Набор от данни:  Регистър ЗДОИ

одобрен

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - 2019 г.

Уникален идентификатор:  62bd06b0-fbe6-4c92-bf13-8d24e630a41b

Описание:

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация - 2019 г.

Закон за достъп до обществена информация заявления здои регистър РИОСВ - Благоевград

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: CSV

  • Създаден на: 2020-01-22 13:57:34
  • Създаден от: aleksandar_goshev
  • Последна промяна: 2020-01-22 13:57:34

Регистър на заявленията за достъп до обществена информация, постъпили в РИОСВ-Благоевград и движението им

за периода 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.
Заявление № Вид на исканата информация Заявител Решение за предоставяне на достъп до информация Решение за отказ за предоставяне на достъп до информация Решение за предоставяне на информация за повторно използване Решение за отказ за предоставяне на информация за повторно използване Мотиви за отказа Обжалване
журналисти граждани НПО Други
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 EП-9/08.01.2019 Нанесени щети от кафява мечка за период 2014 - 2018 г. х ОИ-1/ 10.01.2019
2 EП-48/07.02.2019 Състояние на популация на редки грабливи птици в Кресненски пролом и мерки за опазването им от страна на РИОСВ - Благоевград х ОИ-2/ 18.02.2019
3 ЕП-85/07.03.2019 Данни за 15 годишен период от изпитване на повърхностни води от река Струма и река Лебница и почви от мониторингова площ в близост до река Струма и река Лебница, район Благоевград и район Сандански, по показатели нитрати, фосфати, пестициди и седименти х
4 EП-94/12.03.2019 Отчет на постъпилите заявления за достъп до обществена информация и за повторно използване на информация от обществения сектор през 2018 г., който да включва и данни за направените откази и причините за това x ОИ-3/ 13.03.2019
5 ЕП-105/19.03.2019 Списък на издадени административни актове относно въведени и действащи на територията на РИОСВ - Благоевград МВЕЦ след 01.01.2002 г. x ОИ-04/ 27.03.2019
6 1270/02.04.2019 Списък на издадени административни актове относно въведени и действащи на територията на РИОСВ - Благоевград МВЕЦ след 01.01.2002 г. x ОИ-5/ 05.04.2019
7 1684/10.05.2019 Процедираните в РИОСВ – Благоевград инвестиционни предложения (ИП), планове, програми и проекти (ППП) по реда на Закона за опазване на околната среда (ЗООС) и Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), засягащи защитена зона за опазване на дивите птици „Западни Родопи“ с код BG0002063 и защитена зона за опазване на природните местообитания „Родопи – Западни“ с код BG0001030 х ОИ-06/21.05.2019
8 2341/11.07.2019 Местонахождение на ИП спрямо границите на защитени територии и защитени зони, определени режими на дейностите в тях. х ОИ-07/23.07.2019
9 ЕП-384/18.10.2019 Информация за качество на въздуха в Община Сандански х
10 3934/09.12.2019 Данни за извършен съпътстващ мониторенг в Кресненския пролом от страна на РИОСВ - Благовевград х ОИ-08/17.12.2019
11 ЕП-448/27.12.2019 Билкозаготвителни пунктове на територията на РИОСВ - Благоевград, изкупени, обработени и реализирани билки, техния произход за последните 5 години. х
Общо 7 3 1 8 0 0 0 0