одобрен

Годишен план на контролната дейност на РИОСВ - Благоевград през 2018 година

Уникален идентификатор:  648b278b-b26a-4ae1-89a2-7e34f4e5bd35

Описание:

Годишен план на контролната дейност на РИОСВ - Благоевград през 2018 година

околна среда РИОСВ - Благоевград контролна дейност годишун план

Текуща версия: 1

Показвана версия: 1

Формат: JSON

  • Създаден на: 2019-04-30 15:17:55
  • Създаден от: aleksandar_goshev
  • Последна промяна: 2019-04-30 15:17:55
План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 7 година


Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л ГА Р И Я
М и н и с т е р с т в о н а о к о л н а т а с р е д а и в о д и т е
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ - БЛАГОЕВГРАД


УТВЪРДИЛ:

НЕНО ДИМОВ
МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ


Съгласувано с:

КРАСИМИР ЖИВКОВ
ЗАМЕСТНИК -МИНИСТЪР

П Л А Н

за контролната дейност на РИОСВ - Благоевград през
20 18 г.Ангел Георгиев
Директор на РИОСВ – Благоевград

2 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

Съдържание
Текстова част
1. Обхват на плана 3
1.1. Период от време и географска област
1.2. Задачи, компетенции и задължения на РИОСВ, вкл. организационна
структура
1.3. Мисия и цели на РИ ОСВ.
3
5

7
1.4 . Национални политики, приоритети и приложимо законодателство 7
2. Околна среда, дейности и инсталации 10
2.1.Състояние на околната среда - екологични проблеми в района 10
2.2. Контролир ани дейности 12
2.3. Контролирани инсталации 15
2.3.1. Въздействие в ърху околната среда и дейност 15
2.3.2. Съответствие със законодателството
2.3.3. Регистър на инсталации и дейности с издадени КР
2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обекти
2.3. 4.1 Списък на групите от СЕВЕЗО обекти, при които е възможен
ефектът на доминото съгласно чл. 116 з, ал. 1 от ЗООС
2.3.4.2 Списък на СЕВЕЗО обектите, при които определени външни
рискове или източници на опасност биха могли да увеличат риска или
последствия та от голяма авария в тези предприятия/съоръжения
16
17
19
19

19

3. Изпълнение на плана за преходната година 19
3.1. Цели, които е трябвало да постигнем 19
3.2. Входна, и зходна информация и резултати 21
3.3. Оценка 22
4. Планирано изпълнение за годината 24
4.1. Приоритети 24
4.2. Цели 24
4.3. Процедури за планови и извънпланови проверки 26
4.4. Процедури за координиране с други контролни органи 27
4.5. Процедури за преглед/актуализация 27
Приложение: Таблична част
1. Регистри на обектите за контрол
2. Планирани обекти за контрол през 2018 г.


3. Програми за п ланирани проверки по компоненти и фактори на околната
среда

3.1. Въздух
3.2. Води
3.3. Почви
3.4. Управление на отпадъците
3.5. Биологично разнообразие и Национална екологична мрежа (НЕМ)
3.6. ОВОС и ЕО

3.7. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване
3.8. СЕВЕЗО и химикали
3.9. Ограничаване изменението на климата
3.10. Комплексни проверки

3 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

ТЕКСТОВА ЧАСТ.
1. ОБХВАТ НА ПЛАНА.
1.1. П ериод от време и географска област.
Планът за контролната дейност на РИОСВ – Благоевгр ад обхваща периода от
01.01.201 8 - до 31.12.201 8 година.
РИОСВ – Благоевград изпълнява функциите си на територията на 13 общини в
област Благоевград (Благоевград, Симитли , Кресна, Струмяни, Сандански, Петрич,
Якоруда, Белица, Банско, Разлог, Гоце Делчев, Гърмен и Хаджидимово) и 2 общини в
област Кюстендил (Кочериново и Рила ). В териториалния т обхват на РИОСВ -
Благоевград попадат 282 населени места (266 в област Благоевгра д и 16 в област
Кюстендил) с население от 308097 жители в об ласт Благоевград и 8239 жители в област
Кюстендил.

Площта попадаща в териториалният
обхват на РИОСВ - Благоевград е 6,660
хил.км 2 (6% от националната територия).
Релефът е преобладаващо планинс ки.
Основни речни течения са водосборите
на реките Струма и Места.


Територията има незаменима роля за дългосрочното опазване на дивите растителни и
животински видове и на природни местообитания с европейско и национално значение.
Показател за това е бр оя на обектите включени в Националната екологична мрежа на
България. В района попадат 5 резервата, 1 подържан резерват, 2 национални парка
(„Пирин” и част от „Рила”), 2 природни парка („Беласица” и „Рилски манастир”), 26
защитени местности, 18 природни заб ележителности и 27 защитени зони. Защитените
територии и защитените зони по Натура 2000 обхващат около 50 % от територията на
района. Освен защитените територии и зони има и 109402 ха гори, обособени като гори
със специално предназначение.
Промишлените обе кти осъществяващи дейността си извън урбанизирани територии и
разположени в границите и/или извън границите на защитените зони са основно
предприятия от сферата на добив а и преработка та на подземни богатства („Агромах“
ЕООД, „Бистрица“ ООД, „Пиринстрой инж енеринг“ ЕАД, „Оникс – 2014“ ЕООД, Кам
и Кам“ ООД, „Бистрица 2002“ ЕООД, „Шербетов М“ ООД , „Маргемин“ ЕООД ,

4 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

„Монолит 21 – Андонов и Захов“ ООД ), регионалните депа за неопасни отпадъци
(Сандански, Петрич , Гоце Делчев и Разлог ), както и инфраструктурни обект и с
национално значение (Автомагистрала „Струма“ – ЛОТ 3 , подобекти ЛОТ 3.1 и 3.3 ).

Регионът на действие на РИОСВ -
Благоевград граничи с две съседни
страни, (Гърция и Македония - външна
граница за ЕС), което е предпоставка
за развитие на активно трансг ранично
сътрудничество. Връзката с Гърция се
осъществява през ГКПП „Кулата” и
ГКПП „Илинден”, а с Македония чрез
ГКПП „Златарево” и ГКПП „Станке
Лисичково”.

Характеристики и специфичност на географския район са:
 разнообразни климатични, геоложки и хидрол ожки условия, уникална флора
и фауна, богато разнообразие на видове, съобщества и природни местообитания,
Национални и Природни паркове с голяма значимост - потенциал за развитието на
туризма и за съхраняване на богато биоразнооб разие с общоевропейско и
св етовно значение;
 европейските транспортни коридори, грани ци с две държави и добре
развитата мрежа от регионална и местна транспортна инфраструктура - потенциал
за трансгранично сътрудничество;
 изграждането на АМ “Струма” играе важна роля за подобряване на
свързаността на района и за повишаване на икономическата знач имост особено на
южната му част ;
 достъ пност до железопътен транспорт и наличието на четири гранични
пункта. Транспортните връзки се осъществяват основно по АМ “Струма”, главен
път Е -79 и електри фицираната ЖП линия СЕ -855, които са част от
междудържавни коридори;
 изграждащата се газоснабдителната инфраструктура е основен фактор за
устойчиво развитие на района. През територията преминава магистрален
газопровод за Гърция. През последните години усил ено се извършва
газификацията на по -големите градове от област Благоевград: Благоевград,
Петрич, Санданск и, Разлог, Банско и Гоце Делчев;
 изграждащите се инфраструктурни обекти за водоснабдяване и канализация,
реконструкция на съществуващи ВиК мрежи и изгр аждане на ПСОВ на населени
места подобряват качеството на живот в региона.
 основна ос на урбанизационно развитие е направлението София -
Благоевград – Кулата, а второстепенна ос на развитие е по направлението
Симитли - Разлог - Гоце Делчев - Илинден.
Реги онът се характеризира с многоотраслова икономическа структура. По -
големите действащи обекти са в сферата на хранително -вкусовата и преработвателна
промишленост, текстилната промишленост, дървопреработвателната и мебелна
промишленост, металообработката, въг ледобива, добива и първична преработка на
строителни и скално -облицовъчни материали и други.

