одобрен

Регистър за издадените административни актове за одобряване на ПУП - за град Троян - 31.12.2019г.

Уникален идентификатор:  609d5c3c-c71f-475d-9339-20efe6dff1c3

административни актове издадени община пуп одобряване Троян РМС 54/2019

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-15 15:29:29
  • Създаден от: anna_belperchinova
  • Последна промяна: 2020-01-15 15:29:29

Одобрени ПУП за град Троян - 2019 г.

№ по ред Заповед на кмет/решение на Общ. съвет Собственик/ възложител Поземлен имот
1 Зап. № 36 от 14.01.2019 г. Мариян Данчев ПУП-ПЗ на поземлен имот с проектен идентификатор 73198.514.594, следствие от обединяване на имоти с идентификатори 73198.514.583 „За жилищно застрояване и обществено обслужване” и 73198.514.150 в кв. „Ливадето”, гр. Троян, като се определи обща зона за застрояване и се запази отреждането „За жилищно застрояване и обществено обслужване”
2 Зап. № 37 от 14.01.2019 г. Йоно Кременски ПУП-ПЗ на поземлени имоти с идентификатори 73198.515.14 и 73198.515.307 по кадастралната карта на гр. Троян заедно с приложените схеми на техническата инфраструктура (ВиК и Електрозахранване) с отреждане „За жилищно застрояване” с височина до 10м. и с обща линия на застрояване
3 Зап. № 51 от 16.01.2019 г. Алпер Керто ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП и Работен устройствен план (РУП) за допълващо застрояване на поземлен имот с идентификатор 73198.501.327, попадащ в парцел ІІ-488 и парцел ІХ-491 в кв. 11 по регулационния план на микрорайон „Север” на гр. Троян с цел обособяване на УПИ ІІ-327, отреден „За жилищно строителство и обществено обслужване“ с височина до 10 м. и УПИ ІХ-323, отреден „За жилищно строителство” с височина до 10 м., в които се предвижда и сключено застрояване със съседните парцели І „За жилищно строителство, магазини и трафопост”, ІІІ-487, VІІІ-492 и Х-490 – свързано в повече от два урегулирани поземлени имота при условията на чл. 113, ал. 2 от ЗУТ.
4 Зап. № 265 от 14.03.2019 г. Йоанна Радевска ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот 73198.501.53, попадащ в парцел VІ-41 в кв. 219 по регулационния план на квартал „Велчевско“ на гр. Троян с цел отреждане на УПИ VІ-53 „За обществено обслужване”.
5 Зап. № 392 от 09.04.2019 г. Бонка Миховска ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП за поземлен имот с идентификатор 73198.502.311, парцел ХІХ-1931 в квартал 308 по регулационния план на ЦГЧ на град Троян, като се обособяват два урегулирани поземлени имота (УПИ) ХІХ-311 и ХХ-311, отредени „За жилищно застрояване“.
6 Зап. № 393 от 09.04.2019 г. "Доверие-грижа" ЕАД ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП за поземлен имот с идентификатор 73198.506.469, попадащ в парцели VІІ „За облицовъчна керамика” и VІІІ „Изкуство” ЕАД в квартал 315 по регулационния план на гр. Троян и поземлен имот с идентификатор 73198.506.468, отреден „За транспортно комуникационна инфраструктура” с цел обособяване на УПИ VІІ-468,469 с отреждане „За производствени и складови дейности”.
7 Зап. № 396 от 11.04.2019 г. Милен Пенков ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП като част от Комплексен проект за инвестиционна инициатива (КПИИ) за поземлен имот 73198.501.211, попадащ в парцел ІІ „За проммонтаж” в квартал 300 по регулационния плана на кв. „Велчевско” на гр. Троян с цел обособяване на Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-211 „За обществено обслужване”.
8 Зап. № 402 от 12.04.2019 г. ЕТ "Рудикс-Румен Караниколов" ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП за поземлен имот 73198.503.651, попадащ в парцел ХVІІ-6055 „За производствена дейност и складове” и поземлен имот 73198.503.652, попадащ в парцел ХVІІІ-6055 „За производствена дейност и складове” в квартал 174 по регулационния плана на кв. „Търсата” на гр. Троян с цел обособяване на урегулирани поземлени имоти (УПИ): ХVІІ-651 „За производствена дейност и складове” и ХVІІІ-652 „За производствена дейност и складове” в кв. 174
9 Зап. № 535 от 16.05.2019 г. Георги Димитров ПУП - ПЗ на поземлен имот с идентификатор 73198.514.192 по кадастр. карта на град Троян с отреждане „За обществено обслужване”
10 Зап. № 556 от 23.05.2019 г. Иванка Дакова Стелиян Марковски ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП за поземлен имот 73198.501.208, УПИ V-208 и УПИ VІІІ-208 в квартал 300 по регулационния плана на кв. „Велчевско” на гр. Троян с цел обособяване на два нови урегулирани поземлени имота (УПИ) V-208 и VІІІ-208 с равни площи, отредени „За жилищно строителство”
