одобрен

SEBRA-2019-06-12

Уникален идентификатор:  608d6d97-5360-4253-ac05-345b25a766f3

бюджет плащания

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2019-06-14 14:21:04
  • Създаден от: n_kasabova
  • Последна промяна: 2019-06-14 14:21:04

ОБЩО ПЛАЩАНИЯ ЗА ДЕНЯ (в лева)

Код Описание Сума
I. ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4897404.28
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 18901.48000000001
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 30663.3
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 1184799.68
10 xxxx Издръжка 6665697.179999999
18 xxxx Други разходи 368514.55000000005
20 xxxx Разходи за лихви 302.45
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 4712510.78
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 15557254.64
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3266917.2100000004
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 7728409.630000001
88 xxxx Средства на разпореждане 314928.18
89 xxxx Друго финансиране 3058629.96
90 xxxx Възстановени приходи 424299.47
91 xxxx Теглене на BGN в брой 35000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 13690.81
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1841634.88
98 xxxx Други операции в БНБ -2909
xxxx Трансфери за местни дейности за общини 140375
xxxx Целева субсидия за капиталови разходи за общини 1349508.51
xxxx Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 7070790
xxxx Трансфери за други целеви разходи за общини 583554.58
II. ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 9878.3
Капиталови трансфери за нефинансови предприятия, в т.ч. за изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация 50335451.94
Общо:  109606207.81
ПЛАЩАНИЯ ОТ БЮДЖЕТА, ИЗВЪРШЕНИ ЧРЕЗ СЕБРА, ПО ПЪРВОСТЕПЕННИ СИСТЕМИ
Народно събрание ( 001******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 5584.71
Общо:  5584.71
Министерски съвет ( 003******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 111600.37
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 10910.64
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 1179746.77
10 xxxx Издръжка 95012.51
18 xxxx Други разходи 220
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 6583.87
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 9767.39
88 xxxx Средства на разпореждане 105072.34
90 xxxx Възстановени приходи 20347
Общо:  1539260.89
Конституционен съд ( 004******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 17695.77
Общо:  17695.77
Висш съдебен съвет ( 006******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 746541
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 15359.84
10 xxxx Издръжка 388999.59
18 xxxx Други разходи 38067.7
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 10273
90 xxxx Възстановени приходи 21261.04
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  1220502.17
Министерство на финансите ( 010******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13507.74
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала -166.67
10 xxxx Издръжка -1035172.54
18 xxxx Други разходи -1569.06
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства -2481.36
88 xxxx Средства на разпореждане 3430.76
90 xxxx Възстановени приходи 22329.22
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
98 xxxx Други операции в БНБ 0
Общо:  -1000121.91
Министерство на външните работи ( 011******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 8099.59
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 887798.65
Общо:  895898.24
Министерство на отбраната ( 012******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 33538.49
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 9.13
10 xxxx Издръжка 543017.87
18 xxxx Други разходи 166473.54
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 6500
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 97164
88 xxxx Средства на разпореждане 287.22
90 xxxx Възстановени приходи 83767.96
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод -398819
Общо:  531939.21
Министерство на вътрешните работи ( 013******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 164084.39
10 xxxx Издръжка 499233.56
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 71568.93
88 xxxx Средства на разпореждане 34947.75
89 xxxx Друго финансиране 500
90 xxxx Възстановени приходи 224952.04
Общо:  995286.67
Министерство на правосъдието ( 014******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 19299.39
10 xxxx Издръжка 152969.58
88 xxxx Средства на разпореждане 54824.2
90 xxxx Възстановени приходи 2284.65
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 3911.66
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 473.31
Общо:  235762.79
Министерство на труда и социалната политика ( 015******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 321211.77
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 310
10 xxxx Издръжка 434475.59
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 289561.77
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 87167.2
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 325914.51
Общо:  1458640.84
Министерство на здравеопазването ( 016******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 15567.12
10 xxxx Издръжка 1973436.1
