одобрен

SEBRA-2019-04-01

Уникален идентификатор:  603de7a9-aedb-4116-b038-87fb320471be

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-04-04 09:29:03
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-04-04 09:29:03

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 78683.77
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 0
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 14213.5
10 xxxx Издръжка 2534519.4
18 xxxx Други разходи 208750.41
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1332209.8
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 33478.7
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1032092.9800000002
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2737908.15
70 xxxx Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ 12080
88 xxxx Средства на разпореждане 78175.25
89 xxxx Друго финансиране 833321.0499999999
90 xxxx Възстановени приходи 6363.35
91 xxxx Теглене на BGN в брой 172000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 93129.13
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1235938.06
98 xxxx Други операции в БНБ -149167.02
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 55787.38
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 929205.99
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 1033729
Капиталови трансфери за юридически лица с нестопанска цел 110000
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз 54733631.15
Общо:  67116050.05
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19388.32
10 xxxx Издръжка 9872.3
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 12000
Общо:  41260.62
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 58970.76
18 xxxx Други разходи 196542.7
88 xxxx Средства на разпореждане 3908.34
90 xxxx Възстановени приходи 1405.15
Общо:  260826.95
Сметна палата ( 005******* )
Код Описание Сума
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 6117.55
10 xxxx Издръжка 5951.97
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 2835.95
Общо:  19905.47
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 57444.27
88 xxxx Средства на разпореждане 9698.47
Общо:  67142.74
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 118.18
10 xxxx Издръжка 778.95
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 395240.47
98 xxxx Други операции в БНБ -13549.34
Общо:  382588.26
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 745940.96
Общо:  745940.96
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3026.28
10 xxxx Издръжка 19408.93
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 179576.4
88 xxxx Средства на разпореждане 23229.58
Общо:  225241.19
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
98 xxxx Други операции в БНБ -11.26
Общо:  -11.26
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6888.77
Общо:  6888.77
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7457.72
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 40737
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 478959.77
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 93396.97
98 xxxx Други операции в БНБ -43.46
Общо:  620508
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 20041.07
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -41.07
Общо:  20000
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 19558.3
Общо:  29558.3
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 91817.1
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 309.71
88 xxxx Средства на разпореждане 3424.88
89 xxxx Друго финансиране 846.13
90 xxxx Възстановени приходи 890
Общо:  97287.82
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 422.06
10 xxxx Издръжка 1603182.75
18 xxxx Други разходи 478.95
90 xxxx Възстановени приходи 4007
91 xxxx Теглене на BGN в брой 20000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 9779.15
98 xxxx Други операции в БНБ -139.97
Общо:  1637729.94
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
98 xxxx Други операции в БНБ -380
Общо:  -380
Министерство на транспорта ( 023******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 20000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 9223.65
Общо:  29223.65
Министерство на енергетиката ( 024******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 7000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 20918.43
Общо:  27918.43
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10000
Общо:  10000
Комисия за защита на личните данни ( 034******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8867.49
Общо:  8867.49
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3932.77
Общо:  3932.77
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* )
Код Описание Сума
98 xxxx Други операции в БНБ -1.71
Общо:  -1.71
Комисия за финансов надзор ( 047******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 5.87
Общо:  5.87
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15428.85
Общо:  15428.85
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 11503.76
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1276.3
Общо:  12780.06
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 34.98
91 xxxx Теглене на BGN в брой 50000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 87.45
98 xxxx Други операции в БНБ -3500
Общо:  46622.43
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 50000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 20575.33
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 34.98
Общо:  70610.31
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17485.12
Общо:  17485.12
Българска телеграфна агенция ( 063******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 17.49
Общо:  17.49
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 16472.99
Общо:  16472.99
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 480990.61
18 xxxx Други разходи 9361.28
70 xxxx Възмездно финансиране – придобиване на дялове и акции, предоставени кредити и временна финансова помощ 12080
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 9779.15
98 xxxx Други операции в БНБ -782.95
Общо:  521428.09
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10415.71
Общо:  10415.71
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* )
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 1321479.14
Общо:  1321479.14
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
98 xxxx Други операции в БНБ -8202.44
Общо:  -8202.44
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 64008.97
Общо:  64008.97
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 563232.6
Общо:  563232.6
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 323.75
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 8095.95
10 xxxx Издръжка 17257.31
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 42.32
98 xxxx Други операции в БНБ 46099.06
Общо:  71818.39
Пловдивски Университет "Паисий Хилендарски" - Пловдив ( 802******* )
Код Описание Сума
18 xxxx Други разходи 2000
Общо:  2000
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 7397.77
Общо:  7397.77
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 382.48
Общо:  382.48
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1212.62
Общо:  1212.62
Технически университет - Варна ( 814******* )
Код Описание Сума
98 xxxx Други операции в БНБ -4606.42
Общо:  -4606.42
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2187.53
90 xxxx Възстановени приходи 61.2
98 xxxx Други операции в БНБ -111.06
Общо:  2137.67
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9348.26
Общо:  9348.26
Лесотехнически университет - София ( 818******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1152
Общо:  1152
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1412.39
10 xxxx Издръжка 450.46
Общо:  1862.85
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 47.71
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1600
Общо:  1647.71
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1135.72
18 xxxx Други разходи 332.5
Общо:  1468.22
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* )
Код Описание Сума
98 xxxx Други операции в БНБ -150478.4
Общо:  -150478.4
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12905.78
Общо:  12905.78
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 10225.02
10 xxxx Издръжка 7841.11
Общо:  18066.13
Икономически университет-Варна ( 842******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3796.1
98 xxxx Други операции в БНБ -430.7
Общо:  3365.4
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8624.07
92 xxxx Закупуване на валута в брой 459.17
Общо:  9083.24
Висше транспортно училище "Тодор Каблешков" - София ( 868******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 9769.4
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 32202.4
Общо:  41971.8
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 672
89 xxxx Друго финансиране 10575.71
Общо:  11247.71
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 36370
10 xxxx Издръжка 1167.58
98 xxxx Други операции в БНБ -13028.37
Общо:  24509.21
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 194657.64
Общо:  194657.64
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 870
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 10730.66
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 810179.58
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2246638.67
88 xxxx Средства на разпореждане 37913.98
Общо:  3106332.89
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 55787.38
Общо:  55787.38
Другитрансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 929205.99
Общо:  929205.99
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Описание Сума
Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел 1033729
Капиталови трансфери за юридически лица с нестопанска цел 110000
Вноска в общия бюджет на Европейския съюз 54733631.15
Общо:  55877360.15