одобрен

SEBRA-2020-06-25

Уникален идентификатор:  5fac422a-57e1-404d-9d3c-f09d3f638675

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-06-26 13:16:41
  • Създаден от: ts.tsvetanova
  • Последна промяна: 2020-06-26 13:16:41

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Период: 25.06.2020 - 25.06.2020

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 63356713.58
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 9087.619999999995
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1474663.93
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 2287.44
10 xxxx Издръжка 6380226.2
18 xxxx Други разходи 2241192.17
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2617375.59
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 25990686.98
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6067223.71
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 6448826.64
70 xxxx Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ 18018
88 xxxx Средства на разпореждане 1272781.1099999999
89 xxxx Друго финансиране 8796324.18
90 xxxx Възстановени приходи 268547.71
91 xxxx Теглене на BGN в брой 100000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 82115.45
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 87600
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 138124.85
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 1338118
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 488010.62
xxxx Временни безлихвени заеми за общини 1005631.02
Общо:  128183554.8
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4432.96
90 xxxx Възстановени приходи 447.26
91 xxxx Теглене на BGN в брой 90000
Общо:  94880.22
Министерски съвет ( 003******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 634645.22
10 xxxx Издръжка 75642.11
18 xxxx Други разходи 30
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1500.79
88 xxxx Средства на разпореждане 41283.25
90 xxxx Възстановени приходи 1391.78
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  754493.15
Конституционен съд ( 004******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 600
Общо:  600
Сметна палата ( 005******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2297.02
Общо:  2297.02
Висш съдебен съвет ( 006******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18831824.5
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 749913.22
10 xxxx Издръжка 144978.65
18 xxxx Други разходи 2011178.99
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 21503.11
88 xxxx Средства на разпореждане 5913
90 xxxx Възстановени приходи 24852.9
Общо:  21790164.37
Министерство на финансите ( 010******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 12291828.8
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 131835.02
10 xxxx Издръжка 277715.95
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3000
90 xxxx Възстановени приходи 225.75
Общо:  12704605.52
Министерство на външните работи ( 011******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2574.69
10 xxxx Издръжка 131152.18
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 26973.3
Общо:  160700.17
Министерство на отбраната ( 012******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3004.3
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 265.76
10 xxxx Издръжка 207210.33
18 xxxx Други разходи 23840
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2020
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 29895.97
88 xxxx Средства на разпореждане 213.25
90 xxxx Възстановени приходи 18446.6
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -167561.67
Общо:  117334.54
Министерство на вътрешните работи ( 013******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1887553.12
10 xxxx Издръжка 225486.63
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 38244.67
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 53938.12
88 xxxx Средства на разпореждане 164.88
89 xxxx Друго финансиране 1630
90 xxxx Възстановени приходи 186069.46
Общо:  2393086.88
Министерство на правосъдието ( 014******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 395631.53
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2727.28
10 xxxx Издръжка 207554.32
88 xxxx Средства на разпореждане 8015.79
90 xxxx Възстановени приходи 631.98
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  614560.9
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4035083.69
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 106153.94
10 xxxx Издръжка 157895.45
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 221842.75
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 59515.6
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 252292.29
Общо:  4832783.72
Министерство на здравеопазването ( 016******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3923982.26
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 1295
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 65133.45
10 xxxx Издръжка 776676.56
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 537926
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 11510
88 xxxx Средства на разпореждане 829090.02
Общо:  6145613.29
Министерство на образованието и науката ( 017******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3626850.08
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 114397.12
10 xxxx Издръжка 138488.85
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 72223
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 36230.16
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 216370
88 xxxx Средства на разпореждане 53332.84
Общо:  4257892.05
Министерство на културата ( 018******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 623045.46
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 10828.52
10 xxxx Издръжка 68848.14
18 xxxx Други разходи 13523.12
89 xxxx Друго финансиране 524650.31
Общо:  1240895.55
Министерство на околната среда и водите ( 019******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 749709.27
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 14773.16
10 xxxx Издръжка 35621.89
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3100
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 7470
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3894.74
88 xxxx Средства на разпореждане 256891.2
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 9779.15
Общо:  1081239.41
Министерство на икономиката ( 020******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 965768
