделска територия с площ 0,834 дка НТП: нива 123,70 лв. С Договор № РД 15-00-55 от 13.02.2015 г. вп. под № 152, том 10, рег. № 4121 от 17.02.2015 г., имота е продаден на Юлиян Хаджиев. Със Заповед № РД 15-00-65 от 04.03.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на община Кричим.
331. № 412 от 16.03.2010г. Вп. № 107 от 23.03.2010г. 412 Земеделска територия м. "Арманджик" ПИ 39921.4.389 земеделска територия с площ 3,558 дка НТП: нива 94,10 лв.
332. № 413 от 16.03.2010г. Вп. № 103 от 23.03.2010г. 413 Земеделска територия м. "Динката" ПИ 39921.7.125 земеделска територия с площ 1,885 дка НТП: нива 304,00 лв. С Договор № РД 15-00-178 от 07.07.2015 г. вп. под № 1, том 62, рег. № 22786 от 28.07.2015 г., имота е продаден на Костадин Куманов. Със Заповед № РД 15-00-271 от 12.08.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на община Кричим.
333. № 414 от 16.03.2010г. Вп. № 78 от 23.03.2010г. 414 Земеделска територия м. "Тепелика" ПИ 39921.5.52 земеделска територия с площ 0,979 дка НТП: нива 126,30 лв.
334. № 415 от 16.03.2010г. Вп. № 83 от 23.03.2010г. 415 Земеделска територия м. "Бем Бала" ПИ 39921.35.74 земеделска територия с площ 0,472 дка НТП: нива 70,00 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-62 от 13.02.2015 г., вп. под № 192, рег. № 4093, том 10 от 18.02.2015 г., имота е продаден на Неделчо Димов. Със Заповед № РД 15-00-58 от 04.03.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
335. № 416 от 16.03.2010г. Вп. № 85 от 23.03.2010г. 416 Земеделска територия м. "Куницата" ПИ 39921.56.16 земеделска територия с площ 0,907 дка НТП: нива 117,00 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-97 от 28.03.2016 г., вп. под № 175, рег. № 17715, том 47 от 10.06.2016 г., имота е продаден на Светла Льотева. Със Заповед № РД 15-00-317 от 22.08.2016 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
336. № 418 от 19.03.2010г. Вп. № 79 от 23.03.2010г. 418 Урбанизирана територия м. Черешово ПИ 39921.912.46 Урбанизирана територия, за друг вид застрояване, площ 1,971 дка, от която застроени 94 кв. м - сграда за образование Съставени нови АОС, както следва: АЧОС № 1182/06.08.2015 г. и АЧОС № 1183/06.08.2015 г.
337. № 420 от 24.03.2010г.Вп. № 174 от 07.04.2010г. 420 гр. Кричим, ул. "Никола Петков" № 11, етаж 1 ПИ 39921.503.403 урбанизирана територия, самостоятелен обект сграда с площ 532 кв. м, брой нива на обекта - 2 71 585,40 лв.
338. № 425 от 19.05.2010г.Вп. № 198 от 25.05.2010г. 425 гр. Кричим, ул. "Тракия" № 27 ПИ 39921.502.537 урбанизирана територия, ниско застрояване /до 10 м/, площ 78/2784 кв. м идеални части 318,60 лв. Със Заповед от 24.08.2010 г. на Кмета на община Кричим и Договор за покупко-продажба от 16.08.2010 г., имота се отписва от актовите книги на общината.
339. № 428 от 19.05.2010г.Вп. № 199 от 25.05.2010г. 428 гр. Кричим, ул. "Търговска" ПИ 39921.504.706 урбанизирана територия, ниско застрояване /до 10 м/, площ 2 332 кв. м 15 840,10 лв.
340. № 429 от 28.05.2010г.Вп. № 163 от 03.06.2010г. 429 гр. Кричим, пл. "Обединение" №3 ПИ 39921.503.50.6.2 урбанизирана територия самостоятелен обект в сграда № 6, разположена в ПИ 39921.503.50, 1 ниво, предназначение: за търговска дейност с площ 226,00 кв. м и прилежащи части: тоалетна с площ 22 кв. м 22 904,00 лв.
341. № 431 от 01.06.2010г.Вп. № 166 от 03.06.2010г. 431 гр. Кричим, ул. "Търговска" ПИ 39921.503.479 урбанизирана територия НТП: за търговски обект, комплекс, площ 219 кв. м 1 487,60 лв. С Договор № РД 16-00-60 от 04.04.2012 г. имота е продаден на Димитър Димитров. Със Заповед № РД 15-00-129 от 11.04.2012 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
342. № 432 от 01.06.2010г.Вп. № 165 от 03.06.2010г. 432 гр. Кричим, ул. "Търговска" ПИ 39921.503.463 урбанизирана територия НТП: за търговски обект, комплекс, площ 223 кв. м 1 514,70 лв. Договор № 16-00-138 от 12.10.2010 г. Със Заповед № 15-00-341/20.10.2010 г. на Кмета на община Кричим, имота се отписва от актовите книги на общината.
343. № 433 от 01.06.2010г.Вп. № 167 от 03.06.2010г. 433 гр. Кричим, ул. "Търговска" ПИ 39921.503.465 урбанизирана територия НТП: за търговски обект, комплекс, площ 209 кв. м 1 419,60 лв. Договор № 16-00-141 от 12.10.2010 г. Със Заповед № 15-00-362/05.11.2010 г. на Кмета на община Кричим, имота се отписва от актовите книги на общината.
344. № 434 от 01.06.2010г.Вп. № 168 от 03.06.2010г. 434 гр. Кричим, ул. "Търговска" ПИ 39921.503.467 урбанизирана територия НТП: за търговски обект, комплекс, площ 194 кв. м 1 317,70 лв. Договор № РД 16-00-189 от 12.12.2013 г. сключен с Христо Димитров Със Заповед № РД 15-00-403 от 30.12.2013 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
345. № 435 от 01.06.2010г.Вп. № 173 от 03.06.2010г. 435 гр. Кричим, ул. "Търговска" ПИ 39921.503.468 урбанизирана територия НТП: за търговски обект, комплекс, площ 212 кв. м 1 440,00 лв. Договор № РД 16-00-190 от 12.12.2013 г. сключен с Христо Димитров Със Заповед № РД 15-00-404 от 30.12.2013 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
346. № 436 от 01.06.2010г.Вп. № 169 от 03.06.2010г. 436 гр. Кричим, ул. "Търговска" ПИ 39921.503.469 урбанизирана територия НТП: за търговски обект, комплекс, площ 290 кв. м 1 969,80 лв. Договор № 16-00-139 от 12.10.2010 г. Със Заповед № 15-00-344/21.10.2010 г. на Кмета на община Кричим, имота се отписва от актовите книги на общината.
347. № 437 от 01.06.2010г.Вп. № 171 от 03.06.2010г. 437 гр. Кричим, ул. "Търговска" ПИ 39921.503.464 урбанизирана територия НТП: за друг вид застрояване, комплекс, площ 264 кв. м 1 793,20 лв. Договор № 16-00-30 от 18.01.2011 г. Със Заповед № РД 15-00-73/07.03.2011 г. на Кмета на община Кричим, имота се отписва от актовите книги на общината.
348. № 438 от 03.06.2010г.Вп. № 142 от 07.06.2010г. 438 гр. Кричим, ул. "Тракия" ПИ 39921.502.532 урбанизирана територия НТП: за друг вид обществен обект, площ 317 кв. м 1 131,40 лв. Договор за продажба на недвижим имот - частна общинска собственост, вписан в служба по вписванията под номер № 200 от 13.10.2010 г. Със Заповед № 15-00-340/19.01.2010 г. на Кмета на община Кричим, имота се отписва от актовите книги на общината.
349. № 454 от 01.06.2010г.Вп. № 137 от 15.07.2010г. 454 гр. Кричим, ул. "Търговска" ПИ 39921.503.471 урбанизирана територия НТП: за друг вид обществен обект, комплекс, площ 916 кв. м 5 698,00 лв.
350. № 483 от 26.07.2010г. Вп. № 135 от 05.08.2010г. 483 Земеделска територия м. "Русковица" ПИ 39921.43.166 овощна градина с площ 897 кв. м НТП: овощна градина 188,90 лв. Съставен акт за поправка № 2 на АОС № 483/26.04.2010 г. Със Заповед № РД 15-00-15/20.01.2011 г. на Кмета на община Кричим имота се отписва от актовите книги на общината.
351. № 484 от 26.07.2010г. Вп. № 137 от 05.08.2010г. 484 Земеделска територия м. "Чукурлука" ПИ 39921.26.71 земеделска земя с площ 898 кв. м НТП: нива 104,30 лв. Съставен акт за поправка № 3 на АОС № 484/26.07.2010 г. Със Заповед № РД 15-00-12/20.01.2011 г. на Кмета на община Кричим имота се отписва от актовите книги на общината.
352. № 485 от 26.07.2010г. Вп. № 143 от 05.08.2010г. 485 Земеделска територия м. "Русковица" ПИ 39921.44.140 земеделска земя с площ 552 кв. м НТП: овощна градина 129,20 лв. Съставен акт за поправка № 4 на АОС № 485/26.07.2010 г. Със Заповед № РД 15-00-14/20.01.2011 г. на Кмета на община Кричим имота се отписва от актовите книги на общината.
353. № 486 от 26.07.2010г. Вп. № 140 от 05.08.2010г. 486 Земеделска територия м. "Адалъка" ПИ 39921.88.81 земеделска земя с площ 4 050 кв. м НТП: нива 36,40 лв. Съставен акт за поправка № 5 на АОС № 486/26.07.2010 г. Със Заповед № РД 15-00-13/20.01.2011 г. на Кмета на община Кричим имота се отписва от актовите книги на общината.