18 xxxx Други разходи 3012
20 xxxx Разходи за лихви 302.45
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 2481271.06
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 143856
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 2133420.21
88 xxxx Средства на разпореждане 23679.72
Общо:  6774544.66
Министерство на образованието и науката ( 017******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 264443.08
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 10810.91
10 xxxx Издръжка 241609.91
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 170577.29
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 43948.37
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5500
88 xxxx Средства на разпореждане 16615.76
91 xxxx Теглене на BGN в брой 10000
92 xxxx Закупуване на валута в брой 9779.15
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 276202.32
Общо:  1049486.79
Министерство на културата ( 018******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1502.59
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 8.44
10 xxxx Издръжка 99195.32
18 xxxx Други разходи 23205.1
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 8960
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 5475
89 xxxx Друго финансиране 1569.56
90 xxxx Възстановени приходи 6484.85
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 18882.08
Общо:  165282.94
Министерство на околната среда и водите ( 019******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21772.94
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 555.16
10 xxxx Издръжка 149099.67
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 10
88 xxxx Средства на разпореждане 35072.78
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 6160.86
Общо:  212671.41
Министерство на икономиката ( 020******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 98348
10 xxxx Издръжка 115460.4
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 790707.01
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 67922.5
88 xxxx Средства на разпореждане 5042.45
90 xxxx Възстановени приходи 100
Общо:  1077580.36
Министерство на регионалното развитие и благоустройството ( 021******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 28425.46
10 xxxx Издръжка 63681.46
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 34680
90 xxxx Възстановени приходи 155
Общо:  126941.92
Министерство на земеделието, храните и горите ( 022******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2518.6
10 xxxx Издръжка 88217.82
18 xxxx Други разходи 1985.38
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1845
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 17.4
Общо:  94584.2
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията ( 023******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 21450
10 xxxx Издръжка 63607.93
90 xxxx Възстановени приходи 2150.46
Общо:  87208.39
Министерство на енергетиката ( 024******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 29375.68
10 xxxx Издръжка 4212.3
Общо:  33587.98
Министерство на младежта и спорта ( 025******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 15630.71
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 420562.58
98 xxxx Други операции в БНБ -2729
Общо:  433464.29
Комисия за защита от дискриминация ( 033******* )
Код Описание Сума
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 4787.53
10 xxxx Издръжка 1370.51
Общо:  6158.04
Държавна агенция "Електронно управление" ( 035******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 108248.88
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1696.8
Общо:  109945.68
Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество ( 037******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 12792.53
Общо:  12792.53
Национален статистически институт ( 041******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 144665.25
10 xxxx Издръжка 23308.42
18 xxxx Други разходи 3054.81
Общо:  171028.48
Комисия за регулиране на съобщенията ( 043******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23350
10 xxxx Издръжка 7041.69
Общо:  30391.69
Съвет за електронни медии ( 044******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4050
10 xxxx Издръжка 18
Общо:  4068
Държавна комисия по сигурността на информацията ( 048******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3018.29
18 xxxx Други разходи 129.33
Общо:  3147.62
Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" ( 053******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 8670
10 xxxx Издръжка 6893.61
Общо:  15563.61
Национален осигурителен институт ( 055******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 3867.93
10 xxxx Издръжка 43115.59
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 13808530.96
90 xxxx Възстановени приходи 150.34
Общо:  13855664.82
Национална здравноосигурителна каса ( 056******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 75.97
10 xxxx Издръжка 20186.98
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1248940.89
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 1035356.14
Общо:  2304559.98
Българска национална телевизия ( 061******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1114.64
10 xxxx Издръжка 57485.22
Общо:  58599.86