5 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

Общото състояние на околната среда в контролираната територия е добро.
Липсват големи промишлени замърсители.
1.2. Задачи, компетенции и задължения на РИОСВ, вкл. организационна
структура
Задачите, компетенциите и задълженията на РИОСВ – Благоевград се определят
от Правилника за устройството и дейността на регионалните инспекции по околната
среда и водите.
При провеждане на своята дейност РИОСВ има регулиращи, инфор мационни и
контролни функции.
При осъществяване на регулиращите функции РИОСВ разработва или участва в
разработването на документи в областта на опазване на околната среда и устойчиво
ползване на природните ресурси и провежда на регионално равнище дейности ,
свързани с политиката на държавата в тази област.
При осъществяване на информационните функции РИОСВ разработва и участва
в провеждането на дейности свързани с предоставяне на информация на
обществеността в областта на околната среда, предоставяне на инф ормация на
средствата за масово осведомяване, повишаване на общественото съзнание и култура в
областта на околната среда и поддържане на регистри и бази данни.
Контролните функции на РИОСВ включват осъществяване на превантивен,
текущ и последващ контрол, с вързан с прилагане на нормативните актове,
регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите които и
въздействат. Функциите по превантивен контрол се осъществяват съобразно
законовите и подзаконови нормативни актове, включително и чре з издаване на
решения, регистрационни документи, удостоверения, преценки, разрешителни,
становища, съгласуване на планове и проекти.
При осъществяване на функциите по текущ и последващ контрол, РИОСВ
извършва проверки, наблюдения и възлага извършване на ан ализи от лабораториите
към ИАОС в изпълнение на произтичащите от законовите и подзаконовите нормативни
актове задачи.
При изпълнение на правомощията си по осъществяване на контрол, длъжностните
лица от РИОСВ извършват проверки, съставят актове за установяв ане на
административни нарушения, налагат принудителни административни мерки и
съдействат за функционирането на НСМОС.
Численият състав на РИОСВ - Благоевград е 36 души, в т.ч. директор – 1 бр.,
обща администрация – 8 бр. и специализирана администрация – 27 бр., в т.ч. 2 бр.
охрана на резервати.

6 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

ОРГАНИГРАМА НА РИОСВ - БЛАГОЕВГРАД
Дирекция „Административни, финансови и
правни дейности “
Дирекция „Превантивна дейност“ Дирекц ия „Контрол на околната среда“
Направление „Опазване чистотата на
атмосферния въздух и вредни физични фактори“ (численост на персонала – 2 щатни бройки)
Директор на РИОСВ
Направление „Опазване на водите“ (численост на персонала – 2 щатни бройки)
Направление „Специализирани регистр и“ (численост на персонала – 1 щатна бройка)
Направление „Управление на отпадъците и
опазване на почвите“ (численос т на персонала – 6 щатни бройки)
Направление „Комплексно предотвратяване и
контрол на замърсяването, екологична
отговорност и доброволни ангажименти“ (численост на персонала – 1 щ атна бройка)
Направление „Опасни химични вещества и
контрол на риска от големи аварии с опасни
химични вещества“
(численост на пер сонала – 2 щатни бройки)
Направление „Екологична оценка и оценка на
въздействието върху околната среда“
(численост на персонала – 4 щатни бройки)
Направление „Биологично разнообразие,
защитени територии и зони“
(численост на персонала – 6 щатни бройки)
Обща администрация Специализирана администрация
Директор на дирекция
(численост на персонала - 1 щатна бройка)
Директор на дирекция
(численост на персонала - 1 щатна бройка)
Младши експерт
(численост на персонала – 1 щатна бройка)
Директор на дирекция
(численост на персонала – 1 щатна бройка)
Главен юрисконсулт
(численост на персонала – 1 щатна бройка)
Главен експерт
(численост на персонала – 1 щатна бройка)
Младши експерт (численост на персонала – 2 щатни бро йки )

Главен специалист (численост на персонала – 1 щатна бройка)
Изпълнител (численост н а персонала – 2 щатни бройки )

7 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

1.3. Мисия и цели на РИОСВ
Мисията на Регионалната инспекция по околната среда и водите гр. Благоевград е
да съхрани прир одните богатства в териториалния обхват на инспекцията и да осигури
здравословна околна среда за населението й.
Целите на контролната дейност на РИОСВ – Благоевград произтичат от мисията и
стратегическ ите цел и на МОСВ за опазване и подобряване състоянието на околната
среда, разумно и ефективно използване на природните ресурси и осигуряване на
възпроизводството, съхраняване на разнообразието и възстановяване на екосистемите и
услугите, които те предоставят. Основните цели са съобразени с политик ите в област та
на опазването и ползването на компонентите на околната среда и п олитиката в областта
на Националната система за мониторинг на околната среда и информационна
обезпеченост.
Целите на РИОСВ – Благоевград са свързани със:
 опазване и п одобряване състоянието на повърхностни те и подземни водни
тела и намаляване на замърсяването от заустване на отпадъчни води ;
 подобряване качеството на атмосферния въздух в териториалния обхват на
РИОСВ - Благоевград чрез предотвратяване или ограничаване на вредните
емисии изпуск ани в атмосферния въздух о т неподвижни източници,
намаляв ане на неорганизираните емисии и изпълнение на заложените мерки
в програмата за подобряване качеството на атмосферния въздух в община
Благоевград ;
 управление на отпадъците с цел предотвратяване на тя хното образуване и
насърчаване на повторното им използване, както и нарастване на дела на
количествата рециклирани и оползотворени отпадъци, с което се намалява
отрицателното им въздействие върху населението и околната среда ;
 опазване и устойчиво ползване и възстановяване функциите на почвите ;
 опазване на биологичното разнообразие чрез съхраняване и устойчиво
ползване на растителни и животински видове и местообитания;
 осигуряване на ефективен контрол при предотвратяване и отстраняване на
екологични щети ;
 предотвратяване на възможни рискове за ок олната среда и човешкото здраве
при производството, употребата и съхранението на опасни химични
вещества и смеси и идентифициране на всички необходими мерки за
управление на риска ;
 осигуряване на мониторинг и представ ителна информация за околната
среда .
1.4. Национални политики, приоритети и приложимо законодателство.
РИОСВ – Благоевград е административна структура към Министерството на
околната среда и водите осигуряваща провеждането на държавната политика по
опазване на о колната среда на регионално равнище, а именно:
Политика в областта на управлението на водите
Основен приоритет е опазването на повърхностните води по поречия Струма и
Места от замърсяване, чрез осъществяване на контрол на емитери, които с отпадъчните
си во ди изпускат приоритетни и приоритетно опасни вещества, специфични

8 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

замърсители и/или други вещества, от чието въздействие могат да се променят
основните параметри, характеризиращи състоянието на водните обекти и тела.
В дългосрочен план друг приоритет е на маляване на замърсяването на водите,
чрез намаляване броя на заустванията, емисиите и изпусканията на приоритетни и
приоритетно опасни вещества. Това се отнася за намаляване броя на заустващите
канализационни колектори на населените места, като се изградят ПСОВ.
Политика в областта на управлението на опасните химични вещества
РИОСВ -Благоевград ще провежда политика, свързана с контрол на рисковете от
големи аварии при производството, съхранението, употребата и търговията с опасни
химични вещества и смеси, ог раничаването на последствията от тях и прилагането на
ефективни превантивни мерки, които да бъдат от съществено значение за опазване на
околната среда.
На регионално ни во в рамките на компетенциите на РИОСВ – Благоевград през
2018 г. ще се разглеждат приор итетно проекти за ОУП и ИОУП, ще се прилагат
съвместно процедурите по глава VІ и глава VІІ, Раздел І от ЗООС за обществено
значими обекти, жилищни райони, транспортни пътища и др., във връзка с прилагане
на чл. 104 от ЗООС.
Политика в областта на управлен ието на отпадъците и опазване на почвите
Политиката в управлението на отпадъците е насочена към предотвратяване на
образуването им, чрез въвеждане на йерархия при тяхното управление. Основен
приоритет е осигуряване на тяхното рециклиране или оползотворяван е. При прилагане
на йерархията се взема предвид цялостното въздействие върху околната среда,
човешкото здраве, икономиката и обществото.
Приоритет в областта на опазване почвите н а регионално ниво е ограничаване на
площите с нарушен почвен профил при изгра ждане на участъци от големи с
национално и наднационално зн ачение инфраструктурни проекти (АМ Струма ) чрез
ефективно прилагане на превантивен, т екущ и последващ контрол, както и
ограничаване и свеждане до минимум на нерегламентирано замърсени и/или нарушен и
площи вследствие на експлоатация на обекти за добив и преработка на подземни
богатства -строителни материали;
Политика в областта на опазване чистотата на атмосферния въздух
Един от прио ритетите в тази област е контрол по изпълнение на залож ените
мерки в Плана за действие на общинската програма по чл. 27 от Закона за чистотата на
атмосферния въздух. На територията, контролирана от РИОСВ – Благоевград, община
Благоевград е с констатирани превишения на нормите на замърсителите в атмосферния
въздух по показат ели ФПЧ 10 и полициклични ароматни въглеводороди
Община Благоевград е разработила и изпълнява Програма за намаляване на
вредните емисии в атмосферния въздух на фини прахови частици (PM 10) и
поли циклични ароматни въглеводороди на територията на община Благое вград за
периода 2015 -2018 година .
През 2017 г. Община Благоевград е одобрена по проектно предложение с
№BG16М1ОР002 -5.002 по процедура „Разработв ане/актуализация на общинските
програми за качеството на атмосферния въздух“, Операти вна програма „Околна сре да
2014 - 2020 г.“. През 2018 г. РИОСВ - Благоевград методически ще подпомага община