354. № 554 от 09.09.2010г. Вп. № 122 от 17.09.2010г. 554 гр. Кричим пл. "Демокрация" № 6 Урбанизирана територия, площ 6 560 кв. м, 3 броя сгради, както следва: - спортна сграда, база, 1 етаж, площ 269 кв. м - спортна сграда, база, 1 етаж, площ 71 кв. м; - спортна сграда, база, 1 етаж - 72 кв. м 60 149,20 лв.
355. № 555 от 09.09.2010г. Вп. № 121 от 17.09.2010г. 555 гр. Кричим пл. "Демокрация" ПИ 39921.502.542 Урбанизирана територия НТП: ниско застрояване /до 10 м/ площ: 741 кв. м 5 033,20 лв.
356. № 556 от 09.09.2010г. Вп. № 114 от 17.09.2010г. 556 гр. Кричим бул. "Тракия" ПИ 39921.502.522 Урбанизирана територия НТП: комплексно застрояване площ: 4 208 кв. м 28 582,80 лв.
357. № 563 от 17.09.2010г. Вп. № 134 от 01.10.2010г. 563 гр. Кричим бул. "Александър Стамболийски" № 34 ПИ 39921.503.457 Урбанизирана територия НТП: комплексно застрояване площ: 4 208 кв. м 2 683,00 лв. Договор за покупко-продажба на недвижим имот - частна общинска собственост № 16-00-171/15.12.2010 г., вписан под № 31, том 82 от 22.12.2010 г. Със Заповед № РД 15-00-06/07.01.2011 г. на Кмета на община Кричим имота се отписва от актовите книги на общината.
358. № 609 от 12.11.2010г. Вп. № 87 от 18.11.2010г. 609 м. "Черешово" ПИ 39921.912.42 Урбанизирана територия, имот с площ 1 376 кв. м НТП: за друг вид застрояване 4 555,90 лв.
359. № 610 от 12.11.2010г. Вп. № 85 от 18.11.2010г. 610 м. "Черешово" ПИ 39921.912.43 Урбанизирана територия, имот с площ 321 кв. м НТП: за друг вид застрояване 1 062,80 лв.
360. № 611 от 12.11.2010г. Вп. № 86 от 18.11.2010г. 611 м. "Черешово" ПИ 39921.912.14 Урбанизирана територия, имот с площ 1 952 кв. м НТП: за друг вид застрояване 6 463,10 лв.
361. № 612 от 12.11.2010г. Вп. № 89 от 18.11.2010г. 612 м. "Черешово" ПИ 39921.912.41 Урбанизирана територия, имот с площ 819 кв. м НТП: за друг вид застрояване 2 711,70 лв.
362. № 613 от 12.11.2010г. Вп. № 88 от 18.11.2010г. 613 м. "Черешово" ПИ 39921.912.25 Урбанизирана територия, имот с площ 544 кв. м НТП: за друг вид застрояване 1 754,40 лв.
363. № 614 от 13.12.2010г. Вп. № 197 от 17.12.2010г. 614 м. "Джевизлика" ПИ 39921.70.89 земеделска територия, имот с площ 712 кв. м НТП: овощна градина 191,60 лв.
364. № 615 от 13.12.2010г. Вп. № 198 от 17.12.2010г. 615 м. "Джевизлика" ПИ 39921.71.87 земеделска територия, имот с площ 246 кв. м НТП: овощна градина 66,20 лв.
365. № 616 от 13.12.2010г. Вп. № 199 от 17.12.2010г. 616 м. "Исака" ПИ 39921.9.46 земеделска територия, имот с площ 187 кв. м НТП: овощна градина 50,30 лв.
366. № 617 от 13.12.2010г. Вп. № 174 от 17.12.2010г. 617 м. "Чаирлъка" ПИ 39921.76.14 земеделска територия, имот с площ 1 976 кв. м НТП: овощна градина 69,40 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-189/08.07. 2015 г., вп. № 129, том 61, рег. № 22613/27.07.2015 г., имота е продаден на Петър Гегов. Със Заповед № РД 15-00-279 от 12.08.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
367. № 618 от 13.12.2010г. Вп. № 175 от 17.12.2010г. 618 м. "Чаирлъка" ПИ 39921.73.78 земеделска територия, имот с площ 996 кв. м НТП: овощна градина 209,80 лв.
368. № 619 от 13.12.2010г. Вп. № 176 от 17.12.2010г. 619 м. "Чаирлъка" ПИ 39921.76.28 земеделска територия, имот с площ 235 кв. м НТП: овощна градина 8,20 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-191/08.07. 2015 г., вп. № 141, том 61, рег. № 22611/27.07.2015 г., имота е продаден на Петър Гегов. Със Заповед № РД 15-00-277 от 12.08.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
369. № 620 от 13.12.2010г. Вп. № 177 от 17.12.2010г. 620 м. "Червенака" ПИ 39921.8.70 земеделска територия, имот с площ 2 599 кв. м НТП: овощна градина 699,40 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-177/07.07. 2015 г., вп. № 109, том 61, рег. № 22784/28.07.2015 г., имота е продаден на Костадин Куманов. Със Заповед № РД 15-00-268 от 12.08.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
370. № 621 от 13.12.2010г. Вп. № 178 от 17.12.2010г. 621 м. "Червенака" ПИ 39921.8.7 земеделска територия, имот с площ 2 718 кв. м НТП: овощна градина 795,00 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-176/07.07. 2015 г., вп. № 11, том 62, рег. № 22783/28.07.2015 г., имота е продаден на Костадин Куманов. Със Заповед № РД 15-00-272 от 12.08.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
371. № 622 от 13.12.2010г. Вп. № 179 от 17.12.2010г. 622 м. "Червенака" ПИ 39921.50.82 земеделска територия, имот с площ 1 879 кв. м НТП: овощна градина 505,60 лв.
372. № 623 от 13.12.2010г. Вп. № 180 от 17.12.2010г. 623 м. "Червенака" ПИ 39921.50.40 земеделска територия, имот с площ 543 кв. м НТП: овощна градина 146,10 лв.
373. № 624 от 13.12.2010г. Вп. № 181 от 17.12.2010г. 624 м. "Червенака" ПИ 39921.50.74 земеделска територия, имот с площ 103 кв. м НТП: овощна градина 27,70 лв.
374. № 625 от 13.12.2010г. Вп. № 182 от 17.12.2010г. 625 м. "Червенака" ПИ 39921.50.77 земеделска територия, имот с площ 170 кв. м НТП: овощна градина 45,70 лв.
375. № 626 от 13.12.2010г. Вп. № 183 от 17.12.2010г. 626 м. "Червенака" ПИ 39921.50.12 земеделска територия, имот с площ 484 кв. м НТП: овощна градина 141,60 лв.
376. № 627 от 13.12.2010г. Вп. № 184 от 17.12.2010г. 627 м. "Слатината" ПИ 39921.51.126 земеделска територия, имот с площ 1 348 кв. м НТП: овощна градина 362,70 лв.
377. № 628 от 13.12.2010г. Вп. № 185 от 17.12.2010г. 628 м. "Адалъка" ПИ 39921.83.27 земеделска територия, имот с площ 453 кв. м НТП: овощна градина 95,40 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-64 от 18.02.2015 г., вп. под № 93, том 12, рег. № 4718 от 23.02.2015 г., имота е продаден на Иван Малинов. Със Заповед № РД 15-00-71 от 09.03.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на община Кричим.
378. № 629 от 13.12.2010г. Вп. № 186 от 17.12.2010г. 629 м. "Чаирлъка" ПИ 39921.76.26 земеделска територия, имот с площ 903 кв. м НТП: овощна градина 31,70 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-190 от 08.07.2015 г., вп. под № 142, том 61, рег. № 22612 от 27.07.2015 г., имота е продаден на Петър Гегов. Със Заповед № РД 15-00-278 от 12.08.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на община Кричим.
379. № 630 от 13.12.2010г. Вп. № 187 от 17.12.2010г. 630 м. "Джевизлика" ПИ 39921.70.48 земеделска територия, имот с площ 230 кв. м НТП: овощна градина 53.80\ лв.
380. № 631 от 13.12.2010г. Вп. № 188 от 17.12.2010г. 631 м. "Гьола" ПИ 39921.6.40 земеделска територия, имот с площ 1 374 кв. м НТП: овощна градина 369,70 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-270 от 08.10.2015 г., вп. под № 76, том 88, рег. № 32085 от 20.10.2015 г., имота е продаден на Анна Сидова. Със Заповед № РД 15-00-410 от 06.11.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
381. № 632 от 13.12.2010г. Вп. № 189 от 17.12.2010г. 632 м. "Исака" ПИ 39921.9.52 земеделска територия, имот с площ 221 кв. м НТП: овощна градина 64,60 лв.
382. № 633 от 13.12.2010г. Вп. № 190 от 17.12.2010г. 633 м. "Русковица" ПИ 39921.46.57 земеделска територия, имот с площ 447 кв. м НТП: овощна градина 120,30 лв.
383. № 634 от 13.12.2010г. Вп. № 191 от 17.12.2010г. 634 м. "Русковица" ПИ 39921.45.67 земеделска територия, имот с площ 234 кв. м НТП: овощна градина 63,00 лв.
384. № 635 от 13.12.2010г. Вп. № 192 от 17.12.2010г. 635 м. "Слатината" ПИ 39921.49.132 земеделска територия, имот с площ 364 кв. м НТП: овощна градина 98,00 лв.
385. № 636 от 13.12.2010г. Вп. № 200 от 17.12.2010г. 636 м. "Слатината" ПИ 39921.49.148 земеделска територия, имот с площ 270 кв. м НТП: овощна градина 72,70 лв.