11 Зап. № 748 от 26.06.2019 г. "ТРОЯ БИЛД" ООД ПУП - ПЗ на част от поземлен имот с идентификатор 73198.79.2 в местност "Беликов рът", землище на гр. Троян с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане "За обществено обслужване - За пункт за техническо обслужване на автомобили"
12 Зап. № 749 от 26.06.2019 г. Христо Колев ПУП - ПРЗ на поземлен имот с идентификатор 73198.508.10, попадащ в парцел XIII-173 в квартал 20 по регулационния план на кв. "Кнежки лъг и Василевско" на град Троян, като се обособява УПИ XIII-10 по имотни граници с отреждане "За жилищно застрояване"
13 Зап. № 750 от 26.06.2019 г. Васил Василев ПУП - ПЗ на поземлен имот с идентификатор 73198.321.40 в местност "Къпинчо", землище на гр. Троян с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди с отреждане "За обществено обслужване".
14 Зап. № 806 от 03.07.2019 г. "Сдружение клуб по биатлон и стрелба "АЯКС" - Троян" ПУП - ПЗ на поземлен имот с идентификатор 73198.32.148, местност „Широките орници“ по кадастралната карта на град Троян, с отреждане „За спортен комплекс за стрелба и биатлон“.
15 Решение № 1024 от 25.07.2019 г. на Общински съвет Ивайло Чопов, Христо Балабанов, Ценка Цочева, Христо Маринов, "Юниглас" ООД - Варна, Нели Влаховска, Община Троян ПУП – ПРЗ за ЧИЗРП на поземлени имоти с идентификатори 73198.504.69, 73198.504.70, 73198.504.71, 73198.504.72, 73198.504.73 и 73198.504.74, УПИ ІV-1090,1091,1092 и УПИ V-1087, 1088,1089 в квартал 313 по плана на град Троян – ЦГЧ с цел обособяване на нов УПИ ХV-69,70,71,72,73,74 „За жилищна сграда с магазини“.
16 Зап. № 928 от 29.07.2019 г. Маргарита Станчевска ПУП - ПЗ на поземлени имоти с идентификатори 73198.430.8 и 73198.430.16 по КК на град Троян, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, заедно с приложените схеми за техническата инфраструктура (В и К и Електрозахранване), като се определя обща зона за застрояване и отреждане „За жилищно строителство“.
17 Зап. № 1021 от 21.08.2019 г. Делян Стоев ПУП - ПЗ на поземлен имот с идентификатор 73198.204.18 по КК на град Троян, местност „Малка рибна“, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, заедно с приложените схеми за техническата инфраструктура (В и К и Електрозахранване) и отреждане „За жилищно строителство“.
18 Зап. № 1061 от 29.08.2019 г. "Балкантрейд" ЕООД и Мирослав Дочев ПУП – ПРЗ на имоти с идентификатори 73198.12.19 (УПИ III-239 „За производствена и складова дейност) и 73198.12.20 (УПИ II-240 „За производствена и складова дейност и трафопост“), местност „Белишки Орешак“, град Троян, като се заличат УПИ II-240 „За производствена и складова дейност и трафопост“ и УПИ III-239 „За производствена и складова дейност“. За имоти с идентификатори 73198.12.19 и 73198.12.20 се определят ограничителни линии на застрояване и отреждане „За производствена и складова дейност и трафопост“.
19 Зап. № 1111 от 09.09.2019 г. Община Троян ПУП - ПР на парцел IV в квартал 24 по регулационния план кв. "Търсата" на гр. Троян, който се преотрежда от "За поликлиника" на "За поликлиника и социални дейности".
20 Зап. № 1112 от 09.09.2019 г. Ивелин Ковашки ПУП - ПЗ на поземлен имот с идентификатор 73198.93.2 по КК на град Троян, с цел промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди, като имота се отрежда "За обществено обслужване - авто електроуслуги".
21 Зап. № 1185 от 24.09.2019 г. „Троянска скара“ ООД ПУП - ПРЗ за ЧИЗРП, като част от КПИИ, на поземлен имот с идентификатор 73198.508.445 по кадастралната карта на гр. Троян, УПИ ХII-289,440, кв. 10 по регулационния план на кв. „Кнежки лъг и Василевско“, с който от УПИ ХII-289,440 „За преработка на гъби“ се обособява УПИ ХII-445 „За производствена и складова дейност“ при запазване на останалите параметри.
22 Зап. № 1237 от 03.10.2019 г. Найден Георгиев и Пеша Цветанова ПУП - ПРЗ за ЧИРП на поземлен имот с идентификатор 73198.517.169, попадащ в парцел І-33 в квартал 2 по регулационния план на мах. „Калчевска“ на гр. Троян, като се обособява нов УПИ І-169 по имотни граници, отреден „За жилищно застрояване“.
23 Зап. № 1598 от 20.12.2019 г. Донка Асенова ПУП – ПЗ на поземлен имот с идентификатор 73198.144.8 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Троян, местност „Кючук саат“, с отреждане на имота „За жилищно застрояване“ с височина до 10 м.