9 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

Благоевград и стриктно ще следи какви мерки ще бъдат заложени за изпълнение в
Плана за действие към Програмата.
Политика в областта на опазване на биологичното разнообрази е
Приоритет в тази област е п оддържане и управление на националната екологична
мрежа на регионално ниво, устойчиво ползване на биологичните ресурси чрез
съгласувателни, регистрационни режими и контрол.
Законодателство
Провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на
регионално равнище е свързана с прилагането на:
- Национална програма за развитие : България 2020
- Целите на МОСВ за опазване на околната среда и на бюджетната прогноза
на министерството 2016 – 2018 г.
- Стратегически план за биол огичното разнообразие 2011 - 2020 г. и целите от
Аичи за биоразнообразието;
- Национален план за опазване на най -значимите влажни зони в България за
периода 2013 г. – 2022 г.;
- Национален план за управление на отпадъците за периода 2014 - 2020 г.;
- Национален стратегически план за управление на отпадъците от
строителство и разрушаване на територията на Р България за периода 2011 -
2020 г.;
- Актуализиран Национален План за действие по управление на устойчивите
органични замърсители (УОЗ) в България - 2012 – 2020 г. ;
- Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на
биоразградимите отпадъци, предназначени за депониране 2010 -2020 г. ,
- Национална програма за действие за устойчиво управление на земите и
борба с опустиняването в Република България ( Актуализация за програмен
период 2014 -2020 г.)
През 20 17 г. влязоха в сила промени в:
- Закона за опазване на околната среда , с което са изпълнени задълженията за
транспониране на Директива 2014/52/ЕС на Европейския парламент и на
Съвета от 16 април 2014 г одина за изменение на Директива 2011/92/ЕС
относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти
върху околната среда (Директива за оценка на въздействието върху околната
среда);
- Закон за чистотата на атмосферния въздух ДВ, бр.12/2017 г.);
- Закон за управление на отпадъците (изм. ДВ, бр. 102 от 22.12.2017 г.);
- Наредба №6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на
вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни
източници (обн. ДВ, бр.31/1999 г. изм. и д оп. ДВ, бр.61/2017г.);
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 от 2007 г. за норми за
арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в
атмосферния въздух (обн. ДВ, бр.25/2017г.);

10 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

- Наредба за изменение и допълнение на Наредба №12 от 20 10 г. за норми за
серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен,
въглероден оксид и озон в атмосферния въздух (обн. ДВ, бр.58/2010г., обн.
ДВ, бр.48/2017 г.);
- Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване
на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с
оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за
документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови
газове (обн. ДВ, бр.20/2017 г.);
- Наредба № 6 от 27.08.2013 г . за условията и изискванията за изграждане и
експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за
оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (изм. и доп., бр. 13 от
07.02.2017 г.);
- Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците (изм. и д оп.,
бр. 32 от 21.04.2017 г.);
- Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на
рециклирани строителни материали (обн. ДВ, бр. 98 от 08.12.2017 г.);
- Регламент за изпълнение (ЕС) 2017/1375 на Комисията от 25 юли 2017 г. за
изменение на Регламе нт за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 за определяне на
формата и средствата за подаване на доклада по чл.19 от Регламент (ЕС) №
517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите
парникови газове;

2. ОКОЛНА СРЕДА, ДЕЙНОСТИ И ИНСТАЛАЦИИ.
2.1. Съ стояние на околната среда – екологични проблеми в района.
Общото състояние на околната среда в контролираната от РИОСВ – Благоевград
територия може да бъде определено като добро, в предвид липсата н а големи
промишлени замърсители и привеждане дейността на работещите обекти в
съответствие с изискванията на екологичното законодателство.
Основни екологични проблеми в района са:
 замърсяване на атмосферния въздух в гр. Благоевград с ФПЧ 10 -
реализираните досега мерки са недостатъчни за постигането на нормите за качество на
атмосферния въздух
През 2017 г. са регистрирани 65 бр. превишения на средноденонощната норма по
показател “ФПЧ 10”, като през 2016 г. превишенията са 52 бр. Превишенията са
регистрирани през отоплителният сезон, основно от изгаряне на твърди го рива в бита.
В изпълнение на Заповед №РД -1088/20.12.2010 г. на министъра на околната среда
и водите и през 2018 г. РИОСВ - Благоевград ще изготвя зимен и летен доклад за
състоянието на качеството на атмосферния въздух.
 Не са изградени необходимите селищн и пречиствателни станции за
отпадъчни води , особено за агломерации с над 10 000 екв. жители , в резултат на което
се натоварват водните тела с непречистени отпадъчни води и се влош ава екологичното
им състояние.

11 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

На територията, контролирана от РИОСВ - Благое вград има две действащи
градски пречиствателни станции за отпадъчни води - ПСОВ гр. Благоевград и ПСОВ
гр. Разлог, контролирани през 2017 г.
В края на 2017 година приключи изпълнението на проект "Рехабилитация на
водоснабдителната и канализационната систем а на гр. Банско с изграждане на ПСОВ"
по Оперативна програма „Околна среда” и обекта е въведен в редовна експлоатация.
За проекти „Изграждане на ПСОВ и рехабилитация и разширение на В и К мрежа
на град Сандански” и „Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води и
съпътстващи колектори на град Петрич“ са подписани договори за безвъзмездна
финансова помощ за изпълнението им, но временно са спрени.
 изграждане на Регионални депа за отпадъците в района
Освен действащите на територията на РИОСВ - Благо евград три депа за битови
отпадъци, отговарящи на изискванията на националното законодателството и
притежаващи съответното комплексно разрешително („Регионално депо за неопасни и
инертни отпадъци за Община Петрич“; Регионално депо за неопасни отпадъци за
община Гоце Делчев, Хаджидимово и Гърмен“; „Регионално депо за неопасни
отпадъци за Общини Сандански, Струмяни и Кресна“), обслужващи 7 от общо 15
общини в териториалните граници на РИОСВ – Благоевград, през 2017 г. се въведе в
експлоатация Регионално депо за неопасни отпадъци в гр. Разлог, финансирано по
оперативна програма „Околна среда“.
Остава неразрешен въпросът с екологичното третиране на битовите отпадъци за
общините Благоевград, Симитли, Рила и Кочериново. Все още не е започнало
изграждането на Регио налната система за управление на отпадъците, регион
Благоевград, включваща и изграж дането на депо, обслужващо тези общини, за което
има издадено Решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) №4 -
4/2014 г. на министъра на околната среда и во дите, изготвен проект за всички елементи
на регионалната система, съгласно писмо изх. № П03 -45/14.01.2015 г., а от 03.11.2015
год. и влязло в законова сила Разрешение за строеж № 337/30.09.2015 г.г
Във връзка с изпълнение на Решение на Съда на ЕС от 16 юли 2015 г. по дело С -
145/14 от РИОСВ -Благоевград са издадени през 2017 г. четири заповеди за
прекратяване на експлоатацията на депа за неопасни отпадъци, неотговарящи на
нормативните изисквания на кметовете на общините Благоевград, Симитли, Рила и
Кочеринов о, като през 2018 г. РИОСВ -Благоевград ще следи за спазването на същите.
С Решение № 804/22.12.2017 г. на Министерски съвет е разрешено използването
на 10 на сто от оставащия капацитет на регионалните депа, предвид което смесените
битови отпадъци от общини те Благоевград, Симитли следва да се насочват за
депониране към Разлог и Сандански, а от Рила и Кочериново към регионално депо -
Перник.
РИОСВ – Благоевград следи и за наличието на нерегламентирани замърсявания
на териториите на 15 -те общини, като своеврем енно поставя предписания с конкретен
срок за почистването им.
 складовете за съхранение на стари залежали препарати за растителна защита
– очакванията за трайно решаване на въпроса са свързани със стартиране на
предвидените дейности по проекта за „Екологос ъобразно обезвреждане на излезли от
употреба пестициди“ в рамките на Българо -швейцарската програма за сътрудничество.