386. № 637 от 13.12.2010г. Вп. № 193 от 17.12.2010г. 637 м. "Чаирлъка" ПИ 39921.76.69 земеделска територия, имот с площ 1 346 кв. м НТП: овощна градина 47,20 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-193 от 08.07.2015 г., вп. № 127, т. 61, рег. № 22609 от 27.07.2015 г., имота е продаден на Петър Гегов. Със Заповед № РД 15-00-275 от 12.08.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
387. № 638 от 13.12.2010г. Вп. № 193 от 17.12.2010г. 638 гр. Кричим ПИ 39921.6.63 земеделска територия, имот с площ 607 кв. м НТП: овощна градина 177,50 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-99 от 28.03.2016 г., вп. № 173, т. 47, рег. № 17713 от 10.06.2016 г., имота е продаден на Светла Льотева. Със Заповед № РД 15-00-318 от 22.08.2016 г. на Кмета на община Кричим е отписан от актовите книги на общината.
388. № 639 от 13.12.2010г. Вп. № 195 от 17.12.2010г. 639 гр. Кричим ПИ 39921.6.49 земеделска територия, имот с площ 1 383 кв. м НТП: овощна градина 372,70 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-269 от 08.10.2015 г., вп. № 74, т. 88, рег. № 32084 от 20.10.2015 г., имота е продаден на Анна Сидова. Със Заповед № РД 15-00-411 от 06.11.2015 г. на Кмета на община Кричим е отписан от актовите книги на общината.
389. № 640 от 13.12.2010г. Вп. № 196 от 17.12.2010г. 640 м. "Куницата" ПИ 39921.53.36 земеделска територия, имот с площ 907 кв. м НТП: овощна градина 244,10 лв.
390. № 641 от 13.12.2010г. Вп. № 34 от 17.12.2010г. 641 м. "Русковица" ПИ 39921.46.56 земеделска територия, имот с площ 549 кв. м НТП: овощна градина 147,70 лв.
391. № 642 от 13.12.2010г. Вп. № 52 от 16.12.2010г. 642 м. "Русковица" ПИ 39921.46.59 земеделска територия, имот с площ 818 кв. м НТП: овощна градина 220,10 лв.
392. № 643 от 13.12.2010г. Вп. № 33 от 16.12.2010г. 643 м. "Русковица" ПИ 39921.45.61 земеделска територия, имот с площ 279 кв. м НТП: овощна градина 75,10 лв.
393. № 644 от 13.12.2010г. Вп. № 51 от 16.12.2010г. 644 м. "Русковица" ПИ 39921.45.68 земеделска територия, имот с площ 191 кв. м НТП: овощна градина 51,40 лв.
394. № 645 от 13.12.2010г. Вп. № 50 от 16.12.2010г. 645 м. "Слатината" ПИ 39921.49.14 земеделска територия, имот с площ 897 кв. м НТП: овощна градина 241,40 лв.
395. № 646 от 13.12.2010г. Вп. № 50 от 16.12.2010г. 646 м. "Русковица" ПИ 39921.46.52 земеделска територия, имот с площ 1 920 кв. м НТП: овощна градина 561,60 лв.
396. № 647 от 13.12.2010г. Вп. № 79 от 16.12.2010г. 647 м. "Куницата" ПИ 39921.53.16 земеделска територия, имот с площ 1 013 кв. м НТП: овощна градина 272,60 лв.
397. № 648 от 14.12.2010г. Вп. № 31 от 16.12.2010г. 648 м. "Слатината" ПИ 39921.51.171 земеделска територия, имот с площ 448 кв. м НТП: овощна градина 131,00 лв.
398. № 649 от 14.12.2010г. Вп. № 48 от 16.12.2010г. 649 м. "Слатината" ПИ 39921.47.32 земеделска територия, имот с площ 1 198 кв. м НТП: овощна градина 322,40 лв.
399. № 650 от 14.12.2010г. Вп. № 47 от 16.12.2010г. 650 м. "Слатината" ПИ 39921.47.40 земеделска територия, имот с площ 1 366 кв. м НТП: овощна градина 367,60 лв.
400. № 651 от 14.12.2010г. Вп. № 30 от 16.12.2010г. 651 м. "Слатината" ПИ 39921.47.68 земеделска територия, имот с площ 1 261 кв. м НТП: овощна градина 339,30 лв.
401. № 652 от 14.12.2010г. Вп. № 46 от 16.12.2010г. 652 м. "Слатината" ПИ 39921.47.84 земеделска територия, имот с площ 2 251 кв. м НТП: овощна градина 605,70 лв.
402. № 653 от 14.12.2010г. Вп. № 45 от 16.12.2010г. 653 м. "Слатината" ПИ 39921.48.116 земеделска територия, имот с площ 898 кв. м НТП: овощна градина 241,70 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-94 от 21.03.2016 г., вп. под № 150, том 44, рег. № 16574, имота е продаден на Рангел Шопов. Със Заповед № РД 15-00-236 от 10.06.2016 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
403. № 654 от 14.12.2010г. Вп. № 55 от 16.12.2010г. 654 м. "Слатината" ПИ 39921.47.122 земеделска територия, имот с площ 2 419 кв. м НТП: овощна градина 651,00 лв.
404. № 655 от 14.12.2010г. Вп. № 54 от 16.12.2010г. 655 м. "Слатината" ПИ 39921.47.128 земеделска територия, имот с площ 2 037 кв. м НТП: овощна градина 548,20 лв.
405. № 656 от 14.12.2010г. Вп. № 53 от 16.12.2010г. 656 м. "Слатината" ПИ 39921.47.138 земеделска територия, имот с площ 136 кв. м НТП: овощна градина 36,60 лв.
406. № 657 от 14.12.2010г. Вп. № 43 от 16.12.2010г. 657 м. "Слатината" ПИ 39921.47.142 земеделска територия, имот с площ 744 кв. м НТП: овощна градина 200,20 лв.
407. № 658 от 14.12.2010г. Вп. № 79 от 16.12.2010г. 658 м. "Слатината" ПИ 39921.47.143 земеделска територия, имот с площ 93 кв. м НТП: овощна градина 25,00 лв.
408. № 659 от 14.12.2010г. Вп. № 42 от 16.12.2010г. 659 м. "Слатината" ПИ 39921.51.161 земеделска територия, имот с площ 919 кв. м НТП: овощна градина 247,30 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-103/29.03.2016 г., вп. под номер 39, том 25, рег. № 9442 от 04.04.2016 г., имота е продаден на Левент Ристемов. Със Заповед № РД 15-00-169 от 25.04.2016 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
409. № 660 от 14.12.2010г. Вп. № 41 от 16.12.2010г. 660 м. "Слатината" ПИ 39921.51.158 земеделска територия, имот с площ 294 кв. м НТП: овощна градина 79,10 лв.
410. № 661 от 14.12.2010г. Вп. № 40 от 16.12.2010г. 661 м. "Слатината" ПИ 39921.51.157 земеделска територия, имот с площ 3 850 кв. м НТП: овощна градина 1036,00 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-100/29.03.2016 г., вп. под номер 29, том 25, рег. № 9445 от 04.04.2016 г., имота е продаден на Левент Ристемов. Със Заповед № РД 15-00-167 от 25.04.2016 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
411. № 662 от 14.12.2010г. Вп. № 39 от 16.12.2010г. 662 м. "Слатината" ПИ 39921.51.139 земеделска територия, имот с площ 153 кв. м НТП: овощна градина 41.20\ лв.
412. № 663 от 14.12.2010г. Вп. № 38 от 16.12.2010г. 663 м. "Червенака" ПИ 39921.8.22 земеделска територия, имот с площ 3 097 кв. м НТП: овощна градина 833,40 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-175 от 07. 07.2015 г., вп. № 196, т. 61, рег. № 22782 от 28.07.2015 г., имота е продаден на Костадин Куманов. Със Заповед № РД 15-00-267 от 12.08.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
413. № 664 от 14.12.2010г. Вп. № 37 от 16.12.2010г. 664 м. "Русковица" ПИ 39921.46.61 земеделска територия, имот с площ 116 кв. м НТП: овощна градина 31,20 лв.
414. № 665 от 14.12.2010г. Вп. № 36 от 16.12.2010г. 665 м. "Русковица" ПИ 39921.42.1 земеделска територия, имот с площ 997 кв. м НТП: овощна градина 210,00 лв.
415. № 666 от 14.12.2010г. Вп. № 35 от 16.12.2010г. 666 м. "Русковица" ПИ 39921.42.112 земеделска територия, имот с площ 1800 кв. м НТП: овощна градина 421,20 лв.
416. № 667 от 15.12.2010г. Вп. № 151 от 20.12.2010г. 667 м. "Русковица" ПИ 39921.42.20 земеделска територия, имот с площ 2 171 кв. м НТП: овощна градина 457,20 лв.
417. № 668 от 15.12.2010г. Вп. № 152 от 20.12.2010г. 668 м. "Русковица" ПИ 39921.42.188 земеделска територия, имот с площ 931 кв. м НТП: овощна градина 196,10 лв.
418. № 669 от 15.12.2010г. Вп. № 153 от 20.12.2010г. 669 м. "Русковица" ПИ 39921.42.159 земеделска територия, имот с площ 677 кв. м НТП: овощна градина 158,40 лв.
419. № 670 от 15.12.2010г. Вп. № 155 от 20.12.2010г. 670 м. "Русковица" ПИ 39921.42.12 земеделска територия, имот с площ 831 кв. м НТП: овощна градина 175,00 лв.
420. № 671 от 15.12.2010г. Вп. № 154 от 20.12.2010г. 671 м. "Керената" ПИ 39921.30.495 земеделска територия, имот с площ 3 302 кв. м НТП: овощна градина 888,60 лв.
421. № 672 от 15.12.2010г. Вп. № 156 от 20.12.2010г. 672 м. "Русковица" ПИ 39921.44.111 земеделска територия, имот с площ 353 кв. м НТП: овощна градина 95,00 лв.
422. № 673 от 15.12.2010г. Вп. № 157 от 20.12.2010г. 673 м. "Русковица" ПИ 39921.44.124 земеделска територия, имот с площ 373 кв. м НТП: овощна градина 91,60 лв.
