одобрен

Регистър на издадените разрешения за строеж

Уникален идентификатор:  636aab3f-1ce2-4ba0-9cd7-ad60aaefd26e

Описание:

Регистър на издадените разрешения за строеж в Община Мирково

регистър

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2017-10-12 10:08:25
  • Създаден от: blaga_valcheva
  • Последна промяна: 2019-07-10 13:05:11
  • Последно променил: migrate_data
Страница 1 от 9
РЕГИСТЪР

НА ИЗДАДЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЯ ЗА СТРОЕЖ
№ ПО РЕД
№ НА
РАЗРЕШЕНИЕТО

ДАТА ВЪЗЛОЖИТЕЛ
НАСЕЛЕНО
МЯСТО УПИ КВАРТАЛ ВИД НА СТРОЕЖА

ЗАБЕЛЕЖКА

1.


1
23.01.2015г.

„Екомаат”
ООД
- Мирково
с.Мирково

IV

1253,
1325
92

„Производствена лаборатория за
разфасоване на
етерично-
маслени
продукти

2.

2
13.02.2015г.

Десислава Графинова
Денова,
Венцислав
Евгениев
Добренов
с. Буново

VII
-
597
58

Еднофамилна жилищна сграда

3.

3
27.02.2015г.

Асена Данчева Миткова
с.Мирково

II
- 398

20

Ремонт на СКО


4.

4
13.03.2015г.

Община Мирково
с.Мирково

I –
спорте
н
компле
кс
79

Външно електрозахранва
не – кл. 20 kV и
БКТП

5.

5
27.03.2015г.

Румен Паскалев
Апостолов
с. Буново

III
- 233

27

Еднофамилна жилищна сграда
и ограда
Отменено със Заповед
ДК – 11 –
Сф-08/
20.04.2015г.

Страница 2 от 9
6.


6
17.04.2015г.

Мария Иванова Иванова
с.Мирково

VII
– 62

9
Ремонт на СКО


7.

7
24.04.2015г.

Галина Луканова
Чотова
с. Брестака ( Скумца )
II- 107

19

Сграда


8.

8
15.05.2015г.

Боян Добрев Дветков
с. Бенковски

ПИ 29


Едноетажна селскостопанска
постройка

9.

9
15.05.2015г.

Георги Ненов Митков
с. Смолско

XIII

404
35

Ограда жилищна


10.

10

05.06.2015г.

Румен Паскалев
Апостолов
с. Буново

III

233
27

Еднофамилна сграда и ограда

11.

11

19.06.2015г.

„СКАЙНЕТ БГ”ООД
с.МирковоКабелна Електронна
съобщителна
мрежа

12.

12

30.06.2015г.

„ЧЕЗ Разпределение
България ”АД
с. БуновоНова мрежа НН до ново ел. табло
в ЖС в УПИ V –
568

13.

13

25.09.2015г.

Георги Константинов
Велев
с. Буново

I- 324

29

Жилищна сграда


14.

14

11.12.2015г.

„Бикей вилидж Мирково”ЕООД
с. Мирково

ПИ 012099

Реконструкция и модернизация на
съществуващ
ресторант и
къмпинг

Страница 3 от 9
15.


1
26.02.2016г.

Владимир Огнянов
Караатанасов
с. Мирково

VII
-
773
45

Масивна жилищна сграда

16.

2
11.03.2016г.

Владимир Огнянов
Караатанасов
с. Мирково

VII
-
773
45

Ограда


17.

3
01.04.2016г.

Иван Николов Михов
с. Буново

IX
- 333

48

Жилищна сграда


18.

4
13.05.2016г.

Анка Богомилова
Симеонова,
Иван Петров
Симеонов
с. Буново

III
- 13

3
Лятна кухня

Отменено със Заповед
ДК –11–Сф-
06/
07.06.2016г.
19.

5
13.05.2016г.

Петър Христов Мутафов
с. Мирково

VII
-
587
44

Еднофамилна жилищна сграда,
магазин
строителни
материали и
ограда

20.

6
27.05.2016г.

Ремонт на православен
храм „Св.
Теодор
Тирон”на
прилежащо
пространство
с. Буново

XI
- 16

2
Ремонт на църква и прилежащо
пространство
Отменено със Заповед
ДК-11-Сф-
07/
17.06.2016г.
21.

7
08.07.2016г.

Църква „Св. Теодор Тирон”
с. Буново

XI
-
църква
2
Ремонт и подобряване на
прилежащо
пространство

Страница 4 от 9
22.


8
05.08.2016г.

Цветан Георгиев Янков

с. Мирково

I - 5
7
Жилищна сграда и ограда

23.

9
15.08.2016г.

Община

Мирково
с. Мирково

000504, 000505,
000561,
059048

Рехабилитация на общински път
60037 3+710 до
7+400

24.

10

15.08.2016г.

Община Мирково
с. Мирково

000508


Рехабилитация на общински път
600037 0+000 до
1+ 660

25.

11

15.08.2016г.

Община Мирково
с. МирковоРехабилитация на ул. „Ал.
Стамболийски” от
0+1 до 0+96 и ул.
„Г.М. Димитров”
0+96 до 0+ 124

26.

12.

24.08.2016г.

Община Мирково
с. Мирково

48324.8 9.9
48324.1
5. 273

Рехабилитация на съществуващ
местен път от
0+140 до 0+280

27.

13

18.09.2016г.

Община Мирково
с. Каменица

35821 (265.10
263.15;
261.17;
300.233
;
261.20;
145.14)
144.7

Рехабилитация на общински път
SFO 3304 от 5+
081,87 до 8+ 702

Страница 5 от 9
28.