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 59.91
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2093
10 xxxx Издръжка 80746.34
18 xxxx Други разходи 5936.64
88 xxxx Средства на разпореждане 4000.45
90 xxxx Възстановени приходи 1945
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  1060549.34
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 513614.95
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 13081.99
90 xxxx Възстановени приходи 32481.82
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 199617.28
Общо:  758796.04
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1381032.27
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 10734.48
10 xxxx Издръжка 30768.51
18 xxxx Други разходи 233.88
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2214.66
Общо:  1424983.8
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 228598.26
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2089.41
10 xxxx Издръжка 37182.6
88 xxxx Средства на разпореждане 885
Общо:  268755.27
Министерство на енергетиката ( 024******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 320576.75
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 348.7
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 214.26
10 xxxx Издръжка 12850.69
Общо:  333990.4
Министерство на младежта и спорта ( 025******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 56853.65
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2266.83
10 xxxx Издръжка 957.46
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 209156
Общо:  269233.94
Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Държавна сигурност и разузнавaтелните служби на Българската народна армия ( 032******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 119236.63
10 xxxx Издръжка 1140.72
Общо:  120377.35
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 27821.14
10 xxxx Издръжка 18.56
Общо:  27839.7
Комисия за защита на личните данни ( 034******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1715.14
88 xxxx Средства на разпореждане 328.88
Общо:  2044.02
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 594912.58
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 19007.46
10 xxxx Издръжка 1176
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 720
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 7565.25
Общо:  623381.29
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 638351.68
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 2708.51
10 xxxx Издръжка 1716
Общо:  642776.19
Омбудсман ( 040******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 3951.13
Общо:  3951.13
Национален статистически институт ( 041******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 752759.44
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 23458.28
10 xxxx Издръжка 28120.26
Общо:  804337.98
Съвет за електронни медии ( 044******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 49334.84
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1386.23
Общо:  50721.07
Агенция за ядрено регулиране ( 046******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2099.9
10 xxxx Издръжка 3789.83
Общо:  5889.73
Комисия за финансов надзор ( 047******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 578523.29
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 1069.38
10 xxxx Издръжка 2700.4
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  582293.07
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4479.89
Общо:  4479.89
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 73653.34
10 xxxx Издръжка 1129208.38
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 74466.65
Общо:  1277328.37
Национален осигурителен институт ( 055******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2567.49
10 xxxx Издръжка 40258.89
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 10385993.93
90 xxxx Възстановени приходи 1239.24
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 4362.12
Общо:  10434421.67
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 36234.98
10 xxxx Издръжка 35451.06
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 14948464.45
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 419040.82
90 xxxx Възстановени приходи 1.92
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1286.3
Общо:  15440479.53
Българска национална телевизия ( 061******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1235290.73
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 9597.61
10 xxxx Издръжка 1096211.46
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 18496.01
Общо:  2359595.81
Българско национално радио ( 062******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 924.36
Общо:  924.36
Българска телеграфна агенция ( 063******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2619.48
Общо:  2619.48
Министерство на туризма ( 071******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5377.85
Общо:  5377.85
Централна избирателна комисия ( 082******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 96
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2326.76
Общо:  2422.76
Комисия за публичен надзор над регистрираните одитори ( 083******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3000
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  3000
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2202818.42
10 xxxx Издръжка 16279.86
18 xxxx Други разходи 4664.74
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 490888.25
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 76975
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 3827706.36
70 xxxx Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ 18018
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
Общо:  6647350.63
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 87647.74
10 xxxx Издръжка 33458.03
Общо:  121105.77
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6771.3
Общо:  6771.3
Държавно предприятие „Управление и стопанисване на язовири“ ( 129******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 103015.19
10 xxxx Издръжка 2911.78
Общо:  105926.97
Селскостопанска академия ( 133******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 303.88
10 xxxx Издръжка 10465.18
Общо:  10769.06
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 46083.92
10 xxxx Издръжка 3121.71
88 xxxx Средства на разпореждане 150
Общо:  49355.63