12 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

2.2. Контролирани дейности.
Контролът на различните дейности се осъществява чрез извършване на
превантивен, текущ и последващ контрол, съ образно изискванията, съдържащи се в
специалните закони, подзаконовите нормативни актове и Регламентите на ЕС.
 опазване на водите
Планирането обхваща всички обекти, формиращи емисии на приоритетни и
приоритетно опасни вещества, общи и специфични замърсител и и заустващи в
повърхностни води, включени в ,,Информационната система за разрешителни и
мониторинг при управлението на водите“.
Контролът на тези обекти се извършва съвместно с Регионалната лаборатория -
Благоевград към ИАОС, задължително два пъти годи шно, с изключение на
канализационните колектори без изградени пречиствателни станции и за обектите със
сезонен режим на работа, които се контролират един път годишно.
Съгласно утвърдения със Заповед на Министъра на околната среда и водите
Списък на обекти те, формиращи отпадъчни води и заустващи във водни обекти, и
включени в “Информационната система за разрешителни и мониторинг при управление
на водите”, обектите подлежащи на задължителен контрол през 2018 г. са 22 броя с 33
броя зауствания.
 контрол чист отата на атмосферния въздух
РИОСВ – Благоевград отговаря за прилагане и налагане на установените
нормативни и други изисквания на регионално и местно ниво, като едновременно с
това оказва съдействие на общинските компетентни органи, в т.ч. във връзка с
раз работването на общинските програми за управление на качеството на атмосферния
въздух и контролира изпълнението им.
През 2018 г. са планирани за контрол лица извършващи дейности от обхвата на
Наредба №1 от 17 февруари 2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на
документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване,
съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и
отчитането на емисиите на флуорсъдържащи парникови газове - оператори, п олзватели,
дистрибутори и вн осители. Проверките на дистрибуторите и ползвателите на
флуорсъдържащи парникови газове е в изпълнение на функцията на РИОСВ като
орган по надзор на пазара, съгл. чл. 17, ал.7 от ЗЧАВ. Ще продължи също така
контролът на производствени и горивни инсталаци и (в т.ч. емисионен контрол на
изпусканите вредни вещества в атмосферния въздух), бензиностанции във връзка със
състоянието на системата, съответстваща на Етап II на УБП, както и оператори
използващи в производствената си дейност продукти съдържащи ЛОС и п олзватели,
търговци на едро и дребно на бои, лакове и авторепаратурни продукти.
Контролът се осъществява чрез проверки на място и по документи. Проверките на
място включват контрол на обекти с производствена дейност (по отношение поддръжка
и експлоатация на пречиствателните съоръжения, контрол на честотата на провеждане
на собствен мониторинг), а проверките по документи са свързани с оценка на доклади
от извършени собствени периодични измервания на емисии в атмосферния въздух,
утвърждаване на планове за у правление на разтворителите, предоставяне на
информация за оборудване съдържащо флуорирани парникови газове и вещества
нарушаващи озоновия слой.
 контрол на шума в околната среда

13 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

По отношение на фактор „Шум“ през 2018 г. са предвидени проверки на обекти
по отношение спазване на граничните стойности за нива на шум, за които са постъпили
жалби и сигнали, както и контрол върху промишлените източници на шум в околната
среда, предимно чрез оценка на резултатите от провеждане на собствен мониторинг от
предприяти ята, като част от системите им за управление на околната среда.
 управление на отпадъците
Съгласно изискванията на чл. 72, ал. 2 от ЗУО , контрол през 2018 г. ще бъде
извършен на всички обекти, за които РИОСВ - Благоевград е издала разрешения за
извършване на дейности по третиране на отпадъци. Планирани са проверки на
площадки за отработени масла, НУБА, ИУМПС, ЕЕО, ОЧЦМ, ИУГ, като повечето от
тях съвместяват една или повече дейности с различните видове отпадъци.
Заложени са проверки на обекти, които не са изпълнявали задълженията си за
внасяне на продуктови такси.
През 2018 г. ще продължи контролът по изпълнение задълженията на общините -
собственици на депа за заплащане дължимите месечни обезпечение и отчисления,
съответно по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците. След обработка на
представената от общините информация, всяко тримесечие, на сайта на РИОСВ -
Благоевград, ще се публикува справка за преведените по сметката за чужди средства на
РИОСВ месечни отчисления за депата, съгласно изисква нията на чл. 29 от Наредба №
7/19.12.2013г.
Заложени са проверки и по контрол на депата по НАРЕДБА № 6/2013г.
В Годишния план за 2018 г. е залегнал засилен контрол върху изпълнението на
задълженията на кметовете на общините, разписани в чл. 19, ал. 3 от ЗУ О.
 опазване на почвите
Предвидените за годината обекти и дейности за контрол са в областта на
изграждане на големи инфраструктурни обекти /два участъка от трасето на АМ
„Струма“ Благоевград -Симитли и Кресна –Сандански, които са свързани със
значителни по об ем и територия изкопно -земни работи/, обекти за добив и преработка
на подземни богатства, по -големи обекти за преработка на скални материали в община
Струмяни и община Гърмен, складовете за съхранение на стари препарати за
растителна защита и др.
Ще продъл жат дейностите по изпълнение на утвърдената със З аповед № РД -
564/13.10.2016 г. на министъра на околната среда и водите Методика за
предварителните и подробни проучвания и създаване на публичен регистър за
инвентаризация на площи със замърсена почва, по пр илагане на Наредбата за
инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите
възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни
мерки .
Приоритетно ще се извършват действия във връзка с постъпили жалби и сигн али
за замърсявания и или нарушения за земи и почви.
 опасни химични вещества
В годишния план за контролната дейност през 2018 г. са включени проверки за
прилагане на Закона за защита от вредното въздействие на опасните химични вещества
и смеси (ЗЗВВХВС) и контрола на риска от големи аварии, съгласно Директива
СЕВЕЗО ІІІ, транспонирана в българското законодателство в Закона за опазване на

14 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

околната среда (ЗООС) - Глава седма “Предотвратяване и ограничаване на
промишленото замърсяване”, Раздел I “Контро л на опасностите от големи аварии”,
както и подзаконовите нормативни актове свързани с тях.
През 2018 г. ще се осъществява контрол на съществуващите или нови
предприятия/съоръжения с нисък/висок рисков потенциал на територията на РИОСВ -
Благоевград в обхва та на Глава VІІ, Раздел І ЗООС.
Заложени са проверки съгласно приоритетите за контрол по европейските
регламенти:
Регламент (ЕО) № 1907/2006 REACH и Регламент (ЕО) 1272/2008 ( CLP ): контрол
на изискванията за разширени информационни листове за безопасност и сценариите на
експозиция в тях, съгласно Регламент (ЕО) 1907/2006 г.
- контрол на задълженията за регистрация по REACH на регистранти през
2018 г. в съответните тонажни групи;
- контрол на условията за употреби на вещества, предмет на разрешаване
(Приложени е XIV ) и неразрешени за употреба вещества, включени в
Приложение XVII (предмет на ограничаване) на REACH ;
- контрол на задълженията на производители/вносители/потребители надолу
по веригата за класифициране на вещества и смеси, съгласно критериите в
Регламе нт 1272/2008.
Регламент (ЕО) 850/2004 относно устойчивите органични замърсители:
Ще бъдат обект на контрол потребители надолу по веригата на УОЗ вещества, с
приоритет хексабромциклододекан ( HBCD ), хексахлоробутадиен (HCBD),
пентахлорфенол и неговите соли и естери ( PCP s), полихлорирани нафталени (РCN s),
късоверижни хлорирани парафини ( SCCP s) и декабромдифенил етер ( de сa-BDE ) във
връзка с измененията на Стокхолмската конвенция и налагащата се актуализация на
НПДУУОЗ.
Заложени са проверки по получени в МОСВ но тификации от Комисията за
защита на потребителите (КЗП), в рамките на системата за бърз обмен на информация
за опасни стоки GRAS -RAPEX .
Във връзка с провеждането на пилотен проект на Форума на ЕСНА за прилагане
на Регламент (ЕС) 649/2012 относно износа и в носа на опасни химикали ( PIC ), ще се
осъществи контрол приоритетно на фирми износители на вещества, включени в
Приложение І на Регламент PIC , при взаимодействие и сътрудничество с Агенция
„Митници“, които са натоварени с отговорността за контрола на вноса и износа на
химикали.
 предотвратяване на промишленото замърсяване
През 2018 г. ще бъде извършен контрол на 6 броя обекта с издадени комплексни
разрешителни на територията на РИОСВ – Благоевград.
 екологична оценка и оценка на въздействието върху околната ср еда
Контрол по изпълнение на поставените условия и мерки поставени в Решения по
ОВОС и условия от Решения за преценяване на необходимостта от ОВОС, проверки по
доклади по наблюдение и контрол при прилагането на ОУП на Общини, проверки
относно правното дей ствие на актовете, издадени по реда на глава VІ от ЗООС.
 биологично разнообразие, защитени територии и зони