423. № 674 от 15.12.2010г. Вп. № 158 от 20.12.2010г. 674 м. "Русковица" ПИ 39921.44.127 земеделска територия, имот с площ 180 кв. м НТП: овощна градина 48,40 лв.
424. № 675 от 15.12.2010г. Вп. № 158 от 20.12.2010г. 675 м. "Русковица" ПИ 39921.44.5 земеделска територия, имот с площ 898 кв. м НТП: овощна градина 220,60 лв.
425. № 676 от 15.12.2010г. Вп. № 160 от 20.12.2010г. 676 м. "Русковица" ПИ 39921.44.59 земеделска територия, имот с площ 1 057 кв. м НТП: овощна градина 259,70 лв.
426. № 677 от 15.12.2010г. Вп. № 161 от 20.12.2010г. 677 м. "Русковица" ПИ 39921.44.70 земеделска територия, имот с площ 630 кв. м НТП: овощна градина 154,80 лв.
427. № 678 от 15.12.2010г. Вп. № 162 от 20.12.2010г. 678 м. "Русковица" ПИ 39921.44.9 земеделска територия, имот с площ 270 кв. м НТП: овощна градина 66,30 лв.
428. № 679 от 15.12.2010г. Вп. № 163 от 20.12.2010г. 679 м. "Русковица" ПИ 39921.45.29 земеделска територия, имот с площ 898 кв. м НТП: овощна градина 241,70 лв.
429. № 680 от 15.12.2010г. Вп. № 165 от 20.12.2010г. 680 м. "Русковица" ПИ 39921.43.48 земеделска територия, имот с площ 502 кв. м НТП: овощна градина 105,70 лв.
430. № 681 от 15.12.2010г. Вп. № 164 от 20.12.2010г. 681 м. "Русковица" ПИ 39921.43.72 земеделска територия, имот с площ 1 513 кв. м НТП: овощна градина 371,70 лв.
431. № 682 от 15.12.2010г. Вп. № 166 от 20.12.2010г. 682 м. "Гола" ПИ 39921.4.395 земеделска територия, имот с площ 1 132 кв. м НТП: лозе 50,80 лв.
432. № 683 от 15.12.2010г. Вп. № 167 от 20.12.2010г. 683 м. "Гола" ПИ 39921.4.359 земеделска територия, имот с площ 955 кв. м НТП: лозе 33,50 лв.
433. № 684 от 15.12.2010г. Вп. № 169 от 20.12.2010г. 684 м. "Русковица" ПИ 39921.41.59 земеделска територия, имот с площ 145 кв. м НТП: овощна градина 30,50 лв.
434. № 685 от 15.12.2010г. Вп. № 168 от 20.12.2010г. 685 м. "Русковица" ПИ 39921.41.53 земеделска територия, имот с площ 915 кв. м НТП: овощна градина 192,70 лв.
435. № 686 от 15.12.2010г. Вп. № 170 от 20.12.2010г. 686 м. "Русковица" ПИ 39921.41.44 земеделска територия, имот с площ 1 975 кв. м НТП: овощна градина 415,90 лв.
436. № 688 от 20.12.2010г. Вп. № 105 от 27.12.2010г. 688 м. "Бобища" ПИ 39921.30.499 земеделска територия, имот с площ 6 408 кв. м НТП: лозе 1 724,40 лв.
437. № 689 от 20.12.2010г. Вп. № 189 от 27.12.2010г. 689 м. "Гола" ПИ 39921.4.377 земеделска територия, имот с площ 2 324 кв. м НТП: лозе 90,60 лв.
438. № 690 от 20.12.2010г. Вп. № 188 от 27.12.2010г. 690 м. "Гола" ПИ 39921.4.398 земеделска територия, имот с площ 2 256 кв. м НТП: лозе 101,20 лв.
439. № 691 от 20.12.2010г. Вп. № 187 от 27.12.2010г. 691 м. "Гола" ПИ 39921.4.355 земеделска територия, имот с площ 771 кв. м НТП: лозе 27,10 лв.
440. № 692 от 20.12.2010г. Вп. № 186 от 27.12.2010г. 692 м. "Драгодан" ПИ 39921.4.335 земеделска територия, имот с площ 96 кв. м НТП: лозе 3,90 лв.
441. № 693 от 20.12.2010г. Вп. № 185 от 27.12.2010г. 693 м. "Драгодан" ПИ 39921.4.329 земеделска територия, имот с площ 7 363 кв. м НТП: лозе 330,20 лв.
442. № 694 от 20.12.2010г. Вп. № 184 от 27.12.2010г. 694 м. "Русковица" ПИ 39921.41.3 земеделска територия, имот с площ 151 кв. м НТП: овощна градина 31,80 лв.
443. № 695 от 20.12.2010г. Вп. № 183 от 27.12.2010г. 695 м. "Русковица" ПИ 39921.1.242 земеделска територия, имот с площ 1 001 кв. м НТП: овощна градина 210,80 лв.
444. № 696 от 20.12.2010г. Вп. № 182 от 27.12.2010г. 696 м. "Горката" ПИ 39921.1.546 земеделска територия, имот с площ 861 кв. м НТП: овощна градина 181,30 лв.
445. № 697 от 20.12.2010г. Вп. № 177 от 27.12.2010г. 697 м. "Русковица" ПИ 39921.43.163 земеделска територия, имот с площ 360 кв. м НТП: овощна градина 88,50 лв.
446. № 698 от 20.12.2010г. Вп. № 103 от 27.12.2010г. 698 м. "Русковица" ПИ 39921.43.10 земеделска територия, имот с площ 1 587 кв. м НТП: овощна градина 334,20 лв.
447. № 699 от 20.12.2010г. Вп. № 176 от 27.12.2010г. 699 м. "Русковица" ПИ 39921.42.81 земеделска територия, имот с площ 1 653 кв. м НТП: овощна градина 348,10 лв.
448. № 700 от 20.12.2010г. Вп. № 175 от 27.12.2010г. 700 м. "Русковица" ПИ 39921.42.57 земеделска територия, имот с площ 754 кв. м НТП: овощна градина 158,80 лв.
449. № 701 от 20.12.2010г. Вп. № 174 от 27.12.2010г. 701 Земеделска територия м. "Русковица" ПИ 39921.42.41 земеделска земя с площ 444 кв. м НТП: овощна градина 93,50 лв.
450. № 702 от 20.12.2010г. Вп. № 181 от 27.12.2010г. 702 Земеделска територия м. "Русковица" ПИ 39921.42.21 земеделска земя с площ 292 кв. м НТП: овощна градина 61,50 лв.
451. № 703 от 20.12.2010г. Вп. № 180 от 27.12.2010г. 703 Земеделска територия м. "Сух дол" ПИ 39921.4.845 земеделска земя с площ 4 072 кв. м НТП: овощна градина 1 095,80 лв.
452. № 704 от 20.12.2010г. Вп. № 179 от 27.12.2010г. 704 Земеделска територия м. "Драгодан" ПИ 39921.4.328 земеделска земя с площ 796 кв. м НТП: овощна градина 35,70 лв.
453. № 705 от 20.12.2010г. Вп. № 179 от 27.12.2010г. 705 Земеделска територия м. "Арманджик" ПИ 39921.4.393 земеделска земя с площ 551 кв. м НТП: овощна градина 148,30 лв.
454. № 706 от 20.12.2010г. Вп. № 173 от 27.12.2010г. 706 Земеделска територия м. "Русковица" ПИ 39921.43.93 земеделска земя с площ 587 кв. м НТП: овощна градина 144,20 лв.
455. № 707 от 20.12.2010г. Вп. № 172 от 27.12.2010г. 707 Земеделска територия м. "Слатината" ПИ 39921.48.80 земеделска земя с площ 722 кв. м НТП: овощна градина 194,30 лв.
456. № 708 от 20.01.2011г. Вп. № 160 от 25.01.2011г. 708 Земеделска територия м. "Горката" ПИ 39921.3.65 земеделска земя с площ 1 071 кв. м НТП: нива 138,20 лв.
457. № 709 от 20.01.2011г. Вп. № 159 от 25.01.2011г. 709 Земеделска територия м. "Горката" ПИ 39921.3.54 земеделска земя с площ 1 154 кв. м НТП: нива 148,90 лв.
458. № 710 от 20.01.2011г. Вп. № 158 от 25.01.2011г. 710 Земеделска територия м. "Горката" ПИ 39921.3.33 земеделска земя с площ 316 кв. м НТП: нива 40,80 лв.
459. № 711 от 20.01.2011г. Вп. № 157 от 25.01.2011г. 711 Земеделска територия м. "Малкия кутел" ПИ 39921.3.214 земеделска земя с площ 42 кв. м НТП: нива 1,00 лв.
460. № 712 от 20.01.2011г. Вп. № 156 от 25.01.2011г. 712 Земеделска територия м. "Кутела" ПИ 39921.1.576 земеделска земя с площ 9 405 кв. м НТП: нива 1 334,60 лв.
461. № 713 от 20.01.2011г. Вп. № 155 от 25.01.2011г. 713 Земеделска територия м. "Горката" ПИ 39921.1.646 земеделска земя с площ 2 426 кв. м НТП: нива 313,00 лв.
462. № 714 от 20.01.2011г. Вп. № 154 от 25.01.2011г. 714 Земеделска територия м. "Малкия кутел" ПИ 39921.3.213 земеделска земя с площ 533 кв. м НТП: нива 12,30 лв.
463. № 715 от 20.01.2011г. Вп. № 153 от 25.01.2011г. 715 Земеделска територия м. "Горката" ПИ 39921.3.20 земеделска земя с площ 433 кв. м НТП: нива 55,90 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-83 от 11.03.2016 г., вп. под номер 3,том 24, рег. № 9060, имота е продаден на Борис Вълчанов. Със Заповед № РД 15-00-171 от 25.04.2016г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
464. № 716 от 20.01.2011г. Вп. № 152 от 25.01.2011г. 716 Земеделска територия м. "Бобища" ПИ 39921.30.301 земеделска земя с площ 1 991 кв. м НТП: нива 295,40 лв.