Българско национално радио ( 062******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 160265.3
10 xxxx Издръжка 45347.71
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 40029.62
89 xxxx Друго финансиране 8004
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
92 xxxx Закупуване на валута в брой 0
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 0
Общо:  253646.63
Българска телеграфна агенция ( 063******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 59108.23
Общо:  59108.23
Министерство на туризма ( 071******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 18306.22
10 xxxx Издръжка 5100.58
Общо:  23406.8
Държавен фонд "Земеделие" ( 084******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 41672.91
18 xxxx Други разходи 70
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 83109.57
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 12554.85
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 363497.7
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  500905.03
Национално бюро за контрол на специалните разузнавателни средства ( 085******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2142.89
98 xxxx Други операции в БНБ -120
Общо:  2022.89
Държавна агенция "Технически операции" ( 086******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 10020
91 xxxx Теглене на BGN в брой 0
Общо:  10020
Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда ( 119******* )
Код Описание Сума
91 xxxx Теглене на BGN в брой 5000
Общо:  5000
Държавен фонд "Земеделие" - Разплащателна агенция ( 122******* )
Код Описание Сума
30 xxxx Текущи субсидии за предприятия 638338.79
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 101320.6
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2520865.24
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 4509474.06
89 xxxx Друго финансиране 33011.41
Общо:  7803010.1
Фонд "Сигурност на електроенергийната система" ( 124******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 7526.6
Общо:  7526.6
Селскостопанска академия ( 133******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1633.95
10 xxxx Издръжка 81832.8
18 xxxx Други разходи 12197.86
88 xxxx Средства на разпореждане 202.6
98 xxxx Други операции в БНБ -60
Общо:  95807.21
Държавно предприятие "Научно производствен център" ( 134******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 1618.81
Общо:  1618.81
Сметка с лимити за чужди средства към Минстерство на околната среда и водите ( 519******* )
Код Описание Сума
88 xxxx Средства на разпореждане 5604
89 xxxx Друго финансиране 2177.05
Общо:  7781.05
МТИТС - Национална компания "Железопътна инфраструктура" ( 581******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 2838018.18
Общо:  2838018.18
МТИТС - "БДЖ - Пътнически превози" ( 582******* )
Код Описание Сума
89 xxxx Друго финансиране 167851.46
Общо:  167851.46
Учителски пенсионен фонд ( 745******* )
Код Описание Сума
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 1399.37
Общо:  1399.37
Софийски университет "Св. Климент Охридски" - София ( 801******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 59429.35
10 xxxx Издръжка 844108.11
18 xxxx Други разходи 9.78
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 2000
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 14089.88
Общо:  919637.12
Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ - Бургас ( 803******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2510
10 xxxx Издръжка 30265.72
18 xxxx Други разходи 70
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 16180
90 xxxx Възстановени приходи 2160
Общо:  51185.72
Великотърновски университет "Св. св. Кирил и Методий"- Велико Търново ( 804******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13515.7
10 xxxx Издръжка 2393.88
Общо:  15909.58
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград ( 805******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 48895
10 xxxx Издръжка 16304.4
Общо:  65199.4
Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“ - Шумен ( 806******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1860
10 xxxx Издръжка 1399.13
18 xxxx Други разходи 351.71
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 500
90 xxxx Възстановени приходи 5053.22
Общо:  9164.06
Русенски университет "Ангел Кънчев" - Русе ( 811******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 1896
10 xxxx Издръжка 20270.7
18 xxxx Други разходи 620
Общо:  22786.7
Технически университет - София ( 812******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 23105.37
10 xxxx Издръжка 64838.97
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 769.62
Общо:  88713.96
Технически университет - Варна ( 814******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 6485.09
18 xxxx Други разходи 38079.52
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 101064.84
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2280
90 xxxx Възстановени приходи 900
Общо:  148809.45
Технически университет - Габрово ( 815******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 4646.37
10 xxxx Издръжка 2215.98
90 xxxx Възстановени приходи 41.5
Общо:  6903.85
Университет по архитектура, строителство и геодезия - София ( 816******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4075.72