15 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

Контрол по изпълнени е на режимите, нормите и забраните, определени с
нормативните актове, вкл. с Плановете за управление на защитените територии и зони;
ползването на ресурсите като лечебни растения и др.; контрол по изпълнение на
издадените разрешителни от МОСВ и по изпълнението на условията, изискванията и
мерките, включени в издадените решения , във връзка с проведените процедури по ОС .
2.3. Контро лирани инсталации.
В годишния план са включени за контрол следните инсталации:
- обекти с комплексни разрешителни;
- обекти, класифицирани съгласно чл. 103, ал. 2 ЗООС
- обект с издадено разрешително за емисии на парникови газове;
- обекти с издадени разрешителни за заустване на отпадъчни води;
- обекти с издадени разрешителни по ЗУО;
- обекти употребяващи вещества от Приложение XIV и Приложение ХVІІ на
Регламент REACH;
- обекти подлежащи на контрол по Регламент (ЕС) 850/2004 за УОЗ
- обекти, за които има нормативни изисквания за извършване на ежегоден
контрол;
- обекти, включени в списъка за задължителен мониторинг на отпадъчни
води;
- обекти, за които многократно са подавани жалби и сигнали;
- други обекти подлежащи на контрол за спазване н а екологичното
законодателство.
2.3.1. Въздействие в ърху околната среда и дейност .
На територията на РИОСВ – Благоевград инсталациите с издадени Комплексни
разрешителни (КР) са 6 броя. През 201 8 г. ще се извърши проверка на всички обекти с
издадено КР. За системна оценка на риска са приложени критериите определени в чл.
154а, ал. 6 на ЗООС и са представени в таблица на т. 2.3.3. Регистър на инсталациите и
дейности с издадени КР.
Четири от контролираните инсталациите с издадени КР са регионални депа за
неопа сни отпадъци, които попадат в обхвата на точка 5.4 от Приложение 4 на ЗООС:
- Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Сандански, Струмяни и
Кресна;
- Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич;
- Регионално депо за неопасни отпадъц и за общините Гоце Делчев, Гърмен и
Хаджидимово;
- Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Разлог, Банско, Белица и
Якоруда.
Другите две инсталации, попадащи в Приложение 4 от ЗООС са:
- „Енергоремонт Кресна“ АД, гр. Кресна - инсталация за леене на с томан ени и
чугунени фасонни отливки (т. 4.1а) и Инсталация за производство на ацетилен
(т. 2.4);

16 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

- „Карлсберг България“ АД, гр. София - пивоварна гр. Благоевград – инсталация
(т. 6.4.2 б).
Намаляването на въздействието върху околната среда вследствие дейнос тта на
инсталациите с издадени комплексни разрешителни се оценява чрез резултатите от
извършените планови и извънпланови проверки. Като цяло, при извършените проверки
през 201 7 г. се констатира, че операторите с издадени комплексни разрешителни
прилагат си стемно управление на околната среда. Извършва се изискуемия собствен
мониторинг на емисиите в атмосферния въздух, на отпадъчните и подземни води, на
почви и шум по посочените показатели в разрешителните.
Съгласно изискванията на Глава 7, Раздел I на ЗООС и Наредба за
предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на
последствията от тях на територията на РИОСВ - Благоевград към момента няма обекти
с висок рисков потенциал.
Подлежащ за проверка е обекта, класифициран като предприятие с нисък рисков
потенциал: „Товарище и разтоварище на петролни деривати“, с оператор „БМВ - 2000“
ООД, гр. Благоевград.
Обектът е включен в годишния план за контролна дейност по чл. 157а, ал. 4
ЗООС.
2.3.2. Съответствие със законодателството.
За привежда нето на контролираните инсталации с КР в съответствие с
екологичното законодателство през 2017 г. е актуализирано едно комплексно
разрешително във връзка с планирани промени в работата на действаща инсталация и
осъществяване на контрол чрез проверки на мя сто и емисионни измервания. При
констатиране на отклонения от нормативните изискания на екологичното
законодателство и превишение на допустимите емисионни норми и ограничения, се
прилагат административно наказателни мерки – съставяне на актове за установен о
административно нарушение, издаване на наказателни постановления и налагане на
санкции по чл. 69 от ЗООС, както и съответните предписания за предприемане на
необходимите мерки по спазването им.
От направения анализ на дейностите, извършвани на територия та контролирана
от РИОСВ - Благоевград и резултатите от проведения през 2017 г. контрол, се очертава
тенденция операторите да спазват изискванията на екологичното законодателство.
Изпълнява се предвидения емисионен контрол, изграждат се пречиствателни
съор ъжения за отпадъчни води. При извършените планови проверки на инсталации с
издадени комплексни разрешителни се констатира, че се прилагат НДНТ, определени в
комплексните разрешителни.
По отношение управление на отпадъците през 2017 г. е въведено в експлоат ация
Регионално депо - Разлог за неопасни отпадъци, което ще обслужва общините Разлог,
Банско, Белица и Якоруда с което се постига екологосъобразното им третиране.
Контролът по правата и задълженията на физическите и юридическите лица,
които произвеждат и пускат на пазара, употребяват, съхраняват и внасят химични
вещества в самостоятелен вид, в смеси или в изделия през 2017 г. показа спазване на
изискванията на българското екологично законодателство.

17 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

2.3.3. Регистър на инсталации и дейности с издадени КР
КР Инсталация и съоръжения Оператор Честота
на
проверки
Рисков
потенциал
353 -Н1/
2013 г.
Регионално депо за неопасни
отпадъци за общините Гоце Делчев,
Гърмен, Хаджидимово в землището
на с. Добротино, местност «Мокра
поляна»
Инсталация, която попада в обхвата
на точка 5.4 от Приложение 4 на
ЗООС:
„Регионално депо за неопасни
отпадъци“ на общините Гоце Делчев,
Гърмен и Хаджидимово, в землището
на с.Добротино, м. „Мокра поляна“ ,
включващо:
 Клетк а №1
 Клетка №2
Община Гоце
Делчев Веднъж
годишно
1
266 -Н0/
2008 г.
Регионално депо за неопасни и
инертни отпадъци за Община Петрич
Инсталация, която попада в обхвата
на точка 5.4 от Приложение 4 на
ЗООС:
1. Регионално депо за неопасни и
инертни отпадъци за Община
Петрич, включващо:
 клетка 1 за инертни отпадъци
 клетка 3 за неопасни отпадъци
 клетка 4 за неопасни отпадъци
 клетка 5 за неопасни отпадъци
Община Петрич Веднъж
годишно
1
292 -Н0/
2008 г.
Регионално депо за неопасни
отпадъци на общините Сандански,
Струмяни и Кресна
Инсталация, която попада в обхвата
на точка 5.4 от Приложение
4 на ЗООС:
1. Регионално депо за неопасни
отпадъци за общините
Сандански, Струмяни и Кресна,
в местността «Могилата»,
включващо:
 Клетка № 1;
 Клетка № 2;
 Клетка № 3;
 Клетка № 4;
 Клетка № 5.
Община
Сандански Веднъж
годишно
1

18 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

130/2006
г.
Инсталац ия за леене на стоманени и
чугунени фасонни отливки и
инсталация за производство на
ацетилен в промишлена зона на гр.
Кресна, Община Кресна
1. Инсталация за леене на
стоманени и чугунени фасонни
отливки (т. 2.4.)
2. Инсталация за производство
на ацетилен (т. 4.1.а.)
„Енергоремонт
Кресна” АД
Актуализирано с
Решение № 130 -
НО -ИО -А1/2017
г.
Веднъж
годишно
1
477 -НО/
2013 г.
Пивоварна гр. Благоевград
Инсталация, която попада в обхвата
на т. 6.4.2 б) от Приложение 4 на
ЗООС - „Инсталация за обработване и
прерабо тване, различно от опаковане,
на следните суровини, независимо
дали са предварително обработени,
или не, предназначени за
производство на хранителни
продукти за консумация от хора или
животни, буква „б”) единствено
растителни суровини с производствен
капац итет над 300 т готова продукция
за денонощие или 600 т готова
продукция за денонощие, когато
инсталацията работи в продължение
на не повече от 90 последователни
дни през която и да е година
„Карлсберг
България” АД
Актуализирано с
Решение № 477 -
НО -ИО -А2/201 6
г.
Веднъж
годишно
1
519 -НО/
2015 г.
Регионално депо за неопасни
отпадъци за общините Разлог, Банско,
Белица и Якоруда
Инсталация, която попада в обхвата
на точка 5.4 от Приложение 4 на
ЗООС:
„Регионално депо за неопасни
отпадъци - Разлог“ , включващо:
 Клетка №1
 Клетка №2
 Клетка №3
 Клетка №4
Община Разлог Веднъж
годишно
1