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 9408
89 xxxx Друго финансиране 5211
Общо:  14619
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 8116972.77
Общо:  8116972.77
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 146797.62
Общо:  146797.62
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 34126.94
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 69.23
Общо:  34196.17
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 34472.01
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 402.55
10 xxxx Издръжка 37470.22
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 92255.4
Общо:  164600.18
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 32735.22
90 xxxx Възстановени приходи 14
Общо:  32749.22
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 814226.13
10 xxxx Издръжка 9857.06
18 xxxx Други разходи 1401.25
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 41020
Общо:  866504.44
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 323210
Общо:  323210
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 419733.69
10 xxxx Издръжка 5276.52
Общо:  425010.21
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21038.36
10 xxxx Издръжка 1114.67
Общо:  22153.03
Технически университет - София ( 812******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2395782.58
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 490
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 58991.04
10 xxxx Издръжка 154475.51
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 15
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 8150
88 xxxx Средства на разпореждане 1367.57
Общо:  2619271.7
Технически университет - Варна ( 814******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1572.93
10 xxxx Издръжка 8020.19
18 xxxx Други разходи 30
Общо:  9623.12
Технически университет - Габрово ( 815******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2584.85
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1000
Общо:  3584.85
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 69914.18
Общо:  69914.18
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 267526.1
10 xxxx Издръжка 28863.15
Общо:  296389.25
Лесотехнически университет - София ( 818******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3369.15
Общо:  3369.15
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 287439.15
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 9960.88
10 xxxx Издръжка 14235.6
90 xxxx Възстановени приходи 800
Общо:  312435.63
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1494.12
10 xxxx Издръжка 4177.87
Общо:  5671.99
Медицински университет - София ( 831******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 365955.08
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 130
10 xxxx Издръжка 31375.43
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 64515
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1301598.48
Общо:  1763573.99
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 328.37
10 xxxx Издръжка 315.99
Общо:  644.36
Медицински университет - Плевен ( 835******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17047.17
Общо:  17047.17
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 59411.58
18 xxxx Други разходи 34126.69
Общо:  93538.27
Икономически университет - Варна ( 842******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 63833.69
88 xxxx Средства на разпореждане 5713.53
Общо:  69547.22
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 85951.91
Общо:  85951.91
Национална музикална академия "Панчо Владигеров" - София ( 851******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 696.06
Общо:  696.06
Национална академия за театрално и филмово изкуство "Кр. Сарафов" - София ( 852******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 189888.04
10 xxxx Издръжка 324
Общо:  190212.04
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 644136.39
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 90734.41
Общо:  734870.8
Висше строително училище "Любен Каравелов" - София ( 867******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 59434.95
Общо:  59434.95
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 210101.6
Общо:  210101.6
Университет по библиотекознание и информационни технологии - София ( 871******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 280000
10 xxxx Издръжка 6180.21
Общо:  286180.21
Военна академия "Г. С. Раковски"- София ( 881******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 663
Общо:  663
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 74289.86
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 36740
10 xxxx Издръжка 110664.19
18 xxxx Други разходи 840
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 229200
Общо:  451734.05
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 120817.91
Общо:  120817.91
Българска академия на науките ( 890******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 749641.48
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 7052.13
10 xxxx Издръжка 58348
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 4500
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2000
88 xxxx Средства на разпореждане 52072.32
89 xxxx Друго финансиране 1062.48
Общо:  874676.41
Национален фонд - Авансово финансиране ( 980******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 1579530.96
Общо:  1579530.96
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 93.72
Общо:  93.72
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 26036.96
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 6894.01
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 2287.44
10 xxxx Издръжка 6427.8
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1157547.59
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 4199061.27
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 78431.91
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  5476686.98
Субсидии за общини ( 444******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 87600
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 138124.85
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 1338118
Общо:  1563842.85
Други трансфери за общини ( 488******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 488010.62
Общо:  488010.62
Временни безлихвени заеми за общини ( 666******* ) Период: 25.06.2020 - 25.06.2020
Описание Сума
Временни безлихвени заеми за общини 1005631.02
Общо:  1005631.02