465. № 717 от 20.01.2011г. Вп. № 151 от 25.01.2011г. 717 Земеделска територия м. "Горката" ПИ 39921.3.14 земеделска земя с площ 2 262 кв. м НТП: нива 291,80 лв.
466. № 718 от 20.01.2011г. Вп. № 169 от 25.01.2011г. 718 Земеделска територия м. "Бобища" ПИ 39921.30.303 земеделска земя с площ 13 416 кв. м НТП: нива 1990,30 лв.
467. № 719 от 20.01.2011г. Вп. № 168 от 25.01.2011г. 719 Земеделска територия м. "Гегова ада" ПИ 39921.3.102 земеделска земя с площ 844 кв. м НТП: нива 108,90 лв. С Договор № РД 16-00-53 от 25.01.2016 г., вп. под № 70, том 5, рег № 2382 от 02.02.2016 г., имота е продаден на Шинка Димитрова. Със Заповед № РД 15-00-101 от 02.03.2016 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
468. № 720 от 20.01.2011г. Вп. № 167 от 25.01.2011г. 720 Земеделска територия м. "Горката" ПИ 39921.3.10 земеделска земя с площ 2 136 кв. м НТП: нива 275,50 лв.
469. № 721 от 20.01.2011г. Вп. № 166 от 25.01.2011г. 721 Земеделска територия м. "Горката" ПИ 39921.2.329 земеделска земя с площ 1 501 кв. м НТП: нива 31,10 лв.
470. № 722 от 21.01.2011г. Вп. № 165 от 25.01.2011г. 722 Земеделска територия м. "Динката" ПИ 39921.57.437 земеделска земя с площ 260 кв. м НТП: нива 41.90\ лв. С Договор № РД 16-00-60 от 13.02.2015 г., вп. под № 7, том 12, рег № 4565 от 20.02.2015 г., имота е продаден на Тодор Лазаров. Със Заповед № РД 15-00-130 от 17.04.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
471. № 723 от 21.01.2011г. Вп. № 164 от 25.01.2011г. 723 Земеделска територия м. "Горката" ПИ 39921.3.66 земеделска земя с площ 354 кв. м НТП: нива 45,70 лв.
472. № 724 от 21.01.2011г. Вп. № 185 от 25.01.2011г. 724 Земеделска територия м. "Горката" ПИ 39921.3.71 земеделска земя с площ 228 кв. м НТП: нива 29,40 лв.
473. № 725 от 21.01.2011г. Вп. № 163 от 25.01.2011г. 725 Земеделска територия м. "Горката" ПИ 39921.3.67 земеделска земя с площ 760 кв. м НТП: нива 98,00 лв.
474. № 726 от 21.01.2011г. Вп. № 162 от 25.01.2011г. 726 Земеделска територия м. "Горката" ПИ 39921.3.70 земеделска земя с площ 736 кв. м НТП: нива 94,90 лв.
475. № 727 от 21.01.2011г. Вп. № 161 от 25.01.2011г. 727 Земеделска територия м. "Горката" ПИ 39921.3.68 земеделска земя с площ 629 кв. м НТП: нива 81,10 лв.
476. № 728 от 21.01.2011г. Вп. № 56 от 25.01.2011г. 728 Земеделска територия ПИ 39921.3.68 земеделска земя с площ 400 кв. м НТП: нива 51,60 лв.
477. № 729 от 21.01.2011г. Вп. № 55 от 25.01.2011г. 729 Земеделска територия м. "Калето" ПИ 39921.4.101 земеделска земя с площ 1 303 кв. м НТП: нива 34,50 лв.
478. № 730 от 21.01.2011г. Вп. № 54 от 28.01.2011г. 730 Земеделска територия м. "Калето" ПИ 39921.4.109 земеделска земя с площ 1 369 кв. м НТП: нива 36,20 лв.
479. № 731 от 21.01.2011г. Вп. № 53 от 28.01.2011г. 731 Земеделска територия м. "Горката" ПИ 39921.1.547 земеделска земя с площ 1 197 кв. м НТП: нива 123,50 лв.
480. № 732 от 21.01.2011г. Вп. № 52 от 28.01.2011г. 732 Земеделска територия м. "Драгодан" ПИ 39921.4.430 земеделска земя с площ 464 кв. м НТП: нива 13,30 лв.
481. № 733 от 21.01.2011г. Вп. № 51 от 28.01.2011г. 733 Земеделска територия м. "Драгодан" ПИ 39921.4.425 земеделска земя с площ 200 кв. м НТП: нива 5,80 лв.
482. № 734 от 21.01.2011г. Вп. № 50 от 28.01.2011г. 734 Земеделска територия м. "Драгодан" ПИ 39921.4.424 земеделска земя с площ 104 кв. м НТП: нива 3,00 лв.
483. № 735 от 21.01.2011г. Вп. № 49 от 28.01.2011г. 735 Земеделска територия м. "Драгодан" ПИ 39921.4.423 земеделска земя с площ 192 кв. м НТП: нива 5,50 лв.
484. № 736 от 21.01.2011г. Вп. № 48 от 28.01.2011г. 736 Земеделска територия м. "Драгодан" ПИ 39921.4.422 земеделска земя с площ 64 кв. м НТП: нива 1,80 лв.
485. № 737 от 21.01.2011г. Вп. № 47 от 28.01.2011г. 737 Земеделска територия м. "Метоха" ПИ 39921.4.41 земеделска земя с площ 1 208 кв. м НТП: нива 34,70 лв.
486. № 738 от 21.01.2011г. Вп. № 46 от 28.01.2011г. 738 Земеделска територия м. "Драгодан" ПИ 39921.4.418 земеделска земя с площ 1 524 кв. м НТП: нива 43,80 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-34/11.01.2016 г., вп. под № 1, том 2, рег. № 617 от 14.01.2016 г., имота е продаден на Левент Ристемов. Със Заповед № РД 15-00-86 от 22.02.2016 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
487. № 739 от 21.01.2011г. Вп. № 45 от 28.01.2011г. 739 Земеделска територия м. "Гола" ПИ 39921.4.403 земеделска земя с площ 1 758 кв. м НТП: нива 46,50 лв.
488. № 740 от 21.01.2011г. Вп. № 44 от 28.01.2011г. 740 Земеделска територия м. "Гола" ПИ 39921.4.402 земеделска земя с площ 1 418 кв. м НТП: нива 37,50 лв.
489. № 741 от 21.01.2011г. Вп. № 154 от 21.06.2011г. 741 Земеделска територия м. "Гола" ПИ 39921.4.401 земеделска земя с площ 3 138 кв. м НТП: нива 83,00 лв.
490. № 742 от 21.01.2011г. Вп. № 157 от 27.01.2011г. 742 Земеделска територия м. "Гола" ПИ 39921.4.400 земеделска земя с площ 748 кв. м НТП: нива 19,80 лв.
491. № 743 от 21.01.2011г. Вп. № 156 от 27.01.2011г. 743 Земеделска територия м. "Гола" ПИ 39921.4.396 земеделска земя с площ 1 555 кв. м НТП: нива 41,10 лв.
492. № 744 от 21.01.2011г. Вп. № 155 от 27.01.2011г. 744 Земеделска територия м. "Арманджик" ПИ 39921.4.385 земеделска земя с площ 1 397 кв. м НТП: нива 37,00 лв.
493. № 745 от 21.01.2011г. Вп. № 154 от 27.01.2011г. 745 Земеделска територия м. "Гола" ПИ 39921.4.384 земеделска земя с площ 9 905 кв. м НТП: нива 227,80 лв.
494. № 746 от 21.01.2011г. Вп. № 153 от 27.01.2011г. 746 Земеделска територия м. "Гола" ПИ 39921.4.383 земеделска земя с площ 5 191 кв. м НТП: нива 119,40 лв.
495. № 747 от 21.01.2011г. Вп. № 152 от 27.01.2011г. 747 Земеделска територия м. "Драгодан" ПИ 39921.4.426 земеделска земя с площ 28 кв. м НТП: нива 0,80 лв.
496. № 748 от 24.01.2011г. Вп. № 151 от 27.01.2011г. 748 Земеделска територия м. "Драгодан" ПИ 39921.4.338 земеделска земя с площ 2 298 кв. м НТП: нива 60,80 лв.
497. № 749 от 24.01.2011г. Вп. № 150 от 27.01.2011г. 749 Земеделска територия м. "Драгодан" ПИ 39921.4.340 земеделска земя с площ 1 056 кв. м НТП: нива 27,90 лв.
498. № 750 от 24.01.2011г. Вп. № 149 от 27.01.2011г. 750 Земеделска територия м. "Драгодан" ПИ 39921.4.341 земеделска земя с площ 3 216 кв. м НТП: нива 85,10 лв.
499. № 751 от 24.01.2011г. Вп. № 149 от 27.01.2011г. 751 Земеделска територия м. "Драгодан" ПИ 39921.4.344 земеделска земя с площ 17 560 кв. м НТП: нива 464,50 лв.
500. № 752 от 24.01.2011г. Вп. № 147 от 27.01.2011г. 752 Земеделска територия м. "Арманджик" ПИ 39921.4.347 земеделска земя с площ 7 495 кв. м НТП: нива 198,20 лв.
501. № 753 от 24.01.2011г. Вп. № 146 от 27.01.2011г. 753 Земеделска територия м. "Арманджик" ПИ 39921.4.348 земеделска земя с площ 859 кв. м НТП: нива 22,70 лв.
502. № 754 от 24.01.2011г. Вп. № 146 от 27.01.2011г. 754 Земеделска територия м. "Арманджик" ПИ 39921.4.360 земеделска земя с площ 8 256 кв. м НТП: нива 218,40 лв.