19 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

2.3.4. Регистър на СЕВЕЗО обекти.
На територията на РИОСВ – Благоевград има едно предприятие, класифицирано
като „предприятие с нисък рисков потенциал“.
СЕВЕЗО обекти Предприятие
и/ил и
съоръжения
Оператор Честота
на
проверки
Рисков
потенциал
Степен на
опасност
(Н/С/В)
Изх. № нa
писмото за
потвърждаване на
ДППГА (за
ПНРП)
342/19.04.2016 г.
Предприятие,
което попада в
обхвата на Раздел
I на Глава седма
от ЗООС:
- Товарище и
разтоварище на
петролни
деривати – гр.
Благоевград
„БМВ –
2000“ ООД –
гр.
Благоевград
Веднъж
годишно
нисък Н
2.3.4.1 Списък на групите от СЕВЕЗО обекти, при които е възможен ефектът на
доминото съгласно чл. 116 з, ал. 1 от ЗООС
На територията на РИОСВ – Благоевград к ъм настоящия момент на териториално
разположение на СЕВЕЗО обектите и на заобикалящите ги обекти не са налични
условия за създаване на възможност за възникване на ефектът на доминото.
2.3.4.2 Списък на СЕВЕЗО обектите, при които определени външни рискове и ли
източници на опасност биха могли да увеличат риска или последствията от
голяма авария в тези предприятия/съоръжения
- „БМВ – 2000“ ООД – гр. Благоевград
За цитирания по -горе Севезо обект на територията на РИОСВ – Благоевград се
предвиждат мерки за предотв ратяване или смекчаване на значителните неблагоприятни
последици от големи аварии за околната среда и човешкото здраве, както и
подготвеността за реагиране при извънредни ситуации.

3. ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ПРЕХОДНАТА ГОДИНА.
3.1. Цели, които е трябвало д а постигнем.
 опазване на водите
Заложенит е в плана за 2017 г. цели са постигнати. Извършен е контрол за
спа зване на емисионните норми, заложени в Комплексните разрешителни и
разрешителните за заустване на отпадъчни, текущия и последващ контрол на обектите
по отношение опазване чистотата на водите. Отчетено е добро взаимодействие с други
институции, които реализират политики в областта на водите. Проверени са всички
обекти заложени в плана.
 опазване чистотата на атмосферния въздух
Общата цел за 2017 г., коя то е трябвало да постигнем е подобряване качеството на
атмосферния въздух на територията на община Благоевград, чрез изпълнение на
заложените в общинската програма мерки за периода 2015 - 2018 г., предотвратяване

20 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

или ограничаване на вредните емисии изпускан и в атмосферния въздух от неподвижни
източници, ограничаване емисиите на ЛОС, както и намаляване на неорганизираните
емисии.
Другият приоритет в контролната дейност през 201 7 г. беше свързан с
привеждане в съответствие на бензиностанциите по отношение на Етап II на улавяне на
бензиновите пари (УБП). Извършените проверки през 2017 г. (30 бр.) и постъпилата
информация в РИОСВ - Благоевград, показват съответствие с изискванията на Наредба
№ 16 за ограничаване на емисиите на летливи органични съединения при съх ранение,
товарене или разтоварване и превоз на бензини.
При извършените проверки на обекти, извършващи дейности с употреба на
летливи органични съединения (ЛОС), не са установени нарушения.
 управление на отпадъците и опазване на почвите
Основната цел, за ложена в плана за 2018 г., по управление на отпадъците е
намаляване образуването на отпадъци и увеличаване количествата на рециклирани и
оползотворени отпадъци, намаляване на отрицателното въздействие от отпадъците
върху компонентите на околната среда чрез закриване и рекултивиране на стари депа
неотговарящи на нормативните изисквания. Депониране на отпадъците в
екологосъобразни депа.
Извършена е проверка на 98 % от всички обекти, включени в Годишния план на
РИОСВ -Благоевград, в т. ч. на съоръжения третиращ и битови, производствени и
опасни отпадъци, на инсталации за изгаряне и/или рециклиране на отпадъци, на
площадките за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства,
третиране на електрическо и електронно оборудване и сортиране и балиран е на
разделно събрани отпадъци от опаковки.
В резултат на направените проверки и дадените от РИОСВ -Благоевград
предписания е постигнато екологосъобразно третиране на отпадъците.
На общините, неизпълнили задълженията си по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО са издаде ни
актове за публично държавно вземане.
Като положителни резултати може да се посочи липсата на нерегламентирано
замърсени и увредени земи при строителството на два участъка от АМ С трума.
 опасни химични вещества
За изпълнението на тази цел са проверени вси чки обекти заложени в годишния
план и резултатите показват прилагане от страна на операторите на превантивни и
коригиращи действия водещи до спазване на екологичното законодателство и опазване
на околната среда и човешко здраве.
 биологично разнообразие, за щитени територии и зони
Целите на контролната дейност през 2017 г. като цяло са постигнати по
отношение на защитена зона BG0002099 „Кочериново“ за опазване на дивите птици за
предотвратяване на нарушенията на т. 5. 4(косене на ливади преди 1 юли) на Зап овед
№ РД 770/28.10.2008 г. на МОСВ и т. 5. 2 (превръщане на ливади в обработваеми земи)
на Заповед № РД -770/28.10.2008 г. на МОСВ. Осъществена е ефективна охрана на
резерват „Соколата“, резерват „Конгура“ и резерват „Али ботуш“ и опазване на
защитените те ритории като цяло. Осъществен е текущ мониторинг за състоянието и
разпространението на застрашени животински и растителни видове и техните

21 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

местообитания, извън НЕМ, в т.ч опазване на естествените находища на Пирински чай
в региона, опазване на вековни и за бележителни дървета.
 предотвратяване на замърсяването и опазване на околната среда в
секторните политики
За постигане на целта са проверени всички обекти с издадени комплексни
разрешителни. Няма констатирани нарушения от операторите. Осигурен е ефективен
контрол при предотвратяване и отстраняване на екологични щети.
 екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда
Основна цел на контролната дейност през 2017 г. е реализация та на големите
инфраструктурни проекти в региона и осъществяване то н а добивни дейности да бъдат в
съответствие с екологичното законодателство. В резултат от контролната дейност е
постигнато спазване на постановените условия и мерки в издадените административни
актове и намаляване на констатираните нарушения.
3.2. Входна, и зходна ин формация и резултати.
При направената актуализация на регистъра са добавени нови и изв адени
неработещите обекти и такива с прекратена експлоатация. Въведен е 100% комплексен
подход, който осигурява по -пълна информация за контролираните обекти, про зрачност
на контролната дейност и намаляване на финансовите разходи за контрол.
№ Компоненти и фактори на околната
среда, по които се осъществява контрол
Брой планирани проверки
2016 2017 2018
1 КР 7 6 6
2 Разрешителни по чл. 104 2 2 1
3 Въздух 105 124 119
4 Води 111 114 111
5 Почви 50 45 40
6 Отпадъци 313 217 219
7 Химикали 81 91 72
8 Шум 2 5 4
9 Биологично разнообразие 62 44 36
10 Защитени територии 248 251 251
11 Защитени зони 8 12 8
12 ЗЛР 24 31 29
13 ОВОС и ЕО 104 83 81
14 Екологична отговорност 32 33 26
15 ГМО 2 2 2
16 Ограничаване изменението на климата 1 1 1
ОБЩО: 1152 1061 1006

Брой комплексни проверки 118 108 96
Брой обекти в регистъра за контрол 1697 1735 1567
Брой обекти за контрол 596 551 508
Брой извънпланово пров ерени обекти 303 332