14

29.09.2016г.

Община Мирково
с. МирковоРехабилитация на довеждащ
водопровод от
водохващане
”УСТЕ” до ПСПВ

29.

15

29.09.2016г.

Община Мирково
с. МирковоРехабилитация на съществуващи
улици и
принадлежности
те към тях

30.

16

29.09.2016г.

Община Мирково
с. СмолскоРехабилитация на съществуващи
улици и
принадлежности
те към тях

31.

17

30.09.2016г.

„Агамемнон
- 1”
ЕООД
с. Бенковски

03842.3 5.50

Смяна на предназначение
на съществуващи
склад и навес в
цех за чистене на
риба и добив на
хайвер

32.

18

11.10.2016г.

Община Мирково
Цветан Г.
Янков
с. Мирково

48324.2 65.10

Ул. водопровод и канализация

33.

19

25.11.2016г.

Анка Богомилова
Симеонова ,
Иван Петров
Симеонов
с. Буново

III
- 13

3
Лятна кухня

Страница 6 от 9
34.


20

25.11.2016г.

Ивайло Бойчев Тодоров
с. Мирково

III
-
1176
75

Двуетажна пристройка и
преустройство на
покрив, етаж и
навес

35.

21

02.12.2016г.

Борис Емилов Йотин
с. Мирково

ПИ 48324.5
4.41

Обор с торище за крави , майки с
телета

36.

22

16.12.2016г.

Радослав Иванов Минков

с. Мирково

XIII
-
1135
31

Пристройка, навес и ограда

37.


13.01.2017г.

„Хостинвест”

ЕООД
с. Мирково

I - 1286

9
Къща за гости


38.

2
24.02.2017г.

Тодор Харалампиев
Тотев
с. Мирково

XV
-
604
45

Промяна на предназначениет
о на първи етаж
от жилищна
сграда в Бистро

39.

3
14.03.2017г.

Община Мирково
с. КаменицаРеконструкция водопроводна
мрежа

40.

4
26.04.2017г.

Козимо Куадрели
с. Мирково

VII
-
266
6
Пристройка към съществуваща
жилищна сграда
и гараж

41.

5
05.05.2017г.

„Агамемнон 1”ЕООД
с. Бенковски

35.50


Реконструкция с обновяване и
разширение на
съществуваща
люпилня
Отменено със Заповед
№ 2/
30.05.2017г.

Страница 7 от 9
42.


6
12.05.2017г.

Людмила Цветкова
Аркова
с. Смолско

IX
- 239

17

Жилищна сграда


43.

7
26.05.2017г.

Община Мирково
с. Мирково

I
55

Ремонт и реконструкция на
дом за социално
подпомагане

44.

8
21.07.2017г.

Община Мирково
с. Мирково

XIV
-
697
63

Ремонтни възстановителни
и укрепителни
мерки за бившата
сграда на
кметство
Мирково

45.

9
10.11.2017г.

Община Мирково
с.Мирково

ПИ 45.54
45.55

Закриване и рекултивация на
съществуващо
депо за твърди
отпадъци на
Община Мирково

46.

10

15.12.2017г.

„Агамемнон 1”ЕООД
с. Бенковски

03842.3 5.50

Реконструкция и обновяване с
разширение на
съществуваща
люпилня

47.

1
16.02.2018г.

Община Мирково
с.Мирково

II
50

Реконструкция и благоустройство
на централна
част на с.
Мирково

Страница 8 от 9
48.


2
16.03.2018г.

„Елаците
-мед”
АД
с.Мирково

ПИ 48324.2
2.10

Площадка за декомпресиране
на природен газ
и промишлена
газова
инсталация на
топлосилов цех

49.

3
16.03.2018г.

Тодор Цачев

Ивайла Цачева
с.Мирково

I-297

13

Пристройка към жилищна сграда
и навес за гараж

50.

4
04.05.2018г.

Геор
ги Павлов
Събев
с.Мирково

VI
-125
7
8
Еднофамилна жилищна сграда

51.

5
11.05.2018г.

Ганка Иванова Бабинова
с.Мирково

VIII
-
1339
53

Дървена сглобяема
жилищна сграда

52.

6
01.06.2018г.

„Елаците
-мед”
АД
с. Бенковски

ПИ 03842.9
5.24

Пречиствателно съоръжение за
дренажни води
на
Хвостохранилище
Бенковски-2

53.

7
01.06.2018г.

Община Мирково
с.МирковоРехабилитация на улици и
съоръженията
към тях с.
Мирково

54.

8
09.07.2018г.

Община Мирково
с.Мирково

VI
-473,
585
35

Благоустройство на УПИ VI-473,
585, кв. 35 към
Читалище
„Христо Ботев”

Страница 9 от 9
55.


9
20.07.2018г.

Ана Ангелова Ангелова
с. Буново

V-207


24

Стопанска сграда


56.

10

20.07.2018г.

Ана Ангелова Ангелова
с. Буново

V-207

24

Ограда по улична регулация

57.

11

26.10.2018г.

„Елаците
-мед”
АД
с.Мирково

ПИ 48324.8
0.60 м.
Гредат
а

Паркинг на територията на
ОК „Елаците”

58.

12

08.11.2018г.

„Елаците
-мед”
АД
с.Мирково

ПИ 48324.2
2.10

Изграждане на резервен
флотационен ред,
който да осигури
поетапен ремонт
на флотационно
отделение – цех
МФЦ