Общо:  4075.72
Минно-геоложки университет "Св. Ив. Рилски" - София ( 817******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4027.29
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3613.86
91 xxxx Теглене на BGN в брой 16000
Общо:  23641.15
Лесотехнически университет - София ( 818******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 44264.7
18 xxxx Други разходи 78944.68
88 xxxx Средства на разпореждане 211.24
Общо:  123420.62
Химико-технологичен и металургичен университет - София ( 819******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 475.83
91 xxxx Теглене на BGN в брой 2000
Общо:  2475.83
Университет по хранителни технологии - Пловдив ( 821******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2200.68
90 xxxx Възстановени приходи 90
Общо:  2290.68
Аграрен университет - Пловдив ( 822******* )
Код Описание Сума
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 143764
Общо:  143764
Тракийски университет - Стара Загора ( 823******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 408591.38
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 4118.11
10 xxxx Издръжка 120941.88
18 xxxx Други разходи 3310
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 1537
Общо:  538498.37
Медицински университет - София ( 831******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 5275.79
10 xxxx Издръжка 31429.77
Общо:  36705.56
Медицински университет - Пловдив ( 832******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 2003177.59
10 xxxx Издръжка 67352.23
Общо:  2070529.82
Медицински университет "Проф. д-р Параскев Иванов Стоянов" - Варна ( 833******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 13318.08
10 xxxx Издръжка 134269.47
Общо:  147587.55
Медицински университет - Плевен ( 835******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 3037.94
Общо:  3037.94
Университет за национално и световно стопанство - София ( 841******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 46938.52
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 681.9
Общо:  47620.42
Стопанска академия "Димитър Ценов" - Свищов ( 843******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2700
90 xxxx Възстановени приходи 50
Общо:  2750
Национална художествена академия - София ( 853******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 36736.38
Общо:  36736.38
Национална спортна академия "Васил Левски" - София ( 859******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 44780.12
Общо:  44780.12
Висше училище по телекомуникации и пощи - София ( 872******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 2150.51
90 xxxx Възстановени приходи 13769.02
Общо:  15919.53
Национален военен университет "Васил Левски" - Велико Търново ( 882******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 779.99
10 xxxx Издръжка 3954.4
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 3875.34
88 xxxx Средства на разпореждане 29418.64
Общо:  38028.37
Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" - Варна ( 883******* )
Код Описание Сума
10 xxxx Издръжка 4543.1
Общо:  4543.1
Българска академия на науките ( 890******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 24997.03
03 xxxx Плащания за други удръжки от възнаграждения за персонала 46.87
10 xxxx Издръжка 647799.52
18 xxxx Други разходи 282.2
40 xxxx Стипендии, пенсии, помощи и текущи трансфери за домакинства 3000
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 2826.61
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 22200
88 xxxx Средства на разпореждане 518.72
89 xxxx Друго финансиране 7498.3
90 xxxx Възстановени приходи 18253.17
Общо:  727422.42
Национален фонд - Двустранни програми за трансгранично сътрудничество ( 986******* )
Код Описание Сума
93 xxxx Закупуване на валута в брой, по сметка и за директен превод 39.12
Общо:  39.12
Национален фонд - Оперативни програми, съфинансирани от Кохезионния и структурните фондове на
Европейския съюз за финансова рамка 2014 -2020 ( 987******* )
Код Описание Сума
01 xxxx Заплати, възнаграждения и други плащания за персонала - нетна сума за изплащане 26220.75
02 xxxx Удържани данъци и осигурителни вноски от заплати и възнаграждения на персонала 2814.82
05 xxxx Осигурителни вноски за сметка на осигурителя 5052.91
10 xxxx Издръжка 13819.04
50 xxxx Плащания за дълготрайни активи, основен ремонт и капиталови трансфери 318600
60 xxxx Трансфери за бюджетни и извънбюджетни сметки 103120.43
Общо:  469627.95
Субсидии за общини ( 444******* )
Описание Сума
Трансфери за местни дейности за общини 140375
Целева субсидия за капиталови разходи за общини 1349508.51
Обща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности за общини 7070790
Общо:  8560673.51
Други трансфери за общини ( 488******* )
Описание Сума
Трансфери за други целеви разходи за общини 583554.58
Общо:  583554.58
ДРУГИ ПЛАЩАНИЯ В БНБ
Описание Сума
Разходи, свързани с банково обслужване на сметки, СЕБРА и други плащания по сключени договори с МФ обслужване на сметки и плащания 9878.3
Капиталови трансфери за нефинансови предприятия, в т.ч. за изпълнение на програми за отстраняване на нанесените щети върху околната среда, настъпили от минали действия или бездействия, при приватизация 50335451.94
Общо:  50345330.239999995