22 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

През 201 7 г. са регистрирани за контрол 1 735 бр. обекта. От тях за проверка са
планирани 5 51 бр. обекта, като по компоненти и фактори на околната среда са
планирани 1 061 бр. проверки. През 201 7 г. изпълнението на плана е 98 %. Осъще ствени
са планираните проверки, освен в случаи на постъпила информация за незапочнала
дейност/реализация на планирани за конт рол ИП и индивидуални проверки в
направление „Управление на отпадъците“, поради големият брои възложени и
възникнали извънпланови п роверки .
Запазва се тенденцията на висок брой на извънпланово проверените обекти през
последните три години , който представлява повече от 50% от планираните такива.
Извънпланови те проверки са в резултат от заповед/разпореждане от Министъра
на околното ср еда и водите, постъпили жалби и сигнали, последващи проверки по
изпълнение на дадени предписания, проверки по изпълнение на договори за
финансиране от ПУДООС, регистрирани нови обекти, съвместни проверки с други
институции, проверки при налагане, коригиран е и отмяна на санкции, при издаване на
разрешителни за дейности по компоненти на околната среда и фактори на въздействие
и др.
В резултат на контролната дейност на Р ИОСВ – Благоевград през 2017 г. при
установени администр ативни нарушения са съставе ни 35 АУ АН и издадени 46
наказателни постановления , наложени са 5 бр. нови санкции по реда на чл. 69 от ЗООС.
За всички останали административно -наказателни преписки образувани в края на
отчетната 201 7 г. предстои изготвяне на предложения, съгласно утвърдения Прав илник
за наказателно санкционната дейност и издаване на съответните НП в рамките на
преклузивния 6 -месечен срок, съгласно чл. 34, ал. 3 от ЗАНН.
3.3. Оценка.
Общата оценка з а изпълнението на плана показва, че о ператорите , осъществяващи
дейности с източници на емисии в атмосферния въздух , изпълняват изискванията на
Наредба № 6/1999 г., относно честота на провеждане на собствени периодични
измервания.
От проверените през 2017 г. обекти , значително по -голям е процентът на тези,
които спазват изискванията ЗУО . Във връзка с извършвания регулярен контрол на
площадките за черни и цветни метали и проверките за масово разпространени
отпадъци, в т. ч. отработени масла, гуми и отпадъци от опаковки е постигнато
съответствие с изискванията на екологичното законодателст во.
Заложените параметри в плана за контролна дейност по отношение на опасните
химични вещества през 2017 г . са изпълнени, като са достигнати оптимални резултати.
Извършената дейност по контрола и управлението на опасните химични вещества и
смеси, и предо твратяването на последствията от големи аварии при употреба,
съхранение и търговия с опасни химични вещества и смеси налага извода, че
поставените цели за 2017 г. са изпълнени.
През 2017 г. на територията на РИОСВ – Благоевград няма настъпили аварии с
опа сни химични вещества и смеси.
В резултат от извършените проверки е установено, че при работата на
инсталациите с КР са приложени НДНТ, като е намалена консумацията на вода,
електроенергия, суровини, образуване на отпадъци и др. Няма констатирани
нарушения.

23 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

През 201 8 г. са планирани за контрол 508 бр. обек ти , определени след анализ на
риска , съобразено с административният капацитет и финансов ресурс на РИОСВ -
Благоевград . Предвидено е планираните проверки да са изпълними и да се постигне
ефективност от осъщ ественият контрол.
Изцяло е заложен комплексният подход и приложен принципа на ротация при
извършване на проверките.
Комплексни проверки ще бъдат извършени на 96 бр. обекта .
Планираните обекти за контрол през 201 8 г. се разпределят, както следва:
- обекти с „висок риск“ - 13 бр.;
- обекти със „среден риск“ - 128 бр.;
- обекти с „нисък риск“ - 367 бр.
Класифицирането на обектите е извършено съгласно критериите и индикаторите
от указанията на МОСВ за изготвяне на годишния план.
В категорията обекти с „висок риско в потенциал“ попадат:
- „Енергоремонт Кресна” АД;
- Регионално депо за неопасни отпадъци на общините Сандански, Струмяни и
Кресна;
- Регионално депо за неопасни и инертни отпадъци за Община Петрич;
- Регионално депо за неопасни отпадъци за общините Гоце Делчев, Г ърмен и
Хаджидимово;
- Регионално депо за неопасни отпадъци за общини Разлог, Банско, Белица и
Якоруда;
- „Карлсберг България“ АД, пивоварна гр. Благоевград;
- „БМВ 2000“ ООД , гр. Благоевград - класифициран като „обект с нисък
рисков потенциал“, в които е въвед ена система за управление на мерките за
безопасност и предотвратяване на големи аварии с опасни химични
вещества;
- „Булгартрансгаз“ ЕАД – компресорна станция „Рупите“ на магистрален
газопровод за Гърция;
- „Агромах продакшън “ ЕООД, с. Бело поле, общ. Благоевг рад - многократно
подадени жалби и сигнали и констатирани нарушения н а екологичното
законодателство;
- „Галвани“ ЕООД , гр. Гоце Делчев - програма за отстраняване на екологични
щети от стари замърсявания/обезвреждане на цианидни отпадъци и утайки
от ПСОВ./;
- „Екоинженеринг РМ“ ЕООД – обект „Звезда“ и ПСОВ на
хвостохранилището;
- „Рубин – 08“ ООД , гр. Благоевград – инсталация за изгаряне на биомаса и
производство на електрическа енергия;
- „Пирин Ораново“ ЕООД , гр. Симитли – добив на въглища по подземен
способ.

24 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

4. ПЛАНИРАНО ИЗПЪЛНЕНИЕ ЗА ГОДИНАТА.
4.1. Приоритети.
Приоритети те на контролната дейност през 201 8 година са свързани с проверки на
следните видове обекти :
- с комплексни разрешителни;
- класифицирани като „обекти с нисък рисков потенциал“, в които е въведена
си стема за предотвратяване на риска от големи аварии с опасни химични вещества;
- за които има нормативни изисквания за извършване на ежегоден контрол ;
- включени в списъка за задължител ен мониторинг на отпадъчни води;
- за които многократно са подавани жалби и си гнали;
- нови обекти включени в регистъра за контрол.
В съо тветствие с приоритетите , за 201 8 г са планирани за контрол 5 08 бр. обекти в
сферата на хранително -вкусовата и преработвателна промишленост, текстилната
промишленост, дървопреработвателната и мебелна промишленост, обувна
промишленост, металообработката, площадки за ТДОЧЦМ, ав торемонтните услуги,
въгледобив, добив и първична преработка на строителни и скално -облицовъчни
материали , биоразнообразие , защитените територии и други.
В годишния план за контро лната д ейност през 2018 г. са включени нови обекти
като площадки за третиране на отпадъци , варови стопанства и бетонови центрове,
инсталации за производство на пелет и, бензиностанции , болнични заведения и др. От
регистъра са извадени обектите с прекратена дейност и такива, които са променили
наименованието си.
Планирани са проверки за изпълнение на задълженията на кметовете на общини,
вменени им от Закона за управление на отпадъците и проверки за опазване чистотата на
републиканската пътна мрежа.
4.2. Цели.
Поставените през 201 8 г. цели на РИОСВ – Благоевград са следните:
 постигане на добро състояние на повърхностните и подземните води
Заложената цел ще се постига чрез осъществяване на ефективен контрол на
обектите, формиращи отпадъчни води за спазване на ем исионните норми, заложени в
Комплексните разрешителни и Разрешителните за заустване, своевременни проверки
по постъпили жалб и и сигнали.
 подобряване качеството на атмосферния въздух
И през 2018 г. дългосрочната цел е контрол върху изпълнението на заложенит е
мерки в Планът за действие към действащата към момента общинската програма за
намаляване нивата на замърсителите в атмосферния въздух .
Приоритет през 2018 г. са дистрибуторите и ползвателите на флуорсъдържащи
парникови газове, относно разпространението на пазара на бутилки за еднократна
употреба, заредени с хладилен агент - флуорсъдържащи парникови газове или вещества,
които нарушават озоновия слой.
 устойчиво управление на отпадъците
Заложените цели са дългосрочни и през 2018 г. отново ще се постигат чр ез:

25 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

- контрол на предприятията, относно извършена класификация на
образуваните отпадъци по реда на Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на
отпадъците, водене на отчетност по реда на Наредба № 1/2014 г и начина на съхранение
на генерираните от дейно стта им производствени и опасни отпадъци;
- контрол по внасяне на дължимите обезпечения и отчисления на общините,
съответно по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО;
- контрол на инсталациите и съоръженията за третиране на отпадъци, в т.ч.
площадките за третиране на ОЧЦМ и МРО с цел проследяване движението на
отпадъците от мястото на образуването им до окончателното им оползотворяване или
обезвреждане;
- предотвратяване нерегламентираното изгаряне на отпадъци;
- прилагане на йерархията в управлението на отпадъците съгласно чл. 6 , ал. 1
от ЗУО и контрол на договорите по чл. 8,ал. 1 ЗУО;
- почистване на републиканската и общинска пътна мрежа чрез прилагане на
контрол на изпълнение на задълженията, произтичащи от чл.12 от ЗУО;
- Контрол на трансграничния превоз на отпадъци, съгласно изи скванията на
Регламент (ЕО) 1013/2016.
 Предотвратяване на рисковете от големи аварии при производството,
употребата и съхранението на опасни вещества и смеси и ограничаване на
последствията от тях за човека и околната среда
Постигането на дългосрочната це л ще се осъществи посредством контрол по
прилагане на Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и
ограничаване на последствията от тях
 контрол по изпълнение изискванията за регистрация, оценка,
разрешаване, ограничаване, съхранение, к ласифициране и опаковане на опасни
химични вещества и смеси, както и безопасното им свободно движение на
вътрешния Европейски пазар
Ще продължи изпълнението на дългосрочната цел чрез осъществя ване на контрол
по прилагане на Регламент (ЕО) № 1907/2006 REACH ; Регламент (EО) № 1272/2008
относно класифицирането, опаковането и етикетирането на химични вещества и смеси
(CLP); Регламент (EO) 648/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно
детергентите; Регламент (ЕО) № 850/2004 на Европейския парламент и на Съвета
относно устойчивите органични замърсители; Наредбата за реда и начина на
съхранение на опасни химични вещества и смеси.
Краткосрочна цел ще бъде изпълнението на изискванията на Регламент (ЕО)
649/2012 на Европейския парламент относно износа и вноса на опасни химикали във
връзка с участие в пилотен проект относно износа и вноса на опасни химикали ( PIC ).
 комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването
За постигане на общата цел ще се извърши планов контрол на всички
инсталации/площадки с издадени Комплексни разрешителни и инсталации с въведени
системи за предотвратяване на големи аварии с опасни химични вещества.
 съхраняване, укрепване и възстановяване на екосистеми,
местообитания, видове и генетичните им ресурси

26 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

За постигане на дългосрочната цел са планирани проверки свързани с
осъществяване на текущ и последващ контрол по прилагане на режимите и нормите
регламентирани със ЗЗТ, ЗБР, ЗЛР и ЗГМО и по изпълнение на условията, изискванията
и мерките, включени в издадените по Наредбата за ОС решения.
Специфична цел през 2018 г. е опазване на защитени редки и ендемични видове
извън НЕМ на територията на общините Благоевград, Кресна, Петрич, Якоруда,
Хаджидимово и Гоце Делчев. Специфична цел поставена през 2017 г., чието
изпълнение ще продължи и през 201 8 г. е контрол за опазване естествени находища на
Пирински чай в региона и предотвратяване нерегламентиран ото ползване на техните
ресурси. Предвидени са проверки, свързани с контрол на места за отглеждане и
размножаване на видове, подлежащи на регистрация по CITES .
 екологична оценка и оценка на въздейств ието върху околната среда
Планираните през 2018 г. проверки са в съответствие с поставената дългосрочна
цел за спазване на условията и мерките при реализацията на големи те инфраструктурни
проекти в региона (строителството АМ „Струма“ Лот 3.1 и Лот 3.3) и намер ения в
областта на минното дело.
Специфична цел през 2018 г. е контрол на нови дейности във връзка със
започнало осъществяване на съгласувани ИП, като Регионална та система за управление
на отпадъците, регион Благоевград, обслужваща общини Благоевград, Симитл и, Рила,
Кочериново и Бобошево" на Площадка 1 , намерения в областта на хранително -
вкусовата и фармацевтичната промишленост, с цел предотвратяване на възможни те
рискове за околната среда и човешкото з драв е.
4.3. Процедури за планови и извънпланови проверки.
Текущият контрол се осъществява чрез извършване на планови и извънпланови
проверки. Проверките се извършват по документи и чрез посещение на място. При
извършване на проверка на място задължително присъства представител на
ръководството на обекта или оторизирано от него лице. При извършване на
комплексните проверки предварително писмено се уведомява ръководството на
дружеството. Други проверки се извършват без предварително уведомяване. При
проверки по жалби и сигнали задължително се канят за участие жалбоподателите.
Проверките за извършване на контрол по Комплексните разрешителни се
извършват съгласно чл.154а от ЗООС и утвърдена със заповед на министъра на
околната среда и водите Методика за реда и начина за контрол на комплексното
разрешително.
Контрола на СЕВЕЗО – обектите се извършват чрез съвместни проверки от
определени със заповед на министъра на околната среда и водите комисии, съставени
от оправомощени представители на териториалните и регио налните структури на
Министерството на околната среда и водите, Министерството на вътрешните работи,
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и кметовете на общините.
За някои обекти, честотата на провеждане е регулирана от екологичното
законодател ство, а за други зависи от определения им риск и от приоритетите за
контролна дейност на РИОСВ.
Извънплановите проверки са реагиращи и специални. Реагиращите се извършват
по жалби, сигнали или аварийни ситуации, а специалните са следствие на разпореждане
на държавен орган, прокуратура, областен управител и други институции.

27 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

Последващ контрол се осъществява във връзка с проверки за изпълнение на
предписания, дадени по време на извършване на превантивен и текущ контрол.
За извършване на проверките всеки петък се съставя седмичен план - график,
който се одобрява от директора на РИОСВ.
За комплексните проверки се определя координатор, който организира, извършва
и отчита проверката, съгласно инструкция от МОСВ.
4.4. Процедури за координиране с други контролни ор гани.
При извършване на проверки (по жалби и сигнали), засягащи компетенциите и на
други специализирани контролни органи, същите се уведомяват и поканват за участие
със свои представители в проверката. Когато не е възможно извършването на
съвместна проверк а, а при извършения контрол са констатирани нарушения, РИОСВ
изпраща на съответния компетентен орган информация за направените констатации и
резултатите от извършената проверка за сведение, с цел координиране на по -
нататъшните действия.
Проверките по жалби и сигнали, свързани със замърсяване на водни обекти се
извършват съобразно указанията за координация и комуникация между РИОСВ и БД,
утвърдени със Заповед № РД -651/29.09.2015 г. на министъра на околната среда и
водите.
Контрола на СЕВЕЗО – обектите се из вършват чрез съвместни проверки от
определени със заповед на министъра на околната среда и водите комисии, съставени
от оправомощени представители на териториалните и регионалните структури на
Министерството на околната среда и водите, Министерството на въ трешните работи,
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ и кметовете на общините,
съгласно чл. 157а, ал. 2.
Проверките по контрол за изпълнение на условията в Комплексните разрешителни
се извършват съвместно с експерти от Басейнова дирекция „ЗБР”.
При аварийни ситуации, свързани със замърсяване и увреждане на околната среда,
се действа съобразно указанията за действия утвърдени със заповед № РД -
585/11.08.2015 г. на министъра на околната среда и водите и разпореждания на
областния щаб за координира не на спасителни и неотложно аварийно -възстановителни
работи.
4.5. Пр оцедури за преглед/актуализация .
Планираната контролна д ейност ще бъде съпътствана от извънпланови проверки,
свързани със жалби и сигнали, възникване на аварийни ситуации и възлагане на
проверки от други държавни институции.
План -график за предстоящите проверки се изготвя всяка седмица и се свежда до
знанието на всички експерти на провежданите оперативки.
Преглед за изпълнение на годишния план се извършва и след изготвяне на
месечните от чети за изпълнение на контролната дейност.
Анализ за изп ълнение на плана се прави и след изготвяне на тримесечните отчети
за постигнатите резултати .
Преглед за изпълнение на годишния план се прави и чрез регистъра за
контролната дейност.

28 План за контролната дейност на РИОСВ – Благоевград през 201 8 година

При констатиране н а неизпълнение се прави анализ на причините и се
предприемат коригиращи действия за изпълнение на плана.
Преглед за изпълнение на годишният план се прави и чрез годишният отчет и
доклада за състояние на околната среда.

II. ОБЕКТИ ПОДЛЕЖАЩИ НА КОНТРОЛ И П РОВЕРКИ ОТ РИОСВ
1. Регистри на обектите за контрол
2. Планирани обекти за контрол през 2018 г.


3. Програми за планирани проверки по компоненти и фактори на
околната среда

3.1. Въздух
3.2. Води
3.3. Почви
3.4. Управление на отпадъците
3.5. Биологично разнообразие и Национална екологична
мрежа (НЕМ)
3.6. ОВОС и ЕО

3.7. Контрол по предотвратяване на промишлено замърсяване
3.8. СЕВЕЗО и химикали
3.9. Ограничаване изменението на климата
3.10. Комплексни проверки