503. № 755 от 24.01.2011г. Вп. № 146 от 27.01.2011г. 755 Земеделска територия м. "Арманджик" ПИ 39921.4.361 земеделска земя с площ 831 кв. м НТП: нива 22,00 лв.
504. № 756 от 24.01.2011г. Вп. № 143 от 27.01.2011г. 756 Земеделска територия м. "Арманджик" ПИ 39921.4.362 земеделска земя с площ 2 359 кв. м НТП: нива 62,40 лв.
505. № 757 от 24.01.2011г. Вп. № 142 от 27.01.2011г. 757 Земеделска територия м. "Арманджик" ПИ 39921.4.366 земеделска земя с площ 4 526 кв. м НТП: нива 119,70 лв.
506. № 758 от 24.01.2011г. Вп. № 119 от 27.01.2011г. 758 Земеделска територия м. "Манастира" ПИ 39921.30.310 земеделска земя с площ 778 кв. м НТП: нива 20,60 лв.
507. № 759 от 24.01.2011г. Вп. № 117 от 03.02.2011г. 759 Земеделска територия м. "Манастира" ПИ 39921.30.311 земеделска земя с площ 1 157 кв. м НТП: нива 30,60 лв.
508. № 760 от 28.01.2011г. Вп. № 116 от 03.02.2011г. 760 Земеделска територия ПИ 39921.30.57 земеделска земя с площ 7 744 кв. м НТП: нива 1148,80 лв.
509. № 761 от 28.01.2011г. Вп. № 115 от 03.02.2011г. 761 Земеделска територия м. "Тепелика" ПИ 39921.5.10 земеделска земя с площ 1 514 кв. м НТП: нива 195,30 лв.
510. № 762 от 28.01.2011г. Вп. № 114 от 03.02.2011г. 762 Земеделска територия м. "Тепелика" ПИ 39921.5.14 земеделска земя с площ 1 145 кв. м НТП: нива 147,70 лв.
511. № 763 от 28.01.2011г. Вп. № 123 от 03.02.2011г. 763 Земеделска територия м. "Арманджик" ПИ 39921.4.367 земеделска земя с площ 13 423 кв. м НТП: нива 355,00 лв.
512. № 764 от 28.01.2011г. Вп. № 122 от 03.02.2011г. 764 Земеделска територия м. "Арманджик" ПИ 39921.4.369 земеделска земя с площ 2 147 кв. м НТП: нива 56,80 лв.
513. № 765 от 28.01.2011г. Вп. № 121 от 03.02.2011г. 765 Земеделска територия м. "Гола" ПИ 39921.4.372 земеделска земя с площ 995 кв. м НТП: нива 26,30 лв.
514. № 766 от 28.01.2011г. Вп. № 120 от 03.02.2011г. 766 Земеделска територия м. "Гола" ПИ 39921.4.373 земеделска земя с площ 7 105 кв. м НТП: нива 187,90 лв.
515. № 767 от 28.01.2011г. Вп. № 118 от 03.02.2011г. 767 Земеделска територия м. "Гола" ПИ 39921.4.375 земеделска земя с площ 14 543 кв. м НТП: нива 384,70 лв.
516. № 768 от 31.01.2011г. Вп. № 112 от 03.02.2011г. 768 Земеделска територия м. "Тепелика" ПИ 39921.5.4 земеделска земя с площ 3 119 кв. м НТП: нива 402,40 лв.
517. № 769 от 31.01.2011г. Вп. № 110 от 03.02.2011г. 769 Земеделска територия м. "Тепелика" ПИ 39921.5.41 земеделска земя с площ 3 004 кв. м НТП: нива 387,50 лв.
518. № 770 от 31.01.2011г. Вп. № 108 от 03.02.2011г. 770 Земеделска територия м. "Тепелика" ПИ 39921.5.46 земеделска земя с площ 4 535 кв. м НТП: нива 585,00 лв.
519. № 771 от 31.01.2011г. Вп. № 113 от 03.02.2011г. 771 Земеделска територия м. "Горката" ПИ 39921.2.240 земеделска земя с площ 1 904 кв. м НТП: нива 221,10 лв.
520. № 772 от 31.01.2011г. Вп. № 111 от 03.02.2011г. 772 Земеделска територия м. "Горката" ПИ 39921.2.249 земеделска земя с площ 224 кв. м НТП: нива 26,00 лв.
521. № 773 от 31.01.2011г. Вп. № 109 от 03.02.2011г. 773 Земеделска територия м. "Горката" ПИ 39921.2.251 земеделска земя с площ 998 кв. м НТП: нива 115,90 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-266 от 08.10.2015 г., вписан под номер 41, том 86, рег. № 31329 от 14.10.2015 г., имота е продаден на Лазаринка Русева. Със Заповед № РД 15-00-396/29.10.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
522. № 774 от 31.01.2011г. Вп. № 107 от 03.02.2011г. 774 Земеделска територия м. "Драгодан" ПИ 39921.4.331 земеделска земя с площ 70 кв. м НТП: нива 1,90 лв.
523. № 775 от 31.01.2011г. Вп. № 106 от 03.02.2011г. 775 Земеделска територия м. "Драгодан" ПИ 39921.4.427 земеделска земя с площ 600 кв. м НТП: нива 17,30 лв.
524. № 776 от 31.01.2011г. Вп. № 105 от 03.02.2011г. 776 Земеделска територия м. "Драгодан" ПИ 39921.4.428 земеделска земя с площ 209 кв. м НТП: нива 6,00 лв.
525. № 777 от 31.01.2011г. Вп. № 103 от 03.02.2011г. 777 Земеделска територия м. "Драгодан" ПИ 39921.4.431 земеделска земя с площ 597 кв. м НТП: нива 17,20 лв.
526. № 778 от 31.01.2011г. Вп. № 104 от 03.02.2011г. 778 Земеделска територия м. "Драгодан" ПИ 39921.4.432 земеделска земя с площ 52 кв. м НТП: нива 1,50 лв.
527. № 779 от 31.01.2011г. Вп. № 102 от 03.02.2011г. 779 Земеделска територия м. "Драгодан" ПИ 39921.4.433 земеделска земя с площ 214 кв. м НТП: нива 6,20 лв.
528. № 780 от 31.01.2011г. Вп. № 101 от 03.02.2011г. 780 Земеделска територия м. "Гарваница" ПИ 39921.4.51 земеделска земя с площ 1 502 кв. м НТП: нива 213,10 лв.
529. № 781 от 31.01.2011г. Вп. № 68 от 02.02.2011г. 781 Земеделска територия м. "Сух дол" ПИ 39921.4.837 земеделска земя с площ 2 021 кв. м НТП: нива 286,80 лв.
530. № 782 от 31.01.2011г. Вп. № 69 от 02.02.2011г. 782 Земеделска територия м. "Метоха" ПИ 39921.4.863 земеделска земя с площ 575 кв. м НТП: нива 15,20 лв.
531. № 783 от 31.01.2011г. Вп. № 70 от 02.02.2011г. 783 Земеделска територия м. "Гола" ПИ 39921.4.406 земеделска земя с площ 1 605 кв. м НТП: нива 42,50 лв.
532. № 784 от 31.01.2011г. Вп. № 71 от 02.02.2011г. 784 Земеделска територия м. "Драгодан" ПИ 39921.4.421 земеделска земя с площ 106 кв. м НТП: нива 3,00 лв.
533. № 785 от 31.01.2011г. Вп. № 72 от 02.02.2011г. 785 Земеделска територия м. "Гола" ПИ 39921.4.382 земеделска земя с площ 2 744 кв. м НТП: нива 63,10 лв.
534. № 786 от 31.01.2011г. Вп. № 73 от 02.02.2011г. 786 Земеделска територия м. "Гола" ПИ 39921.4.381 земеделска земя с площ 2 272 кв. м НТП: нива 52,30 лв.
535. № 787 от 31.01.2011г. Вп. № 46 от 02.02.2011г. 787 Земеделска територия м. "Драгодан" ПИ 39921.4.429 земеделска земя с площ 546 кв. м НТП: нива 15,70 лв.
536. № 788 от 31.01.2011г. Вп. № 47 от 02.02.2011г. 788 Земеделска територия м. "Арманджик" ПИ 39921.4.9 земеделска земя с площ 541 кв. м НТП: нива 14,30 лв.
537. № 789 от 31.01.2011г. Вп. № 48 от 02.02.2011г. 789 Земеделска територия м. "Арманджик" ПИ 39921.4.349 земеделска земя с площ 1 496 кв. м НТП: нива 39,60 лв.
538. № 790 от 31.01.2011г. Вп. № 49 от 02.02.2011г. 790 Земеделска територия м. "Арманджик" ПИ 39921.4.351 земеделска земя с площ 5 025 кв. м НТП: нива 132,90 лв.
539. № 791 от 31.01.2011г. Вп. № 50 от 02.02.2011г. 791 Земеделска територия м. "Сух дол" ПИ 39921.4.352 земеделска земя с площ 1 550 кв. м НТП: нива 32,10 лв.
540. № 792 от 31.01.2011г. Вп. № 51 от 02.02.2011г. 792 Земеделска територия м. "Сух дол" ПИ 39921.4.353 земеделска земя с площ 1386 кв. м НТП: нива 28,70 лв.
541. № 793 от 31.01.2011г. Вп. № 52 от 02.02.2011г. 793 Земеделска територия м. "Гола" ПИ 39921.4.354 земеделска земя с площ 13 790 кв. м НТП: нива 285,50 лв.
542. № 794 от 31.01.2011г. Вп. № 53 от 02.02.2011г. 794 Земеделска територия м. "Гола" ПИ 39921.4.356 земеделска земя с площ 1 192 кв. м НТП: нива 24,70 лв.
543. № 795 от 31.01.2011г. Вп. № 54 от 02.02.2011г. 795 Земеделска територия м. "Гола" ПИ 39921.4.357 земеделска земя с площ 768 кв. м НТП: нива 15,90 лв.
544. № 796 от 31.01.2011г. Вп. № 55 от 02.02.2011г. 796 Земеделска територия м. "Гола" ПИ 39921.4.358 земеделска земя с площ 1 339 кв. м НТП: нива 27,70 лв.
545. № 797 от 31.01.2011г. Вп. № 56 от 02.02.2011г. 797 Земеделска територия м. "Гола" ПИ 39921.4.376 земеделска земя с площ 2 454 кв. м НТП: нива 56,40 лв.
546. № 798 от 31.01.2011г. Вп. № 57 от 02.02.2011г. 798 Земеделска територия м. "Гола" ПИ 39921.4.378 земеделска земя с площ 7 796 кв. м НТП: нива 179,30 лв.
547. № 799 от 31.01.2011г. Вп. № 58 от 02.02.2011г. 799 Земеделска територия м. "Гола" ПИ 39921.4.379 земеделска земя с площ 3 763 кв. м НТП: нива 77,90 лв.
548. № 800 от 31.01.2011г. Вп. № 59 от 02.02.2011г. 800 Земеделска територия м. "Гола" ПИ 39921.4.382 земеделска земя с площ 2 033 кв. м НТП: нива 46,80 лв.
549. № 801 от 31.01.2011г. Вп. № 60 от 02.02.2011г. 801 Земеделска територия м. "Гола" ПИ 39921.4.363 земеделска земя с площ 1 511 кв. м НТП: нива 40,00 лв.
550. № 802 от 31.01.2011г. Вп. № 61 от 02.02.2011г. 802 Земеделска територия м. "Горката" ПИ 39921.1.154 земеделска земя с площ 1 492 кв. м НТП: нива 34,30 лв.
551. № 803 от 31.01.2011г. Вп. № 62 от 02.02.2011г. 803 Земеделска територия м. "Горка/Кутел" ПИ 39921.1.48 земеделска земя с площ 1 506 кв. м НТП: нива 213,70 лв.
552. № 804 от 31.01.2011г. Вп. № 63 от 02.02.2011г. 804 Земеделска територия м. "Керената" ПИ 39921.30.490 земеделска земя с площ 2 509 кв. м НТП: нива 372,20 лв.
553. № 805 от 31.01.2011г. Вп. № 64 от 02.02.2011г. 805 Земеделска територия м. "Бобищата" ПИ 39921.30.304 земеделска земя с площ 11 627 кв. м НТП: нива 307,50 лв.
554. № 806 от 31.01.2011г. Вп. № 67 от 02.02.2011г. 806 Земеделска територия м. "Гарваницата" ПИ 39921.4.22 земеделска земя с площ 1051 кв. м НТП: нива 169,50 лв.
555. № 807 от 09.02.2011г. Вп. № 38 от 11.02.2011г. 807 Земеделска територия м. "Чукурлука" ПИ 39921.29.67 земеделска земя с площ 1350 кв. м НТП: нива 156,70 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-264/08.10.2015 г., вписан под номер 42, том 86, рег. № 31330 от 14.10.2015 г., имота е продаден на Лазаринка Русева. Със Заповед № РД 15-00-398/29.10.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
556. № 808 от 09.02.2011г. Вп. № 133 от 11.02.2011г. 808 Земеделска територия м. "Сух дол" ПИ 39921.52.183 земеделска земя с площ 1982 кв. м НТП: нива 184,60 лв.
557. № 809 от 09.02.2011г. Вп. № 134 от 11.02.2011г. 809 Земеделска територия м. "Чаирлъка" ПИ 39921.74.16 земеделска земя с площ 2 521 кв. м НТП: нива 22,70 лв. С Договор № РД 16-00-184/08.07.2015 г., вп. № 113, том 61, рег. № 22618/27.07.2015 г. имота е продаден на Петър Гегов. Със Заповед № РД 15-00-283 от 12.08.2015 г. на Кмета на община Кричим имота е отписан от актовите книги на общината.
558. № 810 от 09.02.2011г. Вп. № 134 от 11.02.2011г. 810 Земеделска територия м. "Сух дол" ПИ 39921.52.172 земеделска земя с площ 897 кв. м НТП: нива 83,60 лв.
559. № 811 от 09.02.2011г. Вп. № 140 от 11.02.2011г. 811 Земеделска територия м. "Сух дол" ПИ 39921.52.163 земеделска земя с площ 450 кв. м НТП: нива 41,90 лв.
560. № 812 от 09.02.2011г. Вп. № 135 от 11.02.2011г. 812 Земеделска територия м. "Герена" ПИ 39921.61.10 земеделска земя с площ 285 кв. м НТП: нива 42,30 лв. С договор № РД 16-00-274 от 13.10.2015 г., вп. № 74, том 89, рег. № 32523/22.10.2015 г., имота е продаден на Иван Караиванов. Със Заповед № РД 15-00-415 от 06.11.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
561. № 813 от 09.02.2011г. Вп. № 136 от 11.02.2011г. 813 Земеделска територия м. "Сух дол" ПИ 39921.52.158 земеделска земя с площ 1801 кв. м НТП: нива 167,80 лв.
562. № 814 от 09.02.2011г. Вп. № 137 от 11.02.2011г. 814 Земеделска територия м. "Чаирлъка" ПИ 39921.73.75 земеделска земя с площ 1261 кв. м НТП: нива 11,30 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-86 от 15.03.2016 г., вписан под номер 134, том 21, рег. № 8243 от 25.03.2016 г., имота е продаден на Ангел Гегов. Със Заповед № РД 15-00-217 от 30.05.2016 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
563. № 815 от 11.02.2011г. Вп. № 198 от 14.02.2011г. 815 Земеделска територия м. "Каваклъка" ПИ 39921.80.28 земеделска земя с площ 3338 кв. м НТП: нива 27,00 лв.
564. № 816 от 11.02.2011г. Вп. № 191 от 14.02.2011г. 816 Земеделска територия м. "Джевезлика" ПИ 39921.66.16 земеделска земя с площ 1807 кв. м НТП: нива 268,10 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-36 от 13.01.2016 г., вписан том 2, рег. № 620 от 14.01.2016 г., имота е продаден на Лазарина Русева. Със Заповед № РД 15-00-42 от 03.02.2016 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
565. № 817 от 11.02.2011г. Вп. № 199 от 14.02.2011г. 817 Земеделска територия м. "Каваклъка" ПИ 39921.80.49 земеделска земя с площ 3969 кв. м НТП: нива 32,10 лв.
566. № 818 от 14.02.2011г. Вп. № 178 от 17.02.2011г. 818 Земеделска територия м. "Бем бала" ПИ 39921.35.90 земеделска земя с площ 1758 кв. м НТП: нива 260,80 лв.
567. № 819 от 14.02.2011г. Вп. № 179 от 17.02.2011г. 819 Земеделска територия м. "Русковица" ПИ 39921.40.34 земеделска земя с площ 4679 кв. м НТП: нива 543,20 лв.
568. № 820 от 14.02.2011г. Вп. № 180 от 17.02.2011г. 820 Земеделска територия м. "Герена" ПИ 39921.61.59 земеделска земя с площ 485 кв. м НТП: нива 71,90 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-253 от 30.09.2015 г., вписан под номер 181, том 181, рег. № 30845 от 09.10.2015 г., имота е продаден на Павел Кабаков. Със Заповед № РД 15-00-408 от 05.11.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
569. № 821 от 14.02.2011г. Вп. № 180 от 17.02.2011г. 821 Земеделска територия м. "Русковица" ПИ 39921.40.31 земеделска земя с площ 899 кв. м НТП: нива 104,40 лв.
570. № 822 от 14.02.2011г. Вп. № 182 от 17.02.2011г. 822 Земеделска територия м. "Чаирлъка" ПИ 39921.78.120 земеделска земя с площ 448 кв. м НТП: нива 52,00 лв.
571. № 823 от 14.02.2011г. Вп. № 183 от 17.02.2011г. 823 Земеделска територия м. "Чаирлъка" ПИ 39921.78.119 земеделска земя с площ 1622 кв. м НТП: нива 33,60 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-195 от 08.07.2015 г., вп. № 139, рег. № 22607 от 27.07.2015 г., имота е продаден на Петър Гегов. Със Заповед № РД 15-00-273 от 12.08.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
572. № 824 от 14.02.2011г. Вп. № 184 от 17.02.2011г. 824 Земеделска територия м. "Чукурлука" ПИ 39921.58.3 земеделска земя с площ 1798 кв. м НТП: нива 208,70 лв.
573. № 825 от 14.02.2011г. Вп. № 185 от 17.02.2011г. 825 Земеделска територия м. "Адалъка" ПИ 39921.82.11 земеделска земя с площ 2430 кв. м НТП: нива 282,10 лв.
574. № 826 от 14.02.2011г. Вп. № 186 от 17.02.2011г. 826 Земеделска територия м. "Адалъка" ПИ 39921.81.38 земеделска земя с площ 1054 кв. м НТП: нива 122,40 лв.
575. № 827 от 14.02.2011г. Вп. № 187 от 17.02.2011г. 827 Земеделска територия м. "Каваклъка" ПИ 39921.80.97 земеделска земя с площ 968 кв. м НТП: нива 112,40 лв.
576. № 828 от 14.02.2011г. Вп. № 42 от 28.04.2011г. 828 Земеделска територия м. "Каваклъка" ПИ 39921.80.82 земеделска земя с площ 4 112 кв. м НТП: нива 477,40 лв.
577. № 829 от 14.02.2011г. Вп. № 188 от 17.02.2011г. 829 Земеделска територия м. "Каваклъка" ПИ 39921.80.15 земеделска земя с площ 3 618 кв. м НТП: нива 29,30 лв.
578. № 830 от 14.02.2011г. Вп. № 189 от 17.02.2011г. 830 Земеделска територия м. "Динката" ПИ 39921.7.113 земеделска земя с площ 1984 кв. м НТП: нива 294,30 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-46 от 20.01.2016 г., вп. под номер РД 16-00-46 от 20.01.2016 г., имота е продаден на Румен Тонов. Със Заповед № РД 15-00-43 от 03.02.2016 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
579. № 831 от 14.02.2011г. Вп. № 56 от 18.02.2011г. 831 Земеделска територия м. "Адалъка" ПИ 39921.86.12 земеделска земя с площ 544 кв. м НТП: нива 70,20 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-47 от 11.02.2015 г., вп. № 96, том 11, рег. № 4312 от 18.02.2015 г., имота е продаден на Костадин Ламбрев. Със Заповед № РД 15-00-89 от 21.03.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
580. № 832 от 14.02.2011г. Вп. № 55 от 18.02.2011г. 832 Земеделска територия м. "Адалъка" ПИ 39921.86.20 земеделска земя с площ 2433 кв. м НТП: нива 313,90 лв. С Договор за покупко- продажба на имота № РД 16-00-46 от 11.02.2015 г., вп. № 72, том 11, рег. № 4219 от 18.02.2015 г., имота е продаден на Костадин Ламбрев. Със Заповед № РД 15-00-86 от 21.03.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
581. № 833 от 14.02.2011г. Вп. № 57 от 18.02.2011г. 833 Земеделска територия м. "Адалъка" ПИ 39921.82.28 земеделска земя с площ 903 кв. м НТП: нива 116,50 лв. С Договор за покупко- продажба на имота № РД 16-00-120 от 27.05.2015 г., вп. № 81, том 44, рег. № 16297 от 04.06.2015 г., имота е продаден на Георги Калинов. Със Заповед № РД 15-00-226 от 07.07.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
582. № 834 от 14.02.2011г. Вп. № 59 от 18.02.2011г. 834 Земеделска територия м. "Адалъка" ПИ 39921.82.3 земеделска земя с площ 2 251 кв. м НТП: нива 290,40 лв.
583. № 835 от 14.02.2011г. Вп. № 80 от 18.02.2011г. 835 Земеделска територия м. "Адалъка" ПИ 39921.82.75 земеделска земя с площ 339 кв. м НТП: нива 43,70 лв. С Договор за покупко- продажба на имота № РД 16-00-121 от 27.05.2015 г., вп. № 80, том 44, рег. № 16296 от 04.06.2015 г., имота е продаден на Георги Калинов. Със Заповед № РД 15-00-227 от 07.07.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
584. № 836 от 14.02.2011г. Вп. № 67 от 18.02.2011г. 836 Земеделска територия м. "Адалъка" ПИ 39921.84.104 земеделска земя с площ 135 кв. м НТП: нива 17,40 лв. С Договор за покупко- продажба на имота № РД 16-00-54 от 25.01.2016 г., вп. № 71, том 5, рег. № 2383 от 02.02.2016 г., имота е продаден на Шинка Димитрова. Със Заповед № РД 15-00-113 от 02.03.2016 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
585. № 837 от 14.02.2011г. Вп. № 58 от 18.02.2011г. 837 Земеделска територия м. "Адалъка" ПИ 39921.84.93 земеделска земя с площ 521 кв. м НТП: нива 77,30 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-61/ 25.01.2016 г., вп. № 74, том 5, рег. № 2386 от 02.02.2016 г., имота е продаден на Шинка Димитрова. Със Заповед № РД 15-00-102 от 02.03.2016 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
586. № 838 от 14.02.2011г. Вп. № 61 от 18.02.2011г. 838 Земеделска територия м. "Адалъка" ПИ 39921.89.80 земеделска земя с площ 718 кв. м НТП: нива 106,50 лв.
587. № 839 от 14.02.2011г. Вп. № 68 от 18.02.2011г. 839 Земеделска територия м. "Адалъка" ПИ 39921.89.61 земеделска земя с площ 1 616 кв. м НТП: нива 239,70 лв.
588. № 840 от 14.02.2011г. Вп. № 68 от 18.02.2011г. 840 Земеделска територия м. "Адалъка" ПИ 39921.58.7 земеделска земя с площ 1 083 кв. м НТП: нива 125,70 лв.
589. № 841 от 14.02.2011г. Вп. № 62 от 18.02.2011г. 841 Земеделска територия м. "Адалъка" ПИ 39921.82.14 земеделска земя с площ 665 кв. м НТП: нива 5,40 лв.
590. № 842 от 14.02.2011г. Вп. № 64 от 18.02.2011г. 842 Земеделска територия м. "Каваклъка" ПИ 39921.80.14 земеделска земя с площ 2884 кв. м НТП: нива 23,40 лв.
591. № 843 от 14.02.2011г. Вп. № 65 от 18.02.2011г. 843 Земеделска територия м. "Бем бала" ПИ 39921.35.105 земеделска земя с площ 307 кв. м НТП: нива 45,50 лв.
592. № 844 от 14.02.2011г. Вп. № 66 от 18.02.2011г. 844 Земеделска територия м. "Бем бала" ПИ 39921.35.108 земеделска земя с площ 2036 кв. м НТП: нива 302,00 лв.
593. № 845 от 14.02.2011г. Вп. № 67 от 18.02.2011г. 845 Земеделска територия м. "Бем бала" ПИ 39921.35.6 земеделска земя с площ 452 кв. м НТП: нива 67,10 лв.
594. № 846 от 14.02.2011г. Вп. № 69 от 18.02.2011г. 846 Земеделска територия м. "Бем бала" ПИ 39921.35.4 земеделска земя с площ 1774 кв. м НТП: нива 263,20 лв.
595. № 847 от 14.02.2011г. Вп. № 70 от 18.02.2011г. 847 Земеделска територия м. "Тепелика" ПИ 39921.5.87 земеделска земя с площ 1351 кв. м НТП: нива 174,30 лв.
596. № 848 от 14.02.2011г. Вп. № 72 от 18.02.2011г. 848 Земеделска територия м. "Чукурлука" ПИ 39921.23.65 земеделска земя с площ 451кв. м НТП: нива 52,40 лв.
597. № 849 от 14.02.2011г. Вп. № 71 от 18.02.2011г. 849 Земеделска територия м. "Чукурлука" ПИ 39921.24.16 земеделска земя с площ 898 кв. м НТП: нива 104,30 лв.
598. № 850 от 14.02.2011г. Вп. № 73 от 18.02.2011г. 850 Земеделска територия м. "Чукурлука" ПИ 39921.24.27 земеделска земя с площ 1799 кв. м НТП: нива 208,90 лв. С Договор за покупко-продажба № РД 16-00-43 от 19.01.2016 г., вп. под № 51, том 3, рег. № 1264/22.01.2016 г., имота е продаден на Светла Льотева. Със Заповед № РД 15-00-109 от 02.03.2016 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
599. № 851 от 14.02.2011г. Вп. № 74 от 18.02.2011г. 851 Земеделска територия м. "Чукурлука" ПИ 39921.25.64 земеделска земя с площ 361 кв. м НТП: нива 41,90 лв. С Договор за покупко- продажба на имота № РД 16-00-56 от 25.01.2016 г., вп. № 69, том 5, рег. № 2381 от 02.02.2016 г., имота е продаден на Шинка Димитрова. Със Заповед № РД 15-00-112 от 02.03.2016 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
600. № 852 от 14.02.2011г. Вп. № 75 от 18.02.2011г. 852 Земеделска територия м. "Динката" ПИ 39921.7.1 земеделска земя с площ 477 кв. м НТП: нива 70,80 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-181 от 07.07.2015 г., вп. № 197, т. 61, рег. № 22785 от 28.07.2015 г., имота е продаден на Костадин Куманов. Със Заповед № РД 15-00-266 от 12.08.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
601. № 853 от 14.02.2011г. Вп. № 168 от 17.02.2011г. 853 Земеделска територия м. "Динката" ПИ 39921.7.105 земеделска земя с площ 1517 кв. м НТП: нива 225,00 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-180 от 07.07.2015 г., вп. № 198, т. 61, рег. № 22787 от 28.07.2015 г., имота е продаден на Костадин Куманов. Със Заповед № РД 15-00-269 от 12.08.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
602. № 854 от 14.02.2011г. Вп. № 169 от 17.02.2011г. 854 Земеделска територия м. "Динката" ПИ 39921.7.108 земеделска земя с площ 1043 кв. м НТП: нива 154,70 лв. С Договор за покупко- продажба № РД 16-00-179 от 07.07.2015 г., вп. № 12, т. 62, рег. № 22788 от 28.07.2015 г., имота е продаден на Костадин Куманов. Със Заповед № РД 15-00-270 от 12.08.2015 г. на Кмета на община Кричим, имота е отписан от актовите книги на общината.
603. № 855 от 14.02.2011г. Вп. № 170 от 17.02.2011г. 855 Земеделска територия м. "Сух дол" ПИ 39921.52.17 земеделска земя с площ 1351 кв. м НТП: нива 125,80 лв.
604. № 856 от 14.02.2011г. Вп. № 171 от 17.02.2011г. 856 Земеделска територия м. "Русковица" ПИ 39921.45.62 земеделска земя с площ 731 кв. м НТП: нива 108,40 лв.
605. № 857 от 14.02.2011г. Вп. № 172 от 17.02.2011г. 857 Земеделска територия м. "Чукурлука" ПИ 39921.21.18 земеделска земя с площ 1860 кв. м НТП: нива 215,90 лв.
606. № 858 от 14.02.2011г. Вп. № 173 от 17.02.2011г. 858 Земеделска територия м. "Чукурлука" ПИ 39921.22.18 земеделска земя с площ 1534 кв. м НТП: нива 178,10 лв.
607. № 859 о